SOMOGY-MEGYE TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÉRSZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA SZÁMÍTÓGÉPES FAKTOR- ÉS KLASZTERANALÍZIS EGYÜTTES ALKALMAZÁSÁVAL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOMOGY-MEGYE TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÉRSZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA SZÁMÍTÓGÉPES FAKTOR- ÉS KLASZTERANALÍZIS EGYÜTTES ALKALMAZÁSÁVAL."

Átírás

1 SOMOGY-MEGYE TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÉRSZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA SZÁMÍTÓGÉPES FAKTOR- ÉS KLASZTERANALÍZIS EGYÜTTES ALKALMAZÁSÁVAL Kerese Tibor 1 1. Bevezetés A társadalmi-gazdasági tér sokdimenziós jellege, bonyolult felépítése megnehezíti jellemzőinek számszerű kifejezését, ami fontos feltétel a regionális elemzések szempontjából. A korábbi módszerekben gyakran a tér egy vagy néhány tipikus dimenzióját vizsgálták, így csak a területi struktúra egy részösszefüggéséről adtak képet. Ez közelíthette ugyan az egészet, de hibalehetőségeket is hordozott. A számítógépek elterjedésével helyi szinteken is (pl. önkormányzatok a területfejlesztésben) olyan átfogó vizsgálatokra van mód, melyek egyszerre veszik figyelembe a tér számtalan jellemzőjét. Különböző matematikai eljárások, pl. faktor- és klaszteranalízis alkalmazásával, az egyes változók és elemek közti összefüggéseket megmutatva, az elvont tulajdonságok kvantifikációját, az elemek sokszempontú csoportosítását teszik lehetővé. A térinformatikai módszerek pedig a gyors térbeli áttekintés és a kiindulási adatok egyszerű visszakeresésének lehetőségét biztosítják. A bemutatandó kutatásban ilyen összetett elemzéssel vizsgáljuk egy konkrét terület, Somogy megye térszerkezetét. A vizsgálatban a megye 239 települését a társadalom, a gazdaság és az infrastruktúra helyzetét jellemző 24 változóval írtuk le. 2. Somogy megye településeinek faktoranalízise A faktoranalízis során kapott faktormátrixból (1. melléklet) melyben a könnyebb áttekinthetőség érdekében kiemeltük a 0,5-nél magasabb értékeket - látható, hogy az első két faktor elég sok változóval korrelál, és jól különválik bennük a társadalom és a gazdaság tere. Az első faktorban a társadalom életkörülményeit közvetlenül kifejező lakásinfrastruktúra mutatói egyesülnek a népesség jövedelmével, képzettségi, gazdasági aktivitási jellemzőivel valamint a harmadik szektor arányával. Mivel a legjobb korrelációt a lakásinfrastruktúrával és a jövedelemmel mutatja, életkörülmény faktornak nevezhetjük el. A másodikban inkább gazdasági jellegű adatok kerültek magasabb korrelációs pozícióba. A legerőteljesebb együtthatók a különböző újszerű, tehát a gazdasági tér átalakulását mutató vállalkozások népességre vetített sűrűségével (egy főre jutó értékével) jelentkeznek. Ehhez csatlakozik még a telefonsűrűség, valamint ismét a tercier arány is. Ez lehet a gazdasági tér átalakulása, vagy NEMES NAGY J. (1996) elnevezése szerint a vállalkozói tér faktora. A másik három faktor, már csak néhány változóval korrelál jelentős, 0,5 fölötti együtthatóval. A harmadik és negyedik faktorban is különválik a társadalmi és a gazdasági tér. Előbbi néhány, a társadalom gazdasági aktivitását mutató változóval (aktív keresők, adófizetők és eltartottak aktívokra jutó aránya), valamint a jövedelemmel van erős kapcsolatban, ezért ezt "társadalmi egészség" faktornak nevezhetjük. Utóbbi az üzleti élet változásának jelzőszámaihoz (Kft-k, egyéni vállalkozások számának változása) kapcsolódik, így ezt vállalkozói dinamikának hívhatjuk. 1 Kerese Tibor: középiskolai tanár, Munkácsy Mihály Gimnázium, Kaposvár; PTE PhD hallgató; / / 1

2 Kerese Tibor SOMOGY MEGYE TÁRSADALMI-GAZDASÁGI 1. melléklet A derékszögű rotáció után kapott korrelációs mátrix A vizsgálat kiinduló adatai Faktor1 Faktor2 Faktor3 Faktor4 Faktor5 Aktív keresők aránya a lakónépességből Egy eltartottra jutó aktív keresők száma Felsőfokú végzettségűek aránya az aktív keresőkből Középfokú végzettségűek aránya az aktív keresőkből Szellemi foglalkozásúak aránya az aktív keresőkből Tercier szektorban dolgozók aránya az aktív keresőkből Személyi jövedelemadót fizetők aránya a lakónépességből Egy főre jutó adóköteles jövedelem Munkaerő-vonzási index (helyben dolgozók / aktív keresők) Regisztrált munkanélküliek aránya az aktív keresőkből Kiskereskedelmi forgalom egy főre jutó értéke Vendéglátó-ipari forgalom egy főre jutó értéke Egyéni vállalkozók egy főre jutó értéke (ezrelékben) Jogi szem. nélküli gazd. szerv. egy főre jutó értéke (ezrelékben) KFT-k egy főre jutó értéke (ezrelékben) KFT-k számának változása Egyéni vállalkozók számának változása Egy főre jutó telefonok száma Összkomfortos és komfortos lakások aránya Központi fűtéssel felszerelt lakások aránya 3 vagy több szobás lakások aránya 1945 előtt épített lakások aránya 1980 és 1990 között épített lakások aránya Közüzemi vízvezetékkel ellátott lakások aránya

3 Végül az ötödik faktor ismét több társadalmi jelenséggel, elsősorban a népesség képzettségi szintjével, a szellemiek és a harmadik szektor arányával, az ingázás mértékével, valamint ismét néhány infrastrukturális mutatóval (telefonellátottság, lakáskomfort) korrelál erősen. További változókkal, köztük a gazdaságiakkal is jelentős, bár 0,5 alatti a korreláció. Az 5. faktor tehát kicsit átfedi a korábbiakat, de a legnagyobb korrelációs értékeket mutató változók alapján a humánerőforrások, vagy tágabb értelemben innovációs potenciál faktoraként értelmezhetjük. A továbbiakban faktoronként elemezzük az egyes települések által kapott faktorértékeket. Életkörülmény faktor: A települések 2,28 és -2,44 közötti értékeket kaptak. A faktorértékek eloszlása viszonylag egyenletes. 44 település kapott 1-nél nagyobb és 40-1-nél kisebb faktorértéket, míg a tengely metszéspontja nagyjából 50 %-nál található. A húsz legjobb település között kizárólag a kaposvári és a balatoni agglomeráció települései találhatók, illetve a régi középváros Marcali. A leggyengébb mutatót elért települések viszont mind a közlekedési utaktól többnyire távol eső pusztuló népességű kis falvak közül kerülnek ki. Az első faktort ábrázoló térkép (2. melléklet) kitűnően mutatja a megye térszerkezetét. 2. melléklet Az életkörülmény faktor térképe Faktorérték Szembetűnő, hogy a legnagyobb pozitív faktorokat a balatoni és a kaposvári agglomeráció települései kapták. Ezzel markánsan kirajzolódik a balatoni, valamint a Kaposvölgyi térszerkezeti vonal, illetve Kaposvár vonzáskörzetének települései. Közepes pozitív 3

4 Kerese Tibor SOMOGY MEGYE TÁRSADALMI-GAZDASÁGI értékekkel jelennek meg a megye kisvárosai és néhány balatoni háttértelepülés. Gyenge pozitív faktorú településsor jelzi az É-D-i Marcali-Barcs és a délnyugaton a határmenti erővonalat. Jelentős negatív faktorértékű összefüggő településcsoportok figyelhetők meg a térképen. Az egyik a megye délkeleti részén Kaposvár-Nagyatád-Barcs és a megyehatár által közrezárt területen. Itt találhatók a negatív rekordokat jelentő települések. A másik nagy negatív csoportosulás a megye északkeleti részén, Kaposvár és Siófok közötti "légüres térben" helyezkedik el. Jelentős depressziós térség a megye nyugati határmenti régiója is. A vállalkozói tér faktora: Kiugróan magas 7 és -0,8 közötti értékeket kaptak a települések. 6 település kapott kiugróan magas 3-nál nagyobb értéket, 10 pedig 1 és 3 közöttit. További 53 esik 0 és 1 közé, míg a többi 170 helység 0 és -0,8 között oszlik meg. A kimagasló pozitív érték valamint a faktorértékek eloszlása mutatja, hogy a gazdasági tér átalakulása, vagyis a vizsgálatban elsősorban szereplő az új értékeket hordozó vállalkozói formák eloszlása rendkívül differenciált. A húsz legmagasabb értéket kapott település közül az első 11 és további három Balaton-parti vagy közvetlen háttértelepülés, míg további négyet a megye nagyvárosai és Kaposvár agglomerációjában lévő települések alkotnak. Ezt magyarázhatja a Balaton speciális idegenforgalmi szerepköre. A húsz leggyengébb település pedig ismét a kis falvak közül került ki. A faktort ábrázoló térkép (3. melléklet) jól mutatja a vállalkozói tér erőteljes Balaton és város orientáltságát. 3. melléklet A vállalkozói tér faktor térképe. Faktorérték

5 A legmagasabb pozitív értékű települések sorával markánsan kirajzolódik a Balatonerőtengely. Ennek árnyékában szinte elveszik a kaposvári agglomeráció közepes pozitív értékű csoportosulása is. Csak néhány kisebb pozitív érték jelzi a megye kisvárosait. Érdekes, hogy néhány perifériális kistelepülés is jelentős pozitív értéket kapott a faktortérben. A vállalkozói térben is nagy összefüggő negatív területek rajzolódnak ki, melyek nagyjából megegyeznek az előző faktor szerinti depressziós területekkel. A társadalmi egészség faktora: A legnagyobb pozitív érték 4,18, míg a legnagyobb negatív -2,87 volt. A faktorértékek eloszlása néhány kiugró települést leszámítva viszonylag egyenletes. Érdekes, hogy a húsz legmagasabb értéket kapott település közül a nyolc legjobb szétszórtan a megye minden részében fekvő, többnyire kistelepülés lett. Ezt követi néhány Balaton-parti vagy agglomerálódó falu. Ugyanakkor a negatív csúcsokat általában megyehatár menti, kisebb részt a Belső-Somogy északi felében lévő kistelepülések adják. A térképen (4. melléklet) ez a faktor szabálytalanabb elrendeződést mutat, inkább kisebb nagyobb gócokba tömörülnek a pozitív értékű települések. 4. melléklet A társadalmi egészség faktor térképe. Faktorérték Itt is kirajzolódik a Balaton-part és a kaposvári agglomeráció, de jónéhány ezektől távolabb eső település is erős pozitív faktorértékeket kapott, míg a Dél-Belső-Somogy közepes falvai egy harmadik összefüggő pozitív csoportot alkotnak. Ennek okaira további 5

6 Kerese Tibor SOMOGY MEGYE TÁRSADALMI-GAZDASÁGI vizsgálatokkal deríthető fény. Ismét jelentős negatív terület a Kaposvár-Marcali közti térség, valamint a megye nyugati és keleti határmenti térsége. A gazdasági dinamika faktora: 3,95 és -3,02 közötti faktorértékek az előző faktoréhoz hasonlóan oszlanak el. 25 helység -1-nél kisebb, 28 viszont 1-nél nagyobb értéket kapott. Érdekes, hogy a legjobbak között alig találunk Balaton-parti helységeket, melyek a vállalkozói tér faktorában kiemelkedőek voltak. Sokkal inkább kistelepülések kaptak erős pozitív értékeket. A negatív póluson elhelyezkedő 20 település közt viszont több Balaton-parti is található. A faktorértékeket ábrázoló térkép (5. melléklet) mutatja a gazdasági dinamika faktorértékeinek szeszélyes térbeli eloszlását. 5. melléklet A vállalkozói dinamika faktor térképe Faktorérték A térszerkezeti vonalak nem rajzolódnak ki, a pozitív értékű települések szabálytalanul, a negatívokkal sokszor keveredve helyezkednek el. A többi faktor szerint jól kirajzolódó negatív értékű településhalmazok sem figyelhetők meg. Ez talán jelzi azt, hogy a depressziós területek néhány települése megindulhatott a fejlődés útján, de jelezheti a 90-es évek furcsa magyar valóságát, a munkanélküliekből lett "kényszervállalkozók" tömegét is. A legfeltűnőbb, hogy a többi faktornál többnyire kiugróan pozitív Balaton-part településsora, itt jelentős negatív értékeket kapott. Ez annak is köszönhető, hogy a vizsgált időszak nem éppen a balatoni fellendülés korszaka (angolnavész, algásodás, stb.), másrészt az is szerepet játszhatott, hogy a Balaton-parti vállalkozási "bumm", a rendszerváltás évei után már kissé lecsengőben volt. 6

7 Az innovációs potenciál faktora: A települések 3,37 és -2 közötti értékeket kaptak. 30 település kapott egynél nagyobb és 30-1-nél kisebb értéket. A megyeszékhely és a megye többi városának kitüntetett szerepét jelzi, hogy a 20 legjobb értéket kapott település közt található Balatonlellét és Lengyeltótit kivéve a megye 10 városa, valamint a kaposvári és a balatoni agglomeráció több települése is. A leggyengébb faktorokat többnyire városoktól távoli kistelepülések kapták. A faktortérképen (6. melléklet) kirajzolódnak ugyan a fő térszerkezeti irányok, de az első két faktorénál nehezebben kivehetők. 6. melléklet Az innovációs potenciál faktor térképe Faktorérték A legmagasabb pozitív értékek azonban többnyire ezek mentén, illetve a városok esetében figyelhető meg. Közepes pozitív értéket kaptak a vonalak mentén elhelyezkedő egyéb települések. A többi térképen kirajzolódó negatív faktorú halmazokat több jó értéket kapott település szabdalja, így azok kevésbé egyértelműek. 3. A faktorok klaszteranalízise Az egyes faktorok elemzése után elvégeztük a települések faktorérték szerinti klaszteranalízisét. A klaszteranalízis eredménye a települések közti hasonlóságokat és különbségeket szemléletesen megjelenítő dendrogram (7. melléklet). 7

8 Kerese Tibor SOMOGY MEGYE TÁRSADALMI-GAZDASÁGI 7. melléklet A települések klaszteranalízisével kapott dendrogram * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * Dendrogram using Average Linkage (Within Group) fak_összes Rescaled Distance Cluster Combine C A S E Label Num Csököly Nemesvid Felsőmocsolád Lad Babócsa Kisgyalán Patosfa Porrog Gamás Tengőd Inke Szabás Nagycsepely Beleg Hedrehely Istvándi Bedegkér Kisbárapáti Somogyacsa Ecseny Somogydöröcsk Potony Kálmáncsa Kisbajom Visnye Somogybükkösd Somogyfajsz Iharos Pusztakovácsi Nagykorpád Somogygeszti Gige Mike Kára Szentborbás Hencse Szilvásszentm Bakháza Somodor Szentgáloskér Heresznye Varászló Bolhás Bábonymegyer Tarany Zselickislak Szenta Lulla Zics Pogányszentpé Edde Hács Bálványos

9 Kelevíz Bőszénfa Sérsekszőlős Komlósd Somogybabod Nagyszakácsi Nemesdéd Drávatamási Büssü Kőkút Szenyér Pamuk Rinyabesenyő Somogyaracs Főnyed Patalom Nikla Somogyzsitfa Somogyvámos Őrtilos Hajmás Csákány Tikos Kercseliget Bolhó Miklósi Cserénfa Bélavár Táska Csombárd Kaposhomok Nyim Porrogszentpá Visz Somogymeggyes Torvaj Gyugy Teleki Csömend Rinyaszentkir Szőkedencs Somogycsicsó Somogyegres Kisasszond Péterhida Somogysimonyi Zala Tótújfalu Rinyakovácsi Hosszúvíz Rinyaújnép Kisberény Libickozma Hollád Somogyszentpá Gadács Polány Drávagárdony Kaposkeresztú 92 - Fiad Gadány 62 - Nemeskisfalud Újvárfalva Kazsok 98 - Szegerdő Kastélyosdomb

10 Kerese Tibor SOMOGY MEGYE TÁRSADALMI-GAZDASÁGI Bonnya Patca Nagyberény Somogyaszaló Ádánd Ságvár Somogytúr Siójut Várda Látrány Ordacsehi Kiskorpád Som Vörs Mezőcsokonya Zimány Jákó 85 - Magyaregres Kaposszerdahe Ráksi Kereki Sántos Balatonöszöd Kőröshegy Orci Zselicszentpá Kaposgyarmat Pusztaszemes Háromfa Simonfa Szabadi Karád Kánya Lakócsa Csurgónagymar Vízvár Rinyaújlak Baté Nagyberki Fonó Gölle Buzsák Szólád Kéthely Szőlősgyörök Somogysárd Hetes Kadarkút Magyaratád Balatonújlak Csoma Szorosad NAGYATÁD TAB MARCALI Igal Mosdós Szentbalázs Taszár KAPOSVÁR BARCS CSURGÓ Mernye Juta Kaposmérő Balatonszabad

11 Böhönye Somogyszob LENGYELTÓTI Kaposújlak Balatonszentg Kaposfő Somogyjád Berzence Darány Lábod Zákány Kutas Mesztegnyő Somogyudvarhe Balatonendréd Gyékényes Tapsony Szulok Segesd Somogysámson Kötcse Porrogszentki Somogyszil Sávoly Iharosberény Osztopán Öreglak Somogyvár Nágocs Bodrog Bárdudvarnok Szenna Nagybajom Andocs Kapoly Vése Homokszentgyö Csokonyavison Görgeteg Zselickisfalu Gálosfa Törökkoppány Balatonfenyve Balatonmáriaf Zamárdi FONYÓD SIÓFOK BALATONFÖLDVÁ BALATONLELLE Balatonszársz Balatonszemes BALATONBOGLÁR Balatonkeresz Balatonberény Ezen jól elkülöníthetők az egyes településcsoportok. Mindenekelőtt a 11 Balaton-parti település válik élesen külön a dendrogram alján. A többi egy nagyobb 121 és egy kisebb 107 elemet magába foglaló csoportra válik szét. Ezek összevonására a 22. lépésben kerül csak sor. Mindkettő további három-három csoportra bontható. Ezekben kisebb alcsoportok szintén elkülöníthetők, de ezekre vizsgálatunk nem terjed ki, így összesen hét klasztert különítünk el. A városokat és a nagyobb lélekszámú falvakat tartalmazó a dendrogram középső részén elhelyezkedő - nagy csoport összevonása a lépésben történt. A három alcsoport közül egy kicsi, 8 elemű (középen) tartalmazza a megye 4 jelentősebb nem Balaton-parti városát, 11

12 Kerese Tibor SOMOGY MEGYE TÁRSADALMI-GAZDASÁGI Kaposvárt, Nagyatádot, Marcalit és Tabot, valamint négy községet, melyek közül három a kaposvári agglomeráció tagja, a negyedik pedig a gyógy-idegenforgalmi központ Igal. Három város, Barcs, Csurgó, Lengyeltóti és a vizsgálat óta szintén városi rangot kapott Nagybajom, 45 nagyobb létszámú községgel került összevonásra az így összesen 49 települést tartalmazó klaszterben (ld. az előző alatt). Végül a harmadik alcsoportba (ld. az előző felett) 50 község került. A főleg kis falvakat tartalmazó, a dendrogram felső részén található településcsoport három alcsoportjának összevonására csak a lépésben került sor. Ez jelezheti, hogy a kistelepülések közt is éles differencia van. A 7 klaszter rangsorolását a bennük szereplő települések faktorértékeinek átlagai alapján végeztük el. A klaszterek faktorátlagaiból (8. melléklet) megállapítható, hogy az egyes csoportot alkotó 11 Balaton-parti település magasan kiemelkedik a vállalkozói tér faktorában és legjobb átlagot érte el az életkörülmények és a társadalmi egészség faktorában is. 8. melléklet A klaszteranalízis alapján kijelölhető csoportok faktorátlagai Összes faktor átlaga Klaszter Telpülések száma Életkörülmény faktor átlaga Vállalkozói tér faktor átlaga Társadalmi egészség faktor átlaga Vállakozói dinamika faktor átlaga Innovációs potenciál faktor átlaga A vállalkozói dinamika faktorában igen rossz átlagértéket kaptak ezek, míg az innovációs potenciáljuk a második legjobb lett. A második csoportot jelentő 4 város és 4 község az első három faktor szerint második legmagasabb átlagokat kapta, a negyedik szerint csak a középmezőnybe tartozik, míg magasan a legjobb az innovációs potenciál terén. A 49 települést tartalmazó 3. csoport a legjobb faktorátlagot kapta a gazdasági dinamika terén, viszont a többi területen csak közepes értékeket mutatott fel, sőt az életkörülmények és a társadalmi egészség faktorban a 4. csoport mögé szorult. A negyedik csoportba tartozik az az 50 község, amely az életkörülmény és a társadalmi egészség faktor szerint jó átlageredményű, de a gazdasági faktorok és az innovációs potenciál terén jelentősen elmarad a 3. csoporttól. Az utolsó három településcsoport is jelentős szóródást mutat az öt faktor átlagaiban. Az 5. és a 6. csoport a gazdasági dinamikában igen jó, míg a többi területen gyenge. Sőt a 6. csoport három faktor szerint is a legrosszabb. A leggyengébb, 33 települést tartalmazó 7. csoport, a gazdasági dinamika és az innovációs potenciál faktor átlagában lett a legrosszabb. Bár három faktornál ez a csoport jobb, mint a 6., összesített átlaguk alapján ezek képviselik a somogyi települések legesélytelenebb, legfejletlenebb lemaradó részét. 12

13 A faktorok klaszteranalízise alapján elkülönített településcsoportokat bemutató térképen (9. melléklet) látható a megye féloldalas fejlettsége. Az egyes klaszter települései az északi határ mentén a Balaton partján rendeződnek vonalba, kirajzolva a legerősebb térszerkezeti vonalat. A 8 kettes csoportba tartozó település közül hat a keleti megyehatár északi feléhez közel, míg Marcali a Balaton közelében található. Nagyatád egyedül képviseli az egyes és a kettes klasztert is a megye délnyugati felében, mivel Barcs és Csurgó a beszűkült "élmezőnyből" kiszorulva, csak a harmadik klaszterbe került. A fő térszerkezeti irányok jól felismerhetők. Legegyértelműbben a Balaton partján húzódó vonal látható, mely a 7-es főút és a Budapest-Zágráb vasúti fővonal mentén sorakozó 1-es csoportba tartozó településeivel a megye főtengelye. Ez az Adria-folyosó része (ERDŐSI F., 1996), mely Magyarország második, bár az első Budapest-Bécs tengelytől mesze elmaradó kommunikációs tengelye. Innen érkezik az input innovációk 15 %-a (70 % Bécs felől). A tranzit részesedése még viszonylag kicsi, 10 % körüli, de a szlovén és horvát autópályaépítések és az élénkülő olasz kapcsolatok miatt jelentős növekedés várható. Kár, hogy ezt nálunk csak erős késéssel követi hasonló irányú fejlesztés (M7), hiszen az EU egyik legdinamikusabb területével Padániával, köti (kötné) össze Magyarországot ez a vonal, így jelentősége a jövőben mindenképpen növekedni fog. A 2. csoportban lévő centrumtelepülésekkel együtt a 3. csoport települései jelenítik meg a megye másodlagos erővonalait, melyek többnyire az itt ábrázolt közlekedési fővonalak mentén helyezkednek el. Közülük a K-Ny-i Kapos-völgyi a legjelentősebb, mely a 61-es főút és a Dombóvár-Kaposvár-Gyékényes nemzetközi vasúti fővonal szétválása következtében nyugat felé kettéágazik. A tervezett 9-es autóút a jövőben bizonyára megerősíti ezt a térszerkezeti vonalat, hiszen a megye nagy részét és Tolnán keresztül a Dél-Alföldet bekapcsolhatja az "Adria" folyosóba. A tengely jelentőségét növelheti a taszári katonai repülőtér polgári célú hasznosítása, és Kaposvár Dél-dunántúli társ-régióközpontá való előlépése is. A megye nyugati részén látható az É-D-i futású, a 68-as (E611-es) főút mentén haladó, Marcali-Barcs vonal is, amelyet Nagyatádtól északra vasúti szárnyvonal is némileg megerősít. Kár, hogy a vasútvonal déli részét Nagyatád-Barcs közt felszedték, mert a délszláv országok normalizálódásával újra induló É-D-i forgalom minden bizonnyal ennek a vonalnak a szerepét is növelni fogja. A szintén É-D-i irányú Kaposvár-Fonyód erővonalat a két város között vezető másodrendű vasútvonal jelöli ki, amelyet azonban közút nem erősített meg. Az É-D közúti főirányt jelentő 67-es utat ugyanis keletebbre helyezték el Balatonlelle felé, utóbbi térszervező ereje pedig még alig jelentkezett. Érdekes, hogy az egykor fontos Barcs- Gyékényes másodrendű vasútvonal ma már szintén nem jelent térszervező erőt. Több, a megye területén csak rövid szakaszon található térszerkezeti vonal is sejthető a főútvonalak meghosszabbításában. További vizsgálatok deríthetik ki, hogy a határon túl is folytatódnak-e a települések társadalmi-gazdasági jellemzőiben Somogyban feltérképezhető erővonalak. A további településcsoportok elrendeződése az alábbiak szerint alakul. A közepes faktorátlagú 4. klaszter települései legnagyobb részben a kaposvári agglomeráció külső gyűrűjében és a Balaton hátterében találhatók. A leggyengébb faktorértékeket felmutató 5., 6, és 7. klaszter településeinek többsége a megye határai mentén, illetve a térszerkezet erővonalai közötti perifériákon található. Érthető módon a leggyengébb klaszterbe tartozik a zsáktelepülések többsége. Jelentősebb összefüggő hátrányos területek alakultak ki aprófalvakból Marcali környékén a Boronka területen és a Marcali-háton, Tab környékén a Külső-Somogyban, valamint Kadarkút környékén, a Belső-Somogy és a Zselic határán. 13

14 Kerese Tibor SOMOGY MEGYE TÁRSADALMI-GAZDASÁGI 9. melléklet A településklaszterek térképe SIÓFOK Balatonszabadi Zamárdi Siójut BALATONFÖLDVÁR Balatonszárszó Kőröshegy Balatonendréd Ságvár Ádánd Balatonszemes BALATONLELLE BALATONBOGLÁR Balatonöszöd Szólád Kereki Bálványos Lulla Nyim Som Nagyberény Teleki Sérsekszőlős Torvaj FONYÓD Nagycsepely Kötcse Pusztaszemes Zala Ordacsehi Látrány Visz Kapoly TAB Bábonymegyer Balatonberény Balatonmáriafürdő Balatonfenyves Szőlősgyörök Somogytúr Karád Somogymeggyes Kánya Tengőd Balatonszentgyörgy Balatonkeresztúr Gyugy Zics Somogyegres Balatonújlak LENGYELTÓTI Somogybabod Nágocs Buzsák Vörs Bedegkér Kéthely Kisberény Hács Miklósi Szegerdő Hollád Somogyszentpál Andocs Fiad Tikos Főnyed Táska Kára Öreglak Gamás Szorosad Kisbárapáti Sávoly Somogysámson Somogyacsa Bonnya MARCALI Törökkoppány Nikla Somogyvár Felsőmocsolád Somogydöröcske Szőkedencs Somogyvámos Polány Csömend Somogyzsitfa Pamuk Igal Ecseny Gadács Pusztakovácsi Somogygeszti Libickozma Edde Csákány Gadány Kelevíz Szentgáloskér Osztopán Somogyfajsz Mernye Ráksi Nemesvid Hosszúvíz Alsóbogát Somogyszil Nagyszakácsi Mesztegnyő Somogyjád Somodor Somogysimonyi Bodrog Kazsok Szenyér Várda Magyaregres Magyaratád Tapsony Büssü Patalom Csombárd Somogyaszaló Varászló Újvárfalva Gölle Nemeskisfalud Nemesdéd Mezőcsokonya Zimány Hetes Vése Böhönye Juta Kisgyalán Somogysárd Orci Nagybajom Fonó Inke Pogányszentpéter KAPOSVÁR Taszár Csoma Kaposújlak Nagyberki Iharosberény Kaposfő Baté Szabadi Kaposmérő Iharos Kiskorpád Segesd Sántos Kaposhomok Mosdós Kutas Kercseliget Bárdudvarnok Jákó Kaposszerdahely Kaposkeresztúr Kisasszond Szentbalázs Somogycsicsó Beleg Szenna Cserénfa Kisbajom Csököly Gige Csurgónagymarton Somogyszob Zselickislak Zselicszentpál Őrtilos Somogybükkösd Porrog Patca Szabás Kaposgyarmat Porrogszentkirály Porrogszentpál Simonfa Rinyakovácsi Zákány Zselickisfalud Hajmás CSURGÓ Bolhás Nagykorpád Szenta Szilvásszentmárton Gálosfa Mike Bőszénfa Gyékényes Berzence NAGYATÁD Kadarkút Lábod Hencse Hedrehely Kőkút Visnye Somogyudvarhely Tarany Rinyabesenyő Rinyaszentkirály Kuntelep Görgeteg Lad Bélavár Háromfa Bakháza Homokszentgyörgy Patosfa Rinyaújlak Csokonyavisonta Vízvár Rinyaújnép Kálmáncsa Heresznye Somogyaracs Településcsoportok (a települések száma) Bolhó Babócsa Péterhida Komlósd Szulok Istvándi 1 (11) 2 (8) 3 (49) 4 (50) 5 (58) 6 (19) 7 (44) BARCS Darány Kastélyosdombó Drávatamási Drávagárdony Potony Tótújfalu Lakócsa Szentborbás 4. Összegzés A felvett adatmátrix faktoranalízise öt faktort eredményezett, melyek kumulált varianciamagyarázata 69,2 %-ra adódott. A faktorstruktúrában jól tükröződött a társadalom és a gazdaság tere. A korrelációs mátrix elemzése alapján az egyes faktoroknak a következő neveket adhattuk: életkörülmény, vállalkozói tér, társadalmi egészség, vállalkozói dinamika és 14

15 innovációs potenciál faktora. A kapott faktorértékek térinformatikai ábrázolása már felhasználható a területi eltérések leírására. A kartogramokon a megye településeinek adott faktor szerinti differenciálódása szemléltethető. Az egyes faktorok települési értékei által mutatott térbeli képben a hasonlóságok mellett jelentős eltérések is mutatkoztak, amelyből észlelhető a társadalmi-gazdasági tér részelemeinek különböző szintű fejlettsége, ezen keresztül az összetett módszerek szükségessége. A kapott faktorértékek alapján a településeket klaszteranalízist alkalmazva csoportosítottuk. A dendrogramon fejlettség szerint jól elhatárolódott 7 településcsoport, ezeket különböző színekkel térképen ábrázolva szemléletesen kirajzolódik Somogy megye térszerkezete. Ennek segítségével megállapítható az egyes települések átlagos fejlettségi szintje is, a faktortérképekről pedig az előny vagy a lemaradás jellege relatív mértéke. Ezek diagnosztizálása segítséget nyújthat a terület- és településfejlesztésben. Irodalom ABONYINÉ PALOTÁS JOLÁN (1999): Általános statisztika alkalmazása a Társadalmi-gazdasági földrajzban (JATEPress, Szeged, 1999) BELUSZKY PÁL - SIKOS T. TAMÁS (1979): A faktor- és clusteranalízis alkalmazása a területi kutatásokban. Borsod-Abaúj-Zemplén megye falusi települései tipizálásának példáján (Szigma, p.) ERDŐSI FERENC (1996): Magyarország kommunikációs tengelyeinek alakulása (Tér és Társadalom, 1996/1, p.) ERDŐSI FERENC (2000): A kommunikáció szerepe a terület és településfejlesztésben (VÁTI, 2000) FASMANN, HEINZ (1991): Faktorökológia - Kutatási koncepció zsákutcában? (Tér és Társadalom, 1991/1, p.) Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához; (Szerk.:RECHNITZER JÁNOS MTA-RKK Győr-Pécs, 1994) Magyarország társadalmi gazdasági földrajza; (Szerk.: TÓTH JÓZSEF, ELTE, Budapest 1994.) Népszámlálási kötetek, Somogy megye 1990 (KSH Budapest 1991) NEMES NAGY JÓZSEF (1994): A Dél-Dunántúl a piacgazdasági átmenetben (Tér és Társadalom, 1994/1-2, p.) NEMES NAGY JÓZSEF (1987): A regionális gazdasági fejlődés összehasonlító vizsgálata (Akadémiai K. Budapest 1987.) NEMES NAGY JÓZSEF (1996): Centrumok és perifériák a piacgazdasági átmenetben (Földrajzi Közlemények 1996/1, p.) NEMES NAGY JÓZSEF (1998): Tér a társadalomkutatásban (MTA, 1998) RECHNITZER JÁNOS (1996): A regionális folyamatok sajátosságai és jövőbeli fejlődési irányai (Magyar Tudomány, 1996/11, p.) RECHNITZER JÁNOS (1993): Innovációs pontok és zónák, változási pontok a térszerkezetben (In.: Társadalmi egyenlőtlenségek Magyarországon, Szerk: Egyedi Gy., KJK p.) Matematikai és statisztikai módszerek alkalmazási lehetőségei a területi kutatásokban (szerk. SIKOS T. TAMÁS, Bp., Akad. K., 1984, p ). Somogy megye Statisztikai Évkönyve 1990, 1992, 1994, 1995; KSH Kaposvár Somogy megyei területfejlesztési koncepció - A térszerkezet fejlesztése; (Szerk.: RUZSÁNYI LÁSZLÓ, URB, 1996) TÓTH JÓZSEF (1995): A statisztika válsága vagy a válság statisztikája (Statisztikai szemle, 1995/6., p.) 15

Somogy megye összes településének térképe egy helyen - Landkarte Somogy, Ungarn - TÉRKÉPNET - tér

Somogy megye összes településének térképe egy helyen - Landkarte Somogy, Ungarn - TÉRKÉPNET - tér Somogy megye és a Balaton összes településének térképe egy helyen! Somogy megye településeinek térképei utcakeresővel, vel. Somogy megyei online műholdas térképek. Somogy megye Magyarország egyik megyéje

Részletesebben

Somogy

Somogy Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni Somogy megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsóbogát 600,- Ft/m2 3.000,- Ft/év 2% 2 Andocs 12.000,- Ft/év 1.800,- Ft/fő 2% 1.200,- Ft/nap 1.500,- Ft/év állandó lakos

Részletesebben

Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése. Bevezetés

Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése. Bevezetés 1 Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése A tűzeset és műszaki mentés beavatkozások szakszerű és hatékony végzése mellett kiemelten

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény. XV-XX. század XV.29.

Somogy Megyei Levéltár. Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény. XV-XX. század XV.29. Somogy Megyei Levéltár Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény XV-XX. század XV.29. 5 kisdoboz, Raktári egységek száma Terjedelem Terjedelem ifm. Iratok: 0,63 ifm. Összesen: 0,63 ifm. Raktári hely: Központi

Részletesebben

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 7400, Csokonai u.3. 82/527-580 7400, Csokonai u.3. Pf.250. 82/315-023 Földművelésügyi és

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálatok Somogy Megye. Igal, Szent I. u. 100. Kaposmérő, Rákóczi u. 41/a. Kadarkút, Árpád u. 23. 7530

Gyermekjóléti Szolgálatok Somogy Megye. Igal, Szent I. u. 100. Kaposmérő, Rákóczi u. 41/a. Kadarkút, Árpád u. 23. 7530 Gyermekjóléti Szolgálatok Somogy Megye Ellátott települések Intézmény neve Szolgálat címe Telefon, email Vezető és szakemberek nevei 1. Igal Kazsok, Ráksi, Somodor, Magyaregres, Somogyszil, Gadács, Büssü,

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó nem Telekadó kommunális adója kommunális adója idı utáni idegenforgalmi utáni

Részletesebben

Járóbeteg területi ellátás kötelezettsége

Járóbeteg területi ellátás kötelezettsége Diabe-tológia Belgyó-gyászat, hipertónia Sebészet Plasztikai sebészet Ér-sebészet Belgyógyászat Gastroenterológia Endokrinológia Mellkassebészet sebészet Idegsebészet Koloproktológia Traumato-lógia Patológia

Részletesebben

Intézmény elérhetőségei (telefon, e- mail cím) 85/329-232, gyejo.mesztegnyo@gmail.com, ko.orsolya@gmail.com

Intézmény elérhetőségei (telefon, e- mail cím) 85/329-232, gyejo.mesztegnyo@gmail.com, ko.orsolya@gmail.com Intézmény/szolgáltató neve Ellátási terület Intézmény címe Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Intézményvezető: Kovács Orsolya Mesztegnyő, Gadány, Hosszúvíz, Nikla, Csömend, Tapsony 8716.

Részletesebben

Somogy megye. Kaposvári járás

Somogy megye. Kaposvári járás Somogy megye Kaposvári járás - - Tartalom: I. Általános adatok... oldal II. Gazdasági alapadatok - Liberális-kapitalista gazdaság.. oldal Az EU csatlakozási népszavazás adatai és következménye III. A hatalomgyakorlás

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 255 Igali Erdészet Igal. 6252 Alsóbogát 6,00 73,50 6069 Andocs 105,80 186,70 6114 Edde 31,70 32,10 6095 Fiad 85,40 104,70 6042 Gamás 182,70 469,50 6097 Igal

Részletesebben

DDH Nonprofit Kft. érvényes LAKOSSÁGI DÍJAI a háztartási vegyes hulladékokra vonatkozóan

DDH Nonprofit Kft. érvényes LAKOSSÁGI DÍJAI a háztartási vegyes hulladékokra vonatkozóan díj Ág 120 0 204 204 55 258 Ág 60 0 177 177 48 225 Ág többlethulladék zsák 281 281 76 357 Almáskeresztúr 120 0 274 274 74 348 Almáskeresztúr 60 0 238 238 64 303 Almáskeresztúr többlethulladék zsák 300

Részletesebben

Érvényes: 2012. 07.01.-től

Érvényes: 2012. 07.01.-től Beutalási rend Fekvőbetegellátás Somogy megye Érvényes: 2012. 07.01.-től Szakma megnevezése: Belgyógyászat (Szakmakód: 0100) Progresszivitási szint: 1 Siófok Város Kórház- Rendelőintézete 06080 Ádánd 28714

Részletesebben

Somogy megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Somogy megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Somogy megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ssz. Település neve nem Telekadó kommunális adója kommunális idő utáni idegenforgalmi utáni árbevétel 1 Alsóbogát 600,- Ft/m2

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület helyen végzett szállító helyen végzett szállító pontszáma helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012.(XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei

Részletesebben

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR. Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR. Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye 1724-1895 IV. 429. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm kisdoboz 226 nagydoboz 24,01 csomó Iratok:

Részletesebben

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. december hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 00.00-24.00 Balatonföldvár, 7. sz. főút, Balatonszetgyörgyi út

Részletesebben

Szolgáltató adatlapja 1 / 7

Szolgáltató adatlapja 1 / 7 Szolgáltató adatlapja 1 / 7 Szolgáltató neve: Dombóvári Szent Lukács Kórház Szolgáltató címe: 7200 Dombóvár Kórház 39-41. Szolgáltató telefon/fax Fekvő 0100 Belgyógyászat Progresszivitás: 1 (aktív) Alsómocsolád

Részletesebben

Rendelet 15/1995.(XII.23.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevétele

Rendelet 15/1995.(XII.23.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevétele Rendelet 15/1995.(XII.23.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevétele Ülés adatai Rendelet adatai Döntéshozatalra vonatkozó információk Hivatkozások más rendeletekre Önkormányzati ügymenetre

Részletesebben

VÉL I.4.d.2. Vegyes iratok tervrajzok, II. sorozat

VÉL I.4.d.2. Vegyes iratok tervrajzok, II. sorozat VÉL I.4.d.2. Vegyes iratok tervrajzok, II. sorozat 1. doboz 1. csomó Ádánd 1989 91. 0,01 ifm. 2. csomó Andocs 1985 89. 0,01 ifm. 3. csomó Andocs 1974 1975. 0,01 ifm. 4. csomó Attala 1986 1988. 0,01 ifm.

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Balatonfenyves Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Somogy Megye Önkormányzati Hivatalai által vezetett és közzétett hatósági nyilvántartásainak elérhetőségei Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal www.andocs.hu/ Vendégeinknek/ Működő üzletek nyilvántartása

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyőlés 18/2009. (XII. 11.) rendelete

A Somogy Megyei Közgyőlés 18/2009. (XII. 11.) rendelete A Somogy Megyei Közgyőlés 18/2009. (XII. 11.) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 15/1995. (XII. 23.) számú ÖR módosításáról A Somogy Megyei Közgyőlés az 1991.

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 5000303 Mecseki Erdészeti Zrt. Sellyei Erdészete 7960 Sellye Mátyás király u. 1. 6247 Lakócsa 1,23 8,53 6249 Szentborbás 13,93 6250 Tótújfalu 0,90 Gazdálkodó összesen: 16,06 8,53 5002242 Hubertus Agráripari

Részletesebben

Ellátási terület. ivóvíz+szennyvíz. Szolgáltatás. Abaliget

Ellátási terület. ivóvíz+szennyvíz. Szolgáltatás. Abaliget Ellátási terület Szolgáltatás Abaliget + Ábrahámhegy + Ádánd Adony + Alsóörs + Alsópáhok + Andocs Aszófő + Áta Attala Babarc + Babócsa + Bábonymegyer Badacsonytomaj + Badacsonytördemic + Bakháza Bakonykúti

Részletesebben

Készítmény típusa. Település Hrsz. Időpont. (fungicid/herbicid/inszekticid)

Készítmény típusa. Település Hrsz. Időpont. (fungicid/herbicid/inszekticid) Település Hrsz. Időpont Háromfa 0176 Háromfa 0120 Háromfa 055 Tarany 0142 Tarany 0134 Tarany 0136 Berzence 0230 Berzence 0232/5 Berzence 0237/5 Berzence 0268/5 Gyékényes 0403 076/30 Inke 0249 Inke 0254/3,5,7

Részletesebben

Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek

Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek BARCS BNI Széchényi F Gimnázium és Kollégium (Tavasz u. 3.) BNI Arany János Általános Iskola (Hősök tere 6.) Önkormányzat (Köztársaság u 1.) NAGYATÁD

Részletesebben

Tanúsítvány. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

Tanúsítvány. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a Székhely: H-7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. : melléklet szerint az alábbi érvényességi területen és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert vezetett be és alkalmaz, mely

Részletesebben

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 00.30-02.30 7. főút Balatonlelle, Rákóczi utca 03.00-05.00 7. főút Balatonboglár, Vikár Béla utca 06.45-07.45 Bárdudvarnok belterület, Bárdibükk

Részletesebben

2014. december 24-én (szabadnap) az alábbi járatok közlekedése módosul:

2014. december 24-én (szabadnap) az alábbi járatok közlekedése módosul: 2014. december 24-én (szabadnap) az alábbi járatok közlekedése módosul: 5900 164 Somogygeszti, felsı 18:06 Kaposvár, aut.áll. 18:50 nem közlekedik 5900 369 Kaposvár, aut.áll. 19:30 Somogygeszti, felsı

Részletesebben

KAPOSVÁR* Az intézmény faxszáma: 82/411-015 Az intézmény tulajdonosa: Az intézmény vezetõjének e-mail címe: drrakvacsm@kmmk.hu; tudogondozo@kmmk.

KAPOSVÁR* Az intézmény faxszáma: 82/411-015 Az intézmény tulajdonosa: Az intézmény vezetõjének e-mail címe: drrakvacsm@kmmk.hu; tudogondozo@kmmk. SOMOGY MEGYE KAPOSVÁR* Kaposi Mór Oktató Kórház Tüdõgondozó Intézet Az intézmény címe: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. Az intézmény levelezési címe: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. Az intézmény

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A 2014/2015. évi Somogy megyei autóbusz menetrendhez

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A 2014/2015. évi Somogy megyei autóbusz menetrendhez 00/2015 MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A 2014/2015. évi Somogy megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-tıl vasárnap kezdıdıen az alábbi menetrend-módosításokat

Részletesebben

KAPOSVÁR. Az intézmény faxszáma: 82/411-015 Az intézmény tulajdonosa: Az intézmény vezetõjének e-mail címe: drrakvacsm@kmmk.hu; tudogondozo@kmmk.

KAPOSVÁR. Az intézmény faxszáma: 82/411-015 Az intézmény tulajdonosa: Az intézmény vezetõjének e-mail címe: drrakvacsm@kmmk.hu; tudogondozo@kmmk. SOMOGY MEGYE KAPOSVÁR Kaposi Mór Oktató Kórház Tüdõgondozó Intézet Az intézmény címe (irányítószámmal): 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. Az intézmény levelezési címe: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u.

Részletesebben

Certificate. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. We hereby certify that. in the following fields

Certificate. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. We hereby certify that. in the following fields Certificate We hereby certify that Headquarters: H-7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. : see appendix in the following fields has introduced and applied a Food Safety Management System, which satisfies the requirements

Részletesebben

A tanuló lakóhelye, tartózkodási helye. Tankerület

A tanuló lakóhelye, tartózkodási helye. Tankerület Tankerület A tanuló lakóhelye, tartózkodási helye A tanuló körzeti iskolája melyik településen van (A: alsó tagozat, F: felső tagozat ; évfolyam) Barcs Babócsa Babócsa Barcs Bélavár Vízvár Barcs Bolhó

Részletesebben

Rendőrkapitányság Kaposvár KMB Alosztály. telefonszám cím. KMB iroda címe. fogadóóra helye fogadóóra ideje működési körzet

Rendőrkapitányság Kaposvár KMB Alosztály. telefonszám  cím. KMB iroda címe. fogadóóra helye fogadóóra ideje működési körzet Alosztály Rákóczi Balázs c.r.tzls 06-20/449-5976 rakoczib Nagy Krisztián c.r.tzls 06-20/449-5976 nagyk Kiss Zsombor János r.ftörm 06-20/449-5976 kisszs Fenyvesi Péter r. törm. 06-20/449-5976 fenyvesip

Részletesebben

ADATOK KÜLSÕ- ÉS BELSÕ-SOMOGY GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ

ADATOK KÜLSÕ- ÉS BELSÕ-SOMOGY GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ Bot. Közlem. 93(1 2): 53 68, 2006. ADATOK KÜLSÕ- ÉS BELSÕ-SOMOGY GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ PINKE GYULA 1, PÁL RÓBERT 2, KIRÁLY GERGELY 3, SZENDRÕDI VIKTÓRIA 1 1 NYME-MÉK Növénytani Tanszék, H-9201 Mosonmagyaróvár,

Részletesebben

KAPOSVÁR* Az intézmény faxszáma: 82/ Az intézmény tulajdonosa:

KAPOSVÁR* Az intézmény faxszáma: 82/ Az intézmény tulajdonosa: SOMOGY MEGYE KAPOSVÁR* Kaposi Mór Oktató Kórház Tüdőgondozó Intézet Az intézmény címe: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. Az intézmény levelezési címe: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. Az intézmény

Részletesebben

STATISZTIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA SOMOGY MEGYE HATÁR MENTI TELEPÜLÉS-KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ Czuppon Viktória 1

STATISZTIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA SOMOGY MEGYE HATÁR MENTI TELEPÜLÉS-KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ Czuppon Viktória 1 STATISZTIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA SOMOGY MEGYE HATÁR MENTI TELEPÜLÉS-KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ Czuppon Viktória 1 1. Bevezetés Azok az új területi jelenségek, melyek megmutatkoztak a rendszerváltozás folyamán,

Részletesebben

Szakszolgálati ellátás megvalósulása a marcali és fonyódi kistérségben

Szakszolgálati ellátás megvalósulása a marcali és fonyódi kistérségben Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szakszolgálati ellátás megvalósulása a marcali és fonyódi kistérségben Dr. Gergőné Babina Jusztina Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatónője Mottó: voltak olyanok,

Részletesebben

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések szeptember 01. (kedd)

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések szeptember 01. (kedd) Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések szeptember 01. (kedd) 00.00-22.00 Kaposvári Egyetem előtti fix telepítési helyen 06.45-08.00 Bárdudvarnok belterület,

Részletesebben

275/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet. egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

275/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet. egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 275/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BARANYA MEGYE

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BARANYA MEGYE sorszám Címe Telefon, Fax E-mail cím, Honlap FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak megnevezése

Részletesebben

Önkormányzati tulajdonú viziközművek csatornahasználatra vonatkozó alkalmazott díjai

Önkormányzati tulajdonú viziközművek csatornahasználatra vonatkozó alkalmazott díjai DRV Zrt. I-4 2-02 F04 v9 Önkormányzati tulajdonú viziközművek csatornahasználatra vonatkozó alkalmazott díjai rendelkezésre állási díj (27%- (27%- Lakossági VTD Abaliget 2013.07.01 400,0 457,20 508,00

Részletesebben

Célterület adatlap. Rendezvény szervezése, lebonyolítása, kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, marketing.

Célterület adatlap. Rendezvény szervezése, lebonyolítása, kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, marketing. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 003 798 Helyi Akciócsoport: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Jogcím: Rendezvény Célterület megnevezése: Rendezvény, rendezvénysorozatok szervezése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 4., szerda Tartalomjegyzék 1090/2015. (III. 4.) Korm. határozat Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA Helyi szerv. 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA Helyi szerv. 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA Helyi szerv 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Elérhetőségi adatok 1. Hivatalos név: Kaposvári Rendőrkapitányság 2. Székhely: 7400 Kaposvár,

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/150/2015.

Ügyiratszám: SMÖ/150/2015. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/150/2015. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Somogy vármegye erdőgazdasági üzemterveinek gyűjteménye

Somogy vármegye erdőgazdasági üzemterveinek gyűjteménye 1. Somogy Megyei Levéltár 2. IV. B. 428. 3. Somogy vármegye erdőgazdasági üzemterveinek gyűjteménye. 1881-1945. 4. Hely: Nagyberki, N terem galéria 5. Az állag tárgya: Az állag Somogy vármegye közigazgatási

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/150-2/2015.

Ügyiratszám: SMÖ/150-2/2015. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/150-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 15. (6) bekezdésének

Részletesebben

Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010

Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010 Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010 Operatív program parti és partközeli települések támogatott pályázat, db elnyert Balaton kiemelt üdülőkörzet további települések

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 7400 Kaposvár, Fodor József tér 1.

HIRDETMÉNY. Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 7400 Kaposvár, Fodor József tér 1. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

Informatikai eszközök beszerzése - tájékoztató az eljárás eredményéről

Informatikai eszközök beszerzése - tájékoztató az eljárás eredményéről Informatikai eszközök beszerzése - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bárczi 3.sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS. Bárczi 3.sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS Bárczi 3.sz. melléklet Melyet kötöttek egyrészről a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás (Kaposvár, Szántó u. 5., képviseli: Dr. Sárhegyi Judit elnök) a továbbiakban: Társulás, másrészről:

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TELEPÜLÉSEINEK NÉPESSÉGVÁLTOZÁSAI 1870-2000 Kerese Tibor 1

SOMOGY MEGYE TELEPÜLÉSEINEK NÉPESSÉGVÁLTOZÁSAI 1870-2000 Kerese Tibor 1 SOMOGY MEGYE TELEPÜLÉSEINEK NÉPESSÉGVÁLTOZÁSAI 1870-2000 Kerese Tibor 1 1. Bevezetés A társadalomföldrajz egyik alapvető megfigyelése, hogy a népesség általában a jobb életlehetőségeket nyújtó területeken

Részletesebben

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Egységesítve: 2013. július 2. Hatályos: 2013. július 1-től Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 83/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kaposvár Megyei

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tagszervezetei 2008.

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tagszervezetei 2008. Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Tagszervezetei 2008. Település Név Szervezet Cím 1. Balatonszemes Takács József Balatonszemes 8636 Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23. 2. Balatonőszöd Antal János

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. Az Állami Erdészeti Szolgálat Kaposvári Igazgatósága kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. Az Állami Erdészeti Szolgálat Kaposvári Igazgatósága kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/210/2006 HÍRDETMÉNY Az Állami Erdészeti Szolgálat Kaposvári Igazgatósága kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy tárgya: a rendezett munkaügyi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területe

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területe SZMSZ 2. számú melléklet Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területe Székhelye: 7621 Pécs, Király u. 46. Illetékességi területe: Dél-dunántúli Régió (Baranya megye, Somogy megye,

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tagszervezetei 2010.

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tagszervezetei 2010. Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Tagszervezetei 2010. Település Név Szervezet Cím 1, Balatonszemes Takács Balatonszemes 2, Balatonőszöd Antal János Balatonőszöd 3, Balatonőszöd Karikó Zoltán Balatonőszöd-

Részletesebben

1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet néhány fontosabb adata országos összehasonlításban, 2009

1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet néhány fontosabb adata országos összehasonlításban, 2009 Táblázatok 1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet néhány fontosabb adata országos összehasonlításban, 2009 2. A Balaton kiemelt üdülőkörzet részletező adatai országos összehasonlításban, 2009 3. A Balaton kiemelt

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. október 24., szerda. 7. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. október 24., szerda. 7. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. október 24., szerda 7. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. október 24., szerda 7.

Részletesebben

243 249. 548 549. Csékút Csékút Csékút Ajka része 1757. 1757. 1757. 1770. Magyarrendek Rendek (Ajka-) Ajkarendek Ajkarendek, Ajka. 1757.

243 249. 548 549. Csékút Csékút Csékút Ajka része 1757. 1757. 1757. 1770. Magyarrendek Rendek (Ajka-) Ajkarendek Ajkarendek, Ajka. 1757. Településnév a Lipszky A település neve Mai településnév Megye Évkör Jelzet Oldalszám forrásokban 1913-ban Ádánd Adánd Ádánd Ádánd 1776. A A A 30 35. 39 43. 56 62. Ajka Ajka Ajka Ajka A 210 216. 14/8.

Részletesebben

Rendőrkapitányság Siófok. KMB iroda címe Siófok, Sió u u Siófok, Sió. u u Siófok, Sió. u u

Rendőrkapitányság Siófok. KMB iroda címe Siófok, Sió u u Siófok, Sió. u u Siófok, Sió. u u Rendőrkapitányság fok név Rácz Gábor r. tzls. Balogh Zoltán c.r. ftzls. Geier Péter Kiss Tibor Gavallér Attila Lukács Attila c.r. zls. Szerenka Zoltán r. ftzls. Szucsáki Áron Brantmüller Béla Kiss Sándor

Részletesebben

Somogy megye műemlékjegyzéke Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság (az adatok revízió alatt!)

Somogy megye műemlékjegyzéke Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság (az adatok revízió alatt!) M III 9610 Alsóbogát hrsz: 088 Nepomuki Szent János-szobor, a volt Festetics-majorba vezető út mellett. Barokk, 19. sz. eleje. M II 4459 Alsóbogát Szabadság u. 4., hrsz: 307 Iroda, lakás és raktár, volt

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL PÉCSI IGAZGATÓSÁG A GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA A DÉL-DUNÁNTÚLON Száma: 22/2005 PÉCS 2005. augusztus Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság, 2005 ISBN

Részletesebben

ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T MELLÉKLETEK Hatályos: 2014.10.01-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank cégadatai... 3 A Dél-Dunántúli Takarék Bank fiókjai...

Részletesebben

Simonfa települési törvényének előkészítése. Simonfa

Simonfa települési törvényének előkészítése. Simonfa Szent Korona Önszervező Csoportja Simonfa Simonfa települési törvényének előkészítése Simonfa Részletes térkép: http://www.cylex-tudakozo.hu/terkep/simonfa.html 2. oldal Tartalom: A Szent Korona Simonfa

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. TOLNA megyében: december 24-én (szabadnap) az alábbi járatok közlekedése módosul:

TÁJÉKOZTATÓ. TOLNA megyében: december 24-én (szabadnap) az alábbi járatok közlekedése módosul: 1 TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által közlekedtetett menetrend szerinti országos, regionális és helyi autóbuszjáratok közlekedési rendje

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2014/2015. évi Somogy, Tolna és Baranya megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2015. szeptember

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/372-2/2014.

Ügyiratszám: SMÖ/372-2/2014. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/372-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS DDKK-8/2016. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2015/2016. évi Somogy, Tolna és Baranya megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa. LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

1535 1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba

1535 1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba 2009. elfogadják MÁV-START október MÁV-START 19-én 2009. üzemkezdettıl bérletekkel Zrt. által október kiszolgáltatott: a sztrájk a 19. Volán által sztrájk érintett társaságok területeken napján a járatain

Részletesebben

MÁV-START bérletekkel a Volán társaságok járatain

MÁV-START bérletekkel a Volán társaságok járatain MÁV-START bérletekkel a Volán társaságok járatain 2009. október 27-én 10-13 óra között a sztrájk által érintett területeken a Volán társaságok elfogadják a MÁV-START Zrt. által kiszolgáltatott: a sztrájk

Részletesebben

MÁV-START bérletekkel a Volán társaságok és a BKV járatain a 2009. május 8-ai sztrájk napján

MÁV-START bérletekkel a Volán társaságok és a BKV járatain a 2009. május 8-ai sztrájk napján MÁV-START bérletekkel a Volán társaságok és a BKV járatain a 2009. május 8-ai sztrájk napján 2009. május 8-án üzemkezdettől 24.00-ig egyes Volán társaságok elfogadják a MÁV-START Zrt. által kiszolgáltatott:

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/150-3/2015.

Ügyiratszám: SMÖ/150-3/2015. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/150-3/2015. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

.. napirendi pont ELİTERJESZTÉS

.. napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46 Pf.:62. Tel: 462-459.. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Szociális Központ mőködési engedélyének módosításával kapcsolatosan

Részletesebben

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) 1 ABALIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 11.179 0,001776% 2 ADORJÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. október 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. október 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. október 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. október 22., kedd TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A tanuló körzeti iskolája melyik településen van (A: alsó tagozat, F: felső tagozat ; évfolyam) 2016

A tanuló körzeti iskolája melyik településen van (A: alsó tagozat, F: felső tagozat ; évfolyam) 2016 TK A tanuló lakóhelye, tartózkodási helye A tanuló körzeti iskolája melyik településen van (A: alsó tagozat, F: felső tagozat ; évfolyam) 2016 B BARCS Külön táblázatban B Babócsa Babócsa B Bélavár Vízvár:A

Részletesebben

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest VIII. kerület

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest VIII. kerület 1 / 26 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/150-5/2015.

Ügyiratszám: SMÖ/150-5/2015. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/150-5/2015. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Intézkedések a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

2009. július 22. MELLÉKLETEK

2009. július 22. MELLÉKLETEK 2009. július 22. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK Mellékletek E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat 2 EDE_elo_usz_mell_435_2009

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Szálláshelyek fejlesztése c. pályázati felhíváshoz. Kódszám: DDOP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Szálláshelyek fejlesztése c. pályázati felhíváshoz. Kódszám: DDOP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program Szálláshelyek fejlesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: DDOP-2007-2.1.2./S A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Célterület adatlap. Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100 Non-profit szervezetek 100 100

Célterület adatlap. Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100 Non-profit szervezetek 100 100 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 017 665 Helyi Akciócsoport: Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület UMVP intézkedés: Környezet/földgazdálkodás Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, május 9., hétfő. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, május 9., hétfő. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2016. május 9., hétfő 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2016. május 9., hétfő 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2014. május 1. és 2014. szeptember 15. közötti tisztségviselői tevékenységről

TÁJÉKOZTATÓ a 2014. május 1. és 2014. szeptember 15. közötti tisztségviselői tevékenységről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/57-4/2014. TÁJÉKOZTATÓ a 2014. május 1. és 2014. szeptember

Részletesebben

Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése

Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése Köztes RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/2F/09-11

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/372-6/2014.

Ügyiratszám: SMÖ/372-6/2014. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/372-6/2014. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. október 21., kedd. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. október 21., kedd. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. október 21., kedd 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. október 21., kedd 5. szám

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Koppányvölgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Koppányvölgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Koppányvölgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Illegális hulladéklerakók

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓII ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK Mellékletek E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat 2

Részletesebben

BALATONI VÍZPARTI INGATLAN

BALATONI VÍZPARTI INGATLAN KÍNÁLATUNK: BALATONI VÍZPARTI INGATLAN BALATONSZEMES KÖZVETLEN VÍZPARTON, CSENDES-NYUGODT KÖRNYEZETBEN, 736 m2 TELKEN,400 m2 LAKÓHÁZ BERENDEZÉSSEL 95 M Ft ÁRON ELADÓ. 72. BALATONLELLE BALATONI PANORÁMÁS,

Részletesebben