Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ"

Átírás

1 Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Budapest, március 1. Nagy Zoltán Igazgató

2 I. Jogszabályi háttér A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjét az alábbi jogszabályok alapján szabályozom: - a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény, - a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. Törvény - a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. Törvény, - a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. Törvény - a 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről. II. A tankönyvellátás célja és feladatai Az iskolai tankönyvellátás feladata a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása Az intézményi tankönyvellátás rendjét az iskola igazgatója határozza meg a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével. 1. Az iskolában használt tankönyvek Tankönyv az a nyomtatott formában megjelent, illetve elektronikus adathordozón rögzített könyv, amelyet külön jogszabályban meghatározott eljárás keretében tankönyvvé nyilvánítottak, továbbá feltetettek a hivatalos tankönyvjegyzékbe. Pedagógiai Programunk meghatározza az iskola helyi tantervében az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit. Ennek alapján a szakmai munkaközösségek joga az alkalmazandó tankönyvek, taneszközök kiválasztása, a hivatalos tankönyvjegyzékről. Nem lehet rendelni a hivatalos tankönyvjegyzékre fel nem vett tankönyvet. A pedagógusok könyvválasztása: A pedagógusok könyvválasztását elsősorban a hivatalos tankönyvjegyzék, illetve a tankönyvjegyzéket tartalmazó - az Oktatási Hivatal által felügyelt- címen elérhető nyilvántartás segíti. A pedagógus a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével választja ki az általa alkalmazni kívánt tankönyveket és más tanulmányi segédleteket. A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak. A tanítási év közben meglévő tankönyvekre, tanulmányi segédletekre, taneszközökre vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul. Olyan tankönyveket kell választani, amelyek révén a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv napközis, illetve tanulószobai elhelyezése útján - a tankönyvekhez való ingyenes hozzájutás lehetővé válik az arra jogosultak számára. 2.A tankönyvellátás állami támogatása Az éves költségvetési törvény tartalmazza az egy tanulóra jutó tankönyvtámogatás összegét. a) Tanulók ingyenes tankönyvellátása: Fajlagos összeg: Ft/fő/év Igénybe vehető az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók tankönyvellátásához az október 1-jei közoktatási statisztikai állapotra becsült létszám alapján.

3 A hozzájárulás egy tanuló után egy jogcímen igényelhető. b) Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Fajlagos összeg: 1000 Ft/fő/év A tanulók tankönyvellátásához történő általános hozzájárulás. Igénybe vehető az adott év október 1-jei közoktatási statisztikai állapotra becsült létszáma alapján A fenntartói támogatásból elsősorban a normatív kedvezményeket kell biztosítani. A fennmaradó összegből támogathatók ugyanakkor a normatív kedvezményre nem jogosult, ám rászoruló tanulók. Intézményünkben amennyiben olyan tanuló van, aki nem jogosult az ingyenes tankönyvellátásra, részükre a könyvtárból való kölcsönzéssel biztosítjuk a tankönyveket. 3. Normatív kedvezményre (ingyenességre) jogosultak köre: a., tartósan beteg, b., testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, c., pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl.: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitás zavar), d., három- vagy több gyermekes családban él, e., nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, f., rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges: a) a tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, b-c) testi fogyatékos vagy pszichés fejlődési zavar miatt akadályozott tanuló esetén a szakértői vagy a rehabilitációs bizottság szakvéleménye; d-e) a családi pótlék folyósításáról szóló bérjegyzék vagy pénzintézeti számlakivonat vagy postai igazolószelvény f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény estén az erről szóló határozat. Törvénysértő minden olyan gyakorlat, amely bármekkora összegű, a tanítási év bármely időpontjában előírt fizetési kötelezettséget ír elő az ingyenességre jogosult tanulók vagy szüleik számára. 4. Ingyenes tankönyvek biztosításának lehetősége az iskolában: - tartós tankönyvek könyvtári kölcsönzése, - használt tankönyvek biztosítása, - tantermekben elhelyezett tankönyvek igénybevétele Alapvető szempont, hogy az iskola a tartós, több éven át is használható tankönyveket az iskolai könyvtárból kölcsönzéssel bocsássa a tanulók rendelkezésére, ezért minden évben a normatív támogatásnak legalább 25%-át az iskola köteles ilyen módon felhasználni. 5. A normatív kedvezményekre való jogosultság bejelentése és elbírálása A normatív kedvezményre vonatkozó igényt Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz igénylőlapon kell benyújtani. Ezt az iskolában kapja kézhez minden tanuló, és november 15-ig kell visszajuttatni az osztályfőnökökhöz.

4 Ha az időben megkapott igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza az iskolába az igénylő, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni. Ha valaki nem juttatja vissza az igénylőlapot, azt jelenti, hogy nem tart igényt támogatásra. 6. Az iskolai tankönyvellátás Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Minden év február 28-ig kell a tankönyvrendelést elkészíteni. A rendelésnél figyelembe kell venni az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is. A tankönyvrendelést úgy kell elkészíteni, hogy az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz jutás lehetőségét. Iskolánk a tankönyvellátás egyes feladatait tankönyvforgalmazóval látja el, akivel tankönyvellátási szerződést köt. A megállapodást minden év február utolsó napjáig meg kell kötni, illetve szükség szerint módosítani lehet. A tankönyvellátási szerződés olyan tankönyvforgalmazóval köthető, amelyik a kiadótól kapott igazolás alapján rendelkezik a tankönyvforgalmazás jogával. Intézményünk jelenlegi tankönyvforgalmazója: Nebuló Könyvház Kft Budapest Lajos u Az iskola igazgatója a tankönyv-értékesítéssel, a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásával Némethné Varga Ibolya gyógypedagógiai tanárt-könyvtárost bízza meg. Munkáját külön megállapodás szerinti díjazás illeti meg. A díj kifizetése az értékesítésben résztvevő személlyel kötött megbízási szerződés alapján történik. 8. A tankönyvfelelős feladatai 1. Az Igénylőlap a tanulói tankönyvtámogatáshoz és Igénybejelentő lap nyomtatványok feldolgozása 2. A munkaközösségek részvételével a választható tankönyvek listájának összeállítása 3. Az iskola tankönyvek megrendelése a pedagógusok igényeinek megfelelően, terjesztői tankönyv-visszaigazolások ellenőrzése, eltérés esetén korrigálása. 4. A kölcsönzéssel biztosított tankönyvek visszavételezése. 5. A tankönyvek átvétele a terjesztőtől, minőségi, mennyiségi kifogások rendezése. 6. A tartós taneszközök nyilvántartásba vétele, átadása az iskolai könyvtár részére. 7. A tankönyvek kiosztása a tanulók között. 8. A gazdasági ügyintéző részére kimutatás készítése az ingyenesen átadott tankönyvekről a normatív elszámoláshoz (osztály, fő, összeg). 9. A hiányzó tankönyvek pótlása. 10. A visszáru rendezése a terjesztőnek. 11. Elszámolás a tankönyvterjesztővel. 12. Kapcsolattartás a kiadókkal, terjesztőkkel. 13. Részvétel a helyi tankönyvbemutatók szervezésében. 9. Eszközök biztosítása Az iskola a tankönyvellátás megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges eszközöket (nyomtató, számítógép, papír, festék, telefon, helyszín) biztosítja.

5 8. Tankönyvrendelés A tankönyvrendelést az Oktatási Hivatal által felügyelt elektronikus Tankönyvi Adatbáziskezelő Rendszer internet címen kell elkészíteni és elküldeni a Közoktatás Információs Rendszerének és a kiadóknak. A Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének ajánlása alapján a zavartalan tankönyvellátás érdekében a tankönyvterjesztőnek is érdemes elküldeni a rendeléseket a következő csatornákon: - A terjesztő elektronikus rendszerén - A kiadó saját rendelőlapján (elektronikusan vagy papír alapon) - Faxon vagy levélben. A megrendelési folyamat lépései: - Az iskola kiválasztja a megrendelni kívánt tankönyveket és beviszi az internetes rendszerbe. - Az elektronikus rendszer segítségével tájékoztatja a kiadókat, hogy milyen kiadványokat milyen példányszámban kíván megrendelni az adott kiadótól. - A kiadó visszaigazolja, hogy megrendelés esetén felkészült a kiadványok biztosítására. - A kiadói visszaigazolásokat az intézmények elfogadják. - Az informatikai rendszer segítségével az intézmény kinyomtatja a megrendelést, és közvetlenül megküldi a kiadó illetve a Nebuló Könyvház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek, intézményünk tankönyvforgalmazójának részére. - a kiadó visszaigazolja a megrendelést. III. Igényfelmérés, tankönyvrendelés, tankönyvterjesztés, tájékoztatási és egyeztetési rend HATÁR- IDŐ FELADAT A TÁJÉKOZTA- TÁS FORMÁJA, MÓDJA NYOMTATVÁNY A MUNKÁBAN RÉSZT VEVŐK Október 30. Tájékoztató és felmérés Az intézmény vezetője írásban tájékoztatja a szülőket arról, hogy a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény 8..-ának (4) bekezdése alapján kik, milyen jogcímen jogosultak normatív kedvezményre, közli az igényjogosultság igazolásának formáját, és az igénylés elbírálásának elveit. Tájékoztató levél a szülőknek Igénylőlap normatív kedvezményre 23/2004. OM rendelet 5. sz. melléklete Osztályfőnök, tankönyvfelelős Az iskolába belépő új osztályok tanulói

6 esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni. November 15. A tanulói igények felmérése Igénybejelentő lap Osztályfőnök, tankönyvfelelős November 30. Tájékoztató a felmérés eredményéről Az intézmény igazgatója tájékoztatja a nevelőtestületet, a szülői szervezetet és a diákönkormányzatot a felmérés eredményéről, véleményt kér a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. Az igazgató tájékoztatja a fenntartó önkormányzatot a normatív kedvezmény iránti igényt benyújtók létszámáról. Szóbeli tájékoztatás nevelőtestületi értekezleten. Hivatalos levél Igazgató, nevelőtestület, SZMK, DÖK, önkormányzat December 10. A tankönyvrendelés előkészítése A tankönyvrendelés összeállítása munkaközösségvezetők, szaktanárok December 15. A szülők tájékoztatása a választható tankönyvekről A felmérés és a rendelkezésre álló források alapján az intézmény vezetője meghatározza a tankönyvtámogatás végső módját, melyet a nevelőtestület elé terjeszt. A nevelőtestület döntése előtt beszerzi az iskolai szülői szervezet és a DÖK véleményét Szülői értekezleten Írásos vélemény Tankönyvlista osztályfőnökök Igazgató, nevelőtestület, az iskolai szülői szervezet és a DÓK December 15. után A szülők tájékoztatása a végső szabályozásról, a támogatás módjáról, a pénzbeli támogatásról. Január Használható használt

7 Február 15. Február 28. tankönyvek számba vételezése A tankönyvrendelés elkészítése a terjesztő felé (figyelve a belépő osztályok, a tanulók becsült létszámát, a támogatott tanulók létszámát, a felhasználható használt tankönyvek darabszámát) Tankönyvrendelés a internet címen (figyelve a belépő osztályok és a tanulók becsült létszámát) Február utolsó napja Április Június Augusztus Szeptember 5. Szeptember 15. Tankönyvellátási szerződés kötése A tankönyvterjesztő visszaigazolása alapján a megrendelések számszaki ellenőrzése, módosítások elvégzése A kölcsönzéssel biztosított tankönyvek visszavételezése. Pótrendelés elkészítése. A tankönyvek átvétele a terjesztőtől A tankönyvek kiosztása Pótrendelések küldése a kiadóknak Visszáru elkészítése, eljuttatása a terjesztőnek. Honlapon, faliújságon Visszárujegyzék Szerződés igazgató Könyvtáros, tankönyvfelelős Budapest, Nagy Zoltán Igazgató

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ Jókai Mór Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3525 Miskolc, Pallos u. 1 A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Miskolc, 2007. január Németh Bertalanné igazgató TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Kazincbarcika, 2005. március 16. Fürjesné Csépányi

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Tankönyvekkel kapcsolatos jogszabályi változásokkal kiegészítve 2006.03.30. 23..: A változások a hatálybalépés után indult ügyekben érvényesek,

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Törvényi szabályozás: A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti

Részletesebben

Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014.

Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014. Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014. 1 1. Iskolai Tankönyvrendeléssel kapcsolatos jogszabályok kivonata 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 1 A magyar társadalom hosszú

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje

Tankönyvellátás rendje A tankönyv is könyv legyen: érdekes és tanulságos szövegeket közlő, olvasásra szánt könyv. (Takács Etel) a 2014-2015-ös tanévre Szeghalom 2014 Jogszabályi háttér Péter András Gimnázium és Szigeti Endre

Részletesebben

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata A Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette: az iskola igazgatója Hatálybalépés időpontja: 2013. szeptember 1. Felülvizsgálati időpont: 2016. augusztus 31.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvvé

Részletesebben

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete Az iskolai tankönyvellátás rendje Törvényi szabályozás - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Hild József Általános Iskola Készítette: Rajnainé Sima Etel A nevelőtestület testület elfogadásának dátuma: 2013. március 26. A Szülők közössége

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 2842 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 34. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tájékoztatója az iskolai tankönyvellátás 2013.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tájékoztatója az iskolai tankönyvellátás 2013. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tájékoztatója az iskolai tankönyvellátás 2013. évi változásairól Tisztelt Intézményfenntartók, Tisztelt Intézményvezetők, Tisztelt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Csirmaz István igazgató 2013. Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola SZMSZ 2013. Március

Részletesebben

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2013. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat JANKAY TIBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Jakab Sándorné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

A Pilisborosjenői. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Pilisborosjenői. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2015 Tartalomjegyzék Az általános iskolai tagozat házirendje 2 1. Bevezető 2 2. Általános rendelkezések 2 3.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat A Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Pécsi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat 031593 Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom 1 Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és

Részletesebben

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere: 1. A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

Részletesebben

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat SzMSz 2013 Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben