Szerzôdô: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerzôdô: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank)"

Átírás

1 Biztosítási terméktájékoztató A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe által értékesített BIZTOS HÉTKÖZNAPOK csoportos élet-, baleset-, és egészségbiztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe által értékesített BIZTOS HÉTKÖZNAPOK csoportos élet-, baleset-, és egészségbiztosítás fôbb jellemzôit tartalmazó egyszerûsített tájékoztató anyag, mely (1) nem tartalmazza az alkalmazandó feltételek összességét és (2) nem képezi a biztosításra vonatkozó szerzôdési feltételek részét. A jelen terméktájékoztató és az Általános Biztosítási Feltételek és/vagy a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek között fennálló esetleges ellentmondás esetén az Általános Biztosítási Feltételek és a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek rendelkezései irányadók. A csoportos biztosítási szerzôdésre vonatkozó biztosítási feltételek megismerése céljából kérjük, olvassa el a mellékelt Általános és Különös Biztosítási Feltételeket. Szerzôdô: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Biztosítók: CARDIF Életbiztosító Magyarország Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Székhely: 1033, Budapest Kórház u Cégjegyzékszám: PSZÁF eng.sz.: II 403 / 2002 Alaptôke: 906 millió Ft CARDIF Biztosító Magyarország Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Székhely: 1033, Budapest Kórház u Cégjegyzékszám: PSZÁF eng.sz.: II 404 / 2002 Alaptôke: 977 millió Ft Biztosított: Kedvezményezett: Olyan természetes személy, aki az általa tett csatlakozási nyilatkozat megtételének idôpontjában az alább felsorolt feltételeknek megfelel: (1) a Banknál hitelkártya- vagy számlaszerzôdéssel rendelkezik -hitelkártyaszerzôdés esetén: Fôhitelkártyabirtokos, számlaszerzôdés esetén: Számlatulajdonos-, (2) életkora 18 és 60 év között van, (3) nem rokkantnyugdíjas, nem részesül rehabilitációs járadékban. A Biztosított, a Biztosított halála esetén a Biztosított örököse. Biztosítási események: Betegség vagy baleset miatt bekövetkezô haláleset Rokkantság (79%-ot meghaladó mértékû egészségkárosodás) Tartós betegállomány (60 napon túli keresôképtelenség), Munkanélküliség (60 napon túl nyilvántartott munkanélküli állapot) kockázat Alap csomag Emelt szintû csomag Biztosítási összegek: haláleset (egyszeri szolgáltatás) rokkantság (egyszeri szolgáltatás) 60 napot meghaladó keresôképtelenség 60 napot meghaladó munkanélküliség ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft / hó ,- Ft / hó ,- Ft / hó ,- Ft / hó Biztosítási szolgáltatás: A kockázatviselés kezdete: Halál vagy Rokkantság (79%-ot meghaladó mértékû egészségkárosodás) esetén: A Biztosítottra vonatkozó biztosítási csomag szerinti biztosítási összeg megtérítése a Kedvezményezett részére (egyszeri szolgáltatás). Tartós betegállomány illetve munkanélküliség esetén: A keresôképtelenség illetve a regisztrált munkanélküliség 61. napját követôen a Biztosítottra vonatkozó biztosítási csomag szerinti biztosítási összeg megtérítése a Kedvezményezett részére addig az idôpontig, amelyik az itt felsorolt idôpontok közül a leghamarabb bekövetkezik: (1) a keresôképtelenség illetve a regisztrált munkanélküli állapot megszûnéséig vagy, (2) a kockázatviselés megszûnésének idôpontjáig, (3) de keresôképtelenség esetén legfeljebb 12, munkanélküliség esetén legfeljebb 8 egymást követô hónapig. Bankkal kötött hitelkártya-, vagy számlaszerzôdés érvénybelépését követôen tett szóbeli csatlakozási nyilatkozat esetén a Szerzôdô telefonos ügyfélszolgálata, vagy a Szerzôdô megbízásából eljáró alügynök részére tett - és a telefonos ügyfélszolgálat, vagy a Szerzôdô megbízásából eljáró alügynök által rögzített - szóbeli csatlakozási nyilatkozat megtételének napján 0 óra

2 A szolgáltatással kapcsolatos egyéb tudnivalók: A biztosítási esemény bejelentésének módja: A biztosítás megszüntetése A szolgáltatás díja Várakozási idô Szolgáltatási maximum: Teljesítési határidô: Elévülési idô Mentesülési okok: Kizárások: (munkanélküliségi szolgáltatás esetén): A kockázatviselés kezdetétôl számított 90 nap. Ha a Biztosított munkaviszonya a várakozási idô alatt szûnt meg, a Biztosító az emiatt bekövetkezett munkanélküliség esetében sem a várakozási idô alatt, sem annak lejártát követôen nem nyújt biztosítási szolgáltatást. Keresôképtelenség: legfeljebb egymást követô 12 hónap, a biztosítás tartama alatt összesen legfeljebb 24 havi szolgáltatás Munkanélküliség: legfeljebb egymást követô 8 hónap, a biztosítás tartama alatt összesen legfeljebb 24 havi szolgáltatás Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követô 15 napon belül, ha a biztosítási esemény tekintetében az érintett Biztosító szolgáltatási kötelezettsége beáll. A biztosítási esemény bekövetkezésétôl számított 2 év. Ld. az Általános Biztosítási Feltételek 16. -át. Pl. ha a biztosítási eseményt a Biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elô, vagy 2 éven belüli öngyilkosság esetén. Ld. az Általános Biztosítási Feltételek 17. -át, valamint a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek megfelelô -ait (a 79%-ot meghaladó mértékû egészségkárosodás kockázat és a keresôképtelenségi kockázat esetében a 4., a munkanélküliségi kockázat esetében az 5. ) Pl. meglévô betegség, ittas jármûvezetés, harci, háborús események, HIV fertôzés, anyasággal kapcsolatos keresôképtelenség, pszichiátriai betegségek, határozott tartamú munkaviszony, munkaviszony próbaidô alatti megszûnése. A biztosítási eseményt haladéktalanul, de legkésôbb 2 éven belül be kell jelenteni az alábbi címen illetve telefonszámon: CARDIF Életbiztosító Zrt. (haláleset esetén) CARDIF Biztosító Zrt. (egyéb esetekben) Kárrendezési osztály- 1033, Budapest Kórház u Telefon: (1) A biztosítási esemény bejelentésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az Általános Biztosítási Feltételek 15. -a, valamint a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek 3. -a (munkanélküliségi kockázat esetében 6. -a) tartalmazza. Rendes felmondás Azonnali hatályú felmondás Felmondás helye Alap csomag Emelt szintû csomag A biztosítás a Bankhoz intézett írásbeli nyilatkozattal felmondható. A rendes felmondás a Bankhoz történô beérkezését követô fordulónap 24 órakor lép hatályba. A szóbeli csatlakozás illetôleg nem a Banknál személyesen tett utólagos írásbeli csatlakozás esetén a Bank a biztosítás fennállásáról írásbeli visszaigazolást küld Önnek, melyhez mellékeli a részletes szerzôdési feltételeket. Ezen írásbeli visszaigazolás kézhezvételétôl számított 30 (harminc) napon belül a csatlakozása folytán létrejött biztosítási jogviszonyt írásbeli nyilatkozattal indokolási kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja. Az azonnali hatályú felmondás az elküldés napján 24 órakor (amennyiben az elküldés napja nem állapítható meg, akkor a Bank általi tudomásulvétel napján, 24 órakor) lép hatályba, a kockázatviselés megszûnéséig terjedô idôszakra amennyiben az azonnali hatályú felmondás hatályba lépéséig nem következett be biztosítási esemény - nem áll fenn díjfizetési kötelezettség. Az azonnali hatályú felmondás jogát akkor kell határidôben érvényesítettnek tekinteni, ha az azonnali hatályú felmondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot a 30 napos határidô lejárta elôtt postára adják vagy egyéb igazolható módon elküldik. A határidôn túl tett azonnali hatályú felmondást a Biztosító az Önre vonatkozó biztosítási jogviszony rendes felmondásának tekinti. Az azonnali hatályú felmondás megtételére rendelkezésre álló 30 (harminc) napos határidô lejártát követôen Önt a továbbiakban csak a rendes felmondási jog illeti meg. Felmondás a Bank alábbi címére küldött írásbeli nyilatkozattal lehetséges: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Dokumentációs Osztály 1367 Budapest, Pf vagy 1134 Budapest, Váci út 35. Fax: ,- Ft / hó 4.500,- Ft / hó - 2 -

3 A CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. csoportos biztosításának általános és különös feltételei a CitibankEurope plc Magyarországi Fióktelepe által értékesített BIZTOS HÉTKÖZNAPOK csoportos élet-, baleset-, és egészségbiztosításhoz Általános Biztosítási Feltételek (mindkét Biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak) Jelen feltételek - ellenkezô szerzôdéses kikötések hiányában - a CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. (a továbbiakban együttesen: Biztosítók) és a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. között létrejött 1/É/2009 Citibank és 1/B/2009 Citibank számú csoportos biztosítási szerzôdésekre (a továbbiakban együttesen: csoportos biztosítási szerzôdés) érvényesek, feltéve, hogy a csoportos biztosítási szerzôdést erre hivatkozva kötötték és a jelen feltételhez kapcsolódó különös feltételek másképp nem rendelkeznek. 1. A szerzôdés alanyai 1.1. A biztosítási szerzôdés alanyai a Szerzôdô, a Biztosított, a kedvezményezett és a Biztosítók A Szerzôdô a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, amely a Biztosítókkal a csoportos biztosítási szerzôdéseket megköti és az azokkal kapcsolatos jognyilatkozatokat teszi, valamint a csoportos biztosítások díját, a Biztosítottak nevében, az ô felhatalmazásuk alapján a Biztosítóknak megfizeti A Biztosított a Szerzôdôvel hitelkártyaszerzôdéses-, vagy számlaszerzôdéses jogviszonyban (a továbbiakban: Szerzôdés) álló azon természetes személy - hitelkártyaszerzôdés esetén: Fôhitelkártyabirtokos, számlaszerzôdés esetén: Számlatulajdonos -, aki (i) megfelel a biztosítottakkal szemben támasztott követelményeknek (ld. 4 ) és (ii) az általa tett csatlakozási nyilatkozat (ld. még 3. ) megtételével biztosítottként csatlakozik csoportos biztosítási szerzôdésekhez és (iii) akire a csatlakozás folytán a Biztosítók kockázatot vállalnak A kedvezményezett a Biztosított, a Biztosított halála esetén a Biztosított örököse A Biztosító a haláleseti kockázatot illetôen a CARDIF Életbiztosító Zrt., a többi biztosítási kockázatot illetôen a CARDIF Biztosító Zrt., amely a biztosítási díj ellenében a biztosítási kockázatot viseli és a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételekben meghatározott szolgáltatás teljesítésére kötelezettséget vállal A Fôhitelkártyabirtokos olyan cselekvôképes, természetes személy, aki a hitelkártyaszerzôdés szerint a nevére kibocsátott aktív és érvényes hitelkártya kizárólagos birtoklására, használatára és a hitelkártyával együttjáró szolgáltatások igénybevételére jogosult. Amennyiben jelen biztosítási feltételek vagy a kapcsolódó dokumentáció bármely eleme hitelkártyatípusokat említ, az alatt minden további kikötés vagy feltétel nélkül érteni kell a Szerzôdô által kibocsátott valamennyi (sztenderd és közös márkajelzésû) hitelkártyatípust A Számlatulajdonos a Szerzôdôvel számlaszerzôdést aláíró, 18. életévét betöltött cselekvôképes személy, aki aktív és érvényes bankkártyával rendelkezik. 2. A csoportos biztosítási szerzôdés létrejötte 2.1. A csoportos biztosítási szerzôdések a Szerzôdô és a Biztosítók között írásban jöttek létre. 3. A Biztosított csatlakozása a csoportos biztosítási szerzôdéshez 3.1. A csoportos biztosítási szerzôdések egyidejûleg több Biztosítottra vonatkoznak, amelyekhez a Biztosítottak az általuk tett csatlakozási nyilatkozat megtételével egyénileg csatlakoznak A Biztosított a csoportos biztosítási szerzôdéshez kizárólag biztosítotti minôségben csatlakozhat, a Biztosítottat nem illeti meg a szerzôdôi minôségben történô belépés joga A Szerzôdô Szerzôdést kötô illetôleg már meglévô ügyfele a csoportos biztosítási szerzôdésekhez a Szerzôdô telefonos ügyfélszolgálata útján vagy a Szerzôdô megbízásából eljáró alügynök részére rögzített telefonvonalon tett szóbeli nyilatkozattal (szóbeli csatlakozási nyilatkozat) útján csatlakozhat: A Szerzôdô ügyfele ha a Szerzôdéséhez biztosítást is igényel- a csatlakozási nyilatkozat megtételekor választja ki, hogy az Alap vagy az Emelt szintû biztosítási csomagot igényli A 3.3pontban feltüntetett esetben a Szerzôdô a Biztosító felhatalmazása alapján írásbeli visszaigazolást küld a Biztosított részére arról, hogy a Biztosító kockázatviselése a Biztosítottra kiterjed (a továbbiakban: írásbeli visszaigazolás), melyhez mellékeli a vonatkozó biztosítási feltételeket is. A Biztosított a csatlakozása folytán rá nézve létrejött biztosítási jogviszonyt a visszaigazolás kézhezvételétôl számított 30 napon belül azonnali hatállyal felmondhatja (ld. még a 9.1 pontban) A csoportos biztosítási szerzôdéshez történô csatlakozás esetén a Biztosított a csatlakozási nyilatkozat megtételével: elfogadja a csoportos biztosítási szerzôdések feltételeit, hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosítók kockázatviselése rá kiterjedjen, - 3 -

4 a csoportos biztosítási szerzôdésekhez biztosítottként csatlakozik, felhatalmazást ad arra, hogy a Szerzôdô a ráesô, esedékes biztosítási díjjal a hitelkártya-számláját vagy lakossági folyószámláját megterhelje, hozzájárul ahhoz, hogy a Szerzôdô a vele közölt, a banktitok körébe tartozó, a csoportos biztosítási szerzôdések teljesítéséhez szükséges adatait a biztosítási szerzôdések teljesítésének céljából átadja a Biztosítóknak, a Biztosítók a Biztosított személyes adatait, valamint a Biztosított egészségi állapotával, Szerzôdésével kapcsolatos - a biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggô - adatait beszerezzék, nyilvántartsák, valamint kezeljék, a Biztosítók informatikai felügyeletét végzô GIE BNP Paribas Assurance nevû cég, amely megfelel a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrôl szóló 2003.évi LX. tv. (a továbbiakban: Biztosítási törvény) a szerinti elôírásoknak, a Biztosítók által nyilvántartott adatokba betekintsen a biztosítási szerzôdések és a károk nyilvántartásának mûködtetése céljából Figyelem! Ha a Biztosítottra vonatkozó biztosítás bármely ok miatt megszûnt, a Biztosított késôbb nem veheti újra igénybe a biztosítást. 4. A Biztosítottakkal szemben támasztott követelmények 4.1. A Szerzôdô azon - természetes személy - ügyfele lehet Biztosított, aki a csatlakozási nyilatkozat (ld. még 3. ) megtételének idôpontjában a következô feltételeknek megfelel: a Biztosítók kockázatviselésének kezdetekor életkora 18 és 60 év közötti, nem rokkantnyugdíjas, nem részesül rehabilitációs járadékban Csatlakozás esetén a leendô Biztosított a csatlakozási nyilatkozatban arról is nyilatkozik, hogy megfelel a pontokban írt feltételeknek. 5. A biztosítási szerzôdés alanyainak jogai és kötelezettségei 5.1. A csoportos biztosítási szerzôdések díját a Biztosítottak erre irányuló felhatalmazása alapján, az ô nevükben a Szerzôdô fizeti meg. A Szerzôdô köteles a csoportos biztosítási szerzôdésekkel kapcsolatos megfelelô jognyilatkozatok megtételére A Szerzôdô és a Biztosított köteles közlési kötelezettségének eleget tenni, valamint a Biztosítók által feltett, a biztosítás szempontjából szükséges kérdéseket a valóságnak megfelelôen és teljes körûen megválaszolni A közlési kötelezettség abban áll, hogy a Szerzôdô és a Biztosított köteles a biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan lényeges körülményt, adatot a Biztosítókkal írásban közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett. A Biztosítók írásban közölt kérdéseire adott, a valóságnak megfelelô válaszokkal a fél közlési kötelezettségének eleget tesz. A kérdések megválaszolatlanul hagyása egymagában nem jelenti a közlési kötelezettség megsértését A Biztosítók a szolgáltatás jogalapjának megállapításához a közölt adatokat ellenôrizhetik, saját orvosuk által vizsgálatot kezdeményezhetnek A Biztosítók kötelesek a tudomásukra jutott adatokat megôrizni és a biztosítási törvényben foglaltak szerint titokként kezelni. 6. A biztosítás tartama, a biztosítási idôszak 6.1. A biztosítás tartama a kockázatviselés kezdetétôl a kockázatviselés megszûnéséig terjedô idôtartam, mely tartam biztosítási idôszakokra oszlik A tartamon belül a biztosítási idôszak egy hónap, mely hitelkártyaszerzôdés esetén fordulónaptól fordulónapig számlaszerzôdés esetén hónap 15. napjától a következô hónap 15. napjáig tart, kivéve az elsô idôszakot, mely a kockázatviselés kezdetétôl (ld. a 7.2 pontban) az alábbi idôpontig tart (tört idôszak): hitelkártyaszerzôdés esetén: a csatlakozási nyilatkozat megtételét követô fordulónap 24 órájáig, számlaszerzôdés esetén a csatlakozási nyilatkozat megtételét követôen, (a) ha az igénylés az adott hónap 11. napját megelôzôen történik, akkor az adott hónap 15. napjának 24 órájáig; (b) ha az igénylés az adott hónap 11. napján vagy azt követôen történik, akkor a következô hónap 15. napjának 24 órájáig 6.3. Az elsô biztosítási idôszakra (tört idôszak) a Biztosítók ingyenesen vállalnak kockázatviselést A biztosítás tartama minden esetben egy újabb hónappal meghosszabbodik, ha a soron következô biztosítási idôszak letelte elôtt sem a Szerzôdô, sem az adott Biztosított, sem pedig a Biztosítók nem élnek a felmondás jogával, vagy ha a biztosítás egyéb ok miatt nem szûnik meg. 7. A Biztosítók kockázatviselésének kezdete, tartama 7.1. A csoportos biztosítási szerzôdések egy adott Biztosítottra történô kiterjesztéséhez a Biztosított hozzájárulása szükséges, melyet a Biztosított a csatlakozási nyilatkozatban ad meg A Biztosítók a kockázatot az alábbiakban meghatározott idôponttól kezdve viselik: Szerzôdôvel kötött hitelkártya-, vagy számlaszerzôdés érvénybe lépését követôen szóbeli csatlakozási nyilatkozat esetén a Szerzôdô telefonos ügyfélszolgálata, illetve a Szerzôdô megbízásából eljáró alügynök részére rögzített telefonvonalon tett szóbeli csatlakozási nyilatkozat megtételének napján 0 órától, 7.3. A távértékesítés keretében igényelt biztosítási fedezet azonnali hatályú felmondására nyitva álló határidô lejárta elôtt ( pont) a Biztosítók kockázatviselése csak abban az esetben kezdôdik meg a fentiek szerinti idôpontban, ha a Biztosított a Biztosítási Szerzôdés teljesítésének azonnali megkezdéséhez a szóbeli csatlakozás során kifejezetten hozzájárul. Ellenkezô esetben a Biztosítók kockázatviselése csak a felmondásra nyitva álló 30. nap lejártát követôen veszi kezdetét

5 8. A Biztosító kockázatviselésének megszûnése 8.1. Mindkét Biztosító kockázatviselése megszûnik: a Biztosított hitelkártya szerzôdésének bármely okból történô megszûnése esetén a hitelkártya szerzôdés megszûnése napját követô nap 0:00-kor Számlaszerzôdés mellé igényelt biztosítás esetén a számlaszerzôdés bármelyik fél által történô felmondásakor a bankszámla bezárásának napját követô nap 0:00-kor, hitelkártya esetén a Biztosított a 65. életévének betöltését követô fordulónapon, számlaszerzôdés esetén a Biztosított 65. életévének betöltését követô 15.-én, a Biztosított halálával, a Biztosítottra vonatkozó biztosítási jogviszony azonnali hatályú felmondása (ld. 9.1 pont) esetén az azonnali hatályú felmondás megtételének napján 24 órakor, a Biztosítottra vonatkozó biztosítási jogviszony rendes felmondása esetén (ld. 9.2 pont) a felmondás hatályosulásának napján 24 órakor Hitelkártya szerzôdés esetén a hitelkártya érvényességi idejének lejáratakor, amennyiben a hitelkártya nem kerül megújításra, Hitelkártya szerzôdés esetén a hitelkártya Szerzôdô által történô nem ideiglenes jellegû - zárolásakor, a csoportos biztosítási szerzôdés felmondása esetén (ld. 9.3 pont) a díjjal fedezett idôszak utolsó napján 24 órakor A 8.1 pontban írt eseteken felül a CARDIF Biztosító Zrt. kockázatviselése megszûnik: azon a napon, amikor a Biztosított öregségi vagy elôrehozott öregségi nyugállományba vonul, a Biztosított 79%-ot meghaladó mértékû egészségkárosodását (TB I.-II. rokkantsági csoport) megállapító jogerôs határozat meghozatalának napján Ha a CARDIF Biztosító Zrt. kockázatviselése a Biztosítottra vonatkozóan a fenti vagy pontokban szereplô esetek valamelyike miatt megszûnik, akkor a CARDIF Életbiztosító Zrt. kockázatviselése a Biztosítottra vonatkozóan mindaddig fennmarad, amíg a fenti 8.1 pontban szabályozott valamely egyéb megszûnési ok be nem következik. 9. Felmondás 9.1. A Biztosítottra vonatkozó biztosítási jogviszony azonnali hatályú felmondása Távközlô eszköz útján történt csatlakozás (szóbeli csatlakozási nyilatkozat) esetén a Biztosított a rá kiterjesztett kockázatviselést a Szerzôdô által küldött írásbeli visszaigazolás (ld. még a 3.5 pontban) kézhezvételétôl számított 30 (harminc) napos határidôn belül a Szerzôdôhöz intézett írásbeli nyilatkozat megküldése útján azonnali hatállyal felmondhatja. Az azonnali hatályú felmondás az elküldés napján 24 órakor (amennyiben az elküldés napja nem állapítható meg, akkor a Bank általi tudomásulvétel napján, 24 órakor) lép hatályba. Ilyen esetben amennyiben az azonnali hatályú felmondás hatályba lépéséig nem következett be biztosítási esemény - a kockázatviselés megszûnéséig terjedô idôszakra nem áll fenn díjfizetési kötelezettség Az azonnali hatályú felmondást akkor kell határidôn belül teljesítettnek tekinteni, ha a Biztosított az azonnali hatályú felmondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatát a visszaigazolás kézhezvételétôl számított 30 napos határidôn belül postára adja vagy egyéb igazolható módon elküldi. A határidôn túl tett azonnali hatályú felmondás a Biztosítottra vonatkozó biztosítási jogviszony rendes felmondásának minôsül, mely a biztosítási jogviszonyt a pontban foglalt rendelkezések szerint szünteti meg. Ilyen esetben az Biztosított a kockázatviselés megszûnéséig terjedô idôszakra köteles a ráesô biztosítási díjak megfizetésére A Biztosítottra vonatkozó biztosítási jogviszony rendes felmondása A Biztosított jogosult a rá vonatkozó biztosítási jogviszonyt bármikor, a jövôre nézve, hitelkártya esetén a soron következô fordulónapra, számlaszerzôdés esetén a hónap 15. napjára a Szerzôdôhöz intézett írásbeli nyilatkozattal felmondani, mely a Szerzôdôhöz történt beérkezést követô fordulónap 24 órakor lép hatályba. A biztosítás felmondása esetén a biztosítás a jövôre nézve szûnik meg. Ennek megfelelôen a biztosítás megszûnéséig terjedô idôre esô biztosítási díjat a Biztosított köteles megfizetni, a Biztosító pedig köteles helytállni a biztosítás megszûnésének idôpontjáig bekövetkezett biztosítási eseményekért A csoportos biztosítási szerzôdések rendkívüli felmondása A Szerzôdô és a Biztosítók jogosultak a csoportos biztosítási szerzôdéseket felmondani. Ilyen esetben (i) a felmondás hatályba lépését követôen a csoportos biztosítási szerzôdéshez újabb Biztosítottak nem csatlakozhatnak, (ii) a felmondás idôpontjáig Biztosítottnak tekintendô személyek biztosítási védelme a biztosítási díjjal lefedett idôszak utolsó napjáig áll fenn, (iii) a Szerzôdô írásban tájékoztatja az egyes Biztosítottakat a rájuk vonatkozó csoportos biztosítási szerzôdés felmondás miatti megszûnésérôl. 10. Területi hatály A biztosítás valamennyi országban bekövetkezett biztosítási eseményre kiterjed, kivéve a munkanélkülivé válás kockázatát, amelyre a területi hatály a Magyar Köztársaság területére korlátozódik. 11. A díjfizetésre vonatkozó rendelkezések A biztosítási díj a Biztosítók kockázatviselésének, illetve szolgáltatási kötelezettségének ellenértéke A biztosítás havi díjfizetésû A havi biztosítási díjat a Szerzôdô fizeti meg a Biztosítottak erre vonatkozó felhatalmazása alapján a Biztosítóknak A Biztosított díjfizetési kötelezettsége mindaddig fennáll, ameddig a Biztosítók a Biztosítottra vonatkozóan a kockázatot viselik A Szerzôdô és a Biztosítók jogosultak a csoportos biztosítási szerzôdés alapján fizetendô havi díj mértékét - 5 -

6 felülvizsgálni és a díjat módosítani. A biztosítási díj csökkentése a naptári év során bármikor, a díj emelése csak a naptári év végén lehetséges. A biztosítási díj emelése esetén a Szerzôdô a módosítás hatályba lépését megelôzôen 45 nappal a Biztosítottá vált személyeket levélben tájékoztatja az új biztosítási díjról és arról az idôpontról, amikortól az új díj alkalmazandó. Ha a Biztosított a módosított feltételekkel nem kívánja biztosítási jogviszonyát fenntartani, jogosult a rá vonatkozó biztosítási jogviszonyát felmondani. 12. Értékkövetés A Biztosítók értékkövetést nem alkalmaznak. 13. A biztosítási esemény Az egyes Biztosítók által nyújtott kockázatviselések alapján az alább felsoroltak számítanak biztosítási eseménynek: CARDIF Életbiztosító Zrt. CARDIF Biztosító Zrt. baleset vagy betegség miatt balesetbôl vagy betegségbôl bekövetkezô haláleset eredô, 79%-ot meghaladó mértékû egészségkárosodás (TB I.-II. rokkantsági csoportos rokkantság) balesetbôl vagy betegségbôl eredô, 60 napot meghaladó keresôképtelenség 60 napot meghaladó munkanélküliség A fenti biztosítási események meghatározását a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek tartalmazzák. 14. A Biztosítók szolgáltatása, a biztosítási összeg A vonatkozó biztosítási esemény bekövetkezésekor az érintett Biztosító az alábbi biztosítási szolgáltatást nyújtja: a Biztosított halála esetén a CARDIF Életbiztosító Zrt., a Biztosított balesetbôl vagy betegségbôl eredô, 79%-ot meghaladó mértékû egészségkárosodása (rokkantság) esetén a CARDIF Biztosító Zrt. a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételekben meghatározott feltételekkel megfizeti a Biztosítottra vonatkozó biztosítási csomag szerinti biztosítási összeget (ld. a 14.3 pontban) a Kedvezményezett részére, a Biztosított 60 napot meghaladó keresôképtelensége esetén a CARDIF Biztosító Zrt. a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételekben meghatározott feltételekkel és idôtartamra megfizeti a Biztosítottra vonatkozó biztosítási csomag szerinti biztosítási összeget (ld. a 14.3 pontban) a kedvezményezett részére, a Biztosított 60 napot meghaladó munkanélkülisége esetén a CARDIF Biztosító Zrt. a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételekben meghatározott feltételekkel és idôtartamra megfizeti a Biztosítottra vonatkozó biztosítási csomag szerinti biztosítási összeget (ld. a 14.3 pontban) a kedvezményezett részére A Biztosító egy Biztosítottra vonatkozóan keresôképtelenség címén legfeljebb 24 hónapig, munkanélküliség címén szintén legfeljebb 24 hónapig vállalja a szolgáltatás teljesítését Biztosítási összegek: biztosítási összeg kockázat Emelt szintû Alap csomag csomag haláleset (egyszeri szolgáltatás) ,- Ft ,- Ft rokkantság (egyszeri szolgáltatás) ,- Ft ,- Ft 60 napot meghaladó keresôképtelenség ,- Ft / hó ,- Ft / hó 60 napot meghaladó munkanélküliség ,- Ft / hó ,- Ft / hó 15. A biztosítási esemény bejelentése, a Biztosítók teljesítése, a teljesítéshez szükséges iratok A Biztosított halála esetén a Biztosított örököse vagy hozzátartozója, egyéb esetekben a Biztosított vagy az általa meghatalmazott személy - és amennyiben a Szerzôdô tudomására jut, a Szerzôdô is - köteles a biztosítási esemény bekövetkezését követô 15 napon - akadályoztatás esetén 30 napon - belül bejelenteni az érintett Biztosítónak az alábbi címen illetve telefonszámon: CARDIF Életbiztosító Zrt. (haláleset esetén) CARDIF Biztosító Zrt. (egyéb esetekben) Kárrendezési osztály- 1033, Budapest Kórház u Telefon: (1) Az érintett Biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be, amennyiben a bejelentési- és a szükséges felvilágosítási kötelezettségek megsértése miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak A biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez a Biztosítók a következô dokumentumokat kérhetik: A Szerzôdôtôl a Biztosított csatlakozási nyilatkozatát (szóbeli csatlakozás esetén a csatlakozáskor folytatott telefonbeszélgetés hangfelvételét). A Biztosítottól (örökösétôl vagy hozzátartozójától) a biztosítási szolgáltatást igénylô személy (a Biztosított halála esetén a Biztosított örököse vagy hozzátartozója, egyéb esetekben a Biztosított vagy az általa meghatalmazott személy) által kitöltött szolgáltatási igénybejelentô nyomtatványt, hatósági eljárás esetén az erre vonatkozó jogerôs határozatot, vagy bírósági ítéletet, baleset esetén a baleseti jegyzôkönyvet, ha ilyen készült, az érintett Biztosító által meghatározott egyéb dokumentumokat, vagy azok másolatait (pl. táppénzes lap, mûtéti leírás dokumentációja, diagnosztikus leletek, kórházi zárójelentés, stb.), amelyek a jogosultság és a biztosítási esemény megállapításához szükségesek, ha a biztosítási esemény külföldön történik, az idegen nyelven kiállított dokumentumok hitelesített magyar fordítását

7 15.4. Abban az esetben, ha az érintett Biztosító által kért dokumentumokat nem, vagy hiányosan nyújtják be, az érintett Biztosító a szolgáltatási igényt elutasíthatja, illetôleg azt a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el Az érintett Biztosító teljesítése az elbíráláshoz szükséges valamennyi dokumentum beérkezését követô 15 napon belül esedékes A CARDIF Biztosító Zrt. a havonta fizetendô biztosítási szolgáltatást egyidejûleg csak egy jogcímen (vagy csak keresôképtelenség, vagy csak munkanélküliség címén) nyújtja. Ha a havonta fizetendô szolgáltatás teljesítésének tartama alatt a Biztosítottnak másik jogcímen is szolgáltatási igénye keletkezik, melynek alapján a CARDIF Biztosító Zrt. szintén havonta fizetendô szolgáltatás nyújtására köteles, akkor a CARDIF Biztosító Zrt. az elsôként bejelentett biztosítási esemény alapján teljesít mindaddig, amíg ezen a jogcímen a Biztosított szolgáltatásra jogosult Ha a havonta fizetendô szolgáltatás idôtartama alatt olyan biztosítási esemény következik be, amelynek alapján akár a CARDIF Életbiztosító Zrt., akár a CARDIF Biztosító Zrt. egyszeri szolgáltatás fizetésére köteles (halál vagy rokkantság) és ezen újonnan bekövetkezett esemény kapcsán az érintett Biztosító térítési kötelezettsége a vonatkozó biztosítási feltételek alapján egyébként fennáll, akkor a CARDIF Biztosító Zrt. a havi kifizetések teljesítését az új biztosítási esemény bekövetkezését követôen befejezi és az egyszeri szolgáltatás összegét fizeti meg a Kedvezményezett részére A CARDIF Életbiztosító Zrt. a haláleseti szolgáltatást a Kedvezményezett által megadott bankszámlára történô átutalással teljesíti A CARDIF Biztosító Zrt. az általa nyújtandó szolgáltatást a Biztosított által megadott bankszámlára történô átutalással teljesíti. 16. A Biztosítók mentesülése Mindkét Biztosító esetében alkalmazandó mentesülési okok: A közlési kötelezettség megsértése esetében az érintett Biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt az adott Biztosító a kockázatviselés kezdetekor már ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében Amennyiben az érintett Biztosítónak a biztosítási esemény után tudomására jut, hogy azt bármely olyan körülmény idézte elô, amely a kockázatviselés kezdetekor - szándékosan pontatlan vagy hiányos információk miatt - nem volt elôre meghatározható, holott a kockázatvállalás szempontjából lényeges lett volna, az adott Biztosító jogosult a szolgáltatását megtagadni A Biztosítók mentesülnek a szolgáltatás teljesítése alól, ha a biztosítási esemény okozati összefüggésben áll a Biztosított a biztosítás hatályba lépését követôen - két éven belül bekövetkezô öngyilkossági kísérletével vagy öngyilkosságával, függetlenül attól, hogy azt tudatzavarában követte el Amennyiben a biztosítási esemény összefüggésben áll a Biztosított nem orvosi javallatra vagy nem az elôírt adagolásban történô gyógyszer szedésével a Biztosító jogosult a szolgáltatását csökkenteni. A szolgáltatás csökkentésének mértékét az érintett Biztosító orvosa állapítja meg A 16.1 pontban írt eseteken felül a CARDIF Biztosító Zrt. mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, ha bizonyítást nyer, hogy a biztosítási eseményt a Biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elô. Súlyosan gondatlan magatartás okozta balesetnek, illetve betegségnek minôsül, ha: a biztosítási esemény a Biztosított szándékosan elkövetett súlyos bûncselekménye folytán vagy azzal öszszefüggésben következett be, a biztosítási esemény a Biztosított rendszeres alkoholfogyasztásával vagy a Biztosított bódító, kábító, vagy más hasonló hatást kiváltó szerek fogyasztása miatti állapotával összefüggésben, illetve toxikus anyagok szedése miatti függése folytán következett be, a baleset idején a Biztosított alkoholos állapotban volt, illetôleg kábítószer vagy kábító hatású anyag hatása alatt állt és ez a tény a baleset bekövetkezésében közrehatott (alkoholos állapotnak tekintendô a 2,5 ezreléket meghaladó véralkohol-koncentráció), a biztosítási esemény a Biztosított jogosítvány, vagy érvényes forgalmi engedély nélküli gépjármûvezetése közben következett be és a Biztosított mindkét esetben más közlekedésrendészeti szabályt is megszegett, vagy a biztosítási esemény amiatt következett be, hogy a Biztosított engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül végzett, vagy a Biztosított munkavégzése során, a munkavédelmi szabályoknak a Biztosított általi súlyos megsértése miatt következett be, továbbá diagnosztizált betegség esetén a Biztosított az orvosi utasításokat nem tartotta be és ennek következményeként szövôdmény, állapotromlás következett be, ami megelôzhetô lett volna A 16.1 pontban írt eseteken felül a CARDIF Életbiztosító Zrt. mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, az alábbi esetekben: ha Biztosított szándékosan elkövetett súlyos bûncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben hal meg, ha a biztosítási esemény összefüggésben áll a Biztosított rendszeres alkoholfogyasztásával, súlyosan ittas állapotával, bódító, kábító vagy hasonló hatást kiváltó szerek fogyasztásával. Ilyen esetben a CARDIF Életbiztosító Zrt. jogosult a szolgáltatását csökkenteni, a szolgáltatás csökkentésének mértékét a CARDIF Életbiztosító Zrt. orvosa állapítja meg. 17. Kizárások Mindkét Biztosító esetében alkalmazandó kizárások: A Biztosítók kockázata nem terjed ki arra az esetre, ha a bekövetkezett biztosítási esemény közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll: - 7 -

8 harci eseményekkel vagy más háborús cselekményekkel (jelen feltételek szempontjából harci cselekménynek minôsül a hadüzenettel vagy anélkül vívott háború, határvillongás, felkelés, forradalom, zendülés, törvényes kormány elleni puccs vagy puccskísérlet, polgárháború, népi megmozdulás, például nem engedélyezett tüntetés, vagy be nem jelentett, illetve nem engedélyezett sztrájk, idegen ország korlátozott célú hadicselekményei például csak légi csapás vagy csak tengeri akció, kommandó támadás, terrorcselekmény), állam elleni bûncselekményekkel, felkelésekkel, vagy zavargásokkal (e feltétel szerint állam elleni bûncselekmény az, amit a Büntetô Törvénykönyv annak minôsít: különösen lázadás, kémkedés, rombolás), atomkárokkal (nukleáris hasadás, nukleáris reakció, fúzió, radioaktív-, ionizáló- illetve lézersugárzás valamint ezek szennyezése, kivéve az orvosilag elôírt terápiás célú sugárkezelést), fegyver, robbanószer, vegyi vagy gyúlékony anyagok használatával, vagy HIV fertôzéssel (kivéve azokat a speciális eseteket, amikor a fertôzôdés olyan körülmények között történt, amit a Biztosított nem tudott elkerülni; például laboratóriumi fertôzôdés, vagy fogorvosi manipuláció), nemi érintkezés útján terjedô egyes fertôzô betegségekkel, egyéb kockázatosnak minôsülô tevékenységekkel, különösen a búvárkodás, barlangászat, hegymászás, egyéni hajózás, vitorlázás, vadvízi evezés, tengeri horgászat A Biztosítók nem viselik a kockázatot, ha a Biztosított halála, balesete vagy betegsége gépi erôvel hajtott szárazföldi, légi vagy vízi jármûben hazai vagy nemzetközi sportversenyen való részvétel következtében, vagy ilyen versenyekre való felkészülés során következik be, vagy nem a szervezett légi forgalom keretében végrehatott légi úton való részvétel, hanem egyéb (akár motoros, akár motor nélküli) repülés vagy repülôsportolás következménye, vagy hivatásos sportolóként végzett, a saját megélhetését biztosító sporttevékenysége során következett be A Biztosítók kockázatviselése nem terjed ki a kockázatviselés kezdete elôtt meglévô betegséggel, kóros állapottal vagy veleszületett rendellenességekkel (a továbbiakban együttesen: meglévô betegség) és azok következményeivel okozati összefüggésben álló eseményekre abban az esetben, ha a kockázatviselés kezdetekor a meglévô betegségrôl a Biztosított tudomással bírt A biztosítók nem viselik a kockázatot, ha a biztosított gépjármûvezetés közben alkoholos állapotban volt, illetôleg kábítószer vagy kábító hatású anyag hatása alatt állt és ez a tény a baleset bekövetkezésében közrehatott A Biztosítottnak a csatlakozási nyilatkozatban adott szándékosan valótlan válaszai esetén a Biztosítók megtagadhatják a szolgáltatást A Biztosítók nem viselik a kockázatot, ha a Biztosított a Biztosítók kockázatviselésének kezdetekor rokkantnyugdíjas Figyelem! A Biztosítók nem viselik a kockázatot, ha a Biztosított a rá vonatkozó biztosítás megszûnését követôen utóbb ismét igénybe veszi a biztosítást. A CARDIF Biztosító Zrt. esetében alkalmazandó további kizárások: A kockázatviselés kezdete elôtt bekövetkezett baleset vagy betegség miatt bármely okból már károsodott, beteg, sérült vagy csonkolt testrészek és szervek illetve e sérülések késôbbi következményei a biztosításból ki vannak zárva A Biztosított a biztosítási esemény bekövetkezésekor köteles indokolatlan késedelem nélkül orvosi ellátást igénybe venni, valamint a kezelést a gyógyító eljárás befejezéséig folytatni. A CARDIF Biztosító Zrt. jogosult a szolgáltatást részben vagy egészben megtagadni, amenynyiben a Biztosított e kötelezettségének nem tett eleget A CARDIF Biztosító Zrt. kockázatviselése nem terjed ki az olyan szubjektív panaszokra épülô betegségekre, amelyek objektív orvosi módszerekkel nem igazolhatók (például migrén, vagy a gerinc egyes degeneratív betegségei (polidiszkopátia) és azok közvetett vagy közvetlen következményei, stb.) A CARDIF Biztosító Zrt. nem viseli a kockázatot, ha a Biztosított a Biztosító kockázatviselésének kezdetekor bármilyen jogcímen - kivéve az özvegyi nyugdíjat - nyugdíjas. 18. A panaszok bejelentése A csoportos biztosítási szerzôdésekkel kapcsolatban felmerült panaszokat írásban, az érintett Biztosítónál lehet bejelenteni az alábbi címeken: CARDIF Életbiztosító Zrt. (haláleseti szolgáltatás esetén) CARDIF Biztosító Zrt. (egyéb biztosítási szolgáltatások esetén) Cím: 1033 Budapest, Kórház u , Tel: A panasz által érintett Biztosító köteles a panaszokat kivizsgálni és a vizsgálat eredményérôl a panaszost értesíteni A Biztosítók felügyeleti szerve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt Egyéb rendelkezések A Biztosítók kötelesek a biztosítási törvény ában meghatározott biztosítási titokra vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a Szerzôdô vagy a Biztosított, illetve annak törvényes képviselôje erre vonatkozóan írásban felmentést ad, a biztosítási titok körét pontosan megjelölve A Biztosítók a biztosítási titkot kizárólag a biztosítási törvény 157. (1) bekezdésében felsorolt szerveknek (pl. a felügyelet, a folyamatban lévô büntetô eljárás keretében eljáró nyomozóhatóság és ügyészség, büntetô-, csôd-, vagy felszámolási eljárás ügyében eljáró bíróság, - 8 -

9 a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó, a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzô, az adóhatóság, a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálat, a verseny-felügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal, a feladatkörében eljáró gyámhatóság, az egészségügyi hatóság, a titkosszolgálati eszközök alkalmazására feljogosított szerv, a viszontbiztosító, a kiszervezett tevékenységet végzô, stb.) és csak az ott jegyzett körben szolgáltathatják ki Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Biztosítóknak a biztosítási törvény 158. szerinti adattovábbítása, továbbá a 159. szerinti adatszolgáltatása A Biztosítók a hozzájuk eljuttatott adatokat, bejelentéseket és jognyilatkozatokat csak akkor kötelesek hatályosnak tekinteni, ha azokat írásban vagy elektronikus formában juttatták el hozzájuk A biztosításból eredô igények a biztosítási esemény bekövetkeztétôl számított 2 év elteltével elévülnek Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Különös Biztosítási Feltételek Életbiztosítási kockázat A CARDIF Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen különös biztosítási feltételek alapján megkötött csoportos biztosítási szerzôdés értelmében, az ugyanott meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az 1. -ban meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 2. -ban meghatározott szolgáltatást nyújtja. Jelen különös feltételekben foglaltak a CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. vonatkozó Általános Biztosítási Feltételeivel együtt érvényesek. 1. A biztosítási esemény 1.1. E feltételek szempontjából biztosítási esemény a Biztosítottnak a kockázatviselés idôszakán belül bármely - ki nem zárt - okból bekövetkezett halála A biztosítási esemény bekövetkezésének idôpontja a halál napja. 2. A Biztosító szolgáltatása 2.1. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító a jelen feltételekben meghatározott feltételekkel megtéríti a Kedvezményezett részére a Biztosítottra vonatkozó biztosítási csomag szerinti biztosítási összeget (ld. az Általános Biztosítási Feltételek 14.3 pontjában). 3. A Biztosító teljesítése, a teljesítéshez szükséges dokumentumok 3.1 A Biztosító teljesítési kötelezettségének megállapításához az Általános Biztosítási Feltételekben foglaltakon túl a következô dokumentumokat kéri: halotti anyakönyvi kivonat és a halott-vizsgálati bizonyítvány másolata, boncolási jegyzôkönyv (ha készült) másolata. 4. Maradékjogok, kötvénykölcsön 4.1. A CARDIF Életbiztosító Zrt. által nyújtott életbiztosításhoz maradékjogok nem tartoznak, tehát az nem visszavásárolható és a díjmentes leszállítás sem alkalmazható. Az életbiztosításra kötvénykölcsön nem nyújtható. Különös Biztosítási Feltételek Balesetbôl vagy betegségbôl eredô, 79%-ot meghaladó mértékû egészségkárosodás (TB I.-II. rokkantsági csoport) A CARDIF Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen különös biztosítási feltételek alapján megkötött csoportos biztosítási szerzôdés értelmében, az ugyanott meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az 1. -ban meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 2. -ban meghatározott szolgáltatást nyújtja. Jelen különös feltételekben foglaltak a CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. vonatkozó Általános Biztosítási Feltételeivel együtt érvényesek. 1. A biztosítási esemény 1.1. E feltételek szempontjából biztosítási esemény a Biztosítottnak a kockázatviselés idôszakán belül bekövetkezett balesetébôl vagy betegségébôl eredô testi fogyatkozása, melynek következtében a Biztosított 79%-ot meghaladó mértékû egészségkárosodását (TB I-II. rokkantsági csoport) állapítja meg jogerôs határozatában a magyar társadalombiztosítási szerv A biztosítási esemény bekövetkezésének idôpontja az a nap, amelyen a társadalombiztosítási szerv az egészségkárosodás mértékét megállapító jogerôs határozatát meghozta E különös biztosítási feltételek szerint kizárólag a kockázatviselés tartama alatt, a kockázatviselés kezdetéhez képest elôzmény nélkül bekövetkezett baleset vagy betegség következményei minôsülnek biztosítási eseménynek. 2. A Biztosító szolgáltatása 2.1. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító a jelen feltételekben meghatározott feltételekkel megtéríti a Kedvezményezett részére a Biztosítottra vonatkozó biztosítási csomag szerinti biztosítási összeget (ld. az Általános Biztosítási Feltételek 14.3 pontjában). 3. A Biztosító teljesítése, a teljesítéshez szükséges dokumentumok 3.1. A Biztosító teljesítési kötelezettségének megállapításához - az Általános Biztosítási Feltételekben foglaltakon túl - a következô dokumentumokat kéri: az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértôi Intézet orvosi szakvéleményét, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértôi Intézet orvosi szakvizsgálatának eredményét igazoló, a munkaképesség csökkenés mértékét megállapító jogerôs határozatot, a munkaképesség-csökkenés megállapítására jogosult szerv által rendszeresített nyomtatványok, jogerôs határozatok, és egyéb orvosi indokolások dokumentációinak hiteles másolatait

10 4. Kizárások 4.1. A Biztosító nem nyújt szolgáltatást, ha a Biztosított az egészségkárosodás megállapítására vonatkozó kérelem orvos-szakértôi intézethez történô benyújtása után tett csatlakozási nyilatkozatot. 5. Fogalommeghatározások 5.1. Jelen feltételek szempontjából balesetnek minôsül az a Biztosított akaratától függetlenül hirtelen fellépô olyan külsô behatás, amely a kockázatviselés tartama alatt, de legkésôbb a balesetet követô egy éven belül bármely egyéb októl függetlenül a Biztosított végleges munkaképtelenségét idézi elô. Különös Biztosítási Feltételek Keresôképtelenségi kockázat A CARDIF Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen különös biztosítási feltételek alapján megkötött csoportos biztosítási szerzôdés értelmében, az ugyanott meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az 1. -ban meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 2. -ban meghatározott szolgáltatást nyújtja. Jelen különös feltételekben foglaltak a CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. vonatkozó Általános Biztosítási Feltételeivel együtt érvényesek. 1. A biztosítási esemény 1.1. E feltételek szempontjából biztosítási esemény a Biztosítottnak a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett, betegségbôl vagy balesetbôl eredô, 60 napot meghaladó folyamatos betegállománya (továbbiakban: keresôképtelenség) A biztosítási esemény bekövetkezésének idôpontja a keresôképtelenség 61. napja E különös biztosítási feltételek szerint kizárólag a kockázatviselés tartama alatt, a kockázatviselés kezdetéhez képest elôzmény nélkül bekövetkezett baleset vagy betegség következményei minôsülnek biztosítási eseménynek. 2. A Biztosító szolgáltatása 2.1. A biztosítási esemény bekövetkezését követôen a Biztosító az alábbi 2.3 pontban foglalt idôbeli korlátozás figyelembe vételével havonta megfizeti a Kedvezményezettnek a Biztosítottra vonatkozó biztosítási csomag szerinti havi biztosítási összeget (ld. az Általános Biztosítási Feltételek 14.3 pontjában), mindaddig, amíg a Biztosított igazolja, hogy a jogosultsági idôpontban (ld. az alábbi 2.2 pontban) folyamatosan, ugyanazon ok miatt keresôképtelen A szolgáltatásra való jogosultság idôpontja az elsô alkalommal megegyezik a biztosítási esemény bekövetkezésének napjával (azaz a keresôképtelenség 61. napjával). Az ezt követô jogosultsági idôpontok megegyeznek a soron következô naptári hónapok azon napjaival, amelyek sorszáma megegyezik annak a napnak a sorszámával, amelyen a biztosítási esemény bekövetkezett. Ha egy adott hónapban ilyen sorszámú nap nincs, akkor az adott hónapban a jogosultsági idôpont a hónap utolsó napja Egy adott biztosítási esemény miatt a Biztosító térítési kötelezettsége addig az idôpontig áll fenn, amelyik az itt felsoroltak közül a leghamarabb bekövetkezik: (i) a Biztosított keresôképtelenségének megszûnéséig, vagy (ii) a kockázatviselés megszûnéséig, (iii) de legfeljebb 12 egymást követô hónapig Ha a Biztosított a biztosítási szolgáltatás megszûnését követô 60 napon belül a korábbi biztosítási eseményt kiváltó ok vagy annak következménye miatt újból keresôképtelenné válik, akkor az ilyen keresôképtelenséget a Biztosító az elôzô biztosítási esemény folytatásaként tekinti és az újbóli keresôképtelenség bekövetkezése után azonnal szolgáltat. A 60 napon belül más okból keletkezô, vagy a biztosítási szolgáltatás megszûnése után több mint 60 nappal bekövetkezô keresôképtelenséget a Biztosító az 1. -ban leírtak szerint új biztosítási eseménynek tekinti A biztosítás tartama alatt a Biztosító egy Biztosítottra vonatkozóan keresôképtelenség címén legfeljebb 24 hónapig vállalja a szolgáltatás teljesítését. 3. A Biztosító teljesítése, a teljesítéshez szükséges dokumentumok 3.1. A Biztosító teljesítési kötelezettségének megállapításához - az Általános Biztosítási Feltételekben foglaltakon túl - a következô dokumentumokat kéri: az Orvosi igazolás a keresôképtelen állományba vételrôl elnevezésû nyomtatvány hiteles másolatát Az igazolást a Biztosítottnak havonta kell megküldeni a Biztosító részére. Az adott hónapra vonatkozó igazolást abban a hónapban, de legkésôbb az azt követô hónap 15-ig kell eljuttatni, amelyben a Biztosított keresôképtelen volt Ha a Biztosított a 3.2 pont szerintieket nem igazolja a Biztosító kötelezettségét teljesítettnek, és a szolgáltatást befejezettnek tekinti. A Biztosító visszamenôleges hatállyal teljesíti a szolgáltatást abban az esetben, ha a Biztosított pótolja az igazolást. A késedelem miatt felmerült kamatot, egyéb költséget a Biztosító nem fizet A benyújtott igazolás alapján a Biztosító abban az esetben nyújt szolgáltatást, ha annak alapján megállapítható, hogy a Biztosított a legutóbb teljesített havi szolgáltatás óta folyamatosan, ugyanazon ok miatt keresôképtelen volt és a keresôképtelenség a 2.2 pont szerinti jogosultsági idôpontban is fennállt. 4. Kizárások 4.1. A Biztosító kockázatviselése - az Általános Biztosítási Feltételekben foglaltakon túl - nem terjed ki: aszténiával, depresszióval és más mentális rendellenességekkel kapcsolatos keresôképtelenségre, pszichiátriai vagy pszichológiai kezeléssel kapcsolatos keresôképtelenségre, detoxikálóval, alvásterápiával kapcsolatos keresôképtelenségre, geriátriai vagy gerontológiai kezeléssel kapcsolatos keresôképtelenségre, rehabilitációval, utógondozással kapcsolatos keresôképtelenségre, gyógypedagógiával, logopédiával kapcsolatos keresôképtelenségre, gyógytornával, fizio- és fizikoterápiával, maszszázzsal, fürdôkúrával, fogyókúrával kapcsolatos keresôképtelenségre,

11 orvosilag nem indokolt, a Biztosított által kezdeményezett beavatkozásokkal, (például kozmetikai, plasztikai beavatkozások) kapcsolatos keresôképtelenségre, anyasággal összefüggô keresôképtelenségre (kivéve a balesetbôl eredô keresôképtelenséget), mint: terhesség és szülés miatti keresôképtelenség gyermekápolási táppénz, GYE S- en, GYED - en lévô Biz tosí tott keresôképtelensége, mûvi terhesség-megszakítás miatti keresôképtelenség, kivéve a nem szociális, hanem orvos által elrendelt, egészségügyi okú terhesség-megszakítást, spontán vetélés eseteivel kapcsolatos keresôképtelenség, mesterséges megtermékenyítés, valamint a sterilitás kezelésével kapcsolatos keresôképtelenség, a sorkatonai (polgári) szolgálatot teljesítô Biztosított keresôképtelenségére, olyan keresôképtelenségre, amely alatt a Biztosított jövedelemszerzô tevékenységet folytat, olyan keresôképtelenségre, amely nem a Biztosított egészségi állapota miatt következett be, a keresôképtelenség idôtartama alatt történt csatlakozás esetén arra a keresôképtelenségre, amelynek tartama alatt a Biztosított csatlakozott. 5. Fogalommeghatározások 5.1. Jelen feltételek szempontjából balesetnek minôsül az a Biztosított akaratától függetlenül hirtelen fellépô olyan külsô behatás, amely a kockázatviselés tartama alatt, de legkésôbb a balesetet követô egy éven belül bármely egyéb októl függetlenül a Biztosított idôleges keresôképtelenségét idézi elô Jelen feltétel szempontjából kórháznak minôsül a magyar tisztiorvosi és szakmai felügyelet által elismert, engedélyezett fekvôbeteg ellátást nyújtó intézmény, amely állandó orvosi irányítás, felügyelet alatt áll Jelen feltétel szempontjából keresôképtelen az, aki (i) betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni; (ii) aki fekvôbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül; (iii) akit közegészségügyi okokból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap; (iv) akit közegészségügyi okokból hatóságilag elkülönítenek; (v) aki járványügyi, illetôleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható, és az itt felsorolt esetek miatt a keresôképtelenség elbírálására és igazolására jogosult orvos vagy kórház által igazoltan, saját jogon keresôképtelen állományban van. Különös Biztosítási Feltételek Munkanélküliségi kockázat A CARDIF Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) a jelen különös biztosítási feltételek alapján megkötött csoportos biztosítási szerzôdés értelmében, az ugyanott meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az 1. -ban meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 2. -ban meghatározott szolgáltatást nyújtja. Jelen különös feltételekben foglaltak a CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. vonatkozó Általános Biztosítási Feltételeivel együtt érvényesek. 1. A biztosítási esemény 1.1. E feltételek szempontjából biztosítási esemény a Biztosítottnak a Biztosító kockázatviselésének tartama alatt bekövetkezett 60 egymást követô napot meghaladó álláskeresôként (munkanélküliként) történô nyilvántartása A biztosítási esemény bekövetkezésének idôpontja a Biztosított álláskeresôként (munkanélküliként) nyilvántartott állapotának a 61. napja E különös biztosítási feltételek szerint kizárólag a Biztosítottnak a kockázatviselés tartama alatt - a kockázatviselés kezdetéhez képest elôzmény nélkül - bekövetkezett vétlen és önhibáján kívüli álláskeresôvé (munkanélkülivé) válása minôsül biztosítási eseménynek. 2. A Biztosító szolgáltatása 2.1. A biztosítási esemény bekövetkezését követôen a Biztosító az alábbi 2.3 pontban foglalt idôbeli korlátozás figyelembe vételével havonta megfizeti a Kedvezményezettnek a Biztosítottra vonatkozó biztosítási csomag szerinti havi biztosítási összeget (ld. az Általános Biztosítási Feltételek 14.3 pontjában), mindaddig, amíg a Biztosított igazolja, hogy a jogosultsági idôpontban (ld. az alábbi 2.2 pontban) folyamatosan nyilvántartott álláskeresô A szolgáltatásra való jogosultság idôpontja az elsô alkalommal megegyezik a biztosítási esemény bekövetkezésének napjával (azaz az álláskeresôi minôségben történô nyilvántartás 61. napjával). Az ezt követô jogosultsági idôpontok megegyeznek a soron következô naptári hónapok azon napjaival, amelyek sorszáma megegyezik annak a napnak a sorszámával, amelyen a biztosítási esemény bekövetkezett. Ha egy adott hónapban ilyen sorszámú nap nincs, akkor az adott hónapban a jogosultsági idôpont a hónap utolsó napja Egy adott biztosítási esemény miatt a Biztosító térítési kötelezettsége addig az idôpontig áll fenn, amelyik az itt felsoroltak közül a leghamarabb bekövetkezik: (i) a Biztosított álláskeresôként történô nyilvántartásának megszûnéséig, vagy (ii) a kockázatviselés megszûnéséig, (iii) de legfeljebb 8 egymást követô hónapig Ha a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége 8 havi szolgáltatás kifizetése miatt szûnt meg, akkor a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárólag abban az esetben nyílik újra meg, ha (i) a Biztosított a megszûnést követôen ismételten a 7.2 pont szerinti munkaviszonyt létesített, majd azt követôen ismételten munkanélkülivé vált és (ii) a kockázatviselés említett okból történô megszûnése és az újbóli munkanélkülivé válás között 6 hónapos, díjfizetéssel fedezett idôszak eltelt A biztosítás tartama alatt a Biztosító egy Biztosítottra vonatkozóan munkanélküliség címén legfeljebb 24 hónapig vállalja a szolgáltatás teljesítését. 3. Várakozási idô 3.1. A Biztosító a munkanélkülivé válás esetében a kockázatviselés kezdetétôl számítandó 90 napos várakozási idôt határoz meg. Ha a Biztosított munkaviszonya a várakozási idô alatt

12 szûnt meg, a Biztosító az emiatt bekövetkezett álláskeresôvé (munkanélkülivé) válás esetében sem a várakozási idô alatt, sem annak lejártát követôen nem nyújt biztosítási szolgáltatást. 4. A munkanélküliségi szolgáltatásra való jogosultság speciális feltételei 4.1. Olyan Biztosítottak esetében, akik a csatlakozási nyilatkozat megtételekor nem rendelkeztek legalább 6 hónapos folyamatos, a 7.2 pont szerinti munkaviszonnyal, a Biztosító csak abban az esetben nyújt szolgáltatást, ha a Biztosított a munkanélkülivé válását megelôzôen legalább 6 hónapig folyamatosan a 7.2 pont szerinti munkaviszonnyal rendelkezett. 5. A Biztosító teljesítése, teljesítéshez szükséges iratok 5.1. A Biztosító teljesítési kötelezettségének megállapításához - az Általános Biztosítási Feltételekben foglaltakon túl - a következô dokumentumokat kéri, illetve kérheti: a munkáltató által kitöltött Igazolólap az álláskeresési járadék megállapításához elnevezésû nyomtatvány másolatát, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a biztosítási jogviszonyról és egészségbiztosítási ellátásokról szóló - igazolványának másolatát, a munkáltató által kitöltött igazolás másolatát a munkaviszony megszûnésérôl, a munkaviszonyt megszüntetô írásbeli jognyilatkozat (felmondás vagy közös megegyezés) másolatát, a munkaügyi központ vagy kirendeltség igazolását, hogy a Biztosított az adott hónapra vonatkozóan mely idôponttól, mely idôpontig regisztrált álláskeresô, valamint az álláskeresési járadék iránti kérelem, vagy - ha van - annak megállapító esetleg elutasító határozatának másolatát, esetleg a megállapított járadék vagy segély havi összegérôl szóló szelvény fénymásolatát A munkaügyi központ vagy kirendeltség igazolását a Biztosítottnak havonta kell megküldeni a Biztosító részére. Az adott hónapra vonatkozó igazolást abban a hónapban, de legkésôbb az azt követô hónap 15-ig kell eljuttatni, amelyben a Biztosított regisztrált álláskeresô volt Ha a Biztosított az 5.2 pont szerintieket nem igazolja a Biztosító kötelezettségét teljesítettnek, és a szolgáltatást befejezettnek tekinti. A Biztosító visszamenôleges hatállyal teljesíti a szolgáltatást abban az esetben, ha a Biztosított pótolja az igazolást. A késedelem miatt felmerült kamatot, egyéb költséget a Biztosító nem fizet A benyújtott igazolás alapján a Biztosító abban az esetben nyújt szolgáltatást, ha annak alapján megállapítható, hogy a Biztosított a legutóbb teljesített havi szolgáltatás óta továbbra is, megszakítás nélkül nyilvántartott álláskeresô és ez az állapot a 2.2 pont szerinti jogosultsági idôpontban is fennállt. 6. Kizárások 6.1. A Biztosító kockázatviselése - az Általános Biztosítási Feltételekben foglaltakon túl - nem terjed ki: a határozott tartamú munkaviszonyra valamint a munkaerô-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra, olyan Biztosítottra, aki az álláskeresôvé válását megelôzôen (i) nem állt a 7.2 pont szerinti munkaviszonyban, vagy (ii) a 7.2 pont szerinti munkaviszonyban állt ugyan, de a munkaviszony megszûnését megelôzô 6 hónap során a munkavégzése a táppénz, illetve a munkáltató érdekkörében felmerült ok kivételével szünetelt, a munkaviszony közös megegyezéssel történô megszûnésére, kivéve ha az errôl szóló megállapodásban kifejezetten megemlítésre kerül, hogy a munkaviszony közös megegyezéssel történô megszüntetésére az alábbi okok valamelyike miatt került sor: a munkáltatónál történt átszervezés, alkalmazotti létszámcsökkentés a munkáltató jogutód nélküli megszûnése, a munkavállaló tartós keresôképtelensége a munkaviszonynak a Biztosított által kezdeményezett rendes felmondás miatti megszûnésére, a munkaviszony próbaidô alatti megszûnésére, a munkaviszonynak a munkáltató által rendkívüli felmondással történô megszüntetésére, illetve ha a munkáltató a Biztosított magatartása miatt rendes felmondással élt, a munkáltató általi rendes felmondásra öregségi- vagy rokkantság miatti nyugdíjazás esetén, a Biztosított munkaviszonyának megszûnésére, ha a munkáltató a munkaviszony megszüntetését a kockázatviselés kezdete elôtt már írásban közölte vagy bejelentette. 7. Fogalommeghatározások 7.1. Álláskeresô (munkanélküli) az, aki a vonatkozó jogszabályok alapján (i) az alkalmi foglalkoztatásnak minôsülô jogviszony kivételével munkajogviszonyban nem áll, (ii) egyéb keresô tevékenységet nem folytat, és (iii) akit a munkaügyi központ/kirendeltség álláskeresôként (munkanélküliként) nyilvántart Munkaviszony: legalább 30 órás, határozatlan tartamú, (i) a Munka Törvénykönyvérôl szóló évi XXII. törvény ( Mt. ) hatálya alá tartozó munkaviszony, továbbá a magyar jog hatálya alá tartozó (ii) közszolgálati jogviszony, (iii) közalkalmazotti jogviszony, (iv) bírósági és igazságügyi- illetôleg ügyészségi szolgálati viszony, (v) fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerzôdéses állományú tagjainak szolgálati viszonya. Cb 32/01 T

13

TELJES VÉDELEM. Általános Szerződési Feltételek

TELJES VÉDELEM. Általános Szerződési Feltételek TELJES VÉDELEM Általános Szerződési Feltételek Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest Hermina út 17. Telefon: 06 40 200 521 Fax: 06 1 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Jelen feltételek

Részletesebben

A két társaság fontosabb adatai:

A két társaság fontosabb adatai: Ügyféltájékoztató a Magyar Cetelem Bank Zrt. (1) Személyi- és (2) Ingatlanfelújítási kölcsönszerződéseihez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz A CARDIF Életbiztosító Zrt. és CARDIF Biztosító

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek A CARDIF Biztosító ZRt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei a Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt. által nyújtott autófinanszírozási - és/vagy személyi

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak)

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak) A CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános feltételei a Magyar Cetelem Bank Zrt. által nyújtott (1) fogyasztási, (2) személyi (3) ingatlan körüli

Részletesebben

BANCO PRIMUS MAPFRE PÉNZÜGYI HIÁNY (GAP) ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BANCO PRIMUS MAPFRE PÉNZÜGYI HIÁNY (GAP) ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest Hermina út 17. Telefon: 06 40 200 521 Fax: 06 1 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 BANCO PRIMUS MAPFRE PÉNZÜGYI HIÁNY (GAP) ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató

Biztosítási terméktájékoztató Biztosítási terméktájékoztató A Telenor Magyarország Zrt. által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó csoportos számlavédelmi biztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Telenor Magyarország Zrt. által nyújtott

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató

Biztosítási terméktájékoztató Biztosítási terméktájékoztató az MKB-Euroleasing Gépjármű-finanszírozási üzletág (MKB-Eurocredit Zrt. vagy Filease Zrt.) gépjárműhitel- és lízingszerződéseihez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató Budapest Jövedelembiztosítási szolgáltatáshoz

Biztosítási terméktájékoztató Budapest Jövedelembiztosítási szolgáltatáshoz Biztosítási terméktájékoztató Budapest Jövedelembiztosítási szolgáltatáshoz Jelen terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. bankszámla-, hitelkártya- vagy befektetési kártya szerződésekhez kapcsolódó csoportos

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek. 1. sz. melléklet

Általános Biztosítási Feltételek. 1. sz. melléklet Az MKB Életbiztosító Zrt. csoportos biztosításának általános és különös feltételei A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. által Visa és Mastercard típusú bankkártyákhoz és az azokhoz tartozó társ-bankkártyákhoz

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ OTP BANK NYRT. ÉS/VAGY AZ OTP JELZÁLOGBANK ZRT. JELZÁLOGHITELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ GB849 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁSHOZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ OTP BANK NYRT. ÉS/VAGY AZ OTP JELZÁLOGBANK ZRT. JELZÁLOGHITELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ GB849 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁSHOZ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ OTP BANK NYRT. ÉS/VAGY AZ OTP JELZÁLOGBANK ZRT. JELZÁLOGHITELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ GB849 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁSHOZ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20.

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei I. Általános szabályok 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és az Allianz Bank Zrt. (továbbiakban: szerződő), együttesen

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK Speciális Feltételek Kockázati életbiztosítás 1. Biztosítási esemény A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ OTP BANK NYRT. ÉS/VAGY AZ OTP JELZÁLOGBANK ZRT. JELZÁLOGHITELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ GB635 TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁSHOZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ OTP BANK NYRT. ÉS/VAGY AZ OTP JELZÁLOGBANK ZRT. JELZÁLOGHITELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ GB635 TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁSHOZ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ OTP BANK NYRT. ÉS/VAGY AZ OTP JELZÁLOGBANK ZRT. JELZÁLOGHITELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ GB635 TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁSHOZ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám:

Részletesebben

DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET

DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület Postacím: 1509 Budapest Pf. 78. Email: info@dimenziobiztosito.hu Zöldszám: 06 80 201 417 DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET Ügyfél

Részletesebben

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 Tartalomjegyzék Kockázati életbiztosítás különös feltételei (EEHAT014)..................................

Részletesebben

Legyen biztonságban! Senior Bázis balesetbiztosítás. Védelem 75 éves kor felett is

Legyen biztonságban! Senior Bázis balesetbiztosítás. Védelem 75 éves kor felett is Legyen biztonságban! Senior Bázis balesetbiztosítás Védelem 75 éves kor felett is Speciális ajánlat a 75 éven felülieknek! A Senior Bázis Balesetbiztosítás kimondottan 75 és 85 év közötti ügyfeleinknek

Részletesebben

GB635 JELŰ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS (CSOPORTOS HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS) ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

GB635 JELŰ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS (CSOPORTOS HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS) ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA GB635 JELŰ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS (CSOPORTOS HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS) ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám:

Részletesebben

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról TÁJÉKOZTATÓ Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról Érvényes: 2010. május 10-től Az MKB Értékmegőrző

Részletesebben

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül

Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül Biztosítási terméktájékoztató Hitelkártyákhoz kapcsolódó Hitelfedezeti Biztosítás Plusz biztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó Hitelfedezeti

Részletesebben

UNION Magyar Telekom Havifix Biztosítás Általános Biztosítási Feltételek*

UNION Magyar Telekom Havifix Biztosítás Általános Biztosítási Feltételek* 1. sz. melléklet Jelen általános biztosítási feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. között létrejött csoportos Havifix Biztosítási Szerződés (a továbbiakban:

Részletesebben

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz. Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 1 458 4260 www.signal.hu,

Részletesebben

Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról

Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 1. Cégjegyzékszám: 01-10-041566 Adószám: 10491984-4-44 Biztosított Biztosított lehet az a természetes

Részletesebben

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2012. november 1-jétől

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2012. november 1-jétől TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei Tartalomjegyzék Kockázati életbiztosítás különös feltételei (EEHAT012) 3 Baleseti halálra vonatkozó biztosítás különös feltételei (EBHAT012)

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

GB635 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS (CSOPORTOS HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS) ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB635 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS (CSOPORTOS HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS) ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB635 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS (CSOPORTOS HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS) ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2479/B1 Általános

Részletesebben

A GB642 JELŰ MENTŐÖV ÉLETSZÍNVONAL BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A GB642 JELŰ MENTŐÖV ÉLETSZÍNVONAL BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A GB642 JELŰ MENTŐÖV ÉLETSZÍNVONAL BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2892/B5 Hatályos 2014. november 1-jétől visszavonásig. A GB642

Részletesebben

OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2496/B1 Általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL 2012. január 1-jén hatályba lépett a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény,

Részletesebben

GB849 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS (CSOPORTOS HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS) ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB849 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS (CSOPORTOS HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS) ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB849 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS (CSOPORTOS HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS) ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2446/B1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. a Raiffeisen Kulcsember Hitelfedezeti védelem biztosításról

Ügyféltájékoztató. a Raiffeisen Kulcsember Hitelfedezeti védelem biztosításról 3. sz. melléklet Ügyféltájékoztató a Raiffeisen Kulcsember Hitelfedezeti védelem biztosításról Tisztelt Partnerünk! A Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) törekszik arra, hogy Ügyfeleinek

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

STÚDIUM költségtérítéses baleset- és egészségbiztosítás szerződési feltételei

STÚDIUM költségtérítéses baleset- és egészségbiztosítás szerződési feltételei STÚDIUM költségtérítéses baleset- és egészségbiztosítás szerződési feltételei Jelen feltételek - ellenkező megállapodás hiányában - a Generali-Providencia Biztosító Zrt. költségtérítéses egészségbiztosításaira

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt. K&H személyi kölcsön törlesztési biztosítás csoportos hitelfedezeti biztosításának feltételei

A K&H Biztosító Zrt. K&H személyi kölcsön törlesztési biztosítás csoportos hitelfedezeti biztosításának feltételei K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H Biztosító Zrt. K&H személyi kölcsön törlesztési biztosítás csoportos

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Csoportos Hitelfedezeti Biztosításának Szerződési Feltételei az ERSTE Bank Hungary Zrt. által kötött lakossági forint folyószámla hitelszerződésekhez Általános Biztosítási Feltételek Jelen feltételek

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt. K&H hitelkártya törlesztési biztosítás csoportos hitelfedezeti biztosításának feltételei

A K&H Biztosító Zrt. K&H hitelkártya törlesztési biztosítás csoportos hitelfedezeti biztosításának feltételei K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H Biztosító Zrt. K&H hitelkártya törlesztési biztosítás csoportos

Részletesebben

OTP HITELKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ, GB638 JELŰ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

OTP HITELKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ, GB638 JELŰ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA OTP HITELKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ, GB638 JELŰ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám:

Részletesebben

OTP HITELKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ, GB638 JELŰ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

OTP HITELKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ, GB638 JELŰ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI OTP HITELKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ, GB638 JELŰ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2756/B5 Hatályos 2014.

Részletesebben

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék Vagyonbiztosítások Általános Feltétele Érvényesség: Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, melyeket ellenkező szerződéses kikötés hiányában a HDI Versicherung AG (továbbiakban Biztosító) vagyonbiztosítási

Részletesebben

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Általános Szerzõdési Feltételek 1/13 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Életprogramok

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Általános Balesetbiztosítási Feltételei

Általános Balesetbiztosítási Feltételei Általános Balesetbiztosítási Feltételei - - - Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. - - - - dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási -

Részletesebben

Munkanélküliségi biztosítás különös feltételei (MN01/2009)

Munkanélküliségi biztosítás különös feltételei (MN01/2009) Munkanélküliségi biztosítás különös feltételei (MN01/2009) Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42 44. TeleCenter: (06-40) 200-250 Jelen különös biztosítási feltételek a Generali-Providencia

Részletesebben

A GB642 JELŰ MENTŐÖV ÉLETSZÍNVONAL BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

A GB642 JELŰ MENTŐÖV ÉLETSZÍNVONAL BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA A GB642 JELŰ MENTŐÖV ÉLETSZÍNVONAL BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 12892/B2 Hatályos 2015. augusztus 3-ától

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a DRB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó utazási biztosítási feltételekről

Ügyfél-tájékoztató a DRB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó utazási biztosítási feltételekről 5. sz. melléklet Ügyfél-tájékoztató a DRB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó utazási biztosítási feltételekről Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ezen ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

Általános Életbiztosítási Feltételei

Általános Életbiztosítási Feltételei Általános Életbiztosítási Feltételei Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási 2. (1) akaratukat írásba

Részletesebben

Terméktájékoztató (CIS-1)

Terméktájékoztató (CIS-1) Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank hitelkártyáihoz kapcsolódó Átfogó élet-, baleset, egészség-, és munkanélküliségi biztosításról és Ügyféltájékoztatók (CIS-1) Terméktájékoztató (CIS-1)

Részletesebben

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak)

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak) A CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános feltételei a Budapest Autófinanszírozási Zrt. gépjármőhitel,- és lízingszerzıdéseihez Általános Biztosítási

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Tartalom Életbizosítások.....................................5. oldal Ügyfél-tájékoztató..................................

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Aviation PA ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK BALESETBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Aviation PA ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK BALESETBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK BALESETBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIPA 001-2008) MJK: AVIPA 001-2008 Érvényes: 2008. október 1-től 1/6 Légijármű Használók Balesetbiztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

I. A Cofidis Áruhitelhez igényelhető biztosítás Általános Feltételeinek módosítása

I. A Cofidis Áruhitelhez igényelhető biztosítás Általános Feltételeinek módosítása KÖZLEMÉNY! Az ACM VIE SA 623 998 448 alaptőkével rendelkező, a francia jog szerint működő részvénytársaság (cégjegyzékszáma RCS Strasbourg 332377597), és a ACM IARD SA 194 535 776 alaptőkével rendelkező

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt.

MKB Életbiztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Különös Szerzôdési Feltételek MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉNYKFÉ/0001/2014.07 Hatályos: 2014.07.01-tôl MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok 1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről XLV. fejezet A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról

Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról 1/5 HE-11975/1 Tisztelt leendő Partnerünk! Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassuk az Allianz Hungária Biztosító Rt. légi balesetbiztosítási módozatát.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

Csoportos Kockázati Életbiztosítás

Csoportos Kockázati Életbiztosítás Csoportos Kockázati Életbiztosítás Ügyféltájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Hatályos 2015. július 20-tól Ny.sz.:1056V01

Részletesebben

JELZÁLOGHITELHEZ KAPCSOLÓDÓÉLET-, BALESET-, EGÉSZSÉG- ÉS MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (UC-JZH-1)

JELZÁLOGHITELHEZ KAPCSOLÓDÓÉLET-, BALESET-, EGÉSZSÉG- ÉS MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (UC-JZH-1) JELZÁLOGHITELHEZ KAPCSOLÓDÓÉLET-, BALESET-, EGÉSZSÉG- ÉS MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (UC-JZH-1) Jelen biztosítási feltételek (továbbiakban: Biztosítási feltételek) az UniCredit Bank Hungary

Részletesebben

1. számú melléklet. 1. Fogalommeghatározások. 5. A csatlakozási nyilatkozat visszavonása. 2. A csoportos biztosítási szerződés létrejötte, tartama

1. számú melléklet. 1. Fogalommeghatározások. 5. A csatlakozási nyilatkozat visszavonása. 2. A csoportos biztosítási szerződés létrejötte, tartama Az Csoportos Hitelfedezeti Biztosításának Szerződési Feltételei az Erste Bank Hungary Zrt. által kötött lakossági forint folyószámlahitel szerződésekhez (SV/00/2015/01) Jelen feltételek - ellenkező szerződéses

Részletesebben

Vezetői Részvényopciós Programja

Vezetői Részvényopciós Programja Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Vezetői Részvényopciós Programja RFV Regionális Fejlesztési,

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

A biztosítás éves díja 6 000 forint, ez az összeg már kétszer egy hét, vagy gyakori külföldi kint tartózkodás esetén megtérül.

A biztosítás éves díja 6 000 forint, ez az összeg már kétszer egy hét, vagy gyakori külföldi kint tartózkodás esetén megtérül. apró betűk helyett - amit a K&H választható utasbiztosítás bankkártyához szolgáltatásról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ RÁADÁS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ RÁADÁS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ RÁADÁS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Általános Életbiztosítási Feltételek Kockázati Életbiztosítás Esetére Különös feltételek DIMENZIÓ

Részletesebben

Babaváró kiegészítő élet- és egészségbiztosítási fedezet - Euró (824111)

Babaváró kiegészítő élet- és egészségbiztosítási fedezet - Euró (824111) www.allianz.hu Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Babaváró kiegészítő élet- és egészségbiztosítási fedezet - Euró (824111) Ügyfél-tájékoztató, Különös Szerzõdési Feltételek 1/25 Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató

Biztosítási terméktájékoztató 1/6 Biztosítási terméktájékoztató Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888. Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 www.generali.hu Felhívjuk figyelmét, hogy a Személyi Kölcsönhöz kapcsolódó

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK. Hatályos: 2010. szeptember 1-től

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK. Hatályos: 2010. szeptember 1-től AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK 2010 AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az

Részletesebben

Személyi Kölcsönhöz kapcsolódó élet-, baleset-, egészségés munkanélküliségi biztosítási feltételek (PK-6)

Személyi Kölcsönhöz kapcsolódó élet-, baleset-, egészségés munkanélküliségi biztosítási feltételek (PK-6) Személyi Kölcsönhöz kapcsolódó élet-, baleset-, egészségés munkanélküliségi biztosítási feltételek (PK-6) Jelen biztosítási feltételek (a továbbiakban: feltételek) a Budapest Bank Nyrt. Személyi Kölcsönéhez

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H rendszeres díjas életbiztosításairól tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H rendszeres díjas életbiztosításairól tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H rendszeres díjas életbiztosításairól tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK BALESETBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIPA 001-2015)

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK BALESETBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIPA 001-2015) ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK BALESETBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIPA 001-2015) MJK: AVIPA 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/7 Légijármű Használók Balesetbiztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet. az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet. az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról 1. Minden, a Magyar Köztársaság területén állandó lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgár 3. életéve betöltésének

Részletesebben

Égés kiterjedése a testfelület százalékában 0-20% 21-60% 61-100% I. fokú nincs BÖ 10%-a BÖ 25%-a

Égés kiterjedése a testfelület százalékában 0-20% 21-60% 61-100% I. fokú nincs BÖ 10%-a BÖ 25%-a Ügyfél-tájékoztató Az MKB Életbiztosító Zrt. csoportos életbiztosításáról a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tagjai részére. Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a

Részletesebben

AZ ÜZEMANYAGKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGOSULTSÁGOK

AZ ÜZEMANYAGKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGOSULTSÁGOK AZ ÜZEMANYAGKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGOSULTSÁGOK I. Általános Feltételek 1. A MOL Nyrt. az általa kibocsátott üzemanyagkártyákhoz

Részletesebben

genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei

genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: az Oney) a hozzá benyújtott panaszok ügyintézésének

Részletesebben

01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről

01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről MetLife Biztosító Zrt. 01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről Hatályba lépés időpontja: 2013. január 04. Kibocsátó: Bartók János vezérigazgató Készítette: Harkácsi Gábor, compliance

Részletesebben

Kockázati kiegészítô életbiztosítás különös feltételei KÉK 08 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kockázati kiegészítô életbiztosítás különös feltételei KÉK 08 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kockázati kiegészítô életbiztosítás különös feltételei KÉK 08 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A jelen kockázati kiegészítô életbiztosítás különös feltételeiben nem ren de zett kér dé sek ben az AEGON Magyarország

Részletesebben

OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám:

Részletesebben