ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 29-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 29-i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 29-i ülésére Tárgy: Olaszfalu, Lókút, Borzavár községi önkormányzatokkal alakítandó közös önkormányzati hivatal létrehozása Előadó: Ottó Péter polgármester Szavazás módja: egyszerű többség Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Az előterjesztés készítésében részt vett: Sümegi Attila aljegyző, Pill Eszter pénzügyi osztály vezetője Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Olaszfalu, Lókút, valamint Borzavár települések Képviselő-testületei a jelen előterjesztéshez mellékletként csatolt határozataikkal döntöttek arról, hogy január 1. napjától csatlakozzanak Zirc városához, közös önkormányzati hivatal létrehozása érdekében. A csatlakozni kívánó településekkel a csatlakozási szándékuk bejelentését követően folyamatos egyeztetések zajlottak. A települések a mai napig is fenntartják a csatlakozási szándékukat. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) január 1. napján hatályba lépő 85. -a a következők szerint rendelkezik: 85. (1) Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A kétezer fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz. (2) A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. (3) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg. Amennyiben a határidőn belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal létrehozására, vagy ahhoz valamely település nem tud csatlakozni, akkor a kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket. A kijelölés esetén is teljesülnie kell az e -ban meghatározott feltételeknek. A kijelölésről szóló döntés ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete - jogszabálysértésre hivatkozással - a törvényszékhez fordulhat. (4) Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város, akkor a város a székhelytelepülés. Egyéb esetekben a székhelytelepülést a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületei határozzák meg. (5) Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt város működteti, úgy a hivatal létszámát az érintett települések képviselő-testületeinek megállapodásával határozzák meg. Megállapodás hiányában a városi önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg, figyelemmel a (4) és a (8) bekezdésben foglaltakra. (6) A községi önkormányzatok által létrehozott közös önkormányzati hivatal létszámát az érintett képviselőtestületek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban határozzák meg, figyelemmel a (4) és a (8) bekezdésben foglaltakra. (7) A városi, valamint a kétezer főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi. (8) A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. (9) A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a közös önkormányzati hivatal által létrehozott, állandó vagy ideiglenes jelleggel működő kirendeltség vagy ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával történjen. A fenti szakasz (7) bekezdése alapján Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését tekintettel arra, hogy azt a vele közvetlenül határos települések kezdeményezték. Ebben az esetben a Képviselő-testületnek döntenie kell a jelenlegi Polgármesteri Hivatal megszüntetéséről és egy új közös önkormányzati hivatal létrehozásáról. A közös önkormányzati hivatal létrehozását megalapozó megállapodás tervezetét jelen előterjesztéshez csatoltam. A közös hivatal létrehozásának határidejével kapcsolatosan az Mötv. a következő szabályt tartalmazza: 146. (2) A polgármesteri hivatalt és a közös önkormányzati hivatalt a hatálybalépését követő hatvan napon belül kell megalakítani. Ez azt jelenti, hogy a közös hivatalt legkésőbb február végéig létre kell hozni. Azonban a munkaszervezés, a költségvetési tervezés is azt kívánná meg, hogy január 1. napjával tudjon felállni a közös önkormányzati hivatal

3 A következőkben a közös önkormányzati hivatal létrehozásának szervezeti, gazdasági kérdéseit kívánom részletesebben ismertetni. A csatlakozni kívánó települések nyilatkoztak arról, hogy a jelenleg működő hivatalukat a továbbiakban is működtetni kívánják. Borzvár településen napi 8 órában lenne nyitva a hivatal az előzetes jelzés szerint. Olaszfaluban heti egy-két napban tartana nyitva a hivatal. Szervezeti felépítés tekintetében ez azt jelentené, hogy ezen hivatalok a közös önkormányzati hivatal állandó, illetve ideiglenes kirendeltségeiként működnének. A személyi állomány tekintetében Borzavár részéről két személy négyórás foglalkoztatotti jogviszonyban kerülne átvételre a közös hivatal állományába úgy, hogy a munkavégzésük helye a borzavári kirendeltségen lenne. Egy fő nyolc órás foglalkoztatotti státuszba kerülne a közös hivatalba úgy, hogy munkáját a zirci hivatalban végezné. Olaszfalu tekintetében két nyolcórás személy kerülne foglalkoztatásra. Ezen létszámon kívül Olaszfaluban és Lókúton egy-egy fő maradna helyben a községüzemeltetési feladatok ellátására. Az előzetes egyeztetés során körvonalazódott, hogy a kirendeltségek nyitva tartásának igényét szabadon határozhatják meg a csatlakozó települések azzal, hogy ezen kirendeltségek mindennemű fenntartási költségeit az adott önkormányzatok viselik teljes egészében. A kirendeltségeken dolgozó, községüzemeltetési feladatot ellátó személyek foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő minden költséget szintén a csatlakozó önkormányzatok saját költsége lenne. A fennmaradó két négyórás, és három nyolcórás személy foglalkoztatásával kapcsolatosan felmerülő költségek a közös önkormányzati hivatal kiadásai között szerepelnének. A közös önkormányzati hivatal működésének költségei az érintett települések lakosságszámának arányában kerülnek finanszírozásra. Ezen megosztási elvet tartalmazza az Mötv. módosítási javaslata a következők szerint: 85. (11) A közös hivatal működési költségeit a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok eltérő megállapodásuk hiányában - lakosságszámuk arányában biztosítják. Itt fontos megjegyezni, hogy a közös hivatal költségei közül lesznek olyanok, amelyeket nem a közös hivatalt létrehozó önkormányzatoknak kell közvetlenül finanszírozniuk. A Zirc Kistérség Többcélú Társulásának jövőbeni működésével kapcsolatos előterjesztésben foglaltakra kell utalnom, hiszen a társulás munkaszervezetének feladatai nagy részben a közös hivatalban kerülnek ellátásra, azokat azonban közvetlenül a társulás finanszírozza. Természetesen közvetve a finanszírozás a közös hivatalt létrehozó önkormányzatokat is érinti, hiszen tagjai a többcélú társulásnak. Ezen finanszírozási szabályokra a közös hivatalt létrehozó megállapodásban kitértem. A hivatal létszámkerete a járási hivatal megalakulása miatt január 1. napjától lecsökken. A hivatalunkban jelenleg 53 álláshely van, amelyből 16 helyet visz el a járási hivatal. A pénzügyi osztályról 3 fő kerül át. Ezen 3 főből 1 főt tud nélkülözni a hivatal, az Eplény község kiválásával jelentkező munkateher csökkenése miatt. További 1 főt tud nélkülözni a január 1. napjától bekövetkező intézmény fenntartási feladatok csökkenése miatt. Ebből következően 1 főt abban az esetben is fel kell venni a pénzügyi feladatok ellátására, ha nem csatlakoznának további települések Zirchez. További 1 fő alkalmazását javaslom a Városüzemeltetési Osztályon is a feladatszám várható növekedése miatt. A három község csatlakozásából eredően Olaszfalu hivatalából 1 fő pénzügyes kerülne átvételre, és 1 fő kerülne felvételre pénztáros és adóügyi feladatok ellátására. Borzavár önkormányzatától két négyórás kerülne átvételre, akik a borzavári kirendeltségen látnák el az igazgatási feladatokat. Borzavárról további 1 fő nyolc órás kerülne be a zirci hivatalba, ahol az önkormányzati irodánál jelentkező többlet feladatokat látná el. A Zirc Kistérség Többcélú Társulásának munkaszervezeti feladatainak ellátására 2 fő pénzügyes kerülne átvételre, illetve 1 fő adminisztratív, döntés-előkészítő, aki 4 órában a közös hivatal önkormányzati irodáján döntés-előkészítői feladatokat látna el

4 Az előterjesztéshez csatoltam azt az excel táblát, amely tartalmazza a jövő évi költségvetési törvény tervezetéből kalkulálható közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos - bevételeket és az azokkal szembeállított kiadásokat. A táblázat tartalmazza a különböző társulásos lehetőségeket. Jelen állás szerint a Közös hivatal számítások Z+O+L+B (Zirc, Olaszfalu, Lókút, Borzavár települések által létrehozandó közös hivatal), valamint a Közös hivatal számítások Zirc elnevezésű munkalapokat kell összevetni. Az előzetes kalkuláció alapján látszik, hogy amennyiben Zirc egyedül látná el a feladatokat, forintos hiánnyal kellene kalkulálni. Három csatlakozó település esetén a Zircre jutó lakosságszám arányos hiány forint lenne. Ezek természetesen csak hozzávetőleges kalkulációk, de a nagyságrendeket jó megközelítéssel érzékeltetik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására! Zirc, október 19. Ottó Péter polgármester - 4 -

5 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012.(.) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Olaszfalu, Lókút, valamint Borzavár községek képviselő-testületeivel közösen január 1. napjától egy közös önkormányzati hivatalt hozzon létre a jelenleg működő Polgármesteri Hivatal megszüntetése mellett - a jelen előterjesztésben, valamint az annak mellékleteként csatolt megállapodás-tervezetben rögzített elvek alapján. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az érintett településekkel a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos egyeztetéseket folytassa le, és az egyeztetéseket követően a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás-tervezet elfogadása érdekében, az érintett önkormányzatokkal együttes képviselő-testületi ülés összehívásáról gondoskodjon. 3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a 2./ pontban részletezett egyeztetésekkel összhangban a jelen előterjesztéshez csatolt megállapodástervezetet véglegesítse, a személyügyi változásokkal, a feladatok átvételével, a Polgármesteri Hivatal megszüntetésével, a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos teendők előkészítéséről gondoskodjon. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: november / pont esetében: november

6 Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (8420 Zirc, Március 15. tér 1.; képviseli: Ottó Péter polgármester), Olaszfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (8414 Olaszfalu, Váci Mihály utca 17.; képviseli: Boriszné Hanich Edit polgármester), Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (8425 Lókút, Bem J. utca 25.; képviseli: Surányi Mihály polgármester), és Borzavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8428 Borzavár, Fő u. 43.; képviseli: Dócziné Belecz Ágnes) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 85. -ban foglalt felhatalmazással élve igazgatási feladataik ellátására Közös Önkormányzati Hivatalt alakítanak és tartanak fenn január 1. napjától az alábbi feltételek szerint. 1./ A közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal, székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. 2./ A megállapodást kötő képviselő-testületek megállapodnak, hogy január 1. napjától a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Olaszfalu községben a Váci Mihály utca 17. szám alatt kirendeltséget működtet Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Olaszfalui Kirendeltsége elnevezéssel, heti egy nap kihelyezett ügyfélfogadás biztosításával, az olaszfalui illetékességű ügyek intézésének céljából. Az ügyfélfogadás egy fő ügyfélszolgálati megbízott útján kerül biztosításra, aki az ügyeket az érdemi ügyintézés céljából a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal székhelyére továbbítja. 3./ A megállapodást kötő képviselő-testületek megállapodnak, hogy január 1. napjától a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Borzavár községben a Fő u. 43. szám alatt állandó jelleggel kirendeltséget működtet Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Borzavári Kirendeltsége elnevezéssel a borzavári illetékességű ügyek intézése céljából heti 5 nap ügyfélfogadás biztosításával, az adóigazgatási és házipénztárral kapcsolatos ügyek helyben történő intézésére. Az egyéb jellegű ügyeket a kirendeltségen munkát végző alkalmazottak érdemi ügyintézés céljából a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal székhelyére továbbítják. A kirendeltség munkáját két fő négyórás személy látja el. 4./ A megállapodást kötő képviselő-testületek megállapodnak, hogy január 1. napjától a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Lókút községben a Bem utca 25. szám alatt kirendeltséget működtet Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Lókúti Kirendeltsége elnevezéssel, heti egy nap kihelyezett ügyfélfogadás biztosításával, a lókúti illetékességű ügyek intézésének céljából. Az ügyfélfogadás egy fő ügyfélszolgálati megbízott útján kerül biztosításra, aki az ügyeket az érdemi ügyintézés céljából a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal székhelyére továbbítja. 5./ A megállapodást kötő képviselő-testületek kijelentik továbbá, hogy a 2./, 3./, valamint 4./ pontokban részletezett kirendeltségek teljes körű fenntartásának, a tárgyi eszközök biztosításának, üzemeltetésének költségeit a kirendeltség helye szerinti település önkormányzata viseli.

7 5./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal létszámát Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete határozza meg a következők szerint: 5.1./ 27 fő köztisztviselő, 5.2./ 1 fő ügykezelő, 5.3./ 17 fő munkavállaló. Ezen létszámkeretben szerepel Olaszfalu és Lókút községek feladatellátására biztosított két fő nyolcórás köztisztviselő, Borzavár község feladatellátására biztosított két négyórás és egy nyolcórás köztisztviselő. Az Olaszfalu Körjegyzői Hivatalában, valamint Borzavár Polgármesteri Hivatalában szükséges létszámleépítéssel felmerülő költségek biztosítása a hivatalokat fenntartó községek önkormányzatainak feladata. 6./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal zirci székhelyének működési költségei az alábbi részletezett kiadásokból állnak: 6.1./ Az 5./ pontban meghatározott számú alkalmazott bér és bérjellegű kiadásainak összessége. Ez alól kivételt képez 3 fő munkavállaló, akik a Zirc Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetéből kerülnek átvételre január 1. napjával. E személyek bér, valamint bérjellegű kiadásait, illetve a tevékenységükkel kapcsolatban felmerülő dologi kiadásokat Zirc Kistérség Többcélú Társulása fizeti meg. 6.2./ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal zirci székhelyén felmerülő dologi kiadások, különösen: irodaszer, nyomtatvány, kisértékű tárgyi eszköz; távközlési díjak; gáz; villamos energia; víz és csatornadíjak; egyéb üzemeltetési szolgáltatási díjak; rehabilitációs hozzájárulás; egyéb díjak. 6.3./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az érintett települések képviselő-testületei együttes ülésen fogadják el minden év január 31. napjáig. 7./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási célú bevételét képezik a központi költségvetés által e címen juttatott támogatások, csökkentve a központi költségvetés által meghatározott korrekciós tételekkel. 8./ Amennyiben a 7./ pontban részletezett bevétel nem nyújt fedezetet a 6./ pontban részletezett költségekre, úgy a fennmaradó összeget az érintett települések lakosságszámuk arányában biztosítják úgy, hogy Olaszfalu, Lókút és Borzavár települések képviselő-testületei a rájuk eső költség-hozzájárulást a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal számlájára utalják át 12 egyenlő részletben előre, minden hónap 10. napjáig. Számla neve és száma: 9./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalt Zirc Város Polgármestere irányítja úgy, hogy érintettségük esetén kikéri Olaszfalu, Lókút, Borzavár települések polgármestereinek véleményét. 10./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti, a szervezetére, működésére vonatkozó szabályok elkészítéséről gondoskodik, amelyek a megállapodó felek képviselő-testületi határozatban jóváhagyott egyetértésével válik hatályossá. A Zirc Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát és Alapító okiratát Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete fogadja el és hagyja jóvá az érintett települések képviselő-testületeinek előzetes írásbeli véleményének kikérésével. A kirendeltségek működtetésével, valamint a jegyző ügyfélfogadási rendjének kialakításával kapcsolatban előzetesen ki kell kérni az érintett települések képviselő-testületeinek írásbeli véleményét.

8 A jegyzőnek minden év november 30. napjáig beszámolót kell készítenie a képviselőtestületek számára a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről. 11./ A jegyzőt Zirc Városi Önkormányzat Polgármestere nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az aljegyzőt a jegyző javaslatára Zirc Városi Önkormányzat Polgármestere nevezi ki. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. A kirendeltségeket az aljegyző vezeti. A jegyző vagy az aljegyző, vagy a jegyző által megbízott személy részt vesz a települések képviselőtestületeinek ülésén és ott a szükséges tájékoztatást megadja. A jegyző vagy az általa megbízott személy a képviselő-testületek egyeztetett szervezeti és működési szabályzatában meghatározott gyakorisággal, legalább hetente köteles Olaszfalu, Borzavár és Lókút településeken ügyfélfogadást tartani. 12./ A közös hivatal szervezeti felépítését jelen megállapodás 1. melléklete tartalmazza. 13./ Jelen megállapodás az önkormányzatok vagyonának tulajdonjogát nem érinti. Az önkormányzatok a január 1. napját követően közösen szerzett vagyon tekintetében külön megállapodás alapján szereznek tulajdonjogot. 14./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalból kiválni, ahhoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet. A döntést a kiválásról legalább hat hónappal korábban kell meghozni és a többi képviselő-testület tudomására kell juttatni haladéktalanul, de legkésőbb a kiválást megelőző hat hónappal korábban és írásban a képviselő-testület határozatának csatolásával. A csatlakozásról a társult önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel meghozott határozattal döntenek, kivételt képez ez alól a jogszabályi előírás alapján kimondott csatlakozás esete. 15./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében is biztosítani kell a hivatali munka átláthatóságát, nyilvánosságát. Ezen követelmények biztosítását garantálni kell a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatai útján, a települések honlapjainak felhasználásával. 16./ Jelen megállapodás január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit ezt követően kell alkalmazni. Kelt:

9

10

11

12 Veszprém megye Terület: 4 492,8 km 2, Népesség: fő, Járások száma: 10 db, Települések száma: 218 db Várkesző Kemenesszentpéter Egyházaskesző Malomsok Gecse Nagydém Gic Lovászpatona Marcaltő Takácsi Nemesgörzsöny Vaszar Magyargencs Vanyola Pápateszér Nagyacsád Kemeneshőgyész Csót Bakonyszentkirály Nagygyimót Mezőlak Béb Békás Bakonyoszlop Bakonykoppány Csesznek Pápai (60853 fő) Pápa Bakonytamási Bakonyság Bakonyszentiván Vinár Mihályháza Csetény Bakonyszücs Szápár Marcalgergelyi Adásztevel Porva Dudar Pápadereske Ugod Homokbödöge Külsővat Nagyesztergár Nyárád Nagytevel Borzavár Jásd Nemesszalók Nóráp Zirci (20024 fő) Pápakovácsi Bakonynána Adorjánháza Dáka Dabrony Bakonyjákó Bakonybél Döbrönte Zirc Tés Egeralja Kup Olaszfalu Csögle Nagyalásony Ganna Pénzesgyőr Pápasalamon Németbánya Vid Somlóvecse Eplény Kiscsősz Bakonypölöske Várpalota Kispirit Kisszőlős Farkasgyepű Magyarpolány Nagypirit Lókút Csehbánya Hárskút Somlószőlős Doba Noszlop ÖsküVárpalotai (39177 fő) Kerta Iszkáz Oroszi Hajmáskér Pétfürdő Devecseri (16507 fő) Kislőd Városlőd Herend Kamond Borszörcsök Karakószörcsök Márkó Kisberzseny TüskevárSomlójenő Veszprém Sóly Ősi Vilonya Zalaszegvár Apácatorna Somlóvásárhely Ajka Bánd Berhida Szentgál Királyszentistván Devecser Veszprémgalsa Ajkai (41057 fő) Veszprémi (78535 fő) Litér ZalameggyesHosztót Bodorfa Litér Szentimrefalva Papkeszi Úrkút Zalaerdőd Megyer Rigács Nemeshany Kolontár Nemesvámos Balatonfűzfő Küngös Hetyefő Pusztamiske Szentkirályszabadja Ukk Gyepükaján Káptalanfa Csajág Dabronc Gógánfa Halimba Sümegi (16150 fő) Nagyvázsony Tótvázsony Veszprémfajsz Balatonalmádi (29708 fő) Felsőörs Zalagyömörő Csabrendek Szőc Balatonkenese Öcs Hidegkút Balatonalmádi Balatonfőkajár Nyirád Pula Lovas Taliándörögd Barnag Paloznak Sáska Vöröstó Balatonszőlős Alsóörs Sümeg Vigántpetend Csopak Balatonvilágos Kapolcs Zalahaláp Mencshely Pécsely Balatonfüred Szentjakabfa BazsiSümegprága Óbudavár Vászoly Aszófő Monostorapáti Balatoncsicsó Hegyesd Balatonfüredi (24791 fő) Balatonhenye Balatoncsicsó Dörgicse Uzsa Szentantalfa Örvényes Monoszló Tihany Tapolca Szentbékkálla Tagyon Balatonudvari Tapolcai (37867 fő) Köveskál Lesencetomaj Zánka Mindszentkálla Balatonakali Lesenceistvánd Gyulakeszi Raposka Káptalantóti Kékkút Kővágóörs Lesencefalu Kisapáti Balatonszepezd Nemesvita Hegymagas Nemesgulács Salföld Révfülöp Balatonrendes Balatonederics Badacsonytördemic Ábrahámhegy Szigliget Badacsonytomaj

13 Összegzés Település neve Lakosságszám (2011. január 1.) fő Zirc Z + O + B + L % Összeg % Összeg Zirc , , Lókút 473 0,00 0 5, Borzavár 741 0,00 0 7, Olaszfalu , , Összesen: , ,

14 Zirc önálló feladatellátás esetén Jogcím Bevételek Kiadások Önkormányzati hivatal működésének támogatása* Személyi juttatások Cafeteria Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Egyenleg (beszámítás előtt) Beszámítás arányos része** Egyenleg beszámítással * A Magyarország évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat 2. mellékletében meghatározott támogatás. Esetünkben 18,91 fő után kapott forintos támogatás. ** A Magyarország évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat 2. mellékletében meghatározott támogatás elvonás. Értéke a évi iparűzési alap összegének 0,5 %-a.

15 Zirc - Olaszfalu - Lókút - Borzavár Jogcím Bevételek Kiadások Önkormányzati hivatal működésének támogatása* Személyi juttatások Cafeteria Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Egyenleg (beszámítás előtt) Beszámítás arányos része** Egyenleg beszámítással * A Magyarország évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat 2. mellékletében meghatározott támogatás. Esetünkben 24,2 fő után kapott forintos támogatás. ** A Magyarország évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat 2. mellékletében meghatározott támogatás elvonás. Értéke a évi iparűzési alap összegének 0,5 %-a.

Közszolgáltatási szerződés I. számú melléklet: A gyűjtőkörzetekhez tartozó települések listája Sorszám Település Ajkai gyűjtőkörzet 1 Adorjánháza 2 Ajka 3 Apácatorna 4 Bakonyjákó 5 Bakonypölöske 6 Bodorfa

Részletesebben

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések Szennyvízcsatorna ellátás (A táblázat a megye településeinek szolgáltatónkénti bontásában rögzíti az egyes települések kapcsolatát) BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések

Részletesebben

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések Ivóvízellátás (A táblázat a megye településeinek szolgáltatókénti bontásában rögzíti az egyes települések kapcsolatát) BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések Nagyvázsony

Részletesebben

TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR

TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR 1. függelék Területi mérleg TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR % Adásztevel hagyományosan vidéki települési térség 93,65 11,0 Adásztevel erdőgazdálkodási térség 113,26 13,3 Adásztevel mezőgazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Veszprém megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Veszprém megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók 1 Adásztevel 1,5% 1000 Ft/nap 2 Adorjánháza 1000 Ft/év 3 Ajka 450 Ft/m2 I 230 Ft/m2 6000 Ft/év 2,0% 4000 Ft/nap 900 Ft/m2

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Adásztevel 1,5% 1000 Ft/nap 2000.01.01 2 Adorjánháza 1000 Ft/év 1996.01.01

Részletesebben

Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport

Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Ábrahámhegy Tapolcai kistérség Dunántúli-dombság Balaton-medence 4.1.15. Adásztevel Pápai kistérség Kisalföld Marcal-medence 2.2.13. Adorjánháza Ajkai

Részletesebben

Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém.

Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Megye Cím Kerta Kúltúrház Kerta, Kossuth u 5. Somlójenő Művelődési Ház Somlójenő, Petőfi u. 99. Megyer Megyer, Fő u 24. Vid Vid, Széchenyi tér 14 Devecser Városi Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3. Városlőd

Részletesebben

Részvételi és játékszabályzat

Részvételi és játékszabályzat Részvételi és játékszabályzat Komposztáljon és nyerjen! Nyereményjáték részvételi és játékszabályzata 1. A MonDay Consulting Kft. (továbbiakban Szervező ) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban

Részletesebben

Veszprém megye területrendezési terv módosításával érintett települések

Veszprém megye területrendezési terv módosításával érintett települések 1.1 1.15. melléklet az 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 1.1. melléklet Veszprém megye területrendezési terv módosításával érintett települések Adásztevel, Adorjánháza, Ajka, Apácatorna, Bakonybél,

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról

HATÁROZAT. Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Veszprém megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Veszprém megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Veszprém megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Adásztevel 1,5% 1000 Ft/nap 2 Adorjánháza 1000 Ft/év 3 Ajka 700 Ft/m2 6000 Ft/év 2% 4000 Ft/nap 70 Ft/m2 4 Alsóörs 700 Ft/m2

Részletesebben

Tervezet! FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS

Tervezet! FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS A 68/2004. (VI. 17.) MÖK határozat mellékletei Tervezet! FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 1. számú melléklet Amely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. képviseli:

Részletesebben

TELEPÜLÉSNÉV POLGÁRMESTER

TELEPÜLÉSNÉV POLGÁRMESTER Ábrahámhegy Vella Ferenc Zsolt 8256 Badacsonyi út 13. 87-571-106 87-571-106 87-571-110 hivatal@abrahamhegy.hu Adásztevel Fodor Béla 8561 Árpád u. 22 89-354-759 adasztevel@emw.hu Adorjánháza Marton Dezső

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek... 2. I. Általános szabályok...

Tartalomjegyzék. A Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek... 2. I. Általános szabályok... Tartalomjegyzék A Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek... 2 I. Általános szabályok... 2 1. Illetékességi terület:... 2 2. Az ügyfélfogadás rendje... 4 3. Az

Részletesebben

Tanintézetek. Felsőfokú tanintézetek. 1 A Ciszterci Rend Zirci Hittudományi Főiskolájának iratai 1913, 1920 1950, 1964 0,40 ifm

Tanintézetek. Felsőfokú tanintézetek. 1 A Ciszterci Rend Zirci Hittudományi Főiskolájának iratai 1913, 1920 1950, 1964 0,40 ifm VIII. Intézetek és intézmények Tanintézetek Felsőfokú tanintézetek 1 A Ciszterci Rend Zirci Hittudományi Főiskolájának iratai 1913, 1920 1950, 1964 0,40 ifm Középfokú tanintézetek 51 A Szent Benedek Rend

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) szám: 02/305-11/2012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Veszprém coop mini 8256 Ábrahámhegy Patak u.1. Veszprém coop abc 1 8561 Adásztevel Árpád u. 4. Veszprém coop abc 1 8451 Ajka Padragi út 177. Veszprém Marci Abc 8400 Ajka

Részletesebben

2007. június 25.-i ülésére

2007. június 25.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. június 25.-i ülésére Tárgy: Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

Október 4. péntek. Október 5. szombat

Október 4. péntek. Október 5. szombat 2013. október hónapra tervezett sebességmérések (Veszprém MRFK) Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 08.30-09.30 8-as sz. főút Devecser és Ajka-Bakonygyepes közötti szakasza 09.50-11.00 Devecser,

Részletesebben

Magyarország helyi önkormányzatairól

Magyarország helyi önkormányzatairól Magyarország helyi önkormányzatairól Közös hivatal alakítás Készült : 2012. X.24. Baranya Megyei Kormányhivatal Átmeneti szabályozás/t8887.sz. A közös önkormányzati hivatal alakításával kapcsolatos döntéseket

Részletesebben

T/4860. számú törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény módosításáról

T/4860. számú törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4860. számú törvényjavaslat a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

Tartalomjegyzék. hatáskörébe tartozó ügyek... 2. I. Általános szabályok... 2. 1. Illetékességi terület:... 2. 2. Az ügyfélfogadás rendje...

Tartalomjegyzék. hatáskörébe tartozó ügyek... 2. I. Általános szabályok... 2. 1. Illetékességi terület:... 2. 2. Az ügyfélfogadás rendje... Tartalomjegyzék A Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály hatáskörébe tartozó ügyek... 2 I. Általános szabályok... 2 1. Illetékességi terület:... 2 2. Az ügyfélfogadás rendje...

Részletesebben

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165 VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE 1 A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170 rk. 789/2 1847-1873 106 rk. 789/3 1874-1894 165 rk. 789/4 1891-1895 31 rk. 789/5 1847-1870 36 rk. 789/6 1871-1894

Részletesebben

TELEPÜLÉSNÉV Területfelelős Hiv Járás Tfö POLGÁRMESTEREK Stat. JEGYZÖ ALJEGYZŐ Irsz CÍM Tel:Közp. Tel:PGM Tel:Jgyz Fax E-mail Adásztevel Burgyán

TELEPÜLÉSNÉV Területfelelős Hiv Járás Tfö POLGÁRMESTEREK Stat. JEGYZÖ ALJEGYZŐ Irsz CÍM Tel:Közp. Tel:PGM Tel:Jgyz Fax E-mail Adásztevel Burgyán TELEPÜLÉSNÉV Területfelelős Hiv Járás Tfö POLGÁRMESTEREK Stat. JEGYZÖ ALJEGYZŐ Irsz CÍM Tel:Közp. Tel:PGM Tel:Jgyz Fax E-mail Adásztevel Burgyán Köh Pápa 5 Fodor Béla F Kelemen László 8561 Árpád u. 22

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. november 11.. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

XXVI. Intézetek és intézmények

XXVI. Intézetek és intézmények XXVI. Intézetek és intézmények 1 A Veszprémi Vegyipari Egyetem iratai 1949 1985, 1988 6,02 ifm 2 A veszprémi Tanácsakadémia, (1962 )1963 1978( 1982) 5,10 1970-től Tanácsakadémia Veszprémi Oktatási Intézete,

Részletesebben

1 Módosítva a 13/2013 (IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozat alapján hozott 158 település elfogadó határozatával

1 Módosítva a 13/2013 (IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozat alapján hozott 158 település elfogadó határozatával ÉSZAK-BALATONI TÉRSÉG REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK KEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Az alább felsorolt települési önkormányzatok

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/150-63/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési,

Részletesebben

9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 711-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 711-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 711-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület május 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület május 23-i ülésére BALATONFÜREDI VÁROS ÖKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az Észak-Balatoni Térség Regionális

Részletesebben

Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek)

Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek) Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek) 1.2. A közúthálózat fő elemei Gyorsforgalmi út Főutak M8: (Ausztria) Szentgotthárd térsége Veszprém

Részletesebben

Táji adottságok. 8.a. számú melléklet. Alsó-kemeneshát A kistáj Vas és Veszprém megyében helyezkedik el. Területe 551 km 2. Területhasznosítás

Táji adottságok. 8.a. számú melléklet. Alsó-kemeneshát A kistáj Vas és Veszprém megyében helyezkedik el. Területe 551 km 2. Területhasznosítás 8.a. számú melléklet Táji adottságok Alsó-kemeneshát A kistáj Vas és Veszprém megyében helyezkedik el. Területe 551 km 2. 1. lakott terület 4,1 2263,6 2. szántó 51,0 28140,2 3. kert 2,2 1214,6 4. szőlő

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Lasztovicza Jenő részére Veszprém Megyeház tér 1. 8200 Ügyszámunk: 27464 /2012.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-6/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Balaton felvidéki Vízitársulat. alapszabálya

Balaton felvidéki Vízitársulat. alapszabálya Balaton felvidéki Vízitársulat alapszabálya (módosítás és egységes szerkezet) Elfogadva:.../2010 (V.21.) Kgy. határozattal. 2 Bevezető rész A vízitársulat az alapszabályát a 2009. évi CXLIV. törvény 62..

Részletesebben

Kisipari szövetkezetek

Kisipari szövetkezetek XXX. Szövetkezetek Kisipari szövetkezetek 21 A sümegi Épületkarbantartó KTSZ iratai 1951 1958 0,12 ifm 22 A pápai Építőipari és Lakberendező KTSZ iratai 1952 1966 0,36 23 A veszprémi Építőipari Szövetkezet

Részletesebben

FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása

FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása 101/2009. (VI. 18.) MÖK határozat A/ melléklete FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása amely létrejött egyrészről a (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; képviseli:, a megyei közgyűlés elnöke), mint a

Részletesebben

M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T

M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóőrs,

Részletesebben

FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása

FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása 101/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fogszabályozási szakellátás feladatának ellátását Pápa, és Balatonfüred vonzáskörzetének települései kivételével 2014. július

Részletesebben

Országgy űlés Hlvetaln. Irományszáfn: 63o4-

Országgy űlés Hlvetaln. Irományszáfn: 63o4- Országgy űlés Hlvetaln Irományszáfn: 63o4- ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkezett: 2015 J Ú N 2 2. Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére Írásbeli kérdés Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alaptörvény 7. cikk

Részletesebben

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítás

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítás ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 236-001 fax (88) 236-001 Ügyiratszám: 11/595/2013. Készítette: Venczel Antal Tárgy: Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék

Részletesebben

XXiii. tanácsok XXiii. tanácsok veszprém Megye tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm

XXiii. tanácsok XXiii. tanácsok veszprém Megye tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm XXIII. Tanácsok Megyei tanács 1 Veszprém Megye Tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm a Tanácsülési jegyzőkönyvek 1950 1990 2,86 b Tanácsülési iratok 1957 1959 0,03 c Elnökök, elnökhelyettesek és bizottságok

Részletesebben

Veszprém, Pápai út 41. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzat hatályba lépésének napja: Az Üzletszabályzat alkalmazását kötelezően elrendelem:

Veszprém, Pápai út 41. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzat hatályba lépésének napja: Az Üzletszabályzat alkalmazását kötelezően elrendelem: Veszprém, Pápai út 41. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzat hatályba lépésének napja: Az Üzletszabályzat alkalmazását kötelezően elrendelem: Kugler Gyula vezérigazgató Veszprém, 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. II. Egyes Hatósági ügyek, ügyleírások.12

Tartalomjegyzék. II. Egyes Hatósági ügyek, ügyleírások.12 1 Tartalomjegyzék I. Általános szabályok.2 1. Illetékességi terület..2 2. Az ügyfélfogadás rendje.4 3. Az ügyintézés határideje.6 4. Alapvető eljárási szabályok...7 5. Tájékoztatás az ügyfelet megillető

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEKRŐL 1

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEKRŐL 1 Kimutatás 2008 a Veszprém Megyei Önkormányzat támogató által az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A. (1) bekezdésében meghatározott, az államháztartás alrendszeréből nyújtott, nem normatív,

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/27-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett ajánlatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

2009. Kimutatás A Veszprém Megyei Önkormányzat támogató által az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A & (1) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEKRŐL

2009. Kimutatás A Veszprém Megyei Önkormányzat támogató által az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A & (1) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEKRŐL i 1 Tapolca Város Batsányi János Gimnázium,Szakközépiskola és Kollégium tornatermének felújításához, valamint a vívók kiszolgálásához vásárolandó kisbusz költségeihez támogatás 10 000 Tapolca 2 Hetyefő

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉSEKRİL 1

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉSEKRİL 1 I. Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat támogató által az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A. (1) bekezdésében meghatározott, az államháztartás alrendszerébıl nyújtott, nem normatív,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/717/ 2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 12-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 28. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /92-17/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú

Részletesebben

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában

Részletesebben

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ Milyen a Bakonykarszt vize? BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Tartalom Elõszó 1 A víz az elsõ számú élelmiszerünk 2 Honnan és hogyan jut el a csapokba a víz? 3 Vízkezelés

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEKRŐL 1

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEKRŐL 1 I. Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat támogató által az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/. (1) bekezdésében meghatározott, az államháztartás alrendszeréből nyújtott, nem normatív,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET 2010. JÚNIUS 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT. Székesfehérvár 2004.

VESZPRÉM MEGYE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT. Székesfehérvár 2004. Mérnöki Iroda Kft. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Tel:06-1-212-9786 Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 E-mail: iroda@progressio.hu VESZPRÉM MEGYE

Részletesebben

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt 1. AJKA KRISTÁLY SE 111479 MÓGER BALÁZS 2 2016.04.30 28. PEREMARTON SC BERHID - AJKA KRISTÁLY SE 2. AJKA KRISTÁLY SE 125419 KRÉN ÁKOS 6 2016.04.30 28. PEREMARTON SC BERHID

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. június 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. június 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 29 -i ülésére Tárgy: Olaszfalu és Lókút Községi Önkormányzatoknak a zirci körjegyzői feladatokat ellátó városi jegyzőséghez történő

Részletesebben

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt. Veszprém Megyei I.o. U19 férfi

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt. Veszprém Megyei I.o. U19 férfi Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt 1. AJKA KRISTÁLY SE 110791 HAUSER ROLAND 2 2016.10.01 8. AJKA KRISTÁLY SE - BALATONFÜREDI FC 2. AJKA KRISTÁLY SE 201813 SZABÓ BENCE 1 2016.10.01 8. AJKA KRISTÁLY SE -

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése Előadó:

Részletesebben

Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa és Zalaszegvár körj.

Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa és Zalaszegvár körj. 32 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 2009. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok ellenőrzése Komplex felügyeleti vizsgálatok: Sorszám Település 1. Balatonakali 2009. március 2. Pátka

Részletesebben

XXIV. A központi államigazgatás területi szervei. Belügyi igazgatási és rendészeti szervek

XXIV. A központi államigazgatás területi szervei. Belügyi igazgatási és rendészeti szervek XXIV. A központi államigazgatás területi szervei Belügyi igazgatási és rendészeti szervek 1 A Népgondozó Hivatal pápai és devecseri kirendeltségének iratai 1945 1946 0,03 ifm 11 A Veszprém megyei Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt 1. AJKA KRISTÁLY SE 110791 HAUSER ROLAND 3 2016.10.15 10. AJKA KRISTÁLY SE - PÉTI MTE 2. BALATONALMÁDI SE 137649 BLASKI GÁBOR 2 2016.10.15 10. BALATONALMÁDI SE - KÖZSÉGI

Részletesebben

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt 1. AJKA KRISTÁLY SE 201813 SZABÓ BENCE 2 2016.10.08 9. VÁRPALOTAI BSK - AJKA KRISTÁLY SE 2. AJKA KRISTÁLY SE 201830 KARDOS ATTILA 3 2016.10.08 9. VÁRPALOTAI BSK - AJKA

Részletesebben

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt Megyei I.o. férfi felnőtt 1. AJKA KRISTÁLY SE 172275 MÉNES BALÁZS 3 2016.04.16 26. AJKA KRISTÁLY SE - BALATONALMÁDI SE 2. BALATONALMÁDI SE 150175 STIGER ÁDÁM 1 2016.04.16 26. AJKA KRISTÁLY SE - BALATONALMÁDI

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám 1/132-10/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 9. -i nyilvános ülésére. Szántói Imre polgármester

10. NAPIREND Ügyiratszám 1/132-10/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 9. -i nyilvános ülésére. Szántói Imre polgármester 10. NPIREND Ügyiratszám 1/132-10/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 9. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Meghívottak: Előterjesztést látta: Döntéshozatal: alaton

Részletesebben

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt 1. AJKA KRISTÁLY SE 161262 KOVÁCS KÁLMÁN 3 2016.03.28 23. AJKA KRISTÁLY SE - DUDAR SE 2. AJKA KRISTÁLY SE 172275 MÉNES BALÁZS 2 2016.03.28 23. AJKA KRISTÁLY SE - DUDAR

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának február 16.- i ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának február 16.- i ülésére. TAPOLCA KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Székhely: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u.145 Tel./Fax: 87/436-151 e-mail: tapolcakornyekitarsulas@lesenceistvand.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A Tapolca Környéki

Részletesebben

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt 1. AJKA KRISTÁLY SE 125419 KRÉN ÁKOS 5 2016.04.02 24. AJKA KRISTÁLY SE - DEVECSER SE 2. AJKA KRISTÁLY SE 201813 SZABÓ BENCE 5 2016.04.02 24. AJKA KRISTÁLY SE - DEVECSER

Részletesebben

Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től.

Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től. Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től. 1. Abda - Szünnap 12:00-18:00 Szünnap Szünnap Szünnap 12:00-18:00 Szünnap 2. Ács - Szünnap Szünnap Szünnap 10:00-18:00

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016

VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016 PROGRESSIO MérnökiIroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczyköz6/Cfsz. 3. MérnökiIroda Kft. Iroda: E-mail: 8000Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel:06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010

Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010 Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010 Operatív program parti és partközeli települések támogatott pályázat, db elnyert Balaton kiemelt üdülőkörzet további települések

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. június 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. június 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás önkormányzati társulási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére Tárgy: A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése Előadó:

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Veszprém Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Veszprém Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/73/2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Veszprém Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy tárgya:

Részletesebben

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges madárvédelmi területek. Aggteleki-karszt (HUAN10001)

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges madárvédelmi területek. Aggteleki-karszt (HUAN10001) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges madárvédelmi területek Aggteleki-karszt (HUAN10001) Aggtelek 010, 0100, 0101, 0102/7, 0103/2, 0103/3, 0103/4, 0103/6, 0103/7,

Részletesebben

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Képviselő-testületétől 94/2012.(XII. 03.) számú Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenyei

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014. (..) önkormányzati rendelete a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság szeptember 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság szeptember 17-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/141-82/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 129/2014. (XII.10.) KT határozat A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal további működtetéséről

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 129/2014. (XII.10.) KT határozat A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal további működtetéséről Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 129/2014. (XII.10.) KT határozat A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal további működtetéséről Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt 1. AJKA KRISTÁLY SE 110791 HAUSER ROLAND 4 2016.10.30 12. GYULAFIRÁTÓT SE - AJKA KRISTÁLY SE 2. AJKA KRISTÁLY SE 237663 UDVARDI MÓZES 2 2016.10.30 12. GYULAFIRÁTÓT SE

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. augusztus 11-i rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat egészségügyi alapellátás ügyeleti feladatának finanszírozása

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet általános belgyógyászat Budapest IV. kerület

Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet általános belgyógyászat Budapest IV. kerület 1 / 12 Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0100 általános belgyógyászat Budapest

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Ügyirat szám:.3/ 9 //2016. Tisztelt Polgármester sszony /Úr! 2016. január 28. napján megtartott Társulási Tanácsülésen elhangzottakra figyelemmel küldjük a térítési

Részletesebben

2016-2020-as évekre a LEADER vidékfejlesztési forrás összesen 584 millió Ft + 100 millió Ft Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

2016-2020-as évekre a LEADER vidékfejlesztési forrás összesen 584 millió Ft + 100 millió Ft Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2016-2020-as évekre a LEADER vidékfejlesztési forrás összesen 584 millió Ft + 100 millió Ft Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Fiatalok aktivitását segítő programok Pannon Ifjúsági Értékőr

Részletesebben

Ipari testületek. Céhek

Ipari testületek. Céhek IX. Testületek Ipari testületek Céhek 1 A nagyvázsonyi takácscéh iratai (artikulusok) 1769 0,01 ifm 2 A pápai céhek vegyes iratai 1760 1883 0,01 3 A somlóvásárhelyi kovácscéh iratai (artikulusok) 1677

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása

ELŐ TERJESZTÉS Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása 5. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés megalkotta Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, (továbbiakban:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS TERVEZET A SÁRRÉTUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS TERVEZET A SÁRRÉTUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS TERVEZET A SÁRRÉTUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4171 Sárrétudvari, Kossuth utca 72., adószáma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. szeptember 5-i ülésére Tárgy: A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/94-25/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben