A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G"

Átírás

1 A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott tevékenységi engedélyének száma: III/ /2002. (2002. december 13.) és a III/71.021/2003 (2003. december 22.) Hatályos: március 01-től Az 1. számú melléklet hatályos február 12-től. A 3. számú melléklet hatályos november 17-től. A 4. számú melléklet hatályos március 01-től. A 6. számú melléklet hatályos augusztus 1-től. A 7. számú melléklet hatályos december A 8. számú melléklet hatályos december

2 A PLANINVEST Bróker Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei I. 1.a) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek, kiegészítő szolgáltatások a) befektetési szolgáltatási tevékenység (1) a) megbízás felvétele és továbbítása, b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára b) kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység (2) a) pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése (2) b) letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és ügyfélszámla vezetése 1.b) A Felügyelet által kiadott, az a) pontban foglalt tevékenységek végzésére jogosító határozat száma és kelte, valamint a Felügyelet elnevezése és levelezési és honlapcíme A határozat száma: /1995 A Felügyelet elnevezése: Magyar Nemzeti Bank (MNB) A Felügyelet levelezési címe: 1535 Bp. 114., Pf.: 777 A felügyelet honlapcíme: 1.c) Az ügyfél által a vállalkozással való kapcsolattartás nyelve A Pláninvest Bróker Zrt. (továbbiakban Társaság) és az Ügyfél közötti kapcsolattartás hivatalos nyelve - kivéve, ha a felek kifejezetten elérően nem állapodnak meg a magyar. Az Ügyfél kérése esetén - az erre vonatkozó megállapodásban meghatározott esetekben és körben - a Társaság jogosult egyes értesítéseket, tájékoztatásokat más nyelven is megadni azzal, hogy az eltérő nyelven küldött értesítések esetén is eltérés felmerülése esetében - a Társaság által magyar nyelven kiállított értesítések minősülnek hivatalosnak. Az idegen nyelvű tájékoztatásokban, értesítésekben használt fogalmakat az Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. 1.d) A vállalkozás ügyféllel történő kapcsolattartásának módja, ideértve a megbízás küldésének és fogadásának módját, eszközét Az ügyfél csak személyesen vagy meghatalmazottja útján köthet számlavezetési vagy adásvételi szerződést a társaság székhelyén, illetve valamelyik vele szerződéses kapcsolatban lévő ügynök irodájában. Az ügynökök felsorolását és címét az üzletszabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza. Az ügynök által az ügyfeleknek az ügynöki tevékenysége körében okozott esetleges károkért a Társaság köteles helytállni. Bizományosi megbízás megkötésére kizárólag a központi épületben, a Társaság székhelyén van lehetőség. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)

3 A PLANINVEST Bróker Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei 2 A szerződés megkötésével, teljesítésével, módosításával és megszűnésével kapcsolatos szabályok 2.a) Az ügyfél azonosításának részletes szabályai Az azonosításhoz a Társaság rendelkezésére bocsátandó adatok, dokumentációk körét, a számlatulajdonos azonosításának szabályait a mindenkor hatályos pénzmosási jogszabályok határozzák meg. Ezeken kívül a Társaság ügyfeleinek egyéb adatait is rögzítheti, amennyiben arra adatszolgáltatásaihoz vagy feladatainak ellátásához szüksége lehet. A Társaság nemcsak az ügyfél személyét azonosítja, hanem feladata az üzleti kapcsolat illetve az ügyleti megbízás céljáról és tervezett jellegéről információt szerezni. Ügyfél-átvilágítás természetes személy esetén A Társaság az üzleti kapcsolat létesítésekor, valamint a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor (figyelembe véve a ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízást is), illetve pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az ügyfélátvilágításra még nem került sor, valamint ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával, vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel, - köteles azonosítani az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá köteles a képviselőt és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni. Természetes személy esetén a befektetési szolgáltató átvilágítást végző munkatársa legalább a következő adatokat köteles írásban rögzíteni (minimum adatkör): családi és utónevét (születéskori nevét) állampolgárságát lakcímét (ami a személyi igazolványban, vagy lakcímet igazoló hatósági igazolványban szerepel, ha nincs cím, akkor lakcím nélküli megjelölést) és az azonosító okmánya(i) számát(ait), annak(azok) típusát(ait) Külföldi természetes személy esetében az azonosító okmány alapján kell a fenti adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet (ha van) dokumentálni. A Társaság érintett munkatársa kockázatérzékenységi alapon dönthet arról, hogy a minimum adatokon túlmenően további adatokat is rögzít. Ebben az esetben természetes személy esetén a következő adatokat is rögzíti: születési hely, idő anyja neve A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyintéző köteles megkövetelni az alábbi okmányok bemutatását: Természetes személy esetén: magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

4 A PLANINVEST Bróker Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Az azonosítást végző munkatárs köteles ellenőrizni a bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét is, valamint köteles az üzleti kapcsolat és az ügyleti megbízás céljáról és tervezett jellegéről információt szerezni. Ennek érdekében legalább a következő adatokat rögzíti (minimum adatkör): üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát ügyleti megbízás esetén a megbízás tárgyát és összegét A befektetési szolgáltató munkatársa ezen túlmenően kockázatérzékenységi alapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében rögzítheti az alábbi adatokat is: a teljesítés körülményei (hely, idő, mód) Az üzleti kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kell kísérni, annak érdekében, hogy az adott ügyleti megbízások összhangban vannak-e az ügyfélről a jogszabályok alapján rendelkezésre álló adatokkal. Az ellenőrző tevékenységbe beleértendő az üzleti kapcsolat fennállása folyamán teljesített ügyleti megbízások elemzése is. A befektetési szolgáltató fenti adatokon túlmenően egyéb ügyféladatokat is rögzíthet (pl.: adóazonító jel), ha erre adatszolgáltatásaihoz, vagy feladatainak ellátásához szüksége lehet. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében a Társaság szolgáltatást nyújthat olyan magánszemélyeknek is, akiknek nincs otthonuk. Lakcím nélküli ügyfelek esetében különös gondossággal kell eljárni. Amennyiben nagyobb összeg van az ügyfél számláján, illetve az ügyfél nagyobb mennyiségű befektetéssel rendelkezik, azt a Társaság bejelenti az erre illetékes hatóságnak. Ügyfél-átvilágítás jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén A Társaság azonosításért felelős munkatársa az azonosítás érdekében legalább a következő adatokat rögzíti (minimum adatkör): a neve és rövidített neve székhelye és külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe cégjegyzékszáma vagy egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma Ezeken túlmenően kockázatérzékenységi alapon, a minimum adatokon túlmenően az alábbi adatokat is rögzítheti: a főtevékenység képviseletre jogosultak neve és beosztása kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatai Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén - a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) az előző pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően a befektetési szolgáltató az azt igazoló 30 napnál nem régebbi okirat bemutatását követeli meg, hogy 1. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta

5 A PLANINVEST Bróker Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei 2. más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént 3. külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént 4. cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát) Külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet azonosításához a saját országa szerinti bejegyzés, vagy nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása szükséges. Az igazolást a Társaság csak az Országos Fordító és Fordítás Hiteleső Iroda által készített és hitelesített fordítással együtt fogadja el. A 4. pontban meghatározott esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, és a befektetési szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni. A jogi személy, illetőleg a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet átvilágítását követően a Társaság elvégezi a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevében vagy megbízása alapján eljáró személy átvilágítását is. A személyazonosságot igazoló okirat ellenőrzésénél köteles ellenőrizni az azonosság igazolására bemutatott okirat érvényességét is. Amennyiben valamelyik adat az elfogadott okmányban nem szerepel, vagy az ügyfél lakcímkártyával nem rendelkezik, akkor ezt az ügyintézőnek dokumentálni kell. A befektetési szolgáltató köteles az üzleti kapcsolat és az ügyleti megbízás céljáról és tervezett jellegéről információt szerezni. Ennek érdekében legalább a következő adatokat rögzíti (minimum adatkör): üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát ügyleti megbízás esetén a megbízás tárgyát és összegét A Társaság munkatársa ezen túlmenően kockázatérzékenységi alapon rögzítheti az alábbi adatokat is: a teljesítés körülményei (hely, idő, mód) A Társaság az ügyfeleivel fennálló üzleti kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kíséri, annak érdekében, hogy az adott ügyleti megbízások összhangban vannak-e az ügyfélről a jogszabályok alapján rendelkezésre álló adatokkal. A monitoring tevékenységbe beleértendő az üzleti kapcsolat fennállása folyamán teljesített ügyleti megbízások elemzése is. A Társaság a fenti adatokon túlmenően egyéb ügyféladatokat is rögzíthet, ha erre adatszolgáltatásaihoz, vagy feladatainak ellátásához szüksége lehet. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül értesíteni a Társaságot az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról.

6 A PLANINVEST Bróker Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei A tényleges tulajdonos azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése. A Társaság arra kijelölt alkalmazottja az ügyfél-átvilágítás során köteles ügyfelét írásban nyilatkoztatni arra vonatkozóan, hogy az ügyleti megbízást saját, vagy más nevében teljesíti-e. Amennyiben az ügyfél a szolgáltató részére tett írásbeli nyilatkozata arra vonatkozik, hogy nem a saját nevében, hanem a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, akkor az írásbeli nyilatkozatának a tényleges tulajdonos következő adatait kell tartalmaznia (minimum adatkör): tényleges tulajdonos neve lakcíme állampolgársága A Társaság a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosának ezen három adatát elkérheti abban az esetben, amennyiben az adatok a bemutatott dokumentumokból nem állapíthatók meg. A Társaság kockázatérzékenységi alapon az alábbi adatokat is rögzítheti (maximum adatkör): az azonosító okmány típusa és száma külföldi természetes személy esetében a magyarországi tartózkodási hely születési hely és idő anyja neve. A nyilatkozat szerepelhet a szerződésben, illetve arról készült külön formanyomtatványon is, melynek során az ügyfél minden esetben büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozik. Amennyiben az ügyfél a nyilatkozatot megtagadja, vagy átvilágítása nem végezhető el teljes körűen, az ügyleti megbízást a Társaság nem teljesíti, az ügyféllel nem lép üzleti kapcsolatba, vagy megszünteti a vele fennálló üzleti kapcsolatot. Amennyiben a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban kétség merül fel, akkor a Társaság az ügyfelet ismételt írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel, illetve ha a személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, köteles intézkedéseket tenni a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban történő ellenőrzése érdekében. Az ügyfél a szerződéses kapcsolat fennállása alatt a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a Társaságot értesíteni. Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás. A pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében alacsony kockázatot jelentő ügyfelek vonatkozásában egyszerűsített ügyfél-átvilágítás alkalmazható. Ebben az esetben kizárólag az üzleti kapcsolatot köteles figyelemmel kísérni és az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket csak pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló tény, adat vagy körülmény felmerülése esetén kell elvégeznie. A befektetési szolgáltató egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmazhat, amennyiben ügyfele befektetési szolgáltatási tevékenységét az Európai Unió területén végzi. Egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmazhat abban az esetben is, ha olyan harmadik országban székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytató, befektetési szolgáltatási tevékenységet folytató,

7 A PLANINVEST Bróker Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást nyújtó, biztosítási, biztosításközvetítői és foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatási tevékenységet folytató, árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet folytató, postai pénzforgalmi közvetítői tevékenységet, postai készpénzátutalást, belföldi és nemzetközi postautalványfelvételt és kézbesítést folytató, önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tevékenységet folytató szolgáltatónak minősül, amelyre a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben (a Pmt-ben) meghatározottakkal egyenértékű követelmények vonatkoznak, és amely ezek betartása tekintetében felügyelet alatt áll. A befektetési szolgáltató egyszerűsített átvilágítási eljárást folytathat, amennyiben az ügyfél olyan társaság, amelynek értékpapírjait egy vagy több tagállamban bevezették a szabályozott piacra, vagy azon harmadik országbeli társaság, amelyre a közösségi joggal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak. Továbbá amennyiben az ügyfél a Pmt. alkalmazásában felügyeletet ellátó szervnek minősül, így a Magyar Nemzeti Bank, Magyar Könyvvizsgálói Kamara, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokság, ügyvédek esetében az a kamara, melynek az ügyvéd a tagja, közjegyzők esetében az a kamara, melynek a közjegyző a tagja. Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárást alkalmazza a Társaság, ha ügyfele központi államigazgatási szerv, valamint helyi önkormányzat, továbbá az Európai Közösség intézménye, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az Európai Központi Bank és az Európai Beruházási Bank. Fokozott ügyfél-átvilágítás: A pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében magas kockázatot jelentő ügyfelek és ügyletek esetén a Társaság köteles fokozott ügyfél-átvilágítási eljárást alkalmazni. A Társaság illetékes munkatársa a következő két esetben köteles elvégezni a fokozott ügyfél-átvilágítást: 1. Az ügyfél nem jelent meg személyesen azonosítás céljából 2. Más tagállamban vagy harmadik országban lakóhellyel rendelkező kiemelt közszereplő személyekkel üzleti kapcsolat létesítése, részükre ügyleti megbízás teljesítése 1. Az ügyfél-átvilágítás az ügyfél személyes megjelenése hiányában A Társaság illetékes munkatársa az azonosítás során, mind a belföldön, mind a külföldön tartózkodó távollévő ügyfél vonatkozásában az ügyfél-azonosítás esetére meghatározott maximum adatkört köteles rögzíteni. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles a szolgáltató részére átnyújtani az ügyfél-azonosítás során előírt okirat hiteles másolatát is. Az okirat hiteles másolata abban az esetben fogadható el az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése teljesítéséhez, ha magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző készítette a hiteles másolatot, és azt ennek megfelelő tanúsítvánnyal látta el, vagy a magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző a másolatot olyan tanúsítvánnyal látta el, amely a másolatnak a felmutatott eredeti okirattal fennálló egyezőségét tanúsítja. Az ellenőrzés során elfogadható az a másolat is, melyet az

8 A PLANINVEST Bróker Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a magyar konzuli tisztviselő felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát. 2. Más tagállamban vagy harmadik országban lakóhellyel rendelkező kiemelt közszereplő azonosítása Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél köteles minden esetben a befektetési szolgáltató részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e és ha igen, akkor milyen minőségben. (Pénzmosási szabályzat szerint) Külföldi kiemelt közszereplővel történő üzleti kapcsolat létesítéséhez, az ügyleti megbízás teljesítéséhez a Társaság elnök-igazgatójának jóváhagyása szükséges. Amennyiben a Társaság a nyilatkozat valódiságát kétségesnek tartja köteles intézkedéseket tenni ezen nyilatkozat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban történő ellenőrzése érdekében. Külföldi kiemelt közszereplő esetén a Társaság valamennyi ügyfél-átvilágítási intézkedést elvégzi, azaz a bemutatott azonosító okmány alapján a minimum adatkört rögzíti és kockázatérzékenységi alapon dönthet arról, hogy további adatokat is rögzít, elvégzi a személyazonosságának igazoló ellenőrzését, azonosítja a tényleges tulajdonost, és ha a tényleges tulajdonos személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, akkor személyazonosságának igazoló ellenőrzését is végrehajtja, rögzíti az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó adatokat és folyamatosan figyelemmel kíséri az ügyleti kapcsolatot. Más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések elfogadása A Társaság a más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések eredményét nem fogadja el. 2. b) Azon okiratok és nyilatkozatok felsorolása, amelyek alkalmasak a vállalkozás számára az előírt megfelelési teszt elvégzéséhez valamint az ügyfélminősítés szabályai b.1) Azon okiratok és nyilatkozatok felsorolása, amelyek alkalmasak a vállalkozás számára az előírt megfelelési teszt elvégzéséhez A Társaság a szerződés megkötését vagy keretszerződés esetében a megbízás végrehajtását megelőzően meggyőződik arról, hogy a leendő szerződő fél, illetve az ügyfél ismeretei és a szerződés vagy megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselő képessége megfelelő-e ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozzon. Mivel a Társaság befektetési tanácsadási és portfólió kezelési szolgáltatási tevékenységet nem végez, a szerződés megkötését vagy keretszerződés esetén a megbízás végrehajtását megelőzően a leendő szerződő féltől, illetőleg az ügyféltől nyilatkozatot kér a) a szerződésben foglalt ügylet lényegével, b) az ügyletben érintett pénzügyi eszköz jellemzőivel, és c) különösen ezek kockázataival kapcsolatos ismereteiről és tapasztalatairól, annak megítélése érdekében, hogy a befektetési vállalkozás valóban a számára megfelelő ügyletet vagy pénzügyi eszközt ajánlja. Az (1) bekezdésben foglalt ismeret és tapasztalat értékelése (a továbbiakban: megfelelési teszt) során a társaság

9 A PLANINVEST Bróker Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei a) feltárja a leendő szerződő fél vagy az ügyfél által ismert szolgáltatásokat, ügyleteket és pénzügyi eszközöket, b) vizsgálja a leendő szerződő fél vagy az ügyfél pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyleteinek természetét, méretét és gyakoriságát, valamint azt, hogy ezen ügyletek milyen időtávon belül valósultak meg, és c) vizsgálja a leendő szerződő fél vagy az ügyfél iskolai végzettségét, foglalkozását vagy az értékelés szempontjából releváns korábbi foglalkozását. A megfelelést teszt eredményének következménye: Amennyiben a Társaság nem tudja a teszt alapján megállapítani, hogy az eszköz, amire az ügyfél ügyletet kíván kötni megfelel-e az ügyfél ismereteinek, illetve kockázatvállalásának, erre a Társaság felhívja az ügyfél figyelmét, és az ügyfélnek kifejezetten rendelkeznie kell arról, hogy továbbra is szeretné az ügyletet megkötni. A teszteket a szolgáltatás nyújtása illetve az ügyletkötés előtt kell elvégezni és értékelni. A Társaság által alkalmazott megfelelési tesztet az üzletszabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza. b.2) Az ügyfélminősítés szabályai A Társaság - a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. tv. (Bszt.) rendelkezései alapján - az alábbiak szerint határozza meg, hogy az Ügyfeleket milyen ügyfélkategóriákba sorolja, valamint az alábbiak rendelkeznek a kategóriák közötti átjárás szabályairól. 1. A Társaság által alkalmazott ügyfélkategóriák: Elfogadható partner (eligible counterparty) Szakmai ügyfél (professional client) Lakossági ügyfél (retail client) 1.1. Elfogadható partner: Azon ügyfelek tartoznak e kategóriába, amelyek esetében a szakmai és piaci ismeret, jártasság, tapasztalat és ebből következően a kockázatviselő képesség egyes pénzügyi eszközök, ügyletek tekintetében alappal feltételezhető. Elfogadható partner az a vállalkozás, amellyel a Társaság az ügyfelek nevében a megbízások teljesítésére és továbbítására anélkül hozhat létre vagy köthet ügyleteket, hogy be kellene tartania az ilyen ügyletek vagy az ilyen ügyletekhez közvetlenül kötődő kiegészítő szolgáltatások tekintetében a tájékoztatási, ügyletkötési (pl.: legjobb végrehajtás elve, ügyfélminősítés) kötelezettségeket. Elfogadható partner: a) a befektetési vállalkozás, b) az árutőzsdei szolgáltató, c) a hitelintézet, d) a pénzügyi vállalkozás, e) a biztosító, f) a befektetési alap és a befektetési alapkezelő, valamint a kollektív befektetési társaság, g) a kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő, h) a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, i) az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, j) a központi értéktár, k) tőzsde l) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény,

10 A PLANINVEST Bróker Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei m) minden egyéb olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam szakmai ügyfélnek ismer el, n) ún. kiemelt vállalkozás o) Kiemelt intézmények, és p) az a vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti tagállam ilyenként ismer el. Ezen belül: Kiemelt vállalkozás: Kiemelt vállalkozásnak minősül az, amely legalább két feltételnek megfelel az alábbiak közül: a legutolsó auditált egyedi számviteli beszámolójában szereplő, a mérleg fordulónapján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyammal számított a) mérlegfőösszege legalább húszmillió euró, b) nettó árbevétele legalább negyvenmillió euró, c) saját tőkéje legalább kétmillió euró. Kiemelt intézmény a) valamely EGT-állam kormánya, b) valamely EGT-állam helyi és a regionális önkormányzata, c) az ÁKK Zrt. és valamely más EGT-államnak államadósság kezelését végző szervezete, d) az MNB, valamely más EGT-állam központi bankja és az Európai Központi Bank, e) a Világbank, f) a Nemzetközi Valutaalap, g) az Európai Beruházási Bank, és h) minden egyéb nemzetközi pénzügyi jellegű intézmény, amelyet nemzetközi egyezmény, vagy államközi szerződés hozott létre Szakmai ügyfél: Valamennyi elfogadható partner, amennyiben a Társaság az ügyfelek nevében a megbízások teljesítésére vonatkozó tevékenységeken kívüli tevékenységei keretében nyújt befektetési szolgáltatást Lakossági ügyfél Azon ügyfelek tartoznak ebbe a körbe, akik/amelyek nem minősülnek elfogadható partnernek vagy szakmai ügyfélnek. 2. Ügyfelek minősítésére vonatkozó szabályok 2.1. A Társaság valamennyi ügyfelet minősíti az 1. pont szerinti ügyfélkategóriák szerint. Amennyiben az Ügyfél nem felel meg az 1.1. és 1.2. pontban meghatározott kritériumoknak, alapértelmezett minősítésként lakossági ügyfélnek minősül. A Társaság az ügyfélminősítésről tartós adathordozón értesíti az ügyfelet. A Társaság, speciális tevékenyégénél fogva valamennyi ügyfelét, akivel értékpapír adásvételi szerződést köt, illetve kíván kötni, alapértelmezettként lakossági ügyfélnek sorolja be és eszerint kezeli, mivel a lakossági ügyfél az, akire a legnagyobb figyelmet szükséges szentelni, számára a legrészletesebb tájékoztatást kell adni. Az ő esetében a legkifinomultabbak legrészletesebbek a tájékoztatási elvárások Minden Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy az alapértelmezett ügyfélkategóriájának változtatását kérje. Erre a 3. pont szerinti körben és feltételekkel nyílik lehetősége azzal, hogy az átminősítésének alapfeltétele a Társasággal erre vonatkozó megállapodás kötése. Az átminősítés hatályba lépésének az időpontja a Társaság központi nyilvántartási rendszerében történő átvezetés időpontja függetlenül attól, hogy az Ügyfél a módosítást a Társaság székhelyén vagy azon kívül (pl. ügynökhálózatában) kezdeményezi.

11 A PLANINVEST Bróker Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei 2.3. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben hivatalos tudomására jut, hogy: - a szakmaivá átsorolt ügyfél esetében az átsorolás alapjául szolgáló körülmények nem állnak fenn - azon szakmai ügyfél esetében, amelynek a törvényben meghatározott mutatószámai nem állnak fenn, - azon szakmai ügyfél és elfogadható partner esetében, amelyek ilyen státuszú besorolásához szükséges törvényben meghatározott kritériumoknak nem felelnek meg (pl. tevékenységi engedély visszavonása) a Bszt-ben meghatározott feltételek szerinti ügyfélkategóriába sorolja át az ügyfél előzetes hozzájárulása nélkül, amelynek hatályba lépése ezen automatikus átsorolás időpontja A Társaság fenntartja a jogot az ügyfelek fentiektől eltérő besorolására is, de az eltérés csakis olyan irányban történhet, hogy azáltal az ügyfél védelme magasabb fokú, az ügyfél a tájékoztatás tágabb körét élvezi: Az elfogadható partnert - a törvényi előírások keretein belül - szakmai vagy lakossági ügyfélként kezeli A szakmainak tekintett ügyfelet lakosságiként kezeli A Társaság fenntartja a jogot továbbá arra, hogy a besorolás változatlanul hagyásával a szakmai ügyfelek/elfogadható partnerek esetében is a lakossági ügyfelekre vonatkozó egyes szabályokat alkalmazza. 3. Ügyfél kérésére történő átminősítés feltétele: 3.1. A Társaság lehetőséget biztosít az ügyfélkategóriák közötti átjárhatóságra az alábbiak szerint: Szakmai ügyfél lakossági ügyféllé történő átminősítésére sor kerülhet általánosan és ügylettípusonként azzal, hogy. az átminősítés történhet általánosan és ügylettípusonként és az átminősítés megtörténtével ezen ügyfélre a szakmai/lakossági ügyfélre vonatkozó jogok és kötelezettségek válnak irányadóvá Elfogadható partner szakmai és lakossági ügyféllé történő átminősítésére kizárólag kiemelt intézmények és kiemelt vállalkozások esetében kerülhet sor, azzal, hogy az átminősítés történhet általánosan és ügylettípusonként és az átminősítés megtörténtével ezen ügyfélre a szakmai/lakossági ügyfélre vonatkozó jogok és kötelezettségek válnak irányadóvá Lakossági ügyfél szakmai ügyféllé történő átminősítésére sor kerülhet általánosan vagy ügylettípusonként, azonban kizárólag az alábbi feltételek fennállása esetén: A lakossági ügyfelek elfogadható partneri minősítést nem szerezhetnek A következő kritériumok közül legalább kettő teljesül: a kérelem napját megelőző egy évben negyedévente átlagosan legalább tíz, az ügylet végrehajtása napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva, egyenként negyvenezer euró értékű, vagy az adott év során összesen négyszázezer euró értékű ügyletet bonyolított le, pénzügyi eszközökből álló portfoliója és betéteinek állománya együttesen meghaladja a kérelem benyújtásának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ötszázezer eurót,

12 A PLANINVEST Bróker Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei legalább egy éves folyamatos vagy a feltételek vizsgálásának időpontját megelőző öt éven belül legalább egy éves munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik és olyan munkakört illetőleg feladatkört tölt be a) befektetési vállalkozásnál, b) árutőzsdei szolgáltatónál, c) hitelintézetnél, d) pénzügyi vállalkozásnál, e) biztosítónál, f) befektetési alapkezelőnél, g) kollektív befektetési társaságnál, h) kockázati tőkealap-kezelőnél, i) magánnyugdíjpénztárnál, j) önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, k) elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél, l) központi értéktárnál, vagy m) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél írásban nyilatkozik a Társaság felé az átminősítési igényéről, beleértve azt a nyilatkozatot is, hogy elfogadja, hogy ezáltal a lakossági ügyfeleket megillető magatartási szabályok előnyeiről lemond, ismeri az ilyen védelem elveszítésének következményeit és köteles tájékoztatni a Társaságot minden olyan változásról, amely érintheti a jelen nyilatkozata alapján elvégzett szakmai ügyfél besorolását, ennek elmulasztásából eredő következményekért a Társaság nem tehető fellelőssé írásbeli megállapodást köt a Társasággal az átminősítéssel kapcsolatosan 2c) Az egyes befektetési szolgáltatási tevékenységek, kiegészítő szolgáltatások keretében köthető ügyletek részletes szabályai, ideérve ügyletenként az ügyfélnek a vállalkozás által kezelt pénzügyi eszköze és pénzeszköze feletti rendelkezésének módját és részletes szabályit is. 1. Megbízás felvétele és továbbítása, megbízás végrehajtása az ügyfél javára 1.1. Általános rendelkezések Az értékpapír bizományosi tevékenység során a Társaság az Ügyfél megbízása alapján saját nevében, de az Ügyfél javára (számlájára), a megbízásban rögzített feltételek mellett köt értékpapír adásvételi szerződést. A Társaság kizárólag dematerializált, nyilvános kibocsátású és szabályozott piacra nem bevezetett részvények esetében köt bizományosi szerződést Az értékpapír bizományi szerződés kiterjed legalább: a) a szerződő felek megnevezésére és lakcímére (székhelyére), b) az ügylet fajtájának megjelölésére, c) az ügylet tárgyának pontos megjelölésére (az eladni vagy venni kívánt értékpapír megnevezésére, mennyiségére és címletére), d) a megbízás időtartamára, amely lehet eseti, vagy szólhat meghatározott időtartamra, e) az ár megjelölésére, f) az Üzletfelet terhelő díj, jutalék és költségek megjelölésére, illetve azok számítási módjára, továbbá az Ügyféllel való elszámolás módjára.

13 A PLANINVEST Bróker Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei A Társaság értékpapír adásvételre vonatkozó megbízást akkor fogad el és teljesít, ha az Ügyfél legkésőbb a megbízással egyidejűleg a megbízás fedezetét (az értékpapírt vagy az értékpapír letéti bizonylatának eredeti példányát, illetve a vételárat) és a bizományosi díjat a Társaságnál letétbe helyezi. A letétbe helyezett vételár összegnek fedezetet kell nyújtania az Ügyfél által még elfogadható legmagasabb áron történő vásárláshoz Az értékpapír fedezet elhelyezése a megbízással érintett értékpapírnak a Társaság számlájára történő transzferálásával lehetséges A bizományosi üzlet keretében átvett értékpapírt illetve a készpénzt a Társaság saját eszközeitől és vagyonától elkülönítetten tartja nyilván, azok az adásvétel tényleges megkötéséig az Ügyfél tulajdonában maradnak Egy megbízás csak egynemű értékpapírokra vonatkozhat, különböző értékpapírokra a Társaság egyedi megbízásokat fogad el Az Ügyfél a korábban adott megbízást minden munkanapon az üzleti órák alatt írásban módosíthatja. A mennyiség vagy a limitár változtatása új megbízásnak, míg a teljesítési határidő módosítása az eredeti szerződés módosításának minősül. Mindkét esetben a módosítás elfogadása az új megbízásokra vonatkozó szabályok szerint történik A megbízás visszavonása illetőleg módosítása legkorábban a következő munkanapra - tőzsdei megbízás esetén a következő tőzsdei napra - vonatkozik, de a Társaság amennyiben lehetősége van rá, jogosult a módosítást korábban is végrehajtani Az Ügyfél az értékpapír bizományosi szerződést annak teljesítése és lejárta előtt felmondhatja a kikötött kezelési költség, továbbá a Társaság kellő körültekintés melletti eljárásával felmerült, igazolt teljes kárának a megfizetése ellenében. A Társaság e követelését a letétbe helyezett bizományosi díj/értékpapírok terhére jogosult érvényesíteni A letétbe helyezett értékpapírokat illetve a vételárat, valamint a bizományosi díj esetlegesen visszajáró részét a Társaság lehetetlenülés esetén visszaszolgáltatja az Ügyfél részére Ügyfél halála (megszűnése) esetén, természetes személy esetén annak jogerős hagyatékátadó végzéssel vagy bírósági ítélettel igazolt örököse, illetve nem természetes személy esetén annak egyéb módon igazolt jogutódja válik a megbízás, illetve a megkötött ügylet jogosultjává vagy kötelezettjévé A Társaság a bizományosi megbízások teljesítése során igénybe veszi a vele szerződéses kapcsolatban lévő ügynöki hálózatot is. A befizetések könyvelése a Társaság központi irodájában (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) történik. Az ügynökök az ügyfelek pénzét és értékpapírjait nem kezelik. (A Társaság ügynökeinek felsorolását az Üzletszabályzat 4.sz. melléklete tartalmazza.) A Társaság e tevékenységi körben is az ügynök eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el TELJESÍTÉS

14 A PLANINVEST Bróker Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei A Társaság az ügyfél megbízását az ügyfél számára a lehető legkedvezőbb módon hajtja végre. Az legkedvezőbb végrehajtás megítéléséhez a társaság a következő szempontokat vizsgálja: a) a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát, b) a megbízás tárgyát képező befektetési eszköz tulajdonságait, c) a megbízás költségét, d) a megbízás végrehajtásának időigényét, e) a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét, f) a megbízás nagyságrendjét, g) a megbízás természetét, h) az ügyfél minősítését, és ha a Társaság lakossági ügyfél megbízását hajtja végre, akkor minden, az ügyfelet terhelő költséget figyelembe vesz az ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtási lehetőség megállapításakor. Az ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtási lehetőség megállapítására vonatkozó vizsgálat során, ha a megbízás több, a befektetési vállalkozás több helyszínen is teljesíthető, a Társaság az összehasonlításban figyelembe veszi az egyes végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és egyéb, a végrehajtással összefüggő költséget. Az ügyfél kérésére a Társaság írásban igazolja, hogy az ügyfél a megbízását a legkedvezőbb módon hajtotta végre A Társaság értékpapír-bizományosi megbízásokat a szükséges fedezet (értékpapír, megbízási díj, kezelési költség, vételár) letétbe helyezésével együtt minden munkanapon a Társaság által meghirdetett üzleti órák alatt fogad el, központi irodájában. Az ezen idő alatt beérkezett és rendben talált megbízások teljesítését - hacsak az Ügyfél másképp nem rendelkezik - a Társaság a megbízási szerződés megkötésének napját követő 1. (első) munkanaptól kísérli meg teljesíteni A megbízás tartama alatt a Társaság változatlan feltételek mellett kísérli meg az ügylet megkötését A Társaság a részére nyújtott megbízásokat időrendben nyilvántartásba veszi, és az azonos tartalmúakat ebben a sorrendben teljesíti Az azonos időpontban érvényes, azonos értékpapírra, azonos ügylettípusra és azonos limitárra vonatkozó megbízásokat a Társaság együtt kísérli meg teljesíteni. A különböző feltételű megbízásoknál a teljesíthetőség, az azonos feltételű megbízásoknál a megbízások benyújtási sorrendje a teljesítés rendező elve Különböző feltételű megbízások esetén a vételi megbízások közül a Társaság azt a megbízást teljesíti először, amely a legmagasabb vételi limitárhoz, az eladási megbízások közül pedig azt, amelyik a legalacsonyabb eladási limitárhoz kötötte az ügylet megkötését A z ügylet elszámolása Az értékpapír-bizományosi megbízás alapján létrejött ügylet megkötését követően a társaság gondoskodik az ügylet elszámolásáról A szerződés teljesítéséről az ügyfél jogosult a társaságtól telefax, illetve telefon útján érdeklődni. A Társaság az ügyfelet a megbízás teljesítéséről (részteljesítéséről) külön tájékoztatja.

15 A PLANINVEST Bróker Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei A szerződés megkötését követő munkanapon a) az ügyfélnek járó pénzösszeget átutalja az ügyfél által megadott bankszámlára, illetve pénztáron keresztül kifizeti a megjelenő ügyfélnek, vagy az összeg az ügyfélnek a társaságnál vezetett ügyfélszámláján jóváírásra kerül. b) az értékpapírt az Ügyfél értékpapírszámláján jóváírja A Társaság az elszámolás mellett az ügyfél részére a szolgáltatásról számlát állít ki. 2. Pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése 2.1 Igény esetén a nyomdai úton előállított értékpapírokat a Társaság letéti szerződés alapján értéktárában őrzi az ügyfél javára. 2.2 Nyomtatott értékpapírok letéti őrzése során a Társaság az értékpapír valódiságát nem vizsgálja. 2.3 Az értékpapírt a Társaság sorszám szerint veszi át, és átadáskor ugyanazokat a sorszámú (és címletű) értékpapírokat adja vissza. 2.4 Az értékpapírok átadása illetve átvétele átadás-átvételi bizonylattal történik. 2.5 A letétbe helyezett értékpapírok társasági eseményekkel kapcsolatos kezelése csak külön megállapodás alapján történhet. 3. Letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és ügyfélszámla vezetése 3.1 Értékpapír-számla vezetése A dematerializált értékpapírokról a Társaság az értékpapír tulajdonos az ügyfél javára értékpapír-számlát vezet. Az értékpapír-számla az értékpapír-számla szerződés megkötésével jön létre. Ebben a számlavezető Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő ügyfél (számlatulajdonos) tulajdonában álló dematerializált értékpapírt a Társaságnál megnyitott értékpapír-számlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos ügyfél szabályszerű rendelkezéseit teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésről és a számla egyenlegéről a számlatulajdonos ügyfelet értesíti Az értékpapír-számla tartalmazza: - a számla számát és elnevezését, - a számlatulajdonos ügyfél nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), illetve a jogszabályban az azonosításra előírt adatokat, - az értékpapír ISIN azonosítóját, megnevezését és mennyiségét, - az értékpapír esetleges zárolására való utasítást.

16 A PLANINVEST Bróker Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Az értékpapír-számlán végrehajtott műveletet a Társaság a művelet napján kiállított visszaigazolásban rögzíti, és azt eltérő megállapodás hiányában a kivonatot évente, a pénzügyi számlával együtt megküldi az ügyfélnek A Társaság az értékpapír-számla forgalmáról és egyenlegéről a számlatulajdonos ügyfél kérésére haladéktalanul számlakivonatot állít ki. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem minősül értékpapírnak, nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. Az értékpapír-számla feletti rendelkezésre a számlatulajdonos ügyfél illetve az általa meghatalmazott személy jogosult. A Társaság felé a meghatalmazás csak akkor hatályos, ha azt a társasággal az ügyfél a Társaság által rendszeresített formában és tartalommal írásban közölte Az értékpapír-számla feletti rendelkezésre jogosult személyek aláírását a számla megnyitásakor a számlatulajdonos ügyfél közli a Társasággal, ez az értékpapír-számla megnyitásának feltétele. A Társaság mindaddig a nála bejelentett aláírókat fogadja el az értékpapír-számla felett rendelkezni jogosult személyekként, amíg az arra jogosult személytől új, az értékpapír-számla felett rendelkezésre jogosult személyek megjelölését meg nem kapja Az Ügyfél írásbeli utasítására a Társaság az értékpapírokat harmadik személynek a KELER Rt.-nél, más befektetési szolgáltatónál vagy a társaságnál vezetett értékpapír nyilvántartási számlájára átvezetteti (értékpapír transzfer). Az értékpapír transzfer teljesítési határideje legkésőbb a megbízó írásbeli utasításától számított 1.(első) munkanap (a továbbiakban értéknap) Az ügyfél jogosult bejelenteni a Társaságnak, hogy az értékpapír-számlán elhelyezett értékpapírokat vagy azok egy részét harmadik személy javára szóló jog terheli. A Társaság kedvezményezetti zárolást kizárólag abban az esetben teljesít, ha abban a KELER Rt. közreműködik. A Társaság az így meghatározott, illetve a jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés vagy szerződés alapján harmadik személyt megillető joggal terhelt értékpapírokat ún. zárolt értékpapír-számlára vezeti át, megjelölve a zárolás jogcímét (különösen óvadék, zálogjog, bírósági letét, igényper, végrehajtási eljárás, stb.) és azt a személyt, akinek a javára a zárolás szól. A zárolt alszámláról a Társaság számlakivonatot állít ki, amelyet megküld a számlatulajdonos ügyfélnek és a zárolás jogosultjának, illetve az érintett bíróságnak, hatóságnak, vagy végrehajtónak. Ugyanígy jár el a Társaság a jogosultság bejegyzésének törlése esetén. A Társaság a jogosultságot kizárólag a jogosult írásbeli nyilatkozata alapján törli. Amennyiben a számlatulajdonos Ügyfél a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníti, a Társaság gondoskodik arról, hogy a zárolás tényének és jogcímének feltüntetésével kerüljön az értékpapír átvezetésre az új értékpapír-számlán Az értékpapír-számlaszerződést a számlatulajdonos ügyfél írásban bármikor felmondhatja, a felmondás azonban - a számla kimerülése kivételével - csak akkor érvényes, ha az Ügyfél egyidejűleg más számlavezetőt jelöl meg. A számla kimerülése a számlát nem szünteti meg A Társaság az értékpapírszámla szerződést harminc napi felmondással akkor szűntetheti meg, ha: - tevékenységével felhagy, vagy a számlatulajdonos ügyfél a számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti. A

17 A PLANINVEST Bróker Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Társaság a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja a számlatulajdonost, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új számlavezetőt. - Amennyiben a számlatulajdonos a számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti, új számlavezető kijelölése hiányában a Társaság jogosult az értékpapírszámlát megszűntetni, és annak egyenlegét az általa vezetett gyűjtőszámláját saját számlájától elkülönítetten, azonosítható módon nyilvántartani, a jogosult költségére és veszélyére. - A gyűjtőszámlán elkülönített egyenleg vonatkozásában a Társaságot kizárólag őrzési kötelezettség terheli, az új számlavezető bejelentéséig. - Új számlavezető bejelentéséig a Társaság által gyűjtőszámlán elkülönített egyenleg vonatkozásában az értékpapírt kibocsátó kérelme vagy a Felügyelet határozata alapján elrendelt tulajdonosi megfeleltetési kötelezettsége a jogosult adatainak átadása tekintetében a Társaságnak szünetel, valamint tulajdonosi igazolás kiállítására a Társaság nem kötelezhető. - Amennyiben a Társaság a tevékenységével felhagy és a számlatulajdonos ismételt felhívás ellenére nem gondoskodik új számlavezető kijelöléséről, a tevékenységével felhagyó Társaság gondoskodik új számlavezető kijelöléséről, a számlatulajdonos költségére azzal, hogy az új számlavezető a számlatulajdonossal történő szerződéskötésig annak megfelelően jár el, ahogy a Társaság jár el az esetben, amikor a számlatulajdonos a számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti. - Az értékpapírszámla szerződés felmondása minden esetben csak írásban lehetséges, és önmagában az értékpapírszámla kimerülése a számlaszerződést nem szűnteti meg Amennyiben a számlatulajdonos részvényes részvényesi jogait személyesen kívánja gyakorolni, a dematerializált értékpapírról a Társaság tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolás tartalmazza a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). E tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapír-számlán az adott értékpapírra vonatkozóan a Társaság változást nem vezet át, a számla feletti rendelkezés a közgyűlés befejezéséig nem lehetséges, kivéve, ha a tulajdonosi igazolás egyidejűleg bevonásra kerül. A közgyűlési jogok gyakorlására kiállított tulajdonosi igazolásokról a Társaság a közgyűlést (megismételt közgyűlést) megelőzően írásban tájékoztatja a részvénytársaságot Az értékpapír-számla nem lehet "tartozik" egyenlegű, azaz az Ügyfél nem adhat érvényes megbízást, vagy rendelkezést, nem idézhet elő olyan helyzetet, amelynek eredményeként az értékpapír-számlát terhelő esedékes értékpapír szállítási, teljesítési kötelezettségei fedezetlenek és teljesíthetetlenek legyenek A Társaság az értékpapír-számla egyenlegéről legalább évente tájékoztatja az ügyfelet, mely tájékoztatást írásban vagy más tartós adathordozón bocsát az ügyfél rendelkezésére A Társaság munkanapokon az üzleti órái alatt fogad el az értékpapír-számlához kapcsolódó terhelési megbízásokat. A Társaság az üzleti órái alatt 8 órától 14 óráig beérkezett illetve elfogadott terhelési megbízásokat a tárgynapon, az ezt követően beérkezett illetve elfogadott terhelési megbízásokat pedig a megbízásban megjelölt időpontban, ennek hiányában a következő munkanapon hajtja végre.

18 A PLANINVEST Bróker Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei 3.2 Ügyfélszámla vezetése A Társaság az ügyfél javára olyan, korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számlát vezet, amely kizárólag a befektetési szolgáltatással és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetéssel kapcsolatos elszámolás lebonyolítására szolgál Az ügyfélszámlán a társaság jóváírja az ügyfél javára befolyt jövedelmi jellegű tételeket is, valamint az ügyfélszámlára terheli az esetlegesen fizetendő forrásadó tételeket, valamint a társaságot illető esedékessé vált díjakat, költségeket Az ügyfélszámla nem lehet "tartozik" egyenlegű, azaz az ügyfél nem adhat olyan érvényes megbízást vagy rendelkezést, nem idézhet elő olyan helyzetet, amelynek eredményeként az ügyfélszámlát terhelő esedékes fizetési kötelezettségei fedezetlenek és teljesíthetetlenek legyenek A Társaság az ügyfélszámlán lévő pénzeszközt kizárólag hitelintézetnél vezetett letéti, illetve - a pénztári kifizetések érdekében a pénztárában tarthatja, és azt kizárólag az ügyfél rendelkezése szerinti célra használhatja fel. az ügyfélszámlával kapcsolatban a fizetési módok közül kizárólag - átutalási megbízás, illetve - pénztári készpénz fizetés alkalmazható. A kettőszázezer forint összeghatárt meghaladó készpénzfelvételi igényét az Ügyfél köteles 1 munkanappal megelőzően előzetesen bejelenteni A Társaság munkanapokon az üzleti órái alatt fogad el az ügyfélszámlához kapcsolódó terhelési megbízásokat. A Társaság az üzleti órák alatt 8 órától 14 óráig beérkezett illetve elfogadott terhelési megbízásokat a tárgynapon, az ezt követően beérkezett illetve elfogadott terhelési megbízásokat pedig a megbízásban megjelölt időpontban, ennek hiányában a következő munkanapon hajtja végre Az ügyfélszámla nyitására, a számlakivonatokra, a számla feletti rendelkezésre és a számla megszűnésére az értékpapír-számlával kapcsolatban leírtakat kell megfelelően alkalmazni A Társaság az ügyfélszámla szerződés felmondása esetén a felmondás közlésével értesíti az Ügyfelet a számla megszűnésének jogkövetkezményeiről, és egyidejűleg felhívja az ügyfelet, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új számlavezetőt. Ennek hiányában a Társaság a számlán elhelyezett pénzt legkésőbb a számlaszerződés megszűnését követő munkanapon készpénzben vagy postai úton kifizeti az ügyfélnek Mivel az ügyfélszámla nem kamatozik, emiatt a Társaság valamennyi pénzeszközt mely a társasághoz befolyik és ügyfeleit illeti, haladéktalanul, vagy legkésőbb másnap átutalja az ügyfél által megadott hitelintézeti bankszámlára. 2. d) Az ügyféllel történő szerződéskötés megtagadásának törvényben meghatározott okai A Társaság a szerződés megkötését köteles megtagadni a Bszt. alapján, ha 1 azzal bennfentes kereskedelmet vagy piacbefolyásolást valósítana meg a megtagadási kötelezettség ez esetben akkor áll fenn, ha a Társaságnak tudomása van arról - vagy a megbízás körülményeit összességében értékelve alappal feltételezhető -

19 A PLANINVEST Bróker Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei, hogy a megbízás teljesítése bennfentes kereskedést vagy piac-befolyásolást eredményez, 2 jogszabályba, a szabályozott piac, a szabályozott piacra vonatkozó feltételeknek megfelelő harmadik országbeli tőzsde, elszámolóház, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél vagy központi értéktár szabályzatának rendelkezésébe ütközne, 3 az ügyfél a személyazonosságának igazolását vagy az azonosítást megtagadta, valamint ha a személyazonosság vagy az azonosítás más okból sikertelen volt, vagy 2. e) Az ügyféllel történő elszámolás módja, határideje 1. A teljesítés elszámolása 1.1. Az értékpapír-bizományosi megbízás alapján létrejött ügylet teljesítését illetve részteljesítését követően a társaság gondoskodik az ügylet elszámolásáról A szerződés teljesítéséről az ügyfél jogosult a társaságtól telefax, illetve telefon útján érdeklődni. A Társaság az ügyfelet a szerződés teljesítéséről (részteljesítéséről) külön tájékoztatja A szerződés teljesítését követő munkanapon a) az ügyfélnek járó pénzösszeget átutalja az Ügyfél által megadott bankszámlára, illetve pénztáron keresztül kifizeti a megjelenő ügyfélnek, vagy az ügyfélnek a társaságnál vezetett ügyfélszámláján jóváírásra kerül. b) az értékpapírt az ügyfél értékpapírszámláján jóváírja, illetve a nyomdai úton előállított értékpapírt letéti őrzésbe veszi, vagy az ügyfél külön, írásbeli értékpapír kiadási kérelmére az értékpapírt az ügyfélnek átadja Nyomdai úton előállított értékpapír esetén, amennyiben az ügyfél kiköti, hogy a megbízása alapján megvételre kerülő értékpapírt fizikailag át kívánja venni, úgy az értékpapírt a vételi ügylet megkötésétől számított 10. munkanaptól kezdődően veheti át a megbízás felvételének helyén A Társaság nem vállal felelősséget az 1.3. és az 1.4. pontbeli határidő teljesítéséért, amennyiben a teljesítés a Társaság hibáján kívüli okból későn következik be. A Társaság nem vállal felelősséget azért sem, ha az ügyfél megbízásából vásárolt értékpapír az ügyfél által megkívánt címletben nem áll rendelkezésre. Az ügyfél által igényelt címletváltoztatás miatti késedelemért és felmerülő költségekért a Társaságot felelősség nem terheli A Társaság az ügyféltől vagy az ügyfél javára átvett értékpapírokat az általa az ügyfél javára megnyitott értékpapírszámlán írja jóvá, és az értékpapírokat letétként kezeli. Az értékpapíroknak az ügyfél javára történő kiadására kizárólag az ügyfél írásbeli értékpapír-kiadási kérelmére kerül sor Amennyiben a nyomdai úton előállított értékpapír fizikai átvételét igényli az ügyfél, úgy az értékpapír kiszolgáltatása átadás-átvételi bizonylat kitöltésével történik A Társaság az elszámolás mellett az ügyfél részére a szolgáltatásról számlát állít ki.

20 A PLANINVEST Bróker Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei 2. f ) A szerződés módosításának, illetve magszüntetésének részletes szabályai, ideértve az elállási és felmondási határidőket 1. A Társaság és az ügyfél közötti egyedi ügyletek megszűnése: 1.1. A Társaság és az ügyfél közötti egyedi ügyletek megszűnhetnek: közös megegyezéssel teljesítéssel rendes vagy azonnali hatályú felmondással elállással bármely fél jogutód nélküli megszűnésével, természetes személy megbízó esetén az Ügyfél halálával Bármely ügylet megszüntethető a felek közös megegyezésével Az ügyletek a teljesítéssel is megszűnhetnek. A szerződések megszűnése keretében teljesítésnek nevezzük az ügylethez kapcsolódó valamennyi kötelezettség valamennyi fél által való teljesítését Az egyedi ügyletek rendes felmondással csak abban az esetben mondhatóak fel, ha a rendes felmondás jogát jogszabály biztosítja, vagy a felek kifejezett megállapodás alapján arra lehetőség van A feleket az elállás joga akkor illeti meg, ha ezt a felek előzetesen szerződésben kikötötték, illetve ha jogszabály elállási jogot biztosít Az elállást vagy a felmondást az ügyfél írásban köteles közölni, hacsak jelen üzletszabályzat vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik. 2. Közös szabályok 2.1. Amennyiben az ügyfél a Társasággal kötött bármely szerződését felmondja, köteles helytállni a társaság által már elvállalt kötelezettségekért Az ügyfél tudomásul veszi, hogy elvállalt kötelezettségnek egyben teljesítésnek minősül, amennyiben megbízása alapján az ügyletet már megkötötték A Társaság azonnali hatállyal jogosult bármely és/vagy valamennyi felek között létrejött keretszerződés és/vagy egyedi szerződés felmondására az alábbi fontos okokból: az ügyfél helytelen adatokat szolgáltat, vagy olyan magatartást tanúsít, illetve olyan adatokat szolgáltat, illetve nyilatkozatokat ad, amelyek tévedésre, megtévesztésre irányulnak, illetve a Társaságot valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy egyéb módon megtéveszti, olyan körülmény áll be, mely alapján a Társaság a Bszt. alapján a szerződéskötés megtagadására lenne köteles vagyoni helyzetét, illetve gazdasági viszonyait érintő olyan változás állt be, amely lényeges rosszabbodást idézett elő, vagy ennek a veszélye fennáll, az ügyfél nem tesz eleget a jelen üzletszabályzatban meghatározott értesítési kötelezettségének, az ügyfél más súlyos szerződésszegést követett el Az üzletszabályzat feltételei a szerződéses kapcsolatok megszűnése után is, azok teljes elintézésig érvényesek és hatályosak. 3. Számlavezetési szerződés megszűnése

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. február 1-től TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 1. Preambulum 3 2. A szabályzat célja 3 3. A szabályzat

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Kiadás: 02 Ügyfélminősítési szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2011. 03. 01. Módosítás: Hivatkozás 1 A Solar

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2008. év. hónap... napján elfogadta.

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Általános Ügyféltájékoztató

Általános Ügyféltájékoztató Commerzbank Zrt. Általános Ügyféltájékoztató 1. Bevezető A Commerzbank Zrt. (továbbiakban: Bank) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

A Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzata

A Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzata A Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzata I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A pénzmosás és terrorizmus

Részletesebben

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALMOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság B E L S Ő S Z A B Á L Y Z A T a 2007. évi CXXXVI. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ A PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL 1 I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE Befektetési szolgáltatási tevékenységet, azt kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL Hatályos: 2013. október 1. I. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről

Részletesebben

Szabályzat és eljárásrend a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE

Szabályzat és eljárásrend a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE Szabályzat és eljárásrend a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL. Bizalom Nyugdíjpénztár. 2014. november 5.

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL. Bizalom Nyugdíjpénztár. 2014. november 5. SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL Bizalom Nyugdíjpénztár 2014. november 5. I. BEVEZETÉS, A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE Pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata. a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról

Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata. a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról I. A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

A Monday Insurance Brokers Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság.

A Monday Insurance Brokers Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság. A Monday Insurance Brokers Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság. (Cg. 01-09-916872, székhely: 1136, Budapest, Lajos utca 93-99, D I ház 4. em. 3.) SZABÁLYZATA a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA II. AZ IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA II. AZ IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE Pénzfeldolgozási kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE

A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A CEEMA Risk Pénzügyi, Kockázatkezelési Tanácsadó és Alkusz Kft. ( továbbiakban mint szolgáltató) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzata I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A üzletszabályzata A QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Társaság neve: Székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047076 Adószám: 23393824-2-42

Részletesebben

8. SZÁMÚ MELLÉKLETE (HIRDETMÉNY)

8. SZÁMÚ MELLÉKLETE (HIRDETMÉNY) ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK (Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontja: 2011. január 7.)

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 139. -ában foglalt jó üzleti

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

A NEXUS Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság. (Cg , székhely: 6720 Szeged, Arany János u. 7.

A NEXUS Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság. (Cg , székhely: 6720 Szeged, Arany János u. 7. A NEXUS Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 06-09-003983, székhely: 6720 Szeged, Arany János u. 7.) SZABÁLYZATA a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

Az MPM Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság. (Cégjegyzékszám: székhely: 1032 Budapest Bécsi út 120.

Az MPM Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság. (Cégjegyzékszám: székhely: 1032 Budapest Bécsi út 120. Az MPM Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-690729 székhely: 1032 Budapest Bécsi út 120.) SZABÁLYZATA a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL HATÁLYOS 2015. JANUÁR 20. 1 I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK

Részletesebben

15746-1/2015 I. TÉNYÁLLÁS

15746-1/2015 I. TÉNYÁLLÁS 15746-1/2015 Állásfoglalás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban A Társaság

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

A MENTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MENTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MENTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK E szabályzat célja, hogy a Mentő Nyugdíjpénztár (székhelye:

Részletesebben

Ügyfél minősítési belsőszabályzat

Ügyfél minősítési belsőszabályzat Ügyfél minősítési belsőszabályzat Oldal: 22 Társaságunk a befektetési szolgáltatási tevékenysége és a befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítőszolgáltatása keretében, a szerződéskötést megelőzően

Részletesebben

II. AZ IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE

II. AZ IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE 2016. 04. 08. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat I. A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén Kérdőív pénzforgalmi intézményben/elektronikuspénz-kibocsátó intézményben befolyásoló részesedés szerzésének bejelentéséhez a Bejelentőnek az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. (cg , 6000 Kecskemét, Bocskai u. 23.)

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. (cg , 6000 Kecskemét, Bocskai u. 23.) BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. (cg.03-09-100874, 6000 Kecskemét, Bocskai u. 23.) S Z A B Á L Y Z A T A a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Ügyfélbesorolási politika UniCredit Bank Hungary Zrt. Hatályos március 1-jétől

Ügyfélbesorolási politika UniCredit Bank Hungary Zrt. Hatályos március 1-jétől Ügyfélbesorolási politika UniCredit Bank Hungary Zrt. Hatályos 2014. március 1-jétől Tartalomjegyzék 3 1. Ügyfélbesorolási politika célja 3 1.1. Besorolási alapelvek 3 2. Ügyfélbesorolási kategóriák 3

Részletesebben

AZ EURORISK BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. (1022 BUDAPEST, BIMBÓ ÚT 56.) SZABÁLYZATA

AZ EURORISK BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. (1022 BUDAPEST, BIMBÓ ÚT 56.) SZABÁLYZATA AZ EURORISK BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. (1022 BUDAPEST, BIMBÓ ÚT 56.) SZABÁLYZATA a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. évi törvény (Pmt.) rendelkezései

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság. (Cg , székhely: 2800 Tatabánya, Vértanuk tere 20.

Az L.M.N. Bróker Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság. (Cg , székhely: 2800 Tatabánya, Vértanuk tere 20. Az L.M.N. Bróker Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 09-11-001931, székhely: 2800 Tatabánya, Vértanuk tere 20.) SZABÁLYZATA a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről

Részletesebben

Verzió: 3. Szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Verzió: 3. Szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice, Azonosító: 1/2013 Pénzmosási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 3. Szabályzat címe: Szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási Politika 1. oldal A Társaság a 2007. évi CXXXVIII. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től)

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) 3. számú melléklet A. ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉS- ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK Keretszerződések: és mellékletét

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS. Ügyfélazonosító:

SZÁMLASZERZŐDÉS. Ügyfélazonosító: SZÁMLASZERZŐDÉS Ügyfélazonosító: amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan

Részletesebben

Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat

Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat TARTALMOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. Preambulum... 3 1.2. A szabályzat célja... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 3 1.4. Fogalmak... 4 2. KÜLÖNÖS

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés A Üzletszabályzatának 6.sz. melléklete amely létrejött egyrészről a Széchenyi Kereskedelmi Bank (H -1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., Cg. 01-10-046028)(a továbbiakban Bank), másrészről Név/ Cégnév:... Születési

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 44/C. -ában foglalt jó üzleti hírneve

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11.

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

Verzió: 3. Szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Verzió: 3. Szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice, Azonosító: 1/2013 Pénzmosási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 3. Szabályzat címe: Szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír

Részletesebben

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től I. Standard számla kondíciók 1. Értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Számlanyitás Standard értékpapírszámla és Ügyfélszámla Számlavezetés Standard

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...

Részletesebben

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÁMLASZERZŐDÉS értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1036 Budapest Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám

Részletesebben