AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA"

Átírás

1 BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: Jóváhagyom: Zsinka András ny. r. dandártábornok BM Személyügyi Főosztály vezetője AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Javaslom: Előterjesztem: Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány Bartos László r. dandártábornok ORFK humánigazgatási szolgálatvezető 2010.

2 ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény, a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény, valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007.(V. 21.) SZMM. rendelet, az OKJ Rendőr szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet, az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet alapján készült. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit, a nevelőtestület állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő szervezet igényeit. A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét képező szakmai programját. Ezen dokumentumot a szakképző intézmény fenntartója hagyja jóvá. 2. A szakképesítés és a részszakképesítés, OKJ-ban szereplő adatai A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: rendőr 1. A részszakképesítés azonosító száma: A részszakképesítés megnevezése: Objektumőr és kísérő 2

3 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: - Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 2. A képzés maximális időtartama: Szakképzési évfolyamok száma: - Óraszám: Elmélet aránya: 40% 4. Gyakorlat aránya: 60% 5. Szakmai alapképzés időtartama: - 6. Megszerezhető kreditek száma: Maximális csoportlétszám: - tanintézeti elméleti képzésnél 35 fő, - gyakorlati képzésnél csoportbontásban 18 fő 3. Megengedett hiányzás: Igazolt hiányzás maximális mértéke betegség, előzetesen engedélyezett szabadság illetve halaszthatatlan szolgálati feladatok miatti visszavezénylés esetén modulonként a képzési idő 20 %-a. Igazolatlan hiányzás nem megengedett. 4. A képzés moduljai: RENDÉSZETI ALAPFELADATOK ÁLTALÁNOS ŐR- ÉS JÁRŐRSZOLGÁLATI FELADATOK 5. Az Objektumőr és kísérő részszakképesítés birtokában rendőr szakképesítés megszerzésére iskolarendszeren kívüli rendőr képzés keretében kerülhet sor. A rendőr szakképesítését célzó további képzésbe történő bekapcsolódás feltétele a B kategóriás vezetői engedély megszerzése és 160 órás csapatszolgálati gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás bemutatása. 3

4 3. A képzés szervezésének feltételei Személyi feltételek Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 17. és a ában, valamint a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 1. számú mellékletében szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el. elméleti oktatás: - a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és tanári szakképzettség, vagy - a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és 2 éves oktatói gyakorlat; gyakorlati képzés: - a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és legalább 1 év, szakirányú szakmai gyakorlat, vagy - legalább a képzés szakirányának megfelelő középfokú végzettség és 3 év szakirányú szakmai gyakorlat Tárgyi feltételek A szakmai elméleti és gyakorlati képzés helyszíne: a szakképző intézmény szaktantermei és egyéb képzési területnek megfelelő egységei. Elméleti oktatás tanterem könyvtár demonstrációs terem szituációs kabinet számítógép-terem lőkiképzési kabinet számítógépes tanterem közlekedési szakkabinet szituációs szakkabinet szituációs utca bűnügyi szakkabinet nyelvi labor gyakorlótér tanpálya Gyakorlati oktatás tanterem demonstrációs terem szituációs kabinet szolgálati hely, ügyeleti szoba számítástechnikai terem lőkiképzési kabinet lőtér tornaterem, kondicionálóterem bűnügyi szakkabinet taktikai ház (rész) gyakorlótér közlekedési szakkabinet tanpálya, tanudvar szituációs utca 4

5 A szakképző intézmény szükség esetén más intézményekkel, szervezetekkel együttműködve megállapodásban rögzített módon gondoskodik a gyakorlati oktatás feltételeiről. A képzési program alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit az esetlegesen közreműködő szervezetnél az illetékes területi rendőri szerv és a szakképző iskola képviselője együttesen ellenőrzi. 4. A képzés célja Az objektumőr és kísérő rész-szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az ezekhez szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes-, társas- és módszerkompetenciák). A rendészeti alapfeladatok modulban foglalt ismeretanyag elsajátításának célja, hogy a résztvevő napi munkája során a vonatkozó jogszabályi környezetnek megfelelően alkalmazni tudja a feladatköréhez tartozó ismereteket, olyan szakmai tudásra, készségekre tegyen szert, mellyel a modulban követelményként jelentkező alapvető szolgálati feladatait el tudja látni. Az általános őr és járőrszolgálati feladatok modulban foglalt ismeretanyag elsajátításának célja, hogy a résztvevő szolgálati feladatai végzéséhez objektum külső és belső biztosítása, őrzése, kísérő feladatok alapos, átfogó ismeretekkel rendelkezzen. Mindkét modul követelményeinek eredményes teljesítése biztosítja a képzés céljának elérését. 5. A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzés során biztosított a Rendőr szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 15/2008. (VII. 28.) IRM rendeletben a és követelménymodulokban feltüntetett feladat-, személyes-, társas-, és módszerkompetenciák megszerzése jelen dokumentum 7. pontja szerinti tartalommal. 6. A program zárása 1. A program zárásának feltételei eredményes modulzáró vizsgák 20 %-on belüli igazolt hiányzás eredményes szakmai vizsga 2. A modulok zárásának módja modulzáró vizsga 3. A program zárásának módja szakmai vizsga 4. Sikertelen teljesítés következménye javító- illetve pótló vizsga 5. A program moduljainak elvégzését igazoló irat tanulmányi értesítő 6. A program egészének elvégzését igazoló irat bizonyítvány 5

6 7. A részszakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelmények szerinti követelménymoduljai A szakmai követelménymodulok felsorolása: A részszakképesítés szakmai követelménymoduljának azonosítója és megnevezése: RENDÉSZETI ALAPFELADATOK A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat, valamint a speciális szakmai, továbbá az etikai szabályokat Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai ismereteit, részt vesz a kötelező továbbképzéseken Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, önvédelmi alapismereteit, végrehajtja az éves fizikai felméréseket és egészségügyi szűréseket Egyéni felszerelését, fegyverzetét, egyen, vagy polgári ruházatát ellenőrzi, karbantartja, kezeli Tevékenységét, megállapításait dokumentálja, rögzíti Adatokat kezel, rögzít, nyilvántartásokat vezet Vezeti szolgálati okmányokat Pontosan, kipihenten jelentkezik szolgálatra Felkészül, felszerel, felveszi az előírt felszereléseket és a lőfegyvert Eligazításon vesz részt Átveszi/átadja a szolgálatot, szolgálatba lép Bevonul szolgálatból Jelentést tesz elöljárójának Tisztán tartja a szolgálati és pihenőkörletét Ellátja a személyek, gépjárművek be- és kiléptetésével összefüggő feladatokat Ellátja a küldemények átvételével kapcsolatos feladatokat Rendészettechnikai eszközöket kezel, alkalmaz Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: D Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint egészségügyi rendszabályok B Alaki, öltözködési szabályok B A szolgálati formákra, szolgálattervezésre, a szolgálatteljesítésre vonatkozó alapvető ismeretek C Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, etikai szabályok C A szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok, jogosultságok, kötelezettségek 6

7 D Szolgálati kötelmek és jogok, a szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok ellátásának rendje D Alkotmányjogi alapismeretek, a Magyar Köztársaság Alkotmánya D A közigazgatás alapfogalmai, rendszere D Emberi-, állampolgári és kisebbségjogi alapismeretek C Objektum-, személy-, vagyonvédelmi és őrzési szabályok B Járőr-, ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálat jellemzői C Fegyverzeti, ballisztikai és lőelméleti ismeretek D Adat-, ügykezelésre, titokvédelemre vonatkozó előírások C Minősített időszaki feladatok általános előírásai B A vezetékes és vezeték nélküli adattovábbításra, hírközlésre vonatkozó ismeretek C Pszichológiai, intézkedés-lélektani és kommunikációs alapismeretek D Rendvédelem-történet, szakma történet B Fizikai állóképességre vonatkozó előírások és önvédelmi alapismeretek D Terepen történő tájékozódás A szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Információforrások kezelése, egyéni tanulási technikák 3 Helyszínrajzok olvasása, értelmezése 4 Híradástechnikai berendezések, eszközök használata 5 Kényszerítő eszközök alkalmazása, használata 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Rendszeretet 3 Önismeret készsége 4 Személyre szabott tanulási készség Személyes kompetenciák: Döntésképesség Elhivatottság, elkötelezettség Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Fejlődőképesség, önfejlesztés, önképzés Felelősségvállalás Kitartás Megbízhatóság Minőségre törekvés Monotónia-tűrés Önállóság Önfegyelem Stressztűrő képesség Szabálytudat Társas kompetenciák: Alkalmazkodó képesség 7

8 Együttműködés Empatikus készség Határozottság Irányíthatóság Kommunikációs készség Konfliktusmegoldó készség Közérthetőség Módszerkompetenciák: Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Figyelemmegosztás Helyzetfelismerő készség Ismeretek helyén való alkalmazása Körültekintés, elővigyázatosság Problémamegoldó készség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: ÁLTALÁNOS ŐR- ÉS JÁRŐRSZOLGÁLATI FELADATOK A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Végrehajtja az elöljárójától kapott jogszerű utasításokat Együttműködik - munkakörének megfelelő mértékben, mélységben - az állami és társadalmi szervezetekkel, a társszervek munkatársaival Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre, vagy utasításra, melynek során betartja a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit Fegyverzettechnikai, számítástechnikai (hardver, szoftver) és híradástechnikai eszközöket kezel, használ, személygépkocsit vezet Biztonsági, rendészettechnikai és más speciális eszközöket kezel, használ Kommunikál szervezeten belül és kívül Jelentést, feljegyzést, feljelentést, jegyzőkönyvet készít Alapszintű elsősegélynyújtást megkezd Alapszintű újraélesztést megkezd (automata külső defibrillátor alkalmazásával) Megteszi az elsődleges intézkedéseket elemi csapás, tűzeset, vízcsőtörés, gázömlés helyszínén, további vészhelyzetet elhárít, közreműködik a katasztrófahelyzet elhárításában Egyéb szolgálati formákban (készenléti, készültségi, felügyeleti, ügyeleti és vonatkísérő) tevékenykedik Elvégzi az objektum külső és belső biztosítását, objektumőri feladatokat lát el, megakadályozza, elhárítja a behatolást, az objektum elleni támadást Ellenőrzi a helyiségek védelmét, zártságát Külön szabályok szerint megfelelően intézkedik rendkívüli esemény bekövetkezése esetén Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad, igazoltat, okmányokat ellenőriz Feltartóztatja az intézkedés alá vont személyeket, átvizsgálja a ruházatot, csomagot, járművet Fokozott ellenőrzésben vesz részt, ellenőrzi a kijelölt helyeket, meghatározott személyeket 8

9 Priorál, azonosít, személy- és tárgykörözésben közreműködik (köröztetést kezdeményez) A jogsértő cselekményeket felismeri, megelőzi, megszakítja, intézkedik bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent) Biztonsági intézkedést foganatosít, elővezetést, előállítást, elfogást hajt végre Testi kényszert, bilincset, vegyi eszközt, elektromos sokkolót, rendőrbotot, kardlapot vagy más eszközt alkalmaz Közúti ellenőrzést végez, szükség esetén forgalmat irányít Útzárat létesít, működtet Lőfegyvert használ, közreműködik fegyveres támadás elhárításában Intézkedik szabálysértőkkel szemben, részfeladatot old meg szabálysértési eljárás lefolytatásában Intézkedései (eljárása) során kép- és hangfelvételt készít Helyszínt biztosít, helyszínrajzot, helyszínvázlatot készít Tanúkutatást, meghallgatást végez, hatáskörébe tartozó mértékben halaszthatatlan nyomozati cselekményeket teljesít, ellát helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt Bevetés jellegű részfeladatokat old meg, részt vesz csapaterős alkalmazásban Intézkedik idegenrendészeti jogszabályok hatálya alá tartozókkal szemben Környezet- és természetvédelemre vonatkozó teendőket lát el Díszeleg, díszőri feladatokat teljesít Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: D A rendvédelem, a rendészet alapelvei, alapvető fogalmai D Jogi alapismeretek (különös tekintettel a nemzetközi és humanitárius jogra) D Kapcsolódó legfontosabb nemzetközi jogi és humanitárius jogforrások C A büntető jogszabályok általános részi, valamint a hatáskörébe tartozó különös részi rendelkezései D A büntetőeljárási jog alapjai C Szabálysértési jogszabályok általános és különös rendelkezései D A közigazgatási hatósági eljárás alapjai C Idegenrendészeti, menekültügyi, toloncolási és visszafogadási alapfogalmak, eljárási szabályok C A kriminalisztika, a kriminológia alapjai A Az elsősegélynyújtás és az újraélesztés C Szolgálatellátási feladatok rendkívüli viszonyok között C Katasztrófa és a tűz elleni védekezésre, károk felszámolására vonatkozó alapvető ismeretek B A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek végrehajtási szabályai és gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi követelményei A Kényszerítő eszközök és ezek alkalmazásának követelményei és elvárásai D Közlekedési alapismeretek és a közúti közlekedés hatósági igazgatása, ellenőrzésének technikai eszközei D Hatáskörébe tartozó bűncselekmények és szabálysértések nyomozása C A körözési tevékenység eszközei, alapvető módszerei 9

10 D A bűnügyi tudományok rendszere, alapvető fogalmak C Fegyverzeti, ballisztikai és lőelméleti (seb-ballisztikai) ismeretek D Szolgálati kötelmek, jogok és a szolgálati érintkezés C Egy idegen nyelvismerete C Szociológiai, pszichológiai, kommunikációs és etikai ismeretek D Az eltérő jogállású személyekkel szembeni intézkedésekre vonatkozó ismeretek A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógép-használat 4 Rendszeretet 4 Egyéni maroklőfegyver szét- és összeszerelése, tűzkésszé tétele 3 Monotónia tűrés Személyes kompetenciák: Döntésképesség Felelősségvállalás Minőségre törekvés Teljesítményorientáció Önbizalom Önfejlesztés-tanulási készség Önállóság Szabálytudat Önkontroll Társas kompetenciák: Alkalmazkodó képesség Empátia Határozottság Kommunikációs készség Együttműködés Módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség Körültekintés-elővigyázatosság 10

11 sorszáma Az azonosító számú, OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ részszakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek és ezekre vonatkozó óraszámok: azonosítója A tananyagegység megnevezése elméleti óraszáma elméletigényes gyakorlati gyakorlati összes 0 0.1/ Alapozó képzés / Jogi és igazgatási alapismeretek / Társadalmi és kommunikációs alapismeretek / Rendészeti szolgálati alapismeretek / Rendészettechnikai, eszközkezelési és alkalmazási alapismeretek 5 5.0/ Önvédelmi és kényszerítőeszköz alkalmazási alapismeretek / Jogi és igazgatási ismeretek / Társadalmi és kommunikációs ismeretek / Rendészettechnikai, eszközkezelési és alkalmazási ismeretek / Őr- és járőrszolgálati ismeretek / Nyomozási ismeretek / Idegen nyelv / Önvédelmi és kényszerítőeszköz alkalmazási ismeretek A modulok összes óramennyisége:

12 8. Az értékelés elvei A tanulók teljesítményét a haladási naplóban folyamatosan ötfokozatú osztályzattal kell értékelni Modulzáró vizsgára csak az bocsátható, aki a modulban lévő összes tananyagegységet legalább elégséges osztályzatra teljesítette. A nem teljesített vagy elégtelenre teljesített tananyagegység pótlására vagy javítására a szakképző iskola által meghatározott időpontokban kerülhet sor. Modulzáró vizsgák: modul 0725-ös modul 0731-es modul feladat száma formája, időtartama tartalma 1. feladat Írásbeli 45 perc A modulban lévő tananyagegységek elméleti részei 2. feladat Szóbeli 25 perc (15 perc felkészülési idő és 10 perc válaszadás idő) 1. feladat Szóbeli 25 perc (15 perc felkészülési idő és 10 perc válaszadás idő) 2. feladat Gyakorlati 15 perc (5 perc felkészülési idő és 10 perc végrehajtási idő) A modulban lévő tananyagegységek elméleti részei A modulban lévő tananyagegységek elméleti részei Személyes szabadságot nem korlátozó és korlátozó intézkedések, a kényszerítő eszközök alkalmazása megjegyzés Felügyelőtanárt a szakképző iskola biztosít Kéttagú bizottság előtt (a bizottság tagjait a szakképző iskola szaktanárai alkotják) Kéttagú bizottság előtt (a bizottság tagjait a szakképző iskola szaktanárai alkotják) Kéttagú bizottság előtt (a bizottság tagjait a szakképző iskola szaktanárai alkotják) A modulzáró vizsgák letételének sorrendisége nem kötött A nem vagy elégtelenre teljesített modulzáró vizsga pótlására vagy javítására a szakképző iskola által meghatározott időpontokban kerülhet sor 12

13 9. Képzés alóli mentességet az kaphat aki: Írásban legalább egy teljes modul alól kéri mentesítését; Hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a kérelemben foglalt modulban, vagy a modulokban lévő ismereteke valahol már elsajátította vagy; A szakképző iskola által megtartott előzetes tudásszint felmérésen legalább megfelelt szinten teljesített. 10. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: A képzés eredményes elvégzéséről szóló szakképző iskola által kiállított tanulmányi értesítő megléte A fenti dokumentum annak adható ki aki: - a programban előírt összes tananyagegységet legalább elégséges osztályzatra teljesítette és - mindkét modulzáró vizsgáját legalább elégséges osztályzatra teljesítette (a modulzáró vizsgák eredményes letételéről a szakképző iskola tanulmányi értesítőt 20/2007. (V. 21.) SzMM rendelet 7. sz. melléklet készít) A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: RENDÉSZETI ALAPFELADATOK A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Általános szolgálati feladatok A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (30 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% 13

14 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: ÁLTALÁNOS ŐR- ÉS JÁRŐRSZOLGÁLATI FELADATOK A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Általános őr- és járőrszolgálati feladatok A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Személyes szabadságot nem korlátozó és korlátozó intézkedések, a kényszerítő eszközök alkalmazása. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 60% A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének -ezen szakmai és vizsgakövetelmények szerinti korábbi teljesítése. 14

15 II. A központi program tananyagegységei Az azonosító számú, OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ részszakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek és ezekre vonatkozó óraszámok: os Modul 0. A TANANYAGEGYSÉG Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma azonosítója megnevezése jellege azonosítója elméleti elméletigényes gyakorlat gyakorlati összes 0.0/ Alapozó képzés sza 0.1/ Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni. 1. tananyagelem 0. 1/ Alapozó képzés Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai ismereteit, részt vesz a kötelező továbbképzéseken Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, önvédelmi alapismereteit, Egyéni felszerelését, fegyverzetét, egyen, vagy polgári ruházatát ellenőrzi, karbantartja, kezeli Pontosan, kipihenten jelentkezik szolgálatra Tisztán tartja a szolgálati és pihenőkörletét Rendészettechnikai eszközöket kezel, alkalmaz Hozzárendelt szakmai készségek: 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése. 3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése. 4. szint Köznyelvi beszédkészség. 15

16 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése. 3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése. 4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség. 4. szint Híradástechnikai berendezések, eszközök használata 4. szint Rendszeretet 4. szint Személyre szabott tanulási készség 3. szint Önismeret készsége Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat, Elhivatottság, elkötelezettség, Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, Kitartás, Monotónia-tűrés, Önfegyelem, Stressztűrő képesség Hozzárendelt társas kompetenciák: Alkalmazkodó képesség, Együttműködés, Határozottság, Irányíthatóság, Kommunikációs készség Hozzárendelt módszerkompetencia: Problémamegoldó készség, Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15% Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Tesztfeladat megoldása 5% A képzési helyszín jellege: Tanterem, Alakuló-tér, Udvar Képzési idő: 20 óra elméletigényes gyakorlat és 20 óra gyakorlat osztálykeretben. A képző intézmény által felállított képzési szabályok és a Rendőrség által elvárt normák megismerése. Fizikális kondíció javítása, a formaruha / egyenruha viselésének elsajátítása. A szolgálati érintkezés alapjainak megismerése, begyakorlása. Az alapvető alaki fogások végrehajtásának gyakorlása, fizikális és pszichés tűrőképesség fokozása. A csapatszellem kialakítása, a szabálytudat erősítése. A rendészeti szervezethez tartozás érzésének kialakítása, az együttműködő képesség fokozása. Társas együttélés szabályai oktatási időben és azon kívül, az iskola és diákszállás rendjének megismerése és betartása. A képzésben alkalmazott eszközkészlet és módszertan megismerése, alkalmazása. 16

17 1. A TANANYAGEGYSÉG Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma azonosítója megnevezése jellege azonosítója elméleti elméletigényes gyakorlat gyakorlati összes 1.0/ Jogi és igazgatási alapismeretek sza 1.1/ Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni. 1. tananyagelem 1. 1/ Alkotmány és közigazgatási jogi alapismeretek Folyamatosan figyelemmel kíséri és alkalmazza, betartja a szolgálati tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, normákat. Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai ismereteit, részt vesz a kötelező továbbképzéseken, felméréseken. Betartja az állam-, szolgálati-, magán-, üzleti titkokat, a személyes adatok kezelésére, védelmére vonatkozó előírásokat. D típus Az alkotmányosság elvei, a Magyar Köztársaság Alkotmánya. C típus A közigazgatás alapfogalmai, rendszere. D típus Emberi-, állampolgári és kisebbségjogi alapismeretek. Hozzárendelt szakmai készségek: 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése. 3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése. 4. szint Köznyelvi beszédkészség. 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése. 17

18 3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése. 4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség. Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat, Döntésképesség. Hozzárendelt társas kompetenciák:- Hozzárendelt módszerkompetencia: Problémamegoldó készség. Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15% Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15% Tesztfeladat megoldása 5% A képzési helyszín jellege: Tanterem, Könyvtár. Képzési idő: 6 óra elmélet osztálykeretben. Bevezetés a jogi alapismeretekbe: a jog fogalma, a jogforrás, jogág, jogrendszer, jogi norma. A jogszabályi hierarchia, jogszabályok érvényessége és hatályossága. A Magyar Köztársaság Alkotmányának szerkezete, fontosabb elvei. A magyar állampolgárság megszerzése és megszűnése. Emberi- és kisebbségi jogi alapismeretek: az emberi jog,- az állampolgári,- és alapvető jogok fogalma, a kisebbségi jogok védelme, az emberi és kisebbségi jogok garantálása a rendvédelmi szervek intézkedései során. A közigazgatás joggal kapcsolatos alapismeretek: a közigazgatás fogalma. A közigazgatási hatósági alapeljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapfogalmai, hatálya. Joghatóság, hatáskör, illetékesség. A közigazgatási alapeljárás. A fegyveres rendvédelmi szervek helye és szerepe a közigazgatás rendszerében. 18

19 2. TANANYAGEGYSÉG Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma azonosítója megnevezése jellege azonosítója elméleti elméletigényes gyakorlat gyakorlati összes 2.0/ Társadalmi és kommunikációs alapismeretek sza 2.1/ sza 2.2/ sza 2.3/ sza 2.4/ Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni. 1. tananyagelem 2. 1/ Társadalmi alapismeretek Folyamatosan figyelemmel kíséri és alkalmazza, betartja a szolgálati tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, normákat. Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai ismereteit, részt vesz a kötelező továbbképzéseken, felméréseken. C típus Pszichológiai, intézkedés-lélektani,- kommunikációs és szociológiai alapismeretek. C típus Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, etikai szabályok. D típus Rendvédelem/rendészet szakmatörténet. Hozzárendelt szakmai készségek: 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése. 3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése. 4. szint Köznyelvi beszédkészség. 19

20 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése. 3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése. 4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség, tanulási technikák 3. szint Önismeret készsége 3. szint Információforrások kezelésének készsége. Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség, Szabálytudat. Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát), Empatikus készség. Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő,- és problémamegoldó készség. Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30% Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% Információk önálló rendszerezése 10% Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15% Elemzés készítése tapasztalatokról 10% Csoportos helyzetgyakorlat 15% A képzési helyszín jellege: Tanterem, Demonstrációs terem, Szituációs kabinet. Képzési idő: 5 óra elmélet csoportbontásban. A rendvédelmi szervek a polgári társadalomban. A rendvédelmi szervek feladatai a nemzet biztonságának fenntartásában. Rendvédelem-történet: Rendvédelem/rendészet az I, II világháború között és a II világháborútól napjainkig. A multikulturális társadalom, etnikai, kulturális és vallási közösségek a társadalmakban. Az erkölcs és etika kérdései a rendvédelmi munkában. A rendvédelmi szervek tisztviselőivel szembeni erkölcsi követelmények, egységes nemzetközi elvárások.(etikai kódex.) A korrupció megelőzése, felismerése és visszaszorítása.. 2. tananyagelem 2. 2/ A személyiségfejlesztés alapjai Folyamatosan figyelemmel kíséri és alkalmazza, betartja a szolgálati tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, normákat. Folyamatosan fejleszti, szinten tartja szakmai ismereteit, részt vesz a kötelező továbbképzéseken, felméréseken. C típus Pszichológiai, intézkedés-lélektani és kommunikációs alapismeretek. 20

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése: Dr. Szelid Zoltán Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai A követelménymodul megnevezése: Általános őr- és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06 A tartalomelem

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai Dr. Beregnyei József Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ MKIK NSZFI Budapest, 2007 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsnak a munkához nyújtott anyagi

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Dokumentumkészítés és kezelés az irodában (modul száma: 1618-06) modul pedagógiai megközelítéséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 861 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁM LTT KIDOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZKEMER II. SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 0000 00

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról Szám: 23/2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. (2)

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek

Részletesebben

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról Szám: 17/2009. A szolgálati állatokkal kapcsolatos gazdálkodási, állategészségügyi, takarmányozási, képzési, szolgálat

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben