STATISZTIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA SOMOGY MEGYE HATÁR MENTI TELEPÜLÉS-KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ Czuppon Viktória 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STATISZTIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA SOMOGY MEGYE HATÁR MENTI TELEPÜLÉS-KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ Czuppon Viktória 1"

Átírás

1 STATISZTIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA SOMOGY MEGYE HATÁR MENTI TELEPÜLÉS-KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ Czuppon Viktória 1 1. Bevezetés Azok az új területi jelenségek, melyek megmutatkoztak a rendszerváltozás folyamán, valamint az azt követő gazdasági fejlődés szakaszában, mára már részben, vagy teljes egészében átalakultak (ENYEDI GY. 1993). Megjelentek - az addig fejlett ipari körzetek helyén - az elmaradott vagy válságterületek, majd ezek helyén is elindult a fejlődés egyéb, addig figyelemre sem méltatott természeti vagy társadalmi erőforrásokra alapozva. Azonban ez a szerkezet még nem erősödött meg, nem tudta átvenni szerepét az előző rendszernek. A tradicionálisan fejletlen vidékeken pedig megjelentek olyan innovatív tényezők, melyek felismerése lehetővé tette egyes területek számára a gazdasági fellendülést, illetve olyanok is maradtak még elszórva az országban, ahol még a ráeszméléssel küzdenek csupán. A két utóbbi felségterületet képviselik országunkban a határ menti vidékek, ahol bár elindultak a határ menti együttműködések, de adottságaik kihasználásának határán még nincsenek. A periféria perifériája, melyet találóan Tóth József és részben Erdősi Ferenc nevezett el, fejlődése, felzárkózása (illetve egyes területek relatív leszakadása) az elkövetkező évek természetes folyamatai közé tartoznak (TÓTH J. 1988, ERDŐSI F. 1988). Az Európai Unió külső, nem EU tagállammal határos, övezetét képező területek hazánkban nagymértékben elmaradnak egyéb határ menti területek társadalmi-gazdasági fejlettségétől. A túlélési stratégiák az egyes területek társadalmának adekvát formát öltenek, valamint a korábbiaktól teljesen eltérő fejlődési irányokat indukálnak. A fent említett leszakadó és felzárkózó vidékek lehatárolása statisztikai módszerek segítségével történhet. A közelmúltban történtek már az itt közölt vizsgálathoz hasonló munkák, felmérések (CSORDÁS L. 2001, SARUDI CS. MOLNÁR T. 2004), azonban e tanulmány arra keresi a választ, miszerint mely mutatók azok, amelyek behatárolják, elkülönítik a határ menti sávot egyéb területektől Somogy megye sajátos településeinek megfelelően. A fejletlen térségek lehatárolása jelentős részben megegyezhet a határsáv tényleges kiterjedésével. Noha a határmentiség önmagában nem jelent szükségszerűen hátrányt, mint ahogy ezt számos külföldi példa vizsgálata igazolta (SÜLI-ZAKAR I. 2001), ugyanakkor Magyarország esetében ez sajnálatos módon mégis evidenciának tűnik (TÓTH J. CSATÁRI B. 1993, SÜLI-ZAKAR I. 2001). Mindezek ismeretében kijelenthetjük, hogy a határ mibenlétét tetten érhetjük statisztikai adatokban, melyek az adott település társadalmi aktivitására, humánerőforrás bázisára, valamint gazdaságának megújuló képességére szolgáltatnak forrásokat. Lényeges adalékként szolgálhatnak még a határmentén megvalósuló együttműködések, melyek részben a társadalmi aktivitástól is függnek, valamint függnek a határ két oldalán elhelyezkedő területek hasonló történelmi múltjától. Feltételezzük, hogy mind a Balaton part menti, mind pedig a határ menti települések életében plusz adalékot jelent üdülőkörzet, vagy határ megléte. A lehetőségek kiaknázása több tényezőtől is függ. Elsődlegesen függ a szomszédos államok államközi viszonyaitól, ami Magyarország esetében minden határszakaszon rendezett. Másodsorban pedig, befolyásolja a határon kialakult határ menti együttműködés fejlettségi szintje. A horvát magyar határszakaszon a PHARE CBC (Cross Border Cooperation) program 2003 nyarán indult meg. És habár ez az egyik legfiatalabb együttműködés határszakaszainkon (2003 év végén kezdeti stádiumba lépett a szerb-magyar együttműködés), mind mennyiségében, mind pedig 1 Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola, III. éves doktorandusz; Munkahely: Kaposvári Egyetem Regionális Gazdaságtani Tanszék, tanszéki munkatárs 1

2 minőségében a jól funkcionáló határ menti együttműködések egyik példájává válhat. A legjobban működő az osztrák magyar, valamint a román magyar együttműködés. Az előbbi a legrégebb óta tevékenykedő Phare CBC program 1995, valamint a magyar határszakaszok közül a legfejlettebb társadalmi-gazdasági mutatókkal rendelkező megyéket érinti, az utóbbi színvonala, pedig a határon túl igen nagy számban élő magyaroknak köszönhető. A sorban ezután következő együttműködés a horvát magyar, mely a jövőben, EU csatlakozásunkat követően plusz pénzügyi forrásokkal bővül, melyek az együttműködés elmélyítését szolgálják. Jóllehet sokan kételyeiket fejezik ki azzal kapcsolatosan, hogy a schengeni határőrizet megvalósulásával hogyan alakulnak határ menti kapcsolataink, meggyőződésünk, hogy mivel Magyarország határai válnak az Európai Unió határaivá, ugyanaz a folyamat megy majd végbe határszakaszainkon, mint ami végbement a 80-as években az akkori EU határok mentén. Tehát megindul egy olyan, a határszakaszokra kiterjedő általános fejlődést generáló, kooperáció, mely források felhasználását teszi lehetővé a nem EU tagállamokkal határos szakaszokon is. A határszakaszhoz tartozó települések körének megállapítása lehetőséget biztosít az erőforrások megfelelő koncentrálására, a specifikusan a határ jellegének megfelelő fejlesztésekhez kapcsolódó intézkedések pontos körének a definiálására. Habár kutatásunk végső célja, hogy modellezni tudjuk a határ-jelleget, szem előtt kell tartanunk, hogy igen színes társadalmi-gazdasági jegyekkel rendelkező határ menti területeink, megkívánják a specifikus fejlesztéseket. 2. Anyag és módszer A dolgozatban Somogy megye határ menti térségének lehatárolásával szeretnénk foglalkozni. Az elemzés első fázisában segítségül hívtuk a Balaton part menti települések megállapításához támpontot szolgáltató adatsorokat (24/2001 OGY határozat). Így a két eltérő, azonban jelen esetben hasonló terület hisz mindkettő olyan specifikus jegyekkel lehatárolható, társadalmi-gazdasági szempontból egységet képviselő települések összessége, településeinek elemzésénél párhuzamot vontunk. Ezek ismeretében viszonyítási alapot kapunk, hogy melyek azok a tényezők melyek szignifikánsan összefüggnek jelen esetben a határ jelenlétével. A vizsgálatoknál nem ragaszkodtunk sem kistérségi, sem pedig megye határhoz. Az aggregációs szint megválasztásánál igyekeztünk olyan szintet meghatározni, mely az elemzés céljának megfelel. A határ fogalmát a ratzeli politikai megfogalmazás szerint értelmezzük (RATZEL, F. 1892). Nem vettünk figyelembe olyan gazdasági tényezőket, melyek kiterjeszthetik a határ vonzását az ország egészére (pl.: horvát érdekeltségű cégek megtelepedése a centrum területeken). A két véglet, mely azon települések körét jelenti egyrészt, melyek közigazgatási határaikkal közvetlenül kapcsolódnak a határhoz, illetve a másik, amikor megyei szintet vizsgálunk, kirekeszthetnek az elemzésből olyan településeket, melyek életében direkt módon jelenik meg a határ (HARDI T. 2000). Ahhoz, hogy meghatározzuk a vizsgálatba vont települések körét, figyelembe vettük a határ menti területekre vonatkozó megállapításokat. A természetes tér azon részére vonatkozik, ahol a gazdasági és társadalmi életet direkt módon és jelentősen befolyásolja egy nemzetközi határ jelenléte. Ebben az értelemben megkülönböztetünk nyitott vagy potenciálisan nyitott régiókat, elzárt régiókat. (HANSEN, N. 1977). A definícióból kiindulva olyan faktorokat kellett keresnünk, melyek vizsgálatánál egyértelműen kitűnik, hogy direkt, avagy nem direkt a határ befolyása a településekre. Emellett figyelembe vettük a határ társadalomra, és bizonyos szempontból, gazdaságra egyaránt gyakorolt hatását is. A fenti kritériumokat szem előtt tartva az alábbi mutatókat és településeket vontuk elemzésünkbe. 2

3 A települések kiválasztásánál az évi törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről évi módosítása határozta meg, hogy mely Balaton parti települések kerüljenek a vizsgálódás célkeresztjébe. A határ menti régió településeinek kiválasztása során, a fentiekben taglalt okokat figyelembe véve, objektív alapokra helyezett a már említett 24/2001 OGY határozat a hátrányos települések körére vonatkozóan, valamint a földrajzi távolság véleményünk volt irányadó. Ezek alapján a határ mentén is elkülönítettünk első körös, második körös, illetve harmadik körös településeket. A vizsgálat első fázisában ez csupán a határtól való távolságát jelezte az adott településeknek. A későbbiekben a fejlettségi mutatók azok, amelyek kialakították a köröket. A tanulmány két vizsgálati részből tevődik össze. Az első elemzés a T-próba, melynél a 2001-es adatsorokat vettük figyelembe, valamint a következő tényezőket. A vizsgált indikátorok: a belső vándorlási különbözet, a munkanélkülieket illető számsorok, az általános iskolai tanulók száma, a középiskolai tanulók száma, működő vállalkozások és kiskereskedelmi üzletek számára vonatkozó adatok az épített lakások száma, a szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások száma. A mutatók egy része alapvető feltételként szerepelhet a beruházásoknál. Valamint esetlegesen mivel aprófalvas településstruktúrájú területről van szó, ahol feltételezni lehet az önkormányzatok alacsony költségvetését a települések közötti kooperációra (mint a 90-es évek elején meginduló közös gáz-programoknál), vagy annak hiányára lehet következtetni ezen adatokból. Sajnálatos módon azonban a vizsgálat tárgyát képező földrajzi térben lejátszódó teljes gazdasági kooperációs mutató meghatározására nem áll rendelkezésünkre elegendő adat. A dolgozatban csupán a Balaton part menti és határ menti települések vizsgálatának eredményét közöljük, mivel e vizsgálatok már megjelentek (Czuppon V. Kovács B. Marton I. 2004). Az adatokat 1000 lakosra lebontva vizsgáltuk, így elkerülhetőek a városok és falvak közötti népességszámbeli különbségek okozta eltérések. A következő módszer, mellyel igyekeztünk elhatározásunknak megfelelően olyan tényezőket találni, melyek alakulásánál a határ, mint direkt tényező játszik szerepet, egy fejlettségi mutató alapján készült rangsorolás, valamint az itt kapott eredmények közötti T- próba, szignifikancia szint mérése. Az indikátorok megválasztása két időpontra koncentrált: 1995 és A két időpontban közölt adatsorok nem minden esetben feleltethetőek meg egymásnak. Ezért a dolgozat csupán 9 tényezővel számolt, melyek nem szolgáltatnak teljes körű, komplex fejlettségi mutatószámokat, azonban a fejlődés irányára vonatkozóan adalékot szolgáltatnak. Mutatók: lakónépesség, halálozási ráta, lakásállomány, 4 illetve több szobás épített lakások száma, gázellátásba bekapcsolt lakások száma, vízvezeték hálózat (km), közcsatorna hálózat (km), vízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások száma, kiskereskedelmi boltok száma. 3. Eredmények 3.1 Belső vándorlási különbözet A belső vándorlási különbözet pozitív értékekkel csupán Somogy megyében jelenik meg ebben a régióban, azonban településekre lebontva igen differenciált képet kapunk. Településszintű megoszlásban külön vizsgáltuk a Balaton parti első körös, második körös, valamint a határ menti településeket (lehatárolásuk: a közvetlen határsávban élő településeket vettük először alapul). Az adatok elemzésénél, valamint összehasonlításánál alkalmaztuk az átlagszámítást, a szórást, e kettő alapján a relatív szórást, valamint a T-próbát. A táblázatok és számítások terjedelme miatt csupán a végeredményeket közöljük. A Balaton part menti településeken az átlagos elvándorlás a táblázatban feltüntetett települések esetében 12 fő negatívum. A relatív szórás értéke magas, mely jelzi, hogy jelentős az eltérés a települések belső vándorlási különbözete között. A relatív szórás a pozitív 3

4 belső vándorlási különbözettel jellemezhető települések esetében majdnem két és félszer magasabb, mint a negatív vándorlási egyenleggel rendelkező településeknél. Jelentős eltérést találtunk e települések között. A szórás értéke a negatív vándorlási különbözettel rendelkező települések esetében számottevően kisebb volt, mint a pozitív belső vándorlási egyenleggel rendelkezőknél. Ennek okai sokrétű vizsgálatokat kívánnak, melyeknél a belső vándorlási egyenleg mellett a további, gazdasági teljesítőképességre vonatkozó adatok is szerepelnek a vizsgálatokban. Hogy az eltérés szignifikánsan összefügg-e a települések társadalmigazdasági fejlettségével, a T-próba alapján igyekeztünk kideríteni a következő fejezetben. Ugyanezen számításokat a határ menti települések esetében is elvégeztük. A határ mentén a negatív vándorlási különbözettel rendelkező települések esetében a szórás kisebb, mint a Balaton part menti, pozitív vándorlási egyenleggel rendelkező településeknél, azonban még így is igen magas. Tehát ebben a területi egységben is elkülöníthetők a lakosság számára kevésbé vonzó települések, mely adatok mellett vesszük figyelembe a gazdaság teljesítőképességére vonatkozó adatsorokat. Így bizonyos ellentmondás figyelhető meg a negatív elvándorlási különbözettel rendelkező települések és az egyéb, a gazdaságra vonatkozó adatok között. A működő vállalkozások és a kiskereskedelmi üzletek száma nincs arányban a negatív vándorlási különbözettel, amit egyébként feltételeznénk. A vizsgálat során a legtöbb olyan település, mely negatív vándorlási egyenleggel rendelkezik, a határ menti régióban helyezkedik el, mely nem okoz meglepetést. A Balaton part menti első körös és második körös települések között hasonló arányban találunk negatív elvándorlási egyenleggel rendelkező településeket. A hasonló társadalmi-gazdasági jegyek vizsgálatát elvégezve a Balaton parti és határ menti településeknél igyekeztünk olyan módon felhasználni, hogy lehatárolhassuk a határ menti településeket. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a Balaton parti településeknél megpróbálkoztak egyértelműen elkülöníteni azon települések körét, melyek direkt módon befolyásoltak a Balaton, mint üdülőhely által, megkíséreltük lehatárolni azon településeket, melyek direkt módon befolyásol egy nemzetközi határ közelsége. Mivel ezek a hatások időben és térben változóak, több tényezőt kellett ismét figyelembe vennünk. 3.2 Összefüggés-vizsgálat A T-próba segítségével szándékoztuk bemutatni a két eltérő társadalmi-gazdasági adottságú terület közötti hasonlóságokat és különbözőségeket. A T-próbánál kétféleképpen végeztük el a számításokat. Először primer adatokkal dolgoztunk, így azonban, egyes számításoknál, nem voltak kézzelfoghatóak a különbségek a két terület között. Hogy a városok és falvak közti népességszámbeli eltérések okozta hibákat kiküszöböljük, a vizsgálatba vont adatok mindegyikét 1000 főre leosztva elemeztük. Az első vizsgálatnál, a Balaton part menti és a határ menti, negatív elvándorlással jellemezhető településeknél, a tapasztalati érték kisebb, mint a táblázatbeli: 0, < 1,708. Nincs jelentős eltérés a két érték között, tehát arányaiban hasonló mértékű elvándorlásról beszélhetünk a Balaton parti, valamint a határ menti települések esetében. Természetesen az okok eltérőek lehetnek. A Balaton parti és a határ menti, pozitív vándorlási egyenleggel rendelkező településeknél a tapasztalati érték: 0, < 1,711. A pozitív vándorlási különbözet mértéke nem különbözik a Balaton parti és a határ menti településeknél. A T-próbát az összes vizsgálatba vont adattal elvégeztük. Így megkaptuk azokat a jellegeket, melyek hasonlatossá, illetve eltérővé teszik a két területet. A tapasztalati értékek sorában, 5%-os hibalehetőségi szint mellett, a vizsgálatba vont adatok között szignifikanciaszint állítható fel. Ezek alapján a Balaton parti és a határ menti települések elemzése során a legkisebb összefüggést, különbséget, a munkanélküli jövedelempótló támogatásban részesülők számában találtuk. Ahol eltérést tapasztaltunk, az a működő vállalkozások száma, valamint a 4

5 szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások száma. Ez utóbbinál a különbség még 0,5 %- os szignifikancia szint mellett is meghaladja a tapasztalati érték a táblázati kritikus értéket. 3.3 Fejlettségi mutatószámok A földrajzilag lehatárolt első-második-harmadik körös határ menti települések (1. táblázat) sorrendje természetszerűleg megváltozott a vizsgálat eredményeképpen. A fejlettségi mutatók alapján a legmagasabb ponthatárt elért települések tartoznak a földrajzilag első körös települések körébe, tehát a határral közigazgatásilag érintkező települések kerültek ebbe a körbe: Barcs, Heresznye, Drávagárdony, Babócsa, Péterhida (1995, fejlettségi sorrendben). A következő sor, mely még mindig az első körös települések körébe tartozik, de a határral közigazgatásilag már nem közvetlenül érintkező települések: Nagyatád, Csurgó. Mindazon felül, hogy a települések 70%-a negatív elvándorlással jellemezhető, a határ menti fekvés ebben az esetben relatív fejlettséget indukál. Amely eredmény származhat a kiskereskedelmi boltok számának magas arányából a határ menti régióban pl: bevásárló turizmus. A legfejletlenebb települések között találunk a határ menti sávban közvetlenül elhelyezkedő, első körös települést is: Kastélyosdombó. Azonban a többség a földrajzi harmadik és második körös települések körébe tartozik, mely települések a határtól relatíve távol helyezkednek el. Tehát itt a fejlettségi mutató alacsony voltát egyéb tényező is befolyásolja. A belső perifériának is nevezhető, aprófalvas települések körébe tartoznak e települések. A relatíve közepesen fejlett települések körébe legtöbben a földrajzilag harmadik körös településekből kerültek be, melyek a vizsgált települések közül a legtávolabb fekszenek a határtól. Valamint egyenlő arányban oszlik meg ebben az esetben a földrajzi második és első körös települések száma. Az eltérő időpontokban mért fejlettségi mutatók különböznek egymástól. Elsősorban meg kell említeni, hogy a települések általános fejlettsége csökkent az 1995 és 2001 között eltelt időpontban, valamint átrendeződött a települések sorrendje is. Barcs maradt az élen. Egyes települések további sorrendje azonban jelentősen átalakult. Ilyen pl: Nagyatád és Csurgó: előbbi az ötödik helyre, utóbbi a 8-ra esett vissza. A települések relatív és abszolút fejlettsége is változott a két időpontban jelentősen csökkent. Ha a fejlettségi mutatószámot három részre, körre osztjuk, úgy a körök nagysága is változott az eltelt időben, nem csupán a körökbe tartozó települések csoportja. A felosztás: az átlaghoz hozzáadott szórás értéke adta meg a felső kör (1-es és 2-es kör) határát. Az átlagból kivont szórás pedig megadta a 2-es és 3-as kör határát. Az így felosztott települések körében az alábbiak állapíthatóak meg. Csökkent a fejlett (1-es) körbe tartozó települések száma, ugyanakkor nőtt a fejletlen (3-as) kör településszáma. Az elvártakkal szemben ellentmondásos eredményekre jutottunk. A közvetlen határsávban elhelyezkedő települések kerültek a legfejlettebb településkörbe. Ezen felül a települések 70%-a negatív elvándorlási különbözettel jellemezhető. Egyes települések, habár a 2001-es adatok alapján, előbbre kerültek a fejlettségi skálán, azonban ez csupán látszólagos fejlettséget jelent a fejlettségi mutatószám csökkent. A 90 település körében vannak olyanok is, melyek akár húsz hellyel is lejjebb kerültek a fejlettségi listán (pl: Iharos, Drávatamási). A legfejletlenebb települések körének a fele a határtól földrajzilag távolabb esik. Az eredmények nem egyértelműek, melyre számos ok szolgálhat magyarázatul. Az elsődleges, és nem elhanyagolható, hogy az adott megye általános társadalmi-gazdasági fejlettsége elmarad az országos átlagtól. Mindazonáltal a határ direkt befolyásoló szerepe nem minden esetben különíthető el egyéb, a társadalmi-gazdasági élet további területére ható tényezőtől. Mindazonáltal az általunk elvégzett vizsgálatok előrelépést jelentenek a határsáv meghatározásának folyamatában. 5

6 1. táblázat Határ menti, földrajzi első-második-harmadik körös települések fejlettségi sora Hm - települések-1995 Fejlettségi mutató Hm - települések-2001 Fejlettségi mutató 1 Barcs 0, Barcs 0, Heresznye 0, Heresznye 0, Nagyatád 0, Zselickislak 0, Zselicszentpál 0, Zselicszentpál 0, Csököly 0, Nagyatád 0, Böhönye 0, Böhönye 0, Vízvár 0, Csököly 0, Zselickislak 0, Csurgó 0, Őrtilos 0, Somogybükkösd 0, Görgeteg 0, Vízvár 0, Csurgó 0, Szentborbás 0, Berzence 0, Görgeteg 0, Kiskorpád 0, Rinyaújnép 0, Babócsa 0, Kiskorpád 0, Somogyudvarhely 0, Babócsa 0, Tótújfalu 0, Porrog 0, Bélavár 0, Berzence 0, Darány 0, Drávagárdony 0, Csokonyavisonta 0, Csokonyavisonta 0, Bárdudvarnok 0, Darány 0, Kálmáncsa 0, Péterhida 0, Segesd 0, Őrtilos 0, Zákány 0, Rinyaújlak 0, Tarany 0, Tótújfalu 0, Lakócsa 0, Porrogszentpál 0, Háromfa 0, Somogycsicsó 0, Potony 0, Tarany 0, Nagybajom 0, Bélavár 0, Porrog 0, Potony 0, Rinyaújlak 0, Somogyudvarhely 0, Szentborbás 0, Szulok 0, Drávagárdony 0, Háromfa 0, Somogybükkösd 0, Nagybajom 0, Szulok 0, Zákány 0, Kaposfő 0, Bolhás 0, Gyékényes 0, Beleg 0, Beleg 0, Bárdudvarnok 0, Vése 0, Varászló 0, Varászló 0, Patca 0, Kőkút 0, Lakócsa 0, Lábod 0, Gálosfa 0, Péterhida 0, Komlósd 0, Szenna 0, Kaposfő 0, Iharos 0, Gige 0, Homokszentgyörgy 0, Bakháza 0,

7 46 Kaposújlak 0, Mike 0, Mike 0, Szenna 0, Nemesdéd 0, Simonfa 0, Patosfa 0, Lábod 0, Bolhás 0, Nemesdéd 0, Porrogszentkirály 0, Segesd 0, Ötvöskónyi 0, Homokszentgyörgy 0, Kaposszerdahely 0, Kaposszerdahely 0, Kadarkút 0, Patosfa 0, Somogyszob 0, Kaposújlak 0, Lad 0, Kadarkút 0, Hedrehely 0, Vése 0, Jákó 0, Kisasszond 0, Simonfa 0, Porrogszentkirály 0, Gálosfa 0, Hencse 0, Gige 0, Ötvöskónyi 0, Somogycsicsó 0, Kutas 0, Kutas 0, Hedrehely 0, Bakháza 0, Iharos 0, Komlósd 0, Lad 0, Iharosberény 0, Jákó 0, Hencse 0, Gyékényes 0, Zselickisfalud 0, Zselickisfalud 0, Csurgónagymarton 0, Csurgónagymarton 0, Hajmás 0, Hajmás 0, Rinyaújnép 0, Kaszó 0, Szabás 0, Somogyszob 0, Szenta 0, Szenta 0, Nagykorpád 0, Kálmáncsa 0, Istvándi 0, Iharosberény 0, Inke 0, Szabás 0, Rinyaszentkirály 0, Kaposgyarmat 0, Visnye 0, Istvándi 0, Porrogszentpál 0, Visnye 0, Somogyaracs 0, Nagykorpád 0, Drávatamási 0, Rinyaszentkirály 0, Kisasszond 0, Somogyaracs 0, Pogányszentpéter 0, Kastélyosdombó 0, Rinyakovácsi 0, Inke 0, Kastélyosdombó 0, Drávatamási 0, Kaposgyarmat 0, Kőkút 0, Kaszó 0, Rinyakovácsi 0, Rinyabesenyő 0, Rinyabesenyő 0, Patca 0, Szilvásszentmárton 0, Szilvásszentmárton 0, Pogányszentpéter 0, Forrás: 2001 KSH adatok, szerk.: Czuppon 2004 Jelmagyarázat: települések színei: fekete: földrajzilag a határhoz közel eső, első körös települések; sötét szürke: földrajzilag a határtól távolabb eső, második körös települések; világos szürke: földrajzilag a határtól távol eső, harmadik körös települések. A fejlettségi mutató mellett található színek: fekete: fejletlen; sötét szürke: közepesen fejlett; világos szürke: fejlett települések. 7

8 4. Összegzés A dolgozatban elkészített vizsgálatok nem igazolták azt a feltevésünket, miszerint a határ közvetlen közelében elhelyezkedő települések a fejlettségi sorrend legalsó részén képviseltetik magukat. Azonban mivel az elemzés nem nevezhető teljes, komplex fejlettséget tanulmányozónak, ezért a következőkben újabb tényezők bevonásával végezzük el a fenti elemzéseket. Ezen vizsgálatok végeredményét a későbbiekben közöljük. Összességében elmondható, hogy a határ menti területek fejlesztése, célirányos fejlődésnek meghatározása, még gyerekcipőben jár. Az együttműködések intenzitásának növekedésével a határsáv lehatárolásának feladata is könnyebb lesz, ehhez azonban még további, a határ egyéb településeire, valamint egyéb faktorok bevonásával, kiterjesztett vizsgálatokra van szükség. A pénzügyi eszközök hiánya ezúttal nem lehet mentség az elmaradó fejlesztésekre. Elegendő Európai Uniós forrás áll már rendelkezésünkre. Társadalmi összefogással, az egymásra utaltság felismerésével, egymás segítésével, valamint célirányos fejlesztési elképzelésekkel, megoldható határ menti területeink integrálása. Mely nem feltétlenül jelenti a hazai piacokba való beágyazódást, szerencsésebb esetben a határon átnyúló piacok lesznek azok, melyek életben tartják határ menti településeinket. IRODALOM 24/2001 Országgyűlési Határozat Alföldi I. Straub E. (1988) Statisztikai informatika és eszközei. Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest. 179 p. Bailly, A. Gibson, L. J. ((2004) Regional science: Directions for the future. in.: Papers in Regional Science 83 sz. pp Baranyai B. (1999) A periféria perifériáján a határmentiség kérdőjelei egy vizsgálat tükrében az Északkelet-alföldön. Tér és Társadalom 4. pp Baranyai B. (szerk.) (2001) A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-alföldön. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, 368. p. Csatári B. (1996) A magyarországi kistérségek néhány jellegzetessége. MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét. Csordás L. (2001) Területi különbségek az Északkelet-alföld határ menti térségében. in: Baranyai B. (szerk.) A határmentiség kérdőjelei az Észak-alföldön. (szerk:) MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs 368.p. Enyedi GY. (1996) Regionális folyamatok Magyarországon az átmenet időszakában. Hilscer Rezső Szociálpolitikiai Egyesület, Budapest. Enyedi Gy. (szerk.) (1993) Társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek Magyarországon. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 138 p. Erdősi F. Tóth J. (szerk.) (1988) A sajátos helyzetű térségek terület- és településfejlesztési problémái. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, 221p. Hardi T. (2000) Államhatárok és regionális együttműködések. in.: Horváth Gy. Rechnitzer J. (szerk.) Magyarország szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Regionális Kutatások Központja, Pécs, pp Gazdasági Minisztérium Somogy megye eltérései témában Kerékgyártó Gy.-né Mundruczó Gy. (1998) Képletek és táblázatok a Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben c. könyvhöz. BKE Aula Kiadó, Budapest, 57p. Kerékgyártó Gy.-né Mundruczó Gy. (2000) Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben. BKE Aula Kiadó, Budapest, 571p. Kőszegfalvy Gy. Loydl T. (2000) Településfejlesztés. in: Falu város régió, szám. 38p. 8

9 Miniszterelnöki Hivatal Területfejlesztési Államtitkárság (2002) A területfejlesztés. in: Falu város régió, szám. Pp Népszámlálás (2001) Központi Statisztikai Hivatal Ratzel F. (1892) Allgemeine Eigenschaften die geographischen Grenzen und die politischen Grenzen. Rechnitzer J. (szerk.) (1993) Szétszakadás vagy felzárkózás. A térszerkezetet alakító innovációk. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs. Sarudi Cs. Molnár T. (2004) A fejlettség településszintű elemzése a Dél-dunántúli régióban. Gazdálkodás 48. évf. 1. sz. pp Sikos T. (szerk.) (1984) Matematikai és statisztikai módszerek alkalmazásának lehetőségei a területi kutatásokban. Akadémiai Kiadó, Budapest. Statisztikai tájékoztató Somogy megye 2003/3. Központi Statisztikai Hivatal Somogy Megyei Igazgatósága Süli-Zakar I. (1997) A Kárpátok-Eurorégió szerepe a határokon átnyúló kapcsolatok erősítésében. Comitatus 6. pp: Süli-Zakar I. (1998) Területfejlesztés vidékpolitika. A falu, szám. Pp Süli-Zakar I. (2001) A határmentiség az euroatlanti folyamatok tükrében, különös tekintettel a Kárpátok Eurorégio működési területére. in.: Baranyi B. (szerk.) A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-alföldön. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs. Pp Szűcs I. (2002) Alkalmazott statisztika. AGROINFORM Kiadó és Nyomda Kft, Budapest, 551p. Tóth J. Csatári B. (1993) Az alföld határ menti területeinek vizsgálata. Területi Kutatások VI. Budapest, pp: Tóth J. (1993) A terület- és településfejlesztés kölcsönhatása és egysége. Comitatus, önkormányzati szemle szám. Pp

Somogy megye összes településének térképe egy helyen - Landkarte Somogy, Ungarn - TÉRKÉPNET - tér

Somogy megye összes településének térképe egy helyen - Landkarte Somogy, Ungarn - TÉRKÉPNET - tér Somogy megye és a Balaton összes településének térképe egy helyen! Somogy megye településeinek térképei utcakeresővel, vel. Somogy megyei online műholdas térképek. Somogy megye Magyarország egyik megyéje

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálatok Somogy Megye. Igal, Szent I. u. 100. Kaposmérő, Rákóczi u. 41/a. Kadarkút, Árpád u. 23. 7530

Gyermekjóléti Szolgálatok Somogy Megye. Igal, Szent I. u. 100. Kaposmérő, Rákóczi u. 41/a. Kadarkút, Árpád u. 23. 7530 Gyermekjóléti Szolgálatok Somogy Megye Ellátott települések Intézmény neve Szolgálat címe Telefon, email Vezető és szakemberek nevei 1. Igal Kazsok, Ráksi, Somodor, Magyaregres, Somogyszil, Gadács, Büssü,

Részletesebben

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni Somogy megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsóbogát 600,- Ft/m2 3.000,- Ft/év 2% 2 Andocs 12.000,- Ft/év 1.800,- Ft/fő 2% 1.200,- Ft/nap 1.500,- Ft/év állandó lakos

Részletesebben

Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése. Bevezetés

Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése. Bevezetés 1 Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése A tűzeset és műszaki mentés beavatkozások szakszerű és hatékony végzése mellett kiemelten

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012.(XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei

Részletesebben

Járóbeteg területi ellátás kötelezettsége

Járóbeteg területi ellátás kötelezettsége Diabe-tológia Belgyó-gyászat, hipertónia Sebészet Plasztikai sebészet Ér-sebészet Belgyógyászat Gastroenterológia Endokrinológia Mellkassebészet sebészet Idegsebészet Koloproktológia Traumato-lógia Patológia

Részletesebben

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 7400, Csokonai u.3. 82/527-580 7400, Csokonai u.3. Pf.250. 82/315-023 Földművelésügyi és

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 255 Igali Erdészet Igal. 6252 Alsóbogát 6,00 73,50 6069 Andocs 105,80 186,70 6114 Edde 31,70 32,10 6095 Fiad 85,40 104,70 6042 Gamás 182,70 469,50 6097 Igal

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyőlés 18/2009. (XII. 11.) rendelete

A Somogy Megyei Közgyőlés 18/2009. (XII. 11.) rendelete A Somogy Megyei Közgyőlés 18/2009. (XII. 11.) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 15/1995. (XII. 23.) számú ÖR módosításáról A Somogy Megyei Közgyőlés az 1991.

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó nem Telekadó kommunális adója kommunális adója idı utáni idegenforgalmi utáni

Részletesebben

Rendelet 15/1995.(XII.23.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevétele

Rendelet 15/1995.(XII.23.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevétele Rendelet 15/1995.(XII.23.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevétele Ülés adatai Rendelet adatai Döntéshozatalra vonatkozó információk Hivatkozások más rendeletekre Önkormányzati ügymenetre

Részletesebben

.. napirendi pont ELİTERJESZTÉS

.. napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46 Pf.:62. Tel: 462-459.. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Szociális Központ mőködési engedélyének módosításával kapcsolatosan

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 5000303 Mecseki Erdészeti Zrt. Sellyei Erdészete 7960 Sellye Mátyás király u. 1. 6247 Lakócsa 1,23 8,53 6249 Szentborbás 13,93 6250 Tótújfalu 0,90 Gazdálkodó összesen: 16,06 8,53 5002242 Hubertus Agráripari

Részletesebben

Somogy megye. Kaposvári járás

Somogy megye. Kaposvári járás Somogy megye Kaposvári járás - - Tartalom: I. Általános adatok... oldal II. Gazdasági alapadatok - Liberális-kapitalista gazdaság.. oldal Az EU csatlakozási népszavazás adatai és következménye III. A hatalomgyakorlás

Részletesebben

Célterület adatlap. Rendezvény szervezése, lebonyolítása, kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, marketing.

Célterület adatlap. Rendezvény szervezése, lebonyolítása, kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, marketing. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 003 798 Helyi Akciócsoport: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Jogcím: Rendezvény Célterület megnevezése: Rendezvény, rendezvénysorozatok szervezése

Részletesebben

Somogy

Somogy Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR. Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR. Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye 1724-1895 IV. 429. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm kisdoboz 226 nagydoboz 24,01 csomó Iratok:

Részletesebben

Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából

Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából Pénzes János, PhD egyetemi adjunktus A vidékfejlesztés jelene és jövője műhelykonferencia Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár,

Részletesebben

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. december hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 00.00-24.00 Balatonföldvár, 7. sz. főút, Balatonszetgyörgyi út

Részletesebben

Somogy megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Somogy megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Somogy megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ssz. Település neve nem Telekadó kommunális adója kommunális idő utáni idegenforgalmi utáni árbevétel 1 Alsóbogát 600,- Ft/m2

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 4., szerda Tartalomjegyzék 1090/2015. (III. 4.) Korm. határozat Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás

Részletesebben

DDH Nonprofit Kft. érvényes LAKOSSÁGI DÍJAI a háztartási vegyes hulladékokra vonatkozóan

DDH Nonprofit Kft. érvényes LAKOSSÁGI DÍJAI a háztartási vegyes hulladékokra vonatkozóan díj Ág 120 0 204 204 55 258 Ág 60 0 177 177 48 225 Ág többlethulladék zsák 281 281 76 357 Almáskeresztúr 120 0 274 274 74 348 Almáskeresztúr 60 0 238 238 64 303 Almáskeresztúr többlethulladék zsák 300

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület helyen végzett szállító helyen végzett szállító pontszáma helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje

Részletesebben

Érvényes: 2012. 07.01.-től

Érvényes: 2012. 07.01.-től Beutalási rend Fekvőbetegellátás Somogy megye Érvényes: 2012. 07.01.-től Szakma megnevezése: Belgyógyászat (Szakmakód: 0100) Progresszivitási szint: 1 Siófok Város Kórház- Rendelőintézete 06080 Ádánd 28714

Részletesebben

7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet. a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről

7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet. a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Intézmény elérhetőségei (telefon, e- mail cím) 85/329-232, gyejo.mesztegnyo@gmail.com, ko.orsolya@gmail.com

Intézmény elérhetőségei (telefon, e- mail cím) 85/329-232, gyejo.mesztegnyo@gmail.com, ko.orsolya@gmail.com Intézmény/szolgáltató neve Ellátási terület Intézmény címe Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Intézményvezető: Kovács Orsolya Mesztegnyő, Gadány, Hosszúvíz, Nikla, Csömend, Tapsony 8716.

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 00.30-02.30 7. főút Balatonlelle, Rákóczi utca 03.00-05.00 7. főút Balatonboglár, Vikár Béla utca 06.45-07.45 Bárdudvarnok belterület, Bárdibükk

Részletesebben

SOMOGY-MEGYE TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÉRSZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA SZÁMÍTÓGÉPES FAKTOR- ÉS KLASZTERANALÍZIS EGYÜTTES ALKALMAZÁSÁVAL.

SOMOGY-MEGYE TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÉRSZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA SZÁMÍTÓGÉPES FAKTOR- ÉS KLASZTERANALÍZIS EGYÜTTES ALKALMAZÁSÁVAL. SOMOGY-MEGYE TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÉRSZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA SZÁMÍTÓGÉPES FAKTOR- ÉS KLASZTERANALÍZIS EGYÜTTES ALKALMAZÁSÁVAL Kerese Tibor 1 1. Bevezetés A társadalmi-gazdasági tér sokdimenziós jellege,

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN KT I IE KTI Könyvek 5. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Rechnitzer János Smahó Melinda A HUMÁN ERŐFORRÁSOK REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 11. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Összefüggés vizsgálatok A társadalmi gazdasági élet jelenségei kölcsönhatásban állnak, összefüggnek egymással. Statisztika alapvető feladata: - tényszerűségek

Részletesebben

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK Felsőoktatási kihívások Alkalmazkodás stratégiai partnerségben 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia

Részletesebben

2014. december 24-én (szabadnap) az alábbi járatok közlekedése módosul:

2014. december 24-én (szabadnap) az alábbi járatok közlekedése módosul: 2014. december 24-én (szabadnap) az alábbi járatok közlekedése módosul: 5900 164 Somogygeszti, felsı 18:06 Kaposvár, aut.áll. 18:50 nem közlekedik 5900 369 Kaposvár, aut.áll. 19:30 Somogygeszti, felsı

Részletesebben

A hazai hátrányos helyzetű kistérségek/járások főbb térgazdasági összefüggései

A hazai hátrányos helyzetű kistérségek/járások főbb térgazdasági összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A hazai hátrányos helyzetű kistérségek/járások főbb térgazdasági összefüggései Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti,

Részletesebben

Célterület adatlap. Helyi fellépők, hagyományok, helyi termékek vagy helyi gasztronómiai értékek kötelező bemutatása.

Célterület adatlap. Helyi fellépők, hagyományok, helyi termékek vagy helyi gasztronómiai értékek kötelező bemutatása. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 024 474 Helyi Akciócsoport: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Rendezvény Célterület nevezése: Hagyományörző

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény. XV-XX. század XV.29.

Somogy Megyei Levéltár. Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény. XV-XX. század XV.29. Somogy Megyei Levéltár Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény XV-XX. század XV.29. 5 kisdoboz, Raktári egységek száma Terjedelem Terjedelem ifm. Iratok: 0,63 ifm. Összesen: 0,63 ifm. Raktári hely: Központi

Részletesebben

Ellátási terület. ivóvíz+szennyvíz. Szolgáltatás. Abaliget

Ellátási terület. ivóvíz+szennyvíz. Szolgáltatás. Abaliget Ellátási terület Szolgáltatás Abaliget + Ábrahámhegy + Ádánd Adony + Alsóörs + Alsópáhok + Andocs Aszófő + Áta Attala Babarc + Babócsa + Bábonymegyer Badacsonytomaj + Badacsonytördemic + Bakháza Bakonykúti

Részletesebben

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken. Lipták Katalin

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken. Lipták Katalin Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken Lipták Katalin Ph.D., dr.jur., egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet, liptak.katalin@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

ADATOK KÜLSÕ- ÉS BELSÕ-SOMOGY GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ

ADATOK KÜLSÕ- ÉS BELSÕ-SOMOGY GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ Bot. Közlem. 93(1 2): 53 68, 2006. ADATOK KÜLSÕ- ÉS BELSÕ-SOMOGY GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ PINKE GYULA 1, PÁL RÓBERT 2, KIRÁLY GERGELY 3, SZENDRÕDI VIKTÓRIA 1 1 NYME-MÉK Növénytani Tanszék, H-9201 Mosonmagyaróvár,

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági útkeresés egy észak-nógrádi kistérségben. A szécsényi kistérség.

Társadalmi-gazdasági útkeresés egy észak-nógrádi kistérségben. A szécsényi kistérség. Engelberth István BGE PSZK Társadalmi-gazdasági útkeresés egy észak-nógrádi kistérségben. A szécsényi kistérség. Az önkormányzati gazdálkodás aktuális problémái Kutatói Napok: Alkalmazott tudományok a

Részletesebben

Elfizeti szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak Érvényes: 2009. július 1.-tl

Elfizeti szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak Érvényes: 2009. július 1.-tl 1. számú melléklet - Díjszabás Elfizeti szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak Érvényes: 2009. július 1.-tl Az Egyes adótörvények és azzal összefügg egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV.

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Intézkedések a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. Az Állami Erdészeti Szolgálat Kaposvári Igazgatósága kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. Az Állami Erdészeti Szolgálat Kaposvári Igazgatósága kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/210/2006 HÍRDETMÉNY Az Állami Erdészeti Szolgálat Kaposvári Igazgatósága kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy tárgya: a rendezett munkaügyi

Részletesebben

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) 1 ABALIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 11.179 0,001776% 2 ADORJÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A tanuló lakóhelye, tartózkodási helye. Tankerület

A tanuló lakóhelye, tartózkodási helye. Tankerület Tankerület A tanuló lakóhelye, tartózkodási helye A tanuló körzeti iskolája melyik településen van (A: alsó tagozat, F: felső tagozat ; évfolyam) Barcs Babócsa Babócsa Barcs Bélavár Vízvár Barcs Bolhó

Részletesebben

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések szeptember 01. (kedd)

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések szeptember 01. (kedd) Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések szeptember 01. (kedd) 00.00-22.00 Kaposvári Egyetem előtti fix telepítési helyen 06.45-08.00 Bárdudvarnok belterület,

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Hírlevele A RINYA-DRÁVA SZÖVETSÉG

Hírlevele A RINYA-DRÁVA SZÖVETSÉG A RINYA-DRÁVA SZÖVETSÉG Hírlevele Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat megjelenése

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

I.kötet: Megalapozó vizsgálat

I.kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. BARCSINTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I.kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

A Somogyért Szövetség részvétele a 2010. évi országgyűlési képviselő választáson. - összegző értékelés -

A Somogyért Szövetség részvétele a 2010. évi országgyűlési képviselő választáson. - összegző értékelés - SOMOGYÉRT Szövetség 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/1. Tel.& Fax: 82/526-070 A Somogyért Szövetség részvétele a 2010. évi országgyűlési képviselő választáson - összegző értékelés - 2010. április 11-én

Részletesebben

1.1. Társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek

1.1. Társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek 1.1. Társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek A területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségtípusok közül a legnagyobb területet a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BARANYA MEGYE

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BARANYA MEGYE sorszám Címe Telefon, Fax E-mail cím, Honlap FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak megnevezése

Részletesebben

Havi hidrometeorológiai tájékoztató

Havi hidrometeorológiai tájékoztató Havi hidrometeorológiai tájékoztató 2011. december Decemberben a hazánk csapadékszegény időjárását meghatározó anticiklonális időjárási helyzet megszűnt, és újra a ciklonok vették át az időjárásunk irányítását.

Részletesebben

A munkanélküliség területi mintázatának változása Magyarországon a gazdasági világválság hatása

A munkanélküliség területi mintázatának változása Magyarországon a gazdasági világválság hatása A munkanélküliség területi mintázatának változása Magyarországon a gazdasági világválság hatása Lőcsei Hajnalka tanársegéd, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék külső munkatárs, MKIK GVI Az előadás felépítése

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei

Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földtudományok Doktori Iskola Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata Doktori

Részletesebben

A vizsgált terület lehatárolása A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGA A CSEREHÁT TERÜLETÉN

A vizsgált terület lehatárolása A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGA A CSEREHÁT TERÜLETÉN Pénzes János Tóth Tamás Baros Zoltán Boros Gábor: A vizsgált terület lehatárolása Tájföldrajzi lehatárolás Társadalomföldrajzi lehatárolás A Cserehát területe A vizsgált három kistérség területe A MEGÚJULÓ

Részletesebben

ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN

ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN Dr. TÖRÖK Ibolya Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kar Magyar Földrajzi Intézet A magyar ugaron a XXI. században 2013. november 9 Tartalom Regionális egyenlőtlenségek

Részletesebben

VÉL I.4.d.2. Vegyes iratok tervrajzok, II. sorozat

VÉL I.4.d.2. Vegyes iratok tervrajzok, II. sorozat VÉL I.4.d.2. Vegyes iratok tervrajzok, II. sorozat 1. doboz 1. csomó Ádánd 1989 91. 0,01 ifm. 2. csomó Andocs 1985 89. 0,01 ifm. 3. csomó Andocs 1974 1975. 0,01 ifm. 4. csomó Attala 1986 1988. 0,01 ifm.

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Barcs Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia 2009-2013. Tartalomjegyzék 1. A város szerepe a településhálózatban...5 1.1 Barcsi Kistérség legfontosabb jellemzői...5 A Barcsi Kistérség

Részletesebben

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18.

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18. PIACKUTATÁS A MAGYAR TELEPÜLÉSEKRŐL, A TELEPÜLÉSEK VERSENYKÉPESSÉGÉRŐL KICSIT MÁSKÉNT KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia 2014. március 18. KUTATANDÓ PROBLÉMA (2004/05

Részletesebben

A gazdasági válság földrajza 2011/1

A gazdasági válság földrajza 2011/1 Lőcsei Hajnalka A gazdasági válság földrajza 20/1 Budapest, 20. április Az MKIK Gazdaság- es Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/150-5/2015.

Ügyiratszám: SMÖ/150-5/2015. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/150-5/2015. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális tudásrégióban

Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális tudásrégióban Regional universities as generators of a transnational knowledge region Centre for Regional Studies Hungarian MTA Regionális Academy Kutatások of Központja Sciences Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális

Részletesebben

Rendőrkapitányság Kaposvár KMB Alosztály. telefonszám cím. KMB iroda címe. fogadóóra helye fogadóóra ideje működési körzet

Rendőrkapitányság Kaposvár KMB Alosztály. telefonszám  cím. KMB iroda címe. fogadóóra helye fogadóóra ideje működési körzet Alosztály Rákóczi Balázs c.r.tzls 06-20/449-5976 rakoczib Nagy Krisztián c.r.tzls 06-20/449-5976 nagyk Kiss Zsombor János r.ftörm 06-20/449-5976 kisszs Fenyvesi Péter r. törm. 06-20/449-5976 fenyvesip

Részletesebben

Önkormányzati tulajdonú viziközművek csatornahasználatra vonatkozó alkalmazott díjai

Önkormányzati tulajdonú viziközművek csatornahasználatra vonatkozó alkalmazott díjai DRV Zrt. I-4 2-02 F04 v9 Önkormányzati tulajdonú viziközművek csatornahasználatra vonatkozó alkalmazott díjai rendelkezésre állási díj (27%- (27%- Lakossági VTD Abaliget 2013.07.01 400,0 457,20 508,00

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON REGIONÁLIS DIMENZIÓBAN Doktori (PhD) értekezés TÉZISFÜZET Készítette: dr.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Barcsi kistérségi tükör Helyzetfeltárás

Barcsi kistérségi tükör Helyzetfeltárás Barcsi kistérségi tükör Helyzetfeltárás 2012 Szerzők: Németh Nándor - Hogyor Veronika - Auguszt-Baranyai Szandra - Gellén Zoltán Domokos Veronika - Kende Ágnes Lektorálta: Darvas Ágnes A kistérségi tükör

Részletesebben

A mérés problémája a pedagógiában. Dr. Nyéki Lajos 2015

A mérés problémája a pedagógiában. Dr. Nyéki Lajos 2015 A mérés problémája a pedagógiában Dr. Nyéki Lajos 2015 A mérés fogalma Mérésen olyan tevékenységet értünk, amelynek eredményeként a vizsgált jelenség számszerűen jellemezhetővé, más hasonló jelenségekkel

Részletesebben

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Egységesítve: 2013. július 2. Hatályos: 2013. július 1-től Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 83/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kaposvár Megyei

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. november 25.-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

5. MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI TÉRBEN

5. MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI TÉRBEN 5. MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI TÉRBEN Magyarország földrajzi fekvéséből, gazdasági-társadalmi nyitottságából eredően, valamint az új gazdasági kapcsolatai révén egyértelműen az Európai Unióhoz kötődik, az

Részletesebben

A hazai hátrányos helyzetű kistérségek főbb térgazdasági összefüggései

A hazai hátrányos helyzetű kistérségek főbb térgazdasági összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A hazai hátrányos helyzetű kistérségek főbb térgazdasági összefüggései Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus

Részletesebben

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései,,a siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI KÜLÖNBSÉG TEOLÓGIAI

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben

A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben Baranyai Gábor 1 Csapó Olga 2 2008. június Az Őrség népessége az évtizedes tendenciát tekintve fogy és elöregszik, bár

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának Módosító Okirata

Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának Módosító Okirata Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának Módosító Okirata Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodását (a továbbiakban: Megállapodás) a társulás alapító tagjai, azaz

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI

A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 69. Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet 2 A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Havi hidrometeorológiai tájékoztató

Havi hidrometeorológiai tájékoztató Havi hidrometeorológiai tájékoztató 2017. május Meteorológiai értékelés Májusban az átlagos csapadékmennyiség nagyon heterogén módon alakult az Igazgatóság területén. Bizonyos állomásokon az átlagnál kevesebb,

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17.

Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17. Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17. Megyei Önkormányzat feladata Területfejlesztésről és területrendezésről szóló tv. 2012. évi módosítása a területfejlesztési

Részletesebben

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei elszegényedett településeken, kirekesztett közösségekben Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás Dr. Németh Nándor elemző,

Részletesebben

Fejlettségbeli különbségek alakulása Európában és Magyarországon - 1990-2012 példák a regionaldata.org felhasználásával

Fejlettségbeli különbségek alakulása Európában és Magyarországon - 1990-2012 példák a regionaldata.org felhasználásával Fejlettségbeli különbségek alakulása Európában és Magyarországon - 1990-2012 példák a felhasználásával Tóth István János, MTA KRTK KTI MTA Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottsága Munkatudományi

Részletesebben

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E Az orvosi és védınıi körzetek területi beosztásáról. (1), (2), (3) Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Kistérségeink helyzete az EU küszöbén

Kistérségeink helyzete az EU küszöbén Kistérségeink helyzete az EU küszöbén Faluvégi Albert statisztikai tanácsadó A kistérségeké a jöv A Magyar Statisztikai Társaság Területi Statisztikai Szakosztályának konferenciája Budapest, 2004. június

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/150/2015.

Ügyiratszám: SMÖ/150/2015. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/150/2015. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben