KTKT Egységes Iskola és Szakiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KTKT Egységes Iskola és Szakiskola"

Átírás

1 KTKT Egységes Iskola és Szakiskola Tankönyv támogatási és tankönyvellátási rend

2 Tartalom Tartalom AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS A tankönyvellátási feladat Az iskolai tankönyvellátás megszervezése A tankönyvjegyzék A tankönyvek kiválasztása Egyeztetési és tájékoztatási kötelezettség AZ INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁS FINANSZÍROZÁSA Állami normatív hozzájárulás a tanulók ingyenes tankönyvellátásához A fenntartó által igényelt állami normatíva Önkéntes fenntartói hozzájárulás Az tankönyvtámogatás felhasználása AZ ISKOLAI TANKÖNYVRENDELÉS ÉS AZ INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁS MEGSZERVEZÉSE Az iskolai tankönyvrendelés A tankönyvcsomag összeállítása Az ingyenes tankönyvellátás A támogatottak köre Napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele Az igényfelmérés Igénybejelentés, a jogosultság igazolása A könyvtári állomány bővítése, a tankönyvkölcsönzés A TANKÖNYVEK BESZERZÉSE A szülő, mint megrendelő és vásárló A tankönyv beszerzése, a tankönyvellátási szerződés Elismervény és számla EGYÉB SZABÁLYOZÁSI TERÜLETEK Jogorvoslati lehetőségek A szülői szervezet és a diákönkormányzat felelőssége Jogszabályban előírt határidők MELLÉKLETEK

3 1 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS 1.1 A tankönyvellátási feladat Az iskolai tankönyvellátás megszervezését a közoktatási törvény, a tankönyvpiac rendjéről szóló módosított évi XXXVII. törvény, a módosított 23/2004. évi OM rendelet és a évi költségvetési törvény szabályozza. A tankönyvellátás a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/F. -ában meghatározott művelődéshez való jog érvényesülését szolgáló olyan közfeladat, amelyben a tankönyvek előállítása és a tanulókhoz történő eljuttatása piaci viszonyok között valósul meg. A tankönyvpiac sajátossága, hogy a fogyasztó - a szülő és a tanuló - nem döntheti el szabadon, kíván-e vevő lenni. A tankönyv ugyanis olyan áru, amely nélkül az iskolai tanulmányok megkezdése és sikeres folytatása nem valósulhat meg. Ezáltal minden szülőnek gondoskodnia kell arról, hogy gyermekének az iskola által megkívánt tankönyv rendelkezésére álljon. A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes (könyvtári állományból kölcsönözhető, használt tankönyv) tankönyvellátásban részesüljön. 1.2 Az iskolai tankönyvellátás megszervezése Az iskolai tankönyvellátás rendjét a tagiskolai szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével évente az intézmény főigazgatója határozza meg. A főigazgató döntése előtt a tagiskolák igazgatói felmérik, hány tanuló kíván az iskolától tankönyvet kölcsönözni, illetve hány tanuló részére szükséges a napköziben tankönyveket biztosítani. A felmérés eredményéről a tagiskola igazgatója írásban tájékoztatja a helyi diákönkormányzatot, szülői közösséget, és kikéri véleményüket a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. Az iskolai tankönyvellátás feladata a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek. Az iskolai tankönyv ellátással kapcsolatos feladatokat a tankönyvfelelősök munkaköri feladatként látják el. A tankönyvek megrendelése, beszerzése az intézménnyel szerződésben álló tankönyvforgalmazók feladata. 1.3 A tankönyvjegyzék Az oktatási miniszter által kiadott tankönyvjegyzékre azok a könyvek kerülhetnek fel, amelyeknek beszerzési ára nem haladja meg a miniszter által meghatározott összeget. A tankönyvjegyzéken nem szereplő tankönyveket a kiadó szabad áron értékesítheti. A tanévre vonatkozó hivatalos tankönyvjegyzék a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján található meg. A tankönyvek hivatalos jegyzékébe felveszik a tankönyvvé nyilvánított digitális tananyagot és az oktatási program (pedagógiai rendszer) részét alkotó, tankönyvvé nyilvánított információhordozót is. Az iskolai tankönyvellátás keretében a tanuló évfolyamonként legfeljebb kettő alkalommal jogosult a tankönyvjegyzékben szereplő áron megvásárolni ugyanazt a tankönyvet. Második 3

4 alkalommal a tanuló akkor élhet e jogával, ha a tankönyv használhatatlanná vált, megsemmisült, elveszett, feltéve, hogy nem terheli szándékosság ezek bekövetkeztében, és ezt a tagiskola igazolja. Ha a tanuló iskolát vált - az e tényről kiállított iskolai igazolás felmutatásával az iskolánkban alkalmazott tankönyvet - a tankönyvjegyzékben szereplő áron jogosult megvásárolni. 1.4 A tankönyvek kiválasztása A költségvetési hozzájárulás felhasználásánál a közoktatási törvény 19. -ának (2)-(3) bekezdésében foglaltakat be kell tartani, amely szerint: a pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak. 1.5 Egyeztetési és tájékoztatási kötelezettség A törvény értelmében a tankönyvellátás rendjéről, tankönyv megvásárlásához nyújtott támogatások felhasználásának módjáról, a tankönyvrendelésről, a rendelés teljesítéséről az iskola csak a tagiskolai szülői szervezet és a tagiskolai diákönkormányzat egyetértése illetve a vélemények kikérése után dönthet. Minden tagiskolának törvényi kötelezettsége, hogy írásban értesítse, hirdetményben vagy más módon tájékoztassa a tanulókat és a szülőket az iskolai tankönyvellátás folyamatairól (a támogatás feltételeiről, az igénybejelentés módjáról, a határidőkről), és nyilvánosságra hozza az alapvető dokumentumokat. A tájékoztatás és az egyeztetések elmaradása mulasztásos törvénysértés. 2 AZ INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁS FINANSZÍROZÁSA 2.1 Állami normatív hozzájárulás a tanulók ingyenes tankönyvellátásához A Magyar Köztársaság éves költségvetésében került meghatározásra a tanulók ingyenes tankönyvvásárlásához igényelhető állami normatív hozzájárulás fajlagos összege. A hozzájárulást a fenntartó csak az ingyenes tankönyvellátásra igazoltan jogosult tanulók létszáma után igényelheti. 2.2 A fenntartó által igényelt állami normatíva A tankönyvtámogatás összege a fenntartók útján jut el a tagiskolákig. A fenntartónak úgy kell felosztani az állami hozzájárulást, hogy az ingyenesség a törvényben megnevezett tanulói csoportok számára biztosított legyen. Törvénysértő, ha a tankönyvcsomag árának a normatívát meghaladó részét kifizettetik az ingyenességre jogosult tanulókkal, illetve szüleikkel. 4

5 2.3 Önkéntes fenntartói hozzájárulás Az iskolafenntartó (ebben az esetben a helyi önkormányzat) további összegekkel is hozzájárulhat a költségvetés által biztosított összegekhez, és ekkor lehetősége van a tagiskolának arra, hogy olyan könyveket rendeljen, amelyeket egyébként nem tudna ingyenesen hozzáférhetővé tenni. 2.4 Az tankönyvtámogatás felhasználása A tagiskola tanulói között végzett igényfelmérés ismeretében és a normatívára való igényjogosultságot igazoló dokumentumok alapján, az iskolai tankönyv-támogatási szabályok figyelembevételével a nevelőtestületek döntenek a rendelkezésre álló tárgyévi tankönyv-támogatási keret felhasználásáról. (Az állami támogatás nem a tanulónak jár, hanem az iskolának.) A tankönyvtámogatás felhasználható a tanulói tankönyvvásárlás teljes költségeinek átvállalására és csökkentésére, tankönyv, kis példányszámú tankönyv, tanulói munkatankönyv, munkafüzet, ajánlott és kötelező olvasmányok beszerzésének támogatására, továbbá az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére. 3 AZ ISKOLAI TANKÖNYVRENDELÉS ÉS AZ INGYENES TANKÖNYVELLÁ- TÁS MEGSZERVEZÉSE 3.1 Az iskolai tankönyvrendelés Az iskolai tankönyvrendelés elkészítése a tanulókat, a szülőket és természetszerűen a nevelőtestületet érintő igazgatási tevékenység. A tankönyvrendelés elkészítésénél igen fontos követelmény, hogy figyelembe vegyék az intézmény helyi tantervét és a tanulók, illetve a szülők anyagi lehetőségeit. A tagiskola nem készíthet olyan tankönyvrendelést, amely mellett nem biztosítható a jogszabályok végrehajtása. Úgy kell meghatározni a tagiskolai tankönyvtámogatási szabályokat, hogy a tankönyvek beszerezhetők legyenek a tagiskola számára rendelkezésre álló forrásokból, továbbá az ingyenesség a megnevezett tanulói csoportok számára biztosított legyen. A fenntartó jogosult és köteles ellenőrizni a tankönyvrendelést, és amennyiben nem valósítható meg a törvény előírása, utasítania kell a főigazgatót annak átdolgozására. 3.2 A tankönyvcsomag összeállítása A tankönyv ellátás biztosítására adott összegek nem tanulóra, nem osztályra és nem évfolyamra szólnak. A tankönyvcsomag együttes értéke nem lehet nagyobb annál az összegnél, amit a tagiskola a rendelkezésre álló tárgyévi tankönyv- támogatási keretből a könyvtári tankönyvkészlet felhasználásával - ellenszolgáltatás nélkül tud az ingyenességre jogosult tanulók rendelkezésére bocsátani. Az egyes osztályokba beiratkozott alsós tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1-4. évfolyamokra beiratkozott tanulók 5

6 heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg. A szülői szervezet az 1-4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjének összeállításánál a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel - egyetértési joggal rendelkezik. 3.3 Az ingyenes tankönyvellátás Az ingyenes tankönyvellátás azt jelenti, hogy az arra jogosultak oktatásához szükséges összes tankönyvről az iskola gondoskodik. A Törvény értelmében az iskolának az iskolától történő - tankönyvkölcsönzés - napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, - használt tankönyvek biztosítása, - tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján kell biztosítania az ingyenes tankönyvhöz jutást az arra jogosult tanulóknak. Ez alól csupán a tartós használatra szánt tankönyvek a kivételek, amelyeket a Törvény értelmében kizárólag tankönyvkölcsönzéssel biztosíthat az iskola az ingyenességre jogosult tanulóknak. A tankönyvkölcsönzéssel megvalósított ingyenes tankönyv-ellátást az ingyenességre jogosult tanulók számára tagiskolánként határozzuk meg. A könyvtári állományba vétel után a tanuló kikölcsönzi a tankönyveket. A tankönyv az iskola tulajdonát képezi, a tanuló csak használja azt. A kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 3.4 A támogatottak köre Családja jövedelmi és vagyoni helyzetétől függetlenül - valamennyi iskolatípus valamennyi évfolyamán - ingyenesen kell biztosítani a tankönyvhöz való hozzájutást a tartósan beteg, a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), a három vagy többgyermekes családban élő, a nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulónak. Az érintett körbe tartozó tanulóktól az iskola nem kérhet hozzájárulást a tankönyvek megvásárlásáért. További támogatások az egy- és kétgyermekes teljes családoknak: 6

7 A normatív kedvezmények kielégítését követően az iskola további kedvezményeket állapíthat meg. A további kedvezmények nyújtásánál előnyben kell részesíteni azt, aki igazolja, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. A benyújtott további igényeket a rendelkezésre álló tárgyévi tankönyv-támogatási keret, valamint a könyvtári tankönyvkészlet figyelembevételével a házirendben meghatározott módon kell elbírálni. 3.5 Napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele A tagiskoláknak biztosítaniuk kell, hogy ahol működik napközi vagy tanulószoba, a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú tankönyv álljon a rendelkezésre a tanítási órákra történő felkészüléshez azoknak a tanulóknak, akik nem tudnak családi körülmények között felkészülni, illetőleg akiknél a tankönyvek megvásárlására a szülői ház nem képes. Természetesen a napközibe járó, illetve a tanulószobát igénybe vevő tanulóknak a tanórai foglalkozásokon is biztosítani kell a tankönyveket. 3.6 Az igényfelmérés A tagiskola igazgatója a helyben szokásos módon tájékoztatja a szülőket arról, hogy a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény rendelkezése alapján kik jogosultak normatív kedvezményre, és felméri, hogy a törvényi előírások alapján hány tanulónak kell biztosítania térítésmentesen a tankönyveket (a továbbiakban: normatív kedvezmény), hány tanuló szeretne a tagiskolától tankönyvet kölcsönözni, hány tanuló részére lenne szükséges a napköziben, tanulószobán tankönyvet biztosítani, mennyien szeretnének használt tankönyvet vásárolni, a normatív kedvezményen túl a helyi szokásoknak megfelelő hirdetményben közzé tett feltételek szerint - hányan igényelnek további kedvezményeket a következő tanítási évben. A felmérés eredményéről a tagiskola igazgatója a helyben szokásos módon tájékoztatja a tagiskolai szülői szervezetet, a tagiskolai diákönkormányzatot, és kikéri véleményüket a tankönyvtámogatás rendjének helyi meghatározásához. A véleményt természetesen írásban kell kikérni, és dokumentálni kell az írásos válaszokat. 3.7 Igénybejelentés, a jogosultság igazolása A tanuló illetve a szülő az iskolában - a család szociális vagy anyagi helyzetétől függően - ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhet. Az igénylést minden évben a tagiskola által meghatározott időpontig, az iskola által az erre rendszeresített igénylőlapon kell benyújtani. Az igény-bejelentési határidő elmulasztása jogvesztő, de csak akkor, ha az iskola betartja a tájékoztatási szabályokat. 7

8 Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a tanuló illetve a szülő igazolja a jogosultságot az alábbiak szerint: tartósan beteg (szakorvos igazolja), testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar. (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja) három- vagy többgyermekes családban élő (a megállapított családi pótlék igazolja), nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja), rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (az erről szóló határozat igazolja). Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is. Az igénylőlaphoz igazolásokat csatolni nem kell, de az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. A bemutatás tényét a tagiskola rávezeti az igénylőlapra. Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. A kedvezményre való jogosultságot a szülőnek a tankönyvek átvételekor kell igazolni. Ellenőrzés során az iskola, az iskolát fenntartó önkormányzat vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat. Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be - beleértve az iskolaváltást is - az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával teljesítheti az igényt. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. 3.8 A könyvtári állomány bővítése, a tankönyvkölcsönzés A tagiskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó teljes összegnek legalább huszonöt százalékát tankönyv, illetve a tagiskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok, elektronikus adathordozón rögzített tananyag, kis példányszámú tankönyv vásárlására kell fordítani (tartós tankönyv). A megvásárolt könyv, tankönyv, elektronikus adathordozón rögzített tananyag az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár, könyvtárszoba állományába kerül. Ha az ingyenességre jogosult tanuló az iskolai könyvtárból való kölcsönzéssel jut hozzá a tankönyvekhez, a szülő nem tarthat igényt arra, hogy a tankönyveket gyermeke ingyenesen tulajdonba kapja. Ugyanakkor az iskola által nyújtott pénzbeli támogatással megvásárolt 8

9 könyvek mindegyike, vagy egy része a tanuló tulajdonába kerülhet. Ez tagiskolánként változhat, melyről a szülők tájékoztatást kapnak. A könyvtárból kölcsönzött tankönyv addig az időpontig marad a tanulónál, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve ha az adott tantárgyból vizsgát tehet, vagy kell tenni, a tanulói jogviszony fennállása alatt. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. Összefirkált, agyonhasznált tankönyveket egyáltalán nem lehet kölcsönözéssel kiadni a könyvtárból (le kell selejtezni). A tanulóktól beszedett vagy megvett használt tankönyveket nem lehet ingyenes tankönyvellátás címén kiadni a jogosultaknak (az iskola nem tud elszámolni a normatív támogatással). 4 A TANKÖNYVEK BESZERZÉSE 4.1 A szülő, mint megrendelő és vásárló A szülő anyagi helyzetétől függően köteles biztosítani a gyermeke oktatásához szükséges tankönyveket, de nem kötelezhető arra, hogy minden esetben új tankönyveket szerezzen be. A törvény értelmében a támogatottak körén kívül eső szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel, kívánja megoldani. Az iskolák a szerző, a cím, a cikkszám és az ár megjelölésével listát adnak ki számukra azokról a tankönyvekről, amelyek elengedetlenül szükségesek gyermekük oktatásához. A szülőnek meg kell rendelni a tankönyveket az iskolától. Az iskola által biztosított formanyomtatványon megjelöli, melyik tankönyv beszerzését vagy lehetőség szerinti kölcsönzését kéri az iskolától gyermeke számára, és melyiket kívánja más úton megszerezni. 4.2 A tankönyv beszerzése, a tankönyvellátási szerződés Az iskolai tankönyvellátás feladatait a tagiskolákban a következők végzik: Iskola neve Tankönyvfelelős Bócsai Boróka Általános Iskola Pócsa Sándorné Császártöltési Általános Iskola Barabásné Baranyai Hajnalka Csengődi Általános Iskola Németh Istvánné Fülöpszállási Herpai Vilmos Általános Iskola Milkovicsné Gombás Gabriella Imrehegyi Általános Iskola Csúziné Sebestyén Edit Kaskantyúi Általános Iskola Demjánné Mónika Kiskőrös Bem Iskola Szathmáry István 9

10 Kiskőrös Petőfi Ált. Iskola Kiskőrös PSGKSZ Kiskőrös Wattay Középiskola Páhi Általános Iskola Soltszentimrei Általános Iskola Soltvadkerti Kossuth Lajos Általános Iskola Tabdi Általános Iskola Tázlári Általános Iskola Sinkovicz Istvánné Szathmáryné Vékony Mária Nemes Lászlóné Dürgőné Szabó Zsuzsanna Balatoni Józsefné Hegyiné Szanádi Adrienn Gargya Sándorné Gulyás Ágnes A tankönyvfelelősök feladatai: megrendelés a tankönyvforgalmazók felé, listakészítés, dokumentálás, tankönyvek átvétele, bevételezés (a könyvtár közreműködésével), utánrendelés, elszámolás, a tankönyv árának beszedése.* *Ezt a feladatot a tagiskola gazdasági iroda is elláthatja, ha ezt helyileg így szabályozzák. Az intézmény tankönyvterjesztői szerződést kötött, melynek keretében a terjesztők az iskolai tankönyvrendelést - jogszabályban meghatározottak szerint, elektronikus formában - megküldik a kiadóknak és a közoktatás információs rendszerének. A feltételeket külön szerződés rögzíti. Az iskolai tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is az iskola felel, ha a feladatokat vagy azok egy részét a tankönyvforgalmazónak adja át. 4.3 Elismervény és számla Az ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult tanulók számára tételes elismervényt kell adni a tankönyvek egységáráról, darabszámáról és a kifizetett összegről. (A kereskedelmi és adótörvények szerint) Az ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult tanulók számára kérésre számlát kell kiadni, a munkáltatói vagy más iskolakezdési támogatás igazolása céljából (a munkáltató címére). Az tankönyvtámogatás összegéről a tanuló, illetve a szülő nevére szóló számla nem állítható ki. 5 EGYÉB SZABÁLYOZÁSI TERÜLETEK 5.1 Jogorvoslati lehetőségek A nevelési-oktatási intézmény a tankönyvellátással kapcsolatos döntéseit jogszabályban meghatározottak szerint a helyben szokásos módon szóban vagy írásban közli a tanulóval, illetve a szülővel. A tanuló, a szülő az iskola jogellenes döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül élhet jogorvoslati jogával, amelyet a helyi jegyzőhöz kell benyújtania. A jegyző döntése ellen bírósághoz lehet fordulni. 10

11 5.2 A szülői szervezet és a diákönkormányzat felelőssége A tagiskolákban működő szülői szervezetek, diákönkormányzatok felelőssége is, hogy a tagiskolai tankönyvellátás a jogszabályoknak megfelelően kerüljön megszervezésre, hiszen egyetértési és véleményezési joggal rendelkeznek sok kérdésben. Ezen jogukkal a helyben szokásos módon történő tájékoztatás után élhetnek. A tagiskolai szülői szervezetek és a diák-önkormányzati képviselők feladata, hogy részt vegyenek a tankönyvellátás folyamataiban, jogszabálysértés esetén kezdeményezzék a rendelkezések betartását az iskolavezetésnél, ha ez eredménytelen, akkor a fenntartónál. Amennyiben az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatban panasz érkezik a szülői szervezethez (pl. az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulóktól az iskola hozzájárulást kér a tankönyvek beszerzéséhez), de a szervezet nem vállalja el az ügyet, akkor nem képviseli a gyermekeik érekében eljáró szülőket, nem működik a törvényben beépített társadalmi kontroll. 5.3 Jogszabályban előírt határidők Megnevezés Határidő A szülők, illetve a tanulók tájékoztatása az ingyenesség feltételeiről november 15. előtt Normatív kedvezményen túli további kedvezmények kihirdetése november 15. előtt Tanulói igények felmérése november 15. Az iskolai közösségek tájékoztatása a felmérés eredményéről november 30. A tankönyvtámogatás módjának meghatározása december 15. A szülők illetve a tanuló értesítése a támogatás módjáról december 15. után. A szülők illetve a tanuló értesítése a pénzbeli támogatásról december 1. után. Az állami költségvetési hozzájárulás megállapítása: december 31. A szülők, illetve a tanulók tájékoztatása a tankönyv igénybejelentés időpontjáról az igény bejelentési határidő előtt legalább tizenöt nappal A tanulói tankönyvigény bejelentése a tagiskola által meghatározott időben A tankönyvrendelés elkészítése február 15. A tankönyvrendelés nyilvánosságra hozatala a tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt. A könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek listájának közzé tétele a helyben szokásos módon és időben Szülők, illetve a tanulók tájékoztatása a tankönyv értékesítésének helyszínéről, tanév kezdete előtt valamint az értékesítés időpontjairól A tankönyvellátás folyamatának tagiskola által meghatározható határidőit a tagiskola az 5. számú mellékletben tervezheti meg. A KTKT Egységes Iskola és Szakiskola 2009/ 2010 es tanév tankönyvellátási rendje a 23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet, valamint a évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről alapján készült. Kiskőrös, december 15. Orcsik Attila főigazgató 11

12 6 MELLÉKLETEK A mellékletek tartalmát, formáját a tagintézmények kis mértékben módosíthatják! 1. számú melléklet Igénylés további kedvezményekre a 2012/2013-as tanév tankönyvtámogatásához* Tanuló neve:... Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény 8. (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezményeken túl az alábbi kedvezmény igénybevételére jelentkezem: Dátum: 201 év hó nap szülő vagy nagykorú tanuló aláírása A normatív kedvezményre** való jogosultság igazolásához, illetőleg a normatív kedvezményen túli további** tankönyvtámogatáshoz a szükséges okiratok bemutatása megtörtént: igen nem.*** Dátum: 201 év hó nap iskola igazgatójának aláírása * e kedvezmények körét, feltételeit, az igénylés módját, az igény elbírálásának elveit a tagiskola határozza meg ** a megfelelő szöveg aláhúzandó *** iskola tölti ki 12

13 2. számú melléklet Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatásához 2012/2013-as tanévre* A tagintézmény neve: Címe: OM-azonosítója: Normatív kedvezmény iránti igény A tanuló: neve: osztálya: lakcíme: diákigazolvány-száma A szülő (gondviselő) 1 : neve: lakcíme: Személyi azonosító iratának típusa: Száma: Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény 8. (4) bekezdésében biztosított a) normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül 2. A tanuló: - tartósan beteg, - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, - pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar - három- vagy többgyermekes családban él, - nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. b) nem kívánok igénybe venni tankönyvtámogatást Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt. Dátum: 201 év hó nap szülő vagy nagykorú tanuló aláírása A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához tankönyvtámogatáshoz a szükséges okiratok bemutatása megtörtént: igen nem.*** Dátum: 201 év hó nap 1 Nagykorú tanuló esetén nem kell kitölteni 2 Aláhúzással jelölje a felsorolásban! *** iskola tölti ki iskola igazgatójának aláírása 13

14 A 2. számú melléklet 2. oldala Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján minden évben az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét, amelyet az iskolafenntartó kap az iskolai terjesztési áron forgalomba kerülő tankönyvek megvásárlásának támogatásához. A támogatás módjáról a nevelőtestület a törvényekben meghatározottak szerint dönt. A tanuló (szülő) az iskolában - a család anyagi helyzetétől függően - ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhet. Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek: a) tartósan beteg (szakorvos igazolja), b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja), c) a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott [pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar jogosultság alapjául kizárólag a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 35. (3) bekezdésében meghatározott - a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye fogadható el], d) három- vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja), e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja), f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat igazolja). Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is. A felsoroltakon túl az iskola - hirdetmény útján, az abban megfogalmazott feltételek szerint - további kedvezményeket állapíthat meg az egyéb körülmények miatt rászorulók részére. Előnyben kell részesíteni azt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. Ehhez a család egy főre jutó jövedelmének megállapításáról szóló igazolás szükséges. Az igénylőlaphoz igazolásokat csatolni nem kell (elégséges bemutatni), de az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. Ellenőrzés során az iskola, az iskolát fenntartó önkormányzat vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat. A támogatás módjáról a nevelőtestület dönt az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményének meghallgatásával. A normatív támogatást az iskola teljes egészében is felhasználhatja tankönyvek vásárlására, amelyekkel az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel biztosítja. Lehetőség van arra, hogy az iskola a tanulók részére a tankönyvet: - iskolából történő kölcsönzéssel, - napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvekkel, vagy - a tankönyvek vásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással, illetve e három módszer együttes alkalmazásával biztosítja. Alapvető szempont, hogy az iskola a tartós, a több éven át is használható tankönyveket az iskolai könyvtárból kölcsönzéssel bocsássa a tanulók rendelkezésére, ezért minden évben a normatív támogatásnak legalább 25%-át az iskola köteles ilyen módon felhasználni. Az igényt az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni. Az iskolában kapja kézhez minden tanuló az igénylőlapot, amit minden év november 15-ig kell visszajuttatni. Az iskolába felvett új tanulók esetében legkésőbb a beiratkozáskor kell az igénylőlapot leadni. Ha az időben megkapott igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza az iskolába az igénylő, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni. 14

15 3. sz. melléklet N y i l a t k o z a t A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII tv., valamint a 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet bekezdése alapján azoknak a szülőknek, akik nem részesülnek tankönyvtámogatásban, nyilatkozniuk kell a 2011/ 2012-es tanévre vonatkozólag: 1. használt tankönyvet szeretnék kölcsönözni az intézménytől ** 2. új tankönyvet vásárolok ** Dátum: 201 év hó nap szülő aláírása * * Kérem az igényét jelezze a megfelelő sor aláhúzásával sz. melléklet N y i l a t k o z a t A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII tv., valamint a 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet bekezdése alapján azoknak a szülőknek, akik nem részesülnek tankönyvtámogatásban, nyilatkozniuk kell a 2011/ 2012-es tanévre vonatkozólag: 1. használt tankönyvet szeretnék kölcsönözni az intézménytől ** 2. új tankönyvet vásárolok ** Dátum: 201 év hó nap * * Kérem az igényét jelezze a megfelelő sor aláhúzásával. szülő aláírása 15

16 ingyenes térítéses 4. számú melléklet Tankönyv igény felmérőlap tankönyv átvételi lap a as tanévre osztály Tantárgy neve Raktári szám Tankönyv címe Ár (Ft) Tömeg (g) megrendelem könyvtári könyvet kérek Nem kérem * Átvette * Amennyiben nem kéri, a szülőnek kell gondoskodnia a tankönyv beszerzéséről (használt könyv) a raktári szám és a kiadói név egyeztetése után. T. Szülő! Tájékoztatásul felhívjuk a figyelmét arra, hogy iskolánk az ingyenes tankönyvellátást a tankönyvek térítésmentes átadásával és könyvtári kölcsönzéssel (használt könyv) tudja biztosítani. Kérjük, hogy a fenti tankönyvlistát tekintse át, s aláírásával igazolja, hogy a tankönyvcsomagot megrendeli. A rendelés visszajuttatásának határideje: 201. Amennyiben a rendelést nem juttatja vissza az iskolába, úgy nem áll módunkban gyermekének megrendelni a tankönyveket. Dátum: Aláírás: Aláírásommal igazolom, hogy a mai napon a megrendelt tankönyveket ingyenesen / térítés ellenében átvettem a KTKT Általános Iskola és Középiskola Iskolájától. Tudomásul veszem, hogy az átvett könyvtári könyvekért a Házirendben szabályozott módon anyagi felelősséggel tartozom. Dátum: Aláírás:.. 16

17 KTKT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA IMREHEGYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TANKÖNYV TÁMOGATÁSI ÉS TANKÖNELLÁTÁSI RENDJE Helyi sajátosságok: Azoknak a tanulóknak, akiknek jár a normatív támogatás, de a tankönyveiknek az ára meghaladja a normatív támogatás összegét ( Ft/fő/év), akkor azt a Polgármesteri Hivatal költségvetésben szereplő szociális kiadásokból fedezi. Azoknak a tanulóknak, akiknek nem jár normatív támogatás, a Polgármesteri Hivatal a költségvetésben szereplő szociális kiadásokból fedezi a tankönyvek árát. IDŐPONTOK FELADATOK október 28. A szülők, illetve a tanulók tájékoztatása az ingyenesség feltételeiről, valamint a normatív kedvezményen túli további kedvezmények kihirdetése november 15. Tanulói igényfelmérés december 5. A szülők illetve a tanulók értesítése a pénzbeli támogatásról december 19. A szülők illetve a tanulók értesítése a támogatás módjáról január 20. A szülők illetve a tanulók tájékoztatása a tankönyv igénybejelentés időpontjáról február 3. A tanulói tankönyvigény bejelentése február 10. A tankönyvrendelés nyilvánosságra hozatala február 17. A tankönyvrendelés elkészítése február 20. A könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek listájának közzététele: Tankönyvlista, sorszám, raktározási számmal ellátva, faliújságon kifüggesztve augusztus 27. A szülők, illetve tanulók tájékoztatása a tankönyv értékesítésének helyszínéről, valamint az értékesítés időpontjáról. Imrehegy, november

18 KTKT Általános Iskola és Középiskola, Kaskantyúi Általános Iskolájának Tankönyv-ellátási rendje a 2012/2013-as tanévre Időpontok, határidők Feladatok előtt A szülők, illetve a tanulók tájékoztatása az ingyenesség feltételeiről A tanulói igény bejelentése, a szükséges igénylőlapot kitöltése és a jogosultság igazolása a megfelelő okirat bemutatásával. ( A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra.) A tagiskola a felmérés után megállapítja: - hány tanuló igényel új tankönyvet, - hány tanuló kölcsönöz használt tankönyvet, - hány tanuló jogosult az állami normatívára A tagiskola igazgatója tájékoztatja a nevelőtestületet, a Szülői Közösséget a felmérés eredményéről A nevelőtestület meghatározza a tankönyvtámogatás módját, erről írásban értesítik a szülőt A tankönyvrendelést az egyes tantárgyakra vonatkozóan az osztályt, csoportot tanító szaktanár, ennek hiányában az igazgató által kijelölt szaktanár készíti el. Az újonnan induló osztály esetén a leendő osztályfőnök becsült létszám alapján rendeli meg a tankönyveket Átadják a szaktanárok az általuk kiválasztott tankönyvek listáját a tankönyvfelelősnek A tankönyvrendelés nyilvánosságra hozatala. Átadja a tankönyvfelelős a tankönyvrendelést a tankönyv forgalmazónak A tankönyvrendelést indokolt esetben március 30-ig lehet módosítani a tankönyvfelelősnél augusztus 20. után A megrendelt tankönyvek fogadása, átvétele az iskola épületében. Szülők illetve tanulók tájékoztatása a tankönyvosztás időpontjáról augusztus vége Tankönyvosztás: tanévkezdés előtt 1 héttel 18

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Kazincbarcika, 2005. március 16. Fürjesné Csépányi

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Dózsa György Úti Általános Iskola Kazincbarcika, Dózsa György út 39. A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Kazincbarcika, 2004. Pálkövi Zoltánné igazgató Szabályzatunkat az alábbi

Részletesebben

A tankönyvellátásra vonatkozó szabályok

A tankönyvellátásra vonatkozó szabályok VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT A tankönyvellátásra vonatkozó szabályok 2014. A szabályzat hatálya Jelen szabályzat hatálya a VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ tagintézményeinek

Részletesebben

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 4. (1) A költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni a) az Nkt. 46. (5) bekezdésben meghatározott állami támogatás fedezetét.

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ Jókai Mór Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3525 Miskolc, Pallos u. 1 A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Miskolc, 2007. január Németh Bertalanné igazgató TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

A tankönyvellátás és a tankönyvellátás szabályzata

A tankönyvellátás és a tankönyvellátás szabályzata Kandó Kálmán Szakképző Iskola A tankönyvellátás és a tankönyvellátás szabályzata Készítette: dr. Tóth István igazgató Tatabánya, 2012. szeptember 03. 1 A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült

Részletesebben

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere: 1. A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata Csongrád és Térsége Általános Iskola Tankönyvellátási szabályzata 2014. Összeállította: Váradi Gáborné intézményvezető A tankönyvellátással kapcsolatos legfontosabb hatályos jogszabályi előírások A 2001.

Részletesebben

10. számú melléklet. Általános Iskola. rendje. Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója: 032 473. Önkormányzata. Vidáné Wéber Adrienn

10. számú melléklet. Általános Iskola. rendje. Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója: 032 473. Önkormányzata. Vidáné Wéber Adrienn 10. számú melléklet Intézmény neve: Gróf Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Iskolai tankönyvellátás rendje Intézmény székhelye, címe: 2315 Szigethalom Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS HELYI RENDJE

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS HELYI RENDJE DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS HELYI RENDJE A Házirend 3. számú melléklete DEBRECEN 2015 1. A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült : 2011.

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Tóth Pál Általános Iskolájának 2011/12-es tanévre szóló tankönyvellátási rendje

A Kunszállási KIKI Tóth Pál Általános Iskolájának 2011/12-es tanévre szóló tankönyvellátási rendje A Kunszállási KIKI Tóth Pál Általános Iskolájának 2011/12-es tanévre szóló tankönyvellátási rendje A tankönyvellátás közfeladat Az iskolai tankönyvellátás megszervezését a közoktatási törvény, a tankönyvpiac

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS SZABÁLYZATA KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS SZABÁLYZATA 2010. 1. A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról, valamint a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Tájékoztató a 2007/2008. tanévi iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez (részlet)

Új Szöveges dokumentum Tájékoztató a 2007/2008. tanévi iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez (részlet) Tájékoztató a 2007/2008. tanévi iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez (részlet) A jelen tájékoztató a 2007/2008. tanévi iskolai tankönyvrendelés lebonyolítását, a tankönyvellátás megszervezését segítő

Részletesebben

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet. a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet. a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS, A TANKÖNYVELLÁTÁS, A PEDAGÓGUSKÉZIKÖNYYV-ELLÁTÁS

Részletesebben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben Az iskolai tankönyvellátás rendjének elkészítésénél a következő jogszabályokat vettük alapul: 2011. évi CXC.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRŐL KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM CEGLÉD 2013

SZABÁLYZAT A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRŐL KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM CEGLÉD 2013 SZABÁLYZAT A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRŐL KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM CEGLÉD 2013 Az iskolai tankönyvellátás rendjét az alábbi jogszabályok határozzák meg: - 2011. évi

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Törvényi szabályozás: A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti

Részletesebben

TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Iktatószám: /2016/II/1 Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Szakközépiskolája és Szakiskolája 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31. OM azonosító: 203061 TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Tankönyvekkel kapcsolatos jogszabályi változásokkal kiegészítve 2006.03.30. 23..: A változások a hatálybalépés után indult ügyekben érvényesek,

Részletesebben

Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tankönyvellátási szabályzat a 2016/2017- es tanévre

Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tankönyvellátási szabályzat a 2016/2017- es tanévre Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tankönyvellátási szabályzat a 2016/2017- es tanévre Az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével az iskola igazgatója

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 3. számú melléklet Tankönyvtári szabályzat Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvvé

Részletesebben

A 2013/2014-es tanév tankönyvellátásának menete

A 2013/2014-es tanév tankönyvellátásának menete A 2013/2014-es tanév tankönyvellátásának menete a tankönyvrendelet (16/2013. EMMI rendelet) alapján Törvényi szabályozás a tankönyvellátás rendjének meghatározására - A 2012. évi CXXV törvény a tankönyvpiac

Részletesebben

Szekszárdi SzC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, és Kollégiuma 7200 Dombóvár Pannónia út 21.

Szekszárdi SzC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, és Kollégiuma 7200 Dombóvár Pannónia út 21. Szekszárdi SzC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, és Kollégiuma 7200 Dombóvár Pannónia út 21. A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KAZINCZY FERENC REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2013/2014. TANÉVBEN

KAZINCZY FERENC REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2013/2014. TANÉVBEN KAZINCZY FERENC REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 18. E-mail:edorony@tujvaros.hu Telefon 49/542-190 Ügyintéző:Dorony Attiláné Fax: 49/542-190/17 Iktatószám: /2012. Tárgy:

Részletesebben

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN A tankönyvellátás rendjét iskolánk a következő jogszabályok alapján szabályozza: A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szabályzat A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről A Szabályzat hatálya Az iskolai tankönyvellátás rendje legalább

Szabályzat A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről A Szabályzat hatálya Az iskolai tankönyvellátás rendje legalább Szabályzat A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről Hatálybalépés dátuma: 2007. szeptember 04. A Szabályzat hatálya Jelen Szabályzat kiterjed a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző

Részletesebben

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. Jogi szabályozás 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,

Részletesebben

A Püspökhatvani Bene József Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje a 2014-2015-ös tanévre

A Püspökhatvani Bene József Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje a 2014-2015-ös tanévre A Püspökhatvani Bene József Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje a 2014-2015-ös tanévre A tankönyvellátás helyi rendjét az alábbi jogszabályok határozzák meg: a Nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete Az iskolai tankönyvellátás rendje Törvényi szabályozás - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

FESZTY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA KOMÁROM

FESZTY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA KOMÁROM FESZTY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA KOMÁROM A 2016/17. tanév tankönyvellátási rendje Iktatószám: 227/2016. Jogszabályi háttér: - 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról - 2011. évi

Részletesebben

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Szabadhegyi Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Győr, 2017. szeptember 15. Szikszai Krisztina intézményegység-vezető Rémi Péter intézményvezető 1. Jogszabályi

Részletesebben

Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tankönyvellátás rendje a 2017/2018-as tanévben

Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tankönyvellátás rendje a 2017/2018-as tanévben Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tankönyvellátás rendje a 2017/2018-as tanévben Az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével az iskola igazgatója határozza

Részletesebben

A tankönyvtámogatás rendje 2014/2015-ös tanév

A tankönyvtámogatás rendje 2014/2015-ös tanév A tankönyvtámogatás rendje 2014/2015-ös tanév Törvényi szabályozás a tankönyvtámogatás rendjének meghatározására: a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény; 2011. évi CXC. törvény nemzeti

Részletesebben

tankönyvellátási szabályzat

tankönyvellátási szabályzat Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4031 Debrecen, Angyalföld tér 4. Telefon: 52-446-542, Fax: 52-446-420 e-mail: vorosmarty@vorosmarty-debr.sulinet.hu OM azonosító:

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma A tankönyvellátás rendje Érvényes 2016. március 1-jétől Vári A tankönyvellátás rendje 2016. márc. 1-től Oldal 1 Törvényi

Részletesebben

2016. Polgár. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma és Szakképző Iskolája. Tankönyv ellátás helyi rendje

2016. Polgár. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma és Szakképző Iskolája. Tankönyv ellátás helyi rendje Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma és Szakképző Iskolája Tankönyv ellátás helyi rendje Készítette: Strubáné Fenyves Anita igazgató 2016. Polgár Tartalomjegyzék 1. A tankönyvellátás

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola A tankönyvellátás rendje OM azonosító:

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola A tankönyvellátás rendje OM azonosító: Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola A tankönyvellátás rendje OM azonosító: 031528 2014. TARTALOM 1. Jogszabályi háttér a tankönyvtámogatás rendjének meghatározására...

Részletesebben

a 2019/2020. tanévre

a 2019/2020. tanévre Berettyóújfalui SZC Bocskai István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Biharkeresztes A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE a 2019/2020. tanévre Készítette: Sipos Nóra tagintézmény-vezető Hatálybalépés:

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje

Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája 7020 Dunaföldvár, Templom utca 9. 2016/2017-es tanév Jogi szabályozás: 5/1998. (II.18.) MKM

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM H 2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1. Tel/Fax: (00-36) UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM H 2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1. Tel/Fax: (00-36) UNESCO ASSOCIATED SCHOOL A TANKÖNYVELLÁTÁS HELYI RENDJE 2018/2019 Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás rendjének alapjául szolgáló jogszabályok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 2013. évi CCXXXII.

Részletesebben

4964 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 53. szám

4964 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 53. szám 4964 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 53. szám Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

Diadal Úti Általános Iskola

Diadal Úti Általános Iskola Diadal Úti Általános Iskola OM azonosító sz.: 035103 KIK iskolakód: 202006: 1172 Budapest, Rákoscsaba-Újtelep, Diadal u. 43-49. Tel: 2576-514 Fax: 253-5445E-mail: diadal43@gmail.com HTTP://DIADAL.HU Tankönyvrendelési

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje IV. sz. melléklet A tankönyvellátás rendje Törvényi szabályozás a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásában 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról, 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje

Tankönyvellátás rendje A tankönyv is könyv legyen: érdekes és tanulságos szövegeket közlő, olvasásra szánt könyv. (Takács Etel) a 2014-2015-ös tanévre Szeghalom 2014 Jogszabályi háttér Péter András Gimnázium és Szigeti Endre

Részletesebben

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje 1 Jogi szabályozás: - 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

Tankönyvrendelés szabályai

Tankönyvrendelés szabályai Tankönyvrendelés szabályai 1. Az iskolában a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat az iskolatitkár intézi. (rendelés, kiosztás, elszámolás) 2. Az iskola a tankönyvrendeléskor a normatív kedvezményből

Részletesebben

Gyulai SZC Harruckern János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 2018/2019.

Gyulai SZC Harruckern János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 2018/2019. Gyulai SZC Harruckern János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 2018/2019. tanévre Hatálybalépés: 2018. szeptember 1. Czeglédiné Szappanos Anita tagintézmény-vezető

Részletesebben

A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. a 2017/2018. tanévre

A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. a 2017/2018. tanévre Berettyóújfalui SZC Bocskai István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE a 2017/2018. tanévre Készítette: Sipos Nóra tagintézmény-vezető Hatálybalépés: 2017.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRİL 3.sz. melléklet SZABÁLYZAT A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRİL A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (késıbbiekben Kt.), a tankönyvpiac rendjérıl szóló 2001. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: tankönyvpiac

Részletesebben

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 2014 Törvényi szabályozás 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. Törvény módosításáról 501/2013. (XII.29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

Részletesebben

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2019 /2020-AS TANÉVRE 1) Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

1. A tankönyvellátás rendje

1. A tankönyvellátás rendje A Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet tankönyvellátási szabályzata a 2007/2008-as tanévben 1. A tankönyvellátás rendje A tankönyvek kiválasztásának elveit Helyi tantervünk 5. oldala

Részletesebben

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Budapesti Tagintézménye 1037 Budapest, Bécsi út 324. 2016/2017. (a 229/2012. (VIII.

Részletesebben

Az iskolai tankönyvellátás rendjéről. A házirend módosítása Jogszabály-ismertető 2014. március 12.

Az iskolai tankönyvellátás rendjéről. A házirend módosítása Jogszabály-ismertető 2014. március 12. Az iskolai tankönyvellátás rendjéről. A házirend módosítása Jogszabály-ismertető 2014. március 12. A Magyar Közlöny (www.magyarkozlony.hu) 2014. évi 37. számában jelent meg a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé

Részletesebben

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁSI SZABÁLYZAT 2010.

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁSI SZABÁLYZAT 2010. YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁSI SZABÁLYZAT 2010. 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3

Részletesebben

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása A jogszabály megelőző állapota 1. E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni Magyarország területén - az általános iskolában, gimnáziumban,

Részletesebben

Aranyi Imre. igazgató

Aranyi Imre. igazgató DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. január 6. Hatálybalépés ideje: 2014. január 6. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ha pár percet rászánsz,

Ha pár percet rászánsz, Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? Ha pár percet rászánsz, A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Készítette Simonyi Zsolt Dénes könyvtárostanár

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE a 2017/2018. tanévre

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE a 2017/2018. tanévre 9. számú melléklet TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE a 2017/2018. tanévre Tatabányai Szakképzési Centrum Műszaki Szakgimnáziuma Készítette: Akács Róbert igazgató Hatálybalépés: 2016. szeptember 1. A visszavonásig

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 2013/2014-es tanév Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola 1 Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban:

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 7100 Szekszárd, Kadarka u OM:

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 7100 Szekszárd, Kadarka u OM: 2016/2017. tanévre vonatkozó tankönyvellátás lebonyolításának helyi rendje a 2015/16. tanévben A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXII. törvény, A tankönyvvé, a pedagógus-kézikönyvvé

Részletesebben

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói által fizetendő térítési és tandíjak fizetéséről és

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 Kapuvár Fő tér 1. Győr-Moson-Sopron megye (96)

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 Kapuvár Fő tér 1. Győr-Moson-Sopron megye (96) KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 Kapuvár Fő tér 1. Győr-Moson-Sopron megye (96) 596-001 e-mail: polgarmester@kapuvar.hu.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Döntést, jóváhagyást

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN MAGYAR KÓRUSISKOLA. Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás rendje 2017/2018 tanévre

A KODÁLY ZOLTÁN MAGYAR KÓRUSISKOLA. Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás rendje 2017/2018 tanévre A KODÁLY ZOLTÁN MAGYAR KÓRUSISKOLA Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás rendje 2017/2018 tanévre 1. Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének rendje A tankönyvrendelés elkészítésével

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Tájékoztató a 2018/19. évi iskolai étkezésről / KÉRJÜK, EZT A LAPOT ŐRIZZÉK MEG! /

Tájékoztató a 2018/19. évi iskolai étkezésről / KÉRJÜK, EZT A LAPOT ŐRIZZÉK MEG! / Tájékoztató a 2018/19. évi iskolai étkezésről / KÉRJÜK, EZT A LAPOT ŐRIZZÉK MEG! / Kedves Szülő! A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény tájékoztatja Önt, hogy a 2018/2019. tanévben is lehetőség

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben szedhető térítési díjakról és tandíjakról 1 Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendje szabályozására:

Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendje szabályozására: A Kardos László Általános Iskola tankönyvellátása megszervezésének, a tankönyvtámogatás megállapításának, és a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályzata Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának,

Részletesebben

A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. a tanévre. Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola részére

A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. a tanévre. Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola részére A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE a 2019-2020. tanévre a Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola részére Készítette: Almási Katalin Hatálybalépés: 2019. január 11.

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 2013/2014-es tanév Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola 1 Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban:

Részletesebben

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TANKÖNYVELLÁTÁSI REND OM azonosító kód: 203032 Elfogadva: 2015. június 5. Hatálybalépés ideje: 2015. június

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szülői munkaközösség szabályzata

Szülői munkaközösség szabályzata 16. sz. melléklet MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM Szülői munkaközösség szabályzata OM azonosító: 031202 Intézményazonosító: HA2301 2017.09.01 MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kizárólag az 1-8. évfolyamon, valamint az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók részére

Kizárólag az 1-8. évfolyamon, valamint az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók részére 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-08400000 NYILATKOZAT

Részletesebben

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE a 2018/2019. tanévre

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE a 2018/2019. tanévre 09. számú melléklet TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE a 2018/2019. tanévre Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát Péch Antal Szakgimnáziuma Készítette: Akács Róbert igazgató Hatálybalépés: 2018. február 1. A

Részletesebben

A szabályzatot a Szervezeti és Működési Szabályzat részeként kell kezelni!

A szabályzatot a Szervezeti és Működési Szabályzat részeként kell kezelni! A szabályzatot a Szervezeti és Működési Szabályzat részeként kell kezelni! Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés, tanszerellátás

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje

Tankönyvellátás rendje A tankönyv is könyv legyen: érdekes és tanulságos szövegeket közlő, olvasásra szánt könyv. (Takács Etel) a 2015-2016-os tanévre Szeghalom 2015 Jogszabályi háttér Péter András Gimnázium és Szigeti Endre

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT. iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD

Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT. iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? Ha pár percet rász szánsz, A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Készítette Simonyi Zsolt Dénes könyvtárostanár

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje 2015/2016

Tankönyvellátás rendje 2015/2016 Tankönyvellátás rendje 205/206. A tankönyvellátás célja, feladata A tankönyvellátás keretében az iskola tanulóinak egész évben biztosítani kell az iskolában alkalmazott tankönyveket. A tankönyvellátás

Részletesebben

Az iskolai könyvtár tankönyvi szabályzata. Módosítva: szeptember 1.

Az iskolai könyvtár tankönyvi szabályzata. Módosítva: szeptember 1. Az iskolai könyvtár tankönyvi szabályzata Módosítva: 2017. szeptember 1. Jogi szabályozás Az iskolai könyvtárakat érintő 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2011. évi CLXVI. Törvény 14. -a a

Részletesebben

Kiegészítés a házirendhez A tankönyv elvesztésével és a tankönyv megrongálásával okozott kártérítés

Kiegészítés a házirendhez A tankönyv elvesztésével és a tankönyv megrongálásával okozott kártérítés Kiegészítés a házirendhez A tankönyv elvesztésével és a tankönyv megrongálásával okozott kártérítés A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a következő módon tesz

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI RENDJE

OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI RENDJE Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18. Tel: +36-74/451-424; +36-74/451-918; OM: 203054 OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI RENDJE Érvényes: 2017. március

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete

A Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete A Biatorbágyi Általános Iskola szabályzata az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének A Szervezeti és Működési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

VIKÁR SÁNDOR ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VIKÁR SÁNDOR ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VIKÁR SÁNDOR ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉS MÉRTÉKE ÉS RENDJE 2018. SZEPTEMBER 1-TŐL A Nyíregyházi Tankerületi Központ a 2018/2019-es tanévben a Vikár Sándor Zenei Alapfokú

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben