Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program"

Átírás

1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Vezetési gyakorlat modul

2 Modul megnevezése: Vezetési gyakorlat modul 1. A program besorolása 1.1. Általános képzés Nyelvi képzés Szakmai képzés Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 2. A program célja A felügyelet alatti vezetési gyakorlat célja az, hogy a jármű kezelése készségelemekből felépülő jártasság szintű tudássá váljon. Ebben a képzési fázisban oktató vasúti járművezető felügyelete alatt a járművezető jelölt megfigyeléssel, a jármű kezelésével-, vezetésével szerez tapasztalatokat és tudást a vasútüzemi folyamatokról. Az elméleti ismereteknek és a korábbi gyakorlatokon szerzett készségelemeknek a vonattovábbítás, illetve tolatás közben szerzett ismeretekkel kiegészülve kell járművezetői jártassággá kiteljesednie. Az üzem közben előforduló rendellenességek, rendkívüli események, balesetek esetén teendő intézkedésekhez, a továbbüzemelés-, továbbközlekedés feltételeihez szükséges döntések és ténykedések elsajátítása. 3. A program célcsoportja Országos pályahálózaton gőz-, villamos- és dízelmozdonnyal személy és/vagy áruszállítást és tolatást önállóan teljesítő jelöltek. 4. A program során megszerezhető kompetenciák A modul teljesítése után a jelölteknek a gyakorlatban, valós körülmények között képesnek kell lenniük: a kategóriának- és típusnak megfelelő jármű-, gép-, fékszerkezetek: szakszerű ellenőrzésére, vizsgálatára, üzemeltetésére, a fellépő rendellenességek esetén a szükséges teendők megállapítására, az egyes esetekben a megfelelő intézkedések megtételére, 2

3 a fékek vizsgálatára, biztonságos kezelésére, a megfékezettség megállapítására, a vonattovábbítás műszaki feltételeinek meghatározására, a kategóriának- és típusnak megfelelő vontatójárművek, szakszerű és biztonságos kiszolgálására, kezelésére, az üzem közben előforduló rendellenességek, rendkívüli események, balesetek esetén az intézkedések megtételére, a továbbüzemelés, továbbközlekedés feltételeinek meghatározására. 5. Megszerezhető képesítés Megnevezése: - FEOR száma: - A modul önállóan járművezetői munkakör betöltésére nem jogosít. 6. A programba való bekapcsolódás feltételei 6.1. Végzettség - országos vasúti pályahálózatra érvényes infrastruktúra esetén középiskolai végzettség, - térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra alapfokú iskolai végzettség 6.2. Szakmai gyakorlat Egészségügyi alkalmasság 6.4. Előzetesen elvárt ismeret(ek) Vasút- egészségügyi érvényes alkalmassági határozat /a kategóriától függően - I., vagy II. munkaköri csoport szerinti vasútijármű vezetői munkakörre 203/2009. (IX.18) Kormányrendelet szerint/ - kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, - az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga 6.5. Egyéb feltétel(ek) - a vizsga időpontjáig betöltött 20. életév, - a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete 3

4 7. A programban való részvétel feltételei 7.1. Részvétel követésének módja A gyakorlatokon a gyakorlati képzés személyi naplója Megengedett hiányzás A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet előírása szerint 7.3. Mulasztás pótlása A gyakorlatokat azok teljesítésével kell pótolni Egyéb feltételek A képzésben résztvevő nem áll jogerős bírósági ítélettel kiszabott szabadságvesztés, foglalkozástól, illetve járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt. 8. Tervezett képzési idő, intenzitás 8.1. Ebből: Összóraszám: 320 óra 8.2. Vonalon: 200 óra 8.3. Tolatás: 120 óra 8.4. Intenzitás Időtartam óra/nap A haladási ütemterv szerint 40 nap 8 hét 2 hónap 9. A képzés létszáma Maximum létszám: 1 fő 10. A képzés módszere és formája A képzésben résztvevőkkel szolgálatellátás közben láttatni kell, hogy az eddig tanult szabályok, előírások betartása hogyan szolgálja a balesetmentes, színvonalas vontatási szolgáltatásnak megfelelő vonattovábbítást, tolatást. A cél elérése érdekében a képzésben résztvevőknek az előkészítő és befejező tevékenységeket is gyakorolniuk kell, valamint részt kell venniük a mozdonyvezetők időszakos oktatásán is. Valós körülmények között kell hasznosítani a Járműkategória ismeretek modul Vezetéstechnikai ismeretek c. tantárgyánál tanultakat. 4

5 A felügyeletet ellátó járművezető a részletezett feltételeknek megfelelően irányítsa, felügyelje a gyakorlatot. A képzés során a képzésben résztvevőknek felügyelt önállóságot kell biztosítania, a munkavégzés szakszerűségének megkövetelése mellett. Meg kell értetnie a járművezető jelöltekkel, hogy a vasút mozgásrendszeréből adódóan veszélyes üzem. Készen kell lennie arra, hogy szükség esetén a járművezető jelölt részére az ismeretek elsajátításához további magyarázattal szolgáljon. A gyakorlati képzés során a képzésben résztvevőnek általános képet kell kapnia a tanfolyami típusokat képező mozdonysorozatokkal teljesíthető vasútüzemi folyamatokról. Azon a vonalon, amelyiken a jelölt hatósági vizsgát tesz legalább a vonalismeret megszerzésére irányuló utazások mennyiségét kell teljesíteni. A hatósági vizsga lebonyolítására előzetesen legfeljebb két útvonal jelölhető ki. A tanfolyam besorolása: alapképzés A tanfolyam megrendezési formája: egyéni képzés, fordulószolgálatban az oktató mozdonyvezető szolgálati rendjéhez igazodva 11. A képzés személyi és tárgyi feltételei A képzés személyi feltételei A képzés gyakorlati oktatóival szemben támasztott követelmények: vasútszakmai gyakorlati oktatói képesítés (járművezetői képesítéssel).; A képzés tárgyi feltételei Gyakorlati órák: Gyakorlatok teljesítéséhez járműve(ke)t és pályahasználatot kell biztosítani. 12. A program folyamata A képzési folyamat leírását a képzési program 1. sz. melléklete tartalmazza. 5

6 13. A program során alkalmazott értékelési rendszer Ellenőrzések formája A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet, valamint a Vasúti vizsgaközpont Ellenőrzések rendszeressége Hatósági vizsga a képzés végén Ellenőrzések tartalma A képzés során kialakítandó tudás, ismeretek és kompetenciák szerint A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló Visszakérdezés. módszer(ek) Megszerezhető minősítések Megfelelt / Nem felelt meg Megszerezhető minősítésekhez A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet tartozó követelményszintek 19. (4) előírása Sikertelen teljesítések A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet következményei 21. előírása 14. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének a módja A 19/2011. (V.10) NFM rendelet 18. (3.) - (5.) bekezdései 15. A program zárása A programmodul zárásának feltételei A programmodul zárásának módja A záróvizsga rendje A záróvizsga követelménye A záróvizsga minősítési szintjei A különböző minősítésekhez tartozó követelményszintek A 13.1, és a ben leírtak teljesülése. Hatósági vizsga A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont 6

7 15.7. A sikertelen teljesítés következménye A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 21., valamint a Vasúti Vizsgaközpont 16. A program sikeres elvégzését igazoló okirat Bizonyítvány Tanúsítvány Látogatási igazolás Egyéb X Éspedig: Vasúti vizsgaközpont által kiállított igazolás 17. A program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei A képzést lezáró hatósági vizsga legalább Megfelelt szintű teljesítése. 7

8 18. Témakörök/tananyagegységek A Vezetési gyakorlat modul óraszámterve Sor- szám Tantárgy Óraszám Elmélet Gyakorlat Összes 1. Vezetési gyakorlat Összesen: A Vezetési gyakorlat modul tématerve Sorszám A témakörök megnevezése 1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás 2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása 3. Utastéri ajtók működtetése 4. Járműre járás 5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások A Vezetési gyakorlat tantárgy oktatásának a célja: A képzésben résztvevőt szerezzen tapasztalatokat: a vonat megindításának, megállításának és menetszabályozásának folyamatába, a tolatási mozgások szabályozásába, a vasúti jelzőkkel, jelzőeszközökkel, figyelmeztetőjelekkel adott jelzések megfigyelésével, értelmezésével, és a jelentésükkel adott utasítások alkalmazásával kapcsolatban. személyszállító vonat esetén az utastéri ajtók előírásszerű nyitásának, zárásának és az utas tájékoztatás szabályainak alkalmazásában, a járműre járás és összetolás műveletében mozdonnyal, valamint motorkocsival, a rendkívüli helyzetekben követendő eljárásokban. 8

9 A Vezetési gyakorlat tantárgy oktatásának követelményei: A képzésben résztvevő legyen jártas: a jelzések megfigyelésében, értelmezésben és az értelmük szerinti parancsok gyors és szabályos végrehajtásában, a vonat megindításának szabályaiban, a megindítás folyamatában, és a menetszabályozásban, a vonat továbbítás közben alkalmazott dokumentumok azonosításában, értelmezésében, és az adott utasítások végrehajtásában, a tolató szolgálatban a kapott jelzések, utasítások helyes értelmezésében, az adott helyi körülmények, a mozgatott járművek mennyisége figyelembe vételével a kapott parancsok gyors, szakszerű, biztonságos végrehajtásában, a személyszállító vonatok esetén az utastéri ajtó nyitás, zárás végrehajtásában, az utas védelemi szempontjából a járművezetőre vonatkozó szabályok betartásában és az utas tájékoztatás végrehajtásában, a járműre járás műveletében, az összetolás végrehajtásában, a rendkívüli események bekövetkezése után követendő szabályokba és eljárásokba. Az országos közforgalmú gőz-, dízel és villamos mozdonyvezető kategóriákban külön-külön alkalmazandó követelmények: Gőzmozdonyok esetében figyelemmel kell lenni a kazánbiztonságra, a magas hőmérsékletű és a szabadon mozgó alkatrészekre, a tüzelési tevékenység veszélyforrásaira, valamint a gőzüzem jellegéből adódóan a járművezetőre vonatkozó figyelési kötelezettség betartásának nehézségeire. El kell sajátíttatni a gőzmozdony kiszerelésével kapcsolatos üzemi- és biztonságtechnikai ismereteket is. Dízelmozdonyok esetében figyelemmel kell lenni a dízelmotor és az alkalmazott hajtási rendszerek működési sajátosságaiból adódó veszélyforrásokra. El kell sajátíttatni a dízelmozdony kiszerelésével kapcsolatos üzemi- és biztonságtechnikai ismereteket is. Villamos mozdonyok esetében fokozott figyelemmel kell lenni a villamos vontatás energiaellátását szolgáló berendezések ismeretére, a felsővezetéki rendszer felépítésére, a fázishatár- és a feszültségmentes felsővezetéki szakaszokon történő átmenetekre, az áramszedő (tetőberendezés) esetleges sérülései esetén követendőkre. Tudatosítani kell az életveszélyes nagyfeszültség jelenlétét a mozdonyban. Valamennyi mozdonytípus esetében külön figyelmet kell fordítani az E.101. sz. Utasítás üzemi személyzetre és a gőz-, dízel- és villamos monyvezetőkre vonatkozó előírásaira, valamint az E.102. sz. Utasítás azon ismereteinek üzem közbeni láttatására, melyekkel a járművezető találkozhat. 9

10 A Vezetési gyakorlat tantárgy oktatásának befejezésével megszerezhető kompetenciák: A képzésben résztvevő a képzés végére legyen képes: a jelzőkkel, jelzőeszközökkel, figyelmeztetőjelekkel adott jelzések megfigyelésére, értelmezésére és a kapott jelzési parancsok gyors, és szakszerű végrehajtására. a vonat megindítására vonatkozó forgalmi és műszaki szabályok alkalmazására, tolató szolgálatban a kapott jelzések, utasítások helyes értelmezésére, a mozgatott járművek és körülmények figyelembe vételével a mozgások szabályszerű, pontos, biztonságos szabályozására, személyszállító vonatok utastéri ajtóinak szabályos, az utas védelmi szempontokat figyelembe vevő nyitására, zárására. a járműre járás, összetolás műveletének szabályos és biztonságos végrehajtásában, a rendkívüli események felismerésére, zavartatás mértékének azonosítására, és bekövetkezése után eljárni a követendő szabályok és eljárások Témakörök 1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás 1.1. Elindulás Személyvonattal Tehervonattal Tolatáskor 1.2. Gyorsítás Személyvonattal Tehervonattal Tolatáskor Sebességtartás Személyvonattal Tehervonattal Tolatáskor Sebességcsökkentés Személyvonattal Tehervonattal Tolatáskor Megállás Személyvonattal Tehervonattal Tolatáskor Rögzítőfékezés Személyvonattal Tehervonattal Tolatáskor 2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása 2.1. Főjelzőkkel kapott jelzések 2.2. Előjelzőkkel és ismétlőjelzőkkel kapott jelzések 10

11 2.3. Vezetőállás jelzőkkel kapott jelzések 2.4. Egyéb jelzőkkel kapott jelzések 2.5. Figyelmeztető jelekkel kapott jelzések 2.6. Kézi- és hangjelzésekkel, kapott jelzések Vonatközlekedés közben kapott kézi- és hangjelzések Tolatás közben kapott kézi- és hangjelzések 2.7. Élőszóval kapott rendelkezések 2.8. A jelzések, rendelkezések összefüggéseinek, egymásra épülésének értelmezése, a velük kapcsolatos ténykedések forgalmi szabályoknak megfelelő végrehajtása 3. Utastéri ajtók működtetése 3.1. Utastájékoztatás 3.2. Utastéri ajtók működtetése Utastéri ajtók nyitása Utastéri ajtók zárása Utastéri ajtók meghibásodása 4. Járműre járás 4.1. Személyvonatnál 4.2. Átállás, összetolás utasokkal elfoglalt járművekkel 4.3. Tehervonatnál 4.4. Tolatáskor 5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások 5.1. Döntés a továbbhaladásról 5.2. Segélyhívás 5.3. Segítségnyújtás 5.4. Utastájékoztatás 5.5. A helyszín biztosítása 11

Általános forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X

Általános forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános képzés - 1.2. Nyelvi képzés - 1.3. Szakmai képzés - 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 2. A program célja A vasúti

Részletesebben

Digitális fényképezés alapismeretei

Digitális fényképezés alapismeretei Digitális fényképezés alapismeretei Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel A projekt az

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

Két ország, egy cél, közös siker!

Két ország, egy cél, közös siker! I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Tanulási és munkamotiváció erősítését célzó tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: Jóváhagyom: Zsinka András ny. r. dandártábornok BM Személyügyi Főosztály vezetője AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 52 861

Részletesebben

5/1. sz. melléklet NYILATKOZAT

5/1. sz. melléklet NYILATKOZAT 5/1. sz. melléklet NYILATKOZAT A Békés Megyei Vízm űvek Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.), mint Megbízó és a Samling Gazdasági Továbbképző Kft. (1124 Budapest, Németvölgyi út 64.), mint Megbízott az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A preambulum 2013. évi LXXVII.tv a felnőttképzésről Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

4. melléklet a /2006. ( ) GKM rendelethez Nemzeti vitorlázó repülőgép-vezető engedély

4. melléklet a /2006. ( ) GKM rendelethez Nemzeti vitorlázó repülőgép-vezető engedély 4. melléklet a /2006. ( ) GKM rendelethez Nemzeti vitorlázó repülőgép-vezető engedély 4.1. Növendék pilóta (Vitorlázó-repülőgép) 4.1.1. Követelmények (a) Az oktató szervezet által elkezdett kiképzés befejezése,

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet. a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól

277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet. a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról

A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 212. szám 85067 A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról A vad védelméről, a vadgazdálkodásról,

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben