Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről"

Átírás

1 Érd és Vidéke Takarékszövetkezet Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről I. Bevezető rendelkezések

2 2 1./ Az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban Tksz.) az Állami Bankfelügyelet I-49/1992.és a 357/1995. számú tevékenységi engedélyében foglalt felhatalmazása alapján jogosult devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek részére lakossági forint folyószámlát (továbbiakban folyószámla) vezetni, és folyószámlához kapcsolódó hitelt nyújtani. 2./ A Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelről szóló Üzletszabályzatban (továbbiakban Üzletszabályzat) nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a mindenkori hatályos Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, a Takarékbetétekről szóló törvényerejű rendelet, valamint a pénzforgalomról szóló jogszabályok, Magyar Nemzeti Bank rendelkezései, továbbá a Tksz. Általános Üzletszabályzatának, Hirdetményének, és az egyedi szerződésnek a rendelkezései az irányadóak. II. A. Lakossági Forint Folyószámla II. Általános szerződési feltételek 1. Az általános rendelkezése 1.1 A Tksz. a devizabelföldi 18. életévét betöltött magánszemély Számlatulajdonos és a Társtulajdonos (továbbiakban Számlatulajdonos) részére folyószámlát nyit, melyen a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, azok terhére a kifizetési és átutalási, továbbá a számla javára szóló befizetési és átutalási megbízásokat teljesíti, valamint a Számlatulajdonost a számlája javára és terhére írt összegekről, egyenlegéről értesíti. 1.2 A folyószámla megnyitásának feltétel, hogy a Számlatulajdonos személyazonosításra alkalmas okiratát (érvényes személyi igazolvány vagy útlevél) a számla megnyitásakor bemutassa, a számla feletti rendelkezéshez szükséges aláírás mintáját megadja. A Tksz. különösen a számlatulajdonosok alábbi személyazonosító adatait tartja nyilván: név, leánykori név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, postacíme, személyi igazolvány (útlevél) száma. 1.3 A Számlatulajdonos külön szerződéssel és az ott meghatározott feltételekkel hiteleket igényelhet. 1.4 A Tksz. a számlatulajdonos lekötetlen folyószámla-követelése után a hirdetményben meghatározott kamatot téríti. 2. A folyószámla feletti rendelkezés módja

3 2.1 A Számlatulajdonos folyószámlája felett - a jogszabályban foglalt esetek kivételével - szabadon jogosult rendelkezni A számla több személy nevére is szólhat. Több Számlatulajdonos nevére szóló folyószámla felett a Számlatulajdonosok külön-külön önállóan, korlátozás nélkül, vagy a Számlatulajdonosok együttesen jogosultak rendelkezni szeptember 1-jétől együttes rendelkezésű folyószámla szerződést nem lehet kötni, illetve külön-külön rendelkezésű jogosultságú folyószámlát együttes rendelkezésűvé átalakítani nem lehet. Egy folyószámla tekintetében a Számlatulajdonosok fenti rendelkezési jogukat kizárólag egyféleképpen jogosultak gyakorolni. 2.3 Személyes megjelenés esetén a Számlatulajdonos személyazonosítására alkalmas közokirata bemutatásával vagy kártyájával (a kizárólag a kártyabirtokos által ismert személyi azonosító számnak az azonosító funkcióra is szolgáló elektronikus berendezésen való beütésével ) jogosult számlája felett rendelkezni. A Tksz. személyazonosításra alkalmas közokirattal történő rendelkezés esetén a személyazonosság kétséget kizáró megállapításához egyéb, azonosításra alkalmas közokiratokat - ilyen például az útlevél, a gépjárművezetői jogosítvány - jogosult kérni. A Tksz. jogosult, hogy fenti kiegészítő azonosítók hiánya, vagy azok bemutatásának megtagadása esetén a számlatulajdonos rendelkezésének teljesítését megtagadja. 2.4 A Számlatulajdonos megbízásán szereplő aláírást a Tksz. a Számlatulajdonos érdekeinek védelmében akkor is jogosult összevetni a számlanyitáskor megadott aláírásmintával, ha a Számlatulajdonos személyes megjelenésekor személyazonosítására alkalmas közokiratát bemutatta, illetve kártyájával azonosította magát. Amennyiben a Tksz. megállapítja, hogy a Számlatulajdonos megbízásán megadott aláírása jogosulatlan vagy a bejelentett aláírásmintától eltér, a Tksz. a megbízás teljesítését visszautasítja. 2.5 Több Számlatulajdonos nevére szóló folyószámla esetében a Számlatulajdonosok jogaikat és kötelezettségeiket egyetemlegesen jogosultak gyakorolni, illetve kötelesek teljesíteni. Eltérő szerződési kikötés hiányában a Számlatulajdonosoknak a mindenkori számlakövetelés tekintetében fennálló tulajdoni hányada egyenlő. 2.6 A Számlatulajdonos köteles a Társtulajdonos elhalálozásának tényét a Tksz.-nek haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért a Tksz.-t felelősség nem terheli. 2.7 A Számlatulajdonos folyószámlájáról jogosult - közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt és a Tksz-hez eljuttatott vagy a Tksz előtt megadott - írásbeli nyilatkozatával elhalálozása esetére mindenkori számlakövetelését az általa megjelölt kedvezményezett javára átruházni. E rendelkezés alapján a számlakövetelés nem tartozik a Számlatulajdonos hagyatékához, a kedvezményezett a halál tényének hitelt érdemlő igazolását követően a reá átruházott számlakövetelés tekintetében - hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül - jogosult rendelkezni.

4 4 2.8 A Számlatulajdonos folyószámlája felett harmadik személy, meghatalmazott újtán is rendelkezhet. A Számlatulajdonos érvényesen közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, vagy a Tksz. kirendeltségében megtett írásbeli nyilatkozattal jogosult meghatalmazottat állítani. Amennyiben a meghatalmazás korlátozó rendelkezést nem tartalmaz, a Tksz. a meghatalmazást általános érvényű, visszavonásig érvényes felhatalmazásnak tekinti. Adott folyószámla felett rendelkezési joggal bíró több Számlatulajdonos esetén meghatalmazott állítására a Számlatulajdonosok csak együttes, egybehangzó nyilatkozattal jogosultak. A Számlatulajdonos (több Számlatulajdonos esetében bármely Számlatulajdonos) halála esetén a meghatalmazott számla feletti rendelkezési joga megszűnik, így a Tksz. halál tényéről történő hitelt érdemlő tudomásszerzését követően a meghatalmazott rendelkezését nem teljesíti. 2.9 A Tksz. nem felel az olyan hamis vagy hamisított meghatalmazás elfogadásából eredő károkért, melynek a hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni. 3. Megbízások adása és teljesítése 3.1 A Számlatulajdonos folyószámla-követelése terhére közvetlen terhelési (felhatalmazási), átutalási és lekötési megbízásokat adhat. 3.2 Megbízásokat az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon, vagy azzal megegyező tartalmú írásbeli nyilatkozat alapján fogad el a Tksz. 3.3 A Tksz. a kirendeltségen szabályszerűen megadott új megbízások, vagy a már megadott megbízások visszavonása, illetve módosítása teljesítéséből reá háruló feladatokat a szabályzatban meghatározottak szerint, illetve az ügyfél által meghatározott időponttól vállalja teljesíteni. 3.4 Amennyiben a Számlatulajdonos a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen vagy hiányosan adja meg, a Tksz-t az ebből eredő károkért felelősség nem terheli. A tévesen, hiányosan kiállított megbízásokat a Tksz. teljesítés nélkül visszaszolgáltatja a Számlatulajdonosnak, amennyiben annak helyesbítésére, kiegészítésére nincs lehetőség. 3.5 A Tksz. megbízásokat postai úton, vagy a meghirdetett üzleti órákban, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben fogad el. 3.6 A Tksz. által kézhez vett megbízás visszavonására annak teljesítéséig van lehetőség. A megbízás visszavonására ugyanazok az alaki követelmények irányadóak, mint a megbízás megadására.

5 5 3.7 A Tksz. jogszabályba ütköző megbízások teljesítését megtagadja. 3.8 A Tksz. a Számlatulajdonos megbízásait a megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén teljesíti. Amennyiben a megbízás maradéktalan teljesítéséhez megfelelő fedezet nem áll rendelkezésre, a Tksz. a megbízást nem teljesíti. 3.9 Amennyiben a Számlatulajdonos folyószámlán szereplő lekötetlen, illetve eseti rendelkezése alapján a közvetlen terhelési és a Tksz által vezetett számlára irányuló átutalási megbízás teljesítésére felhasználható lekötött pénzeszközt is igénybe vehet A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy fedezethiány esetén a lekötött betét a megbízások teljesítésére kizárólag akkor kerül felhasználásra, ha a Számlatulajdonos kifejezetten erre irányuló, kellő időben megtett, eseti írásbeli megbízást ad a Tksz-nek. A lekötött betét lejárata előtti teljes vagy részleges megszűnése esetén a kamat mértékére az Általános Szerződési Feltételek 3.b.4. pontjában foglalt rendelkezések az irányadóak A Tksz. jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírásokat, illetve terheléseket a Számlatulajdonos külön ere irányuló rendelkezése nélkül helyesbíteni. 3. a.) Közvetlen terhelési megbízás (felhatalmazás) 1./ Közvetlen terhelési megbízással a Számlatulajdonos visszavonásig érvényes általános rendelkezésével felhatalmazza a Tksz-t, hogy folyószámlájának visszatérő, rendszeres megterhelésével, a megbízásban megnevezett szolgáltató (kedvezményezett) által közölt díjakat, közvetlenül a szolgáltató díjközlő alapján, a Számlatulajdonos megbízását elutasítja, a Tksz. erről tájékoztatja őt. A Tksz. a szolgáltató díjközlése alapján, annak számlázási rendszeréhez igazodva tárgyhó elsejétől teljesíti a közvetlen terhelési megbízásokat. 2./ A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy közvetlen terhelési megbízásokat a Tksz. a Számlatulajdonosnak a szolgáltatóval fennálló alapjogviszonya vizsgálata nélkül - a 3.a.3. pontban foglaltak kivételével - kizárólag a szolgáltató által megadott díjközlés alapján teljesíti. A Számlatulajdonos az alapjogviszonyból eredő bármely - így különösen a szolgáltató téves díjközlésén alapuló - igényét, illetve követelését kizárólag a szolgáltatóval szemben érvényesítheti. 3./ A Számlatulajdonos jogosult az egyes szolgáltatók díjközlésére értékhatárt megjelölni, mely összeg felett a Tksz. a megjelölt szolgáltató által közölt díj kiegyenlítését - a számla fedezettségére tekintet nélkül - visszautasítja. A visszautasított díj szolgáltató felé történő rendezése a Számlatulajdonost terheli.

6 6 4./ A Számlatulajdonos felhatalmazását adja a közvetlen terhelési megbízások teljesítéséhez szükséges - így különösen neve, lakcíme, számlaszáma -, valamint a teljesítés elmaradásának okaira - így különösen a számla fedezetlenségére, jelen szerződés felmondására, limitkorlátozásra, megbízás visszavonására - vonatkozó információk szolgáltatók részére történő átadásához. Az információk továbbítása a 9/2001.(MK 147.) MNB rendelkezés 11. -nak hatálya alá tartozó esetekben közvetítőkön keresztül is történhet. 5./ A szolgáltatók - a jogszabályi előírások által kötelezve - a rendelkezésükre bocsátott adatokat banktitokként tartoznak megőrizni. 3. b.) Lekötési megbízások 1./ Betétlekötésre a Számlatulajdonos bármely értéknapi kezdő időponttal adhat megbízást. 2./ A Tksz. a betét lekötésre vonatkozó megbízást kizárólag Ft-ot elérő vagy azt meghaladó összegben fogad el. 3./ A Tksz. a betét összegét és az azután térített kamatot a lekötött betét futamideje lejáratakor - a számlatulajdonos eltérő rendelkezése hiányában jóváírja a Számlatulajdonos folyószámláján. 4./ Lekötés idő előtti megszüntetése esetén a lekötött összeg után a Tksz. - a szerződés szerinti lekötési időtől függetlenül - mindenkori Hirdetményében közzétett feltételek alapján jár el. 3.c.) Átutalási megbízások 1./ A Számlatulajdonos átutalási megbízást meghatározott napra (egyszeri vagy folyamatos érvénnyel) jogosult adni, melyet a Tksz. a Számlatulajdonos folyószámlája tárgynapi fedezete erejéig vállal teljesíteni, amennyiben ezen összeg a megbízás maradéktalan teljesítésére elegendő. 2./ Az átutalási megbízásból reá háruló feladatokat a Tksz. a Számlatulajdonos által meghatározott időpontban, ennek hiányában a kézhezvételt követően haladéktalanul teljesíti. Külföldre szóló átutalás teljesítéséhez a mindenkor hatályos devizajogszabályokban meghatározott okmányok bemutatása szükséges. 3./ Amennyiben az átutalási megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, a Tksz. ezen megbízást csak a Számlatulajdonos, teljesítési határidőt követően ismételt és kifejezett írásbeli rendelkezése alapján, az általa meghatározott napon kísérli meg ismételten teljesíteni.

7 7 3.d.) Teljesítési határidők 1./ A Tksz. a megbízások teljesítéséből reá háruló feladatokat, a megbízás kézhezvételét követően, egy banki munkanapon belül vállalja végrehajtani. Banki munkanapnak tekintendő minden olyan naptári nap, melyen a Tksz. bankműveletet végez. 2./ Amennyiben a határidő munkaszüneti napra, vagy bankszünnapra esik, a határidő a legközelebbi banki munkanapon jár le. 4. Számlavezetés során felmerülő tartozások rendezése 4.1 A Számlatulajdonos vállalja, hogy folyószámláján mindenkori megbízási teljesítéséhez, valamint a Tksz. jelen szerződésen alapuló követelései kiegyenlítéséhez szükséges pénzeszközt tart. 4.2 A Számlatulajdonos és a Tksz. ezennel megállapodnak abban, hogy a Tksz. jogosult a folyószámla szerződésből eredő lejárt fizetési követeléseit - a Számlatulajdonos felhatalmazása nélkül - a mindenkor folyószámla-követelés terhére (ideértve a Számlatulajdonos Tksz. által vezetett más folyószámlakövetelését is) kiegyenlíteni. 5. Kamatok, díjak és költségek 5.1 A Tksz. a folyószámlán elhelyezett pénzeszközökért (mind a lekötetlen számlakövetelés mind a lekötött betét után) betét kamatot térít a Számlatulajdonos részére. 5.2 A számlával kapcsolatos szolgáltatásokért a Tksz. mindenkor hatályos Hirdetményében megjelölt költségeket és díjakat számítja fel, a Hirdetményben megjelölt esedékességgel. 5.3 A betéti kamatok, a díjak és költségek változásáról a Tksz. az Üzletszabályzat III. fejezetében meghatározott feltételekkel rendelkezik. 5.4 A Tksz. a kamatok számításának módját az Üzletszabályzat III. fejezetében és mindenkor hatályos Hirdetményében teszi közzé. 5.5 A le nem kötött betétek után járó betéti kamat esedékességének időpontját a Tksz. mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza. 5.6 A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a számlavezetéssel kapcsolatos, a Tksz. által viselt további díjakat, költségeket a Tksz. áthárítja a Számlatulajdonosra.

8 8 6. Számlakivonat 6.1 A Tksz. a Számlatulajdonost a folyószámlája tételes havi forgalmáról számlakivonattal értesíti. Társtulajdonosok esetén a Tksz. a megegyezésük szerinti címre küldi a számlakivonatot. A számlakivonat tartalmazza a tárgyhónapban a számla javára érkező jóváírásokat, a szolgáltatások és díjak kiegyenlítését, egyéb átutalásokat, átvezetéseket, a lebonyolított készpénzforgalom adatait, valamint a számlavezetéssel kapcsolatos díjakat, költségeket. 6.2 A Tksz. a Számlatulajdonosnak havonta egy alkalommal küld számlakivonatot. A Számlatulajdonos rendelkezhet ezen értesítés visszatartásáról is. 7. A Folyószámla szerződés megszüntetése 7.1 A szerződő felek bármelyike jogosult a folyószámla szerződést 30 napos határidővel, egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, indokolás nélkül felmondani. A rendes felmondási határidő közös megegyezéssel csökkenthető. A felek a szerződés alapján egymással elszámolni kötelesek. 7.2 A Tksz. jogosult a folyószámla szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Számlatulajdonos szerződés szerinti lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettségeinek - írásbeli felszólítás ellenére - nem tesz eleget (pl. 4.3), vagy egyéb súlyos szerződésszegést követ el. Így különösen az Általános Szerződési Feltételek 8.2 pontjában vállalt kötelezettségét megszegi. A Számlatulajdonos akkor jogosult a folyószámla szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Tksz. az Üzletszabályzatban foglaltaknak nem tesz eleget. 7.3 A folyószámla szerződés felmondással történő megszüntetése esetén az 1.4 pontban hivatkozott külön szerződések automatikusan megszűnnek. 7.4 A folyószámla szerződést, amennyiben a számla felett több Számlatulajdonos önállóan jogosult rendelkezni, a Számlatulajdonosok külön-külön is jogosultak megszüntetni. 7.5 A Számlatulajdonos elhalálozása esetén a Tksz. a Számlatulajdonos visszavonásig érvényes közvetlen terhelési és átutalási megbízásait a halál tényéről történő hitelt érdemlő tudomásszerzéséig, illetve amennyiben a tudomásszerzéssel egyidejűleg a jogutód nem rendelkezik, ezen időpontot követő 50 napig a Számlatulajdonos érdekének védelmében, változatlan feltételek mellett teljesíti. Fenti megbízások teljesítéséről a Számlatulajdonos életében elértően is rendelkezhet. Továbbá amennyiben a halál tényéről történő hitelt érdelmő tudomásszerzés és az elhalálozás időpontja között legalább 90 nap telik el, a közvetlen terhelési és átutalási megbízások a hitelt érdemlő tudomásszerzéstől megszűntnek

9 9 tekintendők. A megbízások teljesítését a számlakövetelés kimerülése is automatikusan megszünteti. 8. Egyéb rendelkezések 8.1 A Számlatulajdonos hozzájárulását adja, hogy a Tksz. a központi adósnyilvántartási rendszerébe az általa közölt személyes adatait felvegye és kezelje, és az évi CXII. törvény alapján a hiteladat-szolgáltatók hitelinformációs rendszerében a folyószámla szerződéssel összefüggő hitel és hiteljellegű jogviszonnyal kapcsolatos és a törvényben meghatározott mértékű kötelezettségszegésről történő információszolgáltatás céljából, a törvényben meghatározott adatokat kiszolgáltassa. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásán alapul. 8.2 A Számlatulajdonos kijelenti, hogy az évi LXVI. törvény alapján nyilvántartott adatait a Tksz-tel szemben nem tiltotta le, illetve a szerződéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja le a nyilvántartási szerveknél. Letiltás esetén a Számlatulajdonos köteles a Tksz-t a letiltás hatálya alól felmenteni. A Számlatulajdonos ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a folyószámla szerződés felmondása esetén a Tksz-tel szemben fennálló tartozása érvényesítéséhez szükséges személyi adatait - a hivatkozott jogszabályban megjelölt nyilvántartási szervek - a Tksz. írásbeli kérelmére jelen Általános Szerződési Feltételek vagy a letiltás hatálya alóli felmentést tartalmazó nyilatkozata alapján kiszolgáltassák. 8.3 A Számlatulajdonos vállalja, hogy folyószámla szerződése megkötésekor megadott adataiban történő változásokról haladéktalanul értesíti a Tksz-t. Ezen tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő károk a Számlatulajdonost terhelik. II. B. Rendszeres jóváírások fedezete melletti folyószámla-hitelkeret 1./ A Számlatulajdonos folyószámla vezető fiókjától az alábbi szerződéskötési feltételek mellett igényelhet hitelkeretet: megfelelő fizetőképesség, 3 hónapos lakossági folyószámla szerződéses kapcsolat, rendszeres jövedelem átutalás (munkabér-, nyugdíj-, egyéb átutalás). 2./ Társtulajdonosok esetében, a Számlatulajdonosok együttesen jogosultak a hitelkeret szerződés megkötésére. 3./ A Tksz. jogosult meghatározni a hitelkeret maximális összegét, melynek mindenkori értékét Hirdetményben teszi közzé.

10 10 4./ A hitelkeret terhére és erejéig a Számlatulajdonos kölcsönt vehet igénybe, amennyiben folyószámlájának egyenlege megbízásai teljesítéséhez nem elegendő. A kölcsön igénybevételére - a hitelkeret mindenkor fennálló összege erejéig - a Számlatulajdonos kifejezett írásbeli rendelkezése nélkül, automatikusan kerül sor. Az igénybe vett kölcsönösszeg törlesztése a folyószámlán történő jóváírások erejéig és azok időpontjában, automatikusan történik. Az igénybe vett kölcsönösszegek lejáratának időpontja, a hitelkeret szerződés megszűnésének napja. 5./ A Tksz. a hitelkeret rendelkezésre tartásáért - az igénybevételi lehetőség időtartamára, a hitelkeret mindenkori igénybe nem vett összege után - rendelkezésre tartási jutalékot, valamint az igénybe vett kölcsön összege után kamatot és kezelési költséget (együtt: teljes hiteldíj) számít fel. A rendelkezésre tartási jutalék, a kezelési költség és a kamat nagyságát a Tksz. mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza. A Tksz. jogosult a keretszerződés megkötésekor irányadó hiteldíj mértékét és egyéb feltételeit az Üzletszabályzat III. fejezetében foglaltak szerint módosítani. A kamat, a kezelési költség és a rendelkezésre tartási jutalék esedékességére a Tksz. mindenkor hatályos Hirdetményében közzétett rendelkezések az irányadóak. 6./ A Számlatulajdonos a hitelkeret szerződés alapján fennálló hiteltartozása teljes kiegyenlítéséig folyószámlájához kapcsolódó egyéb hitelt - folyószámla hitel kivételével - nem vehet igénybe. 7./ A Számlatulajdonos és a Tksz. megállapodnak abban, hogy a Tksz. jogosult a hitelkeret szerződésen alapuló lejárt követeléseit, a Számlatulajdonos folyószámlájának egyenlege terhére - a Számlatulajdonos erre vonatkozó külön felhatalmazása nélkül - érvényesíteni. Amennyiben a Tksz. a hitelkeret szerződésen alapuló esedékes követeléseit a folyószámla mindenkori pozitív egyenleg, illetve a hitelkeret szerződés alapján mindenkor rendelkezésre álló, igénybe vehető hitelkeret összege nem fedezi. 8./ A Számlatulajdonos folyószámlájára érkező rendszeres befizetések, illetve átutalások összegének emelkedése esetén, írásbeli kérelemmel kezdeményezheti a hitelkeret összegének megemelését. 9./ A hitelkeret szerződés az aláírásától számított 1 éves határozott időtartamra szól. Amennyiben a lejáratot megelőzően legalább 15 nappal bármelyik szerződő fél a lejárat időpontjára a szerződést írásban nem mondja fel, a szerződés hatálya - minden külön rendelkezés nélkül - újabb egy-egy évvel meghosszabbodik. A Tksz. a hitelkeret szerződést - 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül - jogosult felmondani. 10./ A Tksz. jogosult a hitelkeret szerződést azonnali hatályú felmondási joga gyakorlá-

11 11 sával megszüntetni, amennyiben a kölcsönügyleten alapuló tartozások szerződésszerű kiegyenlítésére a Tksz. írásbeli felszólítása ellenére nem kerül sor, valamint a Polgári Törvénykönyv ában foglalt esetekben. A Tksz. jogosult azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni, vagy a hitelkeret összegének módosítását kezdeményezni ha a Számlatulajdonosnak a keretszerződés megkötése érdekében teljesített vállalásaiban kedvezőtlen módosulás áll be, illetve ha szerződéses kötelezettségének nem vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, s ezáltal a hitelügylet fedezettsége csökken. A keretszerződést a Számlatulajdonos jogosult azonnali hatályú felmondási joga gyakorlásával megszüntetni, amennyiben a hitelkeret szerződés alapján kölcsön és egyéb tartozása a Tksz-tel szemben nem áll fenn, illetve ha ezen fizetési kötelezettsége a felmondási jog gyakorlásával egyidejűleg maradéktalanul kiegyenlítésre kerül. III. Közös rendelkezések III. A. Betétekre és a hitelre vonatkozó rendelkezések 1./ A Tksz. a kamatok tekintetében a mindenkor hatályos adójogszabályok előírásainak megfelelően jár el. 2./ Az Országos Betétbiztosítási Alap a betétek visszafizetéséért történő helytállására, illetve a biztosítás feltételeire és igénybevételére irányadó szabályokat a Tksz. betétbiztosításra vonatkozó Hirdetményében teszi közzé. 3./ A kamatszámítás módja (mind a betéti kamatok, mind a hiteldíjak esetén): tőke x % x mindenkori naptári napok száma K = 360 x 100 A kamatszámítás szempontjából a Tksz. kirendeltségeinél teljesített be- és kifizetések esetén a befizetés, illetve a kifizetés napja, postai befizetések és más hitelintézettől, valamint a Takarékbanktól történő átutalás esetén a Tksz-hez történő beérkezés napja, a Tksz. bankszámlájának terhelési napja az irányadó.

12 12 4./ Lakossági ügyféllel kötött kölcsönszerződésben kizárólag a kamatot, díjat, vagy költséget lehet egyoldalúan az ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani abban az esetben, ha a szerződés a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek megváltozása esetére ezt lehetővé teszi. Annak bizonyítása, hogy a módosítást a szerződés lehetővé teszi, a Takarékszövetkezetet terheli. Ha a feltétel változása a kamat-, díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, azt is érvényesíteni kell. Ugyanazon feltétel változása csak egy kamat-, díj- vagy költségelem változását indokolhatja. A lakossági ügyféllel kötött szerződések esetén kamatot, díjat, vagy költséget érintő, egyoldalú, az ügyfél számára kedvezőtlen módosítást referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább hatvan nappal hirdetményben közzé kell tenni. A módosításról és az ebből adódó változásáról az érintett ügyfeleket legkésőbb a módosítás hatálybalépését hatvan nappal megelőzően postai úton, vagy más a szerződésben meghatározott közvetlen módon is értesíteni kell, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé kell tenni. A lakossági ügyféllel kötött szerződéseknél a kamat, díj, vagy költség ügyfél számára kedvezőtlen módosítása esetén referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével az ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására. A Takarékszövetkezet az alábbi okok változása esetén módosíthatja egyoldalúan a kamatot, díjat vagy költséget: a.) a jogi, szabályozói környezet változása A Takarékszövetkezet tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy az érintő jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a bankra kötelező egyéb szabályozók megváltozása,

13 13 A Takarékszövetkezet közteher (pl. adó) fizetési kötelezettségének növekedése, A kötelező tartalékolási szabályok változása, A lakáscélú állami kamattámogatások változása és/vagy megszűnése, b.) a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása A Takarékszövetkezet forrásköltségeinek változása, A jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, A pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, A tőke- és pénzpiaci kamatlábak változása, A bankközi hitelkamatok változása, A fogyasztói árindex változása, Az éven túli lejáratú állampapírok hozamának változása, c.) a Takarékszövetkezet működési feltételek megváltozása: Az Ügyfélért vállalt kockázat tényezőinek a Takarékszövetkezet megítélése szerinti változása, ideértve az Ügyfél hitelképességének és a biztosítékok értékében bekövetkezett változást is, A lakossági kölcsönök kockázatának, illetve kockázati tényezőinek változása, A Takarékszövetkezet kockázati kamatfelárának emelkedése, d.) az ügyfél az ügylet kockázatának megváltozása Az ügyfél banki minősítésének változása Az ügylet bank által számított kockázatának változása, Ügyfél késedelmes teljesítése. III. B. Titoktartásra vonatkozó rendelkezések 1./ A Számlatulajdonos folyószámlabetét, illetve követelése titkos. Adatairól a Számlatulajdonos vagy törvényes képviselője közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban megtett hozzájárulása nélkül, továbbá jogszabályban meghatározott esetek kivételével a Tksz. harmadik személy részére felvilágosítást nem ad. 2./ Számlatulajdonos vagy törvényes képviselője által adott fenti alakszerűségeknek megfelelő írásbeli felhatalmazást a Tksz. akkor fogad el, amennyiben a banktitok-

14 14 kör, és a banktitok jogosultja pontosan meghatározott. 3./ A Tksz. banktitok megtartására vonatkozó kötelezettsége nem áll fenn a törvényben megjelölt azon hatóságokkal, szervekkel szemben, akik tekintetében a törvény a hitelintézetet a banktitok megtartásának kötelezettsége alól mentesíti. III. C. Együttműködés, tájékoztatás, értesítések 1./ A Tksz. és a Számlatulajdonos tartoznak a folyószámla szerződés alapján fennálló szerződéses kapcsolatuk során együttműködni, ennek megfelelően minden olyan tényről, körülményről, esetleges változásról késedelem nélkül tájékoztatni egymást, mely a folyószámla-szerződés teljesítése tekintetében jelentőséggel bírhat. A Számlatulajdonos a személyi igazolványát vagy a benne szereplő - Tksz. által nyilvántartott - adatait érintő változást személyesen köteles bejelenteni a Tksz-nek. Fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkat a mulasztó fél viseli. 2./ A Tksz. a Számlatulajdonosnak megküldendő értesítéseit - amennyiben a felek az egyedi folyószámla szerződésben eltérően nem állapodnak meg - a számlatulajdonos lakcímére küldi. Ellenkező bizonyításig a kézbesítést megtörténtnek kell tekinteni, ha a kézbesítés ténye a Tksz. nyilvántartásában szerepel és az eredeti irat egyszerű másolata, vagy az elküldést igazoló feladójegyzék vagy feladóvevény a Tksz. birtokában van. A szokásos postai idő elteltével a Tksz. úgy tekinti, hogy az írásos értesítést a Számlatulajdonos javára kézbesítették. 3./ A Számlatulajdonosnak értesítéseit a Tksz. honos kirendeltségeinek kell megküldenie (honos fiók: a számlatulajdonos szerződését és egyéb dokumentációját nyilvántartó kirendeltség). 4./ A telefonon vagy szóban, továbbá telefaxon megkapott, illetve megküldött megbízásokat, értesítéseket a Tksz. a felek kifejezett megállapodása alapján, kizárólag a Számlatulajdonos saját felelősségére teljesíti, így az ebből eredő károkért minden felelősségét kizárja.

15 15 IV. Záró rendelkezések 1./ A Tksz. a Számlatulajdonossal felmerült jogvitát békés úton, egyezség útján kísérli meg elintézni. 2./ A jogvita egyezséggel történő rendezése hiányában a Tksz. követelését bírósági út igénybevételével érvényesíti. 3./ A Tksz. jogosult jelen Üzletszabályzatát üzletpolitikájának, termékpolitikájának változásával egyoldalúan módosítani. 4./ Az üzletszabályzat Számlatulajdonosokra nézve kedvezőtlen módosítását a Tksz. a módosítás hatálybalépését megelőző 15 nappal Hirdetményben teszi közzé. 5./ Ha a Számlatulajdonos a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a módosítást részéről elfogadottnak kell tekinteni. 6./ Jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit érintő, a hitelintézetek által kötelezően alkalmazandó jogszabály változása esetén, az új, illetve a módosult jogszabályi rendelkezés jelen üzletszabályzat részévé válik. 7./ Amennyiben a Számlatulajdonos az Üzletszabályzat megváltoztatása következtében nem kívánja a Tksz. szolgáltatásait igénybe venni, jogosult rendes, 30 napos határidővel a Tksz-el kötött lakossági folyószámla szerződést felmondani.

16 16 Az Igazgatóság a Szabályzatot június 29-én fogadta el a 47/2009. számú határozatával... Nagy Istvánné Ig. elnök

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011. június 17 től I. Bevezető rendelkezések... 2 II. A személyi kölcsön igénylésére vonatkozó részletes rendelkezések...

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások D melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Jászárokszállás

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2014. március 15. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja : 2015. február 05.

Hatálybalépés napja : 2015. február 05. SM.3/2.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő, fizetési számlákhoz kapcsolódó hitelkeret szerződésekre Hatálybalépés napja : 2015.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

Feltételei) 2014. április 2.

Feltételei) 2014. április 2. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ERSTE HŰSÉG MEGÚJU ULÓ, ERSTE HŰSÉG GYARAPODÓ ÉS ERSTE HŰSÉG GYARAPODÓ PLUSZ BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: Posta Megújuló, Posta Gyarapodó és Posta

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben