Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mecsekvidéke Takarékszövetkezet"

Átírás

1 Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. Az üzletszabályzat jogi jellege, hatálya a) Az Általános Üzletszabályzat továbbiakban üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet továbbiakban Takarékszövetkezet és üzletfelei közötti jogügyletek általános jellegű feltételeit tartalmazza, amelyektől az egyes szerződések-ben el lehet térni. b) A Takarékszövetkezet és üzletfelei között létrejövő jogügyletekre és szerződési feltételekre az üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, a Tőkepiacról szóló törvény, továbbá a Takarékszövetkezet és ügyfelei jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok rendelkezései és hatósági engedélyek az irányadók. c) A Takarékszövetkezet és üzletfelei közötti jogviszony tartalmát és részleteit a takarékszövetkezet egyéb szabályzatai ( ld.: Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete ), továbbá ügylettípusonként keret-, illetve egyedi szerződések szabályozzák. Az üzletszabályzat hatálya kiterjed a felek között létrejövő, a pénzügyi szolgáltatások körébe tartozó jogügyletekre. Rendelkezései mindazokban a kérdésekben, amelyekben a szerződés, vagy a jogügyletre irányadó jogszabály nem rendelkezik mind a Takarékszövetkezetre, mind az ügyfélre külön kikötés nélkül is kötelező hatályúak. d) Az eseti, illetőleg meghatározott időtartamra engedélyezett pénzügyi szolgáltatások leírását és szabályozását az üzletszabályzat kiegészítése tartalmazza. e) A Takarékszövetkezet tevékenységét a PM és a PSZÁF (korábban BAF és ÁPTF) által június 17. napján kiadott /1987. sz. engedély, ügynök útján folytatott zálogházi tevékenységét az 1326/1999., 423/2000., I-1207/2000., I-812/2001., I- 2036/2004. és I-2354/2004. sz. engedélyek, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátását és ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtását I-2542/2002. sz. engedély, kezesség, bankgarancia és egyéb bankári kötelezettség vállalását az I-1481/2003. sz. engedély, pénzügyi szolgáltatás közvetítését (biztosítási ügynöki tevékenység) I- 1755/2002. sz. engedélyek alapján végzi. Oldal: 1

2 1.2. Az üzletszabályzat alkalmazása Az üzletszabályzat alkalmazásában: a) Felek: a Takarékszövetkezet és üzletfele(i). b) Üzletfél/ügyfél: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy magánszemély, aki (amely) részére a Takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatást nyújt. c) Szövetkezeti hitelintézeti tevékenység: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló módosított, évi CXII. törvényben továbbiakban Hpt., valamint a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvényben meghatározott, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete továbbiakban PSZÁF, valamint a Magyar Nemzeti Bank továbbiakban MNB engedélyével a Takarékszövetkezet által nyújtható szolgáltatások köre. d) Eseti, illetőleg meghatározott időtartam alatt végezhető pénzügyi szolgáltatás: amelyet az ÁPTF vagy az MNB egyedi kérelem alapján vagy általános jelleggel a Takarékszövetkezet részére meghatározott jogügyletre és határozott időtartamra engedélyez Az üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása a) Az üzletszabályzat nyilvános, az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló üzlethelységekben megtekinthető és kívánatra a takarékszövetkezet az ügyfelek rendelkezésére bocsátja. b) A Takarékszövetkezet jogosult üzletszabályzatát módosítani tevékenységi körének változása, meglévő szolgáltatásainak módosulása esetén. Köteles érvényesíteni a hitelintézeti tevékenységet befolyásoló jogszabályi változásokat, valamint az MNB monetáris politikájának változása esetén egyoldalúan módosíthatja az érvényes szerződésekben alkalmazott kamatlábakat a változás időpontját követő időtartamra, amennyiben a szerződést a Felek változó kamatlábra kötötték. c) A Takarékszövetkezet az üzletszabályzat módosításáról üzlethelyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján, a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 nappal értesíti üzletfeleit. A Hirdetmény az Üzletszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi. Oldal: 2

3 1.4. Teljesítés helye, ideje, módja a) A teljesítés fizetés helye a Felek jogviszonyában a Takarékszövetkezetnek az a szervezeti egysége, amely az üzletfél részére a számlát vezeti. b) Betét-elhelyezés, kölcsön-törlesztés, illetőleg a Takarékszövetkezet javára bármely befizetés teljesítésének időpontja az a nap, melyen a Takarékszövetkezet az ügyfél számláját megterheli, illetve azon jóváír. Ha a fizetés teljesítése nem a Takarékszövetkezetnél vezetett számla terhére történik, teljesítés időpontja a beérkezés időpontja a Takarékszövetkezet számlájára, illetőleg pénztárába. c) A Takarékszövetkezet fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja a pénztárból történő kifizetés napja, illetőleg az üzletfél bankszámla-vezetőjéhez történő beérkezés időpontja. d) Az üzletfél bankszámlája terhére adott megbízással, vagy más módon intézkedik szerződés alapján a Takarékszövetkezet javára őt terhelő fizetési kötelezettség teljesítésére. Teljesítés elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet jogosult követelését az üzletfél bankszámlája terhére érvényesíteni. Ennek eredménytelensége esetén a Takarékszövetkezet jogosult az adott szerződés biztosítékaiból magát kielégíteni. Ha ez is eredménytelen, úgy a Takarékszövetkezet polgári peres úton érvényesítheti követelését, végül az évi XLIX. tv. hatálya alá tartozó üzletfél esetén az üzletfél egyidejű értesítése mellett felszámolási eljárást kezdeményezhet, ha a peres eljárás sem vezet eredményre. 2. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai 2.1. A Felek együttműködési kötelezettsége a) Felek a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. Az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre legkésőbb 10 munkanapon belül válaszolnak, haladéktalanul felhívják egymást az esetleges változásokra, tévedésekre, mulasztásokra. A Felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük változásáról, továbbá személyüket, jogi státuszukat érintő minden változásról. E kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. b) Üzletfél köteles 10 munkanapon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet, ha nem érkezett meg időben valamely általa, a Takarékszövetkezettől várt értesítés, különösen ha az fizetési kötelezettség teljesítésére, illetőleg pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár az üzletfelet terheli. Oldal: 3

4 c) Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 30 napon belül nem érkezett válasz, vagy kifogás. d) Takarékszövetkezet a szolgáltatások feltételeinek kialakítása és a szolgáltatások nyújtása során az üzletfél személyére tekintettel jár el. Az üzletfél köteles a Takarékszövetkezet és közte létrejövő jogviszonyra vonatkozó információkat bizalmasan kezelni. e) Üzletfél nem jogosult a Takarékszövetkezettel kötött szerződése alapján fennálló követeléseit a Takarékszövetkezet előzetes értesítése nélkül harmadik személyre ruházni Képviselők a) Az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében a Takarékszövetkezet köteles meggyőződni az üzletfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról a képviseleti jog megfelelő igazolására történő felszólítással. b) Az üzletfélnek írásban kell bejelentenie a képviseleti joggal rendelkezőket és azok hiteles aláírásmintáját. A Takarékszövetkezet jogosult a hozzá bejelentett képviselőket és aláírásaikat érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásbeli értesítés meg nem érkezett. A képviseleti jogosultságban be nem jelen-tett változás miatt bekövetkezett kárért a felelősség a bejelentést elmulasztó üzletfelet terheli. c) A Takarékszövetkezet a hozzá érkezett rendelkezéseken, megbízásokon gondosan megvizsgálja az üzletfél által bejelentett aláírások meglétét. Ha az azonosítás a bejelentett mintától eltérő, vagy legalábbis az azonosság tekintetében aggályos aláírást észlel, a rendelkezést az ok megjelölésével visszaküldi a benyújtónak. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni. d) Az üzletfél a Takarékszövetkezet képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az üzletfél részére finanszírozást, vagy számlavezetést ellátó üzletegység ilyenként bemutat. Az üzleti helyiségekben dolgozó alkalmazott az üzletfél előtt a Takarékszövetkezet képviselőjének tekintendő. A Takarékszövetkezet tisztségviselőinek, alkalmazottainak képviseleti, aláírási (kötelezettség-vállalási) jogosultságát a Takarékszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen tartalmazza, melyet az üzletfél kérésére a Takarékszövetkezet haladéktalanul köteles bemutatni. Oldal: 4

5 2.3. Kézbesítés a) A Takarékszövetkezet az üzletfél részére szóló szerződési ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat az üzletfél által megjelölt címre, ilyen közlés hiányában az üzletfél Takarékszövetkezet által ismert címére, illetve telephelyére küldi, amennyiben az üzletfél ettől eltérően nem rendelkezett. b) A Takarékszövetkezet az üzletfél részére szóló küldeményeket általában nem köteles ajánlottan, illetve tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az irat másolata a Takarékszövetkezet birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, vagy feladóvevény igazolja. Értékpapírok, szerződési okmányok, üzleti levelek ajánlott küldeményként, illetőleg tértivevénnyel küldhetők a címzettnek. c) A Takarékszövetkezet postakönyvében szereplő dátumtól számított postára adást követő 15. naptári nap elteltével a küldeményt további bizonyítási eljárástól függetlenül kézbesítettnek kell tekinteni, a kézhezvétel elmaradásának következményeit az üzletfél köteles viselni. d) A Takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az üzletfél bankszámláját vezetik, illetve ahol a Felek a szerződést kötötték, vagy amelyet a Takarékszövetkezet megadott az üzletfél részére. e) Írásos küldemények érkezésére a Takarékszövetkezet nyilvántartása irányadó. Az üzletfél kérésére a Takarékszövetkezet igazolást ad a küldemény átvételéről Írásbeliség a) A Felek az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, szerződéseket, üzeneteket kötelesek írásba foglalni, illetőleg írásban megerősíteni. A telefonon, táviraton közölt megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet az üzletfél írásbeli megerősítéséig függőben tartja. b) Telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél kárfelelőssége mellett azonnal köteles jelezni a közlés és visszaigazolása közötti eltérést. c) Az üzletfelet terheli a kárfelelősség, ha a Takarékszövetkezet az üzletfél külön kérésére az írásos megerősítés előtt teljesít rendelkezést. d) A telefaxon érkező megbízás, közlemény, illetve egyéb írásos dokumentum teljes értékű írásos közlésnek tekintendő. Oldal: 5

6 2.5. Ellenérték a) Az üzletfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, illetőleg díjat fizet. A szolgáltatás teljesítésére fordított, a szokásos mértéket meghaladó költségek postaköltség, hatósági eljárás, illeték, stb. az üzletfelet terhelik. b) A szolgáltatások ellenértékét a szerződések tartalmazzák. Szerződéses rendelkezés hiányában az ellenérték tekintetében a Takarékszövetkezet Hirdetménye az irányadó, amely megtekinthető a Takarékszövetkezet valamennyi üzletegységében. A Hirdetmény változásáról a Takarékszövetkezet a számlavezető ügyfeleit a havi számlakivonat közlemény rovatában értesíti, egyben felhívja a figyelmet arra, hogy a Hirdetmény teljes szövege a Takarékszövetkezet ügyfélfogadásra kijelölt helységeiben megtalálható. c) Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén az üzletfél a jogszabályban, illetve szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni. d) Ellenérték megfizetése ellenkező kikötés hiányában felmerülésekor esedékes akként, hogy a Takarékszövetkezet megterheli az üzletfél bankszámláját. Ha a bankműveletre banktechnikai okból, vagy a Takarékszövetkezet hibájából volt szükség, az ügyfél pénzforgalmi jutalékot nem fizet. e) A kamatokat és az időtartamhoz kötött díjakat, továbbá naptári napokra esedékes jutalékokat a következő képlet alapján kell kiszámítani: tőke összege x kamatláb % x naptári napok száma f) A kamatos kamatot naptári napokra a következő képlet alapján kell kiszámítani: kamatláb indulótőke + % ahol n = naptári napok számának 360-ad része g) A Takarékszövetkezetnek az egyes általa alkalmazott betéti szerződések esetében a betéti szerződésre vonatkozó hirdetményében, melyet az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggeszt, közzéteszi a 2.6. pontban meghatározottakon túlmenően: a kamatszámítás képletét; a kamatozás kezdő és utolsó napját; a kamatjóváírás időpontját (időpontjait); a lejárat előtti felvét feltételeit; minden olyan tényt, információt, feltételt, amely kihatással van a kifizetett összegre a futamidő alatt, lejáratkor, illetve a futamidő után. n Oldal: 6

7 2.6. Egységesített betéti kamatláb mutató a) A Takarékszövetkezet az egyes általa kínált betéti szerződések esetében kiszámítja az egységesített betéti kamatláb mutatót (a továbbiakban: EBKM), és azt a 2.5. pontban meghatározott közzétételi kötelezettség alá tartozó adatokkal ügyfélfogadásra nyitva álló helységeiben a rövidítés feltüntetésével két tizedesjegy pontossággal közzéteszi. b) Az EBKM számításának képlete, ha a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál kevesebb: ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés öszszege. c) Az EBKM számításának képlete, ha a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál több: ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés öszszege A Takarékszövetkezet felelőssége a) A Takarékszövetkezet a banküzleti tevékenysége és a szerződések teljesítése során mindenkor az üzletfél érdekeinek az adott körülmények lehető legteljesebb figyelembe vételével és a legnagyobb gondossággal jár el. A Takarékszövetkezet köteles megtéríteni az üzletfélnek okozott kárt, kivéve ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható. b) A Takarékszövetkezet nem felel olyan károkért, amelyek erőhatalom, hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következtek be. c) A Takarékszövetkezet a pénztári forgalomban kiadott hívószám, vagy más azonosító irat elvesztéséből, vagy illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért nem felel. d) A Takarékszövetkezet felelősségének korlátozása nem érinti azt a felelősséget, amelyet a Ptk. szerint szerződésben érvényesen kizárni nem lehet. Oldal: 7

8 3. Üzleti titok, banktitok, bankinformáció 3.1. Üzleti titok a) Üzleti titok minden olyan, a Takarékszövetkezet tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Takarékszövetkezet méltányolható érdeke fűződik, és amelyet a Takarékszövetkezet üzleti titokká minősített, illetve amelynek titokban tartása érdekében a Takarékszövetkezet a szükséges intézkedéseket megtette. Üzleti titok továbbá mindaz, amit a Hpt a annak minősít. b) A Takarékszövetkezet tulajdonosa, a Takarékszövetkezetben részesedést szerezni kívánó személy, a vezető állású személy, a Takarékszövetkezet alkalmazottja, valamint a Takarékszövetkezettel megbízásos jogviszonyban álló személy köteles a Takarékszövetkezet működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megtartani. c) A b) pontban előírt titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében eljáró Felügyelettel, Országos Betétbiztosítási Alappal, önkéntes betét- és intézményvédelmi alappal, MNB-vel, nemzetbiztonsági szolgálattal, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző Kormányzati Ellenőrzési Irodával vagyonellenőrrel szemben. d) A b) pontban előírt titoktartási kötelezettség az eljárás alapját képező ügyre vonatkozóan nem áll fenn a feladatkörében eljáró nyomozó hatósággal, ügyészséggel szemben a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében a büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá a csőd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal szemben. e) Az Üzletszabályzat 3.1. pontja c) és d) bekezdéseiben megnevezettek köre a Hpt ának megfelelően automatikusan módosul. Oldal: 8

9 3.2. Banktitok a) Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a Takarékszövetkezet rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Takarékszövetkezet által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a Takarékszövetkezettel kötött szerződéseire vonatkozik. Banktitok továbbá mindaz, amit a Hpt a annak minősít. b) E szabályzat banktitokra vonatkozó rendelkezései szempontjából a Takarékszövetkezet ügyfelének kell tekinteni mindenkit, aki (amely) a Takarékszövetkezettől pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. c) Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a Takarékszövetkezet ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, a Takarékszövetkezet érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. d) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn az alábbi esetekben sem: 1. a feladatkörében eljáró Országos Betétbiztosítási Alappal, MNB-vel, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a Felügyelettel, az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző Kormányzati Ellenőrzési Irodával, 2. a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, 3. a csődeljárás, felszámolási eljárás, bírósági végrehajtási eljárás, önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, végrehajtóval, pénzügyi gondnokkal, illetve végelszámolóval, 4. a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végző nyomozó hatósággal, ügyészséggel, 5. a büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá a csőd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal, 6. a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, 7. a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, 8. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi LXXXIX. törvény 17. (5) bekezdésében meghatározott esetben a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel, 9. az adó-, vám- és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása érdekében folytatott eljárás keretében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, illetve társadalombiztosítási szervvel, Oldal: 9

10 10. bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási végrehajtási eljárásban - ideértve az évi LIII. törvény 79/C. (2) bekezdés alapján a közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére vonatkozó megkeresést is - eljáró végrehajtóval amennyiben e szervek a Takarékszövetkezetet írásban megkeresik. e) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha az adóhatóság nemzetközi szerződés alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a pénzügyi intézménytől. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha az adóhatóság nemzetközi szerződés alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a Takarékszövetkezettől, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási záradékot. f) Az írásbeli megkeresésben meg kell jelölni azt az ügyfelet vagy bankszámlát, akiről vagy amelyről a d) bekezdésben megjelölt szerv vagy hatóság a banktitok kiadását kéri, valamint a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha a feladatkörében eljáró Felügyelet vagy MNB helyszíni ellenőrzést folytat. g) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha a magyar bűnüldöző szerv nemzetközi szerződés alapján, külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a Takarékszövetkezettől, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi bűnüldöző szerv által aláírt titoktartási záradékot. h) A Felügyelet, valamint az MNB jogszabályban, illetőleg jegybanki rendelkezésben a Takarékszövetkezet számára előírt adatszolgáltatás során is jogosult banktitokhoz jutni. i) A Takarékszövetkezet a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul kiszolgáltatja a kért adatot a nála vezetett bankszámláról és az általa lebonyolított ügyletről, ha adat merül fel arra, hogy a bankszámla vagy az ügylet összefüggésben van kábítószer-kereskedelemmel, terrorizmussal, illegális fegyverkereskedelemmel, pénzmosással, szervezett bűnözéssel. j) A Takarékszövetkezet a c) i) pontokban, valamint a 3.4. pontban foglalt esetekben az adatok kiszolgáltatását titoktartási kötelezettségére hivatkozva nem tagadhatja meg. A Hpt. vonatkozó 53. és 54. -át a Takarékszövetkezet értelemszerűen köteles alkalmazni. Oldal: 10

11 3.3. Az üzleti titok és a banktitok közös szabályai a) Aki üzleti vagy banktitok birtokába jut, köteles azt időbeli korlátozás nélkül megtartani. b) A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetőleg a banktitok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat, a Hpt-ben meghatározott körön kívül a pénzügyi intézmény, illetve az ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel. c) Aki üzleti titok vagy banktitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a pénzügyi intézménynek vagy az intézmény ügyfeleinek hátrányt okozzon. d) Üzleti, illetőleg banktitokra tekintettel sem korlátozható a közérdekű adatok nyilvánossága a központi költségvetés készfizető kezességvállalásával, illetőleg a központi költségvetést terhelő egyéb állami garanciavállalással kapcsolatos, a költségvetésre vonatkozó, illetve a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásával, annak felhasználásával összefüggő, továbbá a központi, illetőleg helyi önkormányzati költségvetést érintő pénzügyi szolgáltatással, kiegészítő pénzügyi szolgáltatással közvetlenül kapcsolatos adatok tekintetében Információ adás, Központi Hitelinformációs Rendszer a) A 3.2. pontban meghatározott általános információ-nyújtáson túlmenően, a Takarékszövetkezet az üzletfél külön felhatalmazása nélkül is jogosult általa alkalmazott és az üzletfél által is ismert típusszöveg szerinti, az üzletfél gazdálkodásának Takarékszövetkezeti általános megítélését és titoknak nem minősülő adatokat tartalmazó alapinformációt harmadik személynek díjmentesen adni, feltéve ha ezt az üzletfél írásban kifejezetten meg nem tiltotta. b) Az információ nyújtására felhatalmazást adó üzletfél a Takarékszövetkezetnek a Hirdetmény alapján felszámított díjat fizeti. c) A kiszolgáltatott információt annak kérője köteles bizalmasan kezelni, azt kizárólag saját céljaira veheti igénybe kivéve, ha az információ kérője pénzintézet, amely ügyfelei számára is kérhet információt. Az információ bizalmas kezelésének kötelezettségére a Takarékszövetkezet minden esetben tartozik figyelmeztetni az információ kérőjét. e) Az információ szolgáltatásának megtagadása nem jelent az üzletfélről alkotott negatív értékelést, az üzletfél emiatt a Takarékszövetkezet felé nem támaszthat semmilyen követelést. f) A Takarékszövetkezet az információ felhasználása során keletkezett kárért kizárólag akkor felel, ha valótlan adatot szolgáltatott, az üzletfélről alkotott gazdasági megítéléssel kapcsolatban csak súlyos gondatlanság esetén felel. g) A bankinformáció adása a Takarékszövetkezet terhére nem keletkeztet az ügyfélért való garanciát, vagy felelősséget. Oldal: 11

12 h) Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR): A Takarékszövetkezet haladéktalanul köteles az általa kezelt referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni. A Takarékszövetkezet adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is fennáll, ha azokról tudomása van. A Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személynek a Hpt. 3. számú melléklet II. fejezetének pontja szerinti referenciaadatait, aki a Hpt. 3. (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Ugyanazon személy fentiek szerinti szerződésszegését több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni. A Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személynek referenciaadatait, aki a 3. (1) bekezdésének b)- c) és e)-f) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, valamint a külön jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható. Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok: o név, o születési név, o születési idő, hely, o anyja születési neve, o személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, o lakcím, o levelezési cím. o az igénylés elutasításának időpontja, indoka, o okirati bizonyítékok, o perre utaló megjegyzés. A Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személynek a 3. számú melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.4 pontja szerinti referenciaadatait, a) aki a készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó azon bejelentését követően, miszerint az elektronikus fizetési eszköz kikerült a birtokából, vagy az elektronikus fizetési eszköz használatához szükséges személyazonosító, illetve egyéb kódja vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, a bejelentett fizetési eszközzel tranzakciót hajt végre, b) aki a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata során jogosulatlanul más személy személyazonosító vagy egyéb kódját, illetve más azonosító adatát használja fel, Oldal: 12

13 c) akivel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Btk. 313/C. -ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg. Természetes személyekkel kapcsolatban a), b) és c) esetekben nyilvántartható adatok: o név, o születési név, o születési idő, hely, o anyja születési neve, o személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, o lakcím, o levelezési cím, o a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), o a letiltás időpontja, o a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege, o a jogosulatlan felhasználások száma, o az okozott kár összege, o a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, o perre utaló megjegyzés. A Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja a Hpt. 2. számú melléklet V. fejezete 4. pontja szerinti vállalkozásoknak a 3. (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésével kapcsolatos, alábbi referenciaadatait. o cégnév, név, o székhely, o cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, o adószám. o a szerződés típusa és azonosítója (száma), o a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, o a szerződés megszűnésének módja, o a szerződés összege és devizaneme, o a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja, összege, o fa lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, o a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés. A Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak a 3. számú melléklet II. fejezetének 2.1 és 2.3 pontja szerinti referenciaadatait, amelynek bankszámlájával szemben - fedezethiány miatt - harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tartanak nyilván. Ezen adatok: o cégnév, név, o székhely, o cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, Oldal: 13

14 o adószám. o a szerződés azonosítója (száma), o a bankszámla száma, o a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, o a sorba állított követelések összege és devizaneme, o a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja, o perre utaló megjegyzés. A Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak a 3. számú melléklet II. fejezetének 2.1 és 2.4 pontja szerinti referenciaadatait, amely készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénzhelyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a referenciaadatszolgáltató felmondta vagy felfüggesztette. Ezen adatok: o cégnév, név, o székhely, o cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, o adószám. o a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja, o perre utaló megjegyzés. A Hpt. 130/C. -ban foglalt rendelkezések alkalmazása során a lejárt és meg nem fizetett tartozás összegének és időtartamának számítását abban az esetben is folyamatosan kell végezni, ha az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelés egy másik pénzügyi intézmény részére átruházásra kerül. A szerződésből eredő követelést átruházó pénzügyi intézmény köteles a feladat teljesítéséhez szükséges valamennyi okiratot és információt átadni a követelést átvevő intézmény részére. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az ezt követő 2. és 3. bekezdésben foglalt kivétellel - a referenciaadatokat az ezt követő első bekezdésben meghatározott időponttól számított öt évig kezeli. Az öt év letelte után a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. A fenti bekezdésben meghatározott határidő számításának kezdete: o a késedelmes tartozás megszűnésének időpontja a Hpt. 130/C. szerinti esetben, o az adat átadásának időpontja a Hpt. 130/D., és a 130/F. (3) bekezdése szerinti esetben, o a követelések sorba állításának megszűnési időpontja a Hpt. 130/F. (2) bekezdése szerinti esetben, o a szerződés megszűnésének időpontja a Hpt. 130/F. (1) bekezdése szerinti esetben. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a referenciaadatot, ha a Takarékszövetkezet jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelésnek másik pénzügyi intézmény részére történő átruházására nem került sor, vagy ha a Oldal: 14

15 Takarékszövetkezet az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelést nem a pénzügyi intézmény részére ruházta át. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a referenciaadatot, ha az jogellenesen került a KHR-be. A Takarékszövetkezet a természetes személyek részére - az adatátadás céljának, az átadható adatok körének, a jogorvoslati lehetőségnek, valamint annak a megjelölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a Hpt. 130/A. (4) bekezdésében meghatározott célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja - írásbeli tájékoztatást köteles adni, melyet jelen Általános Szerződési Feltételek átadásával teljesít. Ennek értelmében a természetes személy adatai a fentiekben és a Hpt. 130/D., 130/C. és 130/E. -ban meghatározott esetben - a konkrét okok ismertetése mellett - bekerülhetnek a KHR-be. A Takarékszövetkezet szerződést kezelő fiókja az adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelőzően tájékoztatja a természetes személyt arról, hogy a 130/C. -ban meghatározott esetben adatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének, és az adatátadást követően legfeljebb nyolc napon belül, annak megtörténtéről. A Takarékszövetkezet a vállalkozások részére - az adatátadás céljának, az átadandó adatok körének, valamint annak a megjelölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a 130/A. (4) bekezdésében meghatározott célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja - a szerződés megkötését megelőzően írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy a fentiekben és a Hpt. 130/F. - ában meghatározott esetben referenciaadatai bekerülnek a KHR-be, melyet jelen Általános Szerződési Feltételek átadásával teljesít.. Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadatszolgáltató adta át. A Takarékszövetkezet a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely öt napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a Takarékszövetkezetnek, amely azt, a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek. A tájékoztatás a kérelmező számára évente egy alkalommal díjtalan. További tájékoztatás kérése esetén a kérelmezőnek költségtérítést kell fizetnie, amely legfeljebb a kapcsolódó közvetlen költségek ellenértékét tartalmazhatja. A megfizetett költségtérítést a referenciaadatokat jogellenesen átadó referenciaadat-szolgáltató, illetve az Hpt. 130/K. (6) bekezdése szerinti esetben a KHRt kezelő pénzügyi vállalkozás köteles visszafizetni a nyilvántartott részére, ha a referenciaadatot jogellenesen kezelik, vagy a 130/K. (1) bekezdésében meghatározott kifogásolást követően az adatot helyesbíteni vagy törölni kell. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást - a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett - haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles ah- Oldal: 15

16 hoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a Takarékszövetkezet jogutód nélkül megszűnt, és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. A Takarékszövetkezet, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő tizenöt napon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatni. Ha a Takarékszövetkezet a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot - a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett - a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles átvezetni. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás - a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett - akkor is köteles a változást haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül átvezetni, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadatszolgáltató személye nem állapítható meg és így a benyújtott kifogást a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálta ki, és annak helyt adott. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amely a nyilvántartottról a helyesbítést vagy törlést megelőző egy éven belül referenciaadatot kért. A nyilvántartott referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a Hpt. 130/K. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A nyilvántartottat a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadatszolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a 130/J. (4), vagy a 130/K. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. Aperre a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. A bíróság a keresetlevelet a Pp ának (1) bekezdésében meghatározottak tekintetében haladéktalanul, de legkésőbb a bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül megvizsgálja és - amennyiben a keresetlevél a tárgyalás kitűzésére alkalmas - intézkedik a tárgyalási határnap kitűzéséről. A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy az első tárgyalás legkésőbb az iratoknak a bírósághoz való érkezését követő harminc napon belül megtartható legyen. Ha a keresetlevél csak Oldal: 16

17 a bíróság intézkedése alapján válik alkalmassá a tárgyalás kitűzésére (Pp ) a tárgyalás kitűzésére előírt határidő kezdő időpontját ettől az időponttól kell számítani. A tárgyalás elhalasztása esetén a folytatólagos tárgyalást harminc napon belül kell megtartani. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a per megindítását az eljárás jogerős befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani. A bíróság végzésével már a tárgyalás előkészítése során elrendelheti a referenciaadatok kezelésének felfüggesztését, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kereseti kérelem megalapozottsága valószínűnek mutatkozik. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajtható. Ha a bíróság a referenciaadatok kezelésének felfüggesztését rendelte el, akkor az erre vonatkozó határozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül a referenciaadatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 2. - ának 13. pontjában meghatározottak szerint zárolni kell. A perben a keresetet más keresettel összekapcsolni vagy a pert más perrel egyesíteni nem lehet, továbbá a perben viszontkeresetnek nincs helye. A perben az eljárás szünetelésének csak a Pp (1) bekezdésének c) és d) pontja esetében van helye. A referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaadat átadásának, illetve KHR-ben történő kezelésének e törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli. Az ítélet jogerőre emelkedéséig a referenciaadat kezelését akkor is fel kell függeszteni, ha az elsőfokú ítélet a referenciaadat törlését rendelte el. A referenciaadat kezelésének felfüggesztését, a kezelés felfüggesztésének megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését, törlését a bíróság erre vonatkozó jogerős határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül végre kell hajtani. 4. A megbízások általános szabályai 4.1. Pénztárszolgálat, megbízások érkeztetése, elfogadása a) A Takarékszövetkezet pénztárszolgálatot az üzleti helyiségeiben meghirdetett pénztári órák alatt tart. b) A fizetési megbízásokat a Takarékszövetkezet nyitvatartási idején belül bármikor befogadja. A tárgynapi teljesítés feltétele, hogy az ügyfél pénztárzárás előtt egy órával, de legalább 13 óráig benyújtsa megbízását. A 13 óra után benyújtott megbízást leghamarabb a következő banki munkanapon teljesíti a Takarékszövetkezet. A postai úton beérkező megbízásokat - az ügyfél ellenkező rendelkezése hiányában - a Oldal: 17

18 beérkezés napján teljesíti a Takarékszövetkezet. Amennyiben az ügyfél nem a benyújtási, vagy az azt követő napon kívánja teljesíttetni megbízását, úgy lehetősége van a megbízáson értéknap feltüntetésével a teljesítés határidejének meghatározására. c) Határidőre teljesítendő megbízásokat az üzletfél tartozik a Takarékszövetkezetnek olyan időpontban benyújtani, hogy a teljesítés késedelmet ne szenvedjen. Ennek elmulasztásából eredő kárért a Takarékszövetkezet nem felel. d) A beérkezett megbízásokat a Takarékszövetkezet kizárólag a jelen üzletszabályzat 2.4. pontjában meghatározott feltételek mellett és az aláírások valódisága esetén fogadja el. A Takarékszövetkezet megtagadja a megbízást, ha teljesítése jogszabályba ütközik és a Takarékszövetkezet ezt észleli. e) Amennyiben az ügyfél nem a benyújtási, vagy az azt követő napon kívánja teljesíttetni megbízását, úgy lehetősége van a megbízáson értéknap feltüntetésével a teljesítés határidejének meghatározására Fizetési módok a) A Takarékszövetkezetnél alkalmazható fizetési módok a vonatkozó pénzforgalmi rendelkezések előírásai szerint a következők: 1. átutalás 1.1 egyszerű 1.2 csoportos 2. inkasszó 2.1 azonnali 2.2 csoportos 2.3 határidős 3. elektronikus fizetési eszköz (bankkártya MNB engedélyétől függő hatállyal) 4. készpénzfizetés b) Az a) alpontban meghatározott 1.2. és 2.2. jelű csoportos fizetési módokat lakossági bankszámla javára október 2-ától, pénzforgalmi bankszámla javára pedig csak január 8-ától szabad benyújtani. Az a) alpont 2.3. jelű fizetési módozatú megbízást január 1-jétől csak a Magyar Államkincstárnál vezetett számla terhére fogad be a Takarékszövetkezet. a) A fizetési módok alkalmazására vonatkozó előírásokat a 9/2001. /MK.147./ MNB rendelkezés { továbbiakban R.}tartalmazza részletesen Megbízás teljesítéséhez szükséges adatok a) A megbízásnak minden kétséget kizáróan tartalmaznia kell az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat. Oldal: 18

19 b) Ha az üzletfél a megbízásnak az általános gyakorlattól eltérő, vagy meghatározott időpontban való teljesítését igényli, a megbízáson, illetőleg azzal egyidejűleg más módon a Takarékszövetkezet értesítenie kell. c) A Takarékszövetkezet nem felel, ha a megbízó a teljesítéshez szükséges adatokat tévesen adja meg. Az üzletfél bankszámlája terhére szóló megbízások esetén a Takarékszövetkezet köteles meggyőződni arról, hogy a terhelendő bankszámla elnevezése és a bankszámla száma megegyezik-e. d) A Takarékszövetkezet visszaküldi a megbízást, ha a megbízás vizsgálata során a tévedés felismerhető, vagy a megbízást hiányosan állították ki és a kiegészítés, vagy helyesbítés rövid úton nem volt lehetséges. e) Az üzletfél terhére érkező fizetési megbízáson terhelendő bankszámlaként az ügyfél egyedi számlaszámát kell feltüntetni. Oldal: 19

20 4.4. A megbízás fedezete, teljesítése a) Ha a bankszámlán lévő pénzügyi fedezet valamennyi esedékes megbízás teljesítését nem teszi lehetővé, a Takarékszövetkezet a b) pontban foglaltak kivételével az érkezés sorrendjét veszi figyelembe a megbízások teljesítésénél, ha a számlatulajdonos másként nem rendelkezik. Az érkezés szerinti sorrendet megelőzően kezelendő megbízásokra vonatkozó rendelkezést a számlatulajdonos csak a b) pontban fel nem sorolt rendelkezések (megbízások, megkeresések) körében, és e rendelkezések teljesítését követően adhat a hitelintézet részére. b) A Takarékszövetkezet a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig - legfeljebb azonban 15 napig - a jogosult ellenkező rendelkezése hiányában függőben tartja a pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető rendelkezéseket (megbízásokat) az alábbi sorrendben: 1) a számlavezető hitelintézet téves bejegyzésének a bankszámlán történő helyesbítése; 2) a bírósági végrehajtó vagy az adóhatóság által a Vht. 82/A. -a alapján benyújtott azonnali beszedési megbízást és a bíróság által hozott átutalási végzés (Vht. 80. ), illetve a jogosult által a Vht. 6. (2) bekezdése alapján a végrehajtható bírósági határozaton vagy a közjegyzői okiraton (Kötv ), illetve a közjegyző által hozott végrehajtható határozaton, valamint az Áe. 80. (2) bekezdése alapján a végrehajtható közigazgatási határozaton alapuló pénzkövetelés behajtására benyújtott azonnali beszedési megbízást; továbbá a közigazgatási szerv által az Áe. 80. (1) bekezdése, az adóhatóság által az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény 88. (1) bekezdése, illetve a vámhatóság által a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló évi C. törvény 148. (2) bekezdése alapján a végrehajtható közigazgatási határozaton vagy egyéb végrehajtható okiraton alapuló pénzkövetelés érvényesítésére benyújtott azonnali beszedési megbízás; 3) a Magyar Államkincstár által benyújtott - a helyi önkormányzatok nettó finanszírozása során megelőlegezett - követelések. c) Ha a számlatulajdonossal másként nem állapodik meg, a hitelintézet a bankszámlán pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető átutalási és beszedési megbízásokat a benyújtó részére visszaküldi vagy a számlatulajdonos értesítése mellett a nyilvántartásából törli, illetve az R. 6. (2) bekezdése alapján benyújtott megbízásokat 15 nap elteltével a benyújtó részére visszaküldi vagy a jogosult számlatulajdonos értesítése mellett a nyilvántartásából törli. d) A kötelezett számláját vezető Takarékszövetkezet a pénzforgalmi és a lakossági bankszámlán fedezet hiányában nem teljesíthető azonnali beszedési megbízások nyilvántartásba vételéről (függőben tartásáról) köteles a jogosultat - a jóváírandóként feltüntetett bankszámláját vezető hitelintézet útján - értesíteni. Az értesítésnek tartalmaznia kell az eredeti azonnali beszedési megbízás adatain kívül a függőben tartás utolsó napját is. Oldal: 20

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/2015.01.30. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. február 1-jén. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5502 Gyomaendrőd ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2013. február 1-től Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Módosításokkal

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Elfogadva Igazgatóság V.4./2014.07.23.számú határozatával. Érvényes: 2014. július 23.napjától

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2015. március 30. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT HODÁSZ-PORCSALMA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben) Jóváhagyta: a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 3/8/2011. számú határozatával. Hatályba lépés 2008. november 24. Módosítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. tel.: 59/511-192, fax.: 59/511-193 e-mail: kozpont@tiszafured.tksz.hu honlap: www.tiszafured.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben