Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről"

Átírás

1 Érd és Vidéke Takarékszövetkezet Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről I. Bevezető rendelkezések

2 2 1./ Az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban Tksz.) az Állami Bankfelügyelet I-49/1992.és a 357/1995. számú tevékenységi engedélyében foglalt felhatalmazása alapján jogosult devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek részére lakossági forint folyószámlát (továbbiakban folyószámla) vezetni, és folyószámlához kapcsolódó hitelt nyújtani. 2./ A Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelről szóló Üzletszabályzatban (továbbiakban Üzletszabályzat) nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a mindenkori hatályos Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, a Takarékbetétekről szóló törvényerejű rendelet, valamint a pénzforgalomról szóló jogszabályok, Magyar Nemzeti Bank rendelkezései, továbbá a Tksz. Általános Üzletszabályzatának, Hirdetményének, és az egyedi szerződésnek a rendelkezései az irányadóak. II. A. Lakossági Forint Folyószámla II. Általános szerződési feltételek 1. Az általános rendelkezése 1.1 A Tksz. a devizabelföldi 18. életévét betöltött magánszemély Számlatulajdonos és a Társtulajdonos (továbbiakban Számlatulajdonos) részére folyószámlát nyit, melyen a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, azok terhére a kifizetési és átutalási, továbbá a számla javára szóló befizetési és átutalási megbízásokat teljesíti, valamint a Számlatulajdonost a számlája javára és terhére írt összegekről, egyenlegéről értesíti. 1.2 A folyószámla megnyitásának feltétel, hogy a Számlatulajdonos személyazonosításra alkalmas okiratát (érvényes személyi igazolvány vagy útlevél) a számla megnyitásakor bemutassa, a számla feletti rendelkezéshez szükséges aláírás mintáját megadja. A Tksz. különösen a számlatulajdonosok alábbi személyazonosító adatait tartja nyilván: név, leánykori név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, postacíme, személyi igazolvány (útlevél) száma. 1.3 A Számlatulajdonos külön szerződéssel és az ott meghatározott feltételekkel hiteleket igényelhet. 1.4 A Tksz. a számlatulajdonos lekötetlen folyószámla-követelése után a hirdetményben meghatározott kamatot téríti. 2. A folyószámla feletti rendelkezés módja

3 2.1 A Számlatulajdonos folyószámlája felett - a jogszabályban foglalt esetek kivételével - szabadon jogosult rendelkezni A számla több személy nevére is szólhat. Több Számlatulajdonos nevére szóló folyószámla felett a Számlatulajdonosok külön-külön önállóan, korlátozás nélkül, vagy a Számlatulajdonosok együttesen jogosultak rendelkezni szeptember 1-jétől együttes rendelkezésű folyószámla szerződést nem lehet kötni, illetve külön-külön rendelkezésű jogosultságú folyószámlát együttes rendelkezésűvé átalakítani nem lehet. Egy folyószámla tekintetében a Számlatulajdonosok fenti rendelkezési jogukat kizárólag egyféleképpen jogosultak gyakorolni. 2.3 Személyes megjelenés esetén a Számlatulajdonos személyazonosítására alkalmas közokirata bemutatásával vagy kártyájával (a kizárólag a kártyabirtokos által ismert személyi azonosító számnak az azonosító funkcióra is szolgáló elektronikus berendezésen való beütésével ) jogosult számlája felett rendelkezni. A Tksz. személyazonosításra alkalmas közokirattal történő rendelkezés esetén a személyazonosság kétséget kizáró megállapításához egyéb, azonosításra alkalmas közokiratokat - ilyen például az útlevél, a gépjárművezetői jogosítvány - jogosult kérni. A Tksz. jogosult, hogy fenti kiegészítő azonosítók hiánya, vagy azok bemutatásának megtagadása esetén a számlatulajdonos rendelkezésének teljesítését megtagadja. 2.4 A Számlatulajdonos megbízásán szereplő aláírást a Tksz. a Számlatulajdonos érdekeinek védelmében akkor is jogosult összevetni a számlanyitáskor megadott aláírásmintával, ha a Számlatulajdonos személyes megjelenésekor személyazonosítására alkalmas közokiratát bemutatta, illetve kártyájával azonosította magát. Amennyiben a Tksz. megállapítja, hogy a Számlatulajdonos megbízásán megadott aláírása jogosulatlan vagy a bejelentett aláírásmintától eltér, a Tksz. a megbízás teljesítését visszautasítja. 2.5 Több Számlatulajdonos nevére szóló folyószámla esetében a Számlatulajdonosok jogaikat és kötelezettségeiket egyetemlegesen jogosultak gyakorolni, illetve kötelesek teljesíteni. Eltérő szerződési kikötés hiányában a Számlatulajdonosoknak a mindenkori számlakövetelés tekintetében fennálló tulajdoni hányada egyenlő. 2.6 A Számlatulajdonos köteles a Társtulajdonos elhalálozásának tényét a Tksz.-nek haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért a Tksz.-t felelősség nem terheli. 2.7 A Számlatulajdonos folyószámlájáról jogosult - közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt és a Tksz-hez eljuttatott vagy a Tksz előtt megadott - írásbeli nyilatkozatával elhalálozása esetére mindenkori számlakövetelését az általa megjelölt kedvezményezett javára átruházni. E rendelkezés alapján a számlakövetelés nem tartozik a Számlatulajdonos hagyatékához, a kedvezményezett a halál tényének hitelt érdemlő igazolását követően a reá átruházott számlakövetelés tekintetében - hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül - jogosult rendelkezni.

4 4 2.8 A Számlatulajdonos folyószámlája felett harmadik személy, meghatalmazott újtán is rendelkezhet. A Számlatulajdonos érvényesen közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, vagy a Tksz. kirendeltségében megtett írásbeli nyilatkozattal jogosult meghatalmazottat állítani. Amennyiben a meghatalmazás korlátozó rendelkezést nem tartalmaz, a Tksz. a meghatalmazást általános érvényű, visszavonásig érvényes felhatalmazásnak tekinti. Adott folyószámla felett rendelkezési joggal bíró több Számlatulajdonos esetén meghatalmazott állítására a Számlatulajdonosok csak együttes, egybehangzó nyilatkozattal jogosultak. A Számlatulajdonos (több Számlatulajdonos esetében bármely Számlatulajdonos) halála esetén a meghatalmazott számla feletti rendelkezési joga megszűnik, így a Tksz. halál tényéről történő hitelt érdemlő tudomásszerzését követően a meghatalmazott rendelkezését nem teljesíti. 2.9 A Tksz. nem felel az olyan hamis vagy hamisított meghatalmazás elfogadásából eredő károkért, melynek a hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni. 3. Megbízások adása és teljesítése 3.1 A Számlatulajdonos folyószámla-követelése terhére közvetlen terhelési (felhatalmazási), átutalási és lekötési megbízásokat adhat. 3.2 Megbízásokat az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon, vagy azzal megegyező tartalmú írásbeli nyilatkozat alapján fogad el a Tksz. 3.3 A Tksz. a kirendeltségen szabályszerűen megadott új megbízások, vagy a már megadott megbízások visszavonása, illetve módosítása teljesítéséből reá háruló feladatokat a szabályzatban meghatározottak szerint, illetve az ügyfél által meghatározott időponttól vállalja teljesíteni. 3.4 Amennyiben a Számlatulajdonos a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen vagy hiányosan adja meg, a Tksz-t az ebből eredő károkért felelősség nem terheli. A tévesen, hiányosan kiállított megbízásokat a Tksz. teljesítés nélkül visszaszolgáltatja a Számlatulajdonosnak, amennyiben annak helyesbítésére, kiegészítésére nincs lehetőség. 3.5 A Tksz. megbízásokat postai úton, vagy a meghirdetett üzleti órákban, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben fogad el. 3.6 A Tksz. által kézhez vett megbízás visszavonására annak teljesítéséig van lehetőség. A megbízás visszavonására ugyanazok az alaki követelmények irányadóak, mint a megbízás megadására.

5 5 3.7 A Tksz. jogszabályba ütköző megbízások teljesítését megtagadja. 3.8 A Tksz. a Számlatulajdonos megbízásait a megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén teljesíti. Amennyiben a megbízás maradéktalan teljesítéséhez megfelelő fedezet nem áll rendelkezésre, a Tksz. a megbízást nem teljesíti. 3.9 Amennyiben a Számlatulajdonos folyószámlán szereplő lekötetlen, illetve eseti rendelkezése alapján a közvetlen terhelési és a Tksz által vezetett számlára irányuló átutalási megbízás teljesítésére felhasználható lekötött pénzeszközt is igénybe vehet A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy fedezethiány esetén a lekötött betét a megbízások teljesítésére kizárólag akkor kerül felhasználásra, ha a Számlatulajdonos kifejezetten erre irányuló, kellő időben megtett, eseti írásbeli megbízást ad a Tksz-nek. A lekötött betét lejárata előtti teljes vagy részleges megszűnése esetén a kamat mértékére az Általános Szerződési Feltételek 3.b.4. pontjában foglalt rendelkezések az irányadóak A Tksz. jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírásokat, illetve terheléseket a Számlatulajdonos külön ere irányuló rendelkezése nélkül helyesbíteni. 3. a.) Közvetlen terhelési megbízás (felhatalmazás) 1./ Közvetlen terhelési megbízással a Számlatulajdonos visszavonásig érvényes általános rendelkezésével felhatalmazza a Tksz-t, hogy folyószámlájának visszatérő, rendszeres megterhelésével, a megbízásban megnevezett szolgáltató (kedvezményezett) által közölt díjakat, közvetlenül a szolgáltató díjközlő alapján, a Számlatulajdonos megbízását elutasítja, a Tksz. erről tájékoztatja őt. A Tksz. a szolgáltató díjközlése alapján, annak számlázási rendszeréhez igazodva tárgyhó elsejétől teljesíti a közvetlen terhelési megbízásokat. 2./ A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy közvetlen terhelési megbízásokat a Tksz. a Számlatulajdonosnak a szolgáltatóval fennálló alapjogviszonya vizsgálata nélkül - a 3.a.3. pontban foglaltak kivételével - kizárólag a szolgáltató által megadott díjközlés alapján teljesíti. A Számlatulajdonos az alapjogviszonyból eredő bármely - így különösen a szolgáltató téves díjközlésén alapuló - igényét, illetve követelését kizárólag a szolgáltatóval szemben érvényesítheti. 3./ A Számlatulajdonos jogosult az egyes szolgáltatók díjközlésére értékhatárt megjelölni, mely összeg felett a Tksz. a megjelölt szolgáltató által közölt díj kiegyenlítését - a számla fedezettségére tekintet nélkül - visszautasítja. A visszautasított díj szolgáltató felé történő rendezése a Számlatulajdonost terheli.

6 6 4./ A Számlatulajdonos felhatalmazását adja a közvetlen terhelési megbízások teljesítéséhez szükséges - így különösen neve, lakcíme, számlaszáma -, valamint a teljesítés elmaradásának okaira - így különösen a számla fedezetlenségére, jelen szerződés felmondására, limitkorlátozásra, megbízás visszavonására - vonatkozó információk szolgáltatók részére történő átadásához. Az információk továbbítása a 9/2001.(MK 147.) MNB rendelkezés 11. -nak hatálya alá tartozó esetekben közvetítőkön keresztül is történhet. 5./ A szolgáltatók - a jogszabályi előírások által kötelezve - a rendelkezésükre bocsátott adatokat banktitokként tartoznak megőrizni. 3. b.) Lekötési megbízások 1./ Betétlekötésre a Számlatulajdonos bármely értéknapi kezdő időponttal adhat megbízást. 2./ A Tksz. a betét lekötésre vonatkozó megbízást kizárólag Ft-ot elérő vagy azt meghaladó összegben fogad el. 3./ A Tksz. a betét összegét és az azután térített kamatot a lekötött betét futamideje lejáratakor - a számlatulajdonos eltérő rendelkezése hiányában jóváírja a Számlatulajdonos folyószámláján. 4./ Lekötés idő előtti megszüntetése esetén a lekötött összeg után a Tksz. - a szerződés szerinti lekötési időtől függetlenül - mindenkori Hirdetményében közzétett feltételek alapján jár el. 3.c.) Átutalási megbízások 1./ A Számlatulajdonos átutalási megbízást meghatározott napra (egyszeri vagy folyamatos érvénnyel) jogosult adni, melyet a Tksz. a Számlatulajdonos folyószámlája tárgynapi fedezete erejéig vállal teljesíteni, amennyiben ezen összeg a megbízás maradéktalan teljesítésére elegendő. 2./ Az átutalási megbízásból reá háruló feladatokat a Tksz. a Számlatulajdonos által meghatározott időpontban, ennek hiányában a kézhezvételt követően haladéktalanul teljesíti. Külföldre szóló átutalás teljesítéséhez a mindenkor hatályos devizajogszabályokban meghatározott okmányok bemutatása szükséges. 3./ Amennyiben az átutalási megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, a Tksz. ezen megbízást csak a Számlatulajdonos, teljesítési határidőt követően ismételt és kifejezett írásbeli rendelkezése alapján, az általa meghatározott napon kísérli meg ismételten teljesíteni.

7 7 3.d.) Teljesítési határidők 1./ A Tksz. a megbízások teljesítéséből reá háruló feladatokat, a megbízás kézhezvételét követően, egy banki munkanapon belül vállalja végrehajtani. Banki munkanapnak tekintendő minden olyan naptári nap, melyen a Tksz. bankműveletet végez. 2./ Amennyiben a határidő munkaszüneti napra, vagy bankszünnapra esik, a határidő a legközelebbi banki munkanapon jár le. 4. Számlavezetés során felmerülő tartozások rendezése 4.1 A Számlatulajdonos vállalja, hogy folyószámláján mindenkori megbízási teljesítéséhez, valamint a Tksz. jelen szerződésen alapuló követelései kiegyenlítéséhez szükséges pénzeszközt tart. 4.2 A Számlatulajdonos és a Tksz. ezennel megállapodnak abban, hogy a Tksz. jogosult a folyószámla szerződésből eredő lejárt fizetési követeléseit - a Számlatulajdonos felhatalmazása nélkül - a mindenkor folyószámla-követelés terhére (ideértve a Számlatulajdonos Tksz. által vezetett más folyószámlakövetelését is) kiegyenlíteni. 5. Kamatok, díjak és költségek 5.1 A Tksz. a folyószámlán elhelyezett pénzeszközökért (mind a lekötetlen számlakövetelés mind a lekötött betét után) betét kamatot térít a Számlatulajdonos részére. 5.2 A számlával kapcsolatos szolgáltatásokért a Tksz. mindenkor hatályos Hirdetményében megjelölt költségeket és díjakat számítja fel, a Hirdetményben megjelölt esedékességgel. 5.3 A betéti kamatok, a díjak és költségek változásáról a Tksz. az Üzletszabályzat III. fejezetében meghatározott feltételekkel rendelkezik. 5.4 A Tksz. a kamatok számításának módját az Üzletszabályzat III. fejezetében és mindenkor hatályos Hirdetményében teszi közzé. 5.5 A le nem kötött betétek után járó betéti kamat esedékességének időpontját a Tksz. mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza. 5.6 A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a számlavezetéssel kapcsolatos, a Tksz. által viselt további díjakat, költségeket a Tksz. áthárítja a Számlatulajdonosra.

8 8 6. Számlakivonat 6.1 A Tksz. a Számlatulajdonost a folyószámlája tételes havi forgalmáról számlakivonattal értesíti. Társtulajdonosok esetén a Tksz. a megegyezésük szerinti címre küldi a számlakivonatot. A számlakivonat tartalmazza a tárgyhónapban a számla javára érkező jóváírásokat, a szolgáltatások és díjak kiegyenlítését, egyéb átutalásokat, átvezetéseket, a lebonyolított készpénzforgalom adatait, valamint a számlavezetéssel kapcsolatos díjakat, költségeket. 6.2 A Tksz. a Számlatulajdonosnak havonta egy alkalommal küld számlakivonatot. A Számlatulajdonos rendelkezhet ezen értesítés visszatartásáról is. 7. A Folyószámla szerződés megszüntetése 7.1 A szerződő felek bármelyike jogosult a folyószámla szerződést 30 napos határidővel, egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, indokolás nélkül felmondani. A rendes felmondási határidő közös megegyezéssel csökkenthető. A felek a szerződés alapján egymással elszámolni kötelesek. 7.2 A Tksz. jogosult a folyószámla szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Számlatulajdonos szerződés szerinti lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettségeinek - írásbeli felszólítás ellenére - nem tesz eleget (pl. 4.3), vagy egyéb súlyos szerződésszegést követ el. Így különösen az Általános Szerződési Feltételek 8.2 pontjában vállalt kötelezettségét megszegi. A Számlatulajdonos akkor jogosult a folyószámla szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Tksz. az Üzletszabályzatban foglaltaknak nem tesz eleget. 7.3 A folyószámla szerződés felmondással történő megszüntetése esetén az 1.4 pontban hivatkozott külön szerződések automatikusan megszűnnek. 7.4 A folyószámla szerződést, amennyiben a számla felett több Számlatulajdonos önállóan jogosult rendelkezni, a Számlatulajdonosok külön-külön is jogosultak megszüntetni. 7.5 A Számlatulajdonos elhalálozása esetén a Tksz. a Számlatulajdonos visszavonásig érvényes közvetlen terhelési és átutalási megbízásait a halál tényéről történő hitelt érdemlő tudomásszerzéséig, illetve amennyiben a tudomásszerzéssel egyidejűleg a jogutód nem rendelkezik, ezen időpontot követő 50 napig a Számlatulajdonos érdekének védelmében, változatlan feltételek mellett teljesíti. Fenti megbízások teljesítéséről a Számlatulajdonos életében elértően is rendelkezhet. Továbbá amennyiben a halál tényéről történő hitelt érdelmő tudomásszerzés és az elhalálozás időpontja között legalább 90 nap telik el, a közvetlen terhelési és átutalási megbízások a hitelt érdemlő tudomásszerzéstől megszűntnek

9 9 tekintendők. A megbízások teljesítését a számlakövetelés kimerülése is automatikusan megszünteti. 8. Egyéb rendelkezések 8.1 A Számlatulajdonos hozzájárulását adja, hogy a Tksz. a központi adósnyilvántartási rendszerébe az általa közölt személyes adatait felvegye és kezelje, és az évi CXII. törvény alapján a hiteladat-szolgáltatók hitelinformációs rendszerében a folyószámla szerződéssel összefüggő hitel és hiteljellegű jogviszonnyal kapcsolatos és a törvényben meghatározott mértékű kötelezettségszegésről történő információszolgáltatás céljából, a törvényben meghatározott adatokat kiszolgáltassa. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásán alapul. 8.2 A Számlatulajdonos kijelenti, hogy az évi LXVI. törvény alapján nyilvántartott adatait a Tksz-tel szemben nem tiltotta le, illetve a szerződéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja le a nyilvántartási szerveknél. Letiltás esetén a Számlatulajdonos köteles a Tksz-t a letiltás hatálya alól felmenteni. A Számlatulajdonos ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a folyószámla szerződés felmondása esetén a Tksz-tel szemben fennálló tartozása érvényesítéséhez szükséges személyi adatait - a hivatkozott jogszabályban megjelölt nyilvántartási szervek - a Tksz. írásbeli kérelmére jelen Általános Szerződési Feltételek vagy a letiltás hatálya alóli felmentést tartalmazó nyilatkozata alapján kiszolgáltassák. 8.3 A Számlatulajdonos vállalja, hogy folyószámla szerződése megkötésekor megadott adataiban történő változásokról haladéktalanul értesíti a Tksz-t. Ezen tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő károk a Számlatulajdonost terhelik. II. B. Rendszeres jóváírások fedezete melletti folyószámla-hitelkeret 1./ A Számlatulajdonos folyószámla vezető fiókjától az alábbi szerződéskötési feltételek mellett igényelhet hitelkeretet: megfelelő fizetőképesség, 3 hónapos lakossági folyószámla szerződéses kapcsolat, rendszeres jövedelem átutalás (munkabér-, nyugdíj-, egyéb átutalás). 2./ Társtulajdonosok esetében, a Számlatulajdonosok együttesen jogosultak a hitelkeret szerződés megkötésére. 3./ A Tksz. jogosult meghatározni a hitelkeret maximális összegét, melynek mindenkori értékét Hirdetményben teszi közzé.

10 10 4./ A hitelkeret terhére és erejéig a Számlatulajdonos kölcsönt vehet igénybe, amennyiben folyószámlájának egyenlege megbízásai teljesítéséhez nem elegendő. A kölcsön igénybevételére - a hitelkeret mindenkor fennálló összege erejéig - a Számlatulajdonos kifejezett írásbeli rendelkezése nélkül, automatikusan kerül sor. Az igénybe vett kölcsönösszeg törlesztése a folyószámlán történő jóváírások erejéig és azok időpontjában, automatikusan történik. Az igénybe vett kölcsönösszegek lejáratának időpontja, a hitelkeret szerződés megszűnésének napja. 5./ A Tksz. a hitelkeret rendelkezésre tartásáért - az igénybevételi lehetőség időtartamára, a hitelkeret mindenkori igénybe nem vett összege után - rendelkezésre tartási jutalékot, valamint az igénybe vett kölcsön összege után kamatot és kezelési költséget (együtt: teljes hiteldíj) számít fel. A rendelkezésre tartási jutalék, a kezelési költség és a kamat nagyságát a Tksz. mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza. A Tksz. jogosult a keretszerződés megkötésekor irányadó hiteldíj mértékét és egyéb feltételeit az Üzletszabályzat III. fejezetében foglaltak szerint módosítani. A kamat, a kezelési költség és a rendelkezésre tartási jutalék esedékességére a Tksz. mindenkor hatályos Hirdetményében közzétett rendelkezések az irányadóak. 6./ A Számlatulajdonos a hitelkeret szerződés alapján fennálló hiteltartozása teljes kiegyenlítéséig folyószámlájához kapcsolódó egyéb hitelt - folyószámla hitel kivételével - nem vehet igénybe. 7./ A Számlatulajdonos és a Tksz. megállapodnak abban, hogy a Tksz. jogosult a hitelkeret szerződésen alapuló lejárt követeléseit, a Számlatulajdonos folyószámlájának egyenlege terhére - a Számlatulajdonos erre vonatkozó külön felhatalmazása nélkül - érvényesíteni. Amennyiben a Tksz. a hitelkeret szerződésen alapuló esedékes követeléseit a folyószámla mindenkori pozitív egyenleg, illetve a hitelkeret szerződés alapján mindenkor rendelkezésre álló, igénybe vehető hitelkeret összege nem fedezi. 8./ A Számlatulajdonos folyószámlájára érkező rendszeres befizetések, illetve átutalások összegének emelkedése esetén, írásbeli kérelemmel kezdeményezheti a hitelkeret összegének megemelését. 9./ A hitelkeret szerződés az aláírásától számított 1 éves határozott időtartamra szól. Amennyiben a lejáratot megelőzően legalább 15 nappal bármelyik szerződő fél a lejárat időpontjára a szerződést írásban nem mondja fel, a szerződés hatálya - minden külön rendelkezés nélkül - újabb egy-egy évvel meghosszabbodik. A Tksz. a hitelkeret szerződést - 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül - jogosult felmondani. 10./ A Tksz. jogosult a hitelkeret szerződést azonnali hatályú felmondási joga gyakorlá-

11 11 sával megszüntetni, amennyiben a kölcsönügyleten alapuló tartozások szerződésszerű kiegyenlítésére a Tksz. írásbeli felszólítása ellenére nem kerül sor, valamint a Polgári Törvénykönyv ában foglalt esetekben. A Tksz. jogosult azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni, vagy a hitelkeret összegének módosítását kezdeményezni ha a Számlatulajdonosnak a keretszerződés megkötése érdekében teljesített vállalásaiban kedvezőtlen módosulás áll be, illetve ha szerződéses kötelezettségének nem vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, s ezáltal a hitelügylet fedezettsége csökken. A keretszerződést a Számlatulajdonos jogosult azonnali hatályú felmondási joga gyakorlásával megszüntetni, amennyiben a hitelkeret szerződés alapján kölcsön és egyéb tartozása a Tksz-tel szemben nem áll fenn, illetve ha ezen fizetési kötelezettsége a felmondási jog gyakorlásával egyidejűleg maradéktalanul kiegyenlítésre kerül. III. Közös rendelkezések III. A. Betétekre és a hitelre vonatkozó rendelkezések 1./ A Tksz. a kamatok tekintetében a mindenkor hatályos adójogszabályok előírásainak megfelelően jár el. 2./ Az Országos Betétbiztosítási Alap a betétek visszafizetéséért történő helytállására, illetve a biztosítás feltételeire és igénybevételére irányadó szabályokat a Tksz. betétbiztosításra vonatkozó Hirdetményében teszi közzé. 3./ A kamatszámítás módja (mind a betéti kamatok, mind a hiteldíjak esetén): tőke x % x mindenkori naptári napok száma K = 360 x 100 A kamatszámítás szempontjából a Tksz. kirendeltségeinél teljesített be- és kifizetések esetén a befizetés, illetve a kifizetés napja, postai befizetések és más hitelintézettől, valamint a Takarékbanktól történő átutalás esetén a Tksz-hez történő beérkezés napja, a Tksz. bankszámlájának terhelési napja az irányadó.

12 12 4./ Lakossági ügyféllel kötött kölcsönszerződésben kizárólag a kamatot, díjat, vagy költséget lehet egyoldalúan az ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani abban az esetben, ha a szerződés a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek megváltozása esetére ezt lehetővé teszi. Annak bizonyítása, hogy a módosítást a szerződés lehetővé teszi, a Takarékszövetkezetet terheli. Ha a feltétel változása a kamat-, díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, azt is érvényesíteni kell. Ugyanazon feltétel változása csak egy kamat-, díj- vagy költségelem változását indokolhatja. A lakossági ügyféllel kötött szerződések esetén kamatot, díjat, vagy költséget érintő, egyoldalú, az ügyfél számára kedvezőtlen módosítást referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább hatvan nappal hirdetményben közzé kell tenni. A módosításról és az ebből adódó változásáról az érintett ügyfeleket legkésőbb a módosítás hatálybalépését hatvan nappal megelőzően postai úton, vagy más a szerződésben meghatározott közvetlen módon is értesíteni kell, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé kell tenni. A lakossági ügyféllel kötött szerződéseknél a kamat, díj, vagy költség ügyfél számára kedvezőtlen módosítása esetén referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével az ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására. A Takarékszövetkezet az alábbi okok változása esetén módosíthatja egyoldalúan a kamatot, díjat vagy költséget: a.) a jogi, szabályozói környezet változása A Takarékszövetkezet tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy az érintő jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a bankra kötelező egyéb szabályozók megváltozása,

13 13 A Takarékszövetkezet közteher (pl. adó) fizetési kötelezettségének növekedése, A kötelező tartalékolási szabályok változása, A lakáscélú állami kamattámogatások változása és/vagy megszűnése, b.) a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása A Takarékszövetkezet forrásköltségeinek változása, A jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, A pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, A tőke- és pénzpiaci kamatlábak változása, A bankközi hitelkamatok változása, A fogyasztói árindex változása, Az éven túli lejáratú állampapírok hozamának változása, c.) a Takarékszövetkezet működési feltételek megváltozása: Az Ügyfélért vállalt kockázat tényezőinek a Takarékszövetkezet megítélése szerinti változása, ideértve az Ügyfél hitelképességének és a biztosítékok értékében bekövetkezett változást is, A lakossági kölcsönök kockázatának, illetve kockázati tényezőinek változása, A Takarékszövetkezet kockázati kamatfelárának emelkedése, d.) az ügyfél az ügylet kockázatának megváltozása Az ügyfél banki minősítésének változása Az ügylet bank által számított kockázatának változása, Ügyfél késedelmes teljesítése. III. B. Titoktartásra vonatkozó rendelkezések 1./ A Számlatulajdonos folyószámlabetét, illetve követelése titkos. Adatairól a Számlatulajdonos vagy törvényes képviselője közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban megtett hozzájárulása nélkül, továbbá jogszabályban meghatározott esetek kivételével a Tksz. harmadik személy részére felvilágosítást nem ad. 2./ Számlatulajdonos vagy törvényes képviselője által adott fenti alakszerűségeknek megfelelő írásbeli felhatalmazást a Tksz. akkor fogad el, amennyiben a banktitok-

14 14 kör, és a banktitok jogosultja pontosan meghatározott. 3./ A Tksz. banktitok megtartására vonatkozó kötelezettsége nem áll fenn a törvényben megjelölt azon hatóságokkal, szervekkel szemben, akik tekintetében a törvény a hitelintézetet a banktitok megtartásának kötelezettsége alól mentesíti. III. C. Együttműködés, tájékoztatás, értesítések 1./ A Tksz. és a Számlatulajdonos tartoznak a folyószámla szerződés alapján fennálló szerződéses kapcsolatuk során együttműködni, ennek megfelelően minden olyan tényről, körülményről, esetleges változásról késedelem nélkül tájékoztatni egymást, mely a folyószámla-szerződés teljesítése tekintetében jelentőséggel bírhat. A Számlatulajdonos a személyi igazolványát vagy a benne szereplő - Tksz. által nyilvántartott - adatait érintő változást személyesen köteles bejelenteni a Tksz-nek. Fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkat a mulasztó fél viseli. 2./ A Tksz. a Számlatulajdonosnak megküldendő értesítéseit - amennyiben a felek az egyedi folyószámla szerződésben eltérően nem állapodnak meg - a számlatulajdonos lakcímére küldi. Ellenkező bizonyításig a kézbesítést megtörténtnek kell tekinteni, ha a kézbesítés ténye a Tksz. nyilvántartásában szerepel és az eredeti irat egyszerű másolata, vagy az elküldést igazoló feladójegyzék vagy feladóvevény a Tksz. birtokában van. A szokásos postai idő elteltével a Tksz. úgy tekinti, hogy az írásos értesítést a Számlatulajdonos javára kézbesítették. 3./ A Számlatulajdonosnak értesítéseit a Tksz. honos kirendeltségeinek kell megküldenie (honos fiók: a számlatulajdonos szerződését és egyéb dokumentációját nyilvántartó kirendeltség). 4./ A telefonon vagy szóban, továbbá telefaxon megkapott, illetve megküldött megbízásokat, értesítéseket a Tksz. a felek kifejezett megállapodása alapján, kizárólag a Számlatulajdonos saját felelősségére teljesíti, így az ebből eredő károkért minden felelősségét kizárja.

15 15 IV. Záró rendelkezések 1./ A Tksz. a Számlatulajdonossal felmerült jogvitát békés úton, egyezség útján kísérli meg elintézni. 2./ A jogvita egyezséggel történő rendezése hiányában a Tksz. követelését bírósági út igénybevételével érvényesíti. 3./ A Tksz. jogosult jelen Üzletszabályzatát üzletpolitikájának, termékpolitikájának változásával egyoldalúan módosítani. 4./ Az üzletszabályzat Számlatulajdonosokra nézve kedvezőtlen módosítását a Tksz. a módosítás hatálybalépését megelőző 15 nappal Hirdetményben teszi közzé. 5./ Ha a Számlatulajdonos a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a módosítást részéről elfogadottnak kell tekinteni. 6./ Jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit érintő, a hitelintézetek által kötelezően alkalmazandó jogszabály változása esetén, az új, illetve a módosult jogszabályi rendelkezés jelen üzletszabályzat részévé válik. 7./ Amennyiben a Számlatulajdonos az Üzletszabályzat megváltoztatása következtében nem kívánja a Tksz. szolgáltatásait igénybe venni, jogosult rendes, 30 napos határidővel a Tksz-el kötött lakossági folyószámla szerződést felmondani.

16 16 Az Igazgatóság a Szabályzatot június 29-én fogadta el a 47/2009. számú határozatával... Nagy Istvánné Ig. elnök

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

A CSALÁDI BANKSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A CSALÁDI BANKSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Jelen üzletszabályzat a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által 2004. július 1. napján hozott, Cg. 01-10-041062/308. számú, a Konzumbank Kereskedelmi Bank Rt.-nek az MKB Bank Rt.-be történő beolvadását

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/3. Pénzforgalmi szolgáltatás üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/3. Pénzforgalmi szolgáltatás üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/3. Pénzforgalmi szolgáltatás üzletszabályzata Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása Az AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet részére

Részletesebben

A NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI PÉNZSZÁMLÁRÓL

A NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI PÉNZSZÁMLÁRÓL ÜZLETSZABÁLYZAT A NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI PÉNZSZÁMLÁRÓL Érvényes: 2009. január 1-étől OTP BANK NYRT. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések...3 II. Nyugdíj-előtakarékossági számla...3 III. Nyugdíj-előtakarékossági

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL III. 2007. november 1-étől nem értékesített konstrukciókra vonatkozó speciális rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL III. 2007. november 1-étől nem értékesített konstrukciókra vonatkozó speciális rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL III. 2007. november 1-étől nem értékesített konstrukciókra vonatkozó speciális rendelkezések Érvényes: 2007. november 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről [ Hitelintézet neve] székhelye: cégbírósági nyilvántartás:.törvényszék cégjegyzék száma:

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2016. március hó 21. napjától 2 TAKARÉKLEVÉL Általános szerződési

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) Gyámhatósági

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

OTP START-BETÉTSZÁMLÁRÓL

OTP START-BETÉTSZÁMLÁRÓL ÜZLETSZABÁLYZAT Az OTP START-BETÉTSZÁMLÁRÓL Érvényes: 2008. szeptember 1-től OTP BANK NYRT. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. A Start-betétszámla... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2.

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Vállalkozói számlavezetés kondíciói

Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1/6 Hirdetmény Vállalkozói számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/6 Éves betét kamatláb % EBKM % Vállalkozói

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződ Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrzről Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet székhelye: 4372 Nyírbéltek, Kossuth út 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési számla nyitása 1 KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 2. Jövedelem jóváírás a forint fizetési számlán, amely

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig P A S S Z I V Ü z l e t á g i k o n d í c i ó k (forint ügyletekhez) Hirdetménye Vállalkozók, kis- és magánvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat, jutalék és költség

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.878/2015/7/I.

Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.878/2015/7/I. A Fővárosi Ítélőtábla a Réti Antal és Társai Ügyvédi Iroda (felperesi képviselő címe, ügyintéző: dr. Réti László ügyvéd) által képviselt Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) felperesnek

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám:. Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a B3 TAKARÉK Szövetkezet székhelye:8444 Szentgál, Fő u 44 cégbírósági nyilvántartás: Veszprémi

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Diák számlacsomag (14 18 év)

Diák számlacsomag (14 18 év) 1.) Diák számla 46 /2012. sz. H I R D E T M É N Y Diák számlacsomag (14 18 év) Esedékesség Számlavezetési díj 0.- Számlanyitás díja díjmentes számla nyitáskor Számlanyitáskor elhelyezendő összeg Nincs

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés HITELSZÁMA: mely létrejött a Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet (3915 Tarcal, Fő út 66. cégjegyzékszám: 05-02-000269,... kirendeltség (címe......

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ)

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ) 1 ÜZLETSZABÁLYZAT a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ) Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság a 2010. október 18-i ülésén a 5-135 (2010.10.18.) számú határozatával

Részletesebben

Rétköz Takarékszövetkezet

Rétköz Takarékszövetkezet Rétköz Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A GYÁMHATÓSÁGI SZÁMLA KEZELÉSÉRŐL ELNÖKI /7/2014.03.14 UTASÍTÁS 3. számú melléklet: GYÁMHATÓSÁGI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15.

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE Hatályos: 2015. július 14-tól Meghirdetve: 2015. május 13-án Tisztelt Ügyfelünk! A Duna Takarék Bank Zrt. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA Szabályzat száma: S-08/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: 78/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt felhatalmazása alapján megalkotta a 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletét a fizetési számla váltásáról (továbbiakban:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2016. június 2. Közzétéve: 2016. június 1. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Vác Város Jávorszky Ödön Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér. 1-3, adószám: 15395436-2-13), mint Számlatulajdonos (képviseletében: Dr. Erős András igazgató),

Részletesebben

Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés Szerződésszám: Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről: a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely: 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 3. Levelezési cím: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

Takarék számlabetét szerződés

Takarék számlabetét szerződés Takarék számlabetét szerződés Amely létrejött Betéttulajdonos Betét társtulajdonos Név Születési név Lakcím Születési hely, idő Állampolgárság Anyja születési neve Azonosító okmány típusa / száma mint

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról KAMATMÉRTÉKEK 1. Könyves betétek a./ Kamatozó takarékbetétkönyv éves kamat EBKM - Látraszóló

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2016. március 21-től, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 12. sz. melléklet Cenzúraszám: H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a.. Takarékszövetkezet (cím:...., cégjegyzékszám:, törzsszám: ), mint hitelező

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYES: 2016. december 01-től www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19.

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19. Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Számlanyitás díja 3.500 Ft Bankszámla megnyitásakor Számlavezetés díja 2.000 Ft, adott havi forgalom esetén Készpénz befizetése

Részletesebben

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez 1. sz. függelék mely létrejött a(z).......... (cég neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma) számlatulajdonos (a

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye A Dohányboltot üzemeltető számlavezetett ügyfelei részére Érvényes:2013. szeptember 2-től visszavonásig A Takarékszövetkezet a számlákat felülvizsgálja

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben