A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május"

Átírás

1 A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata május

2 I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya a Felügyelőségre, a Felügyelőség jogszabályban megjelölt feladatainak ellátására, működésére, szervezeti felépítésére, vezetőinek és munkatársainak jogállására terjed ki. II. fejezet A Felügyelőség jogállása, irányítása és feladatai 1. A Felügyelőség alapítója, alapító okirat száma, alapítás időpontja, jogelőd 2. (1) A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget a 341/2004. (XII.22.) Kormányrendelet hozta létre. (2) Az alapító okirat száma, az alapítás időpontja: JKH-182/10/2004, december 1. (3) Jogelőd: A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Felügyelet, valamint a természetvédelmi és tájvédelmi hatósági feladatok tekintetében a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. 2. A Felügyelőség elnevezése, székhelye, telephelyei 3. (1) A Felügyelőség elnevezését és székhelyét a 341/2004. (XII.22.) Kormányrendelet melléklete határozza meg. (2) A Felügyelőség elnevezése: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. (3) A Felügyelőség székhelye: 1072 Budapest, Nagydiófa u (4) A Felügyelőség telephelyei: 1211 Budapest, Szabadkikötő út 1-13., 1088 Budapest, Rákóczi út 41., 1110 Budapest, Nagyszőlős u A Felügyelőség jogállása, gazdálkodásának rendje, irányító és felettes szerve 4. (1) A Felügyelőség a környezetvédelmi miniszter irányítása alatt működő önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. Államigazgatási eljárásban felettes szerve az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség. 2

3 (2) A Felügyelőség vezetőjét a közigazgatási államtitkár nevezi ki, és gyakorolja a munkáltatói jogkört. A Felügyelőség szervezeti és működési szabályzatát és éves munkatervét a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá. (3) A Felügyelőség vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 4. A felügyelőség illetékességi területe A Felügyelőség illetékességi területét a 29/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének II. pontja határozza meg. 5. A Felügyelőség azonosító adatai 5. (1) Telefon- és telefaxszámok, címek, egyéb elérhetőségek a) A Felügyelőség postai címe: 1447 Budapest, Pf.: 541. b) A Felügyelőség központi telefonszáma: c) A Laboratórium telefonszáma : d) A Felügyelőség faxszámai: , A Laboratórium faxszáma: e) A Felügyelőség címe: f) Egyéb elérhetőség: ügyeleti telefonszám: (2) Felügyelőség azonosító számai a) Államháztartási azonosító szám: b) Adóazonosító szám: c) KSH statisztikai számjele: törzsszám: , szakágazati szám: 7512 d) Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla-szám: e) Beruházási előirányzat-felhasználási keretszámla-szám: A bélyegzőhasználat rendje 6. (1) A Felügyelőség a következő típusú bélyegzőket használhatja: a) körbélyegző: 4 - db b) fejléc bélyegzők: 10 - db (2) Azokról a bélyegzőkről, amelyeken a Magyar Köztársaság címere van hivatalos bélyegző nyilvántartást kell vezetni. Hivatalos bélyegzőt csak a legszükségesebb számban szabad forgalomban tartani, és minden körülmények között a biztonságos tárolásukról gondoskodni kell. 3

4 (3) A bélyegző-nyilvántartásnak a következőt kell tartalmaznia: a) sorszámot b) a bélyegző lenyomatát c) a bélyegző kiadásának idejét (év, hó, nap) d) a bélyegzőhasználó szervezeti egység nevét e) a bélyegző használatára jogosult köztisztviselő nevét és az átvételt igazoló aláírást f) a bélyegző visszavételének időpontját (év, hó, nap) g) a bélyegző visszavevőjének aláírását h) egyéb intézkedések rovata: a tett intézkedés, annak időpontja (év, hó, nap), az intézkedést tevő aláírása. (4) A bélyegző-nyilvántartást az Üzemeltetési Önálló Csoport vezeti, és gondoskodik a visszavételezett, vagy ki nem adott bélyegzők biztonságos őrzéséről. (5) A megszűnt és az avult bélyegzőket az Ügyiratkezelési Szabályzat rendelkezései szerint kell kezelni, nyilvántartani és megsemmisíteni. (6) A bélyegzőhasználat részletes szabályait az Ügyiratkezelési Szabályzat tartalmazza. 7. A Felügyelőség feladatai 7. (1) A Felügyelőség tevékenysége során előmozdítja és támogatja a feladatkörükkel kapcsolatos társadalmi kezdeményezéseket és felhasználja az eredményeket munkája során, továbbá népszerűsíti a környezet, a természet és vízügy védelmét. (2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik - gyakorolja külön jogszabályban meghatározott elsőfokú a) környezetvédelmi, b) természetvédelmi, c) tájvédelmi és d) vízügyi hatósági, szakhatósági jogköröket. e) működteti a hatósági tevékenység ellátásához szükséges laboratóriumot, f) vezeti a külön jogszabályok szerinti nyilvántartásokat, g) összegyűjti és az Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges feladatkörével összefüggő adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel, h) ellátja a miniszter által meghatározott feladatmegosztás szerint a környezet állapotának és használatának figyelemmel kíséréséhez, igénybevételi és terhelési adatainak méréséhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához és nyilvántartásához kialakított környezetvédelmi mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat (monitoring), valamint az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban együtt: Információs Rendszer) működtetéséhez szükséges hatáskörébe utalt területi, valamint i) a jogerős hatósági határozaton alapuló ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatokat, j) közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában, k) III. fokú készültség esetén az ár- és belvízvédekezés, valamint a vízminőségi kárelhárítás külön jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásában, 4

5 l) véleményezi a települési önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú rendelet- és határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programokat, m) a kiemelt a térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a helyi építésügyi szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket, n) a felszámolási, végelszámolási eljárásban a környezeti károsodások, terhek rendezését elrendelő határozat végrehajtására a felszámoló által kötött szerződést, közbenső mérleget, vagyonfelosztási javaslatot, o) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról, p) segíti az illetékességi területén működő önkormányzatokat környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági feladataik ellátásában, q) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában. (3) A Felügyelőség a 7. (2) bekezdésében foglaltakon túl: a) javaslatot tesz az ország területének a légszennyezettség mértéke alapján zónákba (agglomerációkba) történő besorolására, b) a határértéket meghaladó légszennyezettségű településekre, térségekre és zónákra intézkedési programot készít, nyilvánosságra hozza, irányítja és végrehatja azt, c) közreműködik a füstködriadó (szmogriadó) terv kidolgozásában, a riadó kezdeményezésében és a terv végrehajtásában, d) a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési részegységek összeállításában, e) szennyezéscsökkentési intézkedési tervet dolgoz ki, f) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály a feladatkörébe utal. III. fejezet A Felügyelőség vezetőinek és munkatársainak jogállása, működése 1. A Felügyelőség vezetői 8. A Felügyelőség vezetői: a) az igazgató b) az igazgatóhelyettesek c) osztályvezetők, önálló csoport vezetői d) a laboratórium vezetője e) osztályvezető-helyettesek, csoportvezetők a) Az igazgató jogállása 9. 5

6 (1) Az igazgató a Felügyelőség egyszemélyi felelős vezetője. Felette a munkáltatói jogokat a Környezetvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára gyakorolja. (2) A Felügyelőség vezetői, érdemi ügyintézői az igazgató nevében járnak el a kiadmányozás rendjéről szóló utasításban foglaltaknak megfelelően. (3) Az igazgató a hatáskörébe tartozó ügyekben a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el. (4) Az igazgató gyakorolja a Felügyelőség dolgozói felett a munkáltatói jogkört és irányítja az igazgatóhelyettesek, a közvetlen felügyelete alá tartozó munkatársak és szervezeti egységek, illetve vezetőik tevékenységét. (5) Az igazgató látja el a Felügyelőség képviseletét a minisztériumok és a Főfelügyelőség, Főigazgatóság, valamint a bel- és külföldi társszervek, a más hatóságok és a társadalmi szervek felé. A Felügyelőség képviseletét személyesen gyakorolja, de a képviseleti jogát esetenként vagy egyes ügytípusokra nézve átruházhatja. (6) Az igazgató jár el a jogszabályban vagy jelen Szabályzatban közvetlen feladatkörébe utalt ügyekben, továbbá amelyekben a döntés jogát a maga részére fenntartotta. (7) Az igazgató az intézkedés jogát - jogszabályok keretei között - bármely ügyben magához vonhatja, meghatározott ügy intézésére a Felügyelőség bármely köztisztviselőjét, fizikai alkalmazottját - a jelen Szabályzatban, illetve a munkaköri leírásban meghatározott feladatkörétől eltérően is - kijelölheti és az ügyintézés módjára is utasítást adhat. (8) Az igazgatót gazdasági ügyekben a gazdasági igazgatóhelyettes, államigazgatási ügyekben a hatósági igazgatóhelyettes, műszaki ügyekben a műszaki igazgatóhelyettes helyettesíti. (9) Az igazgató és az igazgatóhelyettesek egyidejűleg rendkívüli esetet kivéve nem lehetnek távol. (10) Az igazgató köteles kijelölni rendkívüli eset fennállásakor a vezetők közül azt a személyt, aki a helyettesítést ellátja. Hatásköre és feladata 10. (1) Az igazgató feladata különösen: (a) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség és az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság vezetőivel és a társfelügyelőségek vezetőivel való kapcsolattartás; (b) megfelelő kapcsolat kiépítése és folyamatos együttműködés az illetékességi területen lévő állami, önkormányzati és társadalmi szervekkel, valamint gazdálkodó szervezetekkel; (b) a Felügyelőség szervezetének kialakítása, a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, a munkatársak erkölcsi és anyagi ösztönzésének, valamint felelősségének érvényesítése; (c) a Felügyelőség személyzeti munkájának kialakítása és irányítása; (d) a Felügyelőség kötelezettségeinek teljesítése; (e) a Felügyelőség munkatervének elkészíttetése és az abban meghatározott feladatok teljesítése érdekében a feladatoknak a szervezeti egységekre történő lebontása, a végrehajtás ellenőrzése; 6

7 (f) az igazgatóhelyettesek, a közvetlen irányítása alatt álló munkatársak és egységek vezetőinek irányítása és ellenőrzése, a komplex feladatok végrehajtása során az együttműködési keretek meghatározása; (g) a műszaki, szakmai és technikai színvonal emelése a munka minőségének javítása érdekében; (h) a baleset-elhárítás és munkaegészségügy színvonalának emelése; (i) a rendelkezésre álló eszközök célszerű és gazdaságos felhasználásával a hatáskörbe tartozó és az illetékességi területen jelentkező környezetvédelemmel, természetvédelemmel, tájvédelemmel és vízüggyel kapcsolatos igények kielégítése; (j) a kárelhárítási-panaszkivizsgálási tevékenység irányítása és szervezése. (2) A Felügyelőség valamennyi munkavállalója felett gyakorolja a köztisztviselői és egyéb jogviszony keletkezésével, megszűnésével, és illetményük megállapításával kapcsolatos munkáltatói jogokat, valamint a fegyelmi jogkört. (3) A Felügyelőség feladatainak ellátására, tevékenységének fejlesztésére intézkedési tervet adhat ki. (4) Javaslatot tesz a kitüntetésekre felterjesztendő személyekre és dönt az igazgatói kitüntetések és jutalmak odaítéléséről. (5) Dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály hatáskörébe utal, vagy amelyeket a maga részére fenntart. (6) Megalkotja a Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatát, jóváhagyásra a közigazgatási államtitkárnak felterjeszti. (7) A Szabályzatban meghatározott, valamint a munkaszervezéssel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok ellátására normatív tartalmú belső szabályozást igazgatói utasítást - ad ki. Felelőssége 11. (1) Az igazgató, mint egyszemélyi felelős vezető, a Felügyelőség működésének egészéért felelős. Különösen: a) a feladatkörébe tartozó tevékenység szakszerű elvégzéséért, b) a költségvetési juttatások ésszerű, takarékos felhasználásának, a gazdálkodás egészének a megszervezéséért; c) a hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatok ellátásának megszervezéséért, azok végrehajtatásáért; d) a saját hatáskörben hozott döntésekért, intézkedésekért; e) a személyzeti munka megfelelő színvonalon történő végrehajtásáért; f) belső ellenőrzés működtetéséért; g) a fejlesztések gazdaságos megvalósításáért; h) az eredményes munkavégzéshez szükséges tájékoztatás biztosításáért; i) a Laboratórium minőségügyi rendszerének működtetéséért és minőségpolitikája érvényesítéséért. b) Az igazgatóhelyettesek jogállása 12. (1) Az igazgatóhelyetteseket az igazgató bízza meg - kivéve a gazdasági igazgatóhelyettest - és gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört. (2) A gazdasági igazgatóhelyettes jogállását a 19. szabályozza. 7

8 (3) Az igazgatóhelyettest távolléte vagy akadályoztatása esetén az igazgatóval történt egyeztetés alapján az általa kijelölt osztályvezető helyettesíti. (4) Az igazgatóhelyettesek közvetlen felettese az igazgató. (5) Az igazgatóhelyettesek irányítják és felügyelik a vezetésük alatt álló szervezeti egységek működését. Az igazgatóhelyettesek általános hatásköre és feladata 13. (1) Az igazgató távolléte esetén megbízás alapján helyettesíti az igazgatót. (2) Feladataihoz tartozóan kapcsolatot tart a minisztérium szakmai főosztályaival, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséggel, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatósággal, a társfelügyelőségekkel és az egyéb szervekkel. (3) Részt vesz a Felügyelőség feladatterve és a különböző jelentések, tájékoztatók elkészítésében, a jogszabálytervezetek, műszaki szabályozástervezetek szakmai véleményezésében, illetve esetenként szervezi vagy irányítja azok elkészítését. (4) Intézkedik mindazokban a szakterületével kapcsolatos kérdésekben, amelyekben a döntési jog nem az igazgató hatáskörébe tartozik. (5) Gondoskodik az irányítása és felügyelete alatt álló szervezeti egységek feladatainak hatékony végrehajtásáról. (6) Javaslatot tesz a szakmai és műszaki fejlesztésekre (beruházások, felújítások stb.), a belső szabályzatok, igazgatói utasítások kidolgozására és részt vesz azok elkészítésében és végrehajtásában. (7) Tájékoztatja az igazgatót mindazon ügyekről, eseményekről, amelyek az igazgató hatáskörébe tartozó intézkedést, döntést igényelnek. (8) Végrehajtja azokat a teendőket, amelyeket az igazgató eseti rendelkezése és megbízása alapján a feladatkörébe utal. Felelőssége 14. (1) Felelős az igazgató helyettesítése során hozott intézkedéseiért, döntéseiért. (3) Felelős feladatainak szakszerű és határidőre történő ellátásáért, a saját hatáskörben hozott intézkedéseiért, döntéseiért. (4) Felelős a felügyelete alatt működő egységek tevékenységének megszervezéséért, a munkafeltételek, az eredményes munkavégzés és az ahhoz szükséges tájékoztatás biztosításért, az egységek ügykörébe tartozó feladatok ellátásának jogszerűségéért és szakmai színvonaláért, az előírt határidők betartásáért. (5) A feladatellátást veszélyeztető körülmény észlelése esetén köteles intézkedést kezdeményezni az igazgatónál. (6) Felelős az előírt központi adatszolgáltatások (szakmai és statisztikai jelentések), bevallások feldolgozásának határidőre történő teljesítéséért. (7) Felelős a szakterületén lévő belső szabályzatok, utasítások elkészítéséért, folyamatos karbantartásáért és nyilvántartásáért. A hatósági igazgatóhelyettes 15. 8

9 Feladata és hatásköre (1) Közvetlenül irányítja a hatósági tevékenységet ellátó, valamint az ügyfélszolgálati és ügykezelési szervezeti egységet. (2) Ellátja a jogszabályok szerinti hatósági tevékenység és a Felügyelőség egészére kiterjedő jogi tevékenység felügyeletét és irányítását, gondoskodik a Felügyelőség működésének törvényességéről. (3) Szakmai felügyeletet gyakorol a Felügyelőség igazgatási tevékenysége vonatkozásában. (4) Gondoskodik a jogszabályok Felügyelőségen történő egységes alkalmazásáról. (5) Átruházott hatáskörben jogosult kiadmányozásra. (6) Felügyeli a hatósági nyilvántartás vezetését, gondoskodik az államigazgatási határidők teljesítéséről. (7) Biztosítja a Felügyelőség képviseletét bíróságok és más hatóságok előtti peres és nem peres eljárásokban. (8) Jelentősebb döntéseiről az igazgatót rendszeresen köteles tájékoztatni. Elvi jelentőségű vagy a Felügyelőség egészére kiható konkrét döntés előtt köteles konzultálni az igazgatóval. (9) Meghatározza a felügyelete alá tartozó osztályvezetők és a Titkársági dolgozók teljesítménykövetelményeit, és elkészíti teljesítményük értékelését. Felelőssége 16. (1) Felelős a Felügyelőség hatósági feladatainak szakszerű és határidőre történő végrehajtásáért, az intézkedések törvényességéért. (2) Felelős az ügyfélszolgálati tevékenységért, valamint az ügyiratkezelési tevékenység összehangolásáért. (3) Felelős a saját hatáskörében hozott intézkedésekért, döntésekért. A műszaki igazgatóhelyettes 17. Feladata és hatásköre (1) A Felügyelőség műszaki szakmai vezetőjeként irányítja és ellenőrzi a felügyelete alá tartozó szakmai osztályok munkáját, a jogszabályokban foglalt szakágazati feladatokat. (2) Koordinálja az éves munkaterv, a feladatterv, az éves ellenőrzési terv és a beszámoló jelentések összeállítását. (3) Átruházott hatáskörben jogosult kiadmányozásra. (4) Szervezi és irányítja a Felügyelőségen végzett kiemelt munkákat, az állapotértékelést, elemzést és tanulmányok készítését, a műszaki fejlesztési vagy kutatási programokat és projekteket. (5) Segíti, koordinálja vagy irányítja a figyelő rendszer (monitoring) végzését vagy az egyedi vizsgálati, mérési programok kidolgozását, előkészítését és elvégzését, azok eredményeinek feldolgozását, kiértékelését és dokumentálását. (6) Meghatározza az alaptevékenységben végzett szolgáltatási tevékenység kereteit. (7) Meghatározza a felügyelete alá tartozó osztályvezetők teljesítménykövetelményeit, és elkészíti teljesítményük értékelését. 9

10 Felelőssége 18. (1) Felelős a Felügyelőség szakmai tevékenységének irányításáért és összehangolásáért, az éves munkaterv, a feladatterv és a beszámoló jelentések határidőre történő elkészítéséért. (2) Felelős a Felügyelőség munkatervében meghatározott szakmai feladatok és a feladatkörébe tartozó munkák - megfelelő minőségben és időben történő - végrehajtásáért. (4) Felelős a saját hatáskörben hozott intézkedésekért, döntésekért. A gazdasági igazgatóhelyettes feladata és hatásköre 19. (1) A gazdasági szervezet vezetőjét (gazdasági vezetőt) - besorolásától függetlenül - határozatlan időre a közigazgatási államtitkár az igazgató javaslatára bízza meg és menti fel. A további munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. (2) A gazdasági vezető a működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az igazgató helyettese, feladatait az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. (3) A gazdasági vezetőnek szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy felsőfokú iskolai végzettséggel és emellett mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel kell rendelkeznie. (4) A gazdasági vezető a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, b) a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi azt, c) gazdasági intézkedéseket hoz, d) felelős a feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért. (5) A gazdasági vezető felelőssége nem érinti az igazgató és az egyes ügyekért felelős dolgozók felelősségét. (6) A gazdasági vezető vagy az általa kijelölt megfelelő iskolai végzettséggel, illetve képesítéssel rendelkező - személy ellenjegyzése nélkül a Felügyelőséget terhelő gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő, és ilyen intézkedés nem tehető. (7) A gazdasági tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetőjeként irányítja és ellenőrzi a Felügyelőség működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok maradéktalan elvégzését. (8) A gazdasági igazgatóhelyettes a Felügyelőség gazdasági és pénzügyi feladatainak irányítása és ellenőrzése során a hatáskörébe tartozó ügyekben gazdasági és pénzügyi intézkedésekre jogosult. (9) A Felügyelőség kezelésében lévő eszközökkel kapcsolatos, vagyonváltozást érintő intézkedés a gazdasági igazgatóhelyettes egyetértése nélkül nem tehető. (10) Képviseli a felügyeleti szervnél a Felügyelőséget a gazdálkodási és költségvetési szakterületen, illetve a hatáskörébe tartozó kérdésekben. (11) Gondoskodik a Felügyelőség intézményi költségvetésének, valamint a Felügyelőség féléves és éves intézményi, költségvetési beszámolóinak, illetve a negyedéves mérlegjelentéseknek határidőben történő elkészítéséről. (12) Irányítja, koordinálja és ellenőrzi a Felügyelőség gazdálkodási feladatait. 10

11 (13) Meghatározza a Felügyelőség feladatainak eredményes és gazdaságos megoldásához szükséges gazdálkodási feltételeket és biztosításuk érdekében intézkedik. (14) Gazdálkodási és pénzügyi intézkedéseket dolgoz ki a Felügyelőség egészére. (15) Érvényesíti a Felügyelőség gazdálkodási, számviteli és pénzügyi feladataira vonatkozó jogszabályok és belső intézkedések előírásait. A gazdálkodási területet érintő szabályzatokat elkészíti, illetve közreműködik azok elkészítésében. (16) Irányítja és ellenőrzi a Felügyelőség pénzgazdálkodását, továbbá koordinálja az eszköz- és készletgazdálkodást. (17) Megteszi a szükséges intézkedéseket a Felügyelőség rendelkezésére álló eszközök megőrzéséhez, rendeltetésszerű és gazdaságos felhasználásához és azok fejlesztéséhez. (18) Irányítja és felügyeli a gazdálkodási tevékenységet ellátó szervezeti egységet. (19) Irányítja és felügyeli a műszaki-gazdasági fejlesztési és üzemeltetési feladatokat ellátó egységet. (20) Meghatározza a felügyelete alá tartozó osztályvezető, csoportvezető teljesítménykövetelményét, és elkészíti teljesítményük értékelését. Felelőssége 20. (1) A gazdasági igazgatóhelyettes a Felügyelőséget terhelő gazdasági kihatású kötelezettségvállalásokért a jelen és egyéb szabályzatokban leírtak szerint felel. (2) Felelős a gazdálkodási terület irányításáért, így különösen: a) a számviteli, bizonylati rend megszervezéséért, b) a költségelszámolás kialakításáért, a leltár, a mérlegkészítés megszervezéséért, c) a gazdasági tevékenységet ellátó szervezeti egységhez tartozó jelentések, tervek készítési rendjének és elkészítésének megszervezéséért, d) a pénz- és eszközgazdálkodás rendjének megszervezéséért, e) a gazdasági adatszolgáltatási rend kialakításáért, f) a felsoroltak tartalmi helyességéért. (3) Felelős a műszaki-gazdasági fejlesztési, felújítási és üzemeltetési feladatok ellátásáért. c) Az osztályvezetők, önálló csoport vezetőinek jogállása 21. (1) Az osztályvezetőket az igazgató bízza meg. (2) Az osztályvezető irányítja és ellenőrzi az alárendelt egység tevékenységét. (3) Az osztályvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén a megbízott osztályvezetőhelyettes, esetenként - meghatározott ügyek tekintetében és az igazgatóval egyetértésben - a kijelölt ügyintéző helyettesíti. (4) Az önálló csoport vezetésével megbízott dolgozó jogállása az általa irányított egység vonatkozásában megegyezik az osztályvezetőkével. Feladata és hatásköre 22. (1) Feladata az illetékes igazgatóhelyettes irányításával a vezetésére bízott osztály munkájának szervezése. (2) Az igazgatóhelyettest az általa kijelölt osztályvezető helyettesíti. 11

12 (3) Feladata a felügyelete alatt működő beosztott munkatársak munkájának meghatározása, irányítása és ellenőrzése. (4) Gondoskodik az osztály feladatterve és különböző jelentései, tájékoztatói elkészítéséről. (5) Átruházott hatáskörben jogosult kiadmányozásra. (6) Részt vesz a rendeletek, a jogi-műszaki szabályozás- és a szabványtervezetek szakmai véleményezésében, illetve esetenként szervezi vagy irányítja azok elkészítését. (7) Intézkedik mindazokban, az osztály tevékenységével kapcsolatos kérdésekben, amelyekben a döntési jog nem a felettese hatáskörébe tartozik. (8) Gondoskodik az irányítása alatt álló osztály feladatainak teljesítéséről és az azok hatékony végrehajtását akadályozó körülmények elhárításáról. (9) Szükség szerint szakmai iránymutatást ad. (10) Kezdeményezi a szakterületek közötti vitás kérdésekben a vezetői szintű döntések, iránymutatások kiadását. (11) Feladata a beosztott dolgozók teljesítménykövetelményének meghatározása, teljesítményértékelésük elkészítése, minősítésük előkészítése, szakmai továbbképzésük tervezése, munkajogi intézkedések kezdeményezése. Felelőssége 23. (1) Felelős az osztály feladatainak szakszerű, jogszerű és határidőre történő ellátásáért, a saját hatáskörben hozott intézkedéseiért, döntéseiért. (2) Felelős az osztály munkatervében meghatározott szakmai feladatok és a feladatkörébe tartozó munkák - megfelelő minőségben és időben történő - végrehajtásáért. (3) Felelős mindazokért, az osztály irányításával kapcsolatos intézkedéseiért, amelyekben a döntési jog nem tartozik a felettese hatáskörébe. (4) Felelős az előírt adatszolgáltatások (szakmai és statisztikai jelentések) és szakvélemények elkészítésének határidőre történő teljesítéséért. (5) Felelős a felügyelete alatt működő egységek eredményes munkavégzéséért és az ahhoz szükséges tájékoztatás biztosításáért. (6) A feladatellátást veszélyeztető körülmény észlelése esetén köteles intézkedést kezdeményezni a felettesénél. (7) Felelős a kiadmányozási jogkörében hozott szakmai és gazdasági döntésekért. (8) Felelős a jogszabályok, az utasítások és szabályzatok betartásáért, ezek alkalmazásáért és utóbbiak továbbfejlesztéséért (az akadályozó körülmények feltárásáért, szükséges korrekciójuk kezdeményezéséért.) d) A laboratórium vezetőjének jogállása 24. (1) A laboratórium vezetője irányítja és ellenőrzi a laboratórium munkáját. (2) A laboratórium vezetőjét távolléte vagy akadályoztatása esetén az - igazgatóval egyetértésben - általa kijelölt vezető helyettesíti. Feladata és hatásköre 25. (1) A laboratórium vezetője irányítja és ellenőrzi a laboratórium munkáját. 12

13 (2) Feladataihoz tartozóan kapcsolatot tart a minisztérium szakmai főosztályaival, a társfelügyelőségekkel, a háttérintézményekkel, a Nemzeti Akkreditáló Testülettel, a műszerjavító és szervízelő cégekkel és az egyéb szervekkel. Szabályozza a felsorolt szervekkel történő kapcsolattartás módját, kidolgozza a kapcsolatok fejlesztésének teendőit. (3) Gondoskodik a mérőállomás feladatterve és különböző jelentései, tájékoztatói elkészítéséről, részt vesz a rendeletek, a jogi-műszaki szabályozás- és a szabványtervezetek stb. szakmai véleményezésében, illetve esetenként szervezi vagy irányítja azok elkészítését. (4) Intézkedik mindazokban, a mérőállomás tevékenységével kapcsolatos kérdésekben, amelyekben a döntési jog megilleti. (5) Gondoskodik az irányítása és felügyelete alatt álló mérőállomás feladatainak teljesítéséről és az azok hatékony végrehajtását akadályozó körülmények elhárításáról. (6) Irányítja és ellenőrzi a mérőállomás gazdálkodási feladatait. Meghatározza a feladatok eredményes és gazdaságos megoldásához szükséges feltételeket, és biztosításuk érdekében intézkedik. (7) Koordinálja az eszköz- és készletgazdálkodását. Megteszi a szükséges intézkedéseket a mérőállomás rendelkezésére álló eszközök megőrzése, rendeltetésszerű és gazdaságos felhasználása érdekében. (8) Közreműködik a Felügyelőség szabad kapacitásának hasznosításában, az előírt és tervezett bevételei teljesítésében, illetve realizálásában. (9) Javaslatot tesz a szakmai és műszaki fejlesztésekre (beruházások, felújítások műszerbeszerzések stb.), a belső szabályzatok, igazgatói utasítások kidolgozására és részt vesz azok elkészítésében és végrehajtásában. (10) Tájékoztatja a műszaki igazgatót mindazon ügyekről, eseményekről, amelyek hatáskörébe tartozó intézkedést, döntést igényelnek. (11) Meghatározza az irányítása alá tartozó dolgozók teljesítménykövetelményeit, és elvégzi a teljesítményértékelést. Felelőssége 26. (1) Felelős feladatainak szakszerű és határidőre történő ellátásáért, a saját hatáskörben hozott intézkedéseiért, döntéseiért. (2) Felelős a laboratórium munkatervében meghatározott szakmai feladatok és a feladatkörébe tartozó munkák - megfelelő minőségben és időben történő végrehajtásáért. (3) Felelős az előírt adatszolgáltatások (szakmai és statisztikai jelentések), mérési és monitoring eredmények feldolgozásának, a mérési jegyzőkönyvek és szakvélemények elkészítésének határidőre történő teljesítéséért. (4) Felelős a felügyelete alatt működő egységek eredményes munkavégzéséért és az ahhoz szükséges tájékoztatás biztosításért. (5) Felelős a laboratórium irányításával kapcsolatos intézkedéseiért. (6) Felelős az akkreditálási követelményekben foglaltak betartásáért. e) Az osztályvezető-helyettesek és csoportvezetők jogállása 27. (1) Az osztályvezető-helyetteseket, valamint a csoportvezetőket az igazgató bízza meg az illetékes osztályvezető véleményének kikérésével. 13

14 (2) A csoportvezető a munkacsoport vezetésével megbízott köztisztviselő, aki az osztályvezetőnek van közvetlenül alárendelve. Feladata és hatásköre 28. (1) A csoportvezető az osztályvezetőtől vagy magasabb beosztású vezetőtől kapott utasítások és iránymutatások alapján szervezi és irányítja a vezetése alatt álló csoport munkáját. - Megteszi a szükséges intézkedéseket a csoport ügykörébe tartozó feladatok végrehajtása érdekében és intézkedik az osztályvezető vagy más felettes vezető által a hatáskörébe utalt ügyekben. - Irányítja a csoport szakmai munkáját, koordinálja annak tevékenységét, figyelemmel kíséri más szervezeti egységekkel való együttműködését. - Szervezi és irányítja a csoport ügyrendi feladatainak ellátását. - Felelős a munkafeladatok szakszerű és határidőre történő végrehajtásáért. (3) A csoportvezetők közül az osztályvezető javaslatára az igazgató osztályvezetőhelyettest jelöl ki. (4) Az osztályvezető-helyettes feladata az osztályvezető távollétében a szervezeti egység munkájának irányítása, ellenőrzése. Az osztályvezető és helyettese egyszerre huzamosabb ideig nem lehet távol munkahelyétől. 2. A közszolgálati jogviszonyban állók feladata, hatásköre és felelőssége Feladata és hatásköre 29. (1) A köztisztviselő a munkáját a munkaköri leírásban meghatározott szakterületen a csoportvezető és az osztályvezető irányításával és ellenőrzésével végzi. (2) A köztisztviselők az ügyek intézése során államigazgatási ügyekben határozat tervezetet, szakhatósági állásfoglalás tervezetet, szakvéleményt, jegyzőkönyvet, (továbbiakban ügyiratot) készítenek. (3) Az ügyiratot a tényállás alapos és komplex vizsgálata, az összefüggések feltárása alapján, a jogszabályi előírások betartásával, alapos műszaki, ill. jogi ismeretek birtokában az előírt határidőre az ügyintézési szabályok szerint kötelesek elkészíteni. (4) Az ügykezelő a kapott utasítások és határidők, valamint a munkakörére vonatkozó szabályzatok figyelembevételével ellátja a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat. (5) Az ügykezelő elvégzi azokat az ügyvitelkörébe tartozó feladatokat, amelyekkel a vezető vagy az erre feljogosított munkatárs megbízza. Felelőssége

15 1) A köztisztviselő felelős munkaterületén a Felügyelőség, illetve a szervezeti egység állandó és időszakos célkitűzéseinek érvényesítéséért, a vezető által adott feladatok, eseti megbízások szakszerű és határidőben történő teljesítéséért a kapott utasítások és határidők figyelembevételével. 2) A köztisztviselő felelős az ügyiratban foglaltak helytállóságáért. A tényállás körültekintő, alapos tisztázása érdekében legjobb tudása szerint köteles felhasználni a Felügyelőségnél rendelkezésre álló eszközöket, adatokat. 3) A köztisztviselő az ügyiratot érdemi döntésre előkészíti. Az ügyirat kiadmányozása vagy más egységhez történő átadása előtt köteles a csoportvezetővel, illetve az egységvezetővel aláírattatni. Az egységvezető és a felügyelő közötti szakkérdésben felmerülő véleménykülönbség esetén a vezető véleménye az irányadó. 4) A köztisztviselő hatósági vizsgálatok során képviseli a Felügyelőséget, a vizsgálatot legjobb szakmai tudása és a jogszabályi előírások szerint köteles végezni. Az ügy érdemi elintézése érdekében a felügyelő jogosult egyeztetést folytatni. 5) A köztisztviselő helyszíni ellenőrzése során konkrét feladatkörén túlmenően köteles a Felügyelőség hatáskörébe tartozó, általa észlelt környezetvédelmi ügyben érdemben eljárni, ha ez nem lehetséges, akkor a tényállást rögzíteni és azt jelenteni vezetőjének. 6) A megfelelő ügyintézés érdekében a felügyelő köteles alaposan ismerni a vonatkozó jogszabályokat és egyéb általános, valamint szakmai rendelkezéseket. Folyamatosan köteles tájékozódni az ágazati előírásokról és irányelvekről. 7) A köztisztviselő igazgatóhelyettesétől szakmai kérdésekben az osztályvezetőn keresztül konzultációt kérhet. 3. A fizikai alkalmazott jogállása, feladata és hatásköre 31. (1) A fizikai alkalmazott a munkaköri leírásában meghatározott körben segíti a köztisztviselői és ügykezelői feladatok ellátását. (2) A fizikai alkalmazott elvégzi mindazokat a kisegítői feladatokat, amelyekkel a vezető vagy az erre feljogosított munkatárs megbízza. 4. Az értekezletek rendje 32. (1) Az igazgató a feladatellátások függvényében hetente, lehetőleg hétfői munkanapon - vezetői értekezletet tart, melynek keretében áttekintik az egyes aktuális feladatokat. A feladatok ellátásának koordinálása és ellenőrzése, számonkérése, a munka hatékonyságának növelése, a feladatok meghatározása, megosztása vezetői értekezleten történik. (2) A vezetői értekezlet résztvevői: igazgatóhelyettesek, osztályvezetők, önálló csoportvezetők. (3) A vezetői értekezletről szükség szerint az igazgató utasítására írásos anyag készül, amelynek kiosztásáról a Titkárság gondoskodik. (4) A vezetői értekezletet követően az egységvezetők értekezletet tartanak. A vezető az elhangzott feladatokról tájékoztatást ad és meghatározza a feladatok végrehajtásának módját. Számon kéri a lejárt határidejű feladatok végrehajtását. 15

16 (5) A vezető a feladatok meghatározása, azok végrehajtása céljából, a végrehajtás ellenőrzésére, továbbá egyéb szakmai indokok alapján összehívhat munkaértekezletet. (6) Az igazgató évente legalább egy alkalommal értékeli a Felügyelőség munkáját, amely értekezleten minden munkatárs részt vesz. Szervezeti kapcsolatok és koordináció 33. (1) A szervezeti egységek vezetői, az ügyintézők, valamint a Felügyelőség munkatársai egymással feladataik ellátásával kapcsolatos, szokásos munkafolyamatokban közvetlenül együttműködnek. (2) A szervezeti egységek vezetői egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok ellátásában, de egyes szervezeti egységek vezetői, illetve más személyek, több szervezeti egységre kiterjedően összefogó, koordináló feladattal bízhatóak meg. (3) Több szervezeti egységre kiterjedő feladat esetében az a vezető fogja össze és felelős a végrehajtásért, akire az ügyirat elsőként van szignálva. A többi szervezeti egység köteles az általa kért adatokat biztosítani, és határidőre az intézkedéseket megtenni. (4) Véleményeltérés esetén a műszaki igazgatóhelyettes dönt. (5) Az egységvezetők intézkedéseik keretében felelősek a más egységvezetők, külső szerveket érintő tájékoztatás megadásáért, a velük való szükséges koordináció kezdeményezéséért. 5. A kiadmányozás rendje 34. (1) A saját vagy átruházott hatáskörben hozott írásbeli intézkedés aláírása a kiadmányozás. A kiadmányozó az intézkedést saját kezűleg írja alá, névbélyegző nem használható. (2) Az ügyiratok kiadmányozásra való előkészítése, a jogszabályoknak, a szakmai követelményeknek megfelelő megszerkesztése és az előírt határidőben történő elintézése az ügy előadójának a feladata. (3) Hatósági határozat csak a hatósági tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetőjének szignálása után kiadmányozható. (4) Szakhatósági állásfoglalást az ügykör szerinti osztályvezető az ügy előadójának szignálásával kiadmányozza. (5) A kiadmányozás részletes szabályait külön igazgatói utasítás határozza meg. IV. fejezet Együttműködés, kapcsolattartás, tájékoztatás és képviselet szabályai 1. Külső kapcsolatok 35. (1) Az országos szervekkel való kapcsolattartás az igazgató jogköre. Akadályoztatása esetén igazgatóhelyettes helyettesítheti. 16

17 (2) Egyéb megyei szervekkel, társadalmi szervezetekkel különös figyelemmel a környezetvédő egyesületekkel - az igazgató, illetve az általa megbízott illetékes igazgatóhelyettes tartja a kapcsolatot. 2. Külföldi kapcsolatok 36. (1) A külföldiekkel a kapcsolatot az igazgató vagy átruházott jogkörben helyettesei, illetve az arra kijelölt köztisztviselői tartja. 3. A tájékoztatás, nyilatkozattétel rendje 37. (1) A Felügyelőséget érintő kérdésekben a média írás- és szóbeli tájékoztatása a KvVM Sajtó Osztályának hozzájárulását követően az igazgató feladata. (2) A tájékoztatással, nyilatkozattétellel kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatokat az igazgató által kijelölt személy végzi. (3) A Felügyelőség bármely munkatársa köteles az igazgatót közvetlen hivatali felettese útján haladéktalanul tájékoztatni, ha a média képviselője tájékoztatás, illetve nyilatkozattétel céljából megkeresi. (4) Az igazgató esetenként dönt arról, hogy adott ügyben ki adhat tájékoztatást, illetve kit jogosít fel a nyilatkozattételre. (5) Sajtótájékoztató szervezésére csak a szakterület szempontjából kiemelkedő jelentőségű témák esetében kerülhet sor a KvVM Sajtó Osztályával történt előzetes egyeztetés alapján. 4. A Felügyelőség képviselete 38. (1) A Felügyelőséget az igazgató képviseli. (2) Az igazgató személyesen képviseli a Felügyelőséget a környezetvédelmi miniszterrel, az államtitkárral, az országos vagy megyei, illetve területi hatáskörű szervek vezetőivel, külföldi társszervek vezetőivel, belföldi társszervek vezetőivel, megyei közgyűlés elnökével történő megbeszélés, tárgyalás során. (3) A Felügyelőséget az igazgató által megbízott más személy is képviselheti. (4) Az igazgató gondoskodik a Felügyelőség jogi képviseletének ellátásáról a szervezeten belül, illetve megbízás keretében, ügyvédi iroda által. 5. A kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés rendje 39. (1) A Felügyelőség feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) az igazgató vagy az általa megbízott személy (a továbbiakban: kötelezettségvállaló) jogosult a Fel- 17

18 ügyelőség feladatainak célszerű és hatékony ellátására figyelemmel. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. (2) A kötelezettségvállalás a gazdasági vezető vagy az általa kijelölt személy ellenjegyzése után, és csak írásban történhet. (3) Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet, b) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. (4) Az ellenjegyzésre jogosultnak a kötelezettségvállalást jelentő okmányt, ha nem ért vele egyet, akkor kell ellenjegyeznie, ha erre a kötelezettségvállaló írásban utasítja. Ez esetben az okmányt a kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt záradékkal kell ellátnia, s erről a felügyeleti szerv vezetőjét 8 napon belül értesítenie kell. (5) A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, és érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. (6) Érvényesítést csak az ezzel írásban megbízott dolgozó végezhet. Az érvényesítésnek az érvényesítve megjelölésen kívül tartalmaznia kell a megállapított öszszeget és a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot is. Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul. (7) A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (a továbbiakban: utalványozás) az igazgató, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (8) Utalványozni csak az érvényesített okmányra rávezetett vagy külön írásbeli rendelkezéssel (a továbbiakban: utalvány) lehet. (9) A külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon (utalványrendeleten) fel kell tüntetni a) a rendelkezőnek és a rendelkezést végrehajtónak a megnevezését; b) az,,utalvány szót; c) a költségvetési évet; d) a fizetés időpontját, és összegét; e) a megterhelendő, jóváírandó bankszámla számát és megnevezését; (10)Az utalvány ellenjegyzésére az igazgató, illetőleg az általa kijelölt személy jogosult. (11)Az utalvány ellenjegyzése során a fentiek értelemszerű alkalmazásával kell eljárni. (12)Az ellenjegyzésre jogosultnak az utalványt, ha nem ért vele egyet, akkor kell ellenjegyeznie, ha erre az utalványozó írásban utasítja. Ez esetben az okmányt az utalványozás ellenjegyzése utasításra történt záradékkal kell ellátnia, s erről a felügyeleti szervet 8 napon belül értesítenie kell. (13)A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és az ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. (14)Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult személlyel. (15)Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el. (16)A kötelezettségvállalásra, érvényesítésre, utalványozásra, valamint az ellenjegyzésre az igazgató és az általa külön igazgatói utasításban felhatalmazott munkatárs jogosult. A külön igazgatói utasítás a jogosultak nevét, aláírását és a jogosultságtartalmát (összegszerűségét és tárgyát) is tartalmazza. A szerződésekről a gazdasági osztály külön nyilvántartást vezet. 18

19 V. fejezet A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes rendelkezések, a munkáltatói jogok gyakorlása 1. A munkavégzés és az ügyintézés általános szabályai 40. (1) A Felügyelőség valamennyi munkatársa köteles a munkaköri leírásában meghatározott feladatait a legjobb tudása szerint ellátni. A munkaköri leírás alaki és tartalmi követelményeit igazgatói utasítás határozza meg. (2) Az ügyintézőknek a rájuk bízott ügyekben önállóan, részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, a jogszabályoknak megfelelően kell eljárniuk. (3) A munkatársaknak munkavégzésre alkalmas állapotban, köztisztviselőhöz méltóan, a beosztáshoz és feladatkörhöz igazodó ruházatban kell megjelennie. (4) Az ügyiratkezelés szabályairól külön igazgatói utasítás rendelkezik. 2. Lakossági bejelentések, panaszok intézésének rendje 41. (1) A telefonon érkezett bejelentésről, panaszról a munkatárs, vagy az ügyfélszolgálat előadója köteles feljegyzést készíteni. A személyesen megjelenő ügyfél bejelentéséről, vagy panaszáról a panasz- és kárelhárítási osztály munkatársa feljegyzést, vagy jegyzőkönyvet készít. Ezeket az ügyiratkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően iktatni kell. (2) A lakossági bejelentéseket és panaszokat az Ellenőrzési és Panaszkivizsgálási Osztály szervezeti egysége vizsgálja ki. 3. A Felügyelőség munkarendje 42. (1) A Felügyelőség dolgozóinak hivatali munkaideje heti 40 óra. (2) Az igazgató egyes munkaköröknél a munkaköri leírás, illetve az érintett munkatárssal történt előzetes megállapodás alapján a munkaidő kezdésének és befejezésének időpontját az (1) bekezdésben meghatározott munkaidő mértékét irányadónak tekintve, az általánostól eltérően állapíthatja meg. (3) A 30 perces munkaközi szünetet, péntek kivételével, és óra között lehet igénybe venni. 4. Az ügyeleti szolgálat 43. (1) A Felügyelőség ezzel megbízott vezetői, szakértői munkaidőn kívül telefonon ügyeletet tartanak. (2) Az ügyeletesek környezeti kárbejelentés esetén értesítik a vezetőket és a minisztériumot, szükség esetén gondoskodnak további szakértők bevonásával a kárelhárításról, vagy továbbítják a bejelentést a hatáskörrel rendelkező szerveknek. 19

20 (3) Az ügyelet és a kárelhárítás részletes szabályairól az igazgató utasításban rendelkezik. 5. Az ügyfélfogadás rendje 44. (1) A Felügyelőségen Zöld Pont Iroda működik, mely az alábbi időbeosztásban áll az ügyfelek rendelkezésére: Hétfő, Szerda: 9-16-óráig Kedd, Csütörtök, Péntek: 9-12 óráig Ebédidő : óráig (2) A Felügyelőség munkatársainak ügyfélfogadási rendje az alábbi: Hétfő, Szerda: 9-16-óráig Péntek: 9-12-óráig (3) Az ügyfélfogadás mellett a zavartalan munkavégzést biztosítani kell. (4) A (2) bekezdésben meghatározott ügyfélfogadási időn kívül ügyfelek a Felügyelőség hivatalos helyiségeiben csak irodavezetői, vagy osztályvezetői engedéllyel és az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban tartózkodhatnak. (5) Az igazgató előzetes bejelentkezés szerint szerdánként tartja a fogadóóráit. 6. A helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel szabályai 45. (1) A helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel szabályozásának célja a feladatellátás folyamatosságának biztosítása. (2) Az állandó helyettesítés rendje a következő: - az igazgató esetében a szakmailag illetékes igazgatóhelyettes, - az osztályvezető esetében a helyettest az igazgató az osztályvezető javaslatára írásban bízza meg, - a csoportvezető esetében a helyettest a vezetője az igazgató egyetértésével írásban bízza meg. (3) A helyettesítést ellátó személy a helyettesítést követően a helyettesített munkatársat minden lényeges eseményről, a munkavégzés körülményeiről részletesen tájékoztatni köteles. (4) A helyettest helyettesítés során hozott intézkedésért, végzett tevékenységéért ugyanaz a felelősség terheli, mint a helyettesített munkatársat. (5) Vezető, és helyettesének a munkahelyről egy időben való tartós távolléte nem engedélyezhető, illetve helyettesítéséről szükség szerint külön kell gondoskodni. (6) Munkakör átadás-átvételre a közvetlen felettes által meghatározott körben, személyi változás és tartós távollét esetén kerül sor. (7) Munkakört az új vezetőnek, munkatársnak, ezek hiányában a közvetlen felettesnek kell átadni. (8) A munkakör átadás-átvételt jegyzőkönyvben kell rögzíteni, az alábbiak szerint: a) átadásra kerülő munkakör szakmai feladatai, b) munkaköri leírás abban az esetben, ha tartós távollét miatt kerül sor az átadásátvételre c) folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolása, tájékoztatás a végrehajtásuk helyzetéről, szükséges teendőkről d) átadásra kerülő iratok, utasítások, tervek, szabályzatok, nyilvántartások stb. jegyzéke 20

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1 Magyar joganyagok - 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás - a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1. oldal 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben