ESZTERGOM. nevezetességei. Rövid képes kalauz HOMOR IMRE. Összeállította: Kiadja : Esztergom szabad királyi megyei város Idegenforgalmi Bizottsága.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESZTERGOM. nevezetességei. Rövid képes kalauz HOMOR IMRE. Összeállította: Kiadja : Esztergom szabad királyi megyei város Idegenforgalmi Bizottsága."

Átírás

1 ESZTERGOM nevezetességei Rövid képes kalauz Összeállította: HOMOR IMRE Kiadja : Esztergom szabad királyi megyei város Idegenforgalmi Bizottsága.

2 Dr. SERÉDI JUSZTINIÁN bíbornok, Magyarország hercegprímása, esztergomi érsek. (Született ápr. 23. Az esztergomi érseki trónt elfoglalta jan. 29.)

3 ESZTERGOM nevezetességei Összeállította: HOMOR IMRE Minden jog fenntartva. Kiadja: Esztergom sz. kir. megyei város Idegenforgalmi Bizottsága 1930.

4 A SZENT IMRE JUBILEUMI ÉV esztergomi ünnepségeinek programmja. Május 24-én: A helybeli középfokú intézetek együttes ünnepélye. Május 25-én: Országos női zarándoklat Esztergomba. Június 15-én: A helybeli katolikus egyesületek együttes ünnepélye. Aug. 15-én : Az esztergomi főegyházmegye plébániáinak együttes zarándoklata Esztergomba, a székesfővárosiak kivételével. Aug án: Országos balneológiai kongresszus. Aug. 15-én: Nagyboldogasszonyi búcsú és Szent István ünnepségek Esztergomban (Részletes programm külön.) Aug. 15-én: Katolikus nap Esztergomban. Aug. 17-én: Kerületi dalosünnepély Esztergomban. Aug. 22-én: Szobieszky emlékünnepély lengyel zarándokok részvételével. Aug én : Vendéglősök országos kongresszusa Esztergomban. Szept. 8-án Országos férfizarándoklat Esztergomba. Stefánia gyermeknap.

5 Esztergom a Magyar Sión. A köztudatban Esztergom a Magyar Sión" nevet viseli. Nevezik Magyar Betlehern"-nek is, midőn e várost, mint Szent István király születési helyét emlegetik. Mindkét megtisztelő név a város keresztény vallásos jellegét hangsúlyozza. A magyar kereszténység bölcsője Szent Istvánéval együtt itt ringott s ma is innen szól Szent István lelke mindazokhoz, akik e várost, mint a magyarság szent zarándokhelyét felkeresik. Esztergom szabad királyi megyei város a Duna jobb partján, az esztergom váci Dunaszorulat nyugati kapujánál, a Kis Magyar Alföld -és a Nyugati Magyar Középhegység találkozásánál épült. Szókhelye Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesítetett vármegyéknek és az esztergomi járásnak. Székvárosa Magyarország hercegprímásának, az esztergomi főkáptalannak, az esztergomi egyháztartománynak ós egyházmegyének. Villanyvilágítása ós vízvezetéke a modern vidéki városok sorába emeli Esztergomot. Az évi népszámlálás adatai szerint 2066 házban lakosa van, akik nagyrészben földmívelők. Az ipar és kereskedelem a trianoni béke óta, amikor Esztergom határvárossá lett, erősen hanyatlik. Közigazgatásilag 1895-ig Esztergom szab. kir. városból (ú. n. Belvárosból), továbbá Szenttamás, Víziváros és Szentgyörgymező nagyközségekből állott ben mindezek A, községek Esztergom néven egyesültek.

6 8 A város és vidéke egyike Magyarország legrégibb lakott helyeinek. Géza fejedelem is Esztergomot választotta lakóhelyéül, amely a XIII. század közepéig volt fővárosa Magyarországnak, 1543-ig pedig székhelye Magyarország prímásainak tól 1595-ig és ig török uralom alatt állott. Ez az idő, valamint a kuruc háborúk teljesen tönkretették Esztergomot, amelynek a XVIII. század elején mindössze 2000 lakosa volt. Újabb fejlődése Rudnay Sándor hercegprímás nevéhez fűződik ( ), aki a prímási és főkáptalani székhelyet ismét Esztergomba tette át s a mai főszékesegyház építését is megkezdette. Mit nézzünk meg Esztergomban? 1. A főszékesegyház külseje. Esztergom minden látogatója legelőször a főszékesegyházba (bazilikába) siet. Ez Magyarország egyik legszebb ós legnagyobb temploma. 66 m magas hegyen, a híres esztergomi vár romjai közül emelkedik 100 m magasságba a templom 24 oszloppal szegélyezett és félgömbbel koronázott kupolája, rajta 2 és fél m átmérőjű gömbön 7 m magas kereszttel. A templom hosszúsága 107, szélessége 40, a középen 48 m. Amióta kereszténység van Magyarországon, mindig állott templom e helyen. Az új klasszikai stílusban épült bazilika külsején is van már néznivaló. Legszebb része a keleti oldalon, a főbejárat előtt levő oszlopcsarnok, amelyet nyolc 22 m magas korinthusi oszlop díszít.

7 9 A főszékesegyház főhomlokzata az oszlopcsarnokkal. A főszékesegyház a Duna felől a Mária Valéria híddal.

8 10 Itt látjuk a főszékesegyházat építő négy prímás (Rudnay, Kopácsy, Scitovszky, Simor) címerét, továbbá Nagy Lajos király, Hunyadi János kormányzó, Telegdi Csanád, és Széchy Dénes prímások szobrát. A nevezettek nagy érdemeket szereztek a bazilika helyén állott templomok létesítése körül. A főkapu felett domborművet látunk, amely Zacheus hívásának bibliai jelenetét ábrázolja. (Meixner műve.) A két 58 m magas oldaltorony mellett levő kapuzatokat is domborművek díszítik. Az északi oldalon a templomnak 1822-ben történt alapkőletételét, a délin 1856-ban történt felszentelését ábrázolta a művész. A Duna felé eső, nyugati homlokzatot Kiss György három óriási horganyszobra díszíti, amelyek Szent Istvánt, Szent Lászlót és középen a Vallást ábrázolják. Itt is látunk két domborművet Sz. István és Sz. László életéből vett jelenetekkel. (Casagrande velencei szobrász művei.) A homlokzat felirata: Quae sursum supt querite! (,,A felülvalókat keressétek!" Szent Pál szavai.) 2. A főszékesegyház belseje. A főkapun, vagy a déli toronynál levő oldalkapun juthatunk a templom gyönyörű belsejébe. Legelsőbben a hatalmas főoltárkép ötlik szemünkbe, amely Szűz Mária mennybemenetelét ábrázolja Tiziano Vecellio velencei festő ( ) elgondolása szerint. A 13 m magas és 65 m széles képet Michelangelo Grigoletti olasz festő festette a részletekben sok eredetiséggel. Ez a világ legnagyobb oltárképe. A szentély boltozatán az angyalok kilenc

9 A főszékesegyház szentélye. 11

10 12 karától övezett Szentháromság freskóját látjuk, amelyet Moralt Lajos müncheni festő készített. A márvány főoltárt, Bonani remek alkotását, négy magyar szent szobra díszíti. (Sz. Adalbert, Gellért, Márton, Mór.) Az oltár alsó része és az angyalos villanykandeláberek lábazata ószövetségi bibliai jelenetekkel, középen pedig az utolsó vacsorát ábrázoló domborművekkel van díszítve. Igen szép a nagy bronz husvéti gyertyatartó is (Kiss György munkája). A szentély megtekintésre érdemes díszei még: a prímási trón Simor prímás címerével, vele szemben egy fedett kisebb orgona Sz. Adalbert képével, a 22 kanonoki stallum, a Jó Pásztor képével díszített prímási stallum és vele szemben a szószék, mind tömör tölgyfából, művészi faragásokkal. Érdemes megállanunk a kupola alatt. Fejünk felett 72 m magasságban hajlanak össze a gazdagon aranyozott ívek. A párkányszalag felirata: Assumpta est Maria in coelum, gaudent angeli. (Felvitetett Mária az égbe, örvendeznek az angyalok.) A pilléreket Sz. Gergely, Jeromos, Ágoston és Ambrus egyházatyák mozaik utánzatú freskói díszítik. A kereszthajókban 3 3 oltár foglal helyet. A déli oldalon levő oltárok oltárképei Krisztus születését, halálát ós feltámadását, a szemben levő oldalon Sz. István megkereszteltetését, a sz. korona felajánlását és Sz. István térítő munkáját állítják elénk. Felhívjuk olvasóink figyelmét a Krisztus kereszthalálát ábrázoló képre, amely Grigoletti legszebb alkotása. A kép balsarkában a golgotai halottak közt feltámadó Ádám és Éva eszmélnek nagy bűnük tudatára.

11 A főszékesegyház belseje a szentéllyel és a Simor-emléktáblával. 13

12 14 A márvány mellékoltárok szobrai közül a Kassai boldog vértanuk, továbbá Sz. Márton, B. Jolán és Kinga gyönyörű alakjait Kiss György szobrász alkotta a Jézus-szíve oltár szobraival együtt. Sz. József és Sz. Adalbert szobrai az angyalszobrokkal együtt Meixner, a Sz. Erzsébetet és B. Margitot ábrázoló szobrok Bonani művei. A kupolacsarnokban látjuk még Pázmány Péternek, Esztergom legnagyobb érsekének és Simor Jánosnak, a főszékesegyház bőkezű befejezőjének és feldíszítőjének életnagyságot meghaladó fehér márványszobrait. Az előbbit Delta Vedova turini szobrász, az utóbbit Stróbl Alajos készítette. Simor templomdiszítő érdemeit itt egy vörösmárvány-szegélyű emléktábla is hirdeti. A templom hajóját Meixner két nagyszabású domborműve díszíti. Egyik Jézust a kisdedek között, a másik a jeruzsálemi bevonulást ábrázolja. A kórus díszes korlátján is Meixner szobrai állanak. (Sz. Dávid, Cecília és a zenélő angyalok.) Az orgona Moser salzburgi orgonaépítő műve 64 változattal és 3483 síppal. E kóruson dirigálta Liszt Ferenc a templom felszentelésére írt Esztergomi Miséjét. 3. A két oldalkápolna közül az északi Szent István vértanú kápolnája, a szentnek Ferenczy István első magyar szobrász által készített szobrával. Itt látható egy XV. századbeli Úrkoporsó, amelynek helyére Csernoch János prímás síremléke kerül (Zala György alkotása.) Az oltárral szemben Károly Ambrus cs. és kir. főhercegnek, az 1809-ben Tatán elhunyt 23 éves prímásnak síremléke áll, mely Pisani híres olasz szobrász műve.

13 Bakács-kápolna oltára (1507.) a csodás kegyelemképpel- 15

14 16 Az Úrkoporsó elején egy dombormű a pokol tornácába leszállt Krisztust ábrázolja, oldalán pedig az alvó katonákat és az apostolokat látjuk. A templomhajó déli részének oldalkápolnája a hírneves Bakács-kápolna, hazánk legbecsesebb reneszánszkori műemléke, amelyet Bakócz Tamás bíbornok-prímás 1507-ben építtetett Ferucci András olasz építőművésszel. A török időkben mecsetül használták. Falain a török elleni harcokban résztvett katonák névkarcolásai, kupolája alatt pedig Bakócz, II. Ulászló király és Szakmáry György érsek címerei láthatók. A szép szentségház felett Szűz Mária csodás kegyelemképe függ, amelynek ezüstruháját Erős Ádám, Esztergom várának utolsó parancsnoka ( ) készítette. A szentségház két oldalán levő szobrok (Sz. István és László) Della Vedova alkotásai. A Bakács-kápolna a bazilikához tartozó híveknek plébániatemplomul szolgál. 4. A főszékesegyházi kincstárba a sekrestyén, a főkáptalani tanácstermen, az esztergomi kanonokok képeivel díszített folyosón és a főkáptalani téli kápolnán keresztül juthatunk. (A tanácsteremben Hess Mihály: Sz. István keresztelését ábrázoló képe különös figyelmet érdemel.) A kincstár Európa egyik legbecsesebb gyűjteménye. Első ismert leltára 1397-ből való. Háborús időkben mindig nagy áldozatokat követeltek e kincstártól. Már a mohácsi vész idején sok kincsét hadicélokra vették igénybe. A török és a kuruc időkben több helyütt őrizték e kin-

15 XV. századbeli Úrkoporsó a főszékesegyházban. 2 17

16 18 cseket. Sok viszontagság után kerültek vissza Esztergomba. A kincstár szebbnél-szebb darabjai közül is a legnevezetesebb Mátyás király kálváriája, ez a színaranyból készült, művészi zománcozású remekmű, továbbá a magyar szent koronával egyidős bizánci békecsók tábla. De itt láthatók még a koronázási eskü-kereszt, a király előtt hordozott apostoli kereset, Szelepcsényi prímás békefeszülete, amelyet koronázáskor csókra nyújtanak a királynak, a koronázási kehely (Zutt R. műve), amelyet IV. Károly király koronázására rendelt Csernoch bíboros-hercegprímás, a koronázási infula, palást és miseruha, Simor prímás remek műkincsei, a XV. századi olajtartó szarvak, szentek ereklyéi ós ereklyetartói, a remeknélremekebb kelyhek, szentsógtartók, keresztek, gyűrűk, egyházi edények, egyházi ruhák (a XIV. századtól kezdve), a drága csipkék gyűjteménye stb. Míg a főszékesegyház egész napon át zavartalanul megtekinthető, (a déli órák alatt, 12 2-ig a sekrestyeben kell jelentkezni), addig a kincstár megtekintése köznapon csak d. e. fél 10-től 12-ig, vasárnap d. e ig, délután pedig mindennap 3 5 óra közt lehetséges. A főkáptalan határozata folytán belépődíjul személyenkint 50 fillért szednek. Nagyobb csoportok részére méltányos díjkedvezmény kérelmezhető. 5. A főszékesegyház sírboltjába a déli oldalbejárat előcsarnokából juthatunk. Megtekintését a sekrestyében kell bejelenteni. A lépcsők alján két nagy géniusz-szobor áll

17 19 Mátyás király arany kálváriája a kincstárban. 2*

18 20 (Schrott Endre szobrász művei.) Az egyszeri! oltár körül nyugosznak Károly Ambrus főherceg, Rudnay, Kopácsy, Scitovszky, Simor és Csernoch prímások hamvai; a sírbolt más részein többnyire esztergomi kanonokok sírjai láthatók. Sok újabb emlékkő mellett a középkriptában látható több régi síremlék a hajdani templomok omladékai közül került elő. Itt vannak Széchy Dénes (+ 1465), Vitéz János (+ 1472), Cháky Ugrin (+ 1204) emlékkövei és egy 1485-ből származó címeres emlékkő, amelyről azt vélik, hogy Mátyás királyunk második feleségének, Beatrix királynénak fivéreé. Érdemes megnézni a kupolatartó támaszfalak vastag alapjait is a belső sírbolt ablakainál. (Magyarország legvastagabb falai.) 6. A fó'székesegyház harangtornyában a hatalmas, mélyhangú /fis) Nagyboldogasszony harang mellett Játjuk a Sz. Adalbert, Sz. István, Sz. József, Sz. János harangokat, amelyek h-moll akkordban zengnék össze. A világháború idején három nagyobb harangot hadicélokra törtek össze; ezek helyett Csernoch János hercegprímás közvetlenül a halála előtti napokban rendelte meg a Sz. Adalbert, István és József nevű harangokat. A torony földszinti termében a régi főtemplom oszlopfejeit, díszítéseit és a Bakácskápolna külső falából való, finoman faragott márványlapokat láthatjuk. Megtekintésre érdemes a nagy toronyóra is. 7. A Szent István kápolna a várromok között, a megmaradt déli várbástya belsejében látható. A csarnok oromboltozatai és

19 Szent István kápolna. 21

20 22 oszlopfői a XI. századra vallanak. Úgy tartja a hagyomány, hogy itt született Szent István királyunk. Simor prímás 1874-ben restauráltatta. A kápolna freskói Sz. István életéből vett jeleneteket ábrázolnak. A déli várbástyától a bazilika felé húzódó épület valamikor kaszárnya volt. A bazilikai sekrestye bejáratának közelében látható nyitott boltozat egy régi lőportár és fegyverraktár romja. 8. Kilátás a Várhegyről. A főszékeségyház környékéről gyönyörű kilátást élvezhetünk. A Duna felé, a várfalakról nyugatnak nézve, a hegy lábánál Víziváros városrészt látjuk a kéttornyú plébániatemplommal, a prímási palotával és a prímási gépgyárral. Túl a Dunán a cseh uralom alá jutott Párkány nagyközségen* és a Kis Magyar Alföld ködbevesző, apró falvakkal élénkített síkságán merenghetünk. Északabbra a Dunába ömlő Garam kanyarog Nana, Kőhídgyarmat, Kicsind és a folyó torkolatánál Garamkövesd községek közelében. Az oszlopcsarnok előtti teret az ősrégi szeminárium és három oldalról a kanonoki házak szegélyezik. A parkot Kiss György Magyarok Nagyasszonya bronzszobra, továbbá Szent István, Szent László királyok, Boldog Kőrösy Márk és Bold. Özséb esztergomi kanonokok régi szobrai díszítik. A szeminárium mögött, a Dunaparton a falusias jellegű Szentgyörgy- * 1683-ban a törökök felett itt fényes győzelmet aratott Szobieszky János lengyel király és Lotharingiai Károly herceg.

21 Magyarok Nagyasszonya szobra az oszlopcsarnokkal. 23

22 24 mező városrész terül el. A szemináriumtól az érseki tanítóképző felé vezető útvonal a Várhegy alatt húzódó alagúton, az 1823-ban épült Sötétkapun halad keresztül. Az oszlopcsarnok irányában távolabb a Börzsönyi-hegység andezit-kúpjai, az Ipoly torkolatánál Szob, hátrább Márianosztra községek festői környéke ötlenek szemünkbe. A Duna innenső oldalán a hajlott gerincű Zamárd-hegy, délebbre az egész városon uralkodó 406 m-es Vaskapu-hegy menedékházzal koronázott orma zárja el a látóhatárt. Közelebb, a kálváriás Szenttamás-hegy emelkedik apró, szegényes házaival és kis kápolnájával. A Szent István-kápolna bejáratától Esztergom-Belvárost, a Sz. Vince-rend vizivárosi zárdaiskoláját ós templomát, a lombokkal szegélyzett Kisdunát, a kies Prímás-szigetet, a láthatáron pedig Gerecse kéklő kettős hegyhátát és a szigetekkel tarkázott, messzekanyargó Dunát látjuk Dorog, Tokod, Tát, Nyergesújfalu községekkel. Ugyanez a kilátás fokozottabb mértékben élvezhető, ha a főszékesegyház kupoláját tartó falkoszorú rácsos erkélyéről tekintünk körül. Idea várőr vezet el a sekrestyében való jelentkezés után. A sok lépcső járása azonban fárasztó. A kupola padlásán tiszta kettős, visszhang veri vissza szavunkat. Felmehetünk egészen a kereszt gömbjébe is. 9. A prímási palota. A Várhegy délnyugati tövében, a Dunaparton emelkedik az ben Simor János

23 25 A prímási palota márvány díszterme.

24 26 bíboros-hercegprímás által Lippert József tervei szerint épített hercegprímást palota a kéttornyú vízivárosi plébániatemplom mellett. A palota lépcsőházát és dísztermét De Torna Antal európai hírű stucco-művész fejedelmi pompával alkotta meg. A nagy házi kápolna stucco boltozatú és majolika padlózatú. A termek és szobák száma meghaladja a százat. A hercegprímás a második emelet dunafelöli részén lakik háromszobás lakásban, a palota többi részét hivatalos helyiségek, levéltár, könyvtár, múzeum, vendégszobák stb. foglalják el. A palotának a Duna felé eső homlokzata előtt aránylag kicsiny, de szépen gondozott park terül el. A prímási palota legnagyobb nevezetessége a 10. Székesegyházi Keresztény Múzeum. (Bejárata a prímási palota II. sz. kapujánál, az Uri-utcai udvurajtón. Látogatási idő d. e. 9-től d. u. 6 óráig. Jelentkezés a palota portásánál. Belépődíj személyenhint 40 fillér. Nagyobb csoportoknak díjkedvezmény.) Simor János az általa gyűjtött képtárt, régisógtárt, érmeket, ötvösműveket, metszeteket, keramikát és textilműveket Keresztény Múzeum címen az esztergomi főszékesegyház tulajdonába bocsátotta ós a saját költségén épült prímási palotában helyezte el. Gazdagította a gyűjteményt Ipolyi Arnold nagyváradi püspök, aki művészeti hagyatékát végrendeletileg az esztergomi Keresztény Múzeumnak hagyományozta. San Marco hercegné szül. gróf Nákó Mileva a magyar kath. vallásalapnak adta műgyűjteményét, melyet a vallásalap itt örök letétül helye-

25 Részlet a Keresztény Múzeum képtárából. 27

26 28 zett el. Itt van letétben a vallásalap tulajdonát képező 10 drb XV. századbeli magyar kép is. A hatalmas múzeális anyag a palota második emeletén 9 teremben, 3 kabinetben ós egy hosszú folyosón nyert elhelyezést. A múzeum különös nevezetességei a középkori magyar képek és egyéb egyházművészeti tárgyak, a 124 olasz primitív kép, szobrok régi gobelinek, a szelence ós porcellán gyűjtemény stb. Részletes jegyzékük külön katalógust igényel. A prímási palotában van a híres prímási levéltár is, amely azonban csak komoly tudományos kutatás céljaira nyílik meg idegenek előtt. 11. A főegyházmegyei könyvtár, amelynek 1852-ből való stílusos épülete a Szent Istváh-út elején van, az országban nagyságra nézve az ötödik helyen áll. Alapítója a főkáptalannak 1397-ből való vizsgálati jegyzőkönyve szerint Küküllői János esperes, Nagy Lajos Hírneves krónikása. Állománya jelenleg több mint kötet. Főbb művek: több száz ősnyomtatvány, köztűk 150 magyar nyelvű, három Korvina, 1590 kézirat, egy XI. századbeli evangeliumos könyv, Psalterium a XIII. századból, misekönyv a XVV századból és még több középkori kódex. Nemzeti szempontból a könyvtár legértékesebb kincse a Jordánszky-kódex, első magyar nyelvű bibliafordításunk. Megtekintésre méltók a lépcsőház freskói: Az égi könyv megnyitása (A Jelenések könyvének 5. fejezete), Vitéz János prímás udvara, (Magasi Németh Gábor művei) és az éremgyűjtemény. A könyvtár hétköznapokon délelőtt ig a közönség rendelkezésére áll.

27 29 Vízivárosi plébániatemplom. Kerektemplom.

28 Városi múzeum. Az Esztergom-vidéki Régészeti ós Történelmi Társulat" múzeuma az Esztergom város tulajdonát képező Deák Ferenc-utca 3. sz. ház emeletét foglalja el ós felöleli Esztergom város és vármegye multjára vonatkozó emlékeket az emberiség őskorától kezdve a jelenkorig. A középkori agyagipar és a XI XIII. századbeli temetkezés emlékeiben különösen gazdag. A múzeum rendesen vasár- és ünnepnapokon délelőtt van nyitva. Előzetes bejelentésre máskor is. 13. Templomok. A vízivárosi plébániatemplom közvetlenül a prímási palota mellett áll. Szép, tiszta barokk stílusban egy régi templom romjain a jezsuiták építették Loyolai Sz. Ignác tiszteletére 1688-ban. A reud eltörlése után, 1773-ban lett plébániatemplommá. Közelében a Szeplőtelen Fogantatás barokk szobra (az évi pestis emléke) ós Erzsébet királyné terrakotta-szobra (Zala György műterméből) látható. A vízivárosi zárdatemplom telkét 1683-ban Lotharingiai Károly adományozta kedves tábori lelkészeinek, a szentferencrendieknek ben jutott a Paulai Sz. Vince leányainak birtokába. A Sz. Kereszt tiszteletére szentelt csinos templomban Magasi Német Gábor freskói láthatók. Kedves ájtatosság tárgya itt a kisded Szűz Mária pólyás szobra. A belvárosi plébániatemplom helyén a szentferencrendiek kolostora és az a temploma állott, amelybe IV. Béla király is temetkezett.

29 Hősök szobra. (Lányi Dezső szobrászművész alkotása.) 31

30 32 Mai alakjában 1761-ben lett készen. Fő nevezetessége Vaszary János gyönyörű oltárképe, amely Sz. Péter és Pál apostolokat ábrázolja. A templom főoltára sóskúti márványból készült Kiss György karrarai márvány szobraival. A szószék igen szép kompoziciójú barokk alkotás. Meghitt része a kis Mária-kápolna, felöltöztetett régi kegyszoborral. A templom előtt Páduai Sz. Antal szobra áll (Kiss György műve.) A szentferencrendiek temploma az előbbi templom közelében épült. Alapkövét 1700-ban tették le, de építését a kuruc mozgalmak miatt csak 1717-ben fejezték be. A főoltár hatalmas képe Sz. Annát ábrázolja. A bejárattól jobbra levő lorettói kápolnában báró Kukländer Ferenc várparancsnok (+ 1719) neje van eltemetve. A templommal egykorú ós vele egybeépített zárdában mintaszerű fiúintemátus van középiskolások részére, a szentferenerendiek vezetése alatt. Szent Anna-templom (Kerektemplom) a város déli részén a bazilika után Esztergom legimpozánsabb egyháza. Rudnay Sándor hercegprímás 1828-ban építtette a római Pantheon mintájára. Előcsarnokát hat dór oszlop ékesíti az építtető prímás címerével és Herczog György szép angyalszobraival. Ujabban ifj. Storno Ferenc művészileg díszítette e templomot. Szent Annát ábrázoló oltárképét Hesz Mihály egri születésű festő készítette. Figyelmet érdemei a kupola alatt levő nyolc dombormű, amelyek Szűz Mária ünnepeit jelképezik. A templom mellett épült Szent Anna zárdában óvoda, elemi leányiskolaés hadiárvaház van. Utóbbiban a Keresztény Szeretet Országos

31 33 A városháza, Vak Bottyán egykori kúriája. Szentháromság- szobor.

32 34 Gyermekvédő Műve 40 árvát neveltet. A templom közelében látjuk az esztergomi Hősök emlékét (Lányi Dezső műve ) A szentgyörgymezői plébániatemplomot gróf Csáky Miklós hercegprímás ( ) építtette a szomorú török dúlás következtében romokban heverő előbbi templom helyén Szent György vértanu tiszteletére. A kisebb kápolnák közül legszebb a gótstilű Jó Pásztor kápolna a belvárosi temetőben S mellette a szép Kálvária. Megemlítjük még a városi Szegényház kápolnáját és a turista kirándulások fontos kiinduló pontját képező Szent Rozália kápolnát a Mária Terézia-utcában, a szenttamási, Sz. István tiszteletére épült barokk kápolnát a Vörösmarty-utcában, a Fájdalmas Szűz kápolnáját a Szenttamás-hegyen (épült 1823.) előtte remek barokk kálváriaszobrokkal és a szentgyörgymezői temetőben levő Miklósffykápolnát, amely ma ravatalozó kápolnául szolgál. Van Esztergomban egy kicsiny református templom a Sz. Imre-utcában és egy tiszta arab stílusban épült zsinagóga a Szenttamás-hegy tövében. A ráctemplomnak nevezett gör. keleti templom a Kossuth Lajos-utcában a világháború óta állandóan zárva van. Hívei már teljesen kihaltak, jóllehet volt idő, amikor annyian voltak, hogy egész Esztergomot Rácvárosnak nevezték róluk. A templom a XVIII. század elejéről való. 14. Középületek. Bottyán János kuruc generális udvarháza, amely ma városházául szolgál, a város legszebb terén, a Széchenyi-téren látható. Régi barokk-

33 35 A Hajósegylet csónakháza. Kilátás a Szent István kápolnától a Prímás-szigetre.

34 36 stilű lábasház ez, amely 1698-ban már fennállott s 1728-ban került a város birtokába. A toronyalatti része régebben gimnázium volt, amelynek tanárai között Révay Miklós, Vaszary Kolos, tanítványai' közt Cznczor Gergely, Sebők Zsigmond, br. Forster Gyula, Baross Gábor, Csernoch János nevét olvashatjuk. A városház előtt az 1900-ban készült Szent Háromság-szobor áll (Kiss György műve), a kuruc háborúk után dúlt pestis emlékére ban emelt régi szobor helyén. A Bottyán János utcában, a városháza szomszédságában látjuk a vármegyeházát, amely egyidős a Bottyán-palotával. Szép kapuzata a XVIII. század második feléből való. Szemben vele a bencés székház ós a gimnázium egész utcát lefoglaló épülete érdemel említést. A gimnázium lépcsőházát Királyfalvi Kraft Károly szép freskói díszítik. A Széchenyi-tér említésreméltó épületei a póstapalota, a kir. járásbíróság, a kétemeletes Esztergomi Takarékpénztár és az Esztergomi Kereskedelmi és Iparbank székházai. Ha a Széchenyi-térről a Szent Lőrinc utcán át, az Esztergomi Takarékpénztár bérpalotája mellett elhaladunk, a vármegyei bérház szép barokkstilusú új épületéhez jutunk. A Kisduna mentén a Csernoch János-út topeka-aszfaltja Esztergomnak ma egyik legkedveltebb sétahelye. Itt találjuk az Esztergomi Takarékpénztár Szent István fürdőtelepét a hatalmas hévvizű strandfürdővel, kissé távolabb pedig a vízivárosi apácazárda elemi és polgári leányiskolájának nagyszabású épületét, melynek közelében Esztergom várának régi bástyamaradványai láthatók.

35 Bazilika a Sötétkapuval. 37

36 38 A Kisduna vize választja el ezt a kellemes útvonalat a Prímás-szigettől, amelyre a Horthyvagy a Kolos-hídon juthatunk. A Horthy-híd közelében látjuk a Move Esztergomi Hajósegylet szép csónakházát. A Prímás-sziget több km hosszú árnyas sétányait járva, eljutunk a Move Sporttelepre, ahol nyáron kellemes dunai strandfürdő is áll a közönség rendelkezésére. A. szigetről vezet át Párkányba a 494 m bosszú Mária Valéria-híd (épült 1895 ben). A híd két oldalán vannak a hajóállomások. A hídfőtől nyíló kilátás Esztergom minden szépségéről páratlan hatású összképet nyújt. A város különböző részein található középületek közül felemlítjük a Vak-Bottyánról nevezett 3. sz. honvéd kerékpáros zászlóalj kaszárnyáját a Kossuth Lajos-u. 38. sz. alatt, a Kolosközkórház, a Kath. Legényegyesület ós a Városi elemi fiú- és leányiskola szép épületeit a Sz. Imreutcában, a Belvárosi Kath. Olvasókör ós Kath. Ifjúsági Egyesület emeletes palotáját a Simor János-utcában, a M. Kir. tiszti üdülőtelep és gyógyfürdő-kórház szépen parkozott épületeit a Mária Terézia-utca ós a Tábor-utca között. Esztergom iskolaváros. Esztergom kellemes, egészséges fekvésénél és a nevelés szempontjából megbecsülhetetlen gazdag történelmi multjánál, nemkülönben egységes vallásos közszelleménél fogva iskolavárosul kiválóan alkalmas. Iskolái közül első helyen említjük a katholikus hittudományi főiskolát, amely a főszékes-

37 39 egyház közelében, az ősrégi papnevelő intézetben (szeminárium) van. Nagynevű tanárainak sorában 1884-től 1904-ig működött itt Prohászka Ottokár, Székesfehérvár szentéletű püspöke. Hasonlóan a főszékesegyház közelében találjuk az 1928-ban épült modern Érseki Tanítóképző Intézetet is, amely 80 tanuló részére internátussal van ellátva. A várhegy tövében az érseki felsőbb nőnevelő-intézet érs. tanítónőképzője, elemi és polgári leányiskolája, leányinternátusa és a szatmári irgalmas nővérek noviciátusa nyert elhelyezést abban a hatalmas épülettömbben, amely Esztergomban vízivárosi zárda néven ismeretes. Az intézet a paulai Szent Vince leányai szatmári kongregációjának vezetése alatt áll, amelynek jelenleg ez a csonkamagyarországi anyaháza. A városházával egybeépítetten Deák Ferencutca 2. sz. alatt az államilag segélyezett községi Szent Imre reáliskolát találjuk, a Főapát-utca egész hosszában pedig a szentbenedekrendi Szent István gimnázium épülete húzódik,- amely a bencés székházzal épült egybe. A vasutállomás közelében a M. Kir. erdőgazdasági Szakiskola (egyszersmind m. kir. erdőőri és vadőri iskola) szépen gondozott épületei érdemelnek figyelmet. A város külterületén, az Esztergomi-Tábor vasuti állomás mellett, ahol a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett m. kir. 4. sz. honvéd kerékpár zászlóalj kaszárnyaépületei is vannak, a Katholikus Patronage Egyesület Szent József fiúnevelő otthonának polgári fiúiskolája, elemi és iparostanonc iskolája, internátusa is elhelyezést

38 40 nyert a világháború nagy hadifogolytáborának megmaradt épületeiben. Az intézet a szaléziánusrend vezetése alatt áll, amelynek magyarországi provinciálisa is itt székel. Az esztergomi elemi iskolák (a zárdaiskolák és az izraelita iskola kivételével) községi jellegűek. Legszebb a Sz. Imre-utcai közs. elemi fiú-és leányiskola épülete, amelyben az egyéves Női Kereskedelmi Tanfolyam is tartja előadásait. Közelében van az esztergomi Zeneiskola. A Mária Terézia-utcában, a Hősök emlékének hátteréül 1929/30-ban egy szép elemi fiúiskola épült. Szentgyörgymező városrésznek is csinos, két tantermes községi elemi fiúiskolája van a Hunyadi- és az Arvaház-utca sarkán. A szentgyörgymezői Simor leányárvaház és a Sz. Anna zárda rk. jellegű óvodája és elemi leányiskolája a szatmári irgalmas nővérek vezetése alatt áll. Esztergom fürdőváros. Esztergom melegforrásait már a rómaiak ismerték. A török uralom alatt mint az egykorú feljegyzések bizonyítják Esztergom kedvelt fürdőhelye volt a török basáknak. Ma is több fürdője van, amelyek közül legnevezetesebb az Esztergomi Takarékpénztár Szent István artézi fürdőtelepe (Csernoch János-út 16.) A fürdőtelep vize vasas, kénes és magnéziumos thermálvíz, amely 29 C hőmérsékletű. Csúzos, köszvényes bajoknál, izzadmányoknál, görvélyes és női betegségeknél, idegbántalmak-

39 nál, neuraszténiánál és vérszegénységnél kitünő hatású. Strandfürdő, külön férfi- és női uszoda, gőzkád-és medence-fürdők állanak itt az üdülést kereső közönség rendelkezésére. A strand-, uszoda- és a török időkből való tükörfürdő-medencéket mindennap friss, kistálytiszta vízzel töltik meg újra. A fürdőtelepen gyönyörű park, homok- és gyepstrand, napkúrázó helyek, modern felszerelés, gyermekjátszótér, strandbüffé ós kerti vendéglő találhatók. A fürdőtelep szállója a Szent István Fürdő szálló. A hatalmas, stílusosan renovált, redutszerű szálló és vendéglő kedvelt találkozója a budapesti és vidéki vendégeknek. Kitünő magyar konyhája, tiszta, modern vendégszobái, nagy étterme és társastermei, turisták, társaságok és iskolák részére szolgáló közös hálótermei, külön leány- és fiúhálótermei, tánc- és színházterme, autógarázsa a legkeresettebb vidéki szállodák sorába emelik. A Szent István fürdőtelelepen kívül még két nyilvános fürdő van Esztergomban. Egyik a- prímási tükörfürdő az Úri-utcában (a gépgyár mellett), amelynek vizét már a rómaiak is használták, a másik az Esztergomi Főkáptalan Malomüzemének kis fürdőháza. (Ferenc József-út 12.) A dunai strandfürdő 41 a MOVE sporttelep mellett a Prímás-szigeten a Duna lágy vizét kedvelők kedvelt ós látogatott nyári üdülőhelye, kabinokkal és a szezonban büffével. Ideális hely week-endezésre.

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka SZÁLLÁS Szolgáltatások: 18 db meleg vizes tusoló, 18 db WC, mosdók főzési lehetőség, mosogatók áram-csatlakozók (220 V) szabadtéri tűzrakóhely,

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

A jelenlegi épületünk elkészülése előtt a Bakáts tér, illetve a Mester utca 23-ban működött iskolánk. Bakáts tér Mester utca 23. Mester utca 56-58.

A jelenlegi épületünk elkészülése előtt a Bakáts tér, illetve a Mester utca 23-ban működött iskolánk. Bakáts tér Mester utca 23. Mester utca 56-58. Az iskolapalota A jelenlegi épületünk elkészülése előtt a Bakáts tér, illetve a Mester utca 23-ban működött iskolánk Bakáts tér Mester utca 23. Mester utca 56-58. A diákok számának növekedése is indokolttá

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

- A hotel területén. - Turizmus

- A hotel területén. - Turizmus - A hotel területén A Panoráma Hotel területén a következő szabadidős tevékenységek aktív végzése lehetséges: fitnesz, úszás, tenisz, futball, lábfoci, kosárlabda, strandröplabda, tollaslabda, pentaque,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

3. napirendi pont: Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság

3. napirendi pont: Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság Kapuvár Város Polgármestere 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu 3. napirendi pont: Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere HE ép 1 Csákányhegyi kilátó 050/2 Leírás: A Csopak települését északról határoló Csákány-hegy, valamint a parkerdő mindig is kedvelt kirándulóhely volt az itt élők és az üdülő vendégek körében, a Balaton

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése 2015. február 01. 07.00-09.00 Tata, Baji u. 09.05-11.00 Tata, Vértessszőlősi út 11.05-12.00 Tata, Honvéd u. 12.05-14.00 Szomód belterület 14.05-16.00 Tata, Kocsi u. 16.05-17.00 Tata, Ady E. u. 2015. február

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

Sorszám Leltári szám Település Téma Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép

Sorszám Leltári szám Település Téma Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép Sorszám Leltári szám Település Téma 1 2015.1.1. Sátoraljaújhe Látkép 2 2015.1.2. Sátoraljaújhe Látkép 3 2015.1.3. Sátoraljaújhe Látkép 4 2015.1.4. Sátoraljaújhe Látkép 5 2015.1.5. Sátoraljaújhe Látkép

Részletesebben

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt.

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A nagy barokk városrendezés során, a téren épültek fel a ma is látható legszebb

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1986. 638285 GYULA Műemlékek Gyula Budapesttől 220 km-re az ország délkeleti határszélén fekszik, s a várostól néhány száz méternyire

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY

ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY KAPUK A KÁPTALANDOMBRA Megnyílt Magyarország legnagyobb területû egyházi

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET 1 1. 072/3 Zsejke-puszta, Fő utca 4. Helyi védelemre javasolt Szűz-Mária szobor. Folyamatos állagmegóvás és a környezet karbantartása

Részletesebben

ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZSÉGEI ÉS EGYÉB LAKOTT HELYEI HIVATALOS NEVEINEK JEGYZÉKE. A MAGYAR KIR. BELÜGYMINISTER MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA

ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZSÉGEI ÉS EGYÉB LAKOTT HELYEI HIVATALOS NEVEINEK JEGYZÉKE. A MAGYAR KIR. BELÜGYMINISTER MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZSÉGEI ÉS EGYÉB LAKOTT HELYEI HIVATALOS NEVEINEK JEGYZÉKE. A MAGYAR KIR. BELÜGYMINISTER MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA AZ ORSZÁGOS KÖZSÉGI TÖRZSKÖNYVBIZOTTSÁG. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG.

Részletesebben

A Kompetenciafejlesztés helyszíneinek a bemutatása

A Kompetenciafejlesztés helyszíneinek a bemutatása A Kompetenciafejlesztés helyszíneinek a bemutatása Közigazgatási szervek munkatársainak kompetenciafejlesztése Árop 2.2.23 Készítette: Szíjgyártó Beáta,Cserép Zsolt, Navracsics Antal, Lakatos Béla az Erzsébet

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

31/2016. (XII.1.) 14/2004. (IV.1.)

31/2016. (XII.1.) 14/2004. (IV.1.) Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004. (IV.1.)

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Túra hossza: 76 km Nehézsége: Közepesen nehéz Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3.

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. Az ingatlan bemutatása Győr belvárosának történelmi emlékekben legszebb és leggazdagabb részén, a Káptalandombon, a

Részletesebben

ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Virág Endre endre.virag@alfila.hu +36 30/931 05 48

ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Virág Endre endre.virag@alfila.hu +36 30/931 05 48 ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Lehetôség van közvetlenül csak az ingatlan megvásárlására, illetve az ingatlant birtokló projekt társaság megvásárlására is. Egyeztetés céljából kérjük,

Részletesebben

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna Szecesszió Kárpátalján Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna B E R E G S Z Á S Z 2 Egykori úri kaszinó - Arany Páva étterem Az

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK Kollégiumi szálláslehetőség Cím: 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. (volt főiskola kollégiuma) tel: 06-56-551-000 Szobák és árak: Földszint: 2 db 4 fős szoba (külön

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Átlagos csoportlétszám: 15 30 fő esetén. Célmeghatározás: Ismerkedés Magyarország egyik leghíresebb iskolavárosával,

Részletesebben

Hetedhéthatár Barangolások Erdélyben 12. Zetelaka (kürtöskalács),... http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=9783 1 / 4 2013.09.21. 11:32 Keresés Keresés: Go RSS Facebook Impresszum Nagyvilág Barangolások

Részletesebben

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA UTAZÁSI ÉS ZARÁNDOKUTAZÁSI IRODA 1091 Budapest, Üllői út 7. BÍZZA MAGÁT A MEGBÍZHATÓRA! ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA Lelkivezető: Kálmán Antal pilismaróti atya autóbusszal 2-3 ágyas egyszerű szállodai szobákban

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2012. október 4. 1 Budapest II. kerülete P.H P.H. A II. kerület területe: Népesség: Polgármester: 36 km 2 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

d) havi várakozási engedély, mely adott évben 31 egybefüggı naptári napra érvényes: esetén 9.000,- forint.

d) havi várakozási engedély, mely adott évben 31 egybefüggı naptári napra érvényes: esetén 9.000,- forint. Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004.

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 Indulás: 2014.július 18-án (péntek) reggel 7:00, gyülekezés, bepakolás 6:30 órától a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. 1. nap Miskolc

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Kollégium - Zalaegerszeg

Kollégium - Zalaegerszeg Kollégium - Zalaegerszeg Bemutatkozás A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudomány Kar Zalaegerszegi Képzési Központjának kollégiumai Zalaegerszeg? Landorhegy városrészben /Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 23.,

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

Badacsony Badacsonytomaj

Badacsony Badacsonytomaj Badacsony Badacsonytomaj Múzeumok: Egry József Emlékmúzeum 8261 Badacsony, Egry sétány 12. Tel.: 87/431-044 E-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu bad.turisztikai.egy@gmail.com, www.badacsony.com Magyar

Részletesebben

Kladnoban jártunk november

Kladnoban jártunk november Kladnoban jártunk 2009. november 11-14. A négy napos program a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma által hirdetett pályázaton elnyert 600.000 Ft támogatással,

Részletesebben

2011. Diákranglista - egyesületi végeredmény. Egyesül et. Hely. Pont. Vác Városi. Evezős. Budapes ti. Evezős. Regatta Club - Külker Evezos Klub

2011. Diákranglista - egyesületi végeredmény. Egyesül et. Hely. Pont. Vác Városi. Evezős. Budapes ti. Evezős. Regatta Club - Külker Evezos Klub Hely Egyesül et Pont 1 Vác Városi 1454 2 Szegedi Vízisport Egyesüle 856 3 Mosonm agyaróvá ri 657 4 Csongrá di Vízügyi 642 5 Budapes ti 632 6 Kalocsai Sport Egyesüle 531 7 Danubius Nemzeti Hajós 498 8 Csepel

Részletesebben

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS Harmadik sétánk a Duna jobb partjára vezet. Ez a rész nem képez külön időrendi egységet, Lisztnek nem volt itt lakása, viszont mind ifjú, mind időskori látogatásai

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz.

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz. 2015. június 01. 4 óra M1 autópálya Tata 63+250km szelvény 09.00-17.00 ( 6 órában) 11-es sz. főút Pilismarót, Dömös, Esztergom Csenkei-híd Esztergom, 6-os kőnél 09.00-10.00. Komárom, Petőfi út ( 1-es főút)

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Útmenti keresztek Apátfalván települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Veréb Anett

Részletesebben

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében helyek Komárom-Esztergom megyében Vértestolna Polgármesteri Hivatal Vértestolna, Petőfi u. 82. ESZI Szent Erzsébet Központ hajléktalanszálló Tatabánya, Tatabánya Hegy utca 20. Csém melegedőhely Csém, Béke

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Meseszálló. Ha olyan helyet keresel, ahol pihenhetsz és feltöltődhetsz, jó hírünk van: A Meseszálló stresszmentes övezet!

Meseszálló. Ha olyan helyet keresel, ahol pihenhetsz és feltöltődhetsz, jó hírünk van: A Meseszálló stresszmentes övezet! Meseszálló Bőszénfa, Kossuth Lajos utca 28. Ha olyan helyet keresel, ahol pihenhetsz és feltöltődhetsz, jó hírünk van: A Meseszálló stresszmentes övezet! Kaposvártól 15 km - re délre, Szigetvár felé haladva

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI 0 Börzsöny Visegrádi - hegység Duna A Duna Budapest és Esztergom közötti régiójának neve Dunakanyar, Magyarország második kiemelt turisztikai központja

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

Öt kápolna a Szent György-hegyen túramozgalom

Öt kápolna a Szent György-hegyen túramozgalom Öt kápolna a Szent Györgyhegyen túramozgalom Összeállította: Orbán Imre Ezen túrafüzet sporttárs tulajdona, aki a egyesület tagja. Lakcím:.. Anyja neve:. Születési idő:.. A túramozgalom teljesítését igazoljuk

Részletesebben

2016. 04. 05. BADACSONY

2016. 04. 05. BADACSONY 2016. 04. 05. BADACSONY 2016. 04. 05-én a következő túrát vezettem: Balatonfelvidék: Badacsonytördemic - Bújdosók lépcsője - Ranolder kereszt - Kisfaludy kilátó Szegedi Róza ház - Badacsony vá. 14 km-es

Részletesebben

Bükki Kék. Jelvényszerző túra

Bükki Kék. Jelvényszerző túra Bükki Kék Jelvényszerző túra A Hegyiember és Baráti Köre 2016. április 1-től meghirdeti a Bükki Kék elnevezésű jelvényszerző túrát a Bükk hegységben. A túra során a Bükk-hegység varázslatos útjain, ismert

Részletesebben