A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata május

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május"

Átírás

1 A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata május

2 I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya a Felügyelőségre, a Felügyelőség jogszabályban megjelölt feladatainak ellátására, működésére, szervezeti felépítésére, vezetőinek és munkatársainak jogállására terjed ki. II. fejezet A Felügyelőség jogállása, irányítása és feladatai 1. A Felügyelőség alapítója, alapító okirat száma, alapítás időpontja, jogelőd 2. (1) A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget a 341/2004. (XII.22.) Kormányrendelet hozta létre. (2) Az alapító okirat száma, az alapítás időpontja: JKH-182/10/2004, december 1. (3) Jogelőd: A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Felügyelet, valamint a természetvédelmi és tájvédelmi hatósági feladatok tekintetében a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. 2. A Felügyelőség elnevezése, székhelye, telephelyei 3. (1) A Felügyelőség elnevezését és székhelyét a 341/2004. (XII.22.) Kormányrendelet melléklete határozza meg. (2) A Felügyelőség elnevezése: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. (3) A Felügyelőség székhelye: 1072 Budapest, Nagydiófa u (4) A Felügyelőség telephelyei: 1211 Budapest, Szabadkikötő út 1-13., 1088 Budapest, Rákóczi út 41., 1110 Budapest, Nagyszőlős u A Felügyelőség jogállása, gazdálkodásának rendje, irányító és felettes szerve 4. (1) A Felügyelőség a környezetvédelmi miniszter irányítása alatt működő önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. Államigazgatási eljárásban felettes szerve az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség. 2

3 (2) A Felügyelőség vezetőjét a közigazgatási államtitkár nevezi ki, és gyakorolja a munkáltatói jogkört. A Felügyelőség szervezeti és működési szabályzatát és éves munkatervét a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá. (3) A Felügyelőség vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 4. A felügyelőség illetékességi területe A Felügyelőség illetékességi területét a 29/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének II. pontja határozza meg. 5. A Felügyelőség azonosító adatai 5. (1) Telefon- és telefaxszámok, címek, egyéb elérhetőségek a) A Felügyelőség postai címe: 1447 Budapest, Pf.: 541. b) A Felügyelőség központi telefonszáma: c) A Laboratórium telefonszáma : d) A Felügyelőség faxszámai: , A Laboratórium faxszáma: e) A Felügyelőség címe: f) Egyéb elérhetőség: ügyeleti telefonszám: (2) Felügyelőség azonosító számai a) Államháztartási azonosító szám: b) Adóazonosító szám: c) KSH statisztikai számjele: törzsszám: , szakágazati szám: 7512 d) Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla-szám: e) Beruházási előirányzat-felhasználási keretszámla-szám: A bélyegzőhasználat rendje 6. (1) A Felügyelőség a következő típusú bélyegzőket használhatja: a) körbélyegző: 4 - db b) fejléc bélyegzők: 10 - db (2) Azokról a bélyegzőkről, amelyeken a Magyar Köztársaság címere van hivatalos bélyegző nyilvántartást kell vezetni. Hivatalos bélyegzőt csak a legszükségesebb számban szabad forgalomban tartani, és minden körülmények között a biztonságos tárolásukról gondoskodni kell. 3

4 (3) A bélyegző-nyilvántartásnak a következőt kell tartalmaznia: a) sorszámot b) a bélyegző lenyomatát c) a bélyegző kiadásának idejét (év, hó, nap) d) a bélyegzőhasználó szervezeti egység nevét e) a bélyegző használatára jogosult köztisztviselő nevét és az átvételt igazoló aláírást f) a bélyegző visszavételének időpontját (év, hó, nap) g) a bélyegző visszavevőjének aláírását h) egyéb intézkedések rovata: a tett intézkedés, annak időpontja (év, hó, nap), az intézkedést tevő aláírása. (4) A bélyegző-nyilvántartást az Üzemeltetési Önálló Csoport vezeti, és gondoskodik a visszavételezett, vagy ki nem adott bélyegzők biztonságos őrzéséről. (5) A megszűnt és az avult bélyegzőket az Ügyiratkezelési Szabályzat rendelkezései szerint kell kezelni, nyilvántartani és megsemmisíteni. (6) A bélyegzőhasználat részletes szabályait az Ügyiratkezelési Szabályzat tartalmazza. 7. A Felügyelőség feladatai 7. (1) A Felügyelőség tevékenysége során előmozdítja és támogatja a feladatkörükkel kapcsolatos társadalmi kezdeményezéseket és felhasználja az eredményeket munkája során, továbbá népszerűsíti a környezet, a természet és vízügy védelmét. (2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik - gyakorolja külön jogszabályban meghatározott elsőfokú a) környezetvédelmi, b) természetvédelmi, c) tájvédelmi és d) vízügyi hatósági, szakhatósági jogköröket. e) működteti a hatósági tevékenység ellátásához szükséges laboratóriumot, f) vezeti a külön jogszabályok szerinti nyilvántartásokat, g) összegyűjti és az Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges feladatkörével összefüggő adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel, h) ellátja a miniszter által meghatározott feladatmegosztás szerint a környezet állapotának és használatának figyelemmel kíséréséhez, igénybevételi és terhelési adatainak méréséhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához és nyilvántartásához kialakított környezetvédelmi mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat (monitoring), valamint az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban együtt: Információs Rendszer) működtetéséhez szükséges hatáskörébe utalt területi, valamint i) a jogerős hatósági határozaton alapuló ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatokat, j) közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában, k) III. fokú készültség esetén az ár- és belvízvédekezés, valamint a vízminőségi kárelhárítás külön jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásában, 4

5 l) véleményezi a települési önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú rendelet- és határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programokat, m) a kiemelt a térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a helyi építésügyi szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket, n) a felszámolási, végelszámolási eljárásban a környezeti károsodások, terhek rendezését elrendelő határozat végrehajtására a felszámoló által kötött szerződést, közbenső mérleget, vagyonfelosztási javaslatot, o) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról, p) segíti az illetékességi területén működő önkormányzatokat környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági feladataik ellátásában, q) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában. (3) A Felügyelőség a 7. (2) bekezdésében foglaltakon túl: a) javaslatot tesz az ország területének a légszennyezettség mértéke alapján zónákba (agglomerációkba) történő besorolására, b) a határértéket meghaladó légszennyezettségű településekre, térségekre és zónákra intézkedési programot készít, nyilvánosságra hozza, irányítja és végrehatja azt, c) közreműködik a füstködriadó (szmogriadó) terv kidolgozásában, a riadó kezdeményezésében és a terv végrehajtásában, d) a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési részegységek összeállításában, e) szennyezéscsökkentési intézkedési tervet dolgoz ki, f) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály a feladatkörébe utal. III. fejezet A Felügyelőség vezetőinek és munkatársainak jogállása, működése 1. A Felügyelőség vezetői 8. A Felügyelőség vezetői: a) az igazgató b) az igazgatóhelyettesek c) osztályvezetők, önálló csoport vezetői d) a laboratórium vezetője e) osztályvezető-helyettesek, csoportvezetők a) Az igazgató jogállása 9. 5

6 (1) Az igazgató a Felügyelőség egyszemélyi felelős vezetője. Felette a munkáltatói jogokat a Környezetvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára gyakorolja. (2) A Felügyelőség vezetői, érdemi ügyintézői az igazgató nevében járnak el a kiadmányozás rendjéről szóló utasításban foglaltaknak megfelelően. (3) Az igazgató a hatáskörébe tartozó ügyekben a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el. (4) Az igazgató gyakorolja a Felügyelőség dolgozói felett a munkáltatói jogkört és irányítja az igazgatóhelyettesek, a közvetlen felügyelete alá tartozó munkatársak és szervezeti egységek, illetve vezetőik tevékenységét. (5) Az igazgató látja el a Felügyelőség képviseletét a minisztériumok és a Főfelügyelőség, Főigazgatóság, valamint a bel- és külföldi társszervek, a más hatóságok és a társadalmi szervek felé. A Felügyelőség képviseletét személyesen gyakorolja, de a képviseleti jogát esetenként vagy egyes ügytípusokra nézve átruházhatja. (6) Az igazgató jár el a jogszabályban vagy jelen Szabályzatban közvetlen feladatkörébe utalt ügyekben, továbbá amelyekben a döntés jogát a maga részére fenntartotta. (7) Az igazgató az intézkedés jogát - jogszabályok keretei között - bármely ügyben magához vonhatja, meghatározott ügy intézésére a Felügyelőség bármely köztisztviselőjét, fizikai alkalmazottját - a jelen Szabályzatban, illetve a munkaköri leírásban meghatározott feladatkörétől eltérően is - kijelölheti és az ügyintézés módjára is utasítást adhat. (8) Az igazgatót gazdasági ügyekben a gazdasági igazgatóhelyettes, államigazgatási ügyekben a hatósági igazgatóhelyettes, műszaki ügyekben a műszaki igazgatóhelyettes helyettesíti. (9) Az igazgató és az igazgatóhelyettesek egyidejűleg rendkívüli esetet kivéve nem lehetnek távol. (10) Az igazgató köteles kijelölni rendkívüli eset fennállásakor a vezetők közül azt a személyt, aki a helyettesítést ellátja. Hatásköre és feladata 10. (1) Az igazgató feladata különösen: (a) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség és az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság vezetőivel és a társfelügyelőségek vezetőivel való kapcsolattartás; (b) megfelelő kapcsolat kiépítése és folyamatos együttműködés az illetékességi területen lévő állami, önkormányzati és társadalmi szervekkel, valamint gazdálkodó szervezetekkel; (b) a Felügyelőség szervezetének kialakítása, a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, a munkatársak erkölcsi és anyagi ösztönzésének, valamint felelősségének érvényesítése; (c) a Felügyelőség személyzeti munkájának kialakítása és irányítása; (d) a Felügyelőség kötelezettségeinek teljesítése; (e) a Felügyelőség munkatervének elkészíttetése és az abban meghatározott feladatok teljesítése érdekében a feladatoknak a szervezeti egységekre történő lebontása, a végrehajtás ellenőrzése; 6

7 (f) az igazgatóhelyettesek, a közvetlen irányítása alatt álló munkatársak és egységek vezetőinek irányítása és ellenőrzése, a komplex feladatok végrehajtása során az együttműködési keretek meghatározása; (g) a műszaki, szakmai és technikai színvonal emelése a munka minőségének javítása érdekében; (h) a baleset-elhárítás és munkaegészségügy színvonalának emelése; (i) a rendelkezésre álló eszközök célszerű és gazdaságos felhasználásával a hatáskörbe tartozó és az illetékességi területen jelentkező környezetvédelemmel, természetvédelemmel, tájvédelemmel és vízüggyel kapcsolatos igények kielégítése; (j) a kárelhárítási-panaszkivizsgálási tevékenység irányítása és szervezése. (2) A Felügyelőség valamennyi munkavállalója felett gyakorolja a köztisztviselői és egyéb jogviszony keletkezésével, megszűnésével, és illetményük megállapításával kapcsolatos munkáltatói jogokat, valamint a fegyelmi jogkört. (3) A Felügyelőség feladatainak ellátására, tevékenységének fejlesztésére intézkedési tervet adhat ki. (4) Javaslatot tesz a kitüntetésekre felterjesztendő személyekre és dönt az igazgatói kitüntetések és jutalmak odaítéléséről. (5) Dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály hatáskörébe utal, vagy amelyeket a maga részére fenntart. (6) Megalkotja a Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatát, jóváhagyásra a közigazgatási államtitkárnak felterjeszti. (7) A Szabályzatban meghatározott, valamint a munkaszervezéssel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok ellátására normatív tartalmú belső szabályozást igazgatói utasítást - ad ki. Felelőssége 11. (1) Az igazgató, mint egyszemélyi felelős vezető, a Felügyelőség működésének egészéért felelős. Különösen: a) a feladatkörébe tartozó tevékenység szakszerű elvégzéséért, b) a költségvetési juttatások ésszerű, takarékos felhasználásának, a gazdálkodás egészének a megszervezéséért; c) a hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatok ellátásának megszervezéséért, azok végrehajtatásáért; d) a saját hatáskörben hozott döntésekért, intézkedésekért; e) a személyzeti munka megfelelő színvonalon történő végrehajtásáért; f) belső ellenőrzés működtetéséért; g) a fejlesztések gazdaságos megvalósításáért; h) az eredményes munkavégzéshez szükséges tájékoztatás biztosításáért; i) a Laboratórium minőségügyi rendszerének működtetéséért és minőségpolitikája érvényesítéséért. b) Az igazgatóhelyettesek jogállása 12. (1) Az igazgatóhelyetteseket az igazgató bízza meg - kivéve a gazdasági igazgatóhelyettest - és gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört. (2) A gazdasági igazgatóhelyettes jogállását a 19. szabályozza. 7

8 (3) Az igazgatóhelyettest távolléte vagy akadályoztatása esetén az igazgatóval történt egyeztetés alapján az általa kijelölt osztályvezető helyettesíti. (4) Az igazgatóhelyettesek közvetlen felettese az igazgató. (5) Az igazgatóhelyettesek irányítják és felügyelik a vezetésük alatt álló szervezeti egységek működését. Az igazgatóhelyettesek általános hatásköre és feladata 13. (1) Az igazgató távolléte esetén megbízás alapján helyettesíti az igazgatót. (2) Feladataihoz tartozóan kapcsolatot tart a minisztérium szakmai főosztályaival, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséggel, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatósággal, a társfelügyelőségekkel és az egyéb szervekkel. (3) Részt vesz a Felügyelőség feladatterve és a különböző jelentések, tájékoztatók elkészítésében, a jogszabálytervezetek, műszaki szabályozástervezetek szakmai véleményezésében, illetve esetenként szervezi vagy irányítja azok elkészítését. (4) Intézkedik mindazokban a szakterületével kapcsolatos kérdésekben, amelyekben a döntési jog nem az igazgató hatáskörébe tartozik. (5) Gondoskodik az irányítása és felügyelete alatt álló szervezeti egységek feladatainak hatékony végrehajtásáról. (6) Javaslatot tesz a szakmai és műszaki fejlesztésekre (beruházások, felújítások stb.), a belső szabályzatok, igazgatói utasítások kidolgozására és részt vesz azok elkészítésében és végrehajtásában. (7) Tájékoztatja az igazgatót mindazon ügyekről, eseményekről, amelyek az igazgató hatáskörébe tartozó intézkedést, döntést igényelnek. (8) Végrehajtja azokat a teendőket, amelyeket az igazgató eseti rendelkezése és megbízása alapján a feladatkörébe utal. Felelőssége 14. (1) Felelős az igazgató helyettesítése során hozott intézkedéseiért, döntéseiért. (3) Felelős feladatainak szakszerű és határidőre történő ellátásáért, a saját hatáskörben hozott intézkedéseiért, döntéseiért. (4) Felelős a felügyelete alatt működő egységek tevékenységének megszervezéséért, a munkafeltételek, az eredményes munkavégzés és az ahhoz szükséges tájékoztatás biztosításért, az egységek ügykörébe tartozó feladatok ellátásának jogszerűségéért és szakmai színvonaláért, az előírt határidők betartásáért. (5) A feladatellátást veszélyeztető körülmény észlelése esetén köteles intézkedést kezdeményezni az igazgatónál. (6) Felelős az előírt központi adatszolgáltatások (szakmai és statisztikai jelentések), bevallások feldolgozásának határidőre történő teljesítéséért. (7) Felelős a szakterületén lévő belső szabályzatok, utasítások elkészítéséért, folyamatos karbantartásáért és nyilvántartásáért. A hatósági igazgatóhelyettes 15. 8

9 Feladata és hatásköre (1) Közvetlenül irányítja a hatósági tevékenységet ellátó, valamint az ügyfélszolgálati és ügykezelési szervezeti egységet. (2) Ellátja a jogszabályok szerinti hatósági tevékenység és a Felügyelőség egészére kiterjedő jogi tevékenység felügyeletét és irányítását, gondoskodik a Felügyelőség működésének törvényességéről. (3) Szakmai felügyeletet gyakorol a Felügyelőség igazgatási tevékenysége vonatkozásában. (4) Gondoskodik a jogszabályok Felügyelőségen történő egységes alkalmazásáról. (5) Átruházott hatáskörben jogosult kiadmányozásra. (6) Felügyeli a hatósági nyilvántartás vezetését, gondoskodik az államigazgatási határidők teljesítéséről. (7) Biztosítja a Felügyelőség képviseletét bíróságok és más hatóságok előtti peres és nem peres eljárásokban. (8) Jelentősebb döntéseiről az igazgatót rendszeresen köteles tájékoztatni. Elvi jelentőségű vagy a Felügyelőség egészére kiható konkrét döntés előtt köteles konzultálni az igazgatóval. (9) Meghatározza a felügyelete alá tartozó osztályvezetők és a Titkársági dolgozók teljesítménykövetelményeit, és elkészíti teljesítményük értékelését. Felelőssége 16. (1) Felelős a Felügyelőség hatósági feladatainak szakszerű és határidőre történő végrehajtásáért, az intézkedések törvényességéért. (2) Felelős az ügyfélszolgálati tevékenységért, valamint az ügyiratkezelési tevékenység összehangolásáért. (3) Felelős a saját hatáskörében hozott intézkedésekért, döntésekért. A műszaki igazgatóhelyettes 17. Feladata és hatásköre (1) A Felügyelőség műszaki szakmai vezetőjeként irányítja és ellenőrzi a felügyelete alá tartozó szakmai osztályok munkáját, a jogszabályokban foglalt szakágazati feladatokat. (2) Koordinálja az éves munkaterv, a feladatterv, az éves ellenőrzési terv és a beszámoló jelentések összeállítását. (3) Átruházott hatáskörben jogosult kiadmányozásra. (4) Szervezi és irányítja a Felügyelőségen végzett kiemelt munkákat, az állapotértékelést, elemzést és tanulmányok készítését, a műszaki fejlesztési vagy kutatási programokat és projekteket. (5) Segíti, koordinálja vagy irányítja a figyelő rendszer (monitoring) végzését vagy az egyedi vizsgálati, mérési programok kidolgozását, előkészítését és elvégzését, azok eredményeinek feldolgozását, kiértékelését és dokumentálását. (6) Meghatározza az alaptevékenységben végzett szolgáltatási tevékenység kereteit. (7) Meghatározza a felügyelete alá tartozó osztályvezetők teljesítménykövetelményeit, és elkészíti teljesítményük értékelését. 9

10 Felelőssége 18. (1) Felelős a Felügyelőség szakmai tevékenységének irányításáért és összehangolásáért, az éves munkaterv, a feladatterv és a beszámoló jelentések határidőre történő elkészítéséért. (2) Felelős a Felügyelőség munkatervében meghatározott szakmai feladatok és a feladatkörébe tartozó munkák - megfelelő minőségben és időben történő - végrehajtásáért. (4) Felelős a saját hatáskörben hozott intézkedésekért, döntésekért. A gazdasági igazgatóhelyettes feladata és hatásköre 19. (1) A gazdasági szervezet vezetőjét (gazdasági vezetőt) - besorolásától függetlenül - határozatlan időre a közigazgatási államtitkár az igazgató javaslatára bízza meg és menti fel. A további munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. (2) A gazdasági vezető a működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az igazgató helyettese, feladatait az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. (3) A gazdasági vezetőnek szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy felsőfokú iskolai végzettséggel és emellett mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel kell rendelkeznie. (4) A gazdasági vezető a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, b) a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi azt, c) gazdasági intézkedéseket hoz, d) felelős a feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért. (5) A gazdasági vezető felelőssége nem érinti az igazgató és az egyes ügyekért felelős dolgozók felelősségét. (6) A gazdasági vezető vagy az általa kijelölt megfelelő iskolai végzettséggel, illetve képesítéssel rendelkező - személy ellenjegyzése nélkül a Felügyelőséget terhelő gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő, és ilyen intézkedés nem tehető. (7) A gazdasági tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetőjeként irányítja és ellenőrzi a Felügyelőség működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok maradéktalan elvégzését. (8) A gazdasági igazgatóhelyettes a Felügyelőség gazdasági és pénzügyi feladatainak irányítása és ellenőrzése során a hatáskörébe tartozó ügyekben gazdasági és pénzügyi intézkedésekre jogosult. (9) A Felügyelőség kezelésében lévő eszközökkel kapcsolatos, vagyonváltozást érintő intézkedés a gazdasági igazgatóhelyettes egyetértése nélkül nem tehető. (10) Képviseli a felügyeleti szervnél a Felügyelőséget a gazdálkodási és költségvetési szakterületen, illetve a hatáskörébe tartozó kérdésekben. (11) Gondoskodik a Felügyelőség intézményi költségvetésének, valamint a Felügyelőség féléves és éves intézményi, költségvetési beszámolóinak, illetve a negyedéves mérlegjelentéseknek határidőben történő elkészítéséről. (12) Irányítja, koordinálja és ellenőrzi a Felügyelőség gazdálkodási feladatait. 10

11 (13) Meghatározza a Felügyelőség feladatainak eredményes és gazdaságos megoldásához szükséges gazdálkodási feltételeket és biztosításuk érdekében intézkedik. (14) Gazdálkodási és pénzügyi intézkedéseket dolgoz ki a Felügyelőség egészére. (15) Érvényesíti a Felügyelőség gazdálkodási, számviteli és pénzügyi feladataira vonatkozó jogszabályok és belső intézkedések előírásait. A gazdálkodási területet érintő szabályzatokat elkészíti, illetve közreműködik azok elkészítésében. (16) Irányítja és ellenőrzi a Felügyelőség pénzgazdálkodását, továbbá koordinálja az eszköz- és készletgazdálkodást. (17) Megteszi a szükséges intézkedéseket a Felügyelőség rendelkezésére álló eszközök megőrzéséhez, rendeltetésszerű és gazdaságos felhasználásához és azok fejlesztéséhez. (18) Irányítja és felügyeli a gazdálkodási tevékenységet ellátó szervezeti egységet. (19) Irányítja és felügyeli a műszaki-gazdasági fejlesztési és üzemeltetési feladatokat ellátó egységet. (20) Meghatározza a felügyelete alá tartozó osztályvezető, csoportvezető teljesítménykövetelményét, és elkészíti teljesítményük értékelését. Felelőssége 20. (1) A gazdasági igazgatóhelyettes a Felügyelőséget terhelő gazdasági kihatású kötelezettségvállalásokért a jelen és egyéb szabályzatokban leírtak szerint felel. (2) Felelős a gazdálkodási terület irányításáért, így különösen: a) a számviteli, bizonylati rend megszervezéséért, b) a költségelszámolás kialakításáért, a leltár, a mérlegkészítés megszervezéséért, c) a gazdasági tevékenységet ellátó szervezeti egységhez tartozó jelentések, tervek készítési rendjének és elkészítésének megszervezéséért, d) a pénz- és eszközgazdálkodás rendjének megszervezéséért, e) a gazdasági adatszolgáltatási rend kialakításáért, f) a felsoroltak tartalmi helyességéért. (3) Felelős a műszaki-gazdasági fejlesztési, felújítási és üzemeltetési feladatok ellátásáért. c) Az osztályvezetők, önálló csoport vezetőinek jogállása 21. (1) Az osztályvezetőket az igazgató bízza meg. (2) Az osztályvezető irányítja és ellenőrzi az alárendelt egység tevékenységét. (3) Az osztályvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén a megbízott osztályvezetőhelyettes, esetenként - meghatározott ügyek tekintetében és az igazgatóval egyetértésben - a kijelölt ügyintéző helyettesíti. (4) Az önálló csoport vezetésével megbízott dolgozó jogállása az általa irányított egység vonatkozásában megegyezik az osztályvezetőkével. Feladata és hatásköre 22. (1) Feladata az illetékes igazgatóhelyettes irányításával a vezetésére bízott osztály munkájának szervezése. (2) Az igazgatóhelyettest az általa kijelölt osztályvezető helyettesíti. 11

12 (3) Feladata a felügyelete alatt működő beosztott munkatársak munkájának meghatározása, irányítása és ellenőrzése. (4) Gondoskodik az osztály feladatterve és különböző jelentései, tájékoztatói elkészítéséről. (5) Átruházott hatáskörben jogosult kiadmányozásra. (6) Részt vesz a rendeletek, a jogi-műszaki szabályozás- és a szabványtervezetek szakmai véleményezésében, illetve esetenként szervezi vagy irányítja azok elkészítését. (7) Intézkedik mindazokban, az osztály tevékenységével kapcsolatos kérdésekben, amelyekben a döntési jog nem a felettese hatáskörébe tartozik. (8) Gondoskodik az irányítása alatt álló osztály feladatainak teljesítéséről és az azok hatékony végrehajtását akadályozó körülmények elhárításáról. (9) Szükség szerint szakmai iránymutatást ad. (10) Kezdeményezi a szakterületek közötti vitás kérdésekben a vezetői szintű döntések, iránymutatások kiadását. (11) Feladata a beosztott dolgozók teljesítménykövetelményének meghatározása, teljesítményértékelésük elkészítése, minősítésük előkészítése, szakmai továbbképzésük tervezése, munkajogi intézkedések kezdeményezése. Felelőssége 23. (1) Felelős az osztály feladatainak szakszerű, jogszerű és határidőre történő ellátásáért, a saját hatáskörben hozott intézkedéseiért, döntéseiért. (2) Felelős az osztály munkatervében meghatározott szakmai feladatok és a feladatkörébe tartozó munkák - megfelelő minőségben és időben történő - végrehajtásáért. (3) Felelős mindazokért, az osztály irányításával kapcsolatos intézkedéseiért, amelyekben a döntési jog nem tartozik a felettese hatáskörébe. (4) Felelős az előírt adatszolgáltatások (szakmai és statisztikai jelentések) és szakvélemények elkészítésének határidőre történő teljesítéséért. (5) Felelős a felügyelete alatt működő egységek eredményes munkavégzéséért és az ahhoz szükséges tájékoztatás biztosításáért. (6) A feladatellátást veszélyeztető körülmény észlelése esetén köteles intézkedést kezdeményezni a felettesénél. (7) Felelős a kiadmányozási jogkörében hozott szakmai és gazdasági döntésekért. (8) Felelős a jogszabályok, az utasítások és szabályzatok betartásáért, ezek alkalmazásáért és utóbbiak továbbfejlesztéséért (az akadályozó körülmények feltárásáért, szükséges korrekciójuk kezdeményezéséért.) d) A laboratórium vezetőjének jogállása 24. (1) A laboratórium vezetője irányítja és ellenőrzi a laboratórium munkáját. (2) A laboratórium vezetőjét távolléte vagy akadályoztatása esetén az - igazgatóval egyetértésben - általa kijelölt vezető helyettesíti. Feladata és hatásköre 25. (1) A laboratórium vezetője irányítja és ellenőrzi a laboratórium munkáját. 12

13 (2) Feladataihoz tartozóan kapcsolatot tart a minisztérium szakmai főosztályaival, a társfelügyelőségekkel, a háttérintézményekkel, a Nemzeti Akkreditáló Testülettel, a műszerjavító és szervízelő cégekkel és az egyéb szervekkel. Szabályozza a felsorolt szervekkel történő kapcsolattartás módját, kidolgozza a kapcsolatok fejlesztésének teendőit. (3) Gondoskodik a mérőállomás feladatterve és különböző jelentései, tájékoztatói elkészítéséről, részt vesz a rendeletek, a jogi-műszaki szabályozás- és a szabványtervezetek stb. szakmai véleményezésében, illetve esetenként szervezi vagy irányítja azok elkészítését. (4) Intézkedik mindazokban, a mérőállomás tevékenységével kapcsolatos kérdésekben, amelyekben a döntési jog megilleti. (5) Gondoskodik az irányítása és felügyelete alatt álló mérőállomás feladatainak teljesítéséről és az azok hatékony végrehajtását akadályozó körülmények elhárításáról. (6) Irányítja és ellenőrzi a mérőállomás gazdálkodási feladatait. Meghatározza a feladatok eredményes és gazdaságos megoldásához szükséges feltételeket, és biztosításuk érdekében intézkedik. (7) Koordinálja az eszköz- és készletgazdálkodását. Megteszi a szükséges intézkedéseket a mérőállomás rendelkezésére álló eszközök megőrzése, rendeltetésszerű és gazdaságos felhasználása érdekében. (8) Közreműködik a Felügyelőség szabad kapacitásának hasznosításában, az előírt és tervezett bevételei teljesítésében, illetve realizálásában. (9) Javaslatot tesz a szakmai és műszaki fejlesztésekre (beruházások, felújítások műszerbeszerzések stb.), a belső szabályzatok, igazgatói utasítások kidolgozására és részt vesz azok elkészítésében és végrehajtásában. (10) Tájékoztatja a műszaki igazgatót mindazon ügyekről, eseményekről, amelyek hatáskörébe tartozó intézkedést, döntést igényelnek. (11) Meghatározza az irányítása alá tartozó dolgozók teljesítménykövetelményeit, és elvégzi a teljesítményértékelést. Felelőssége 26. (1) Felelős feladatainak szakszerű és határidőre történő ellátásáért, a saját hatáskörben hozott intézkedéseiért, döntéseiért. (2) Felelős a laboratórium munkatervében meghatározott szakmai feladatok és a feladatkörébe tartozó munkák - megfelelő minőségben és időben történő végrehajtásáért. (3) Felelős az előírt adatszolgáltatások (szakmai és statisztikai jelentések), mérési és monitoring eredmények feldolgozásának, a mérési jegyzőkönyvek és szakvélemények elkészítésének határidőre történő teljesítéséért. (4) Felelős a felügyelete alatt működő egységek eredményes munkavégzéséért és az ahhoz szükséges tájékoztatás biztosításért. (5) Felelős a laboratórium irányításával kapcsolatos intézkedéseiért. (6) Felelős az akkreditálási követelményekben foglaltak betartásáért. e) Az osztályvezető-helyettesek és csoportvezetők jogállása 27. (1) Az osztályvezető-helyetteseket, valamint a csoportvezetőket az igazgató bízza meg az illetékes osztályvezető véleményének kikérésével. 13

14 (2) A csoportvezető a munkacsoport vezetésével megbízott köztisztviselő, aki az osztályvezetőnek van közvetlenül alárendelve. Feladata és hatásköre 28. (1) A csoportvezető az osztályvezetőtől vagy magasabb beosztású vezetőtől kapott utasítások és iránymutatások alapján szervezi és irányítja a vezetése alatt álló csoport munkáját. - Megteszi a szükséges intézkedéseket a csoport ügykörébe tartozó feladatok végrehajtása érdekében és intézkedik az osztályvezető vagy más felettes vezető által a hatáskörébe utalt ügyekben. - Irányítja a csoport szakmai munkáját, koordinálja annak tevékenységét, figyelemmel kíséri más szervezeti egységekkel való együttműködését. - Szervezi és irányítja a csoport ügyrendi feladatainak ellátását. - Felelős a munkafeladatok szakszerű és határidőre történő végrehajtásáért. (3) A csoportvezetők közül az osztályvezető javaslatára az igazgató osztályvezetőhelyettest jelöl ki. (4) Az osztályvezető-helyettes feladata az osztályvezető távollétében a szervezeti egység munkájának irányítása, ellenőrzése. Az osztályvezető és helyettese egyszerre huzamosabb ideig nem lehet távol munkahelyétől. 2. A közszolgálati jogviszonyban állók feladata, hatásköre és felelőssége Feladata és hatásköre 29. (1) A köztisztviselő a munkáját a munkaköri leírásban meghatározott szakterületen a csoportvezető és az osztályvezető irányításával és ellenőrzésével végzi. (2) A köztisztviselők az ügyek intézése során államigazgatási ügyekben határozat tervezetet, szakhatósági állásfoglalás tervezetet, szakvéleményt, jegyzőkönyvet, (továbbiakban ügyiratot) készítenek. (3) Az ügyiratot a tényállás alapos és komplex vizsgálata, az összefüggések feltárása alapján, a jogszabályi előírások betartásával, alapos műszaki, ill. jogi ismeretek birtokában az előírt határidőre az ügyintézési szabályok szerint kötelesek elkészíteni. (4) Az ügykezelő a kapott utasítások és határidők, valamint a munkakörére vonatkozó szabályzatok figyelembevételével ellátja a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat. (5) Az ügykezelő elvégzi azokat az ügyvitelkörébe tartozó feladatokat, amelyekkel a vezető vagy az erre feljogosított munkatárs megbízza. Felelőssége

15 1) A köztisztviselő felelős munkaterületén a Felügyelőség, illetve a szervezeti egység állandó és időszakos célkitűzéseinek érvényesítéséért, a vezető által adott feladatok, eseti megbízások szakszerű és határidőben történő teljesítéséért a kapott utasítások és határidők figyelembevételével. 2) A köztisztviselő felelős az ügyiratban foglaltak helytállóságáért. A tényállás körültekintő, alapos tisztázása érdekében legjobb tudása szerint köteles felhasználni a Felügyelőségnél rendelkezésre álló eszközöket, adatokat. 3) A köztisztviselő az ügyiratot érdemi döntésre előkészíti. Az ügyirat kiadmányozása vagy más egységhez történő átadása előtt köteles a csoportvezetővel, illetve az egységvezetővel aláírattatni. Az egységvezető és a felügyelő közötti szakkérdésben felmerülő véleménykülönbség esetén a vezető véleménye az irányadó. 4) A köztisztviselő hatósági vizsgálatok során képviseli a Felügyelőséget, a vizsgálatot legjobb szakmai tudása és a jogszabályi előírások szerint köteles végezni. Az ügy érdemi elintézése érdekében a felügyelő jogosult egyeztetést folytatni. 5) A köztisztviselő helyszíni ellenőrzése során konkrét feladatkörén túlmenően köteles a Felügyelőség hatáskörébe tartozó, általa észlelt környezetvédelmi ügyben érdemben eljárni, ha ez nem lehetséges, akkor a tényállást rögzíteni és azt jelenteni vezetőjének. 6) A megfelelő ügyintézés érdekében a felügyelő köteles alaposan ismerni a vonatkozó jogszabályokat és egyéb általános, valamint szakmai rendelkezéseket. Folyamatosan köteles tájékozódni az ágazati előírásokról és irányelvekről. 7) A köztisztviselő igazgatóhelyettesétől szakmai kérdésekben az osztályvezetőn keresztül konzultációt kérhet. 3. A fizikai alkalmazott jogállása, feladata és hatásköre 31. (1) A fizikai alkalmazott a munkaköri leírásában meghatározott körben segíti a köztisztviselői és ügykezelői feladatok ellátását. (2) A fizikai alkalmazott elvégzi mindazokat a kisegítői feladatokat, amelyekkel a vezető vagy az erre feljogosított munkatárs megbízza. 4. Az értekezletek rendje 32. (1) Az igazgató a feladatellátások függvényében hetente, lehetőleg hétfői munkanapon - vezetői értekezletet tart, melynek keretében áttekintik az egyes aktuális feladatokat. A feladatok ellátásának koordinálása és ellenőrzése, számonkérése, a munka hatékonyságának növelése, a feladatok meghatározása, megosztása vezetői értekezleten történik. (2) A vezetői értekezlet résztvevői: igazgatóhelyettesek, osztályvezetők, önálló csoportvezetők. (3) A vezetői értekezletről szükség szerint az igazgató utasítására írásos anyag készül, amelynek kiosztásáról a Titkárság gondoskodik. (4) A vezetői értekezletet követően az egységvezetők értekezletet tartanak. A vezető az elhangzott feladatokról tájékoztatást ad és meghatározza a feladatok végrehajtásának módját. Számon kéri a lejárt határidejű feladatok végrehajtását. 15

16 (5) A vezető a feladatok meghatározása, azok végrehajtása céljából, a végrehajtás ellenőrzésére, továbbá egyéb szakmai indokok alapján összehívhat munkaértekezletet. (6) Az igazgató évente legalább egy alkalommal értékeli a Felügyelőség munkáját, amely értekezleten minden munkatárs részt vesz. Szervezeti kapcsolatok és koordináció 33. (1) A szervezeti egységek vezetői, az ügyintézők, valamint a Felügyelőség munkatársai egymással feladataik ellátásával kapcsolatos, szokásos munkafolyamatokban közvetlenül együttműködnek. (2) A szervezeti egységek vezetői egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok ellátásában, de egyes szervezeti egységek vezetői, illetve más személyek, több szervezeti egységre kiterjedően összefogó, koordináló feladattal bízhatóak meg. (3) Több szervezeti egységre kiterjedő feladat esetében az a vezető fogja össze és felelős a végrehajtásért, akire az ügyirat elsőként van szignálva. A többi szervezeti egység köteles az általa kért adatokat biztosítani, és határidőre az intézkedéseket megtenni. (4) Véleményeltérés esetén a műszaki igazgatóhelyettes dönt. (5) Az egységvezetők intézkedéseik keretében felelősek a más egységvezetők, külső szerveket érintő tájékoztatás megadásáért, a velük való szükséges koordináció kezdeményezéséért. 5. A kiadmányozás rendje 34. (1) A saját vagy átruházott hatáskörben hozott írásbeli intézkedés aláírása a kiadmányozás. A kiadmányozó az intézkedést saját kezűleg írja alá, névbélyegző nem használható. (2) Az ügyiratok kiadmányozásra való előkészítése, a jogszabályoknak, a szakmai követelményeknek megfelelő megszerkesztése és az előírt határidőben történő elintézése az ügy előadójának a feladata. (3) Hatósági határozat csak a hatósági tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetőjének szignálása után kiadmányozható. (4) Szakhatósági állásfoglalást az ügykör szerinti osztályvezető az ügy előadójának szignálásával kiadmányozza. (5) A kiadmányozás részletes szabályait külön igazgatói utasítás határozza meg. IV. fejezet Együttműködés, kapcsolattartás, tájékoztatás és képviselet szabályai 1. Külső kapcsolatok 35. (1) Az országos szervekkel való kapcsolattartás az igazgató jogköre. Akadályoztatása esetén igazgatóhelyettes helyettesítheti. 16

17 (2) Egyéb megyei szervekkel, társadalmi szervezetekkel különös figyelemmel a környezetvédő egyesületekkel - az igazgató, illetve az általa megbízott illetékes igazgatóhelyettes tartja a kapcsolatot. 2. Külföldi kapcsolatok 36. (1) A külföldiekkel a kapcsolatot az igazgató vagy átruházott jogkörben helyettesei, illetve az arra kijelölt köztisztviselői tartja. 3. A tájékoztatás, nyilatkozattétel rendje 37. (1) A Felügyelőséget érintő kérdésekben a média írás- és szóbeli tájékoztatása a KvVM Sajtó Osztályának hozzájárulását követően az igazgató feladata. (2) A tájékoztatással, nyilatkozattétellel kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatokat az igazgató által kijelölt személy végzi. (3) A Felügyelőség bármely munkatársa köteles az igazgatót közvetlen hivatali felettese útján haladéktalanul tájékoztatni, ha a média képviselője tájékoztatás, illetve nyilatkozattétel céljából megkeresi. (4) Az igazgató esetenként dönt arról, hogy adott ügyben ki adhat tájékoztatást, illetve kit jogosít fel a nyilatkozattételre. (5) Sajtótájékoztató szervezésére csak a szakterület szempontjából kiemelkedő jelentőségű témák esetében kerülhet sor a KvVM Sajtó Osztályával történt előzetes egyeztetés alapján. 4. A Felügyelőség képviselete 38. (1) A Felügyelőséget az igazgató képviseli. (2) Az igazgató személyesen képviseli a Felügyelőséget a környezetvédelmi miniszterrel, az államtitkárral, az országos vagy megyei, illetve területi hatáskörű szervek vezetőivel, külföldi társszervek vezetőivel, belföldi társszervek vezetőivel, megyei közgyűlés elnökével történő megbeszélés, tárgyalás során. (3) A Felügyelőséget az igazgató által megbízott más személy is képviselheti. (4) Az igazgató gondoskodik a Felügyelőség jogi képviseletének ellátásáról a szervezeten belül, illetve megbízás keretében, ügyvédi iroda által. 5. A kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés rendje 39. (1) A Felügyelőség feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) az igazgató vagy az általa megbízott személy (a továbbiakban: kötelezettségvállaló) jogosult a Fel- 17

18 ügyelőség feladatainak célszerű és hatékony ellátására figyelemmel. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. (2) A kötelezettségvállalás a gazdasági vezető vagy az általa kijelölt személy ellenjegyzése után, és csak írásban történhet. (3) Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet, b) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. (4) Az ellenjegyzésre jogosultnak a kötelezettségvállalást jelentő okmányt, ha nem ért vele egyet, akkor kell ellenjegyeznie, ha erre a kötelezettségvállaló írásban utasítja. Ez esetben az okmányt a kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt záradékkal kell ellátnia, s erről a felügyeleti szerv vezetőjét 8 napon belül értesítenie kell. (5) A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, és érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. (6) Érvényesítést csak az ezzel írásban megbízott dolgozó végezhet. Az érvényesítésnek az érvényesítve megjelölésen kívül tartalmaznia kell a megállapított öszszeget és a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot is. Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul. (7) A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (a továbbiakban: utalványozás) az igazgató, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (8) Utalványozni csak az érvényesített okmányra rávezetett vagy külön írásbeli rendelkezéssel (a továbbiakban: utalvány) lehet. (9) A külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon (utalványrendeleten) fel kell tüntetni a) a rendelkezőnek és a rendelkezést végrehajtónak a megnevezését; b) az,,utalvány szót; c) a költségvetési évet; d) a fizetés időpontját, és összegét; e) a megterhelendő, jóváírandó bankszámla számát és megnevezését; (10)Az utalvány ellenjegyzésére az igazgató, illetőleg az általa kijelölt személy jogosult. (11)Az utalvány ellenjegyzése során a fentiek értelemszerű alkalmazásával kell eljárni. (12)Az ellenjegyzésre jogosultnak az utalványt, ha nem ért vele egyet, akkor kell ellenjegyeznie, ha erre az utalványozó írásban utasítja. Ez esetben az okmányt az utalványozás ellenjegyzése utasításra történt záradékkal kell ellátnia, s erről a felügyeleti szervet 8 napon belül értesítenie kell. (13)A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és az ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. (14)Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult személlyel. (15)Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el. (16)A kötelezettségvállalásra, érvényesítésre, utalványozásra, valamint az ellenjegyzésre az igazgató és az általa külön igazgatói utasításban felhatalmazott munkatárs jogosult. A külön igazgatói utasítás a jogosultak nevét, aláírását és a jogosultságtartalmát (összegszerűségét és tárgyát) is tartalmazza. A szerződésekről a gazdasági osztály külön nyilvántartást vezet. 18

19 V. fejezet A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes rendelkezések, a munkáltatói jogok gyakorlása 1. A munkavégzés és az ügyintézés általános szabályai 40. (1) A Felügyelőség valamennyi munkatársa köteles a munkaköri leírásában meghatározott feladatait a legjobb tudása szerint ellátni. A munkaköri leírás alaki és tartalmi követelményeit igazgatói utasítás határozza meg. (2) Az ügyintézőknek a rájuk bízott ügyekben önállóan, részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, a jogszabályoknak megfelelően kell eljárniuk. (3) A munkatársaknak munkavégzésre alkalmas állapotban, köztisztviselőhöz méltóan, a beosztáshoz és feladatkörhöz igazodó ruházatban kell megjelennie. (4) Az ügyiratkezelés szabályairól külön igazgatói utasítás rendelkezik. 2. Lakossági bejelentések, panaszok intézésének rendje 41. (1) A telefonon érkezett bejelentésről, panaszról a munkatárs, vagy az ügyfélszolgálat előadója köteles feljegyzést készíteni. A személyesen megjelenő ügyfél bejelentéséről, vagy panaszáról a panasz- és kárelhárítási osztály munkatársa feljegyzést, vagy jegyzőkönyvet készít. Ezeket az ügyiratkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően iktatni kell. (2) A lakossági bejelentéseket és panaszokat az Ellenőrzési és Panaszkivizsgálási Osztály szervezeti egysége vizsgálja ki. 3. A Felügyelőség munkarendje 42. (1) A Felügyelőség dolgozóinak hivatali munkaideje heti 40 óra. (2) Az igazgató egyes munkaköröknél a munkaköri leírás, illetve az érintett munkatárssal történt előzetes megállapodás alapján a munkaidő kezdésének és befejezésének időpontját az (1) bekezdésben meghatározott munkaidő mértékét irányadónak tekintve, az általánostól eltérően állapíthatja meg. (3) A 30 perces munkaközi szünetet, péntek kivételével, és óra között lehet igénybe venni. 4. Az ügyeleti szolgálat 43. (1) A Felügyelőség ezzel megbízott vezetői, szakértői munkaidőn kívül telefonon ügyeletet tartanak. (2) Az ügyeletesek környezeti kárbejelentés esetén értesítik a vezetőket és a minisztériumot, szükség esetén gondoskodnak további szakértők bevonásával a kárelhárításról, vagy továbbítják a bejelentést a hatáskörrel rendelkező szerveknek. 19

20 (3) Az ügyelet és a kárelhárítás részletes szabályairól az igazgató utasításban rendelkezik. 5. Az ügyfélfogadás rendje 44. (1) A Felügyelőségen Zöld Pont Iroda működik, mely az alábbi időbeosztásban áll az ügyfelek rendelkezésére: Hétfő, Szerda: 9-16-óráig Kedd, Csütörtök, Péntek: 9-12 óráig Ebédidő : óráig (2) A Felügyelőség munkatársainak ügyfélfogadási rendje az alábbi: Hétfő, Szerda: 9-16-óráig Péntek: 9-12-óráig (3) Az ügyfélfogadás mellett a zavartalan munkavégzést biztosítani kell. (4) A (2) bekezdésben meghatározott ügyfélfogadási időn kívül ügyfelek a Felügyelőség hivatalos helyiségeiben csak irodavezetői, vagy osztályvezetői engedéllyel és az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban tartózkodhatnak. (5) Az igazgató előzetes bejelentkezés szerint szerdánként tartja a fogadóóráit. 6. A helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel szabályai 45. (1) A helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel szabályozásának célja a feladatellátás folyamatosságának biztosítása. (2) Az állandó helyettesítés rendje a következő: - az igazgató esetében a szakmailag illetékes igazgatóhelyettes, - az osztályvezető esetében a helyettest az igazgató az osztályvezető javaslatára írásban bízza meg, - a csoportvezető esetében a helyettest a vezetője az igazgató egyetértésével írásban bízza meg. (3) A helyettesítést ellátó személy a helyettesítést követően a helyettesített munkatársat minden lényeges eseményről, a munkavégzés körülményeiről részletesen tájékoztatni köteles. (4) A helyettest helyettesítés során hozott intézkedésért, végzett tevékenységéért ugyanaz a felelősség terheli, mint a helyettesített munkatársat. (5) Vezető, és helyettesének a munkahelyről egy időben való tartós távolléte nem engedélyezhető, illetve helyettesítéséről szükség szerint külön kell gondoskodni. (6) Munkakör átadás-átvételre a közvetlen felettes által meghatározott körben, személyi változás és tartós távollét esetén kerül sor. (7) Munkakört az új vezetőnek, munkatársnak, ezek hiányában a közvetlen felettesnek kell átadni. (8) A munkakör átadás-átvételt jegyzőkönyvben kell rögzíteni, az alábbiak szerint: a) átadásra kerülő munkakör szakmai feladatai, b) munkaköri leírás abban az esetben, ha tartós távollét miatt kerül sor az átadásátvételre c) folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolása, tájékoztatás a végrehajtásuk helyzetéről, szükséges teendőkről d) átadásra kerülő iratok, utasítások, tervek, szabályzatok, nyilvántartások stb. jegyzéke 20

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat TITK- 31-8/2006. 7/2006. számú Igazgatói Utasítás Szervezeti és Működési Szabályzat 2006. szeptember BEVEZETÉS A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és 182/2006. (VIII.28.) Korm.

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék 1 Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék Hévízgyörk Község Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A 2006. január 20-i, április 15-i, augusztus 31-i és november 15-i módosításokkal egységes szerkezetben Szeged 2 Tartalom I.

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése a Kiadmányozási és Helyettesítési Szabályzatról 2 A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalban

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű használatáért fizetendő díjakról.

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL BUDAPEST, 2003. június T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Általános rendelkezések A kötelezettségvállalás 3. old.

Részletesebben

A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Sáránd, 2013. május 31. A Sárándi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. számú függelék a 3/2011. (IV. 4.) számú önkormányzati rendelethez KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Hivatal

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet 1. számú melléklet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) Az ügyrend célja A Kormánymegbízotti Kabinet feladat- és hatáskörének meghatározása,

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje kerül az ülésre előterjesztésre. A létszám meghatározásakor

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására

Előterjesztés. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Előterjesztés Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására Tisztelt Bizottság! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1. sz. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (1) és (3) bekezdése alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ügyrendjét, működési rendjét

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje A 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv.) 67. b.) pontjában, a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1 I. A Polgármesteri Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete, irányítása, vezetése és képviselete...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei ÁROP 1.1.19-2012-2012-0006 - Stratégiai tervdokumentumok és című projektben vállalt társadalmi fenntarthatósági szempont: A szervezeti felelősségi rendszer bemutatása a Külügyminisztériumban 2013. novemberi

Részletesebben