Start-számla szerzıdés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Start-számla szerzıdés"

Átírás

1 Start-számla szerzıdés mely létrejött a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (címe: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66, cégjegyzékszáma: ), mint hitelintézet (a továbbiakban: Számlavezetı) és a Jogosult gyermek (a továbbiakban: Számlatulajdonos) adatai: Neve (családi és utóneve): Leánykori neve (születési neve): Anyja születési neve: Születési helye, ideje (év, hónap, nap): Adóazonosító jele: Állampolgársága: Állandó lakcíme: Levelezési címe: Telefonszáma: Törvényes képviselı (a továbbiakban: Rendelkezı) adatai * : Neve (családi és utóneve): Leánykori neve (születési neve): Anyja születési neve: Születési helye, ideje (év, hónap, nap): Személyazonosságot igazoló okmányának típusa és száma: Állampolgársága: Állandó lakcíme: Levelezési címe: Telefonszáma: mint a Start-számla felett rendelkezni jogosultak (a Számlatulajdonos és a Rendelkezı együttesen a továbbiakban: Ügyfelek), a továbbiakban együtt: Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A Számlavezetı a jelen Start-számla szerzıdés (a továbbiakban: Szerzıdés) alapján a Számlatulajdonos nevére és javára _ számlaszámon Start-számlát nyit és vezet a Magyar Köztársaság törvényes fizetıeszköze szerinti devizanemben. * Abban az esetben nem kell kitölteni, amennyiben a jogosult gyermek a 16. életévét betöltötte, és a törvényes képviselı egyetértı nyilatkozata alapján önállóan jogosult a számla feletti rendelkezésre IV/1. számú melléklet 1/10

2 2. A Számlavezetı kötelezettséget vállal arra, hogy a Start-számla vezetésével kapcsolatban keletkezett adatok biztonságos kezelését szavatolja. A Számlavezetı kijelenti, hogy a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló, a hatályos jogszabályokban és a jelen Szerzıdésben meghatározott módon és formátumban elıírt, a Számlavezetıt terhelı adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során az adatkezelésért és annak továbbításáért fennálló felelıssége kizárólag a saját rendszerébıl történı elindításáig terjed. 3. A Számlavezetı vállalja, hogy a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló módosított évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: vonatkozó törvény) alapján életkezdési támogatásra jogosult gyermek (Számlatulajdonos) törvényes képviselıje vagy a szülı egyetértı nyilatkozatával rendelkezı és a 16. életévét betöltött Számlatulajdonos döntése szerinti megtakarítási formában a gyermekkel, annak javára és nevére Startszámlát nyit és vezet. A Számlavezetı számlanyitási kötelezettsége azon idıponttól kezdıdıen áll fenn, amikortól a szülı a Start-számla megnyitásához szükséges összes dokumentumot rendelkezésére bocsátotta, és az összes szükséges felhatalmazást is benyújtotta a Számlavezetı részére. 4. Amennyiben az Ügyfelek a számla nyitása során kerülnek elıször üzleti kapcsolatba a Számlavezetıvel, úgy a pénzmosás megelızésérıl és megakadályozásáról szóló hatályos jogszabályokra tekintettel a Számlavezetı - a Szerzıdés megkötésével egyidejőleg az Ügyfelek azonosítását a vonatkozó jogszabályok, illetve belsı szabályzatok alapján elvégzi, és a jogszabályok által elıírt adatokat rögzíti. 5. A szerzıdéses kapcsolat fennállása alatt az Ügyfelek kötelesek az általuk a Számlavezetı rendelkezésére bocsátott azonosító adatokban bekövetkezett bármely változásról 5 (öt) munkanapon belül értesíteni a Számlavezetıt. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó károk kockázatát az Ügyfelek viselik. 6. A Számlavezetı kijelenti, hogy a Start-számla megnyitását megelızıen a megtakarítási lehetıségekrıl írásban tájékoztatja az Ügyfeleket. 7. Az Ügyfelek kijelentik, hogy a jelen Szerzıdés aláírása elıtt a Start-számláról szóló tájékoztatást megismerték, és annak tartalmát elfogadták. 8. Az Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó törvény alapján az életkezdési támogatásra jogosult gyermek egyidejőleg csak egy számlavezetınél rendelkezhet Start-számlával. 9. Az Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Start-számlára a gyermek 18. születésnapjáig lehet befizetést teljesíteni. A Start-számlára befizethet bármely természetes személy, valamint a természetes személyek befizetéseitıl függetlenül a települési önkormányzat a vonatkozó rendeletében meghatározott feltételek szerint. A természetes személyek befizetéseinek együttes összege nem haladhatja meg a törvényben meghatározott éves összeghatárt (jelenleg: ,- Ft-ot). A többletfizetés történhet készpénz befizetésével, illetve átutalással. IV/1. számú melléklet 2/10

3 10. Az Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Start-számlára érkezett jogosulatlan befizetések esetén (pl. a természetes személyek által az évi összeghatár túllépése, párhuzamosan vezetett számlák esetén történt befizetés, a jogosult gyermek külföldi letelepedésének idıszaka alatt vagy halála után, illetve a gyermek 18. életévének betöltése után történt befizetés, továbbá jogalap nélküli állami támogatás - ideértve az ehhez kapcsolódó kamatokat is - került jóváírásra) a Számlavezetı a Start-számlára érkezett jogosulatlan összegeket az Ügyfelek tájékoztatása nélkül köteles visszautalni, vagy visszafizetni a befizetı részére. 11. A Rendelkezı tudomásul veszi, hogy az állami támogatásra vonatkozó igényét minden esetben a Számlavezetıvel kell írásban közölnie minden naptári évet követı január 15-ig a vonatkozó törvényben leírtak szerint. 12. A Számlavezetı kijelenti, hogy a Rendelkezı állami támogatásra vonatkozó igénylését eljuttatja a MÁK részére a Számlavezetı és a MÁK között létrejött szerzıdésben megjelölt határidın belül. A határidı be nem tartása esetén a Számlavezetı a támogatás összege után napi 3,5 ezrelék késedelmi kamatot köteles fizetni a Startszámla javára. 13. A Rendelkezı tudomásul veszi, hogy a Számlatulajdonos a Start-számla igénybevételének a feltételrendszere címő dokumentumban meghatározottak szerinti esetekben jogosult állami támogatásra. 14. Az Ügyfelek jogosultak a Számlatulajdonos Start-számlájának teljes állományát másik számlavezetıhöz áthelyezni, vagy ugyanazon számlavezetınél más megtakarítási formába átcsoportosítani. Az áthelyezést vagy átcsoportosítást a Rendelkezı, illetve a szülıi egyetértı nyilatkozattal rendelkezı és a 16. életévét betöltött Számlatulajdonos jogosult kezdeményezni a Takarékszövetkezet által adott dokumentum(ok) kitöltésével. 15. A Start-számla kezelésével összefüggı kamatokat, díjakat, költségeket a Számlavezetı a hatályos Hirdetményében köteles feltüntetni. A kamatok, díjak, költségek elszámolása évente egyszer, év végén történik. 16. A Számlatulajdonos 18. életéve betöltésének napját, illetve a gyermek halála esetén elhunytának napját követıen a Számlatulajdonos nevén nyitott Start-számlán nyilvántartott követelés után a kamat-elszámolás megszőnik. 17. A jelen szerzıdés tárgyát képezı, a Számlavezetı által kezelt, névre szóló fizetési számlák pozitív egyenlege a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) alapján a Hpt ában felsoroltak kivételével - az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) által biztosított. A Hpt (1) bekezdése értelmében az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a költségvetési szerv, a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévı gazdasági társaság, az önkormányzat, a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, a befektetési alap, a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelı szervezetei és igazgatási szervezetei,, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az elkülönített állami pénzalap, a pénzügyi intézmény, az MNB, befektetési vállalkozás, tızsdetag, IV/1. számú melléklet 3/10

4 Dátum: illetıleg árutızsdei szolgáltató, kötelezı vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetı-védelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, a hitelintézet vezetı állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkezı személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élı közeli hozzátartozói, a kockázati tıketársaság és a kockázati tıkealap betéteire. Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá a hitelintézet vezetı állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkezı személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élı közeli hozzátartozói befolyásoló részesedésével mőködı gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] által elhelyezett betétekre, valamint a Hpt (1) bekezdésében felsoroltak külföldi megfelelıinek betéteire. A Hpt (2) bekezdése c) pontjának értelmében az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki, továbbá az olyan betétre, amelyet nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetıeszközében helyeztek el. A biztosítottak esetében az OBA az Ügyfelek részére a befagyott betét tıke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan, legfeljebb a hatályos törvénynek az OBA tevékenységére vonatkozó részében meghatározott összegig fizeti ki kártalanításként. 18. A jelen Szerzıdés aláírásának a napján lép hatályba. 19. A jelen Szerzıdés határozatlan idıre szól, és a vonatkozó jogszabályokban leírtak figyelembevételével a Felek bármelyike felmondhatja. 20. A jelen Szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a pénzforgalom lebonyolítására vonatkozó hatályos jogszabályokban, az MNB rendeletekben és rendelkezésekben, a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított évi CXII. törvényben, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. 21. Az Ügyfelek kijelentik, hogy a jelen Szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezı Start-számla igénybevételének a feltételrendszere címő dokumentumot átvették, és annak tartalmát megismerték Mellékletek: 1. Start-számla igénybevételének a feltételrendszere Rendelkezı Törvényes képviselı/számlatulajdonos * Takarékszövetkezet * Kizárólag abban az esetben írhatja alá a Számlatulajdonos, amennyiben a 16. életévét betöltötte, és a törvényes képviselı egyetértı nyilatkozata alapján önállóan jogosult a számla feletti rendelkezésre IV/1. számú melléklet 4/10

5 Start-számla szerzıdés 1. sz. melléklete START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Bevezetés Jelen dokumentum a Start-számla szerzıdés elválaszthatatlan része (a továbbiakban: Feltételek). A Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetekrıl és Pénzügyi Vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló módosított évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: vonatkozó törvény), valamint a pénzforgalomról szóló jogszabályok, a Magyar Nemzeti Bank rendelkezései, a pénzmosás megelızésérıl szóló jogszabályok, valamint a Takarékszövetkezet vonatkozó üzletszabályzatának és a hatályos Hirdetményében foglalt rendelkezései az irányadóak. 1. Kapcsolódó fogalmak Az életkezdési támogatás: A gyermeket a 18. életévének betöltése napján a Magyar Köztársaság törvényes fizetıeszközében megilletı összeg. Start-számla: A Start-számla a számlavezetı által a gyermek nevén vezetett értékpapírszámla, értékpapírletéti számla, ügyfélszámla, illetıleg fizetési számla. A kiutaló (a Magyar Államkincstár, a továbbiakban: MÁK) által a gyermek javára a számlavezetı a vonatkozó törvény alapján átutalt összeg elhelyezhetısége érdekében köteles egy olyan megtakarítási konstrukciót létrehozni, amivel az említett átutalásokat, valamint a szülı, hozzátartozó stb. egyéb, a gyermek részére elhelyezett megtakarításai győjthetık. Ezt a célt szolgálja a Start-számla. Jelen dokumentum a Start-számla típusai közül kizárólag a fizetési számlán kezelt megtakarítások feltételrendszerét tartalmazza. A fizetési számla (a továbbiakban: Startszámla) olyan, természetes személyek részére nyitott látra szóló számlakonstrukció, amely a jelen dokumentumban leírt feltételeknek megfelel. Start-számlát a szülı annál a Takarékszövetkezetnél nyithat, amely a Start-számla vezetésére jogosult, tehát a MÁK-kal az erre vonatkozó szerzıdést megkötötte. Annak a gyermeknek, akinek a nevére a Start-számlát megnyitották, a MÁK az állami támogatást kamataival együtt a Start-számlára utalja. A Start-számlán lévı összeg gyarapítására minden évben a gyermek 18. életévének betöltése napjáig - be lehet fizetni meghatározott összeget, amely után további állami támogatás jár. Befizetı lehet a szülı (vagy bármely más természetes személy), illetve természetes személyek befizetéseitıl függetlenül a helyi önkormányzat. A természetes személyek befizetéseinek együttes összege évenként legfeljebb ,- Ft lehet, a ,- Ft feletti részt a Takarékszövetkezet köteles a befizetınek/átutalónak visszafizetni/visszautalni. A jogosult gyermek egyidejőleg csak egy számlavezetınél rendelkezhet Start-számlával. IV/1. számú melléklet 5/10

6 Szülı: A gyermeknek az a családi pótlékra jogosult szülıje vagy más törvényes képviselıje, akinek a családi pótlékot folyósítják. Utalási összeg: A MÁK által a gyermek javára a Start-számlát vezetı számlavezetıhöz a vonatkozó törvény alapján utalt összeg. a) Elsı utalási összeg: a gyermek születési évében kerül kiutalásra, b) Második és harmadik utalási összeg: a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásáról szóló évi XXXI. törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek esetében, valamint az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében a gyermek születését követı hetedik, valamint a tizennegyedik évben kerül kiutalásra. Az utalási összeget az éves költségvetési törvény határozza meg. A MÁK az utalási összegeket mindaddig nyilvántartja, amíg a szülı, vagy a szülıi egyetértı nyilatkozattal rendelkezı és a 16. életévét betöltött gyermek azt Start-számlára át nem helyezi vagy a Megbízások teljesítésénél leírt, a kifizetésre vonatkozó szabályokkal nem él. Amennyiben a gyermek anyakönyvezése a születését követı egy éven túl történik feltéve, hogy a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezik és születésének évében egyébként az elsı utalási összegre jogosult a MÁK az elsı utalási összeget a gyermek születési évének megfelelı összeggel utólag veszi nyilvántartásba, azzal, hogy második és harmadik utalási összegre a gyermek visszamenıleg nem jogosult. 2. Start-számla megnyitásához szükséges dokumentumok A Takarékszövetkezet a szülı vagy a szülıi egyetértı nyilatkozattal rendelkezı és a 16. életévét betöltött gyermek döntése szerint a megtakarításra vonatkozó választást is figyelembe véve a Start számlát az alábbi dokumentumok bemutatása után nyitja meg: A gyermek születési anyakönyvi kivonatának eredeti példánya; A szülı által annak igazolása, hogy a családi pótlékot neki folyósítják (ez a 30 napnál nem régebbi, családtámogatási kifizetı hely által hozott jogerıs közigazgatási határozat, vagy hatósági bizonyítvány); Ha a szerzıdést a szülıi egyetértı nyilatkozattal rendelkezı és a 16. életévét betöltött gyermek kívánja megkötni, úgy a szülı egyetértı nyilatkozata; Felhatalmazás a Takarékszövetkezet részére a saját, valamint a gyermek adatainak kezelésére; Felhatalmazás a Takarékszövetkezet részére az állami támogatás igénylésére; Amennyiben az már a szülı/törvényes képviselı birtokában van, úgy a gyermek adóigazolványa vagy a MÁK szülınek/törvényes képviselınek megküldött, a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó tájékoztató levele eredetiben. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, úgy a szülınek/törvényes képviselınek felhatalmazó nyilatkozatot kell kitöltenie a Takarékszövetkezet részére arra vonatkozóan, hogy a Takarékszövetkezet a gyermek adóazonosító jelét kérje meg a MÁK-tól; Felhatalmazó nyilatkozat a MÁK részére, amelyben a szülı felhatalmazza a MÁK-t arra, hogy a gyermek személyes adataiban bekövetkezı változások esetén az adatkezelı közigazgatási szervvel a MÁK adategyeztetést folytasson. IV/1. számú melléklet 6/10

7 3. Start-számla szerzıdés megkötése A megfelelı dokumentumok benyújtása után a Takarékszövetkezet írásban szerzıdést köt a gyermek nevére a szülıvel, vagy a szülıi egyetértı nyilatkozattal rendelkezı és a 16. életévét betöltött gyermekkel. A számlaszerzıdés megkötésével egyidejőleg a Takarékszövetkezet elvégzi egyrészt a szülı, mint a számlatulajdonos nevében eljáró, a számlatulajdonos fizetési számlája felett a vonatkozó törvényben meghatározott mértékig rendelkezési jogot kapott természetes személy, másrészt a gyermek azonosítását. A szerzıdéses kapcsolat fennállása alatt az Ügyfelek kötelesek az általuk a Számlavezetı rendelkezésére bocsátott azonosító adatokban bekövetkezett bármely változásról 5 (öt) munkanapon belül értesíteni a Számlavezetıt. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó károk kockázatát az Ügyfelek viselik. A számla nyitását a gyermek azon szülıje vagy törvényes képviselıje végezheti, aki a családi pótlékra jogosult. A Takarékszövetkezet a fenti feltételek teljesülése után megnyitja a Start-számlát. 4. A számla áthelyezése A szülı vagy a szülıi egyetértı nyilatkozattal rendelkezı és a 16. életévét betöltött gyermek bármikor jogosult (a gyermek 18. életévének betöltéséig bezárólag) a Start-számlán nyilvántartott követelésre vonatkozóan a felsorolt megtakarítási lehetıségek között a Startszámla állományát vagy annak egyes elemeit átcsoportosítani (a Takarékszövetkezeten belül) illetve más számlavezetıhöz áthelyezni. Az áthelyezéshez szükséges dokumentumo(ka)t a Takarékszövetkezet bocsátja az ügyfél részére. 5. A megbízások teljesítése A Takarékszövetkezet a Start-számlára a gyermek 18. születésnapjáig befizetéseket fogad be az alábbiak szerint: Természetes személyektıl évenként együttesen legfeljebb ,- Ft-ig a befizetı nevének, levelezési címének vagy folyószámla számának a rögzítésével; A természetes személyek befizetéseitıl függetlenül a Települési önkormányzattól a rendeletében meghatározott feltételekkel. A befizetés történhet készpénz befizetésével, illetve átutalással. Amennyiben a természetes személyek valamely befizetésével vagy átutalásával érkezett jóváírással a Start-számla egyenlege meghaladja az évi ,- Ft-ot, vagy a gyermek külföldi letelepedésének idıszakában vagy halálát követıen történt a befizetés, úgy ezen összegek a Start-számlán nem írhatók jóvá. Ezeket az összegeket a Takarékszövetkezet visszautalja, illetve visszafizeti a befizetı részére. A befizetı egy, a Takarékszövetkezet által rendszeresített felhatalmazáson engedélyezi a Takarékszövetkezet részére a jogosulatlan befizetés visszafizetését. A Start-számla egyenlegének kifizetésére kizárólag az alábbiak szerint kerülhet sor: a gyermek részére 18. életévének betöltése napjától, a gyermek halála esetén az örökös részére a hagyatéki határozat jogerıre emelkedését követıen. A Start-számla egyenlegét a következı célokra lehet felhasználni: tanulmányokra, lakhatásra, pályakezdésre, gyermekvállalás feltételeinek a megteremtésére, jogszabályban meghatározott más célra. IV/1. számú melléklet 7/10

8 6. Állami támogatás Az állami támogatást - az ügyfél felhatalmazása alapján - minden évben a Takarékszövetkezet igényli a MÁK-tól. Állami támogatás illeti meg a) természetes személyek által történt befizetés esetén a befizetés évében a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket a naptári évben befizetett összeg 20%-ának megfelelı, de legfeljebb évi ,- Ft összegben; b) az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket, természetes személyek által történt befizetésektıl függetlenül, évi ,- Ft összegben; c) a fenti pontokban nem említett gyermekeket, természetes személyek által történt befizetés esetén a naptári évben befizetett összeg 10%-ának megfelelı, de legfeljebb évi 6.000,- Ft összegben. Az a) és b) pontban felsorolt gyermekek esetén a magasabb állami támogatáshoz szükséges a jogosultságát igazoló irat Takarékszövetkezetnél történı bemutatása is. Az igazolást az alábbi személyeknek kell legkésıbb a naptári évet követı január 15-ig eljuttatnia a Takarékszövetkezethez. az igazoláson az a) pontban meghatározott, a naptári évben legalább egy napig fennálló feltétel tényét rögzítve a b) pontban nem említett szülı vagy a szülı egyetértı nyilatkozatával rendelkezı 16. életévét betöltött gyermek; a b) pontban meghatározott jogosultságról szóló igazolást pedig - annak a naptári évben fennálló idıtartamát is megjelölve - az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, Start-számlával rendelkezı gyermek esetében a gyámhivatal vagy annak egyetértı nyilatkozatával rendelkezı 16. életévét betöltött gyermek. Jogalap nélküli állami támogatás Start-számlán történı jóváírása jogosulatlan tételnek minısül, így ezt a Takarékszövetkezet a MÁK-nak visszautalja. 7. Tartós külföldi tartózkodás, illetve elhalálozás A Start-számlával rendelkezı gyermek külföldre települése, vagy a gyermek halála esetén a Takarékszövetkezet az értesülés idıpontjától kezdıdıen nem fogad be további befizetés(eke)t a Start-számlára. Amennyiben mégis érkezik a külföldön tartózkodó gyermek, vagy a gyermek halálát követıen a Start-számlájára befizetés, úgy azt a Takarékszövetkezet haladéktalanul visszautalja, vagy visszafizeti a befizetı részére. A tartósan külföldön tartózkodó gyermek esetén, amennyiben a gyermek visszatelepül, úgy a Takarékszövetkezet ismét fogad a Start-számlára befizetéseket. 8. Hibák kezelése Amennyiben a gyermek nevére több számlavezetınél egyidejőleg, vagy egymást követıen párhuzamosan több számlát is megnyitottak, úgy az ügyfélnek a Takarékszövetkezet felhívására nyilatkoznia kell arról, hogy a nála megnyitott számlát kívánja-e megtartani. Amennyiben a Takarékszövetkezetnél megnyitott Start-számlát kívánja megtartani, úgy az ügyfélnek a másik számlavezetınél lévı Start-számláit meg kell szüntetnie. Amíg az ügyfél nem nyilatkozik, vagy amíg több számlája van, addig a MÁK a kiutalást nem teljesíti, és erre az idıszakra, késedelmi kamatra nem tarthat igényt. Jogosulatlan befizetésnek minısül a természetes személyek évi ,- Ft összeghatár túllépésével történt befizetése, a párhuzamosan vezetett számlák esetén történt befizetés, a jogosult gyermek külföldi tartózkodása alatt vagy halála után történt befizetés, a gyermek 18. életévének betöltése után történt befizetés. A jogosulatlan befizetéseket a Takarékszövetkezet a befizetınek visszautalja vagy visszafizeti. IV/1. számú melléklet 8/10

9 9. Számlakivonat, egyéb bizonylatok A Takarékszövetkezet a Start-számlán történt forgalmakról számlakivonaton nyújt információt. A Takarékszövetkezet havonta egyszer, a tárgyhót követı hó elején a számláról teljes havi forgalmi kivonatot küld a Számlatulajdonos által megadott címre. Amennyiben az adott hónapban nem volt forgalmazás a Start-számlán, akkor a Takarékszövetkezet a következı forgalmazással érintett hónapban készít kivonatot a Start-számla tulajdonos részére. Számlakivonat másolat külön kérésre, a Hirdetményben közölt költség ellenében igényelhetı. 10. Kamatok, felmerülı költségek A Start-számla kezelésével összefüggı kamatokat, díjakat, költségeket a Takarékszövetkezet a hatályos Hirdetményében tünteti fel. A gyermek 18. életéve betöltésének napját, illetve a gyermek halála esetén elhunytának napját követıen a gyermek nevén nyitott Start-számlán nyilvántartott követelés után a kamatelszámolás megszőnik. A gyermek halála esetén az idıarányos állami támogatás megigénylése érdekében a Takarékszövetkezet a számlát nem szünteti meg, csak zárolja (arra befizetéseket nem lehet fogadni és kifizetéseket nem lehet teljesíteni), és így az esedékes állami támogatás igénylést ezen számla esetében is végrehajtja. 11. Egyéb szabályok A Start-számlán nyilvántartott követelés az 5. pontban, a kifizetési szabályoknál leírt idıpontig nem fizethetı ki, és nem fogadható el hitel (kölcsön) fedezetéül, pénzeszközei, megtakarításai nem vonhatók végrehajtás alá. A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonosról tudomására jutott adatokat, valamint a számla forgalmára vonatkozó adatokat banktitokként kezeli, azokról harmadik személy részére - a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével - csak a Számlatulajdonos meghatalmazása, illetve rendelkezése esetén és kizárólag a meghatalmazásban, illetve rendelkezésben meghatározott keretek között ad felvilágosítást. A jelen Feltételek tárgyát képezı, névre szóló fizetési számlák pozitív egyenlege a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) alapján a Hpt ában felsoroltak kivételével - az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) által biztosított. A Hpt (1) bekezdése értelmében az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a költségvetési szerv, a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévı gazdasági társaság, az önkormányzat, a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, a befektetési alap, a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelı szervezetei és igazgatási szervezetei, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,az elkülönített állami pénzalap, a pénzügyi intézmény, az MNB, befektetési vállalkozás, tızsdetag, illetıleg árutızsdei szolgáltató, kötelezı vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetı-védelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, a hitelintézet vezetı állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkezı személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élı közeli hozzátartozói, a kockázati tıketársaság és a kockázati tıkealap betéteire. Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá a hitelintézet vezetı állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkezı személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élı közeli hozzátartozói IV/1. számú melléklet 9/10

10 befolyásoló részesedésével mőködı gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] által elhelyezett betétekre, valamint a Hpt (1) bekezdésében felsoroltak külföldi megfelelıinek betéteire. A Hpt (2) bekezdése c) pontjának értelmében az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki, továbbá az olyan betétre, amelyet nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetıeszközében helyeztek el. A biztosítottak esetében az OBA az Ügyfelek részére a befagyott betét tıke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan, legfeljebb a hatályos törvénynek az OBA tevékenységére vonatkozó részében meghatározott összegig fizeti ki kártalanításként. Takarékszövetkezet IV/1. számú melléklet 10/10

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1. Kapcsolódó fogalmak: START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az életkezdési támogatás: A gyermeket a 18. életévének betöltése napján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg. Start-számla:

Részletesebben

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei I. Általános rész Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei 1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet a nevezett részére a lakossági

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Számlatulajdonosok köre... 3 4. Szerzıdés... 3 4.1. Szerzıdés

Részletesebben

MELLÉKLETEK. I. 1/a. sz. melléklete Nagyösszegű készpénzfelvétről Hirdetmény. Általános szerzıdési feltételek

MELLÉKLETEK. I. 1/a. sz. melléklete Nagyösszegű készpénzfelvétről Hirdetmény. Általános szerzıdési feltételek MELLÉKLETEK I. 1. sz. melléklete A számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Hirdetmény I. 1/a. sz. melléklete Nagyösszegű készpénzfelvétről

Részletesebben

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott lakossági számla vezetéséhez

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott lakossági számla vezetéséhez 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmaksz.hu LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott lakossági számla vezetéséhez mely létrejött a(z).......... számlatulajdonos (a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Számlavezetı hely) - tevékenységi engedély száma 897/1997/F- a Polgári Törvénykönyv 685. c.) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi és nem

Részletesebben

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Hatályos: 2012. október 1. I. Bevezető rendelkezések Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (továbbiakban: Bank) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét. Hatályos: 2014. augusztus 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét. Hatályos: 2014. augusztus 01. K melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Takarék Számlabetét Hatályos: 2014. augusztus 01. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 2.sz.függelék ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK, ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE (Hatályos 2009.11.01-tıl) A Kiszombor és Vidéke

Részletesebben

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 3.1. Szerződés megkötése... 3 3.2. A szerződés megszüntetése...

Részletesebben

SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2002. Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága 2002.03.27. napján a II/6/2002.(03.27.)

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bankszámlaszerződés megkötése és a fizetési számla megnyitása A Számlavezető hely bankszámlát (fizetési számlát) nyit és vezet a természetes

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA ( BANKSZÁMLA) VEZETÉSÉHEZ Érvényes: 2012. július 02. Általános rendelkezések A fizetési számlavezetés (bankszámlavezetés) Általános Szerzıdési feltételei,

Részletesebben

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezetés TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A 2014. március 15. előtt nyitott Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek

Részletesebben

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma: 18-02-000131, felügyeleti

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan S7. sz. melléklet Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiségű vállalkozások, egyéb szervezetek esetében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerzıdés melléklete ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. Hatályos: 2014. május 05.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. Hatályos: 2014. május 05. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. május 05.-től A KINIZSI BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46 48. BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 5/29/2002. számú határozatával elfogadta,

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. augusztus 01.

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. augusztus 01. D melléklet VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. augusztus 01. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Pannon Takarék Bank Zrt. (székhely: 2900 Komárom, Igmándi

Részletesebben

A Borotai Takarékszövetkezet. Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl

A Borotai Takarékszövetkezet. Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl A Borotai Takarékszövetkezet Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerzıdések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott pénzforgalmi

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. augusztus 3. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014.10.22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014.10.22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy az alábbi üzletszabályzatunk 2015.01.12-ei hatállyal változik. A változás oka a szabályzat

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról. Általános rendelkezések

1. oldal, összesen: 10. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl

Részletesebben