Kapcsolódó díjak, jutalékok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kapcsolódó díjak, jutalékok"

Átírás

1 VI. Tartós megtakarítási betétszámla Éves kamatláb EBKM 1,35 %(éves jóváírással) 1,35% Kapcsolódó díjak, jutalékok Megtakarítási -számla nyitás díja Pénzforgalmi jutalék, zárlati költség Számlakivonat automatikus elkészítése negyedévenként Értéke Díjmentes Díjmentes Díjmentes 1

2 VIII. Tájékoztató a számlán lekötött betétek, takarékbetétek és okiratok kamatozásáról, forgalmazásáról, biztosításáról és adózási feltételeirıl Számlacsomagok: Junior csomag: folyószámla+ Cirrus /Maestro zseb.web kártya Ügyfélkör: ügyfeleink fiatal éves gyermekei, akik még nem rendelkeznek önálló számlával és bankártyával. A kártya éves díja 0.- Ft. Társkártya nem igényelhetı. Prémium csomag: folyószámla+ Cirrus /Maestro fıkártya Ügyfélkör: lakossági ügyfelek, akik még nem igényeltek bankkártyát A fıkártya éves díja 0.-Ft. A társkártya díja megegyezik a takarékszövetkezet által meghatározott a kártyarendszerben definiált díjjal. Extra csomag: folyószámla+ MasterCard Standard fıkártya és külföldi utazásra szóló biztosítás Ügyfélkör: meglévı és új ügyfelek, akik a magasabb havi díj ellenében nagyobb bizonságú kártyát kapnak+ utazási biztosítást.a fıkártya éves díja 0.-Ft. A társkártya díja megegyezik a takarékszövetkezet által meghatározott, a kártyarendszerben definiált díjjal. A biztosítás díja szintén külön, a mindenkori hirdetmény szerint kerül megállapításra. Csemete számla: Forintban nyilvántartott fizetési számla az önállóan cselekvıképtelen, 3-14 év közötti, kiskorú ügyfelek számára. Opcionálisan a 7. életév betöltését követıen Takarékpont Kölyökkártya igényelhetı hozzá, társkártya igénylésére nincs lehetıség. A számlacsomag részleteit külön termékleírás tartalmazza. Számlán lekötött betét: A számlán lekötött betétek futamidejét hónapra és meghatározott napra is meg lehet adni. Lekötési idı alatt felvett összegek után kamatfizetés nem jár. Fix kamatozású betét maximum 2 évre köthetı. Az összeghatárokhoz megállapított kamat mértékek egy-egy lekötésnél szereplı teljes betétösszegre vonatkoznak. Ha az ügyfél forgalmazó számlájának egyenlege negatív a lekötött betétszámlát az ügyfél által felmondottnak tekintjük, így az átvezetett összeg nem kamatozik. Lejárat után amennyiben az ügyfél legkésıbb a lejárat napján nem rendelkezik, ismét lekötött betétnek tekintjük, az aktuális kondíciókkal. 15 M Ft feletti összegek lekötése esetén a kamatmérték megállapítása külön szerzıdés alapján történik. Fedezetlekötés egyéb célra elkülönített számla betétek kamata 0,1%. Tartalék számla lekötés nélkül 0,1%. START-számla: A természetes személyek befizetéseinek együttes összege évenként legfeljebb ,-Ft lehet, az afeletti részt a takarékszövetkezet köteles a befizetınek/átutalónak visszafizetni/visszautalni. Új szerzıdés nem köthetı tıl Kamatozó könyves betét és Gyámhatósági betét: Lekötési idı alatti felvét esetén kamatfizetés nem jár. Takarékszelvény Lejáratkor kamatos kamatot fizet. Lejárat után nem kamatozik. Kamatjegy Egy hónapon belüli felvét esetén kamat nem jár. A kamatok felvehetık: havonta kamatszelvénnyel, negyedévente kamatszelvényekkel évi 1 % többletkamattal, lejáratkor valamennyi kamatszelvény megléte esetén kamatos kamattal. Lejárata után nem kamatozik. Új szerzıdés nem köthetı Takaréklevél 1 éven belüli felvét esetén kamatfizetés nem jár. 2

3 Matrac betétjegy Lejárat után nem kamatozik. 3 hónapos kötés esetén a kamat minden 30 nap után jár és akkor tıkésítésre kerül, lejáratkor történı kamatfelvétel esetén a havonkénti tıkésítéssel érhetı el az éves hozam %. 6 hónapos kötés esetén a kamat minden 90 nap után jár és akkor tıkésítésre kerül, lejáratkor történı kamatfelvétel esetén a 3 havonkénti tıkésítéssel érhetı el az éves hozam %. 15 hónapos kötés esetén a kamat minden 5. és 10. hónap után jár és akkor tıkésítésre kerül, lejáratkor történı kamatfelvétel esetén az 5 havonkénti tıkésítéssel érhetı el az éves hozam %. Lejárat elıtti megszüntetés esetén az elsı harmadban nincs kamatfizetés, a második harmadban történı felvét esetén az elsı harmad után jár a kamat, a harmadik harmadba történı felvét esetén a két harmadra számított kamatos kamat fizethetı ki, tıkésítések a harmadok fordulónapján Új szerzıdés nem köthetı. Lakáscélú betét Új szerzıdés nem köthetı. Garancia betétszámla Új szerzıdés nem köthetı. Értékjegy Új szerzıdés nem köthetı Takarék számlabetét. A Takarék számlabetét elsıdleges célja, hogy a természetes személyek által igen kedvelt kamatozó takarékbetétkönyv (könyves betét) kiváltására - betétkönyv megszokott funkcióit meghatározó, a kamatozás módjában megegyezı - korszerőbb számlás megtakarítási lehetıséget biztosítson. Ugyanakkor a kényelmes, rugalmas, valamint a korábbi betételhelyezésekhez történı (akár eseti, akár folyamatos) hozzávezetésére egyaránt alkalmas számla a vállalkozók számára is igényelhetı betéti termék. A kamatkifizetés lejárat elıtti felvét esetén. 3,6,12 havi lekötés esetén 0% 2 évesnél 0,60 %, 3 évesnél 0,70 %, 4 évesnél 0,70 %, 5 évesnél 0,75 %. A kamatjóváírás év végén (dec.31.), vagy megszőnéskor esedékes. A számlán tartandó minimális egyenleg: Ft. Elhelyezhetı minimális összeg: nincs. Számlanyitás, számlavezetés díjmentes. Átutalás kívülre: magánszemélyeknél 0,0% vállalkozásoknál 0,0% Számlaforgalomról információ, géptávíró, fax, igénybevétele, másolás 200.-Ft/oldal. (géptávíró, fax igénybevétele magánszemélyeknél 500.-Ft.) Ügyintézési díj: magánszemélyeknél Ft, vállalkozásoknál Ft Számlakivonat postai továbbítása évente egyszer díjmentes. Készpénz felvét díja: magánszemélyeknél 0,0 % vállalkozásoknál 0,0 % 3

4 TARTÓS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA A betétszámla megnyitása azoknak kedvezı, akik legalább három, de inkább öt évig megtakarításukat nem akarják felhasználni. Naptári évenként egy számla nyitható és a nyitás évében megtakarítás folyamatosan elhelyezhetı. Futamideje a nyitást követı 3 illetve 5 naptári év. A Tartós Megtakarítási Számla elınyei: - Öt éves lekötési ciklus esetén a jelenlegi SZJA szabályok szerint a megszolgált kamat mentes az adó alól. - Három éves lekötési ciklus esetén csökkentett (jelenleg 10%) adó kerül elszámolásra. - A lekötési ciklus (3 vagy 5 év) a 3. évben is eldönthetı. - A betét összege átvezethetı olyan betétformákban, ahol a szövetkezet a legkedvezıbb kamatot kínálja, így a betétakciókat ki lehet használni. - A betét, mint a többi betétfajta az OBA által biztosított. (A biztosítás részletes feltételeit munkatársaink közlik). Amit tudni kell: - Az adózás mértéke az adótörvények változásával módosulhat, - az öt év elıtti felmondás esetén az adóról bevallást kell benyújtani. Amennyiben a számlatulajdonos a Tartós Megtakarítási Szerzıdést a győjtıévben felmondja, az adott adózási /naptári/ évben újabb Tartós megtakarítási számlát nem nyithat. Minimum elhelyezendı összeg: Ft 4

5 Betétbiztosítási feltételek: (2013. évi CCXXXVII. Törvény a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról) Az OBA által biztosított betétek 212. (1) Az OBA által nyújtott biztosítás csak a névre szóló betétre terjed ki. (2) Az OBA által nyújtott biztosítás - a ban meghatározott kivétellel - a betétek számától és pénznemétıl függetlenül a) június 30-ig jogszabályban vállalt állami garancia, illetve állami helytállás nélkül, valamint b) június 30-át követıen állami garancia nélkül az OBA-ban tagsággal rendelkezı hitelintézetnél helyeztek el. (3) Az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed az június 30-ig sorozatban értékpapírszerően kibocsátott vagy forgalomba hozott betéti okiratra, tekintet nélkül annak elnevezésére. (4) Az június 30-át megelızıen kötött betétszerzıdések alapján elhelyezett - állami garanciával (helytállással) biztosított - betétekbe az június 30-át követıen teljesített új befizetés e törvény rendelkezéseinek megfelelıen - az OBA által - biztosított (1) Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a) a költségvetési szerv, b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévı gazdasági társaság, c) az önkormányzat, d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, e) a befektetési alap, f) a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint ezek kezelı szervezetei, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, g) az elkülönített állami pénzalap, h) a pénzügyi intézmény, i) az MNB, j) a befektetési vállalkozás, a tızsdetag, az árutızsdei szolgáltató, k) a kötelezı vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetıvédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, l) a hitelintézet vezetı állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkezı személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élı közeli hozzátartozói, m) az l) pontban meghatározott személy befolyásoló részesedésével mőködı gazdálkodó szervezet által elhelyezett, és n) a kockázati tıketársaság és a kockázati tıkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelıinek betéteire. (2) Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá a) az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerzıdés szerint, a szerzıdéskötés idıpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejő betétekhez képest jelentısen magasabb kamatot vagy más vagyoni elınyt kap, b) az olyan betétre, amelyrıl bíróság jogerıs ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint c) az olyan betétre, amelyet nem euróban vagy EGT-állam, illetve a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet tagországának törvényes fizetıeszközében helyeztek el. Az OBA által fizetett kártalanítás 214. (1) Az OBA a kártalanításra jogosult személy részére azon betétkövetelésbıl, amely olyan hitelintézettel szemben áll fenn, amelynek engedélyét a Felügyelet a 33. (1) bekezdése alapján vonta vissza, vagy amelynek felszámolását a bíróság elrendelte, elıször a tıke, majd a kamat összegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb százezer euró összeghatárig - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - forintban fizeti ki kártalanításként. (2) A kártalanítás forintösszegét a kártalanítás 217. (1) bekezdésében meghatározott kezdı idıpontjának napját megelızı napon érvényes a jegybanki feladatkörében eljáró MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni. 5

6 Adózási feltételek: Kamatjövedelemnek minısül a nyilvánosan meghirdetett feltételekkel kötött betéti szerzıdés alapján jóváírt/tıkésített kamat. Minden magánszemélynek nyitott - ideértve az ıstermelıket és a társasházakat is - bankszámla kamata adóköteles. Kamatjövedelem után az adó mértéke a mindenkori SZJA szerint, jelenleg 16%, valamint EHO jelenleg 6%. A kamat megszerzésének idıpontja: a kamat jóváírásának napja. Egyéni vállalkozó ügyfelek betétei után elszámolt kamatok nem tartoznak a kamatadó hatálya alá. Külföldi magánszemélyek esetében az adózási illetıség határozza meg, hogy a kamatjövedelem után milyen mértékő adó fizetendı. Amennyiben a külföldi állampolgár magyarországi illetıséget igazol, úgy rá is a fentiekben ismertetett, magyar adózási rend vonatkozik. Ellenkezı esetben a magyar és az adózási illetıség szerinti állam között a kettıs adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezmény az irányadó. 6

7 IX. Lakossági és vállalkozói bankszámla vezetéshez kapcsolódó szolgáltatás Egyszeri regisztrációs díj Havi díj: Internet SMS IVR 2 termék együtt Mindhárom termék együtt SMS díj SMS szolgáltatások esetén (Hírnök, Strázsa, Hívjon) Teljes összegő Kedvezményes Technikai SMS díj digitális azonosításhoz küldött üzenet esetén: Letiltás feloldásának díja: 0,- Ft 200,- Ft 200,- Ft 200,- Ft 300,- Ft 400,- Ft 30,- Ft 25,- Ft 25,- Ft 25,- Ft 500,- Ft A Passzív üzletág kondícióitól eltérést a szövetkezet ügyvezetıi üzletpolitikai szempontból egy-egy ügyfélnél Az eltérés mértéke kamatoknál maximálisan 5% Díjaknál költségeknél annak maximum 100 %-a. 7

I. Természetes személyek (lakosság) részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költség kondíciói

I. Természetes személyek (lakosság) részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költség kondíciói I. Természetes személyek (lakosság) részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költség kondíciói 1.) Számlán lekötött betét lekötött betét összege Lekötési idı 0-1.000.000 1.000.001-5.000.000 5.000.001-10.000.000

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei I. Általános rész Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei 1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet a nevezett részére a lakossági

Részletesebben

MELLÉKLETEK. I. 1/a. sz. melléklete Nagyösszegű készpénzfelvétről Hirdetmény. Általános szerzıdési feltételek

MELLÉKLETEK. I. 1/a. sz. melléklete Nagyösszegű készpénzfelvétről Hirdetmény. Általános szerzıdési feltételek MELLÉKLETEK I. 1. sz. melléklete A számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Hirdetmény I. 1/a. sz. melléklete Nagyösszegű készpénzfelvétről

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Számlatulajdonosok köre... 3 4. Szerzıdés... 3 4.1. Szerzıdés

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2014. augusztus 19.

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2014. augusztus 19. TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2014. augusztus 19. Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetmény módosításra az átutalási nyomtatvány költség

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezetés TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A 2014. március 15. előtt nyitott Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek

Részletesebben

SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2002. Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága 2002.03.27. napján a II/6/2002.(03.27.)

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett TakarékPontos devizaszámlák kondíciói Kiadás

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2015. június 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2015. június 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. június 15-tıl I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág Betét elhelyezés csak névre szólóan történhet Könyves betétek: Éves Kamatláb (%) EBKM (%) ( Változó

Részletesebben

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (FORINT MŰVELETEK) Cg.04-02-000217 2013. 01. 01-től érvényes Számlavezetési és betéti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét. Hatályos: 2014. augusztus 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét. Hatályos: 2014. augusztus 01. K melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Takarék Számlabetét Hatályos: 2014. augusztus 01. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról. Érvényes: 2014.

HIRDETMÉNY. A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról. Érvényes: 2014. HIRDETMÉNY A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról Érvényes: 2014. augusztus 25-től Jelen Hirdetmény a Takarékszövetkezet által forgalmazott termékek

Részletesebben

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról lakosság, vállalkozó, egyéb szervezetek részére Kihirdetve: 2014.06.16. Érvényes: 2014.06.16. Bizonyos termékek érvényességének kezdete

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014.04.14. Közzétéve:2014.02.12. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Bank

Részletesebben

HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről

HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről (a Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi)

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek)

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Kiszombor KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiadva: 2015. május 20. I. Betétbiztosítási feltételek A fentiekben felsorolt, 1993. június 30-át megelızıen

Részletesebben

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról lakosság, vállalkozó, egyéb szervezetek részére Kihirdetve: 2014.06.01. Érvényes: 2014.06.01.új számlás betét, új okiratos betét) Érvényes:

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 3.1. Szerződés megkötése... 3 3.2. A szerződés megszüntetése...

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. április 28. napjától

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. április 28. napjától HIRDETMÉNY Lakossági deviza számlavezetéssel kapcsolatos jutalékról, külön díjakról és egyéb költségekről, valamint kamatokról Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS

Részletesebben