Tájékoztató a Tanügyi dokumentumok és eljárásrendek törvényességi ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Tanügyi dokumentumok és eljárásrendek törvényességi ellenőrzéséről"

Átírás

1 Tájékoztató a Tanügyi dokumentumok és eljárásrendek törvényességi ellenőrzéséről Vizsgálatot végző ellenőr: Szenyériné Szabolcska Julianna köznevelési szakértő Szakértői igazolvány száma: SZ Cím: 7200 Dombóvár Vak Bottyán u. 17. Tel.: Szerződésszám: /ASZ A megbízólevél száma: - Ellenőrzött szerv: Az ellenőrzés tárgya: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium OM azonosító: az intézmény teljes átvilágítása annak érdekében, hogy megfeleljen egy esetleges kormányhivatal által végzett törvényességi, ill. hatósági ellenőrzésnek Az ellenőrzés célja az alábbiak vizsgálata és megállapítása: a kormányhivatal törvényességi ellenőrzése során vizsgált dokumentumok és eljárásrendek a jogszabályokban foglaltak alapján rendelkezésre állnak-e a kormányhivatal hatósági ellenőrzése során vizsgált dokumentumok és eljárásrendek a jogszabályokban foglaltak alapján rendelkezésre állnak-e az intézményi alapdokumentumok megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak az iskola által használt nyomtatvány használata és alkalmazása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: tanügy-igazgatási törvényességi ellenőrzés tételes ellenőrzés az ellenőrzésre kijelölt dokumentumok tételes átvizsgálása a szükséges információkat az intézmény vezetője és az általa kijelölt munkatárs szolgáltatta, ill. adott felvilágosítást a felmerült kérdésekbe a tételes ellenőrzés a tanulói létszám 35 %-ára terjed ki, elsősorban a 11. és 12. évfolyamokra. Ellenőrzési időszak: 2012/2013. tanév Helyszíni ellenőrzés: május 8. Az ellenőrzött időszakban az ellenőrzött területért felelős vezető neve, beosztása: Szabó Béla igazgató 1

2 Jelen szakértői jelentés azért készült, mert a paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium fenntartója és működtetője, az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Kuratóriuma át kívánta világíttatni az intézményét annak érdekében, hogy megfeleljen egy esetleges kormányhivatal által végzett törvényességi, ill. hatósági ellenőrzésnek. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 34. (2) bekezdésében foglaltak alapján a kormányhivatal legalább kétévente végzi az egyházi és más nem állami, nem települési önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését. A kormányhivatal a törvényességi ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy a fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e. Törvényességi ellenőrzés során vizsgált dokumentumok és eljárásrendek: Hatályos alapító okirat Hatályos működési engedély Hatályos pedagógiai program A feladat ellátásához szükséges helyiségek feletti rendelkezési jog igazolását alátámasztó iratok Használatba vételi engedély, hatósági bizonyítvány a rendeltetésszerű használat és alkalmasság igazolására Az intézmény valamennyi feladat-ellátási helyére vonatkozó, a tárgyi feltételek meglétét igazoló tételes jegyzék a (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben meghatározottak szerint elkészítve Személyi feltételek meglétét igazoló tételes jegyzék Pénzügyi feltételek meglétét igazoló éves intézményi költségvetés Köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos fenntartói döntések (pl. a jelenleg még érvényben lévő maximális létszámtól való eltérés igazolása; indítható osztályok számának meghatározása) A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének alkalmazása törvényes-e A fenntartó a döntései meghozatalakor betartja-e az előírt egyeztetési kötelezettségét Az Nkt. 79. (2) bekezdésében foglaltak szerint a kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő működését. Hatósági ellenőrzés során vizsgált dokumentumok: A pedagógusok személyi anyaga (erkölcsi bizonyítvány, végzettségüket igazoló okirat) A pedagógusok képesítésének összhangja a tantárgyfelosztással Intézményi alapdokumentumok megléte és jogszerűsége o Pedagógiai program o Szervezeti és működési szabályzat o Házirend 2

3 Az iskola által használt nyomtatványok megléte és jogszerű alkalmazása o beírási napló o bizonyítvány o az érettségi bizonyítvány, az érettségi tanúsítvány o szakmai vizsga letételét tanúsító bizonyítvány o törzslap külíve, belíve o osztálynapló o csoportnapló o egyéb foglalkozási napló o jegyzőkönyv a tanulmányok alatti vizsgához o tantárgyfelosztás Tanulócsoportok számított létszámának összevetése a jogszabályban megállapított maximális tanulócsoport létszámmal Megállapításokhoz, következtetésekhez kapcsolódó főbb javaslatok 1. Javasolt a fenntartó számára az intézmény alapító okiratához csatolt igazolásban pontosan rögzíteni, hogy a feladatai ellátásához szükséges jogszabályban meghatározott helyiségek feletti rendelkezési jog a nevelési-oktatási intézmény működéséhez legalább öt nevelési évre, tanítási évre biztosított. Javasolt rendelkezni arról, hogy az intézmény helyiségeire vonatkozóan milyen használati jog illeti meg az iskolát. Javasolt továbbá ezt az intézmény alapító okiratának a feladatellátást szolgáló vagyon, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati jog pontjában rögzíteni. 2. A közzétételi lista tekintetében szeptember 1-jétől a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet ában foglaltak alapján kell eljárnia az intézménynek. 3. A jogszerű foglalkoztatás érdekében kiemelt jelentőségű feladat a hiányzó erkölcsi bizonyítványok beszerzése, és az eredeti dokumentum elhelyezése a dolgozók személyi anyagában. 4. A dolgozók személyi anyagában az egyházi és magánintézményekben is a közalkalmazotti alapnyilvántartás szerinti adatokat - a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak megfelelő alkalmazásával - kell nyilvántartani az Nkt. 41. (2) bekezdése alapján. Ennek érdekében még egy-két adat beillesztése javasolt a munkavállalói adatlapba. 5. Valamennyi iskolai végzettséget igazoló okirat másolatán célszerű szerepelnie a következőnek: Az eredeti dokumentumot bemutatta, a másolat az eredetivel mindenben megegyezik. 3

4 6. Törekedni kell arra, hogy a szakmai elméleti oktatásban részt vevő, pedagógus végzettséggel nem rendelkező szakembereket minél hamarabb beiskolázza az intézmény. 7. Az a munkavállaló, aki a nyelvvizsga hiánya miatt nem rendelkezik diplomával, nem foglalkoztatható pedagógus munkakörben. 8. A pedagógusok heti túlórájának kialakításakor minden esetben be kell tartani a hatályos jogszabályi előírásokat. 9. Javasolt, hogy az intézmény a közi időszakra vonatkozó továbbképzési programjának továbbképzési alprogramjában rangsorolja azokat a képzéseket, amit a szakképzésről szóló törvény 30. (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elsősorban támogat. 10. A határozat alaki és formai követelményeit tekintve a 20/2012. EMMI rendelet 85. (1) (2) bekezdésében foglaltak alapján kell eljárni. 11. Javasolt a pedagógusok hétévenkénti továbbképzéséről készült nyilvántartást részletesebb adattartalommal feltölteni annak érdekében, hogy minden pedagógus hétévenkénti továbbképzési kötelezettségének teljesítéséről naprakész információk álljanak rendelkezésre. 12. Az iskola beírási naplójába be kell jegyezni a tanuló sajátos nevelési igényére vonatkozó adatait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 95. (5) bekezdésében előírtak szerint. A beírási naplóban szerepeltetni kell továbbá azokat a tanulókat is, akik az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentést kaptak. Ennek tényét a határozat számával kell bejegyezni a beírási napló megjegyzés rovatába. 13. A tanügyi nyilvántartásokban (kollégiumi napló, bizonyítvány, törzskönyv) a hibás bejegyzéseket áthúzással kell érvényteleníteni, olyan módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyesbíteni kell. A javítást aláírással, keltezéssel és papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni. Hibajavító festék használata, radírozás, felülírás szigorúan tilos. 14. Az iskola által kialakított záradékokat iskolai szinten minden osztályban egységesen kell alkalmazni. Amire létezik központilag kiadott záradék a 20/2012. EMMI rendeletben, ott azt kell használni. 15. A 20/2012. EMMI rendelet 99. (4) bekezdése alapján a sajátos nevelési igényű tanuló oktatása esetében a törzslapon fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, a felülvizsgálat időpontját. 4

5 Összefoglalás, következtetések Az intézmény teljes tanügyi átvilágítása során mind az iskola mind a kollégium adminisztrációját megfelelőnek találtuk, s úgy véljük, hogy egy esetleges kormányhivatal által végzett törvényességi, ill. hatósági ellenőrzésnek megfelelne. A fenntartó kérésének megfelelően miszerint a tételes ellenőrzés a tanulói létszám 35 %-ára terjedjen ki, elsősorban a 11. és 12. évfolyamokon - eleget tettünk. Sőt valamennyi szakközépiskolai tanuló (9-12. évfolyam) bizonyítványát és törzslapját áttekintettük. Összességében megállapítható, hogy a tanügyi dokumentumok vezetése megfelel a hatályos jogszabályokban előírtaknak. Egy-két osztályfőnök esetében található a dokumentációjukban (pl. bizonyítvány; törzslap) megkifogásolható dokumentumvezetés. Az iskola működéséhez szükséges alapdokumentumok maradéktalanul rendelkezésre állnak. A dokumentumok formájukban tükrözik az iskolai egységességet, megjelenítenek egy egyedi intézményi arculatot. A módosuló jogszabályoknak eleget téve az intézmény átdolgozta a dokumentumait, s valamennyi új jogszabályi elemet beépítette azokba. A jelentés 4. fejezetében első látásra sok javaslattal éltünk az intézmény felé, ezek azonban egykét kivételtől eltekintve csak apróbb pontosításokat, finomításokat jelentenek, olyan elemet nem tartalmaznak, ami a működést veszélyeztetné. Az iskola vezetése komoly szakmai felkészültséggel rendelkezik, amely az intézményirányítás minden területén megfigyelhető. Külön ki kell emelni a mai oktatási rendszerben egyedülálló példaként -, hogy a jogszabályváltozások követésére, a dokumentumok jogszerű vezetéséhez igénybe vesznek egy iskolai jogászt is, aki az intézményben magyar-történelem szakos pedagógusként dolgozik, és a jogászi feladatait heti 4 óra órakedvezmény biztosítása mellett látja el. A középiskolai tanár jogász végzettséggel rendelkező kolléga munkájának is köszönhetően az intézmény tanügyi adminisztrációja példa értékű, precíz, alapos és naprakész. Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium véleményünk szerint nem csak intézményként jelent kuriózumot Magyarországon, de mind a fenntartói irányítás, mind az iskola vezetése példa értékű lehet számos más magán- és állami fenntartásban működő iskola számára. Paks, június 21. 5

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A fogalmak meghatározása: Iktatás: az iratkezelésnek az érkeztetés és az ezt követő postabontás utáni fázisa, az iratnyilvántartás alapvető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő

A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében Kozák András köznevelési szakértő Új nevelési év új ágazati statútum új szabályok Ágazati kerettörvény (statútum): A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Dr. Péter András belső ellenőr/külső szakértő Mobil: 20/9941678; email: petaneco@freemail.hu Jelentést készítő: Név: Dr. Péter András belső ellenőr Aláírás: Dátum: 2014. február 10. Alsózsolcai Polgármesteri

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Kozák András köznevelési szakértő

Kozák András köznevelési szakértő Kozák András köznevelési szakértő A tanügyigazgatás a köznevelés mint alkotmányos közfeladat megszervezésének, irányításának, jogi szabályozásának államilag meghatározott rendszere, a közneveléssel összefüggő

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben