Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei"

Átírás

1 I. Általános rész Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei 1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet a nevezett részére a lakossági bankszámla szerzıdésben rögzített számon lakossági bankszámlát nyit és vezet. Arra befizetéseket és átutalásokat fogad el, a jelen Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott módon a Számlatulajdonos bankszámláján tartott pénzeszközeit kezeli és nyilvántartja, a számlával kapcsolatosan benyújtott szabályszerő pénzforgalmi, lekötési megbízásokat azok rendelkezései szerint teljesíti. 2. A Számlatulajdonos a számlanyitás alkalmával - a Takarékszövetkezet által e célra rendszeresített aláírás-nyilvántartó kartonon - a számla felett rendelkezı nevét és aláírás mintáját bejelenteni tartozik. 3. A Számlatulajdonos vállalja, hogy a szerzıdéskötéskor megadott adataiban történı változást a számlavezetı kirendeltséggel 5 (öt) munkanapon belül közli. 4. A Számlatulajdonos jogosult - a Takarékszövetkezet vonatkozó szabályzataiba foglalt követelmények megléte esetén - a bankszámlához kapcsolódóan bankszámlahitel és bankkártya szolgáltatás igénybevételére, külön szerzıdések megkötésével. Ezen külön szerzıdések a lakossági bankszámla szerzıdés felmondásával egyidejőleg felmondottnak tekintendık. 5. Az állandó meghatalmazottak bankszámla feletti rendelkezési jogosultsága az alábbi mőveletek kivételével megegyezik a Számlatulajdonos jogosultságával: a számlamegszüntetés; a számla felett rendelkezık körének megváltoztatása (újabb meghatalmazottak bejelentése, illetve a meglévı meghatalmazottak törlése); a banktitoknak minısülı adatok közlésére felhatalmazás megadása; bankszámla hitelkeret, illetve hitel igénylése; bankkártya szerzıdés megkötése. 6. Két néven vezetett közös számla esetén a túlélı Számlatulajdonos köteles a másik Számlatulajdonos elhalálozásának tényét a Takarékszövetkezetnél haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredı károkért a felelısség a Számlatulajdonost terheli. A bejelentı Számlatulajdonos a bankszámla haláleset napján fennálló egyenlegével önállóan rendelkezhet. 7. A Számlatulajdonos (közös számla esetén bármelyik Számlatulajdonos) elhalálozása esetén a meghatalmazottak rendelkezési jogosultsága azonnal megszőnik. II. Megbízások teljesítése 1. A bankszámla terhére a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezetnek erre a célra rendszeresített formanyomtatványán kifizetési és átutalási megbízásokat adhat, melyeket a Takarékszövetkezet megfelelı fedezet esetén köteles teljesíteni. Átutalási megbízást amennyiben a megbízásra

2 vonatkozó adatok kielégítik a formanyomtatvány tartalmi követelményeit a Takarékszövetkezet levélben is elfogadhat. 2. A számlahonos kirendeltség a fogadás napján írja jóvá a Számlatulajdonos bankszámláján az arra érkezı összegeket (pénztári befizetés, átutalás). (Számlahonos az a kirendeltség, ahol a Számlatulajdonos a lakossági bankszámláját megnyitotta.) 3. A bankszámla terhére adott tartós megbízások teljesítése attól az idıponttól lép hatályba, amikorra azt a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonosnak visszaigazolja. A szolgáltató vállalatok számára történı megbízások teljesítésére ezen vállalatok mindenkori számlázási rendje az irányadó. 4. A bankszámla terhére adott megbízások kivéve a csoportos beszedési megbízást teljesítésükig módosíthatóak (új megbízás, módosítás, visszavonás). A módosító rendelkezést a Számlatulajdonosnak minden esetben a bankszámlaszámra történı hivatkozással, írásban kell közölnie a Takarékszövetkezettel. Ezek teljesítése is a Takarékszövetkezet által történı visszaigazoláson közölt idıpontban lép hatályba. 5. Csoportos beszedési megbízás esetén a Számlatulajdonos a terhelési napot megelızı munkanapon reggel 9 óráig a csoportos beszedési megbízás teljes összegének teljesítése ellen írásban kifogást tehet a Takarékszövetkezetnél. 6. A pénzforgalmi megbízás helytelen kiállítása miatt a bankszámla téves könyvelésébıl vagy a megbízás teljesítésének jogszerő megtagadásából eredı károkért a Takarékszövetkezet nem vállal felelısséget, azok rendezésérıl a Számlatulajdonosnak kell gondoskodnia. 7. A Takarékszövetkezet jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén a tévedést a Számlatulajdonos rendelkezése nélkül is helyesbíteni. A helyesbítésrıl a Takarékszövetkezet az ok megjelölésével köteles értesíteni a Számlatulajdonost. 8. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a szolgáltató vállalatok díjainak kiegyenlítése a szolgáltatók díjközlése alapján, a felhatalmazásban szereplı adatok figyelembevételével történik. A Takarékszövetkezetnek a közölt díjak helyességét nem áll módjában vizsgálnia, ezért az ezzel kapcsolatos felszólamlással, reklamációval - a vonatkozó díjszámlával és a számlakivonattal együtt - mindenkor az illetékes szolgáltató vállalathoz kell fordulni. A szolgáltatások felmondására, megszüntetésére, a reklamáció elintézésére a szolgáltató vállalatok feltételei az irányadók. III. Fedezet biztosítása 1. A Számlatulajdonos vállalja, hogy a bankszámlán legalább olyan összeget tart, illetve minden hónapban befizet vagy átutaltat, amely az abban a hónapban esedékes megbízásokat, valamint a bankszámlával kapcsolatban felmerülı költsége(ke)t, díja(ka)t fedezi. 2. A számla javára történı munkabér átutalást a munkáltatótól kell kérni. A nyugdíjak bankszámlára történı átutalása a nyugdíjat folyósító intézettıl kérhetı. A nyugdíjátutalás visszavonása érdekében a Számlatulajdonosnak a nyugdíjat folyósító intézetnél kell intézkednie. 3. Amennyiben a bankszámlán lévı összeg a megbízások teljesítésére nem elegendı vagy a befizetéseket (átutalásokat) a Számlatulajdonos késve teljesíti, és emiatt a megbízásokat a 2

3 Takarékszövetkezet nem tudja kiegyenlíteni, az ezzel járó hátrányok, illetve károk a Számlatulajdonost terhelik. 4. Ha a megbízásokat a Takarékszövetkezet fedezethiány vagy határidın túli fedezet beérkezés miatt nem tudja teljesíteni, akkor amennyiben van sorbaállítási szerzıdése a Számlatulajdonosnak, akkor az abban foglaltak szerint, sorbaállítási szerzıdés hiánya esetén a Számlatulajdonos külön írásbeli megbízása alapján teljesíti azokat. 5. Fedezethiány esetén a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonost a befizetések teljesítésére írásban felkéri. Ha e felkérés ellenére - 15 napon belül - sem érkezik a számlára befizetés vagy átutalás, a Takarékszövetkezet jogosult a számlaszerzıdést felmondani és a számlán keletkezett hiányt végrehajtás útján beszedni. A Takarékszövetkezet köteles mindent megtenni az esedékes, illetve lejárt követelések behajtására. IV. Lekötött betét 1. A Számlatulajdonos(ok) jogosult(ak) a lakossági bankszámláról betétet lekötni. A betétlekötés minimális összegét a Hirdetmény tartalmazza. A lekötött betétet a Takarékszövetkezet külön lakossági bankszámlához kapcsolódó betétszámlá/ko/n tartja nyilván és kezeli. 2. Az egyes betétösszegek elhelyezése betétlekötési megbízások alapján történik. 3. A lekötési idı a betétszámlán történı jóváírás napján kezdıdik. A Takarékszövetkezet 11:00 óráig fogad el aznapra szóló betétlekötési megbízást. 4. Az egyes betétösszegeket a Számlatulajdonos a Hirdetményben szereplı, általa meghatározott idıtartamra kötheti le. 5. A Számlatulajdonosnak lehetısége van futamidı alatt a betétet azonnali hatállyal felmondani. 6. A betétlekötési megbízás meghosszabbítása esetén a betétösszeg a hatályos Hirdetményben a konstrukcióra közzétett kamatozási feltételek szerint kerül lekötésre. 7. Ha a betét futamidejének lejárata munkaszüneti napra esik, akkor a tıke és a kamat a következı munkanapon kerül átutalásra. 8. A fix és a változó kamatozású konstrukció esetén a betétlekötések alkalmával a Számlatulajdonos az egyes betétek elhelyezésekor a lekötés futamidejét köteles a lekötési megbízáson egyértelmően - napokban kifejezve - betővel is kiírva meghatározni. A Számlatulajdonos köteles a lekötés elsı napját a lekötési megbízáson egyértelmően meghatározni. 9. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy ellenkezı értelmő lejáratra vonatkozó rendelkezése hiányában a betétszámlán elhelyezett tıkét és a kamatot a Takarékszövetkezet újra leköti az utolsóként kapott megbízás és a hatályos "Hirdetmény" szerint. 10. A Számlatulajdonos a lejárati napot megelızı nap 11:00 óráig rendelkezhet a betét és kamata lejárat utáni kezelésérıl. Lejárati rendelkezéseinek típusai a következık lehetnek: a tıke és a kamat összegének átvezetése a bankszámlára, 3

4 a tıke és a kamat együttes összegének lekötése azonos feltételekkel, a tıke lekötése azonos feltételekkel, a kamat a bankszámlára kerül, a kamatból fix összeg a bankszámlára kerül, a tıke és a kamatból a maradványösszeg lekötésre kerül azonos feltételekkel. V. Kamatok, költségek, díjak és egyéb terhelések 1. A Takarékszövetkezet vállalja, hogy a bankszámlán lekötési idı nélkül elhelyezett összeg után, az általa közzétett Hirdetmény alapján meghatározott mértékő kamatot fizet, melyet a számlán minden hó végén a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül jóváír, illetve a számla megszüntetése esetén kifizet. 2. A Hirdetményben megjelölt kamatok alapján a Takarékszövetkezet az alábbi képlet szerint számolja ki a fizetendı kamatösszeget: tıke (Ft) * kamat (%) * futamidı (nap) kamatösszeg (Ft) = * A fix kamatláb a lekötési idıtartam egészére vonatkozó kamatláb, amely a betétügylet futamideje alatt nem változtatható. Változó kamatláb esetén a lekötési idıtartam alatt a Takarékszövetkezet változtathatja a lekötött betétekre vonatkozó kamat mértékét. Ebben az esetben minden kamatozó napra az arra a napra érvényes Hirdetmény szerinti kamatösszeget kell számítani. 4. Fedezethiány miatt mutatkozó tartozás esetén a Takarékszövetkezet a bankszámlán az általa közzétett Hirdetmény alapján meghatározott mértékő kényszerhitel kamatot számol fel, mellyel minden hó végén - illetve számlamegszüntetés esetén a megszüntetéskor - terheli meg a bankszámlát. 5. A lekötés nélküli bankszámlabetétrıl a Számlatulajdonos rendelkezésének megfelelıen lekötött betétszámla is nyitható, a vonatkozó betéti szerzıdésbe foglalt feltételekkel. A lekötött és a lekötési idı elıtt felvett betétek után térített kamat mértékét, a lekötési idıtartamot a Takarékszövetkezet a Hirdetményben teszi közzé. A Takarékszövetkezet a lekötött betétek kamatait a lekötési idı lejártakor számolja el. 6. A Takarékszövetkezet jogosult a bankszámlára, valamint a lekötött betétre meghatározott kamat mértékét, illetve lekötött betétek esetén az elhelyezési összegsávokat, valamint a különbözı kamatsávokhoz tartozó idıintervallumokat egyoldalúan módosítani. A változtatások a változó kamatozású lekötött betét esetében hatályosak a változtatás idıpontjában már lekötött betétekre is, azaz a kamatozás feltételei futamidı közben is változtathatók. A fix és a sávos konstrukciók esetében lejáratig a lekötéskori Hirdetményben szereplı kondíciók az érvényesek. A Takarékszövetkezet a kamatok mértékét a pénztártermekben kifüggesztett Hirdetményben teszi közzé. 7. Az elhelyezett összegek visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el. 4

5 8. A Takarékszövetkezet számlavezetési tevékenységéért díjat és költséget számít fel, melyeket a Számlatulajdonosra áthárít. 9. A Számlatulajdonos(ok) hozzájárulnak(nak) ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a jutalékok, díjak és a ténylegesen felmerült költségek összegével bankszámláját(jukat) külön rendelkezése(sük) nélkül megterhelje. 10.A Takarékszövetkezet jogosult a jutalék, a díj és a költség mértékét egyoldalúan, bármikor módosítani. A módosítást a Takarékszövetkezet köteles legalább 15 (tizenöt) nappal a bevezetést megelızıen a pénztártermeiben kifüggesztett Hirdetményben és napilapokban közzétenni. A hatályban lévı díj, jutalék és költség mértékeket a Hirdetmény tartalmazza. 11.A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet a hatályos adójogszabályok rendelkezései szerinti terheket (pl.: kamatadó) az adójogszabályokban meghatározottak szerint levonja. A Takarékszövetkezet az adott jogszabály(ok) alapján történı terhelésrıl a jelen ponton kívül más formában elızetesen nem értesíti a Számlatulajdonost. VI. Számlakivonat megküldése 1. A Takarékszövetkezet havonta egyszer, a tárgyhót követı hó elején a számláról teljes havi forgalmi kivonatot küld a Számlatulajdonos által megadott címre. A számlakivonat igazolja a számlára érkezı munkabér-, nyugdíj- és egyéb átutalások tényét, valamint a szolgáltatások, díjak kiegyenlítését, a készpénzforgalmakat és az egyéb átutalásokat. Amennyiben a bankszámlához kapcsolódik bankkártya, illetve bankszámla hitel, úgy azok tranzakcióit, tételeit, forgalmát is tartalmazza a bankszámlakivonat. Számlakivonat másolat külön kérésre, költség ellenében igényelhetı. VII. Vegyes rendelkezések 1. A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonosról tudomására jutott adatokat, valamint a számla forgalmára vonatkozó adatokat banktitokként kezeli, azokról harmadik személy részére - a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével - csak a Számlatulajdonos meghatalmazása, illetve rendelkezése esetén és kizárólag a meghatalmazásban, illetve rendelkezésben meghatározott keretek között ad felvilágosítást. 2. A bankszámlán elhelyezett összegek mentesek mindennemő adó alól. A bankszámlán elhelyezett összegek kamatát mindenkor a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mértékő - kamatadó terheli. Az adóköteles kamat utáni adót a Takarékszövetkezet a jóváírt, illetve kifizetett kamat alapján állapítja meg és fizeti be. A betétesek részére a nettó kamat kerül jóváírásra, így a kamattal kapcsolatban az APEH-hel szemben elszámolási kötelezettségük nincs. 3. A névre szóló bankszámla személyenként a betétes egyéb, a Takarékszövetkezetnél elhelyezett névre szóló betéteivel összevontan kamatokkal együtt a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Hpt-ben) elıírt mértékben van az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítva. 4. A Hpt (1) bekezdése értelmében az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a költségvetési szerv, a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévı gazdasági társaság, az önkormányzat, a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a 5

6 magánnyugdíjpénztár, a befektetési alap, a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelı szervezetei, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az elkülönített állami pénzalap, a pénzügyi intézmény, az MNB, befektetési vállalkozás, tızsdetag, illetıleg árutızsdei szolgáltató, kötelezı vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetı-védelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, a hitelintézet vezetı állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkezı személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élı közeli hozzátartozói, az elızıekben említett személy befolyásoló részesedésével mőködı gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] által elhelyezett, a kockázati tıketársaság és a kockázati tıkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelıinek betéteire. A Hpt (2) bekezdése c) pontjának értelmében az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá az olyan betétre, melyet nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetıeszközében helyeztek el. A biztosított betétesek esetében az OBA a betétes részére a befagyott betét tıke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan, legfeljebb a hatályos törvénynek az OBA tevékenységére vonatkozó részében meghatározott összegig fizeti ki kártalanításként. A betétbiztosítás és a kártalanítás további feltételeit a Hpt aiba foglaltak tartalmazzák. 5. A Takarékszövetkezet a kiadott hívószám elvesztésébıl vagy illetéktelen személy általi felhasználásából eredı kárért nem felel. Nem felel továbbá az olyan károkért, amelyek az erıhatalom, bel- vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következnek be. 6. A jelen Általános Szerzıdési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet vonatkozó üzletszabályzatának, a pénzforgalomról szóló jogszabályoknak, a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvénynek valamint a Polgári Törvénykönyvnek a vonatkozó rendelkezései az irányadók. Takarékszövetkezet 6

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett TakarékPontos devizaszámlák kondíciói Kiadás

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

Feltételei) 2014. április 2.

Feltételei) 2014. április 2. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ERSTE HŰSÉG MEGÚJU ULÓ, ERSTE HŰSÉG GYARAPODÓ ÉS ERSTE HŰSÉG GYARAPODÓ PLUSZ BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: Posta Megújuló, Posta Gyarapodó és Posta

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Szatymaz, Sándorfalva, Szeged, Zsombó Hétfőtől Csütörtökig 7.30-12.30; 13.00-15.30 Péntek 7.30-12.30

H I R D E T M É N Y. Szatymaz, Sándorfalva, Szeged, Zsombó Hétfőtől Csütörtökig 7.30-12.30; 13.00-15.30 Péntek 7.30-12.30 H I R D E T M É N Y ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 1-TŐL A takarékszövetkezet neve: Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Címe: Szatymaz, Dózsa György u. 25-27. SWIFT (BIC) kód: TAKBHUHB Kirendeltségek: Sándorfalva,

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2014. március 15. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata QUEAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap teljes kezelési szabályzata 1.1. Általános információk 1.2. Az Alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások D melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Jászárokszállás

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2011. március 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak)

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak) A CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános feltételei a Budapest Autófinanszírozási Zrt. gépjármőhitel,- és lízingszerzıdéseihez Általános Biztosítási

Részletesebben