AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA"

Átírás

1 BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: Jóváhagyom: Zsinka András ny. r. dandártábornok BM Személyügyi Főosztály vezetője AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Javaslom: Előterjesztem: Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány Bartos László r. dandártábornok ORFK humánigazgatási szolgálatvezető 2010.

2 ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény, a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény, valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007.(V. 21.) SZMM. rendelet, az OKJ Rendőr szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet, az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet alapján készült. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit, a nevelőtestület állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő szervezet igényeit. A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét képező szakmai programját. Ezen dokumentumot a szakképző intézmény fenntartója hagyja jóvá. 2. A szakképesítés és a részszakképesítés, OKJ-ban szereplő adatai A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: rendőr 1. A részszakképesítés azonosító száma: A részszakképesítés megnevezése: Objektumőr és kísérő 2

3 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: - Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 2. A képzés maximális időtartama: Szakképzési évfolyamok száma: - Óraszám: Elmélet aránya: 40% 4. Gyakorlat aránya: 60% 5. Szakmai alapképzés időtartama: - 6. Megszerezhető kreditek száma: Maximális csoportlétszám: - tanintézeti elméleti képzésnél 35 fő, - gyakorlati képzésnél csoportbontásban 18 fő 3. Megengedett hiányzás: Igazolt hiányzás maximális mértéke betegség, előzetesen engedélyezett szabadság illetve halaszthatatlan szolgálati feladatok miatti visszavezénylés esetén modulonként a képzési idő 20 %-a. Igazolatlan hiányzás nem megengedett. 4. A képzés moduljai: RENDÉSZETI ALAPFELADATOK ÁLTALÁNOS ŐR- ÉS JÁRŐRSZOLGÁLATI FELADATOK 5. Az Objektumőr és kísérő részszakképesítés birtokában rendőr szakképesítés megszerzésére iskolarendszeren kívüli rendőr képzés keretében kerülhet sor. A rendőr szakképesítését célzó további képzésbe történő bekapcsolódás feltétele a B kategóriás vezetői engedély megszerzése és 160 órás csapatszolgálati gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás bemutatása. 3

4 3. A képzés szervezésének feltételei Személyi feltételek Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 17. és a ában, valamint a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 1. számú mellékletében szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el. elméleti oktatás: - a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és tanári szakképzettség, vagy - a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és 2 éves oktatói gyakorlat; gyakorlati képzés: - a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és legalább 1 év, szakirányú szakmai gyakorlat, vagy - legalább a képzés szakirányának megfelelő középfokú végzettség és 3 év szakirányú szakmai gyakorlat Tárgyi feltételek A szakmai elméleti és gyakorlati képzés helyszíne: a szakképző intézmény szaktantermei és egyéb képzési területnek megfelelő egységei. Elméleti oktatás tanterem könyvtár demonstrációs terem szituációs kabinet számítógép-terem lőkiképzési kabinet számítógépes tanterem közlekedési szakkabinet szituációs szakkabinet szituációs utca bűnügyi szakkabinet nyelvi labor gyakorlótér tanpálya Gyakorlati oktatás tanterem demonstrációs terem szituációs kabinet szolgálati hely, ügyeleti szoba számítástechnikai terem lőkiképzési kabinet lőtér tornaterem, kondicionálóterem bűnügyi szakkabinet taktikai ház (rész) gyakorlótér közlekedési szakkabinet tanpálya, tanudvar szituációs utca 4

5 A szakképző intézmény szükség esetén más intézményekkel, szervezetekkel együttműködve megállapodásban rögzített módon gondoskodik a gyakorlati oktatás feltételeiről. A képzési program alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit az esetlegesen közreműködő szervezetnél az illetékes területi rendőri szerv és a szakképző iskola képviselője együttesen ellenőrzi. 4. A képzés célja Az objektumőr és kísérő rész-szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az ezekhez szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes-, társas- és módszerkompetenciák). A rendészeti alapfeladatok modulban foglalt ismeretanyag elsajátításának célja, hogy a résztvevő napi munkája során a vonatkozó jogszabályi környezetnek megfelelően alkalmazni tudja a feladatköréhez tartozó ismereteket, olyan szakmai tudásra, készségekre tegyen szert, mellyel a modulban követelményként jelentkező alapvető szolgálati feladatait el tudja látni. Az általános őr és járőrszolgálati feladatok modulban foglalt ismeretanyag elsajátításának célja, hogy a résztvevő szolgálati feladatai végzéséhez objektum külső és belső biztosítása, őrzése, kísérő feladatok alapos, átfogó ismeretekkel rendelkezzen. Mindkét modul követelményeinek eredményes teljesítése biztosítja a képzés céljának elérését. 5. A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzés során biztosított a Rendőr szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 15/2008. (VII. 28.) IRM rendeletben a és követelménymodulokban feltüntetett feladat-, személyes-, társas-, és módszerkompetenciák megszerzése jelen dokumentum 7. pontja szerinti tartalommal. 6. A program zárása 1. A program zárásának feltételei eredményes modulzáró vizsgák 20 %-on belüli igazolt hiányzás eredményes szakmai vizsga 2. A modulok zárásának módja modulzáró vizsga 3. A program zárásának módja szakmai vizsga 4. Sikertelen teljesítés következménye javító- illetve pótló vizsga 5. A program moduljainak elvégzését igazoló irat tanulmányi értesítő 6. A program egészének elvégzését igazoló irat bizonyítvány 5

6 7. A részszakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelmények szerinti követelménymoduljai A szakmai követelménymodulok felsorolása: A részszakképesítés szakmai követelménymoduljának azonosítója és megnevezése: RENDÉSZETI ALAPFELADATOK A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat, valamint a speciális szakmai, továbbá az etikai szabályokat Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai ismereteit, részt vesz a kötelező továbbképzéseken Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, önvédelmi alapismereteit, végrehajtja az éves fizikai felméréseket és egészségügyi szűréseket Egyéni felszerelését, fegyverzetét, egyen, vagy polgári ruházatát ellenőrzi, karbantartja, kezeli Tevékenységét, megállapításait dokumentálja, rögzíti Adatokat kezel, rögzít, nyilvántartásokat vezet Vezeti szolgálati okmányokat Pontosan, kipihenten jelentkezik szolgálatra Felkészül, felszerel, felveszi az előírt felszereléseket és a lőfegyvert Eligazításon vesz részt Átveszi/átadja a szolgálatot, szolgálatba lép Bevonul szolgálatból Jelentést tesz elöljárójának Tisztán tartja a szolgálati és pihenőkörletét Ellátja a személyek, gépjárművek be- és kiléptetésével összefüggő feladatokat Ellátja a küldemények átvételével kapcsolatos feladatokat Rendészettechnikai eszközöket kezel, alkalmaz Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: D Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint egészségügyi rendszabályok B Alaki, öltözködési szabályok B A szolgálati formákra, szolgálattervezésre, a szolgálatteljesítésre vonatkozó alapvető ismeretek C Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, etikai szabályok C A szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok, jogosultságok, kötelezettségek 6

7 D Szolgálati kötelmek és jogok, a szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok ellátásának rendje D Alkotmányjogi alapismeretek, a Magyar Köztársaság Alkotmánya D A közigazgatás alapfogalmai, rendszere D Emberi-, állampolgári és kisebbségjogi alapismeretek C Objektum-, személy-, vagyonvédelmi és őrzési szabályok B Járőr-, ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálat jellemzői C Fegyverzeti, ballisztikai és lőelméleti ismeretek D Adat-, ügykezelésre, titokvédelemre vonatkozó előírások C Minősített időszaki feladatok általános előírásai B A vezetékes és vezeték nélküli adattovábbításra, hírközlésre vonatkozó ismeretek C Pszichológiai, intézkedés-lélektani és kommunikációs alapismeretek D Rendvédelem-történet, szakma történet B Fizikai állóképességre vonatkozó előírások és önvédelmi alapismeretek D Terepen történő tájékozódás A szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Információforrások kezelése, egyéni tanulási technikák 3 Helyszínrajzok olvasása, értelmezése 4 Híradástechnikai berendezések, eszközök használata 5 Kényszerítő eszközök alkalmazása, használata 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Rendszeretet 3 Önismeret készsége 4 Személyre szabott tanulási készség Személyes kompetenciák: Döntésképesség Elhivatottság, elkötelezettség Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Fejlődőképesség, önfejlesztés, önképzés Felelősségvállalás Kitartás Megbízhatóság Minőségre törekvés Monotónia-tűrés Önállóság Önfegyelem Stressztűrő képesség Szabálytudat Társas kompetenciák: Alkalmazkodó képesség 7

8 Együttműködés Empatikus készség Határozottság Irányíthatóság Kommunikációs készség Konfliktusmegoldó készség Közérthetőség Módszerkompetenciák: Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Figyelemmegosztás Helyzetfelismerő készség Ismeretek helyén való alkalmazása Körültekintés, elővigyázatosság Problémamegoldó készség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: ÁLTALÁNOS ŐR- ÉS JÁRŐRSZOLGÁLATI FELADATOK A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Végrehajtja az elöljárójától kapott jogszerű utasításokat Együttműködik - munkakörének megfelelő mértékben, mélységben - az állami és társadalmi szervezetekkel, a társszervek munkatársaival Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre, vagy utasításra, melynek során betartja a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit Fegyverzettechnikai, számítástechnikai (hardver, szoftver) és híradástechnikai eszközöket kezel, használ, személygépkocsit vezet Biztonsági, rendészettechnikai és más speciális eszközöket kezel, használ Kommunikál szervezeten belül és kívül Jelentést, feljegyzést, feljelentést, jegyzőkönyvet készít Alapszintű elsősegélynyújtást megkezd Alapszintű újraélesztést megkezd (automata külső defibrillátor alkalmazásával) Megteszi az elsődleges intézkedéseket elemi csapás, tűzeset, vízcsőtörés, gázömlés helyszínén, további vészhelyzetet elhárít, közreműködik a katasztrófahelyzet elhárításában Egyéb szolgálati formákban (készenléti, készültségi, felügyeleti, ügyeleti és vonatkísérő) tevékenykedik Elvégzi az objektum külső és belső biztosítását, objektumőri feladatokat lát el, megakadályozza, elhárítja a behatolást, az objektum elleni támadást Ellenőrzi a helyiségek védelmét, zártságát Külön szabályok szerint megfelelően intézkedik rendkívüli esemény bekövetkezése esetén Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad, igazoltat, okmányokat ellenőriz Feltartóztatja az intézkedés alá vont személyeket, átvizsgálja a ruházatot, csomagot, járművet Fokozott ellenőrzésben vesz részt, ellenőrzi a kijelölt helyeket, meghatározott személyeket 8

9 Priorál, azonosít, személy- és tárgykörözésben közreműködik (köröztetést kezdeményez) A jogsértő cselekményeket felismeri, megelőzi, megszakítja, intézkedik bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent) Biztonsági intézkedést foganatosít, elővezetést, előállítást, elfogást hajt végre Testi kényszert, bilincset, vegyi eszközt, elektromos sokkolót, rendőrbotot, kardlapot vagy más eszközt alkalmaz Közúti ellenőrzést végez, szükség esetén forgalmat irányít Útzárat létesít, működtet Lőfegyvert használ, közreműködik fegyveres támadás elhárításában Intézkedik szabálysértőkkel szemben, részfeladatot old meg szabálysértési eljárás lefolytatásában Intézkedései (eljárása) során kép- és hangfelvételt készít Helyszínt biztosít, helyszínrajzot, helyszínvázlatot készít Tanúkutatást, meghallgatást végez, hatáskörébe tartozó mértékben halaszthatatlan nyomozati cselekményeket teljesít, ellát helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt Bevetés jellegű részfeladatokat old meg, részt vesz csapaterős alkalmazásban Intézkedik idegenrendészeti jogszabályok hatálya alá tartozókkal szemben Környezet- és természetvédelemre vonatkozó teendőket lát el Díszeleg, díszőri feladatokat teljesít Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: D A rendvédelem, a rendészet alapelvei, alapvető fogalmai D Jogi alapismeretek (különös tekintettel a nemzetközi és humanitárius jogra) D Kapcsolódó legfontosabb nemzetközi jogi és humanitárius jogforrások C A büntető jogszabályok általános részi, valamint a hatáskörébe tartozó különös részi rendelkezései D A büntetőeljárási jog alapjai C Szabálysértési jogszabályok általános és különös rendelkezései D A közigazgatási hatósági eljárás alapjai C Idegenrendészeti, menekültügyi, toloncolási és visszafogadási alapfogalmak, eljárási szabályok C A kriminalisztika, a kriminológia alapjai A Az elsősegélynyújtás és az újraélesztés C Szolgálatellátási feladatok rendkívüli viszonyok között C Katasztrófa és a tűz elleni védekezésre, károk felszámolására vonatkozó alapvető ismeretek B A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek végrehajtási szabályai és gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi követelményei A Kényszerítő eszközök és ezek alkalmazásának követelményei és elvárásai D Közlekedési alapismeretek és a közúti közlekedés hatósági igazgatása, ellenőrzésének technikai eszközei D Hatáskörébe tartozó bűncselekmények és szabálysértések nyomozása C A körözési tevékenység eszközei, alapvető módszerei 9

10 D A bűnügyi tudományok rendszere, alapvető fogalmak C Fegyverzeti, ballisztikai és lőelméleti (seb-ballisztikai) ismeretek D Szolgálati kötelmek, jogok és a szolgálati érintkezés C Egy idegen nyelvismerete C Szociológiai, pszichológiai, kommunikációs és etikai ismeretek D Az eltérő jogállású személyekkel szembeni intézkedésekre vonatkozó ismeretek A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógép-használat 4 Rendszeretet 4 Egyéni maroklőfegyver szét- és összeszerelése, tűzkésszé tétele 3 Monotónia tűrés Személyes kompetenciák: Döntésképesség Felelősségvállalás Minőségre törekvés Teljesítményorientáció Önbizalom Önfejlesztés-tanulási készség Önállóság Szabálytudat Önkontroll Társas kompetenciák: Alkalmazkodó képesség Empátia Határozottság Kommunikációs készség Együttműködés Módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség Körültekintés-elővigyázatosság 10

11 sorszáma Az azonosító számú, OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ részszakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek és ezekre vonatkozó óraszámok: azonosítója A tananyagegység megnevezése elméleti óraszáma elméletigényes gyakorlati gyakorlati összes 0 0.1/ Alapozó képzés / Jogi és igazgatási alapismeretek / Társadalmi és kommunikációs alapismeretek / Rendészeti szolgálati alapismeretek / Rendészettechnikai, eszközkezelési és alkalmazási alapismeretek 5 5.0/ Önvédelmi és kényszerítőeszköz alkalmazási alapismeretek / Jogi és igazgatási ismeretek / Társadalmi és kommunikációs ismeretek / Rendészettechnikai, eszközkezelési és alkalmazási ismeretek / Őr- és járőrszolgálati ismeretek / Nyomozási ismeretek / Idegen nyelv / Önvédelmi és kényszerítőeszköz alkalmazási ismeretek A modulok összes óramennyisége:

12 8. Az értékelés elvei A tanulók teljesítményét a haladási naplóban folyamatosan ötfokozatú osztályzattal kell értékelni Modulzáró vizsgára csak az bocsátható, aki a modulban lévő összes tananyagegységet legalább elégséges osztályzatra teljesítette. A nem teljesített vagy elégtelenre teljesített tananyagegység pótlására vagy javítására a szakképző iskola által meghatározott időpontokban kerülhet sor. Modulzáró vizsgák: modul 0725-ös modul 0731-es modul feladat száma formája, időtartama tartalma 1. feladat Írásbeli 45 perc A modulban lévő tananyagegységek elméleti részei 2. feladat Szóbeli 25 perc (15 perc felkészülési idő és 10 perc válaszadás idő) 1. feladat Szóbeli 25 perc (15 perc felkészülési idő és 10 perc válaszadás idő) 2. feladat Gyakorlati 15 perc (5 perc felkészülési idő és 10 perc végrehajtási idő) A modulban lévő tananyagegységek elméleti részei A modulban lévő tananyagegységek elméleti részei Személyes szabadságot nem korlátozó és korlátozó intézkedések, a kényszerítő eszközök alkalmazása megjegyzés Felügyelőtanárt a szakképző iskola biztosít Kéttagú bizottság előtt (a bizottság tagjait a szakképző iskola szaktanárai alkotják) Kéttagú bizottság előtt (a bizottság tagjait a szakképző iskola szaktanárai alkotják) Kéttagú bizottság előtt (a bizottság tagjait a szakképző iskola szaktanárai alkotják) A modulzáró vizsgák letételének sorrendisége nem kötött A nem vagy elégtelenre teljesített modulzáró vizsga pótlására vagy javítására a szakképző iskola által meghatározott időpontokban kerülhet sor 12

13 9. Képzés alóli mentességet az kaphat aki: Írásban legalább egy teljes modul alól kéri mentesítését; Hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a kérelemben foglalt modulban, vagy a modulokban lévő ismereteke valahol már elsajátította vagy; A szakképző iskola által megtartott előzetes tudásszint felmérésen legalább megfelelt szinten teljesített. 10. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: A képzés eredményes elvégzéséről szóló szakképző iskola által kiállított tanulmányi értesítő megléte A fenti dokumentum annak adható ki aki: - a programban előírt összes tananyagegységet legalább elégséges osztályzatra teljesítette és - mindkét modulzáró vizsgáját legalább elégséges osztályzatra teljesítette (a modulzáró vizsgák eredményes letételéről a szakképző iskola tanulmányi értesítőt 20/2007. (V. 21.) SzMM rendelet 7. sz. melléklet készít) A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: RENDÉSZETI ALAPFELADATOK A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Általános szolgálati feladatok A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (30 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% 13

14 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: ÁLTALÁNOS ŐR- ÉS JÁRŐRSZOLGÁLATI FELADATOK A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Általános őr- és járőrszolgálati feladatok A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Személyes szabadságot nem korlátozó és korlátozó intézkedések, a kényszerítő eszközök alkalmazása. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 60% A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének -ezen szakmai és vizsgakövetelmények szerinti korábbi teljesítése. 14

15 II. A központi program tananyagegységei Az azonosító számú, OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ részszakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek és ezekre vonatkozó óraszámok: os Modul 0. A TANANYAGEGYSÉG Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma azonosítója megnevezése jellege azonosítója elméleti elméletigényes gyakorlat gyakorlati összes 0.0/ Alapozó képzés sza 0.1/ Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni. 1. tananyagelem 0. 1/ Alapozó képzés Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai ismereteit, részt vesz a kötelező továbbképzéseken Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, önvédelmi alapismereteit, Egyéni felszerelését, fegyverzetét, egyen, vagy polgári ruházatát ellenőrzi, karbantartja, kezeli Pontosan, kipihenten jelentkezik szolgálatra Tisztán tartja a szolgálati és pihenőkörletét Rendészettechnikai eszközöket kezel, alkalmaz Hozzárendelt szakmai készségek: 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése. 3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése. 4. szint Köznyelvi beszédkészség. 15

16 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése. 3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése. 4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség. 4. szint Híradástechnikai berendezések, eszközök használata 4. szint Rendszeretet 4. szint Személyre szabott tanulási készség 3. szint Önismeret készsége Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat, Elhivatottság, elkötelezettség, Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, Kitartás, Monotónia-tűrés, Önfegyelem, Stressztűrő képesség Hozzárendelt társas kompetenciák: Alkalmazkodó képesség, Együttműködés, Határozottság, Irányíthatóság, Kommunikációs készség Hozzárendelt módszerkompetencia: Problémamegoldó készség, Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15% Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Tesztfeladat megoldása 5% A képzési helyszín jellege: Tanterem, Alakuló-tér, Udvar Képzési idő: 20 óra elméletigényes gyakorlat és 20 óra gyakorlat osztálykeretben. A képző intézmény által felállított képzési szabályok és a Rendőrség által elvárt normák megismerése. Fizikális kondíció javítása, a formaruha / egyenruha viselésének elsajátítása. A szolgálati érintkezés alapjainak megismerése, begyakorlása. Az alapvető alaki fogások végrehajtásának gyakorlása, fizikális és pszichés tűrőképesség fokozása. A csapatszellem kialakítása, a szabálytudat erősítése. A rendészeti szervezethez tartozás érzésének kialakítása, az együttműködő képesség fokozása. Társas együttélés szabályai oktatási időben és azon kívül, az iskola és diákszállás rendjének megismerése és betartása. A képzésben alkalmazott eszközkészlet és módszertan megismerése, alkalmazása. 16

17 1. A TANANYAGEGYSÉG Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma azonosítója megnevezése jellege azonosítója elméleti elméletigényes gyakorlat gyakorlati összes 1.0/ Jogi és igazgatási alapismeretek sza 1.1/ Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni. 1. tananyagelem 1. 1/ Alkotmány és közigazgatási jogi alapismeretek Folyamatosan figyelemmel kíséri és alkalmazza, betartja a szolgálati tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, normákat. Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai ismereteit, részt vesz a kötelező továbbképzéseken, felméréseken. Betartja az állam-, szolgálati-, magán-, üzleti titkokat, a személyes adatok kezelésére, védelmére vonatkozó előírásokat. D típus Az alkotmányosság elvei, a Magyar Köztársaság Alkotmánya. C típus A közigazgatás alapfogalmai, rendszere. D típus Emberi-, állampolgári és kisebbségjogi alapismeretek. Hozzárendelt szakmai készségek: 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése. 3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése. 4. szint Köznyelvi beszédkészség. 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése. 17

18 3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése. 4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség. Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat, Döntésképesség. Hozzárendelt társas kompetenciák:- Hozzárendelt módszerkompetencia: Problémamegoldó készség. Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15% Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15% Tesztfeladat megoldása 5% A képzési helyszín jellege: Tanterem, Könyvtár. Képzési idő: 6 óra elmélet osztálykeretben. Bevezetés a jogi alapismeretekbe: a jog fogalma, a jogforrás, jogág, jogrendszer, jogi norma. A jogszabályi hierarchia, jogszabályok érvényessége és hatályossága. A Magyar Köztársaság Alkotmányának szerkezete, fontosabb elvei. A magyar állampolgárság megszerzése és megszűnése. Emberi- és kisebbségi jogi alapismeretek: az emberi jog,- az állampolgári,- és alapvető jogok fogalma, a kisebbségi jogok védelme, az emberi és kisebbségi jogok garantálása a rendvédelmi szervek intézkedései során. A közigazgatás joggal kapcsolatos alapismeretek: a közigazgatás fogalma. A közigazgatási hatósági alapeljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapfogalmai, hatálya. Joghatóság, hatáskör, illetékesség. A közigazgatási alapeljárás. A fegyveres rendvédelmi szervek helye és szerepe a közigazgatás rendszerében. 18

19 2. TANANYAGEGYSÉG Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma azonosítója megnevezése jellege azonosítója elméleti elméletigényes gyakorlat gyakorlati összes 2.0/ Társadalmi és kommunikációs alapismeretek sza 2.1/ sza 2.2/ sza 2.3/ sza 2.4/ Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni. 1. tananyagelem 2. 1/ Társadalmi alapismeretek Folyamatosan figyelemmel kíséri és alkalmazza, betartja a szolgálati tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, normákat. Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai ismereteit, részt vesz a kötelező továbbképzéseken, felméréseken. C típus Pszichológiai, intézkedés-lélektani,- kommunikációs és szociológiai alapismeretek. C típus Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, etikai szabályok. D típus Rendvédelem/rendészet szakmatörténet. Hozzárendelt szakmai készségek: 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése. 3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése. 4. szint Köznyelvi beszédkészség. 19

20 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése. 3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése. 4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség, tanulási technikák 3. szint Önismeret készsége 3. szint Információforrások kezelésének készsége. Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség, Szabálytudat. Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát), Empatikus készség. Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő,- és problémamegoldó készség. Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30% Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% Információk önálló rendszerezése 10% Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15% Elemzés készítése tapasztalatokról 10% Csoportos helyzetgyakorlat 15% A képzési helyszín jellege: Tanterem, Demonstrációs terem, Szituációs kabinet. Képzési idő: 5 óra elmélet csoportbontásban. A rendvédelmi szervek a polgári társadalomban. A rendvédelmi szervek feladatai a nemzet biztonságának fenntartásában. Rendvédelem-történet: Rendvédelem/rendészet az I, II világháború között és a II világháborútól napjainkig. A multikulturális társadalom, etnikai, kulturális és vallási közösségek a társadalmakban. Az erkölcs és etika kérdései a rendvédelmi munkában. A rendvédelmi szervek tisztviselőivel szembeni erkölcsi követelmények, egységes nemzetközi elvárások.(etikai kódex.) A korrupció megelőzése, felismerése és visszaszorítása.. 2. tananyagelem 2. 2/ A személyiségfejlesztés alapjai Folyamatosan figyelemmel kíséri és alkalmazza, betartja a szolgálati tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, normákat. Folyamatosan fejleszti, szinten tartja szakmai ismereteit, részt vesz a kötelező továbbképzéseken, felméréseken. C típus Pszichológiai, intézkedés-lélektani és kommunikációs alapismeretek. 20

RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 06 2. A szakképesítés megnevezése: Rendőr 3. Szakképesítések

Részletesebben

1. Általános irányelvek

1. Általános irányelvek 1.1. A képzés szabályozásának jogi háttere A képzési program alapján készült. 1. Általános irányelvek - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, - a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv. -

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM RENDŐR SZAKKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM RENDŐR SZAKKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: Jóváhagyom: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter RENDŐR SZAKKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Javaslom: Előterjesztem: Dr. Bencze József r.altábornagy

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI RENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 06 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Rendőr 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

34/2011. (X. 7.) BM rendelet

34/2011. (X. 7.) BM rendelet 34/2011. (X. 7.) BM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet módosításáról

Részletesebben

RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 06 2. A szakképesítés megnevezése: Rendőr 3. Szakképesítések

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ 468 Tantárgyak, témakörök Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. A magyarországi fegyveres szervek története Fegyveres szervek alapismeretek A fegyveres szervek

Részletesebben

. /2011. (.) BM rendelet

. /2011. (.) BM rendelet . /2011. (.) BM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet módosításáról A szakképzésről

Részletesebben

TARTALOM. A Kormány tagjának rendelete

TARTALOM. A Kormány tagjának rendelete BUDAPEST, 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS 7 8. SZÁM TARTALOM Oldal A Kormány tagjának rendelete Az igazságügyi és rendészeti miniszter 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelete az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FELÜGYELŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FELÜGYELŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FELÜGYELŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 2.94.4. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 AZ 1 ÉVES KÉPZÉSI IDŐTARTAMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (a szakmairány megjelölésével) HATÁRRENDÉSZETI RENDŐR szakmairány SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus 3. 3.1

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus

Részletesebben

HATÁRRENDÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HATÁRRENDÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HATÁRRENÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Határrendész

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ 3 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ 3 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ 3 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 146 01 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 861 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 40. SORSZÁMÚ SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

A 40. SORSZÁMÚ SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok A 40. SORSZÁMÚ SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 861 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 RENDŐR TISZTHELYETTES (KÖZLEKEDÉSI RENDŐR) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 RENDŐR TISZTHELYETTES (KÖZLEKEDÉSI RENDŐR) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 RENDŐR TISZTHELYETTES (KÖZLEKEDÉSI RENDŐR) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 863 02 0000 00 00

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Megnevezése A képzési program OKJ azonosító 32 720 01 Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi szám A képzési program

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

RENDÉSZETI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

RENDÉSZETI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK RENDÉSZETI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.1. A szakképesítés azonosító : 54 345 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 22 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 322 02 0000

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 322 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Segédlevéltáros

Részletesebben

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok )

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) Közrendvédelmi ismeretek tantárgy Nagy Attila r.alezredes tantárgyfelelős A 9. évfolyam tantárgyaihoz tartozó, 1.3.2. Fegyveres szervek alapismeretek

Részletesebben

RENDÉSZETI SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

RENDÉSZETI SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK RENDÉSZETI SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 61 861 01 2. A szakképesítés megnevezése: Rendészeti

Részletesebben

AUTÓTECHNIKUS. alapján készült.

AUTÓTECHNIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FELÜGYELŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FELÜGYELŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FELÜGYELŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 01 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei A felsőfokú szakképzés megnevezése: Jogi asszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: Ügyvitel szakmacsoport A szakképesítés OKJ azonosító száma, kiadásának éve: 55 6 01 0000 00 00 008. A szakmai

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

VÁGÓÁLLAT-MINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VÁGÓÁLLAT-MINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VÁGÓÁLLATMINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 541 01 2. A szakképesítés megnevezése: Vágóállatminősítő

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

VÉSNÖK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VÉSNÖK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VÉSNÖK SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 215 02 2. szakképesítés megnevezése: Vésnök 3. Szakképesítések köre: 3.1

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1877-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

38. Az R. Melléklete a RENDÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet címét követően a következő szöveggel egészül ki:

38. Az R. Melléklete a RENDÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet címét követően a következő szöveggel egészül ki: 38. Az R. Melléklete a RENDÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet címét követően a következő szöveggel egészül ki: I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A rendészet ismeretek ágazati

Részletesebben

BIZTONSÁGI ŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

BIZTONSÁGI ŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK IZTONSÁGI ŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 861 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: iztonsági

Részletesebben

HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

ÁGAZATI NAGYBANI KERETTANTERVI KIVONAT

ÁGAZATI NAGYBANI KERETTANTERVI KIVONAT ÁGAZATI NAGYBANI KERETTANTERVI KIVONAT I. 9. évf. 1. Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. tantárgy 72 óra 1.3.1. A magyarországi fegyveres szervek története 6 óra 1.3.2. Fegyveres szervek alapismerete

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító:

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18. OM azonosító: 036005 Képzési program Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító: 21 623 02 KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

HOSTESS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HOSTESS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HOSTESS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 812 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Hostess 3. Szakképesítések

Részletesebben

A 186. sorszámú Mentálhigiénés asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 186. sorszámú Mentálhigiénés asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 186. sorszámú Mentálhigiénés asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 19 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vízkútfúró

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

S Z A K K É P Z É S I H E L Y I T A N T E R V a XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ

S Z A K K É P Z É S I H E L Y I T A N T E R V a XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ S Z A K K É P Z É S I H E L Y I T A N T E R V a XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó 54 345 01 KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ ÉRVÉNYES 2016.09.01-TŐL FELMENŐ RENDSZERBEN 1. A(z)

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÖZÉPFOKÚ SZAKMAI KÉPZÉS

KÖZÉPFOKÚ SZAKMAI KÉPZÉS KÖZÉPFOKÚ SZAKMAI KÉPZÉS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A képzés szabályozásának jogi háttere A Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti iskola szakközépiskolai képzésének szakmai programja a a közoktatásról szóló,

Részletesebben

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02 1.2.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

VALUTAPÉNZTÁROS ÉS VALUTAÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VALUTAPÉNZTÁROS ÉS VALUTAÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VALUTAPÉNZTÁROS ÉS VALUTAÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 343 04 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

TŰZOLTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TŰZOLTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TŰZOLTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 861 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Tűzoltó 3. 3.1

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI REFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖZBESZERZÉSI REFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖZESZERZÉSI REFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 343 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 624 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Cseri út 6. OM: 034173 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT Gázfogyasztó-berendezés

Részletesebben

HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKTÁRS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 347 01 0000 00 00 2. szakképesítés

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység

Részletesebben

BIZTONSÁGSZERVEZŐ I.

BIZTONSÁGSZERVEZŐ I. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév GYAKORLATI OKTATÓ felsőfokú szakképzés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

A 23. sorszámú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 23. sorszámú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 23. sorszámú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölével) megnevezű szakképesít szakmai vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesít azonosító száma:

Részletesebben

SZEMÉLY- VAGYONŐR KÉPZÉSI PROGRAM OKJ 32 861 01

SZEMÉLY- VAGYONŐR KÉPZÉSI PROGRAM OKJ 32 861 01 SZEMÉLY- VAGYONŐR KÉPZÉSI PROGRAM OKJ 32 861 01 Ajánlás az Fktv. 10. (1) aa) pontja szerinti képzési program felépítéséhez KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program Azonos a KÉRELEMBEN feltüntetett adatokkal

Részletesebben

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás.

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben