Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mecsekvidéke Takarékszövetkezet"

Átírás

1 Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. Az üzletszabályzat jogi jellege, hatálya a) Az Általános Üzletszabályzat továbbiakban üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet továbbiakban Takarékszövetkezet és üzletfelei közötti jogügyletek általános jelegű feltételeit tartalmazza, amelyektől az egyes szerződések-ben el lehet térni. b) A Takarékszövetkezet és üzletfelei közöt létrejövő jogügyletekre és szerződési feltételekre az üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetekről és pénzügyi válalkozásokról szóló, a Tőkepiacról szóló törvény, továbbá a Takarékszövetkezet és ügyfelei jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok rendelkezései és hatósági engedélyek az irányadók. c) A Takarékszövetkezet és üzletfelei közötti jogviszony tartalmát és részleteit a takarékszövetkezet egyéb szabályzatai ( ld.:szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete ), továbbá ügylettípusonként keret-, iletve egyedi szerződések szabályozzák. Az üzletszabályzat hatálya kiterjed a felek közöt létrejövő, a pénzügyi szolgáltatások körébe tartozó jogügyletekre. Rendelkezései mindazokban a kérdésekben, amelyekben a szerződés, vagy a jogügyletre irányadó jogszabály nem rendelkezik mind a Takarékszövetkezetre, mind az ügyfélre külön kikötés nélkül is kötelező hatályúak. d)az eseti, iletőleg meghatározot időtartamra engedélyezet pénzügyi szolgáltatások leírását és szabályozását az üzletszabályzat kiegészítése tartalmazza. e) A Takarékszövetkezet tevékenységét a PM és a PSZÁF (korábban BAF és ÁPTF) által június 17. napján kiadott /1987. sz. engedély, ügynök útján folytatott zálogházi tevékenységét az 1326/1999., 423/2000., I-1207/2000., I-812/2001., I- 2036/2004. és I-2354/2004. sz. engedélyek, készpénz-helyetesítő fizetési eszköz kibocsátását és ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtását I-2542/2002. sz. engedély, kezesség, bankgarancia és egyéb bankári kötelezettség vállalását az I-1481/2003. sz. engedély, pénzügyi szolgáltatás közvetítését (biztosítási ügynöki tevékenység) I- 1755/2002. sz. engedélyek alapján végzi. Oldal: 1

2 1.2. Az üzletszabályzat alkalmazása Az üzletszabályzat alkalmazásában: a) Felek: a Takarékszövetkezet és üzletfele(i). b) Üzletfél/ügyfél: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy magánszemély, aki (amely) részére a Takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatást nyújt. c) Szövetkezeti hitelintézeti tevékenység: a hitelintézetekről és pénzügyi válalkozásokról szóló módosított, évi CXII. törvényben továbbiakban Hpt., valamint a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvényben meghatározott, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete továbbiakban PSZÁF, valamint a Magyar Nemzeti Bank továbbiakban MNB engedélyével a Takarékszövetkezet által nyújtható szolgáltatások köre. d) Eseti, iletőleg meghatározot időtartam alat végezhető pénzügyi szolgáltatás: amelyet az ÁPTF vagy az MNB egyedi kérelem alapján vagy általános jelleggel a Takarékszövetkezet részére meghatározot jogügyletre és határozot időtartamra engedélyez Az üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása a) Az üzletszabályzat nyilvános, az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló üzlethelységekben megtekinthető és kívánatra a takarékszövetkezet az ügyfelek rendelkezésére bocsátja. b) A Takarékszövetkezet jogosult üzletszabályzatát módosítani tevékenységi körének változása, meglévő szolgáltatásainak módosulása esetén. Köteles érvényesíteni a hitelintézeti tevékenységet befolyásoló jogszabályi változásokat, valamint az MNB monetáris politikájának változása esetén egyoldalúan módosíthatja az érvényes szerződésekben alkalmazot kamatlábakat a változás időpontját követő időtartamra, amennyiben a szerződést a Felek változó kamatlábra kötötték. c) A Takarékszövetkezet az üzletszabályzat módosításáról üzlethelyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján, a módosítás hatályba lépése előt legalább 15 nappal értesíti üzletfeleit. A Hirdetmény az Üzletszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi. Oldal: 2

3 1.4. Teljesítés helye, ideje, módja a) A teljesítés fizetés helye a Felek jogviszonyában a Takarékszövetkezetnek az a szervezeti egysége, amely az üzletfél részére a számlát vezeti. b) Betét-elhelyezés, kölcsön-törlesztés, iletőleg a Takarékszövetkezet javára bármely befizetés teljesítésének időpontja az a nap, melyen a Takarékszövetkezet az ügyfél számláját megterheli, illetve azon jóváír. Ha a fizetés teljesítése nem a Takarékszövetkezetnél vezetet számla terhére történik, teljesítés időpontja a beérkezés időpontja a Takarékszövetkezet számlájára, iletőleg pénztárába. c) A Takarékszövetkezet fizetési kötelezetsége teljesítésének időpontja a pénztárból történő kifizetés napja, iletőleg az üzletfél bankszámla-vezetőjéhez történő beérkezés időpontja. d) Az üzletfél bankszámlája terhére adott megbízással, vagy más módon intézkedik szerződés alapján a Takarékszövetkezet javára őt terhelő fizetési kötelezetség teljesítésére. Teljesítés elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet jogosult követelését az üzletfél bankszámlája terhére érvényesíteni. Ennek eredménytelensége esetén a Takarékszövetkezet jogosult az adot szerződés biztosítékaiból magát kielégíteni. Ha ez is eredménytelen, úgy a Takarékszövetkezet polgári peres úton érvényesítheti követelését, végül az évi XLIX. tv. hatálya alá tartozó üzletfél esetén az üzletfél egyidejű értesítése melet felszámolási eljárást kezdeményezhet, ha a peres eljárás sem vezet eredményre. 2. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai 2.1. A Felek együtműködési kötelezetsége a) Felek a kölcsönös együtműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. Az ügyletel öszefüggő, egymáshoz intézet kérdésekre legkésőbb 10 munkanapon belül válaszolnak, haladéktalanul felhívják egymást az esetleges változásokra, tévedésekre, mulasztásokra. A Felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük változásáról, továbbá személyüket, jogi státuszukat érintő minden változásról. E kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. b) Üzletfél köteles 10 munkanapon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet, ha nem érkezet meg időben valamely általa, a Takarékszövetkezetől várt értesítés, különösen ha az fizetési kötelezetség teljesítésére, iletőleg pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár az üzletfelet terheli. Oldal: 3

4 c) Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 30 napon belül nem érkezett válasz, vagy kifogás. d) Takarékszövetkezet a szolgáltatások feltételeinek kialakítása és a szolgáltatások nyújtása során az üzletfél személyére tekintettel jár el. Az üzletfél köteles a Takarékszövetkezet és közte létrejövő jogviszonyra vonatkozó információkat bizalmasan kezelni. e) Üzletfél nem jogosult a Takarékszövetkezettel kötött szerződése alapján fennáló követeléseit a Takarékszövetkezet előzetes értesítése nélkül harmadik személyre ruházni Képviselők a) Az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében a Takarékszövetkezet köteles meggyőződni az üzletfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról a képviseleti jog megfelelő igazolására történő felszólításal. b)az üzletfélnek írásban kel bejelentenie a képviseleti joggal rendelkezőket és azok hiteles aláírásmintáját. A Takarékszövetkezet jogosult a hozzá bejelentett képviselőket és aláírásaikat érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásbeli értesítés meg nem érkezett. A képviseleti jogosultságban be nem jelen-tett változás miat bekövetkezet kárért a felelőség a bejelentést elmulasztóüzletfelet terheli. c) A Takarékszövetkezet a hozzá érkezett rendelkezéseken, megbízásokon gondosan megvizsgálja az üzletfél által bejelentett aláírások meglétét. Ha az azonosítás a bejelentet mintától eltérő, vagy legalábbis az azonoság tekintetében aggályos aláírást észlel, a rendelkezést az ok megjelölésével visszaküldi a benyújtónak. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni. d)az üzletfél a Takarékszövetkezet képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az üzletfél részére finanszírozást, vagy számlavezetést ellátó üzletegység ilyenként bemutat. Az üzleti helyiségekben dolgozó alkalmazot az üzletfél előt a Takarékszövetkezet képviselőjének tekintendő. A Takarékszövetkezet tisztségviselőinek, alkalmazotainak képviseleti, aláírási (kötelezettség-válalási) jogosultságát a Takarékszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen tartalmazza, melyet az üzletfél kérésére a Takarékszövetkezet haladéktalanul köteles bemutatni. Oldal: 4

5 2.3. Kézbesítés a) A Takarékszövetkezet az üzletfél részére szóló szerződési ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat az üzletfél által megjelölt címre, ilyen közlés hiányában az üzletfél Takarékszövetkezet által ismert címére, illetve telephelyére küldi, amennyiben az üzletfél etől eltérően nem rendelkezet. b) A Takarékszövetkezet az üzletfél részére szóló küldeményeket általában nem köteles ajánlottan, illetve tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az irat másolata a Takarékszövetkezet birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, vagy feladóvevény igazolja. Értékpapírok, szerződési okmányok, üzleti levelek ajánlot küldeményként, iletőleg tértivevénnyel küldhetők a címzetnek. c)a Takarékszövetkezet postakönyvében szereplő dátumtól számítot postára adást követő 15. naptári nap elteltével a küldeményt további bizonyítási eljárástól függetlenül kézbesítettnek kell tekinteni, a kézhezvétel elmaradásának következményeit az üzletfél köteles viselni. d) A Takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az üzletfél bankszámláját vezetik, iletve ahol a Felek a szerződést kötöték, vagy amelyet a Takarékszövetkezet megadott az üzletfél részére. e) Írásos küldemények érkezésére a Takarékszövetkezet nyilvántartása irányadó. Az üzletfél kérésére a Takarékszövetkezet igazolást ad a küldemény átvételéről Írásbeliség a) A Felek az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, szerződéseket, üzeneteket kötelesek írásba foglalni, iletőleg írásban megerősíteni. A telefonon, táviraton közölt megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet az üzletfél írásbeli megerősítéséig függőben tartja. b) Telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél kárfelelősége melet azonnal köteles jelezni a közlés és visszaigazolása közötti eltérést. c) Az üzletfelet terheli a kárfelelőség, ha a Takarékszövetkezet az üzletfél külön kérésére az írásos megerősítés előt teljesít rendelkezést. d)a telefaxon érkező megbízás, közlemény, iletve egyéb írásos dokumentum teljes értékű írásos közlésnek tekintendő. Oldal: 5

6 2.5. Ellenérték a) Az üzletfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, illetőleg díjat fizet. A szolgáltatás teljesítésére fordított, a szokásos mértéket meghaladó költségek postaköltség, hatósági eljárás, illeték, stb. az üzletfelet terhelik. b)a szolgáltatások elenértékét a szerződések tartalmazzák. Szerződéses rendelkezés hiányában az ellenérték tekintetében a Takarékszövetkezet Hirdetménye az irányadó, amely megtekinthető a Takarékszövetkezet valamennyi üzletegységében. A Hirdetmény változásáról a Takarékszövetkezet a számlavezető ügyfeleit a havi számlakivonat közlemény rovatában értesíti, egyben felhívja a figyelmet arra, hogy a Hirdetmény teljes szövege a Takarékszövetkezet ügyfélfogadásra kijelölt helységeiben megtalálható. c) Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén az üzletfél a jogszabályban, illetve szerződésben meghatározot mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni. d) Ellenérték megfizetése elenkező kikötés hiányában felmerülésekor esedékes akként, hogy a Takarékszövetkezet megterheli az üzletfél bankszámláját. Ha a bankműveletre banktechnikai okból, vagy a Takarékszövetkezet hibájából volt szükség, az ügyfél pénzforgalmi jutalékot nem fizet. e)a kamatokat és az időtartamhoz kötöt díjakat, továbbá naptári napokra esedékes jutalékokat a következő képlet alapján kel kiszámítani: tőke öszege x kamatláb % x naptári napok száma f) A kamatos kamatot naptári napokra a következő képlet alapján kel kiszámítani: n kamatláb indulótőke % ahol n = naptári napok számának 360-ad része g) A Takarékszövetkezetnek az egyes általa alkalmazot betéti szerződések esetében a betéti szerződésre vonatkozó hirdetményében, melyet az ügyfélfogadásra nyitva áló helyiségében kifüggeszt, közzéteszi a 2.6. pontban meghatározottakon túlmenően: a kamatszámítás képletét; a kamatozás kezdő és utolsó napját; a kamatjóváírás időpontját (időpontjait); a lejárat előti felvét feltételeit; minden olyan tényt, információt, feltételt, amely kihatással van a kifizetett öszegre a futamidő alat, lejáratkor, iletve a futamidő után. Oldal: 6

7 2.6. Egységesített betéti kamatláb mutató a)a Takarékszövetkezet az egyes általa kínált betéti szerződések esetében kiszámítja az egységesített betéti kamatláb mutatót (a továbbiakban: EBKM), és azt a 2.5. pontban meghatározott közzétételi kötelezettség alá tartozó adatokkal ügyfélfogadásra nyitva álló helységeiben a rövidítés feltüntetésével két tizedesjegy pontossággal közzéteszi. b)az EBKM számításának képlete, ha a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál kevesebb: ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés öszszege. c) Az EBKM számításának képlete, ha a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál több: ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés öszszege A Takarékszövetkezet felelőssége a) A Takarékszövetkezet a banküzleti tevékenysége és a szerződések teljesítése során mindenkor az üzletfél érdekeinek az adot körülmények lehető legteljesebb figyelembe vételével és a legnagyobb gondossággal jár el. A Takarékszövetkezet köteles megtéríteni az üzletfélnek okozott kárt, kivéve ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható. b)a Takarékszövetkezet nem felel olyan károkért, amelyek erőhatalom, hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következtek be. c) A Takarékszövetkezet a pénztári forgalomban kiadott hívószám, vagy más azonosító irat elvesztéséből, vagy iletéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért nem felel. d)a Takarékszövetkezet felelőségének korlátozása nem érinti azt a felelőséget, amelyet a Ptk. szerint szerződésben érvényesen kizárni nem lehet. Oldal: 7

8 3. Üzleti titok, banktitok, bankinformáció 3.1. Üzleti titok a) Üzleti titok minden olyan, a Takarékszövetkezet tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Takarékszövetkezet méltányolható érdeke fűződik, és amelyet a Takarékszövetkezet üzleti titokká minősítet, iletve amelynek titokban tartása érdekében a Takarékszövetkezet a szükséges intézkedéseket megtette. Üzleti titok továbbá mindaz, amit a Hpt a annak minősít. b) A Takarékszövetkezet tulajdonosa, a Takarékszövetkezetben részesedést szerezni kívánó személy, a vezető álású személy, a Takarékszövetkezet alkalmazotja, valamint a Takarékszövetkezettel megbízásos jogviszonyban álló személy köteles a Takarékszövetkezet működésével kapcsolatban tudomására jutot üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megtartani. c) A b) pontban előírt titoktartási kötelezetség nem ál fenn a feladatkörében eljáró Felügyelettel, Országos Betétbiztosítási Alappal, önkéntes betét- és intézményvédelmi alappal, MNB-vel, nemzetbiztonsági szolgálattal, Álami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét elenőrző Kormányzati Elenőrzési Irodával vagyonelenőrel szemben. d)a b) pontban előírt titoktartási kötelezetség az eljárás alapját képező ügyre vonatkozóan nem áll fenn a feladatkörében eljáró nyomozó hatósággal, ügyészséggel szemben a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében a büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá acsőd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal szemben. e) Az Üzletszabályzat 3.1. pontja c) és d) bekezdéseiben megnevezettek köre a Hpt ának megfelelően automatikusan módosul. Oldal: 8

9 3.2. Banktitok a) Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a Takarékszövetkezet rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Takarékszövetkezet által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a Takarékszövetkezetel kötöt szerződéseire vonatkozik. Banktitok továbbá mindaz, amit a Hpt a annak minősít. b) E szabályzat banktitokra vonatkozó rendelkezései szempontjából a Takarékszövetkezet ügyfelének kel tekinteni mindenkit, aki (amely) a Takarékszövetkezetől pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. c) Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a Takarékszövetkezet ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, a Takarékszövetkezet érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. d) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn az alábbi esetekben sem: 1. a feladatkörében eljáró Országos Betétbiztosítási Alappal, MNB-vel, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatalal, a Felügyeletel, az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét elenőrző Kormányzati Elenőrzési Irodával, 2. a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, 3.a csődeljárás, felszámolási eljárás, bírósági végrehajtási eljárás, önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, végrehajtóval, pénzügyi gondnokkal, illetve végelszámolóval, 4. a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végző nyomozó hatósággal, ügyészséggel, 5. a büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá a csőd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal, 6. a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, 7. a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározot feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, 8.a helyi önkormányzatok címzet és céltámogatási rendszeréről szóló évi LXXXIX. törvény 17. (5) bekezdésében meghatározott esetben a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel, 9. az adó-, vám- és társadalombiztosítási kötelezetség teljesítésének elenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása érdekében folytatott eljárás keretében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, illetve társadalombiztosítási szervvel, Oldal: 9

10 10. bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási végrehajtási eljárásban - ideértve az évi LIII. törvény 79/C. (2) bekezdés alapján a közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére vonatkozó megkeresést is - eljáró végrehajtóval amennyiben e szervek a Takarékszövetkezetet írásban megkeresik. e) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha az adóhatóság nemzetközi szerződés alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a pénzügyi intézménytől. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha az adóhatóság nemzetközi szerződés alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a Takarékszövetkezetől, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási záradékot. f) Az írásbeli megkeresésben megkel jelölni azt az ügyfelet vagy bankszámlát, akiről vagy amelyről a d) bekezdésben megjelölt szerv vagy hatóság a banktitok kiadását kéri, valamint a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha a feladatkörében eljáró Felügyelet vagy MNB helyszíni elenőrzést folytat. g) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha a magyar bűnüldöző szerv nemzetközi szerződés alapján, külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a Takarékszövetkezetől, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi bűnüldöző szerv által aláírt titoktartási záradékot. h)a Felügyelet, valamint az MNB jogszabályban, iletőleg jegybanki rendelkezésben a Takarékszövetkezet számára előírt adatszolgáltatás során is jogosult banktitokhoz jutni. i) A Takarékszövetkezet a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul kiszolgáltatja a kért adatot a nála vezetett bankszámláról és az általa lebonyolítot ügyletről, ha adat merül fel arra, hogy a bankszámla vagy az ügylet összefüggésben van kábítószer-kereskedelemmel, terrorizmussal, illegális fegyverkereskedelemmel, pénzmosással, szervezet bűnözésel. j) A Takarékszövetkezet a c) i) pontokban, valamint a 3.4. pontban foglalt esetekben az adatok kiszolgáltatását titoktartási kötelezettségére hivatkozva nem tagadhatja meg. A Hpt. vonatkozó 53. és 54. -át a Takarékszövetkezet értelemszerűen köteles alkalmazni. Oldal: 10

11 3.3. Az üzleti titok és a banktitok közös szabályai a) Aki üzleti vagy banktitok birtokába jut, köteles azt időbeli korlátozás nélkül megtartani. b)a titoktartási kötelezetség alapján az üzleti, iletőleg a banktitok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat, a Hpt-ben meghatározott körön kívül a pénzügyi intézmény, illetve az ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel. c) Aki üzleti titok vagy banktitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetet módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a pénzügyi intézménynek vagy az intézmény ügyfeleinek hátrányt okozzon. d)üzleti, iletőleg banktitokra tekintetel sem korlátozható a közérdekű adatok nyilvánosága a központi költségvetés készfizető kezeségválalásával, iletőleg a központi költségvetést terhelő egyéb álami garanciaválalásal kapcsolatos, a költségvetésre vonatkozó, illetve a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásával, annak felhasználásával öszefüggő, továbbá a központi, iletőleghelyi önkormányzati költségvetést érintő pénzügyi szolgáltatásal, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásal közvetlenül kapcsolatos adatok tekintetében Információ adás, Központi Hitelinformációs Rendszer a) A 3.2. pontban meghatározott általános információ-nyújtáson túlmenően, a Takarékszövetkezet az üzletfél külön felhatalmazása nélkül is jogosult általa alkalmazott és az üzletfél által is ismert típusszöveg szerinti, az üzletfél gazdálkodásának Takarékszövetkezeti általános megítélését és titoknak nem minősülő adatokat tartalmazó alapinformációt harmadik személynek díjmentesen adni, feltéve ha ezt az üzletfél írásban kifejezetten meg nem tiltotta. b) Az információ nyújtására felhatalmazást adó üzletfél a Takarékszövetkezetnek a Hirdetmény alapján felszámított díjat fizeti. c)a kiszolgáltatot információt annak kérője köteles bizalmasan kezelni, azt kizárólag saját céljaira veheti igénybe kivéve, ha az információ kérője pénzintézet, amely ügyfelei számára is kérhet információt. Az információ bizalmas kezelésének kötelezettségére a Takarékszövetkezet minden esetben tartozik figyelmeztetni az információ kérőjét. e) Az információ szolgáltatásának megtagadása nem jelent az üzletfélről alkotot negatív értékelést, az üzletfél emiatt a Takarékszövetkezet felé nem támaszthat semmilyen követelést. f) A Takarékszövetkezet az információ felhasználása során keletkezett kárért kizárólag akkor felel, ha valótlan adatot szolgáltatot, az üzletfélről alkotot gazdasági megítéléssel kapcsolatban csak súlyos gondatlanság esetén felel. g) A bankinformáció adása a Takarékszövetkezet terhére nem keletkeztet az ügyfélért való garanciát, vagy felelőséget. Oldal: 11

12 h) Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR): A Takarékszövetkezet haladéktalanul köteles az általa kezelt referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyivállalkozás részére átadni. A Takarékszövetkezet adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is fennáll, ha azokról tudomása van. A Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás részére átadja annak a természetes személynek a Hpt. 3. számú melléklet II. fejezetének pontja szerinti referenciaadatait, aki a Hpt. 3. (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben válalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetet tartozásának öszege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb öszegű havi minimálbért és ezen minimálbéröszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Ugyanazon személy fentiek szerinti szerződészegését több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni. A Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás részére átadja annak a természetes személynek referenciaadatait, aki a 3. (1) bekezdésének b)- c) és e)-f) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, valamint a külön jogszabályban meghatározot halgatói hitelszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható. Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok: o név, o születési név, o születési idő, hely, o anyja születési neve, o személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, o lakcím, o levelezési cím. o az igénylés elutasításának időpontja, indoka, o okirati bizonyítékok, o perre utaló megjegyzés. A Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás részére átadja annak a természetes személynek a 3. számú melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.4 pontja szerinti referenciaadatait, a) aki a készpénz-helyetesítő fizetési eszközre vonatkozó azon bejelentését követően, miszerint az elektronikus fizetési eszköz kikerült a birtokából, vagy az elektronikus fizetési eszköz használatához szükséges személyazonosító, illetve egyéb kódja vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, a bejelentett fizetési eszközzel tranzakciót hajt végre, b) aki a készpénz-helyetesítő fizetési eszköz használata során jogosulatlanul más személy személyazonosító vagy egyéb kódját, illetve más azonosító adatát használja fel, Oldal: 12

13 c) akivel szemben a készpénz-helyetesítő fizetési eszköz használata miat a bíróság jogerős határozatában a Btk. 313/C. -ában meghatározot bűncselekmény elkövetését állapítja meg. Természetes személyekkel kapcsolatban a), b) és c) esetekben nyilvántartható adatok: o név, o születési név, o születési idő, hely, o anyja születési neve, o személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, o lakcím, o levelezési cím, o a készpénz-helyetesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), o a letiltás időpontja, o a letiltott készpénz-helyetesítő fizetési eszközzel végrehajtot műveletek időpontja, száma, öszege, o a jogosulatlan felhasználások száma, o az okozott kár összege, o a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, o perre utaló megjegyzés. A Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás részére átadja a Hpt. 2. számú melléklet V. fejezete 4. pontja szerinti vállalkozásoknak a 3. (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésével kapcsolatos, alábbi referenciaadatait. o cégnév, név, o székhely, o cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, o adószám. o a szerződés típusa és azonosítója (száma), o a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, o a szerződés megszűnésének módja, o a szerződés öszege és devizaneme, o a lejárt és meg nem fizetet tartozás esedékeségének időpontja, összege, o fa lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, o a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés. A Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak a 3. számú melléklet II. fejezetének 2.1 és 2.3 pontja szerinti referenciaadatait, amelynek bankszámlájával szemben - fedezethiány miatt - harminc napot meghaladó időszak alat, megszakítás nélkül, egy milió forintnál nagyobb öszegű sorba álítot követelést tartanak nyilván. Ezen adatok: o cégnév, név, o székhely, o cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, Oldal: 13

14 o adószám. o a szerződés azonosítója (száma), o a bankszámla száma, o a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, o a sorba állított követelések összege és devizaneme, o a követelések sorba álításának kezdő és megszűnési időpontja, o perre utaló megjegyzés. A Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak a 3. számú melléklet II. fejezetének 2.1 és 2.4 pontja szerinti referenciaadatait, amely készpénz-helyetesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben válalt kötelezetségét megszegte, és emiat a készpénzhelyetesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a referenciaadatszolgáltató felmondta vagy felfüggesztette. Ezen adatok: o cégnév, név, o székhely, o cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, o adószám. o a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja, o perre utaló megjegyzés. A Hpt. 130/C. -ban foglalt rendelkezések alkalmazása során a lejárt és meg nem fizetet tartozás öszegének és időtartamának számítását abban az esetben is folyamatosan kel végezni, ha az adatszolgáltatásal kapcsolatos szerződésből eredő követelés egy másik pénzügyi intézmény részére átruházásra kerül. A szerződésből eredő követelést átruházó pénzügyi intézmény köteles a feladat teljesítéséhez szükséges valamennyi okiratot és információt átadni a követelést átvevő intézmény részére. A KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás az ezt követő 2. és 3. bekezdésben foglalt kivétellel - a referenciaadatokat az ezt követő első bekezdésben meghatározot időpontól számítot öt évig kezeli. Az öt év letelte után a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. A fenti bekezdésben meghatározot határidő számításának kezdete: o a késedelmes tartozás megszűnésének időpontja a Hpt. 130/C. szerinti esetben, o az adat átadásának időpontja a Hpt. 130/D., és a 130/F. (3) bekezdése szerinti esetben, o a követelések sorba álításának megszűnési időpontja a Hpt. 130/F. (2) bekezdése szerinti esetben, o a szerződés megszűnésének időpontja a Hpt. 130/F. (1) bekezdése szerinti esetben. A KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás haladéktalanul és visza nem álítható módon törli a referenciaadatot, ha a Takarékszövetkezet jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatásal kapcsolatos szerződésből eredő követelésnek másik pénzügyi intézmény részére történő átruházására nem került sor, vagy ha a Oldal: 14

15 Takarékszövetkezet az adatszolgáltatásal kapcsolatos szerződésből eredő követelést nem a pénzügyi intézmény részére ruházta át. A KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás haladéktalanul és visza nem álítható módon törli a referenciaadatot, ha az jogellenesen került a KHR-be. A Takarékszövetkezet a természetes személyek részére - az adatátadás céljának, az átadható adatok körének, a jogorvoslati lehetőségnek, valamint annak a megjelölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás a Hpt. 130/A. (4) bekezdésében meghatározott célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja - írásbeli tájékoztatást köteles adni, melyet jelen Általános Szerződési Feltételek átadásával teljesít. Ennek értelmében a természetes személy adatai a fentiekben és a Hpt. 130/D., 130/C. és 130/E. -ban meghatározott esetben - a konkrét okok ismertetése mellett - bekerülhetnek a KHR-be. A Takarékszövetkezet szerződést kezelő fiókja az adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelőzően tájékoztatja a természetes személyt arról, hogy a 130/C. -ban meghatározott esetben adatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezetségének, ésaz adatátadást követően legfeljebb nyolc napon belül, annak megtörténtéről. A Takarékszövetkezet a vállalkozások részére - az adatátadás céljának, az átadandó adatok körének, valamint annak a megjelölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a 130/A. (4) bekezdésében meghatározott célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja - a szerződés megkötését megelőzően írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy a fentiekben és a Hpt. 130/F. - ában meghatározott esetben referenciaadatai bekerülnek a KHR-be, melyet jelen Általános Szerződési Feltételek átadásával teljesít.. Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadatszolgáltató adta át. A Takarékszövetkezet a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely öt napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a Takarékszövetkezetnek, amely azt, a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladot irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek. A tájékoztatás a kérelmező számára évente egy alkalommal díjtalan. További tájékoztatás kérése esetén a kérelmezőnek költségtérítést kel fizetnie, amely legfeljebb a kapcsolódó közvetlen költségek ellenértékét tartalmazhatja. A megfizetett költségtérítést a referenciaadatokat jogellenesen átadó referenciaadat-szolgáltató, illetve az Hpt. 130/K. (6) bekezdése szerinti esetben a KHRt kezelő pénzügyi válalkozás köteles viszafizetni a nyilvántartot részére, ha a referenciaadatot jogellenesen kezelik, vagy a 130/K. (1) bekezdésében meghatározott kifogásolást követően az adatot helyesbíteni vagy törölni kell. A KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás a kifogást - a nyilvántartot egyidejű értesítése mellett - haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles ah- Oldal: 15

16 hoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi válalkozásnak átadta, kivéve, ha a Takarékszövetkezet jogutód nélkül megszűnt, és az adatszolgáltatásal kapcsolatos szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. A Takarékszövetkezet, iletőleg a KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő tizenöt napon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartotat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatni. Ha a Takarékszövetkezet a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles a helyesbítet vagy törlendő referenciaadatot - a nyilvántartot egyidejű értesítése melet - a KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás részére átadni, amely a változást haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles átvezetni. A KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás - a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett - akkor is köteles a változást haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül átvezetni, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatásal kapcsolatos szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadatszolgáltató személye nem állapítható meg és így a benyújtott kifogást a KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás vizsgálta ki, és annak helyt adott. A KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amely a nyilvántartottról a helyesbítést vagy törlést megelőző egy éven belül referenciaadatot kért. A nyilvántartot referenciaadatainak átadása és kezelése miat, iletőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a Hpt. 130/K. (4) bekezdésében meghatározot tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlot küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A nyilvántartottat a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadatszolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás a 130/J. (4), vagy a 130/K. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva áló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megálapítot határidő leteltétől kel számítani. Aperre a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. A bíróság a keresetlevelet a Pp ának (1) bekezdésében meghatározottak tekintetében haladéktalanul, de legkésőbb a bírósághoz érkezésétől számítot tizenöt napon belül megvizsgálja és - amennyiben a keresetlevél a tárgyalás kitűzésére alkalmas - intézkedik a tárgyalási határnap kitűzéséről. A tárgyalást úgy kel kitűzni, hogy az első tárgyalás legkésőbb az iratoknak a bírósághoz való érkezését követő harminc napon belül megtartható legyen. Ha a keresetlevél csak Oldal: 16

17 a bíróság intézkedése alapján válik alkalmasá a tárgyalás kitűzésére (Pp ) a tárgyalás kitűzésére előírt határidő kezdő időpontját etől az időpontól kel számítani. A tárgyalás elhalasztása esetén a folytatólagos tárgyalást harminc napon belül kell megtartani. A KHR-t kezelő pénzügyi válalkozás a per megindítását az eljárás jogerős befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani. A bíróság végzésével már a tárgyalás előkészítése során elrendelheti a referenciaadatok kezelésének felfüggesztését, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kereseti kérelem megalapozotsága valószínűnek mutatkozik. A végzés felebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajtható. Ha a bíróság a referenciaadatok kezelésének felfüggesztését rendelte el, akkor az erre vonatkozó határozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül a referenciaadatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánoságáról szóló évi LX I. törvény 2. - ának 13. pontjában meghatározottak szerint zárolni kell. A perben a keresetet más keresettel összekapcsolni vagy a pert más perrel egyesíteni nem lehet, továbbá a perben viszontkeresetnek nincs helye. A perben az eljárás szünetelésének csak a Pp (1) bekezdésének c) és d) pontja esetében van helye. A referenciaadat-szolgáltatót, iletőleg a KHR-t kezelő pénzügyi válalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaadat átadásának, illetve KHR-ben történő kezelésének e törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi válalkozást terheli. Az ítélet jogerőre emelkedéséig a referenciaadat kezelését akkor is fel kel függeszteni, ha az elsőfokú ítélet a referenciaadat törlését rendelte el. A referenciaadat kezelésének felfüggesztését, a kezelés felfüggesztésének megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését, törlését a bíróság erre vonatkozó jogerős határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül végre kell hajtani. 4. A megbízások általános szabályai 4.1. Pénztárszolgálat, megbízások érkeztetése, elfogadása a) A Takarékszövetkezet pénztárszolgálatot az üzleti helyiségeiben meghirdetett pénztári órák alatt tart. b) A fizetési megbízásokat a Takarékszövetkezet nyitvatartási idején belül bármikor befogadja. A tárgynapi teljesítés feltétele, hogy az ügyfél pénztárzárás előt egy órával, de legalább 13 óráig benyújtsa megbízását. A 13 óra után benyújtott megbízást leghamarabb a következő banki munkanapon teljesíti a Takarékszövetkezet. A postai úton beérkező megbízásokat - az ügyfél elenkező rendelkezése hiányában - a Oldal: 17

18 beérkezés napján teljesíti a Takarékszövetkezet. Amennyiben az ügyfél nem a benyújtási, vagy az azt követő napon kívánja teljesítetni megbízását, úgy lehetősége van a megbízáson értéknap feltüntetésével a teljesítés határidejének meghatározására. c) Határidőre teljesítendő megbízásokat az üzletfél tartozik a Takarékszövetkezetnek olyan időpontban benyújtani, hogy a teljesítés késedelmet ne szenvedjen. Ennek elmulasztásából eredő kárért a Takarékszövetkezet nem felel. d) A beérkezett megbízásokat a Takarékszövetkezet kizárólag a jelen üzletszabályzat 2.4. pontjában meghatározott feltételek mellett és az aláírások valódisága esetén fogadja el. A Takarékszövetkezet megtagadja a megbízást, ha teljesítése jogszabályba ütközik és a Takarékszövetkezet ezt észleli. e) Amennyiben az ügyfél nem a benyújtási, vagy az azt követő napon kívánja teljesíttetni megbízását, úgy lehetősége van a megbízáson értéknap feltüntetésével a teljesítés határidejének meghatározására Fizetési módok a) A Takarékszövetkezetnél alkalmazható fizetési módok a vonatkozó pénzforgalmi rendelkezések előírásai szerint a következők: 1. átutalás 1.1egyszerű 1.2 csoportos 2. inkasszó 2.1 azonnali 2.2 csoportos 2.3határidős 3. elektronikus fizetési eszköz (bankkártya MNB engedélyétől függő hatályal) 4. készpénzfizetés b) Az a) alpontban meghatározot 1.2. és 2.2. jelű csoportos fizetési módokat lakosági bankszámla javára október 2-ától, pénzforgalmi bankszámla javára pedig csak január 8-ától szabad benyújtani. Az a) alpont 2.3. jelű fizetési módozatú megbízást január 1-jétől csak a Magyar Államkincstárnál vezetett számla terhére fogad be a Takarékszövetkezet. a) A fizetési módok alkalmazására vonatkozó előírásokat a 9/2001. /MK.147./ MNB rendelkezés { továbbiakban R.}tartalmazza részletesen Megbízás teljesítéséhez szükséges adatok a) A megbízásnak minden kétséget kizáróan tartalmaznia kell az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat. Oldal: 18

19 b)ha az üzletfél a megbízásnak az általános gyakorlatól eltérő, vagy meghatározot időpontban való teljesítését igényli, a megbízáson, iletőleg azzal egyidejűleg más módon a Takarékszövetkezet értesítenie kell. c) A Takarékszövetkezet nem felel, ha a megbízó a teljesítéshez szükséges adatokat tévesen adja meg. Az üzletfél bankszámlája terhére szóló megbízások esetén a Takarékszövetkezet köteles meggyőződni aról, hogy a terhelendő bankszámla elnevezése és a bankszámla száma megegyezik-e. d) A Takarékszövetkezet visszaküldi a megbízást, ha a megbízás vizsgálata során a tévedés felismerhető, vagy a megbízást hiányosan álítoták ki és a kiegészítés, vagy helyesbítés rövid úton nem volt lehetséges. e)az üzletfél terhére érkező fizetési megbízáson terhelendő bankszámlaként az ügyfél egyedi számlaszámát kell feltüntetni. Oldal: 19

20 4.4. A megbízás fedezete, teljesítése a) Ha a bankszámlán lévő pénzügyi fedezet valamennyi esedékes megbízás teljesítését nem teszi lehetővé, a Takarékszövetkezet a b) pontban foglaltak kivételével az érkezés sorrendjét veszi figyelembe a megbízások teljesítésénél, ha a számlatulajdonos másként nem rendelkezik. Az érkezés szerinti sorendet megelőzően kezelendő megbízásokra vonatkozó rendelkezést a számlatulajdonos csak a b) pontban fel nem sorolt rendelkezések (megbízások, megkeresések) körében, és e rendelkezések teljesítését követően adhat a hitelintézet részére. b) A Takarékszövetkezet a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig - legfeljebb azonban 15 napig - a jogosult elenkező rendelkezése hiányában függőben tartja a pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető rendelkezéseket (megbízásokat) az alábbi sorrendben: 1) a számlavezető hitelintézet téves bejegyzésének a bankszámlán történő helyesbítése; 2) a bírósági végrehajtó vagy az adóhatóság által a Vht. 82/A. -a alapján benyújtott azonnali beszedési megbízást és a bíróság által hozott átutalási végzés (Vht. 80. ), illetve a jogosult által a Vht. 6. (2) bekezdése alapján a végrehajtható bírósági határozaton vagy a közjegyzői okiraton (Kötv ), iletve a közjegyző által hozot végrehajtható határozaton, valamint az Áe. 80. (2) bekezdése alapján a végrehajtható közigazgatási határozaton alapuló pénzkövetelés behajtására benyújtott azonnali beszedési megbízást; továbbá a közigazgatási szerv által az Áe. 80. (1) bekezdése, az adóhatóság által az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény 88. (1) bekezdése, illetve a vámhatóság által a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló évi C. törvény 148. (2) bekezdése alapján a végrehajtható közigazgatási határozaton vagy egyéb végrehajtható okiraton alapuló pénzkövetelés érvényesítésére benyújtott azonnali beszedési megbízás; 3) a Magyar Államkincstár által benyújtott - a helyi önkormányzatok nettó finanszírozása során megelőlegezet - követelések. c) Ha a számlatulajdonossal másként nem állapodik meg, a hitelintézet a bankszámlán pénzügyi fedezet hiánya miat nem teljesíthető átutalási és beszedési megbízásokat a benyújtó részére visszaküldi vagy a számlatulajdonos értesítése mellett a nyilvántartásából törli, illetve az R. 6. (2) bekezdése alapján benyújtott megbízásokat 15 nap elteltével a benyújtó részére visszaküldi vagy a jogosult számlatulajdonos értesítése mellett a nyilvántartásából törli. d)a kötelezet számláját vezető Takarékszövetkezet a pénzforgalmi és a lakosági bankszámlán fedezet hiányában nem teljesíthető azonnali beszedési megbízások nyilvántartásba vételéről (függőben tartásáról) köteles a jogosultat - a jóváírandóként feltüntetet bankszámláját vezető hitelintézet útján - értesíteni. Az értesítésnek tartalmaznia kell az eredeti azonnali beszedési megbízás adatain kívül a függőben tartás utolsó napját is. Oldal: 20

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

NYILATKOZAT. 1. Alulírott

NYILATKOZAT. 1. Alulírott iktatószám: NYILATKOZAT 1. Alulírott név: születési név: szül. helye, ideje:, év hónap nap anyja születési neve: lakcíme: levelezési címe: személyazonosító okmányának típusa: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatátadásról, a 2011. évi CXXII. törvény alapján. A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. Az üzletszabályzat jogi jellege, hatálya a) Az Általános Üzletszabályzat továbbiakban üzletszabályzat a Mecsekvidéke

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó ügyféladatok körérıl, az ügyfelek

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER-RE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOKAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei: .iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 1. számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet : 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-510

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott K9. sz. melléklet.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata tartalmazza a Központi Hitelinformációs

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Cg: 03-02-000296 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Szerződéskötés kezdeményezését megelőző és szerződés megkötését

Részletesebben

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

Tájékoztató a banktitokról

Tájékoztató a banktitokról Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a banktitokról 2012. október 10. Kivonat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényből Banktitok 50. (1) Banktitok

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25.

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. február 25. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Ügyféltájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról Szerződés azonosító Családi és utó-/házassági név Anyja neve Születési hely, idő Állandó lakcím Az Erste Bank Hungary

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Bizalmas BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) ÜZLETSZABÁLYZAT KIVONAT KÉRELMEZŐK RÉSZÉRE Hatályos: 2013. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

2011. évi CXXII. törvény. a központi hitelinformációs rendszerről. I. Általános rendelkezések

2011. évi CXXII. törvény. a központi hitelinformációs rendszerről. I. Általános rendelkezések 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről Az Országgyűlés a közérdek által vezérelve a teljes körű hitelnyilvántartás - ezen belül a lakossági hitelnyilvántartás - létrehozásának,

Részletesebben

Tájékoztató a banktitokról

Tájékoztató a banktitokról Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a banktitokról 2014. január 1. Kivonat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényből 71. Banktitok 160. (1) Banktitok

Részletesebben

Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata

Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata Hatályba lépés dátuma: 2013.01.01. Kibocsátó: ART-CASH Kft. 7100 Szekszárd Széchenyi u. 23. TARTALOMJEGYZÉK A. Alkalmazási kör A. I. A Társaság engedélye A.

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének oka: Tájékoztatjuk

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében KONDÍCIÓS LISTA 2016.04.01-től kötött szerződések esetében Megnevezés Díjtétel Készpénzkezelési díj 1 00 Átutalás kezelési díj Csoportos beszedéssel történőfizetés díja (alkalmanként) Csoportos beszedésről

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. 22.iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 4. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

2011. évi CXXII. törvény Hatályos: 2011.11.15 -

2011. évi CXXII. törvény Hatályos: 2011.11.15 - 2011. évi CXXII. törvény Hatályos: 2011.11.15 - Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről Az Országgyűlés a közérdek

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatálybalépés: 2012. június 16.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatálybalépés: 2012. június 16. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés: 2012. június 16. Tartalomjegyzék I. ALKALMAZÁSI KÖR...3 1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE...3 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Commerzbank Zrt Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 1. Általános rész 1.1. Hatály 1.1.1. Jelen üzletszabályzat és mellékletei (a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat)

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Zálog és Hitel Pénzügyi Zrt. Lajosmizse TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉGI KÖRE...3 I.2.

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei 1/b. számú melléklet Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei I. Általános rész 1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit.

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely,

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről 1

2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CXXII. törvény 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről 1 A 2011.10.11. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A törvény

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 40 222 222 ERSTEBUSINESS24: 06 40 222 223 FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitelkeret módosítása: hitelkeret emelés hitelkeret

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben