Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mecsekvidéke Takarékszövetkezet"

Átírás

1 Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. Az üzletszabályzat jogi jellege, hatálya a) Az Általános Üzletszabályzat továbbiakban üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet továbbiakban Takarékszövetkezet és üzletfelei közötti jogügyletek általános jelegű feltételeit tartalmazza, amelyektől az egyes szerződések-ben el lehet térni. b) A Takarékszövetkezet és üzletfelei közöt létrejövő jogügyletekre és szerződési feltételekre az üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetekről és pénzügyi válalkozásokról szóló, a Tőkepiacról szóló törvény, továbbá a Takarékszövetkezet és ügyfelei jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok rendelkezései és hatósági engedélyek az irányadók. c) A Takarékszövetkezet és üzletfelei közötti jogviszony tartalmát és részleteit a takarékszövetkezet egyéb szabályzatai ( ld.:szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete ), továbbá ügylettípusonként keret-, iletve egyedi szerződések szabályozzák. Az üzletszabályzat hatálya kiterjed a felek közöt létrejövő, a pénzügyi szolgáltatások körébe tartozó jogügyletekre. Rendelkezései mindazokban a kérdésekben, amelyekben a szerződés, vagy a jogügyletre irányadó jogszabály nem rendelkezik mind a Takarékszövetkezetre, mind az ügyfélre külön kikötés nélkül is kötelező hatályúak. d)az eseti, iletőleg meghatározot időtartamra engedélyezet pénzügyi szolgáltatások leírását és szabályozását az üzletszabályzat kiegészítése tartalmazza. e) A Takarékszövetkezet tevékenységét a PM és a PSZÁF (korábban BAF és ÁPTF) által június 17. napján kiadott /1987. sz. engedély, ügynök útján folytatott zálogházi tevékenységét az 1326/1999., 423/2000., I-1207/2000., I-812/2001., I- 2036/2004. és I-2354/2004. sz. engedélyek, készpénz-helyetesítő fizetési eszköz kibocsátását és ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtását I-2542/2002. sz. engedély, kezesség, bankgarancia és egyéb bankári kötelezettség vállalását az I-1481/2003. sz. engedély, pénzügyi szolgáltatás közvetítését (biztosítási ügynöki tevékenység) I- 1755/2002. sz. engedélyek alapján végzi. Oldal: 1

2 1.2. Az üzletszabályzat alkalmazása Az üzletszabályzat alkalmazásában: a) Felek: a Takarékszövetkezet és üzletfele(i). b) Üzletfél/ügyfél: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy magánszemély, aki (amely) részére a Takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatást nyújt. c) Szövetkezeti hitelintézeti tevékenység: a hitelintézetekről és pénzügyi válalkozásokról szóló módosított, évi CXII. törvényben továbbiakban Hpt., valamint a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvényben meghatározott, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete továbbiakban PSZÁF, valamint a Magyar Nemzeti Bank továbbiakban MNB engedélyével a Takarékszövetkezet által nyújtható szolgáltatások köre. d) Eseti, iletőleg meghatározot időtartam alat végezhető pénzügyi szolgáltatás: amelyet az ÁPTF vagy az MNB egyedi kérelem alapján vagy általános jelleggel a Takarékszövetkezet részére meghatározot jogügyletre és határozot időtartamra engedélyez Az üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása a) Az üzletszabályzat nyilvános, az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló üzlethelységekben megtekinthető és kívánatra a takarékszövetkezet az ügyfelek rendelkezésére bocsátja. b) A Takarékszövetkezet jogosult üzletszabályzatát módosítani tevékenységi körének változása, meglévő szolgáltatásainak módosulása esetén. Köteles érvényesíteni a hitelintézeti tevékenységet befolyásoló jogszabályi változásokat, valamint az MNB monetáris politikájának változása esetén egyoldalúan módosíthatja az érvényes szerződésekben alkalmazot kamatlábakat a változás időpontját követő időtartamra, amennyiben a szerződést a Felek változó kamatlábra kötötték. c) A Takarékszövetkezet az üzletszabályzat módosításáról üzlethelyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján, a módosítás hatályba lépése előt legalább 15 nappal értesíti üzletfeleit. A Hirdetmény az Üzletszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi. Oldal: 2

3 1.4. Teljesítés helye, ideje, módja a) A teljesítés fizetés helye a Felek jogviszonyában a Takarékszövetkezetnek az a szervezeti egysége, amely az üzletfél részére a számlát vezeti. b) Betét-elhelyezés, kölcsön-törlesztés, iletőleg a Takarékszövetkezet javára bármely befizetés teljesítésének időpontja az a nap, melyen a Takarékszövetkezet az ügyfél számláját megterheli, illetve azon jóváír. Ha a fizetés teljesítése nem a Takarékszövetkezetnél vezetet számla terhére történik, teljesítés időpontja a beérkezés időpontja a Takarékszövetkezet számlájára, iletőleg pénztárába. c) A Takarékszövetkezet fizetési kötelezetsége teljesítésének időpontja a pénztárból történő kifizetés napja, iletőleg az üzletfél bankszámla-vezetőjéhez történő beérkezés időpontja. d) Az üzletfél bankszámlája terhére adott megbízással, vagy más módon intézkedik szerződés alapján a Takarékszövetkezet javára őt terhelő fizetési kötelezetség teljesítésére. Teljesítés elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet jogosult követelését az üzletfél bankszámlája terhére érvényesíteni. Ennek eredménytelensége esetén a Takarékszövetkezet jogosult az adot szerződés biztosítékaiból magát kielégíteni. Ha ez is eredménytelen, úgy a Takarékszövetkezet polgári peres úton érvényesítheti követelését, végül az évi XLIX. tv. hatálya alá tartozó üzletfél esetén az üzletfél egyidejű értesítése melet felszámolási eljárást kezdeményezhet, ha a peres eljárás sem vezet eredményre. 2. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai 2.1. A Felek együtműködési kötelezetsége a) Felek a kölcsönös együtműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. Az ügyletel öszefüggő, egymáshoz intézet kérdésekre legkésőbb 10 munkanapon belül válaszolnak, haladéktalanul felhívják egymást az esetleges változásokra, tévedésekre, mulasztásokra. A Felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük változásáról, továbbá személyüket, jogi státuszukat érintő minden változásról. E kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. b) Üzletfél köteles 10 munkanapon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet, ha nem érkezet meg időben valamely általa, a Takarékszövetkezetől várt értesítés, különösen ha az fizetési kötelezetség teljesítésére, iletőleg pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár az üzletfelet terheli. Oldal: 3

4 c) Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 30 napon belül nem érkezett válasz, vagy kifogás. d) Takarékszövetkezet a szolgáltatások feltételeinek kialakítása és a szolgáltatások nyújtása során az üzletfél személyére tekintettel jár el. Az üzletfél köteles a Takarékszövetkezet és közte létrejövő jogviszonyra vonatkozó információkat bizalmasan kezelni. e) Üzletfél nem jogosult a Takarékszövetkezettel kötött szerződése alapján fennáló követeléseit a Takarékszövetkezet előzetes értesítése nélkül harmadik személyre ruházni Képviselők a) Az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében a Takarékszövetkezet köteles meggyőződni az üzletfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról a képviseleti jog megfelelő igazolására történő felszólításal. b)az üzletfélnek írásban kel bejelentenie a képviseleti joggal rendelkezőket és azok hiteles aláírásmintáját. A Takarékszövetkezet jogosult a hozzá bejelentett képviselőket és aláírásaikat érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásbeli értesítés meg nem érkezett. A képviseleti jogosultságban be nem jelen-tett változás miat bekövetkezet kárért a felelőség a bejelentést elmulasztóüzletfelet terheli. c) A Takarékszövetkezet a hozzá érkezett rendelkezéseken, megbízásokon gondosan megvizsgálja az üzletfél által bejelentett aláírások meglétét. Ha az azonosítás a bejelentet mintától eltérő, vagy legalábbis az azonoság tekintetében aggályos aláírást észlel, a rendelkezést az ok megjelölésével visszaküldi a benyújtónak. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni. d)az üzletfél a Takarékszövetkezet képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az üzletfél részére finanszírozást, vagy számlavezetést ellátó üzletegység ilyenként bemutat. Az üzleti helyiségekben dolgozó alkalmazot az üzletfél előt a Takarékszövetkezet képviselőjének tekintendő. A Takarékszövetkezet tisztségviselőinek, alkalmazotainak képviseleti, aláírási (kötelezettség-válalási) jogosultságát a Takarékszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen tartalmazza, melyet az üzletfél kérésére a Takarékszövetkezet haladéktalanul köteles bemutatni. Oldal: 4

5 2.3. Kézbesítés a) A Takarékszövetkezet az üzletfél részére szóló szerződési ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat az üzletfél által megjelölt címre, ilyen közlés hiányában az üzletfél Takarékszövetkezet által ismert címére, illetve telephelyére küldi, amennyiben az üzletfél etől eltérően nem rendelkezet. b) A Takarékszövetkezet az üzletfél részére szóló küldeményeket általában nem köteles ajánlottan, illetve tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az irat másolata a Takarékszövetkezet birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, vagy feladóvevény igazolja. Értékpapírok, szerződési okmányok, üzleti levelek ajánlot küldeményként, iletőleg tértivevénnyel küldhetők a címzetnek. c)a Takarékszövetkezet postakönyvében szereplő dátumtól számítot postára adást követő 15. naptári nap elteltével a küldeményt további bizonyítási eljárástól függetlenül kézbesítettnek kell tekinteni, a kézhezvétel elmaradásának következményeit az üzletfél köteles viselni. d) A Takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az üzletfél bankszámláját vezetik, iletve ahol a Felek a szerződést kötöték, vagy amelyet a Takarékszövetkezet megadott az üzletfél részére. e) Írásos küldemények érkezésére a Takarékszövetkezet nyilvántartása irányadó. Az üzletfél kérésére a Takarékszövetkezet igazolást ad a küldemény átvételéről Írásbeliség a) A Felek az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, szerződéseket, üzeneteket kötelesek írásba foglalni, iletőleg írásban megerősíteni. A telefonon, táviraton közölt megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet az üzletfél írásbeli megerősítéséig függőben tartja. b) Telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél kárfelelősége melet azonnal köteles jelezni a közlés és visszaigazolása közötti eltérést. c) Az üzletfelet terheli a kárfelelőség, ha a Takarékszövetkezet az üzletfél külön kérésére az írásos megerősítés előt teljesít rendelkezést. d)a telefaxon érkező megbízás, közlemény, iletve egyéb írásos dokumentum teljes értékű írásos közlésnek tekintendő. Oldal: 5

6 2.5. Ellenérték a) Az üzletfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, illetőleg díjat fizet. A szolgáltatás teljesítésére fordított, a szokásos mértéket meghaladó költségek postaköltség, hatósági eljárás, illeték, stb. az üzletfelet terhelik. b)a szolgáltatások elenértékét a szerződések tartalmazzák. Szerződéses rendelkezés hiányában az ellenérték tekintetében a Takarékszövetkezet Hirdetménye az irányadó, amely megtekinthető a Takarékszövetkezet valamennyi üzletegységében. A Hirdetmény változásáról a Takarékszövetkezet a számlavezető ügyfeleit a havi számlakivonat közlemény rovatában értesíti, egyben felhívja a figyelmet arra, hogy a Hirdetmény teljes szövege a Takarékszövetkezet ügyfélfogadásra kijelölt helységeiben megtalálható. c) Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén az üzletfél a jogszabályban, illetve szerződésben meghatározot mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni. d) Ellenérték megfizetése elenkező kikötés hiányában felmerülésekor esedékes akként, hogy a Takarékszövetkezet megterheli az üzletfél bankszámláját. Ha a bankműveletre banktechnikai okból, vagy a Takarékszövetkezet hibájából volt szükség, az ügyfél pénzforgalmi jutalékot nem fizet. e)a kamatokat és az időtartamhoz kötöt díjakat, továbbá naptári napokra esedékes jutalékokat a következő képlet alapján kel kiszámítani: tőke öszege x kamatláb % x naptári napok száma f) A kamatos kamatot naptári napokra a következő képlet alapján kel kiszámítani: n kamatláb indulótőke % ahol n = naptári napok számának 360-ad része g) A Takarékszövetkezetnek az egyes általa alkalmazot betéti szerződések esetében a betéti szerződésre vonatkozó hirdetményében, melyet az ügyfélfogadásra nyitva áló helyiségében kifüggeszt, közzéteszi a 2.6. pontban meghatározottakon túlmenően: a kamatszámítás képletét; a kamatozás kezdő és utolsó napját; a kamatjóváírás időpontját (időpontjait); a lejárat előti felvét feltételeit; minden olyan tényt, információt, feltételt, amely kihatással van a kifizetett öszegre a futamidő alat, lejáratkor, iletve a futamidő után. Oldal: 6

7 2.6. Egységesített betéti kamatláb mutató a)a Takarékszövetkezet az egyes általa kínált betéti szerződések esetében kiszámítja az egységesített betéti kamatláb mutatót (a továbbiakban: EBKM), és azt a 2.5. pontban meghatározott közzétételi kötelezettség alá tartozó adatokkal ügyfélfogadásra nyitva álló helységeiben a rövidítés feltüntetésével két tizedesjegy pontossággal közzéteszi. b)az EBKM számításának képlete, ha a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál kevesebb: ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés öszszege. c) Az EBKM számításának képlete, ha a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál több: ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés öszszege A Takarékszövetkezet felelőssége a) A Takarékszövetkezet a banküzleti tevékenysége és a szerződések teljesítése során mindenkor az üzletfél érdekeinek az adot körülmények lehető legteljesebb figyelembe vételével és a legnagyobb gondossággal jár el. A Takarékszövetkezet köteles megtéríteni az üzletfélnek okozott kárt, kivéve ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható. b)a Takarékszövetkezet nem felel olyan károkért, amelyek erőhatalom, hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következtek be. c) A Takarékszövetkezet a pénztári forgalomban kiadott hívószám, vagy más azonosító irat elvesztéséből, vagy iletéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért nem felel. d)a Takarékszövetkezet felelőségének korlátozása nem érinti azt a felelőséget, amelyet a Ptk. szerint szerződésben érvényesen kizárni nem lehet. Oldal: 7

8 3. Üzleti titok, banktitok, bankinformáció 3.1. Üzleti titok a) Üzleti titok minden olyan, a Takarékszövetkezet tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Takarékszövetkezet méltányolható érdeke fűződik, és amelyet a Takarékszövetkezet üzleti titokká minősítet, iletve amelynek titokban tartása érdekében a Takarékszövetkezet a szükséges intézkedéseket megtette. Üzleti titok továbbá mindaz, amit a Hpt a annak minősít. b) A Takarékszövetkezet tulajdonosa, a Takarékszövetkezetben részesedést szerezni kívánó személy, a vezető álású személy, a Takarékszövetkezet alkalmazotja, valamint a Takarékszövetkezettel megbízásos jogviszonyban álló személy köteles a Takarékszövetkezet működésével kapcsolatban tudomására jutot üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megtartani. c) A b) pontban előírt titoktartási kötelezetség nem ál fenn a feladatkörében eljáró Felügyelettel, Országos Betétbiztosítási Alappal, önkéntes betét- és intézményvédelmi alappal, MNB-vel, nemzetbiztonsági szolgálattal, Álami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét elenőrző Kormányzati Elenőrzési Irodával vagyonelenőrel szemben. d)a b) pontban előírt titoktartási kötelezetség az eljárás alapját képező ügyre vonatkozóan nem áll fenn a feladatkörében eljáró nyomozó hatósággal, ügyészséggel szemben a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében a büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá acsőd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal szemben. e) Az Üzletszabályzat 3.1. pontja c) és d) bekezdéseiben megnevezettek köre a Hpt ának megfelelően automatikusan módosul. Oldal: 8

9 3.2. Banktitok a) Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a Takarékszövetkezet rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Takarékszövetkezet által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a Takarékszövetkezetel kötöt szerződéseire vonatkozik. Banktitok továbbá mindaz, amit a Hpt a annak minősít. b) E szabályzat banktitokra vonatkozó rendelkezései szempontjából a Takarékszövetkezet ügyfelének kel tekinteni mindenkit, aki (amely) a Takarékszövetkezetől pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. c) Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a Takarékszövetkezet ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, a Takarékszövetkezet érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. d) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn az alábbi esetekben sem: 1. a feladatkörében eljáró Országos Betétbiztosítási Alappal, MNB-vel, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatalal, a Felügyeletel, az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét elenőrző Kormányzati Elenőrzési Irodával, 2. a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, 3.a csődeljárás, felszámolási eljárás, bírósági végrehajtási eljárás, önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, végrehajtóval, pénzügyi gondnokkal, illetve végelszámolóval, 4. a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végző nyomozó hatósággal, ügyészséggel, 5. a büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá a csőd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal, 6. a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, 7. a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározot feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, 8.a helyi önkormányzatok címzet és céltámogatási rendszeréről szóló évi LXXXIX. törvény 17. (5) bekezdésében meghatározott esetben a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel, 9. az adó-, vám- és társadalombiztosítási kötelezetség teljesítésének elenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása érdekében folytatott eljárás keretében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, illetve társadalombiztosítási szervvel, Oldal: 9

10 10. bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási végrehajtási eljárásban - ideértve az évi LIII. törvény 79/C. (2) bekezdés alapján a közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére vonatkozó megkeresést is - eljáró végrehajtóval amennyiben e szervek a Takarékszövetkezetet írásban megkeresik. e) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha az adóhatóság nemzetközi szerződés alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a pénzügyi intézménytől. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha az adóhatóság nemzetközi szerződés alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a Takarékszövetkezetől, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási záradékot. f) Az írásbeli megkeresésben megkel jelölni azt az ügyfelet vagy bankszámlát, akiről vagy amelyről a d) bekezdésben megjelölt szerv vagy hatóság a banktitok kiadását kéri, valamint a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha a feladatkörében eljáró Felügyelet vagy MNB helyszíni elenőrzést folytat. g) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha a magyar bűnüldöző szerv nemzetközi szerződés alapján, külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a Takarékszövetkezetől, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi bűnüldöző szerv által aláírt titoktartási záradékot. h)a Felügyelet, valamint az MNB jogszabályban, iletőleg jegybanki rendelkezésben a Takarékszövetkezet számára előírt adatszolgáltatás során is jogosult banktitokhoz jutni. i) A Takarékszövetkezet a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul kiszolgáltatja a kért adatot a nála vezetett bankszámláról és az általa lebonyolítot ügyletről, ha adat merül fel arra, hogy a bankszámla vagy az ügylet összefüggésben van kábítószer-kereskedelemmel, terrorizmussal, illegális fegyverkereskedelemmel, pénzmosással, szervezet bűnözésel. j) A Takarékszövetkezet a c) i) pontokban, valamint a 3.4. pontban foglalt esetekben az adatok kiszolgáltatását titoktartási kötelezettségére hivatkozva nem tagadhatja meg. A Hpt. vonatkozó 53. és 54. -át a Takarékszövetkezet értelemszerűen köteles alkalmazni. Oldal: 10

11 3.3. Az üzleti titok és a banktitok közös szabályai a) Aki üzleti vagy banktitok birtokába jut, köteles azt időbeli korlátozás nélkül megtartani. b)a titoktartási kötelezetség alapján az üzleti, iletőleg a banktitok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat, a Hpt-ben meghatározott körön kívül a pénzügyi intézmény, illetve az ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel. c) Aki üzleti titok vagy banktitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetet módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a pénzügyi intézménynek vagy az intézmény ügyfeleinek hátrányt okozzon. d)üzleti, iletőleg banktitokra tekintetel sem korlátozható a közérdekű adatok nyilvánosága a központi költségvetés készfizető kezeségválalásával, iletőleg a központi költségvetést terhelő egyéb álami garanciaválalásal kapcsolatos, a költségvetésre vonatkozó, illetve a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásával, annak felhasználásával öszefüggő, továbbá a központi, iletőleghelyi önkormányzati költségvetést érintő pénzügyi szolgáltatásal, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásal közvetlenül kapcsolatos adatok tekintetében Információ adás, Központi Hitelinformációs Rendszer a) A 3.2. pontban meghatározott általános információ-nyújtáson túlmenően, a Takarékszövetkezet az üzletfél külön felhatalmazása nélkül is jogosult általa alkalmazott és az üzletfél által is ismert típusszöveg szerinti, az üzletfél gazdálkodásának Takarékszövetkezeti általános megítélését és titoknak nem minősülő adatokat tartalmazó alapinformációt harmadik személynek díjmentesen adni, feltéve ha ezt az üzletfél írásban kifejezetten meg nem tiltotta. b) Az információ nyújtására felhatalmazást adó üzletfél a Takarékszövetkezetnek a Hirdetmény alapján felszámított díjat fizeti. c)a kiszolgáltatot információt annak kérője köteles bizalmasan kezelni, azt kizárólag saját céljaira veheti igénybe kivéve, ha az információ kérője pénzintézet, amely ügyfelei számára is kérhet információt. Az információ bizalmas kezelésének kötelezettségére a Takarékszövetkezet minden esetben tartozik figyelmeztetni az információ kérőjét. e) Az információ szolgáltatásának megtagadása nem jelent az üzletfélről alkotot negatív értékelést, az üzletfél emiatt a Takarékszövetkezet felé nem támaszthat semmilyen követelést. f) A Takarékszövetkezet az információ felhasználása során keletkezett kárért kizárólag akkor felel, ha valótlan adatot szolgáltatot, az üzletfélről alkotot gazdasági megítéléssel kapcsolatban csak súlyos gondatlanság esetén felel. g) A bankinformáció adása a Takarékszövetkezet terhére nem keletkeztet az ügyfélért való garanciát, vagy felelőséget. Oldal: 11

12 h) Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR): A Takarékszövetkezet haladéktalanul köteles az általa kezelt referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyivállalkozás részére átadni. A Takarékszövetkezet adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is fennáll, ha azokról tudomása van. A Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás részére átadja annak a természetes személynek a Hpt. 3. számú melléklet II. fejezetének pontja szerinti referenciaadatait, aki a Hpt. 3. (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben válalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetet tartozásának öszege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb öszegű havi minimálbért és ezen minimálbéröszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Ugyanazon személy fentiek szerinti szerződészegését több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni. A Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás részére átadja annak a természetes személynek referenciaadatait, aki a 3. (1) bekezdésének b)- c) és e)-f) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, valamint a külön jogszabályban meghatározot halgatói hitelszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható. Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok: o név, o születési név, o születési idő, hely, o anyja születési neve, o személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, o lakcím, o levelezési cím. o az igénylés elutasításának időpontja, indoka, o okirati bizonyítékok, o perre utaló megjegyzés. A Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás részére átadja annak a természetes személynek a 3. számú melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.4 pontja szerinti referenciaadatait, a) aki a készpénz-helyetesítő fizetési eszközre vonatkozó azon bejelentését követően, miszerint az elektronikus fizetési eszköz kikerült a birtokából, vagy az elektronikus fizetési eszköz használatához szükséges személyazonosító, illetve egyéb kódja vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, a bejelentett fizetési eszközzel tranzakciót hajt végre, b) aki a készpénz-helyetesítő fizetési eszköz használata során jogosulatlanul más személy személyazonosító vagy egyéb kódját, illetve más azonosító adatát használja fel, Oldal: 12

13 c) akivel szemben a készpénz-helyetesítő fizetési eszköz használata miat a bíróság jogerős határozatában a Btk. 313/C. -ában meghatározot bűncselekmény elkövetését állapítja meg. Természetes személyekkel kapcsolatban a), b) és c) esetekben nyilvántartható adatok: o név, o születési név, o születési idő, hely, o anyja születési neve, o személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, o lakcím, o levelezési cím, o a készpénz-helyetesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), o a letiltás időpontja, o a letiltott készpénz-helyetesítő fizetési eszközzel végrehajtot műveletek időpontja, száma, öszege, o a jogosulatlan felhasználások száma, o az okozott kár összege, o a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, o perre utaló megjegyzés. A Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás részére átadja a Hpt. 2. számú melléklet V. fejezete 4. pontja szerinti vállalkozásoknak a 3. (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésével kapcsolatos, alábbi referenciaadatait. o cégnév, név, o székhely, o cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, o adószám. o a szerződés típusa és azonosítója (száma), o a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, o a szerződés megszűnésének módja, o a szerződés öszege és devizaneme, o a lejárt és meg nem fizetet tartozás esedékeségének időpontja, összege, o fa lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, o a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés. A Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak a 3. számú melléklet II. fejezetének 2.1 és 2.3 pontja szerinti referenciaadatait, amelynek bankszámlájával szemben - fedezethiány miatt - harminc napot meghaladó időszak alat, megszakítás nélkül, egy milió forintnál nagyobb öszegű sorba álítot követelést tartanak nyilván. Ezen adatok: o cégnév, név, o székhely, o cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, Oldal: 13

14 o adószám. o a szerződés azonosítója (száma), o a bankszámla száma, o a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, o a sorba állított követelések összege és devizaneme, o a követelések sorba álításának kezdő és megszűnési időpontja, o perre utaló megjegyzés. A Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak a 3. számú melléklet II. fejezetének 2.1 és 2.4 pontja szerinti referenciaadatait, amely készpénz-helyetesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben válalt kötelezetségét megszegte, és emiat a készpénzhelyetesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a referenciaadatszolgáltató felmondta vagy felfüggesztette. Ezen adatok: o cégnév, név, o székhely, o cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, o adószám. o a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja, o perre utaló megjegyzés. A Hpt. 130/C. -ban foglalt rendelkezések alkalmazása során a lejárt és meg nem fizetet tartozás öszegének és időtartamának számítását abban az esetben is folyamatosan kel végezni, ha az adatszolgáltatásal kapcsolatos szerződésből eredő követelés egy másik pénzügyi intézmény részére átruházásra kerül. A szerződésből eredő követelést átruházó pénzügyi intézmény köteles a feladat teljesítéséhez szükséges valamennyi okiratot és információt átadni a követelést átvevő intézmény részére. A KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás az ezt követő 2. és 3. bekezdésben foglalt kivétellel - a referenciaadatokat az ezt követő első bekezdésben meghatározot időpontól számítot öt évig kezeli. Az öt év letelte után a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. A fenti bekezdésben meghatározot határidő számításának kezdete: o a késedelmes tartozás megszűnésének időpontja a Hpt. 130/C. szerinti esetben, o az adat átadásának időpontja a Hpt. 130/D., és a 130/F. (3) bekezdése szerinti esetben, o a követelések sorba álításának megszűnési időpontja a Hpt. 130/F. (2) bekezdése szerinti esetben, o a szerződés megszűnésének időpontja a Hpt. 130/F. (1) bekezdése szerinti esetben. A KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás haladéktalanul és visza nem álítható módon törli a referenciaadatot, ha a Takarékszövetkezet jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatásal kapcsolatos szerződésből eredő követelésnek másik pénzügyi intézmény részére történő átruházására nem került sor, vagy ha a Oldal: 14

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/2015.01.30. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. február 1-jén. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1.

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5502 Gyomaendrőd ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2013. február 1-től Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Módosításokkal

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Elfogadva Igazgatóság V.4./2014.07.23.számú határozatával. Érvényes: 2014. július 23.napjától

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2015. március 30. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. tel.: 59/511-192, fax.: 59/511-193 e-mail: kozpont@tiszafured.tksz.hu honlap: www.tiszafured.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben