Biztosítási terméktájékoztató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosítási terméktájékoztató"

Átírás

1 Biztosítási terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó Hitelfedezeti Biztosítási Szolgáltatáshoz (csoportos hitelfedezeti biztosítás) Szerződő Budapest Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193., Cégjegyzékszám: Biztosítók CARDIF Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság CARDIF Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1033, Budapest Kórház u Székhely: 1033, Budapest Kórház u Cégjegyzékszám: Cégjegyzékszám: Biztosított Biztosítási események Biztosítási szolgáltatás A szolgáltatással kapcsolatos egyéb tudnivalók Olyan természetes személy, aki Biztosítotti Nyilatkozat megtételével csatlakozik a csoportos biztosítási szerződéshez, és a Biztosítotti Nyilatkozat megtételének időpontjában elmúlt 18 éves. Betegség vagy baleset miatt bekövetkező haláleset Halál vagy Balesetből eredő 50%-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodás esetén: A Biztosító a biztosítási esemény időpontjában (a halál időpontjában vagy az 50%-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodásról szóló határozat meghozatalának napján) fennálló hiteltartozást fizeti ki a Biztosított hitelkártya szerződéséhez kapcsolódóan a Szerződő által vezetett egyedi hitelkártya számlájára. Tartós betegállomány illetve munkanélküliség esetén: A Biztosító a keresőképtelenség illetve a regisztrált munkanélküliség 61. napját követően minden hónapban megfizeti a Biztosított hitelkártya szerződéséhez kapcsolódóan a Szerződő által vezetett egyedi hitelkártya számlájára a Biztosított hitelkeretének 5%-át azt követően, hogy az adott hónapban a Biztosított a szolgáltatásra való jogosultságát igazolta. A biztosító teljesítésének részletes szabályait és a benyújtandó dokumentumok körét ld. a vonatkozó Különös biztosítási feltételekben (keresőképtelenség esetén a 3. -ban, munkanélküliség esetén a 4. -ban). A Biztosító térítési kötelezettsége addig az időpontig áll fenn, amelyik az itt felsorolt időpontok közül a leghamarabb bekövetkezik: (1) a keresőképtelenség illetve a regisztrált munkanélküli állapot megszűnéséig vagy, (2) a kockázatviselés megszűnéséig, vagy (3) a keresőképtelenség illetve a regisztrált munkanélküli állapot első napján fennálló hiteltartozás a Biztosító általi - teljes visszafizetéséig, de (4) keresőképtelenség esetén legfeljebb 10 egymást követő hónapig, (5) munkanélküliség esetén legfeljebb a biztosítottra vonatkozó szolgáltatási keret kimerüléséig. Szolgáltatási keret Várakozási idő Szolgáltatási maximum Balesetből eredő 50%-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodás Tartós betegállomány (60 napon túli keresőképtelenség), Munkanélküliség (60 napon túl nyilvántartott munkanélküli állapot) (munkanélküliségi szolgáltatás esetén): Legfeljebb 10 havi szolgáltatás. A biztosított munkanélkülisége miatt teljesített havi biztosítási szolgáltatások csökkentik a Biztosított számára rendelkezésre álló szolgáltatási keretet. A Biztosítottra vonatkozó szolgáltatási keret feltöltődik (ismét 10 havi szolgáltatás lesz), ha a biztosítási szolgáltatás befejezése óta - újabb, munkanélküliség miatti biztosítási szolgáltatás teljesítése nélkül - legalább 10 egymást követő hónap eltelt és a Biztosított ezen időtartam alatt megszakítás nélkül érvényes hitelszerződéssel és az ahhoz kapcsolódó hitelfedezeti biztosítási jogviszonnyal rendelkezett. (munkanélküliségi szolgáltatás esetén): A kockázatviselés kezdetétől számítandó 90 nap. Ha a biztosított munkaviszonya a várakozási idő alatt szűnt meg, a Biztosító az emiatt bekövetkezett munkanélküliség esetében sem a várakozási idő alatt, sem annak lejártát követően nem nyújt biztosítási szolgáltatást. A Biztosítók egy Biztosítottra vonatkozó kockázatvállalásának felső határa biztosítónként külön-külön - legfeljebb forint (összesen kifizetett összeg, függetlenül az adott Biztosítottra vonatkozó biztosítások számától és a szolgáltatás mennyiségétől). Teljesítési határidő Elévülési idő Mentesülési okok Kizárások Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül, ha a biztosítási esemény tekintetében az érintett Biztosító szolgáltatási kötelezettsége beáll. A biztosítási esemény időpontjától számított 2 év. Ld. az Általános Biztosítási Feltételek 18. -át. Ld. az Általános Biztosítási Feltételek 19. -át, valamint a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek megfelelő -ait (a balesetből eredő végleges, 50%-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodás kockázat és a keresőképtelenségi kockázat esetében a 4., a munkanélküliségi kockázat esetében az 5. ) A kockázatviselés kezdete A biztosítás megszüntetése A szolgáltatás díja A Hitelfedezeti Biztosítási Szolgáltatás igénybe vétele esetén a Biztosítók a kockázatot az alábbi időponttól viselik: még nem aktivált hitelkártya esetében (1) a hitelkártya aktiválásának napján 0 órától (2) vagy az első tranzakció napján 0 órától, attól függően, hogy e két időpont közül melyik következik be hamarabb, már aktivált hitelkártya esetében a csoportos biztosítási szerződéshez történő csatlakozásról a Bank telefonos ügyfélszolgálata részére tett - és a telefonos ügyfélszolgálat által rögzített - szóbeli Biztosítotti Nyilatkozat megtételének napján 0 órától. A biztosítotti nyilatkozat visszavonása Felmondás A fennálló tartozás 0,49%-a. A Hitelfedezeti Biztosítási Szolgáltatás igénybe vétele esetén a Bank a szolgáltatás beállításáról írásbeli visszaigazolást küld, melyhez mellékeli a részletes szerződési feltételeket. A biztosítotti nyilatkozat (azaz a csoportos hitelfedezeti biztosításhoz történt csatlakozás) a Bank írásbeli visszaigazolásának kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül a Bankhoz intézett írásbeli nyilatkozatban indokolási és fizetési kötelezettség nélkül visszavonható. A határidőn túl beérkezett visszavonó nyilatkozatot a Bank az Önre vonatkozó biztosítási jogviszony felmondásának tekinti, mely esetben Önt a kockázatviselés megszűnéséig terjedő időszakra díjfizetési kötelezettség terheli. Az Önre vonatkozó biztosítás a biztosítotti nyilatkozat írásbeli visszaigazolását követő 30 napon túl is megszüntethető, mégpedig bármikor, a Bankhoz intézett írásbeli felmondó nyilatkozattal a folyó biztosítási időszak (naptári hónap) végére. Felmondása esetén a Biztosító kockázatviselése a folyó biztosítási időszak utolsó napján 24 órakor szűnik meg. A CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános feltételei a Budapest Bank Zrt. által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak) Jelen feltételek - ellenkező szerződéses kikötések hiányában - a CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. (a továbbiakban együttesen: biztosítók) és a Budapest Bank Zrt. között létrejött 2/É/2005 Budapest Bank és 2/B/2005 Budapest Bank számú csoportos biztosítási szerződésekre (a továbbiakban együttesen: csoportos biztosítási szerződés) érvényesek, feltéve, hogy a csoportos biztosítási szerződést erre hivatkozva kötötték, és a jelen feltételhez kapcsolódó különös feltételek másképp nem rendelkeznek. Kifejezetten felhívjuk a figyelmet az Általános Biztosítási Feltételek 1.3., , 4.4. pontjaira, 5. -ára, 8.2. pontjára, 10. -ára, 12.2., 12.3., 16.2., 17.2., 17.4., pontjaira, 18 és 19. -aira és 21.2 pontjára, valamint a Különös Biztosítási Feltételek Balesetből eredő végleges, 50%-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodás kockázat 1.2., 3.2., 3.3. pontjaira és 4. -ára, a Különös Biztosítási Feltételek Keresőképtelenségi kockázat 1.3., 2.2., 3.4. pontjaira és 4. -ára, valamint a Különös Biztosítási Feltételek Munkanélküliségi kockázat 1.3., 2.2., pontjaira, 3. -ára, 4.4. pontjára és 5. -ára. 1. A biztosítási jogviszony alanyai 1.1. A biztosítási jogviszony alanyai a szerződő, a biztosított és a biztosító A szerződő a Budapest Bank Zrt., amely a biztosítókkal a biztosítási szerződést megköti, az azzal kapcsolatos érvényes jognyilatkozatokat megteszi és a biztosítási díj megfizetésére kötelezettséget vállal (továbbiakban: Bank) A biztosított az a szerződővel hitelkártya szerződéses jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: hitelszerződés) álló természetes személy, akire a biztosítók kockázatot vállalnak és aki (i) a biztosítotti nyilatkozat megtételével elfogadta a csoportos biztosítási szerződés feltételeit és (ii) a csoportos biztosítási szerződéshez történő csatlakozásakor hozzájárult ahhoz, hogy a szerződő által kötött csoportos biztosítási szerződés rá kiterjedjen, feltéve hogy a csatlakozása időpontjában megfelel az 5.1 pontban megállapított feltételnek A biztosító a CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt., amely a biztosítási díj ellenében a biztosítási kockázatot viseli és a feltételekben meghatározott szolgáltatás teljesítésére kötelezettséget vállal. 2. A biztosítási jogviszony alanyainak jogai és kötelezettségei 2.1. A díjfizetési kötelezettség a Bankot terheli, a jognyilatkozatokat hozzá kell intézni, és ő köteles illetve jogosult a csoportos biztosítási szerződéssel kapcsolatos megfelelő jognyilatkozatok megtételére A Bank és a Biztosított köteles közlési kötelezettségének eleget tenni, valamint a Biztosítók által feltett, a biztosítás szempontjából szükséges kérdéseket a valóságnak megfelelően és teljes körűen megválaszolni. 1

2 A csoportos biztosítási szerződéshez történő csatlakozásakor a Biztosított a közlési kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a csatlakozás módjától függően írásban vagy szóban kijelenti, hogy megfelel az 5.1 pontban szereplő követelménynek. Szóbeli csatlakozás esetén a biztosított ilyen tartalmú szóbeli nyilatkozatát a szerződő telefonos ügyfélszolgálata rögzíti. A biztosított ezen nyilatkozatát a biztosítók írásban feltett kérdéseire adott válasznak kell tekinteni, amelyre a Ptk. közlési kötelezettségekre vonatkozó rendelkezései vonatkoznak. A valóságnak nem megfelelő nyilatkozat esetén a Bankra és a biztosítottra egyaránt vonatkoznak a biztosítási feltételekben és a Ptk-ban foglalt, a közlési kötelezettség megsértésére vonatkozó előírások, melynek következtében adott esetben az érintett biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be A biztosított csatlakozását követően a közlési kötelezettség abban áll, hogy a Bank és a biztosított köteles a biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan lényeges körülményt, adatot a biztosítókkal írásban közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett. A biztosítók írásban közölt kérdéseire adott, a valóságnak megfelelő válaszokkal a fél közlési kötelezettségének eleget tesz. A kérdések megválaszolatlanul hagyása egymagában nem jelenti a közlési kötelezettség megsértését A biztosítók a szolgáltatás jogalapjának megállapításához a közölt adatokat ellenőrizhetik, saját orvosuk által vizsgálatot kezdeményezhetnek A biztosítók kötelesek a tudomásukra jutott adatokat megőrizni és a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. tv. (továbbiakban: biztosítási törvény) foglaltak szerint titokként kezelni. 3. A csoportos biztosítási szerződés létrejötte A csoportos biztosítási szerződés a Bank és a biztosítók között írásban jön létre. 4. A Biztosított csatlakozása a csoportos biztosítási szerződéshez 4.1. A csoportos biztosítási szerződés egyidejűleg több biztosítottra vonatkozik, amelyhez a biztosítottak - az alábbi 4.3 pontban részletezett módok valamelyike szerint tett - biztosítotti nyilatkozattal egyénileg csatlakoznak A biztosított a csoportos biztosítási szerződéshez kizárólag biztosítotti minőségben csatlakozhat, a biztosítottat nem illeti meg a szerződői minőségben történő belépés joga A Bank ügyfele az alábbiakban felsorolt módok valamelyike útján tehet biztosítotti nyilatkozatot (azaz csatlakozhat a csoportos biztosítási szerződéshez): a hitelszerződés aláírásával egyidejűleg a hitelszerződés megfelelő helyén szereplő igenlő válasz bejelölésével (írásbeli biztosítotti nyilatkozat), a hitelkártya aktiválásakor a Bank telefonos ügyfélszolgálata útján tett és a telefonos ügyfélszolgálat által rögzített szóbeli nyilatkozattal (szóbeli biztosítotti nyilatkozat), a Bank által a hitelkártya aktiválását követően időbeli korlátozás nélkül - tett közvetlen megkeresés (pl. telefonos megkeresés vagy DM levél kampány) alapján a Bank telefonos ügyfélszolgálata részére tett - és a telefonos ügyfélszolgálat által rögzített - szóbeli nyilatkozattal (szóbeli biztosítotti nyilatkozat) A biztosított a csatlakozását 30 napon belül indokolási- és fizetési kötelezettség nélkül visszavonhatja. Ezen 30 napos határidőt attól a naptól kell számítani, amely napon a biztosított megkapta a Bank által küldött írásbeli visszaigazolást arról, hogy a biztosított a csatlakozás módjától függően - írásban vagy szóban tett biztosítotti nyilatkozata alapján a csoportos biztosítási szerződés hatálya a biztosítottra kiterjed (a továbbiakban: írásbeli visszaigazolás). A visszavonás jogát akkor kell határidőben érvényesítettnek tekinteni, ha az ügyfél a csatlakozásának visszavonását tartalmazó írásbeli nyilatkozatát a 30 napos határidő lejárta előtt postára adja vagy egyéb igazolható módon elküldi. A határidőn túl a Bankhoz beérkezett visszavonó nyilatkozatot a Bank az ügyfélre vonatkozó biztosítási jogviszony felmondásának tekinti, mely a biztosítási jogviszonyt a 9.1 pontban foglalt rendelkezések szerint szünteti meg. Ilyen esetben az ügyfelet a kockázatviselés megszűnéséig terjedő időszakra díjfizetési kötelezettség terheli. 5. A biztosítottra vonatkozó követelmények A csoportos biztosítási szerződés egy adott biztosított esetében csak abban az esetben lép hatályba, ha a biztosított a biztosítotti nyilatkozat megtételének időpontjában elmúlt 18 éves. 6. A biztosítás tartama, a biztosítási időszak 6.1. A biztosítás tartama a hitelszerződés tartamához igazodik, mely tartam biztosítási időszakokra oszlik A biztosítási időszak a naptári hónap, amennyiben jelen feltételek máshol, másként nem rendelkeznek Az első biztosítási időszak a biztosítók kockázatviselésének kezdetétől annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben Bank által fizetendő, az adott biztosítottra vonatkozó arányos biztosítási díjrész első ízben esedékes. Az első biztosítási időszak tartama legfeljebb 120 nap lehet Ha a biztosítás az ügyfélre vonatkozóan megszűnik, akkor a megszűnő biztosítás alapján az utolsó biztosítási időszak annak a hónapnak az első napján kezdődik, amely hónapban az érintett biztosító kockázatviselése megszűnik, és a kockázatviselés megszűnéséig tart. 7. A biztosítók kockázatviselésének kezdete, tartama 7.1. Ha a csoportos biztosítási szerződés és/vagy a vonatkozó különös biztosítási feltételek eltérően nem rendelkeznek, a biztosítók kockázatviselése a biztosított hitelszerződésének tartamán belül arra az időszakra terjed ki, amely alatt a biztosítottnak hiteltartozása áll fenn a Bank felé A biztosítók a kockázatot az alábbiakban feltüntetett időpontok valamelyikétől kezdve viselik: még nem aktivált hitelkártya esetében (1) a hitelkártya aktiválásának napján 0 órától vagy (2) az első tranzakció napján 0 órától, attól függően, hogy e két időpont közül melyik következik be hamarabb, már aktivált hitelkártya esetében a csoportos biztosítási szerződéshez történő csatlakozásról a Bank telefonos ügyfélszolgálata részére tett - és a telefonos ügyfélszolgálat által rögzített - szóbeli biztosítotti nyilatkozat megtételének napján 0 órától. 8. A biztosítók kockázatviselésének megszűnése 8.1. Mindkét biztosító kockázatviselése megszűnik: ha a biztosított hitelszerződése bármely okból megszűnik, a biztosított 75. születésnapját megelőző hónap utolsó napján 24 órakor, a biztosított halálával, a biztosított felmondása esetén (ld. 9.1 pont) A Bank a csoportos biztosítási szerződés általa, vagy a biztosítók által gyakorolt felmondása esetén (ld. 9.2 pont) jogosult arra, hogy a felmondási idő lejártának időpontjában biztosított személyekből álló állományra vonatkozó kockázatviselést a biztosítóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal bármikor megszüntesse. Ebben az esetben mindkét biztosító kockázatviselése valamennyi biztosított tekintetében a felmondási idő utolsó napján 24 órakor megszűnik. A Bank köteles a biztosítottakat a biztosítási szerződés felmondásáról kellő időben és előzetesen írásban értesíteni. 9. Felmondás 9.1. A biztosított jogosult a rá vonatkozó biztosítási jogviszonyt a Bankhoz intézett írásbeli nyilatkozattal felmondani, mely az írásbeli felmondás Bankhoz történt beérkezését követő hónap első napján 0 órakor lép hatályba A csoportos biztosítási szerződést mind a Bank, mind a biztosító jogosult - 90 napos felmondási határidővel - a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondani. 10. Területi hatály A biztosítás az életbiztosítási kockázatra vonatkozóan valamennyi országban bekövetkezett biztosítási eseményre kiterjed, a további kockázatok vonatkozásában pedig a Magyarország területén bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki. 11. A biztosítási díj A csoportos biztosítási szerződés alapján fizetendő biztosítási díj a biztosítók kockázatviselésének, illetve szolgáltatási kötelezettségének ellenértéke, melyet a Bank fizet meg a biztosítóknak A Bank és a biztosítók halasztott díjfizetésben is megállapodhatnak. 12. A Hitelfedezeti Biztosítási Szolgáltatás díja A Hitelfedezeti Biztosítási Szolgáltatás díja a Bank által a biztosítottra áthárított összeg, amely a Bank által ügyfelei javára megszervezett és működtetett csoportos biztosítási konstrukció adott biztosítottra való kiterjesztésének és fenntartásának az ellenértéke Ha a biztosított a hitelkártyájához a Hitelfedezeti Biztosítási Szolgáltatást is igénybe veszi (azaz csatlakozott a csoportos biztosítási szerződéshez), akkor a Hitelfedezeti Biztosítási Szolgáltatás díját a Bank a hó végén fennálló tartozás alapján arra az időszakra vonatkozóan, amelyre a fennálló tartozás vonatkozik a hitelkártya számlán beterheli A Bank jogosult a Hitelfedezeti Szolgáltatás díját az Üzletszabályzat pontja szerint egyoldalúan módosítani. 13. Értékkövetés A biztosítók értékkövetést nem alkalmaznak. 14. Maradékjogok, kötvénykölcsön A biztosításnak nincs matematikai díjtartaléka. Ebből következően a biztosításhoz maradékjogok nem tartoznak, tehát az nem visszavásárolható és a díjmentes leszállítás sem alkalmazható. A biztosításra kötvénykölcsön nem nyújtható. 15. A biztosítási esemény Az egyes biztosítók által nyújtott szolgáltatások szempontjából az alább felsoroltak számítanak biztosítási eseménynek: CARDIF Életbiztosító Zrt. Baleset vagy betegség miatt bekövetkező haláleset CARDIF Biztosító Zrt. Balesetből eredő 50%-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodás Keresőképtelenség Munkanélküliség A fenti biztosítási események meghatározását a vonatkozó különös feltételek tartalmazzák. 16. A biztosító szolgáltatása A vonatkozó biztosítási esemény bekövetkezésekor az adott biztosító az alábbi biztosítási szolgáltatást nyújtja: a biztosított halála esetén a CARDIF Életbiztosító Zrt., a biztosított balesetből eredő 50%-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodása esetén a CARDIF Biztosító Zrt. a vonatkozó különös feltételekben meghatározott feltételekkel megtéríti a Biztosított hitelkártya szerződéséhez kapcsolódóan a Bank által vezetett egyedi hitelkártya számlájára amelyhez a biztosítás kapcsolódik a biztosítottnak a biztosítási esemény időpontjában a Bank felé fennálló hiteltartozását, 2

3 a biztosított keresőképtelensége illetve a biztosított munkanélkülivé válása esetén a CARDIF Biztosító Zrt. a vonatkozó különös feltételekben meghatározott feltételekkel és időtartamra megtéríti a Biztosított hitelkeretének 5%-át a Biztosított hitelkártya szerződéséhez kapcsolódóan a Bank által vezetett egyedi hitelkártya számlájára, amelyhez a biztosítás kapcsolódik Az egyes biztosítók egy biztosítottra vonatkozó kockázatvállalásának felső határa legfeljebb forint (biztosítónként külön-külön értendő, összesen kifizetett összeg, függetlenül az adott biztosítottra vonatkozó biztosítások számától és a szolgáltatás mennyiségétől). 17. A biztosítási esemény bejelentése, a biztosító teljesítése, a teljesítéshez szükséges iratok A biztosított halála esetén a biztosított örököse vagy hozzátartozója, egyéb esetekben a biztosított vagy az általa meghatalmazott személy - és amennyiben a Bank tudomására jut, a Bank is - köteles a biztosítási eseményt haladéktalanul - de legkésőbb 2 éven belül - bejelenteni az érintett biztosítónak az alábbi címen illetve telefonszámon: CARDIF Életbiztosító Zrt. (haláleset esetén) CARDIF Biztosító Zrt. (egyéb esetekben) Kárrendezési osztály- 1033, Budapest Kórház u Telefon: (1) Az érintett biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be, amennyiben a bejelentési és a szükséges felvilágosítási kötelezettségek megsértése miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak A biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez a biztosítók a következő dokumentumokat kérhetik: a Banktól (i) a hitelszerződés aláírt részének másolatát (a biztosítotti nyilatkozat szóbeli megtétele esetén továbbá ezen szóbeli biztosítotti nyilatkozat hangfelvételét), (ii) a biztosító által megadott hónapok számlaforgalmának másolatát, a biztosítási szolgáltatást igénylő személy (a biztosított halála esetén a biztosított örököse vagy hozzátartozója, egyéb esetekben a biztosított vagy az általa meghatalmazott személy) által kitöltött szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványt, hatósági eljárás esetén az erre vonatkozó jogerős határozatot, vagy bírósági ítéletet (ide nem értve a szabálysértési illetve a büntetőeljárás során hozott határozatot vagy ítéletet), baleset esetén a baleseti jegyzőkönyvet, ha ilyen készült, az érintett Biztosító által a pontban meghatározott dokumentumok közül azokat vagy azok másolatait, amelyek a jogosultság és a biztosítási esemény megállapításához szükségesek, ha a biztosítási esemény külföldön történik, az idegen nyelven kiállított dokumentumok hitelesített magyar fordítását Az érintett Biztosító a biztosítási szolgáltatás iránti igény alapját képező betegségekre nézve az alábbi dokumentumokat illetve azok másolatát kérheti: a csoportos biztosítási szerződésekhez való csatlakozást megelőző évekre visszamenőlegesen a biztosítási esemény bekövetkezéséig minden kórházi zárójelentést, műtéti leírást, ambuláns lapot, szakorvosi rendelői és/vagy gondozóintézeti orvosi dokumentumokat, diagnosztikus leletek, háziorvosi- gépi pacienskartont, egészségkárosodást megállapító orvosi bizottság határozatát Abban az esetben, ha az érintett biztosító által kért dokumentumokat nem, vagy hiányosan nyújtják be, a biztosító a szolgáltatási igényt elutasíthatja, illetőleg azt a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el Az érintett biztosító teljesítése az elbíráláshoz szükséges valamennyi dokumentum beérkezését követő 15 napon belül esedékes A CARDIF Biztosító Zrt. a biztosítási szolgáltatást egyidejűleg csak egy jogcímen teljesíti. Ha a biztosítottnak a biztosítási szolgáltatás teljesítésének tartama alatt egy másik jogcímen is szolgáltatási igénye keletkezik, a CARDIF Biztosító Zrt. az elsőként bejelentett biztosítási esemény alapján teljesít mindaddig, amíg ezen a jogcímen a biztosított szolgáltatásra jogosult. Ez a feltétel nem érvényes a keresőképtelenséget vagy munkanélküliséget követő, 50%-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodás jogcímén teljesítendő szolgáltatásra. Ez utóbbi esetben a második biztosítási esemény időpontjától a CARDIF Biztosító Zrt. az tosítási szolgáltatást. 18. A biztosító mentesülése Mindkét biztosító esetében alkalmazandó mentesülési okok: A közlési kötelezettség megsértése esetében a biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a kockázatviselés kezdetekor már ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében Amennyiben a biztosítónak a biztosítási esemény után tudomására jut, hogy azt bármely olyan körülmény idézte elő, amely a kockázatviselés kezdetekor - szándékosan pontatlan vagy hiányos információk miatt - nem volt előre meghatározható, holott a kockázatvállalás szempontjából lényeges lett volna, a biztosító jogosult a szolgáltatását megtagadni A biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, ha a biztosítási esemény okozati összefüggésben áll a biztosított a biztosítás hatályba lépését követően - két éven belül bekövetkező öngyilkossági kísérletével vagy öngyilkosságával, függetlenül attól, hogy azt tudatzavarában követte el Amennyiben a biztosítási esemény összefüggésben áll a biztosított nem orvosi javallatra vagy nem az előírt adagolásban történő gyógyszer szedésével a biztosító jogosult a szolgáltatását csökkenteni. A szolgáltatás csökkentésének mértékét az érintett biztosító orvosa állapítja meg A 18.1 pontban írt eseteken felül a CARDIF Biztosító Zrt. mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, ha bizonyítást nyer, hogy a biztosítási eseményt a biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő. Súlyosan gondatlan magatartás okozta balesetnek, illetve betegségnek minősül, ha: a biztosítási esemény a biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben következett be, a biztosítási esemény a biztosított rendszeres alkoholfogyasztásával összefüggésben következett be, vagy a biztosítási esemény a biztosított bódító, kábító, vagy más hasonló hatást kiváltó szerek fogyasztása miatti állapotával összefüggésben, illetve toxikus anyagok szedése miatti függése folytán áll be, a baleset idején a biztosított alkoholos állapotban volt, illetőleg kábítószer vagy kábító hatású anyag hatása alatt állt és ez a tény a baleset bekövetkezésében közrehatott. Ha történt véralkohol vizsgálat, alkoholos állapotnak tekintendő gépjárművezetés közben a 0 ezreléket meghaladó, egyéb jármű esetében a véralkohol-koncentráció a biztosítási esemény a biztosított jogosítvány, vagy érvényes forgalmi engedély nélküli gépjárművezetése közben következett be és a biztosított mindkét esetben más közlekedésrendészeti szabályt is megszegett, vagy a biztosítási esemény amiatt következett be, hogy a biztosított engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül végzett, vagy a biztosított munkavégzése során, a munkavédelmi szabályoknak a biztosított általi súlyos megsértése miatt következett be, továbbá diagnosztizált betegség esetén a biztosított az orvosi utasításokat nem tartotta be és ennek következményeként szövődmény, állapotromlás következett be, ami megelőzhető lett volna A 18.1 pontban írt eseteken felül a CARDIF Életbiztosító Zrt. mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, az alábbi esetekben: ha biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben hal meg, ha a biztosítási esemény összefüggésben áll a Biztosított rendszeres alkoholfogyasztásával, súlyosan ittas állapotával, bódító, kábító vagy hasonló hatást kiváltó szerek fogyasztásával, a CARDIF Életbiztosító Zrt. jogosult a szolgáltatását csökkenteni. A szolgáltatás csökkentésének mértékét a CARDIF Életbiztosító orvosa állapítja meg. 19. Kizárások Mindkét biztosító esetében alkalmazandó kizárások: A biztosítók kockázata nem terjed ki arra az esetre, ha a bekövetkezett biztosítási esemény közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll: harci eseményekkel vagy más háborús cselekményekkel (jelen feltételek szempontjából harci cselekménynek minősül a hadüzenettel vagy anélkül vívott háború, határvillongás, felkelés, forradalom, zendülés, törvényes kormány elleni puccs vagy puccskísérlet, polgárháború, népi megmozdulás, például nem engedélyezett tüntetés, vagy be nem jelentett, illetve nem engedélyezett sztrájk, idegen ország korlátozott célú hadicselekményei például csak légi csapás vagy csak tengeri akció, kommandó támadás, terrorcselekmény), állam elleni bűncselekményekkel, felkelésekkel, vagy zavargásokkal (e feltétel szerint állam elleni bűncselekmény az, amit a Büntető Törvénykönyv annak minősít: különösen lázadás, kémkedés, rombolás), kivéve a bejelentett tüntetéseket, atomkárokkal (nukleáris hasadás, nukleáris reakció, fúzió, radioaktív-, ionizáló- illetve lézersugárzás valamint ezek szennyezése, kivéve az orvosilag előírt terápiás célú sugárkezelést), fegyver, robbanószer, vegyi vagy gyúlékony anyagok használatával, kivéve rendőrök esetében, vagy egyéb kockázatosnak minősülő, a biztosított által hivatásosan űzött tevékenységekkel, különösen a búvárkodás, barlangászat, hegymászás, egyéni hajózás, vitorlázás, vadvízi evezés, tengeri horgászat A biztosítók nem viselik a kockázatot, ha a biztosított halála, balesete vagy betegsége gépi erővel hajtott szárazföldi, légi vagy vízi járműben hazai vagy nemzetközi sportversenyen való részvétel következtében, vagy ilyen versenyekre való felkészülés során következik be, vagy nem a szervezett légi forgalom keretében végrehatott légi úton való részvétel, hanem egyéb (akár motoros, akár motor nélküli) repülés vagy repülősportolás következménye, vagy hivatásos sportolóként végzett, a saját megélhetését biztosító sporttevékenysége során következett be A biztosítók kockázatviselése nem terjed ki a kockázatviselés kezdete előtt meglévő betegséggel, vagy kóros állapottal, illetve a veleszületett rendellenességekkel és azok következményeivel okozati összefüggésben álló eseményekre abban az esetben, ha arról a biztosított tudomással bírt. Ez a kizárás nem alkalmazható a kockázatviselés kezdetétől számított két naptári év elteltével, feltéve, hogy a biztosítottra vonatkozó biztosítási jogviszony ezen időtartam alatt folyamatosan, megszakítás nélkül fennállt A biztosítottnak a biztosítotti nyilatkozatban adott szándékosan valótlan válaszai esetén a biztosítók megtagadhatják a szolgáltatást. A CARDIF Biztosító esetében alkalmazandó további kizárások: A kockázatviselés kezdete előtt bekövetkezett baleset vagy betegség miatt bármely okból már károsodott, beteg, sérült vagy csonkolt testrészek és szervek illetve e sérülések későbbi következményei a biztosításból ki vannak zárva. 3

4 19.7. A biztosított a biztosítási esemény bekövetkezésekor köteles indokolatlan késedelem nélkül orvosi ellátást igénybe venni, valamint a kezelést a gyógyító eljárás befejezéséig folytatni. A CARDIF Biztosító Zrt. jogosult a szolgáltatást részben vagy egészben megtagadni, amennyiben a biztosított e kötelezettségének nem tett eleget A CARDIF Biztosító Zrt. kockázatviselése nem terjed ki az olyan szubjektív panaszokra épülő igényekre, amelyek objektív orvosi módszerekkel nem igazolhatók (például migrén, vagy a gerinc egyes degeneratív betegségei (polidiszkopátia) és azok közvetett vagy közvetlen következményei, stb.). 20. A panaszok bejelentése, jogorvoslat Panaszbejelentés A csoportos biztosítási szerződésekkel kapcsolatban felmerült panaszokat személyesen vagy írásban az alábbi címen, telefonon pedig az alábbi telefonszámon lehet bejelenteni: CARDIF Életbiztosító Zrt. (haláleseti szolgáltatás esetén) CARDIF Biztosító Zrt. (egyéb biztosítási szolgáltatások esetén) Cím: 1033 Budapest, Kórház u Tel: (1) A panasz által érintett biztosító (i) a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja (kivéve, ha annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges), és szükség szerint orvosolja, (ii) az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi a panaszosnak Ha a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a panaszos a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a panasz által érintett biztosító a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát (1) a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a panaszosnak átadja, (2) telefonon közölt szóbeli panasz esetén - a panasz közlését követő harminc napon belül megküldendő - indokolással ellátott álláspontjának megküldésével egyidejűleg megküldi a panaszosnak. Felügyeleti szerv A biztosítók felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Jogok érvényesítésének egyéb fórumai A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a panaszos a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet az alábbi címen: Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest, BKKP Postafiók: A biztosítási jogviszony létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172. Telefon: Egyéb rendelkezések A biztosítók a hozzájuk eljuttatott adatokat, bejelentéseket és jognyilatkozatokat csak akkor kötelesek hatályosnak tekinteni, ha azokat írásban vagy elektronikus formában juttatták el hozzájuk A biztosításból eredő igények a biztosítási esemény időpontjától számított 2 év elteltével elévülnek Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A biztosítási titok, a személyes adatok kezelésének elvi és gyakorlati tudnivalói A biztosítási titok, üzleti titok 1. Biztosítási titok minden olyan, a biztosító rendelkezésére álló adat, amely a biztosító egyes ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. 2. A biztosító ügyfeleinek azon adatait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási jogviszony létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási jogviszony létrejöttéhez, módosításához, állományban tartásához, a csoportos biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges cél lehet. 3. A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli a biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. 4. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a) a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad, b) a Biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény ában meghatározott esetekben a titoktartási kötelezettség nem áll fenn az alábbi hatóságokkal, illetve szervezetekkel szemben: (1) Magyar Nemzeti Bank, (2) folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatóság és ügyészség, (3) büntetőügyben, polgári ügyben, csődeljárás illetve felszámolási eljárás ügyében eljáró bíróság, (4) végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó, (5) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző, (6) adóhatóság, (7) feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálat, (8) a biztosítókkal, illetve a biztosítási tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal, (9) a feladatkörében eljáró gyámhatóság, (10) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény a (2) bekezdésében foglalt egészségügyi államigazgatási szerv, (11) a külön törvényben meghatározott feltételek esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésére felhatalmazott szerv, (12) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal, (13) állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosító, (14) a kiszervezett tevékenységet végző szerv, (15) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosa, (16) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. 5. A biztosító az ügyfelet nem tájékoztathatja a nyomozó hatóság és ügyészség, a nemzetbiztonsági szolgálat, valamint a külön törvényben meghatározott feltételek esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésére felhatalmazott szerv részére történő adattovábbításról. 6. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét: (1) Az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, (2) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása, (3) a Bit. Nyolcadik részének III. és III/A. fejezetében foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás. 7. A biztosító a működésével kapcsolatban a tudomására jutott biztosítási titoknak minősülő titkot köteles időbeli korlátozás nélkül megtartani, azt harmadik személynek nem adhatja át. Az üzleti titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében eljáró (1) Magyar Nemzeti Bankkal, (2) nemzetbiztonsági szolgálattal, (3) Állami Számvevőszékkel, (4) Gazdasági Versenyhivatallal, (5) a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervvel, (6) vagyonellenőrrel, (7) Információs Központtal szemben. 8. A biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelő technikai adatvédelemmel, nyilvántartással rendelkezik, amely megvalósítja a biztosítási titok védelmét. A személyes adatok kezelése 9. A biztosítók adatkezelési nyilvántartási száma: CARDIF Életbiztosító Zrt.: NAIH-56812/2012 CARDIF Biztosító Zrt.: NAIH-56517/ Személyes adat az olyan adat, az adatból levonható következtetés, amely egy meghatározott természetes személlyel összefüggésbe hozható. A személyes adat biztosítási titoknak minősül. 11. Amennyiben a személyes adat az ügyfél egészségi állapotára, kóros szenvedélyére vonatkozik, úgy az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint különleges adatnak minősül, és így kizárólag az ügyfél írásbeli hozzájárulásával kezelhető. 12. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél (1) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (2) személyes adatainak helyesbítését, valamint (3) személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását. 13. Az ügyfél kérésére a biztosító köteles az általa vezetett nyilvántartásokban tárolt saját adatairól tájékoztatást adni és az ügyfél által kezdeményezett változásokat adatbázisán átvezetni. 14. Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse gyakorolhatja. 15. A biztosító a személyes és azon belül a különleges adatokat azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. 16. Az Infotv. értelmében a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A biztosító, mint adatkezelő köteles a bejelentéseket a törvény előírása szerint kivizsgálni és a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A biztosító, mint adatkezelő köteles megtéríteni az érintett igazolt kárát is, amennyiben azt jogellenes adatkezeléssel, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozta. Különös biztosítási feltételek Életbiztosítási kockázat 1.1. E feltételek szempontjából biztosítási esemény a biztosítottnak a kockázatviselés időszakán belül bármely - ki nem zárt - okból bekövetkezett halála A biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosító a jelen feltételekben meghatározott feltételekkel megtéríti a biztosított hitelkártya szerződéséhez kapcsolódóan a Bank által vezetett egyedi hitelkártya számlájára amelyhez a biztosítás kapcsolódik a biztosítási esemény időpontjában fennálló hiteltartozását. 3. A biztosító teljesítése, a teljesítéshez szükséges dokumentumok 3.1. A biztosító teljesítési kötelezettségének megállapításához az általános biztosítási feltételekben foglaltakon túl a következő dokumentumokat kéri: halotti anyakönyvi kivonat és a halottvizsgálati bizonyítvány másolata, boncolási jegyzőkönyv (ha készült) másolata. 4

5 Különös Biztosítási Feltételek Balesetből eredő 50%-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodás kockázat 1.1. E feltételek szempontjából biztosítási esemény a biztosítottnak a kockázatviselés időszakán belül bekövetkezett balesetéből eredő testi fogyatkozása, melynek következtében a biztosított 50%-os (vagy azt meghaladó mértékű) egészségkárosodását állapítja meg állásfoglalásában/ szakvéleményében az erre feljogosított szakigazgatási szerv E különös biztosítási feltételek szerint kizárólag a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett balesetnek a baleset bekövetkezéséhez képest előzmény nélküli következménye(i) miatt megállapított egészségkárosodás minősül biztosítási eseménynek A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a biztosított hitelkártya szerződéséhez kapcsolódóan a Bank által vezetett egyedi hitelkártya számlájára amelyhez a biztosítás kapcsolódik a biztosítottnak az egészségkárosodás megállapítására vonatkozó kérelem benyújtásakor fennálló hiteltartozását. 3. A biztosító teljesítése, a teljesítéshez szükséges dokumentumok 3.1. A biztosító teljesítési kötelezettségének megállapításához - az általános feltételekben foglaltakon túl - a következő dokumentumokat kéri: az egészségkárosodás mértékét megállapító szakhatósági állásfoglalás / szakvélemény (a továbbiakban: szakvélemény) másolata, az egészségkárosodás megállapítására jogosult szerv által rendszeresített nyomtatványok és egyéb orvosi indokolások dokumentációi Ha a biztosított egészségkárosodását illetve annak mértékét a szakigazgatási szerv állásfoglalása/szakvéleménye nem csupán az elszenvedett baleset következményének alapul vételével, hanem egyéb ok(ok)ra is tekintettel állapította meg (pl. korábbi állapot, vagy össz-szervezeti okok figyelembe vétele), akkor a biztosító orvosa jogosult arra, hogy az egészségkárosodásnak az elszenvedett balesetből eredő mértékét a szakvéleményben megállapított mértéktől eltérő mértékben állapítsa meg. Ilyen esetben a biztosító orvosa a balesetből eredő egészségkárosodás mértékét az alábbiak alapul vételével határozza meg: Egy kar vállizülettől való teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége Egy kar könyökizület fölött való teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége Egyik kar könyökizület alatt történt teljes elvesztése vagy egyik kéz teljes elvesztése, vagy teljes működésképtelensége Egyik hüvelykujj teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége Egyik mutatóujj teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége Bármely más kézujj teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége Egyik comb csípőizületben történő elvesztése vagy a csípőizület teljes működésképtelensége Egyik comb részleges csonkolása vagy a térdizület teljes működésképtelensége Egyik lábszár részleges csonkolása Egyik bokaizület elvesztése vagy teljes működésképtelensége Egyik nagylábujj teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége Bármely más lábujj teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége Mindkét szem látóképességének teljes elvesztése Egyik szem látóképességének teljes elvesztése Mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése Egyik fül hallóképességének teljes elvesztése A szaglóérzék teljes elvesztése Az ízlelőképesség teljes elvesztése 3.3. Ha a balesetből eredő egészségkárosodás mértéke a 3.2 pontban szereplő táblázat alapján nem állapítható meg, akkor azt a biztosító orvosa aszerint állapítja meg, hogy a testi és/vagy szellemi működőképesség a baleset következtében orvosi szempontból milyen mértékben csökkent. 4. Kizárások 4.1. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki a egészségkárosodás megállapítására vonatkozó kérelem szakigazgatási szervhez történő benyújtása után felvett hitelekre A biztosító a jelen kockázatviselés alapján nem nyújt szolgáltatást, ha a biztosított a biztosítási esemény bekövetkezésekor bármilyen jogcímen nyugdíjas. 70% 65% 60% 20% 10% 5% 70% 60% 50% 30% 5% 2% 100% 35% 60% 15% 10% 5% 5. Fogalom meghatározások Jelen feltételek szempontjából balesetnek minősül a biztosított akaratától függetlenül hirtelen fellépő olyan külső behatás, amely a kockázatviselés tartama alatt, de legkésőbb a balesetet követő egy éven belül a biztosított egészségkárosodását idézi elő. Különös biztosítási feltételek Keresőképtelenségi kockázat 1.1. E feltételek szempontjából biztosítási esemény a biztosítottnak a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett, betegségből vagy balesetből eredő 60 napot meghaladó folyamatos betegállománya (továbbiakban: keresőképtelenség) A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja a keresőképtelenség 61. napja E különös biztosítási feltételek szerint kizárólag a kockázatviselés tartama alatt, a kockázatviselés kezdetéhez képest előzmény nélkül bekövetkezett baleset vagy betegség következményei minősülnek biztosítási eseménynek A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító- a biztosított keresőképtelenségének 61. napját követően - minden hónapban megfizeti a Biztosított hitelkártya szerződéséhez kapcsolódóan a Bank által vezetett egyedi hitelkártya számlájára amelyhez a biztosítás kapcsolódik a biztosított hitelkeretének 5%-át azt követően, hogy az adott hónapban a biztosított a szolgáltatásra való jogosultságát a pontok szerint igazolta A biztosító térítési kötelezettsége addig az időpontig áll fenn, amelyik az alább felsorolt időpontok közül a leghamarabb bekövetkezik: a keresőképtelenség megszűnéséig vagy, a kockázatviselés megszűnéséig, a keresőképtelenség első napján fennálló hiteltartozás a Biztosító általi -teljes visszafizetéséig, de legfeljebb 10 egymást követő hónapig A biztosítási szolgáltatás megszűnését követően a korábbi biztosítási eseményt kiváltó ok miatt a biztosított újból bekövetkező keresőképtelenségét, ha az a megszűnést követő 60 napon belül történik, az előző biztosítási esemény folytatásaként tekinti a biztosító és a keresőképtelenség után azonnal szolgáltat. A biztosító az egyéb okból bekövetkező keresőképtelenséget a megszűnést követő 60 napon belül vagy azon túl az 1. szerinti új biztosítási eseménynek tekint. 3. A biztosító teljesítése, a teljesítéshez szükséges dokumentumok 3.1. A biztosító teljesítési kötelezettségének megállapításához - az általános feltételekben foglaltakon túl - a következő dokumentumokat kéri: az Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételről elnevezésű nyomtatvány hiteles másolatát, valamint az Orvosi igazolás a folyamatos keresőképtelenségről elnevezésű nyomtatvány másolatát. Az igazolásokon szerepelnie kell a keresőképtelenség alapjául szolgáló betegség kódjának (BNO kód) és annak, hogy a biztosított mióta keresőképtelen Az első szolgáltatást a biztosító akkor teljesíti, ha a biztosított igazolta, hogy több mint 60 napja folyamatosan keresőképtelen állományban van. A teljesítéshez a pont szerinti olyan igazolás szükséges, amelyet a keresőképtelenség 61. napját követően állítottak ki További szolgáltatást (ha az jár) a biztosító abban az esetben nyújt, ha a biztosított igazolja, hogy az általa legutóbb benyújtott igazolás keltét követően továbbra is folyamatosan keresőképtelen állományban van. A teljesítéshez a pont szerinti olyan igazolás szükséges, amelyet a biztosított által legutóbb benyújtott igazolás keltét követő legközelebbi minimális törlesztő részlet esedékességi napját követően állítottak ki Ha a biztosító által teljesített szolgáltatást követően a biztosított a keresőképtelenségének további fennállását a 3.3 pont szerint nem igazolja, a biztosító kötelezettségét teljesítettnek, és a szolgáltatást befejezettnek tekinti. A biztosító visszamenőleges hatállyal teljesíti a szolgáltatást abban az esetben, ha a biztosított pótolja az igazolást. A késedelem miatt felmerült kamatot, egyéb költséget a biztosító nem fizet. 4. Kizárások 4.1. A biztosító kockázatviselése - az általános biztosítási feltételekben foglaltakon túl - nem terjed ki: aszténiával, depresszióval és más mentális rendellenességekkel kapcsolatos keresőképtelenségre, nem balesetből eredő (pl.: poszttraumatikus stressz szindróma) pszichiátriai vagy pszichológiai kezeléssel kapcsolatos keresőképtelenségre, detoxikálóval, alvásterápiával kapcsolatos keresőképtelenségre, geriátriai vagy gerontológiai kezeléssel kapcsolatos keresőképtelenségre, rehabilitációval, utógondozással kapcsolatos keresőképtelenségre, gyógypedagógiával, logopédiával kapcsolatos keresőképtelenségre, gyógytornával, fizio- és fizikoterápiával, masszázzsal, fürdőkúrával, fogyókúrával kapcsolatos keresőképtelenségre, orvosilag nem indokolt, a biztosított által kezdeményezett beavatkozásokkal, (például kozmetikai, plasztikai beavatkozások) kapcsolatos keresőképtelenségre, 5

6 anyasággal összefüggő keresőképtelenségre (kivéve a balesetből eredő keresőképtelenséget), mint: (i) terhesség és szülés miatti keresőképtelenség, (ii) gyermekápolási táppénz, (iii) GYES-en, GYED-en lévő biztosított keresőképtelensége (kivéve, ha a biztosított a GYES vagy GYED mellett kereső tevékenységet folytat - ha ez a vonatkozó jogszabályok alapján számára megengedett - és e kereső tevékenység folytatása során válik keresőképtelenné), 4.2. olyan keresőképtelenségre, amely alatt a biztosított jövedelemszerző tevékenységet folytat, 4.3. olyan keresőképtelenségre, amely nem a biztosított egészségi állapota miatt következett be, és 4.4. a keresőképtelenség időtartama alatt felvett hitelekre, 4.5. a hitelszerződés felmondása után bekövetkező keresőképtelenségre Amennyiben a Magyar Köztársaság bevezeti a sorkatonaság intézményét, vagy más, ezzel egyenértékű honvédelmi kötelezettséget, úgy a Biztosító a Biztosított ezen kötelezettség-teljesítése alatt fennálló keresőképtelenséget nem tekinti biztosítási eseménynek és ilyen címen szolgáltatást sem teljesít. 5. Fogalom meghatározások 5.1. Jelen feltételek szempontjából balesetnek minősül a biztosított akaratától függetlenül hirtelen fellépő olyan külső behatás, amely a kockázatviselés tartama alatt, de legkésőbb a balesetet követő egy éven belül a biztosított időleges keresőképtelenségét idézi elő Jelen feltétel szempontjából kórháznak minősül a magyar tisztiorvosi és szakmai felügyelet által elismert, engedélyezett fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmény, amely állandó orvosi irányítás, felügyelet alatt áll Jelen feltétel szempontjából keresőképtelen az, aki betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül, illetve az a személy, akit közegészségügyi okokból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okokból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható, és a keresőképtelenség elbírálására és igazolására jogosult orvos vagy kórház által igazoltan, saját jogon keresőképtelen állományban van. Különös Biztosítási Feltételek Munkanélküliségi kockázat 1.1. E feltételek szempontjából biztosítási esemény a biztosítottnak a biztosító kockázatviselésének tartama alatt bekövetkezett 60 egymást követő napot meghaladó regisztrált munkanélkülikénti nyilvántartása A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja a biztosított nyilvántartott munkanélküli állapotának a 61. napja E különös biztosítási feltételek szerint kizárólag a biztosítottnak a kockázatviselés tartama alatt - a kockázatviselés kezdetéhez képest előzmény nélkül - bekövetkezett vétlen és önhibáján kívüli munkanélkülivé válása minősül biztosítási eseménynek A biztosító - a biztosított munkanélkülikénti nyilvántartásának 61. napját követően minden hónapban megfizeti a Biztosított hitelkártya szerződéséhez kapcsolódóan a Bank által vezetett egyedi hitelkártya számlájára amelyhez a biztosítás kapcsolódik a biztosított hitelkeretének 5%-át azt követően, hogy az adott hónapban a biztosított a szolgáltatásra való jogosultságát a pontok szerint igazolta, 2.2. A biztosító térítési kötelezettsége addig az időpontig áll fenn, amelyik az alább felsorolt időpontok közül a leghamarabb bekövetkezik: a munkanélkülikénti nyilvántartás megszűnéséig, vagy a kockázatviselés megszűnéséig, a nyilvántartott munkanélküli állapot első napján fennálló hiteltartozás teljes visszafizetéséig, de legfeljebb a biztosítottra vonatkozó szolgáltatási keret (ld pontok) kimerüléséig A biztosító egy adott biztosítottra vonatkozóan legfeljebb a biztosított rendelkezésére álló szolgáltatási keret (legfeljebb 10 havi szolgáltatás) erejéig vállal teljesítési kötelezettséget. A biztosított munkanélkülisége miatt teljesített havi biztosítási szolgáltatások csökkentik a biztosított számára rendelkezésre álló szolgáltatási keretet, a biztosító a továbbiakban (akár az adott biztosítási esemény, akár az esetlegesen később bekövetkező biztosítási esemény/ek/ vonatkozásában) csak a keret fennmaradó része erejéig vállal szolgáltatási kötelezettséget A biztosítottra vonatkozó szolgáltatási keret feltöltődik (ismét 10 havi szolgáltatás lesz), ha a biztosítási szolgáltatás befejezése óta - újabb, munkanélküliség miatti biztosítási szolgáltatás teljesítése nélkül - legalább 10 egymást követő hónap eltelt és a biztosított ezen időtartam alatt megszakítás nélkül érvényes hitelszerződéssel és az ahhoz kapcsolódó hitelfedezeti biztosítási jogviszonnyal rendelkezett. 3. Várakozási idő 3.1. A biztosító a munkanélkülivé válás esetében a kockázatviselés kezdetétől számítandó 90 napos várakozási időt határoz meg. Ha a biztosított munkaviszonya a várakozási idő alatt szűnt meg, a biztosító az emiatt bekövetkezett munkanélküliség esetében sem a várakozási idő alatt, sem annak lejártát követően nem nyújt biztosítási szolgáltatást. 4. A biztosító teljesítése, teljesítéshez szükséges iratok 4.1. A biztosító teljesítési kötelezettségének megállapításához - az általános feltételekben foglaltakon túl - a következő dokumentumokat kéri, illetve kérheti: a munkáltató által kitöltött Igazolólap a munkanélküli járadék megállapításához elnevezésű nyomtatvány másolatát, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a biztosítási jogviszonyról és egészségbiztosítási ellátásokról szóló - igazolványának másolatát, a munkáltató által kitöltött igazolás másolatát a munkaviszony megszűnéséről, a munkáltató levelét a munkaviszony felmondásáról, a megszűnt munkaviszonyra vonatkozó munkaszerződés másolatát, a munkaügyi központ vagy kirendeltség igazolását, hogy a biztosított az adott hónapra vonatkozóan mely időponttól, mely időpontig regisztrált munkanélküli, valamint a munkanélküli járadék iránti kérelem, vagy - ha van - annak megállapító esetleg elutasító határozatának másolatát, esetleg a megállapított járadék vagy segély havi összegéről szóló szelvény fénymásolatát Az első szolgáltatást a biztosító akkor teljesíti, ha a biztosított a munkaügyi központ vagy kirendeltség által kiállított igazolással igazolta, hogy több mint 60 napja folyamatosan nyilvántartott álláskereső. A teljesítéshez a pont szerinti olyan igazolás szükséges, amelyet az álláskeresőkénti nyilvántartás kezdetétől számított 61. napon vagy azt követően állítottak ki További szolgáltatást (ha az jár) a biztosító abban az esetben nyújt, ha a biztosított igazolja, hogy az általa legutóbb benyújtott igazolás keltét követően továbbra is folyamatosan nyilvántartott álláskereső. A teljesítéshez a pont szerinti olyan igazolás szükséges, amelyet a biztosított által legutóbb benyújtott igazolás keltét követő legközelebbi minimális törlesztő részlet esedékességi napját követően állítottak ki Ha a biztosító által teljesített szolgáltatást követően a biztosított az álláskeresőkénti nyilvántartását a 4.3 pont szerint nem igazolja, a biztosító kötelezettségét teljesítettnek, és a szolgáltatást befejezettnek tekinti. A biztosító visszamenőleges hatállyal teljesíti a szolgáltatást abban az esetben, ha a biztosított pótolja az igazolást. A késedelem miatt felmerült kamatot, egyéb költséget a biztosító nem fizet. 5. Kizárások 5.1. A biztosító kockázatviselése - az általános biztosítási feltételekben foglaltakon túl - nem terjed ki: a nem munkaviszonyban álló biztosítottakra (pl. egyéni vállalkozókra, megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottakra, vagy egyéb jogviszony alapján űzött kereső foglalkozásokra), a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűnésére, ha azt a munkavállaló kezdeményezte, a munkaviszonynak a biztosított által kezdeményezett felmondás miatti megszűnésére, a munkaviszony próbaidő alatti megszűnésére, a munkaviszonynak a munkáltató által azonnali hatályú felmondással történő megszüntetésére, illetve ha a munkáltató a biztosított magatartása miatt felmondással élt, a munkáltató általi felmondásra öregségi-, rokkantság miatti nyugdíjazás esetén, a határozott tartamú munkaviszony lejárat előtti azonnali hatályú felmondására vagy közös megegyezéssel történő megszüntetésére, a biztosított munkaviszonyának megszűnésére, ha azt a munkáltató a biztosítás kezdete előtt azt már írásban közölte vagy bejelentette, a munkaviszonyt megszüntető jognyilatkozat (felmondó levél, közös megegyezés) kézhezvételének napjától felvett hitelekre. 6. Fogalom meghatározások 6.1. Álláskereső (munkanélküli): az, aki (i) nincs munkajogviszonyban, (ii) nem végez önálló jövedelemszerző tevékenységet és (iii) a munkaügyi központ/kirendeltség álláskeresőként tartja számon Munkaviszony: (i) a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszony, továbbá (ii) közszolgálati jogviszony, (iii) közalkalmazotti jogviszony, (iv) bírósági és igazságügyi- illetőleg ügyészségi szolgálati viszony, (v) fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjainak szolgálati viszonya. 6

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Az ERSTE Bank Hungary Zrt. által vezetett lakossági forint bankszámlákhoz kapcsolódó Csoportos Biztosítás Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek Jelen feltételek (továbbiakban: ÁSZF) - ellenkező

Részletesebben

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 -

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 - Terméktájékoztató a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Jövedelempótló biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott diákhitelhez igényelhető Jövedelempótló biztosítás

Részletesebben

UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek

UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek Jelen Általános Biztosítási Feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. között létrejött

Részletesebben

TELJES VÉDELEM. Általános Szerződési Feltételek

TELJES VÉDELEM. Általános Szerződési Feltételek TELJES VÉDELEM Általános Szerződési Feltételek Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest Hermina út 17. Telefon: 06 40 200 521 Fax: 06 1 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Jelen feltételek

Részletesebben

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának összefoglalója Vonatkozó biztosítási feltételek:

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának összefoglalója Vonatkozó biztosítási feltételek: Összefoglaló terméktájékoztató az ERSTE Bank Hungary Zrt. által kötött hitelkártya szerződésekhez kapcsolódó, az UNION VIG Biztosító Zrt. által nyújtott Csoportos Hitelfedezeti Biztosításról Jelen összefoglaló

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az ERSTE Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsön mellé igénybe vett otthoni szolgáltatás keretében nyújtott Csoportos balesetbiztosításról 1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI 1.1.

Részletesebben

Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül

Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül Biztosítási terméktájékoztató Hitelkártyákhoz kapcsolódó Hitelfedezeti Biztosítás Plusz biztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó Hitelfedezeti

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. által nyújtott Személyi kölcsönszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz

Biztosítási terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. által nyújtott Személyi kölcsönszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz Biztosítási terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. által nyújtott Személyi kölcsönszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. által nyújtott

Részletesebben

A két társaság fontosabb adatai:

A két társaság fontosabb adatai: Ügyféltájékoztató a Magyar Cetelem Bank Zrt. (1) Személyi- és (2) Ingatlanfelújítási kölcsönszerződéseihez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz A CARDIF Életbiztosító Zrt. és CARDIF Biztosító

Részletesebben

Székhely: 1033, Budapest Kórház u Cégjegyzékszám: PSzÁF eng.sz.: II 403 / 2002

Székhely: 1033, Budapest Kórház u Cégjegyzékszám: PSzÁF eng.sz.: II 403 / 2002 Biztosítási terméktájékoztató a Budapest Autófinanszírozási Zrt. gépjárműhitel- és lízingszerződéseihez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz (a csoportos hitelfedezeti biztosításhoz 2014. július

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek A CARDIF Biztosító ZRt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei a Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt. által nyújtott autófinanszírozási - és/vagy személyi

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató

Biztosítási terméktájékoztató Biztosítási terméktájékoztató A Telenor Magyarország Zrt. által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó csoportos számlavédelmi biztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Telenor Magyarország Zrt. által nyújtott

Részletesebben

Hatályos: 2016. január 01-jétől

Hatályos: 2016. január 01-jétől Az Csoportos Hitelfedezeti Biztosításának Szerződési Feltételei az Erste Bank Hungary Zrt. által kötött lakossági forint folyószámlahitel szerződésekhez (SV/00/2015/01) Jelen feltételek - ellenkező szerződéses

Részletesebben

Szerzôdô: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank)

Szerzôdô: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Biztosítási terméktájékoztató A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe által értékesített BIZTOS HÉTKÖZNAPOK csoportos élet-, baleset-, és egészségbiztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Citibank

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató Budapest Jövedelembiztosítási szolgáltatáshoz

Biztosítási terméktájékoztató Budapest Jövedelembiztosítási szolgáltatáshoz Biztosítási terméktájékoztató Budapest Jövedelembiztosítási szolgáltatáshoz Jelen terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. bankszámla-, hitelkártya- vagy befektetési kártya szerződésekhez kapcsolódó csoportos

Részletesebben

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

Biztosító: CARDIF Biztosító Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Biztosító); Székhely: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12.; Cégjegyzékszám: 01-10-044717

Biztosító: CARDIF Biztosító Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Biztosító); Székhely: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12.; Cégjegyzékszám: 01-10-044717 Terméktájékoztató a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Jövedelempótló biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott diákhitelhez igényelhető Jövedelempótló biztosítás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Az Csoportos baleset-, betegség- és munkanélküliségi biztosításának Szerződési Feltételei az ERSTE Bank Hungary Nyrt. által vezetett lakossági forint alapú bankszámlákhoz Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei I. Általános szabályok 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és az Allianz Bank Zrt. (továbbiakban: szerződő), együttesen

Részletesebben

Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei

Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei Hatályos: 2016. január 1. napjától A jelen szabályzatban

Részletesebben

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) befektetéshez kötött életbiztosítást alapbiztosításként

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános feltételei az ERSTE Bank Hungary Zrt. által kötött hitelkártya szerződésekhez Általános Biztosítási Feltételek

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

A Biztosított személyére vonatkozó rendelkezések részletes meghatározását a biztosítás szerződési feltételeinek 1., 2. és 3. pontjai tartalmazzák.

A Biztosított személyére vonatkozó rendelkezések részletes meghatározását a biztosítás szerződési feltételeinek 1., 2. és 3. pontjai tartalmazzák. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Tájékoztató K&H személyi kölcsön törlesztési biztosítás szolgáltatásáról

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK Speciális Feltételek Kockázati életbiztosítás 1. Biztosítási esemény A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező

Részletesebben

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások együttes feltételei Elektronikus úton kötött biztosítások esetén Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató a Budapest Bank által nyújtott jelzálog kölcsönszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz

Biztosítási terméktájékoztató a Budapest Bank által nyújtott jelzálog kölcsönszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz Biztosítási terméktájékoztató a Budapest Bank által nyújtott jelzálog kölcsönszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Budapest Bank által nyújtott jelzálog

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási díj ellenében a jelen biztosítási

Részletesebben

UNION Magyar Telekom Havifix Biztosítás Általános Biztosítási Feltételek*

UNION Magyar Telekom Havifix Biztosítás Általános Biztosítási Feltételek* 1. sz. melléklet Jelen általános biztosítási feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. között létrejött csoportos Havifix Biztosítási Szerződés (a továbbiakban:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak)

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak) A CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános feltételei a Magyar Cetelem Bank Zrt. által nyújtott (1) fogyasztási kölcsönszerződésekhez, valamint

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek 19. pontja 2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul: 19. Adatkezelés,

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

Terméktájékoztató a Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott hitelkártyához kapcsolódó Hitelkártya Hitelfedezeti Csoportos Biztosításról

Terméktájékoztató a Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott hitelkártyához kapcsolódó Hitelkártya Hitelfedezeti Csoportos Biztosításról Terméktájékoztató a Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott hitelkártyához kapcsolódó Hitelkártya Hitelfedezeti Csoportos Biztosításról Jelen összefoglaló a Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott hitelkártyához

Részletesebben

Biztosítási szerződés

Biztosítási szerződés Biztosítási szerződés mely létrejött egyrészt a(z) (székhely: adószám: ) mint szerződő (továbbiakban: Szerződő), másrészt az (1082 Budapest, Baross u. 1. számlaszám: 11600006-00000000-14544390, cégjegyzékszám:

Részletesebben

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL 2011. március 31. A K&H BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözöljük az Tesco Csoportos Balesetbiztosítás biztosítottainak körében! Bár, a Tesco Félmaraton Balesetbiztosítás (a továbbiakban:

Részletesebben

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása Az UNION-Útitárs Extra közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj

Részletesebben

Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról

Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 1. Cégjegyzékszám: 01-10-041566 Adószám: 10491984-4-44 Biztosított Biztosított lehet az a természetes

Részletesebben

OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei

OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződő által megfizetendő biztosítási díj ellenében

Részletesebben

BANCO PRIMUS MAPFRE PÉNZÜGYI HIÁNY (GAP) ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BANCO PRIMUS MAPFRE PÉNZÜGYI HIÁNY (GAP) ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest Hermina út 17. Telefon: 06 40 200 521 Fax: 06 1 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 BANCO PRIMUS MAPFRE PÉNZÜGYI HIÁNY (GAP) ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak)

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak) A CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános feltételei a Magyar Cetelem Bank Zrt. által nyújtott (1) fogyasztási, (2) személyi (3) ingatlan körüli

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Az ERSTE Lakástakarék Zrt. által kínált Klasszik Plusz lakáselőtakarékossági szerződésekhez kapcsolódó Csoportos Biztosítás Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek Jelen feltételek (továbbiakban:

Részletesebben

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB)

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) e szerződési feltétel előírásai szerint nyújt szolgáltatást:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027)

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 230271 01 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a "DIMENZIÓ VÉDELEM" balesetbiztosításhoz

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a DIMENZIÓ VÉDELEM balesetbiztosításhoz BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A DIMENZIÓ Védelem biztosítási feltételek (a továbbiakban: feltételek) alapján a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (a továbbiakban: biztosító) a biztosított baleseti

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem

Hitelfedezeti Védelem Hitelfedezeti Védelem élet-, baleset- és egészségbiztosítási, munkanélküliségi Biztosítási feltételek Jelen Biztosítási feltételek (továbbiakban: Feltételek) ellenkezõ megállapodás hiányában a Generali-Providencia

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem életbiztosítási feltételek

Hitelfedezeti Védelem életbiztosítási feltételek Hitelfedezeti Védelem életbiztosítási feltételek Jelen biztosítási feltételek (továbbiakban: feltételek) ellenkezõ megállapodás hiányában a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító)

Részletesebben

Kockázati életbiztosítás

Kockázati életbiztosítás Kockázati életbiztosítás A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező halála. 2. Biztosítási szolgáltatás A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító

Részletesebben

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000)

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem

Hitelfedezeti Védelem Hitelfedezeti Védelem élet-, baleset-, egészség- és munkanélküliségi Biztosítási feltételek Jelen Biztosítási feltételek (továbbiakban: Feltételek) ellenkezõ megállapodás hiányában a Generali-Providencia

Részletesebben

limit nélkül egészségügyi segítségnyújtás 24 órás segítségnyújtási (assistance) szolgáltatás egyéb utazási segítségnyújtás és biztosítás:

limit nélkül egészségügyi segítségnyújtás 24 órás segítségnyújtási (assistance) szolgáltatás egyéb utazási segítségnyújtás és biztosítás: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H MASTERCARD ÉNKÁRTYÁHOZ, VALAMINT K&H WORLD MASTERCARD PLUSZ HITELKÁRTYÁHOZ

Részletesebben

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerz dési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidej

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerz dési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidej Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidejű folytatólagos díjfizetéssel) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ GROUPAMA ÉLETÍV PROGRAM ÉS/VAGY FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Csoportos Hitelfedezeti Biztosításának Szerződési Feltételei az ERSTE Bank Hungary Zrt. által kötött lakossági forint folyószámla hitelszerződésekhez Általános Biztosítási Feltételek Jelen feltételek

Részletesebben

Hatályos: 2013. október 1.

Hatályos: 2013. október 1. Az Hitelkártya szerződésekhez kapcsolódó Csoportos Hitelfedezeti Biztosításának Szerződési Feltételei az ERSTE Bank Hungary Zrt. által kötött hitelkártya szerződésekhez (SV/00/2013/01) Jelen feltételek

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról

Ügyfél-tájékoztató. a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról AHB_21439_3.qxp 2006.09.11. 8:43 Page 1 Ügyfél-tájékoztató a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. ezen ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Utasbiztosítás. Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek

Utasbiztosítás. Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek Utasbiztosítás Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos utasbiztosítás Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem

Hitelfedezeti Védelem Hitelfedezeti Védelem élet-, baleset- és egészségbiztosítási, munkanélküliségi Biztosítási feltételek Jelen Biztosítási feltételek (továbbiakban: Feltételek) ellenkezõ megállapodás hiányában a Generali-Providencia

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 4. oldal GENERTEL MINICASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 7. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem A CIB Bank Zrt. üzletfelei számára nyújtott biztosítási szolgáltatás

Hitelfedezeti Védelem A CIB Bank Zrt. üzletfelei számára nyújtott biztosítási szolgáltatás Hitelfedezeti Védelem A CIB Bank Zrt. üzletfelei számára nyújtott biztosítási szolgáltatás Személyi kölcsön Gyorskölcsön Hitelfedezeti Védelem élet-, baleset-, egészség- és munkanélküliségi biztosítási

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Jelen balesetbiztosítási feltételek (továbbiakban: feltételek) ellenkező megállapodás hiányában a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és a Magyar Autóklub (a továbbiakban: szerződő)

Részletesebben

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő Az NN Biztosító Zrt. 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

Általános Életbiztosítási Feltételei

Általános Életbiztosítási Feltételei Általános Életbiztosítási Feltételei - ték. Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. - - 2. (1) - akaratukat írásba foglalják. (2) - amennyiben az ajánlat elbírálásához

Részletesebben

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei I. Ügyfél-tájékoztató Nyomtatványszám: F 225501 22 1605 Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük a Magyar Posta Életbiztosító

Részletesebben

Biztosítási szolgáltatás: A kockázatviselés kezdete: A szolgáltatással kapcsolatos egyéb tudnivalók:

Biztosítási szolgáltatás: A kockázatviselés kezdete: A szolgáltatással kapcsolatos egyéb tudnivalók: Biztosítási terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. által nyújtott, a Tesco hálózatában igényelt Személyi kölcsönszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. a Visa Electron bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos biztosításról

Ügyfél-tájékoztató. a Visa Electron bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos biztosításról AHB_21427_2.qxp 2006.08.15. 9:26 Page 1 Ügyfél-tájékoztató a Visa Electron bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos biztosításról Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. ezen ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

AutoSOS Ügyfél tájékoztató

AutoSOS Ügyfél tájékoztató AutoSOS Ügyfél tájékoztató AZ EUROP ASSISTANCE HOLDING IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA Tisztelt Partnerünk! 1. Köszönjük bizalmát, hogy meg kívánja kötni az AutoSOS biztosítási szerződést. Kérjük, hogy

Részletesebben

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Horizont (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01307/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 2007. április 01. I. Általános rendelkezések 1. A biztosítási szerződés résztvevői a következő személyek. 1.a. A szerződő az a természetes

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

Á L T A L Á N O S F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S F E L T É T E L E K A Családfő Biztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei I. Á LTALÁNOS FELTÉTELEK A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási díj ellenében

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

K&H VÁLASZTHATÓ UTASBIZTOSÍTÁS BANKKÁRTYÁHOZ SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT

K&H VÁLASZTHATÓ UTASBIZTOSÍTÁS BANKKÁRTYÁHOZ SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu szolgáltatás sürgősségi egészségügyi költségek: K&H VÁLASZTHATÓ UTASBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1.

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1. K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 2005. július 1. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató

Biztosítási terméktájékoztató Biztosítási terméktájékoztató az MKB-Euroleasing Gépjármű-finanszírozási üzletág (MKB-Eurocredit Zrt. vagy Filease Zrt.) gépjárműhitel- és lízingszerződéseihez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek. 1. sz. melléklet

Általános Biztosítási Feltételek. 1. sz. melléklet Az MKB Életbiztosító Zrt. csoportos biztosításának általános és különös feltételei A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. által Visa és Mastercard típusú bankkártyákhoz és az azokhoz tartozó társ-bankkártyákhoz

Részletesebben

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009)

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Atlasz Bajnok ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a.

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a. Fakultatív útlemondási biztosítási szabályzat 2007.01.01 1. Biztosított Biztosított az a természetes személy, aki az utazási iroda által szervezett utazásra jelentkezik, és az előleg befizetésével egyidejűleg

Részletesebben

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS CASCO LIGHT Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelve érezzük magunkat, hogy a biztosítási védelem iránti igényével az AIM Általános Biztosító

Részletesebben

DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET

DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület Postacím: 1509 Budapest Pf. 78. Email: info@dimenziobiztosito.hu Zöldszám: 06 80 201 417 DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET Ügyfél

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/2

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

Általános és különös biztosítási feltételek

Általános és különös biztosítási feltételek BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS Általános és különös biztosítási feltételek EUB2007-12BF Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580

Részletesebben

PostaTestÔr (15020) balesetbiztosítás. Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek

PostaTestÔr (15020) balesetbiztosítás. Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek PostaTestÔr (15020) balesetbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 Tartalom Ügyfél-tájékoztató...4 Legfontosabb adatok... 4 Felügyeleti szerv... 4 Jognyilatkozatok, szerzôdésre alkalmazandó

Részletesebben