Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Egységesítve: Hatályos: től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások és alapszolgáltatások helyi szabályairól Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. -ának (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. -ában, 48. (4) bekezdésében, 56. -ában, 57. (1) bekezdés c), d), e), j) pontjában, 58/B (2) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, a 63. (9) bekezdésében és 64. -ában, továbbá a 86. (1) és (2) bekezdése, a 89. (1)bekezdésében, a 90. (3) bekezdésében, a 91. (1)bekezdés a) és b) pontjában, a 92. (1)bekezdés b)pontjában és (2) bekezdésében, a 132. (4) bekezdés a), d) és g) pontjában, valamint a 134/E. -ában kapott felhatalmazás alapján, a Humánügyi Bizottság véleményének kikérésével, valamint Kisasszond Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által meghatározott - a helyi sajátosságoknak megfelelő - szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben biztosított szociális ellátások és a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások tekintetében Kadarkút Város területén bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen élő, az Sztv. 3. (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. (2) A rendelet hatálya a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások tekintetében Kadarkút Város és Kisasszond Község Önkormányzata (továbbiakban: Társulás) fenntartásában lévő Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ /Kadarkút, Petőfi u.12/a./ (továbbiakban: Alapszolgáltatási Központ) által biztosított - a társulási megállapodásban és e rendeletben rögzített ellátások tekintetében ellátást igénybevevő, a társult településeken bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre, valamint a társult településeken életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki.

2 Értelmező rendelkezések 3. 1 (1) Az önkormányzat e (2)-(5) bekezdésében meghatározottak kivételével az Sztv ában foglalt rendelkezéseket változtatás nélkül alkalmazza. (2) Elemi kár: a lakóházban és az abban tartott a létfenntartáshoz elengedhetetlenül szükséges ingóságban tűz, robbanás - kivéve, ha azt a károsult, vagy családtagja okozta - továbbá villámcsapás, vihar következtében keletkezett kár. (3) Különös méltánylást érdemlő eset: a családban bekövetkezett rendkívüli esemény - (pl: közeli hozzátartozó halála, 1 hónapot meghaladó keresőképtelenség; valamely családtag kórházi kezelése; munkanélkülivé válás, ( ha az nem az (5)bekezdésben meghatározott ok miatt következett be); korábban folyósított rokkantsági ellátás vagy más pénzbeli ellátás folyósítása állapotjavulás miatt önhibáján kívüli okból megszüntetésre került és egyéb pénzbeli ellátásra nem jogosult, tüzelő vásárlása; pénzintézettől felvett lakáscélú kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségnek a szeptember havi törlesztő részlet összegéhez képest 30 %-ot elérő mértékű emelkedése) - miatti jövedelem kiesés. (4) Létfenntartást veszélyeztető helyzet: ha a kérelmező három hónapon túl rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, tartós betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved, létfenntartása, megélhetése, valamilyen előre nem látható esemény (a lakáshasználat jogának tényleges elvesztése, hajléktalanná válás, bűncselekmény következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet) miatt, igazolt módon - önhibáján kívül - veszélyeztetve van, váratlan többletkiadása keletkezik, ill. elemi kár miatt anyagi segítségre szorul. (5) Önhiba: ha a kérelmező vagy családtagja azért vált munkanélkülivé, mert munkaviszonyát, keresőtevékenységét felmondta, vagy munkáltatója a munkaviszonyát a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 78. (1)bekezdése; a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 25. (2) bekezdés g) pontja, ill. a közszolgálati tisztviselőkről szóló a évi CXCIX. törvény 63. (2) bekezdés a.), b.) és e.) pontjai szerint szüntette meg, vagy a korábban folyósított pénzellátás, együttműködés hiánya miatt kerül megszüntetésre vagy szüneteltetésre, továbbá a munkaképességcsökkenésen alapuló ellátás azért kerül megvonásra, mert a munkaképesség csökkenés mértékének megállapítására hatáskörrel rendelkező szakértő bizottság előtt nem jelenik meg felülvizsgálaton; vagy bármely munkanélküli, társadalombiztosítási, szociális ellátástól, családtámogatástól, tartásdíjtól azért esik el, mert azt nem igényli, végrehajtását nem kéri, vagy a megállapításhoz szükséges bizonyítékokat nem csatolja be; továbbá, ha a munkaügyi központ vagy az önkormányzat által felkínált a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. tv. 25. (2) bekezdése szerinti - megfelelő munkát nem fogadja el. (6) Várandós anya válsághelyzete: olyan családi, környezeti, szociális, társadalmi helyzet vagy ezek következtében kialakult állapot, amely a várandós anya testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozza, és ezáltal veszélyezteti a gyermek egészséges megszületését; ezen belül terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő váran- 1 Kiegészítette a 6/2015.(IV.30.) Ökr.1. -a. Hatályos: től 2

3 dós anya az a válsághelyzetben lévő várandós anya, aki nyilatkozata szerint állapotát környezete és hozzátartozói előtt titokban szándékozik tartani. Eljárási rendelkezések 4. (1) A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) szóban vagy írásban, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Szr.) meghatározott esetekben, formanyomtatványon lehet előterjeszteni. (2) A kérelmet - ha e rendelet másképpen nem rendelkezik - évközben folyamatosan be lehet nyújtani. 5. (1) A kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles családtagjai személyéről nyilatkozni az e rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozaton, valamint saját és családtagjai jövedelmét igazolni, továbbá az települési támogatás megállapítására irányuló ellátás igénylése esetén az Szr. 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot csatolni. (2) A nyilatkozatban foglaltak valódiságát az eljáró hatóság ellenőrizheti. Amennyiben a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat a hatóság vitatja, akkor a jövedelem az Sztv.10. (6) bekezdésében, illetve az Szr. 3. -ában foglaltak szerint vélelmezhető. (3) A Hivatal a kérelmező által benyújtott kérelmeket és igazolásokat, valamint a közölt adatok valódiságát megvizsgálja, szükség esetén környezettanulmányt végez. Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Hivatal 3 hónapon belül bármely ügyben vizsgálta és abban lényeges változás nem feltételezhető. (4) A háztartás azon tagjai, akik egyéni vagy társas vállalkozók, szabad foglalkozásúak, stb. nettó jövedelmüket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolással kötelesek igazolni. (5) A jövedelmi viszonyok igazolásánál az Sztv.10. (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni az Sztv.10. (4) bekezdésében meghatározott jövedelmeket. (6) A jövedelem igazolásához felhasználható - csatolandó - bizonyítékok körét e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (7) A jogosultság megállapításakor a jövedelemszámításnál irányadó időszak az Sztv.10. (2)-(3) bekezdése szerint kerül megállapításra. (8) Amennyiben az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a támogatás, bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozata alapján megadható, a bizonyítékok - az ellátás megállapítását követő 8 munkanapon belül történő - utólagos csatolása mellett. (9) Ha a kérelmező jövedelmi és vagyoni viszonyairól valótlan adatot közöl, vagy a szociális ellátást biztosító szervet egyéb módon megtéveszti, köteles az ellátást az Sztv ban meghatározottak szerint visszafizetni. 3

4 6. (1) A Polgármester és a Bizottság által - átruházott hatáskörben - hozott döntés ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül a helyi Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezéssel élni. A fellebbezést a Hivatalhoz kell benyújtani, melyet a jegyző a szükséges iratok csatolásával a képviselő-testület soron következő ülése elé terjeszt. (2) A kérelmező - az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének 26. (4) bekezdésben meghatározott döntése, valamint a 25. (1)bekezdésében meghatározott ellátásért fizetendő személyi térítési díj összegéről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül - a fenntartóhoz fordulhat. 7. (1) A pénzbeli ellátás folyósításáról a Hivatal - a megállapító határozat rendelkezése szerint - postai- vagy bankszámlára utalással, illetve a házipénztárból történő kifizetéssel gondoskodik. (2) A Hivatal e rendeletben szereplő rendszeres ellátásokat utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig folyósítja. Az eseti ellátások kifizetése az azonnali intézkedést igénylő eseteket kivéve - az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 5 munkanapon belül történik. 8. (1) Az e rendeletben szereplő ellátások megállapítására hatáskörrel rendelkező e rendelet 14. (1)bekezdés b)pont ba), bb) és bc) alpontjában meghatározott ellátások tekintetében utólagos elszámolási kötelezettséget írhat elő. (2) Az ellátás meghatározott célra történő felhasználási módjának, illetve az elszámolási kötelezettség előírásáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni. (3) Aki a (2) bekezdésben előírt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a juttatást nem a rendeltetésének megfelelő célra fordítja; a.) rendszeres ellátás esetén: a pénzbeli ellátásból legfeljebb 1 évre kizárható, illetve az ellátást természetben kell biztosítani, b.) nem rendszeres ellátás esetén: a további ellátásból, támogatásból, a kötelezettség teljesítéséig ki kell zárni, továbbá az (1) bekezdésben foglalt esetekben a támogatás összegét 15 napon belül köteles visszafizetni az önkormányzat részére. (4) A (3) bekezdés b)pontjának alkalmazása- alól e rendelet 3. (3)bekezdésében meghatározott esetben - a kötelezettséget előíró mentesítést adhat. 9. (1) Ha jogszabály másképpen nem rendelkezik, a jogerősen megállapított pénzbeli vagy természetben nyújtott ellátás a kérelem benyújtásának napjától esedékes. 4

5 (2) Az ellátás egy napra jutó összege az ellátás havi összegének az 1/30-ad része. (3) A jogosult a jogerős határozatból eredő igényét a határozat kézhezvételétől számított 6 hónapon belül érvényesítheti. (4) Ha a pénzbeli ellátásban részesülő személy a az ellátás folyósításának időtartama alatt a településen kívül lakcímet létesít, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni. A jogosult halála esetén a fel nem vett támogatást az örökös részére kell kifizetni. 10. (1) A határozatlan időre megállapított és havi rendszerességgel nyújtott ellátások felülvizsgálata tekintetében az önkormányzat az Sztv. 25. (5); és a (7)-(12) bekezdésének rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza. (2) A szociális ellátás jogosultja - az (1) bekezdésben meghatározott felülvizsgálat alkalmával köteles a Hivatallal együttműködni, melynek során köteles a jogosultság fennállását a Hivatal által megadott határnapig igazolni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hatáskörrel rendelkező az ellátást a határidő utolsó napjával megszünteti. 11. A pénzbeli vagy természetbeni ellátásban részesülő a lakó- és tartózkodási helyének, valamint a jogosultság feltételeit érintő minden lényeges tény, körülmény megváltozásáról köteles azonnal, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni a Hivatalt. 12. (1) Amennyiben a kérelmező a jövedelmi és vagyoni viszonyairól valótlan adatot közöl vagy a szociális ellátást biztosító szervet egyéb módon megtéveszti, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésére az Sztv. 17. rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A megtérítés összegének, illetve pénzegyenértékének és ezek kamatának méltányosságból történő elengedése, illetve csökkentése iránti kérelemről különös méltánylást érdemlő esetben - Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. (3) A Képviselő-testület a jogosulatlanul igénybe vett ellátást - kérelemre - kamatmentes szociális kölcsönként is kezelheti, ebben az esetben e rendelet 19. szerinti kamatmentes szociális kölcsönre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 13. Az Sztv. 7. valamint 48. -a alapján teljesített ellátások kifizetése ügyében a polgármester intézkedik. 5

6 II. rész Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások formái 14. 2,3 A jogosult részére - az e rendeletben meghatározott feltételek szerint: (1) Pénzbeli ellátásként: a) rendszeres települési támogatás aa) gyógyszertámogatás ab) ápolási díj b) rendkívüli települési támogatás ba) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez, bb) gyógyszerkiadások viseléséhez, bc) élelmiszer és ruházat biztosításához, bd) halálesethez kapcsolódó temetési költségek viseléséhez, be) elemi kár elhárításához, bf) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, bg) iskoláztatáshoz, bh) gyermek fogadásának előkészítéséhez, bi) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, bj) gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez, bk) a gyermek hátrányos helyzetének enyhítéséhez, illetve bl) egyéb méltánylást érdemlő körülmény esetében... (2) Természetbeni támogatásként: a) rendkívüli települési támogatás aa) tűzifa támogatás ab) előfizetős mérőóra felszereléséhez ac) köztemetés (továbbiakban együtt: szociális ellátás) nyújtható. (3) A képviselő-testület az Ökr. 14. (1) bekezdés a) pontjában szereplő - pénzbeli ellátásként nyújtott - rendszeres települési támogatások elbírálását a Humánügyi Bizottságra, a rendkívüli települési támogatásként nyújtott - e rendelet 14. (1) bekezdés b) pontjában valamint a (2) bekezdésében meghatározott ellátások elbírálását a polgármesterre ruházza át. 1. Pénzbeli ellátások Gyógyszertámogatás (1) Gyógyszertámogatás állapítható meg méltányosságból annak a személynek, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2 Módosította a 6/2015.(IV.30.) Ökr.2. -a. Hatályos: től 3 Kiegészítette a 6/2015.(IV.30.) Ökr.2. -a. Hatályos: től 4 Módosította a 6/2015.(IV.30.) Ökr.3. -a. Hatályos: től 6

7 20 %-át meghaladja és családjában az 1 főre jutó jövedelemhatár nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, egyedül élő személy esetén a 200 %-át. (2) A gyógyszertámogatás iránti kérelmet a képviselőtestülethez címezve, 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (3) A rendszeres gyógyszertámogatás iránti kérelemhez csatolni kell: - a háziorvos gyógyszerszükségletet igazoló nyilatkozatát, valamint - a gyógyszertár által kiadott havi gyógyszerköltséget igazoló igazolást. (4) A gyógyszertámogatás maximális összege havonta Ft lehet. Ápolási díj (1) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére települési támogatás állapítható meg méltányosságból annak akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg, és a) az ápolt aa) fekvőbeteg, vagy ab) mások segítsége nélkül nem képes önállóan étkezni és illemhelyet használni, lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, vagy ac) elmeállapota miatt állandó felügyeletre szorul, (b) nincs az ápoltnak más olyan a településen élő hozzátartozója, aki keresőtevékenység folytatása hiányában, keresetveszteség nélkül el tudná látni az ápolt gondozását, ápolását, felügyeletét. (2) Az (1) bekezdés a) a.) pontjának aa-ac.) pontjában meghatározott feltételek fennállását az e rendelet 4. melléklete szerinti háziorvosi szakvéleménnyel, b) b.) pontjában meghatározott feltételt az ápolt és az ápoló személy együttes nyilatkozatával kell igazolni. (3) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás megállapítása Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánügyi Bizottsága hatáskörébe tartozik. (4) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás összege, havi Ft. (5) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, c) az ápolt személy meghal, 5 Kiegészítette a 6/2015.(IV.30.) Ökr.4. -a. Hatályos: től 7

8 d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott. (6) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápoló az ápolt napi háromszori étellel való ellátásáról két egymást követő napon keresztül nem gondoskodik, illetve a szükséges gyógyszeres vagy orvosi kezelés igénybevételének lehetőségét nem biztosítja részére (pl.: gyógyszereinek beszerzéséről nem gondoskodik, szükség esetén nem hív orvost, vagy a szükséges orvosi kezelésre történő eljutását nem segíti elő, stb.). (7) Az Alapszolgáltatási Központ házi segítségnyújtást végző szociális gondozója az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését havi rendszerességgel ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés során a szociális gondozó azt tapasztalja, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, vagy a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás megszüntetésére okot adó egyéb körülmény fennállását tapasztalja, ezt azonnal jelzi az ellátás megállapítására hatáskörrel rendelkezőnek, aki az ellátás folyósítását megszünteti. (8) Az Alapszolgáltatási Központ a rendszeres ellenőrzés során, ill. írásos felkérés alapján 5 munkanapon belül: a) együttműködik az ápolt háziorvosával annak érdekében, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségügyi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól, b) a helyszínen ellenőrzi az ápolási kötelezettség teljesítését és környezettanulmányt készít, c) az ellenőrzés megtörténtét az ápolt - az ápolt akadályoztatása esetén az ápoló - a környezettanulmányon történő aláírásával igazolja, d) az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a döntésre jogosult szervet. (9) Az ápolt személy halála esetén a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás folyósítását annak a hónapnak az utolsó napjával kell megszüntetni, amikor a haláleset bekövetkezett. (10) A jogosultságot megállapító szerv az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek fennállását kétévente legalább egyszer felülvizsgálja, amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást továbbfolyósítja. Rendkívüli települési támogatás 17. 6,7,8 (1) A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli támogatást nyújt. (2) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság eseteit a 14. (1)bekezdés b) pontja tartalmazza. 6 Módosította a 6/2015.(IV.30.) Ökr.5. -a. Hatályos: től 7 Módosította a 6/2015.(IV.30.) Ökr.6. -a. Hatályos: től 8 Módosította a 6/2015.(IV.30.) Ökr.7. -a. Hatályos: től 8

9 (3) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. (4) A rendkívüli települési támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át. (5) A 14. (1) bekezdés b) pont, bd) és be) alpontjában meghatározott ellátás jövedelmi helyzetre tekintet nélkül nyújtható. (6) A 14. (1) bekezdés b) pont bf)- bk) alpontjaiban meghatározott esetekben a települési támogatás az Alapszolgáltatási Központ, az iskola és az óvoda vezetőjének javaslatára is megállapítható. (7) (1) A 14. (1) bekezdés b) pont, bd) alpontjában meghatározott vissza nem térítendő támogatás összege kérelmezőnként és évente maximum: Ft lehet. (2) A 14. (1) bekezdés b)pont, bd)alpontjában meghatározott támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, melynek összege Ft-ig terjedhet. (3) A 14. (1) bekezdés b)pont, bd) pontjában meghatározott rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát valamint a kérelmező nevére kiállított, az eltemettetés tényét igazoló számlákat. (4) A kamatmentes szociális kölcsön formájában megállapított önkormányzati segély a) csak annak a személynek adható, aki rendszeres havi jövedelemmel rendelkezik. b) visszafizetésének kezdő időpontja a megállapítást követő 2. hónap 10. napja, a többi részletet - maximum 10 hónapon belül - minden hónap 10. napjáig kell megfizetni. c) egy összegben fizetendő vissza az ellátás megállapításától számított 15 napon belül, amennyiben a kérelmező havi törlesztési kötelezettségének nem tett eleget. d) felhasználásáról az igénybevevő 15 napon belül köteles elszámolni. e) ugyanazon személy/család részére ismételten csak akkor állapítható meg, ha az előzőleg felvett kölcsönt visszafizette/ték. f) összegét e rendelet. 16. (4) bekezdésének alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni. g) természetbeni ellátásként is nyújtható, melyről az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. 19. (1) 11 A kamatmentes kölcsön formájában igénybevett települési támogatás visszafizetésének feltételeiről a hatáskörrel rendelkező - polgármester - megállapodást köt, melyben a kérelmezőt és az együtt élő nagykorú családtagokat egyetemleges adóstársként kell feltüntetni. 9 Hatályon kívül helyezte a 6/2015.(IV.30.) Ökr.8. -a. Hatálytalan: től 10 Módosította a 6/2015.(IV.30.) Ökr.9. -a. Hatályos: től 11 Módosította a 6/2015.(IV.30.) Ökr.10. -a. Hatályos: től 9

10 (2) 12 A megállapodásban ki kell kötni, hogy amennyiben az egyetemleges adóstársak bármely havi törlesztő részlet befizetését, vagy a 18. (4) bekezdés d) pontja szerinti elszámolási, kötelezettségüket elmulasztják, továbbá, ha nem a kérelemben feltüntetett célra fordítják a kölcsönt, úgy a hátralévő kölcsön teljes összege 15 napon belül, egy összegben esedékessé és behajthatóvá válik. (3) Amennyiben az adós a (2) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettségének 15 napon belül nem tesz eleget, úgy a kölcsönt a kötelezettség elmulasztásától a behajtás időpontjáig - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) 6:47. (2) bekezdésében meghatározott mértékű - kamat terheli. (4) A kölcsön visszafizetésének biztosítására az adós és az adóstársak tulajdonát képező ingatlant jelzálogjoggal kell terhelni a kölcsön összegének és annak (3) bekezdésben meghatározott kamata erejéig, ha a kölcsön összege az egyszázezer forintot meghaladja. (5) Nem nyújtható - a behajtástól számított - 2 évig kölcsön annak a kérelmezőnek és családtagjának, aki a korábbi kölcsön visszafizetési kötelezettségének neki felróható okból, önhibájából nem tett eleget. (6) A megállapításra hatáskörrel rendelkező - különös méltánylást érdemlő esetben a viszszafizetési kötelezettség alól részbeni, vagy teljes felmentést, illetve visszafizetési haladékot adhat, ha az adós vagy adóstársa önhibáján kívüli okból nem képes a kölcsön - megállapodásban foglaltak szerinti - visszafizetésére (1) A 14. (1)bekezdés b)pont, be) alpontjában meghatározott esetben a vissza nem térítendő támogatás összege a kérelmező által használt lakóépületben bekövetkezett kár mértékétől függően maximum: Ft lehet. (2) A 14. (1)bekezdés b)pont, bf); bh)-bk) alpontjaiban meghatározott esetekben a vissza nem térítendő támogatás évi egy alkalommal állapítható meg, maximum: Ft. összegben. A támogatás felhasználását az Alapszolgáltatási Központ ellenőrzi, melyről tájékoztatja a Humánügyi Bizottságot. (3) A 14. b) pont bg) alpontjában meghatározott iskoláztatáshoz nyújtott települési támogatás elsősorban a tanulmányaikat alapfokú oktatási intézményben megkezdő első osztályos gyermekek támogatására szolgál. A támogatás összege gyermekenként maximum Ft lehet. 2. Természetbeni támogatások A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (1) Az önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez természetbeni települési támogatást nyújt (továbbiakban: lakhatási támogatás) a szociálisan rászoruló háztartások részére a villanyáram- és a téli tüzelő költségeihez. Közös háztartásban élőnek kell tekinteni 12 Módosította a 6/2015.(IV.30.) Ökr.11. -a. Hatályos: től 13 Módosította a 6/2015.(IV.30.) Ökr.12. -a. Hatályos: től 14 Módosította a 6/2015.(IV.30.) Ökr.13. -a. Hatályos: től 10

11 a kérelmezővel azonos lakcímen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeket. (2) Lakhatási támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%- át, egyedül élő és legalább két kiskorú gyermeket nevelő család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. (3) A lakhatási támogatás iránti kérelmeket a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az (1) bekezdésben megjelölt közüzemi szolgáltatások - kérelem benyújtását megelőző - havi részletező számláit vagy az előrefizetős fogyasztásmérő feltöltéséről szóló bizonylatot. 22. (1) A lakhatási támogatást pénzbeli, vagy természetbeni szociális ellátás formájában, a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz nyújtható, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. (2) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (3) 15 (4) A lakhatáshoz kapcsolódó természetbeni (tűzifa) támogatásra vonatkozó kérelmeket az önkormányzat külön rendeletében meghatározottak szerint a polgármester bírálja el. Előrefizetős mérőóra felszereltetéséhez nyújtott rendkívüli támogatás 23. (1) Azon kérelmezők, akiknek önhibájukon kívül nagyobb összegű tartozásuk van, és az áramszolgáltatás részükre nem biztosított, előrefizetős mérőóra felszereltetéséhez rendkívüli települési támogatásban részesülhetnek. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelemhez mellékelni kell a szolgáltató igazolását a fennálló hátralékról. (3) A támogatás összege kérelmezőnként és évente maximum Ft lehet. (4) A támogatás felhasználását igazoló szolgáltatói számlát ellenőrzés végett az önkormányzatnál be kell nyújtani. Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatás összegét nem a hátralékának kiegyenlítésére használta fel, a támogatás összegét egyösszegben, 15 napon belül az önkormányzat pénztárába köteles visszafizetni. 15 Hatályon kívül helyezte a 6/2015.(IV.30.) Ökr.8. -a. Hatálytalan: től 11

12 Köztemetés 24. (1) A köztemetésről a Polgármester határozattal dönt. (2) Az önkormányzat az Sztv.48. -ának köztemetésre vonatkozó rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza. (3) Közköltségen csak a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető el és csak a legolcsóbb temetés költsége téríthető meg. (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség Ft. III. rész Szociális alapszolgáltatások A társult önkormányzatokra vonatkozó közös rendelkezések 25. (1) A szociális alapszolgáltatások (továbbiakban: alapszolgáltatások) biztosítására vonatkozóan - e rendeletben foglalt kivételekkel - az Sztv. vonatkozó rendelkezései az irányadók. (2) Az ingyenes ellátásban részesülőkre vonatkozóan az Sztv (3) bekezdésében foglaltak az irányadók. (3) Az egyes alapszolgáltatások térítésmentes biztosítására vonatkozóan az Sztv. 115/A. - ban foglaltak az irányadók. Az ellátások igénybevétele 26. (1)Az Alapszolgáltatási Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások keretében az ellátások igénybevétele iránti kérelmeket - a családsegítés kivételével - az intézményvezetőhöz kell benyújtani, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendelet (továbbiakban: Szmr.) 1. melléklete szerinti formanyomtatványon. (2)Az étkeztetés ellátás igénybevétele esetén a kérelemhez mellékelni kell az e rendelet. 4. melléklete szerinti háziorvosi szakvéleményt. (3)Az alapszolgáltatások igénybevételére, biztosítására, megszüntetésére, az ellátás iránti kérelem elbírálására, a jogosultság megállapítására az Szmr. vonatkozó rendelkezéseit e rendeletben meghatározott kiegészítéssel kell alkalmazni. (4)Az ellátás iránti kérelemről és a jogviszony keletkezéséről, az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője dönt. 12

13 (5)Az intézményvezető külön eljárás nélkül soron kívüli ellátásban részesíti az Szmr.15. (2)bekezdése, valamint a 16. -a alkalmazásával azt, aki az Szmr.15. (1)bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. (6)Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást soron kívüli ellátás iránti igény esetén is be kell nyújtani, az ellátás igénybevételét követő 5 napon belül. (7)Azonnali intézkedést igénylő esetben, a kérelem szóban is előterjeszthető, ill. az intézményvezető kérelem nélkül is intézkedhet. Külön eljárás keretében biztosítható ellátások 27. (1) Az intézmény vezetője köteles a 34. a) és b) pontjában felsorolt ellátásokat külön eljárás nélkül biztosítani, ha az a rászoruló életét, testi épségét veszélyeztetné, vagy súlyos veszélyeztetettség, elháríthatatlan kár fennállása esetén, a veszélyhelyzet megszűnésének időpontjáig, de maximum 3 hónapig. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl ingyenes szálláslehetőséget biztosít az önkormányzat, amennyiben az igénybevevő lakóingatlanában elemi kár, tűzvész miatt olyan kár keletkezett, amely az ingatlan használatát ellehetetleníti, amennyiben az ingatlan használója más módon lakhatását nem tudja biztosítani. Megállapodás az ellátás igénybevételére 28. (1) Az intézményvezető a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás igénybevételének megkezdése előtt a családsegítés kivételével az ellátást igénylővel vagy törvényes képviselőjével az Sztv. 94/C. (3) bekezdésében meghatározott tartalmú, írásbeli megállapodást köt. (2) A megállapodás az Szt. 94/C. (3) bekezdésén túl tartalmazza: a) az ellátás szüneteltetése esetén (különösen betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési kötelezettséget, b) az ellátás megszüntetésének eseteit, és c) a döntésekkel szembeni jogorvoslati lehetőséget. A Társulásban résztvevő önkormányzatok ellátottaira vonatkozó rendelkezések Térítési díj 29. (1) Az intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) ban foglaltak az irányadók. 13

14 (2) A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az Sztv /B. -ában foglaltak az irányadók. (3) Az intézményi térítési díjakat a Társulás évente egy alkalommal állapítja meg, melyet Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 31-ig e rendelet 6. mellékletében szabályoz. (4) Az intézményvezető a (3) bekezdésben meghatározott időpontot követő 30 napon belül felülvizsgálja a személyi térítési díjakat és a fenntartó által megállapított új intézményi térítési díjnak megfelelő személyi térítési díjat a felülvizsgálatot követő hónap 1. napjától alkalmazza. A személyi térítési díjak megfizetése 30. (1) A személyi térítési díj megfizetésére vonatkozóan az Sztv /B. -ában, valamint a Szr.-ben foglaltak az irányadók. (2) Az alapszolgáltatások után fizetendő személyi térítési díjat havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kell az Alapszolgáltatási Központ szociális gondozóinál, ill. az intézményvezetőnél befizetni. A befizetést igazoló készpénzfizetési számlát a befizetéssel egyidejűleg át kell adni a befizető részére. (3) Térítésmentes a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás. (4) Ha a térítési díj fizetésére kötelezett a (2) bekezdésben meghatározott határidőre nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy annak pótlására 8 napon belül 15 napos határidő adásával az intézményvezető írásban felszólítja. A személyi térítési díjak csökkentésének, elengedésének esetei 31. (1) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet az ellátást biztosító intézmény vezetőjétől lehet kérni. (2) A személyi térítési díj akkor csökkenthető, ha az ellátott havi rendszeres jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg. (3) A személyi térítési díj csökkentésének mértéke, ha a (2) bekezdés szerinti jövedelem a) az öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg, - a térítési díj 25 %-a, b) a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg, - a térítési díj 15 %-a. (4) Térítési díjmentesség abban az esetben adható, ha az ellátott a) elemi kár miatt, b) bűncselekmény (lopás, rablás) áldozatává válása miatt, c) otthonában történt rendkívüli esemény, súlyos kár (pl. csőtörés) miatt, d) hozzátartozója temetési költségének viselése miatt a térítési díjat átmenetileg nem tudja megfizetni. 14

15 (5) A térítési díj a) csökkentésének időtartama a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától a következő felülvizsgálatig tart, b) díjmentességének időtartama a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától 2 hónapig tart. (6) A személyi térítési díj hátralék megfizetésére az ellátott írásbeli kérelmére az intézményvezető saját hatáskörében, legfeljebb 6 havi kamatmentes részletfizetési megállapodást köthet az ellátottal. (7) Az intézményvezető a fenntartó által megállapított intézményi térítési díjnak megfelelő új személyi térítési díjat, valamint az Sztv.115. (7) bekezdésben meghatározott új térítési díjat a megállapítás, ill. a felülvizsgálat időpontját követő 2. hónap 1. napjától alkalmazza. Intézményi jogviszony megszüntetése 32. (1) Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozóan az Sztv aiban foglaltak az irányadók. (2) Az ellátás megszüntetésére a) az Sztv (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben az ellátott másik intézményben történő elhelyezésének napjától, b) az Sztv (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben házirend súlyos megsértését követő naptól, c) az Sztv (2) bekezdésének c pontjában meghatározott esetben a 31. (7) bekezdésében meghatározott időponttól kerül sor (3) Az Sztv ának (2) bekezdésében foglaltakon túl az intézményvezető megszűnteti az ellátást, ha a) ha az igénybevevő a megállapodásban foglaltakat megsérti a magatartást követő 10. napon b) ha az ellátott az ellátást - bejelentés nélkül - legalább 30 napot meghaladóan nem veszi igénybe a 31. napon. Szociálpolitikai kerekasztal 33. (1) Az önkormányzat az Sztv. 58/B. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társulás keretein belül szociálpolitikai kerekasztalt működtet, melynek feladata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott célkitűzések, feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. (2) A szociálpolitikai kerekasztal vezetője Kadarkút Város Polgármestere. (3) A kerekasztal tagjai (Kadarkút Város Képviselő-testülete felkérésére): 15

16 - a társulásban részvevő önkormányzatok polgármesterei, - a társult települések területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, - a társult települések területén működő Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei, - Kadarkút Város Humánügyi Bizottságának elnöke - a Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezetője - Csupaszív Biztos Kezdet Gyermekház Vezetője - társult települések védőnői - Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének helyi megbízottja. (4) A Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. (5) A szociálpolitikai kerekasztal működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatala látja el. IV. Fejezet Az egyes Önkormányzatokra vonatkozó eltérő rendelkezések Kadarkút Város Önkormányzatára vonatkozó rendelkezések 34. Kadarkút Város Önkormányzata az Sztv. 57. (1) bekezdésében rögzített szociális alapszolgáltatások közül: a) étkeztetést b) házi segítségnyújtást c) családsegítést d) nappali ellátást biztosít a Kadarkúti székhellyel működő Alapszolgáltatási Központ (7530 Kadarkút, Petőfi u.12/a.) keretében. Étkeztetés 35. (1) Kadarkút Város Önkormányzata az Sztv. 62. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel étkeztetést nyújt: a) annak a személynek, aki a 60. életévét betöltötte, b) életkorára való tekintet nélkül azon rendszeres szociális segélyben részesülő, egyedül élő személynek, aki napi egyszeri meleg étkeztetéséről nem tud önmaga gondoskodni, c) aki első vagy második csoportú rokkantsága alapján nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül; (a jogosultságot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozatának bemutatásával kell igazolni), 16

17 d) aki - háziorvosi igazolás szerint - egészségi állapota miatt időlegesen a napi egyszeri meleg ételt nem tudja biztosítani önmaga, illetve eltartottjai részére, e) aki fogyatékossági támogatásban részesül, f) aki vakok személyi járadékában részesül. (2) Az ellátás nem állapítható meg azon személyeknek: a) akiknek a gondozása, ápolása céljából a közeli hozzátartozója ápolási díjban részesül, b) aki saját gondozására, eltartására más személlyel eltartási vagy öröklési szerződést kötött. (3) Ingyenes szállást és ingyenes étkeztetést biztosít az önkormányzat - a károsultak kérelmére - közúti közlekedési baleset esetén, amennyiben a gépjárműben olyan mértékű kár keletkezett, amely a gépjármű biztonságos használatát nem teszi lehetővé és a gépjármű vezetője, ill. az utasai nem tudnak továbbutazásukról közlekedési eszköz igénybevételével gondoskodni. (4) Az elhelyezés feltételeit az önkormányzat az Alapszolgáltatási Központban (7530 Kadarkút, Petőfi u.12/a. biztosítja. Házi segítségnyújtás (1) A házi segítségnyújtásra vonatkozóan az Sztv ban foglaltak az irányadók. 36. (2) A gondozásra fordított időt a gondozás napló alapján kell megállapítani. (3) Az ellátás igénybevétele, valamint megszüntetése az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője intézkedése alapján az Sztv /A. rendelkezéseinek megfelelően történik. 37. (1) Az önkormányzat házi segítségnyújtást biztosít azoknak az egyedül élő személyeknek, akik önálló életvitelük fenntartásához koruk, illetve betegségük, fogyatékosságuk miatt segítségre szorulnak, feltéve, hogy gondozási szükségletük megállapításra került. (2) Az önkormányzat segítséget nyújt a nem egyedül élő személyek napközbeni ellátáshoz is a) ha kizárólag olyan személlyel élnek közös háztartásban, aki maga is házi segítségnyújtásra szorul, b) ha családja közös lakásban élő házastársa/élettársa, gyermeke és annak házastársa/ élettársa, szülője, unokája a napközbeni ellátást azért nem tudja biztosítani részére, mert munkaviszonyban áll, nappali tagozaton tanulmányokat, ill. nem otthon végzett keresőtevékenységet folytat, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 200 %-át, feltéve, hogy gondozási szükségletük megállapításra került. 17

18 Családsegítés 38. (1) A családsegítésre vonatkozóan az Sztv ban foglaltak az irányadók. (2) A családsegítés keretében a képviselő-testület az Sztv.64. (4) bekezdésében meghatározott ellátásokat biztosítja. Idősek klubja nappali ellátás 39. (1) Az önkormányzat - az Sztv. 65/F. (1) bekezdés a)pontja alapján - nappali ellátást nyújt az időskorúakon túl azoknak a 18. életévüket betöltött személyeknek - kivéve a pszichiátriai betegeket és értelmi fogyatékosokat akik szociális és mentális helyzetük, fogyatékosságuk, rokkantságuk, egészségi állapotuk miatt arra rászorulnak. (2) Az ellátást igénybe vevőknek az idősek klubjában közösségi együttlétre, pihenésre, tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására van lehetőségük. Az idősek klubja az ellátottak igénye szerint az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: a) szabadidős program: sajtótermék, könyvek, kártya és társasjátékok, televízió biztosításával, rendezvény szervezésével, b) egészségügyi alapellátás megszervezése, c) hivatalos ügyek intézésének segítése, d) életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése. Kisasszond Község Önkormányzatára vonatkozó rendelkezések 40. (1) Kisasszond Község Önkormányzata az Sztv. 57. (1) bekezdésében rögzített alapszolgáltatások közül: a) étkeztetést b) házi segítségnyújtást c) családsegítést biztosít az Alapszolgáltatási Központ keretében. (2) Az ellátások iránti kérelmeket a településen dolgozó házi gondozón keresztül a Központ intézményvezetőjéhez kell benyújtani. Étkeztetés 41. Kisasszond Község Önkormányzata az Sztv. 62. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel étkeztetést nyújt: 18

19 a) teljes jogú nyugdíjkorhatárt elért rászorult személyeknek, b) akinek háziorvosa igazolja, hogy egészségi állapota miatt az étkeztetését máshonnét nem tudja megoldani. Házi segítségnyújtás 42. Kisasszond Község Önkormányzata a házi segítségnyújtásra való jogosultság tekintetében az Sztv ában foglaltrendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza, a szolgáltatásért térítési díjat nem kell fizetni. Családsegítés 43. (1) Kisasszond Község Önkormányzata a családsegítésre vonatkozóan az Sztv ban foglaltakat változtatás nélkül alkalmazza. (2) A családsegítés keretében az önkormányzat az Sztv.64. (4) bekezdésében meghatározott ellátásokat biztosítja. A személyi térítési díj csökkentésének, elengedésének esetei 44. (1) Térítési díjkedvezmény, illetve mentesség az ellátást biztosító intézmény vezetőjétől kérhető. (2) Az intézményvezető a személyi térítési díj 50%-áig terjedő térítési díjkedvezményt vagy térítési díj- mentességet adhat, különösen akkor, ha az igénybevevő életkörülményeiben kedvezőtlen változás következett be, így: - elemi kárt szenvedett, - bűncselekménnyel (pl. lopással vagy rablással) jelentősen megkárosították, - lakásában rendkívüli esemény (pl. csőtörés) miatt súlyos kár keletkezett, - egészségében állapotrosszabbodás következett be, - családi körülményeiben olyan változás állt be (pl. tartósan beteg, vagy fogyatékos, hozzátartozó halálesete,stb.) amely miatt az ellátott a térítési díjat, vagy annak teljes összegét átmenetileg nem tudja megfizetni, - havi gyógyszerköltsége meghaladta a havi jövedelmének 15 %-át. (3) Térítési díjkedvezmény vagy mentesség legfeljebb 6 (hat) hónap időtartamra adható. 19

20 Záró rendelkezések 45. (1) E rendelet március 1-én lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kadarkút Város Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról szóló 20/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelete. (3) Jelen rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, kivéve, ha a kérelem jelen rendelet szerint az ügyfélre nézve hátrányosabban bírálandó el, mint a kérelem beadásakor hatályos jogszabály alapján. Karsai József polgármester Dr. Horváth Zsolt jegyző A rendelet kihirdetve: Kadarkút, február 28. Dr. Horváth Zsolt jegyző Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül: Kadarkút, 2015.május 5. Dr. Horváth Zsolt jegyző 20

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(X.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(X.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(X.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 32/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 32/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról 1. melléklet 1. oldal az 5/2015.(II.27.)

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására Községi Önkormányzat KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

*Bankszámla száma: - -

*Bankszámla száma: - - MB 04 02 A kérelmező neve: FORMANYOMTATVÁNY TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A kérelmező születési neve: A kérelmező születési helye, ideje: A kérelmező anyja neve: A kérelmező családi állapota: A kérelmező

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV.25.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kozármisleny Város Önkormányzat Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.. : 72/570-918. KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérelmező neve: Születési

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani.

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. Kérelmező neve:.. Leánykori neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:.. Bejelentett

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve:

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve: KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /. /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben