ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 XLV. ÉVFOLYAM 27. SZÁM DECEMBER 31. Z E N T A

2 261. A közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 41/2009. szám) 8. szakaszának 2. bekezdése és Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 34. szakasza alapján a Községi Tanács április 8-án tartott ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A TO T A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI TEENDŐKET KOORDINÁLÓ TANÁCS MEGALAKÍTÁSÁRÓL I. A Zentai Községi Tanács a Községi Tanács munkatestületeként MEGALAKÍTJA a zentai községi közlekedésbiztonsági teendőket koordináló tanácsot (a továbbiakban: tanács). II. A zentai községi közlekedésbiztonsági teendőket koordináló tanácsnak 7 (hét) tagja van, akiket a közlekedésbiztonsági területen tevékenykedő szakemberek soraiból neveznek ki. A tanács elnöke: 1. Vasin Radislav A tanács tagjai: 2. Homolya Péter, 3. Ljubomir Butulija, 4. Baloš Nebojša, 5. Dževat Ademi, 6. Barta Valéria, 7. Kopasz Attila. A Zentai Községi Tanács a tanácsot 4 (négy) évre nevezi ki. III. A tanácsbeli tagság megszűnik: felmentéssel, lemondással és a mandátum leteltével. A tanácstag benyújthatja lemondását, illetve felmenthető a mandátum letelte előtt is. IV. A tanács elnökét a Községi Tanács menti fel a községi tanácstagok legalább 1/3-ának a javaslatára, a tanács tagjait pedig a Községi Tanács a tanácselnök megindokolt javaslatára menti fel. A felmentésre vonatkozó javaslattal egy időben a meghatalmazott javaslattevő javaslatot terjeszt elő az új tanácstag és -elnök megválasztására. A Községi Tanács egyidejűleg határozatot hoz a tanácstagok felmentéséről és megválasztásáról. A felmentett tanácstag tisztsége a felmentés napjával megszűnik

3 V. A tanács elnökének, illetve tagjának lemondása esetén ugyanezen személy tisztsége azon községi tanácsülés megtartásának napján szűnik meg, amelyen a lemondás benyújtása konstatálva lett. Ugyanezen az ülésen a meghatalmazott javaslattevő javaslatára kinevezik az új tanácstagot, illetve - elnököt. VI. A tanács a tanácselnök által szükség szerint összehívott üléseken működik, előzetesen megállapított napirenddel. A tanács a teljes taglétszám többségének jelenlétével működhet. A tanács a jelenlevő tagok szótöbbségével dönt. A tanácsot az elnök irányítja. Az ülésen a munka folyamatáról és a meghozott végzésekről jegyzőkönyvet vezetnek. VII. A tanács részére az adminisztratív és a szakmai teendőket a Községi Közigazgatási Hivatal városrendezési és kommunális osztálya látja el. VIII. A közlekedésbiztonság előmozdítását célzó, Zenta község hatáskörébe tartozó teendők összehangolt ellátása érdekében a tanács: 1. elemzi, figyelemmel kíséri és javasolja Zenta község területén az általános közlekedésbiztonság előmozdítását célzó intézkedéseket, 2. együttműködést valósít meg a közlekedésbiztonság előmozdításában tevékenykedő szervekkel és szervezetekkel, és összehangolja a Zenta községi közlekedésbiztonság előmozdítását célzó teendőket, 3. részt vesz a községi közlekedésbiztonsági stratégia és éves terv kidolgozásában, 4. beszámol a Zentai Községi Tanácsnak a község közlekedésbiztonságáról, 5. megelőző-promotív tevékenységet folytat és kampányol a községi közlekedésbiztonság érdekében, irányítja és figyelemmel kíséri a megállapított programok teljesítését, továbbá tájékoztatja a nyilvánosságot és a Községi Tanácsot a tanács tevékenységéről, 6. javasolja a Községi Tanácsnak a községi közlekedésbiztonság előmozdításának finanszírozására szolgáló eszközök felhasználási programját, 7. közlekedésbiztonságot előmozdító egyéb teendőket is ellát a törvénnyel összhangban. IX. Az egyes teendők ellátására a tanács szakmai munkacsoportokat alakíthat. Egyes teendők ellátására a Községi Tanács a törvénnyel összhangban a tanács javaslatára az e teendők ellátására anyagilag és szakmailag képzett jogi személyt alkalmazhat. X. A közlekedésbiztonság előmozdítását célzó teendőkre szolgáló eszközforrások: 1. a községi költségvetés, 2. a Zenta község területén elkövetett közlekedésbiztonsági szabálysértésekért behajtott, a közlekedésbiztonsági jogszabályok által előirányzott pénzbírságok 30%-át kitevő eszközök, 3. a zentai községnek adott ajándékok és hozzájárulások 4. egyéb bevételek

4 XI. Az előző fejezet 2. pontjában említett eszközök 50%-át a közlekedési infrastruktúra javítására, a fennmaradó 50%-ot pedig a közlekedésbiztonság előmozdítását célzó egyéb intézkedések finanszírozására kell használni. A jelen fejezet 1. bekezdésében említett eszközöket a tanács javaslata alapján a Községi Tanács által meghozott program szerint kell felhasználni. XII. Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. KÖZSÉGI TANÁCS Szám: 214-2/2010-VII Širková Anikó s. k., a község polgármestere 262. A közúti szállításról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 46/95., 66/01., 61/05. és 91/05. szám) 7. és 36. szakasza, az autótaxis személyszállításról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/06. és 20/10. szám) 2. szakasza, valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/08. szám) 31. és 78. szakasza alapján Zenta község polgármestere december 29.-én meghozza az AUTÓTAXIS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS OPTIMÁLIS SZERVEZÉSÉT MEGHATÁROZÓ PROGRAMOT ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A ÉVBEN 1. Ez a program határozza meg az autótaxis személyszállítás optimális szervezését Zenta község területén a évben. 2. A közlekedési műszaki feltételek alapján Zenta községnek 2 taxiállomásra és 7 drosztra van szüksége, melyeket 21 taxi veheti igénybe. 3. Az e program 2. pontjában említett taxiállomás és drosztok, beosztásuk valamint felszereltségük a városrendezési feltételekről szóló, 35-47/05-III és /05-III számú aktusokkal vannak megállapítva. 4. Ezt a programot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. Szerb Köztársaság Vajdaság AT - Zenta község A község polgármestere Szám : /2010-II Širková Anikó, s.k., Zenta község polgármester asszonya

5 263. Az autótaxis személyszállításról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/06. sz.) 10. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/08. sz.) én a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője meghozta az alábbi S Z A B Á L Y Z A T O T A TAXI-ENGEDÉLY FORMANYOMTATVÁNYÁRÓL 1. Bevezető rendelkezés 1. szakasz A jelen szabályzattal közelebbről rendezzük a taxi-engedélyek formanyomtatványát és tartalmát, valamint a kiosztott nyilvántartási számokról, és a kiadott taxis autószállításról szóló engedélyek vezetéséről szóló nyilvántartást. Az engedélyt a szállító kérelmére kell kiadni szerb nyelven, cirill írásmódban, vagy kétnyelvűen, szerb nyelven, cirill írásmódban és magyar nyelven latin írásmódban. 2. A vállalkozók taxi-engedélyének formanyomtatványa és tartalma 2. szakasz A vállalkozó taxi-engedélye 90 x 130 mm méretű és PVC, áttetsző borítóval kell védeni (a továbbiakban: engedély). 3. szakasz A szerb nyelvű engedély tartalmaz elülső és hátulsó nyomtatott részt. Az engedély elülső oldala szerb nyelven az alábbiakat tartalmazza: 1) a felső részben, középen az alábbi szöveg található: "ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА", 2) az 1)-es pont szerinti szöveg alatt, középen Zenta község színes címere található, 3) a címer alatt, középen az alábbi szöveg található: "ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈА" 4) a 3)-as pont szövege alatt, középen az alábbi szöveg található: "Редни број" 5) jobbra, a 4)-es pont szerinti szöveg mellett a sorszám bejegyzésére kijelölt hely található, 6) a 4)-es pont szerinti szöveg és a sorszám bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: "Редни број регистра". 7) jobbra, a 6)-os pont szerinti szöveg mellett a regisztrációs sorszám bejegyzését szolgáló hely található, 8) az alsó részen, középen található a formanyomtatvány védjegye, Az azonosító hátoldala szerb nyelven az alábbiakat tartalmazza: 1) a felső részben, középen az alábbi szöveg található: "Евиденциони број", 2) jobbra, az 1)-es pont melletti szövegben a taxi-jármű nyilvántartási száma bejegyzésére kijelölt hely található, 3) a jelen szöveg 1)-es pontja szerinti szöveg és a taxi-jármű nyilvántartási számának a bejegyzésére kijelölt hely mellett, középen a taxi-jármű nyilvántartási jele bejegyzésére kijelölt hely található, 4) a taxi-jármű nyilvántartási számának bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: "(регистарска ознака такси-возила)", 5) a 4)-es pont szerinti szöveg alatt, középen a taxi-jármű márkája és típusa bejegyzésére kijelölt hely található,

6 6) a taxi-jármű márkája és típusa bejegyzésére kijelölt hely alatt az alábbi szöveg található: "(марка и тип такси-возила)", 7) a 6)-os pont alatti szöveg alatt, középen a vállalkozó fényképe található, amelynek mérete 30 x 35 mm, a fénykép bal alsó szögében a városrendezési és lakásügyi-kommunális osztály bélyegzőjével, 8) a fénykép alatt, középen található a vállalkozó családi és utónevének beírására kijelölt hely, 9) a vállalkozó családi és utónevének a beírására kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található "(име и презиме предузетника)", 10) a 9)-es pont szerinti szöveg alatt, középen található a "ЈМБГ" bejegyzésére kijelölt hely, 11) a "ЈМБГ" bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: "(ЈМБГ)", 12) a 11)-es pont szerinti szöveg alatt, középen található a vállalkozó lakóhelyének a bejegyzésére kijelölt hely, 13) a vállalkozó lakóhelyének a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen található аz alábbi szöveg: "(адреса пребивалишта)", 14) a 13)-as pont szerinti szöveg alatt, középen található a vállalkozó üzletviteli székhelyének a bejegyzésére kijelölt hely, 15) a vállalkozó üzletviteli székhelyének a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen található az alábbi szöveg: "(адреса седиште радње)", 16) a 15)-ös pont szerinti szöveg alatt, középen található a taxi-egyesület cégnevének a bejegyzésére kijelölt hely, amelynek a vállalkozó tagja, 17) a taxi-egyesület cégnevének a bejegyzésére kijelölt hely alatt, amelynek a vállalkozó tagja, középen található az alábbi szöveg "(назив такси-удружења)", 18) a 17)-es pont szerinti szöveg alatt, középen található az engedély kiadási helyére és keltére kijelölt hely, a szerb nyelv helyesírási szabályai szerint, 19) az engedély kiadási helyére és keltére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: "(датум издавања)" 4. szakasz A kétnyelvű engedély elülső és hátsó nyomtatott részt tartalmaz. A kétnyelvű azonosító elülső része az alábbi szöveget tartalmazza: 1) a felső részben, középen az alábbi szöveg található: "ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL", 2) az 1)-es pont szerinti szöveg alatt, középen Zenta község színes címere található, 3) a címer alatt, középen az alábbi szöveg található: "ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈА TAXI-ENGEDÉLY" 4) a 3)-as pont szerinti szöveg alatt, középen az alábbi szöveg található: Редни број - Sorszám 5) a 4)-es pont szerinti szövegtől jobbra található a sorsszám bejegyzésének helye, 6) a 4)-es pont szerinti szöveg és a sorszám bejegyzése kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: Редни број регистра, 7) a 6)-os pont alatti szövegben, középen az alábbi szöveg található: Regisztrációs szám, 8) а 7)-еs pont mellett jobbra található a regisztrációs sorszám bejegyzésének a helye, 9) az alsó részen, középen található a formanyomtatvány védjegye

7 A kétnyelvű engedély hátsó oldala az alábbiakat tartalmazza: 1) a felső részen, középen az alábbi szöveg található: Евиденциони број Nyilvántartási szám, 2) jobb felől, az 1)-es pont melletti szövegben található a taxi-jármű nyilvántartási számának bejegyzésére kijelölt hely, 3) az 1)-es pont szövege alatt és a taxi-jármű nyilvántartási számának bejegyzésére kijelölt hely mellett, középen található a taxi-jármű rendszámának a bejegyzésére kijelölt hely, 4) taxi-gépjármű rendszámának bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen található az alábbi szöveg: (регистарска ознака такси-возила - a taxi-gépjármű rendszáma), 5) a 4)-es pont szerinti szöveg alatt, középen található a taxi-gépjármű márkájának és típusának a bejegyzési helye, 6) a taxi-gépjármű márkájának és típusának a bejegyzési helye alatt, középen az alábbi szöveg található: (марка и тип возила - a taxi-gépjármű márkája és típusa), 7) a 6)-os pont szövege alatt, középen található a vállalkozó 30 x 35 mm-es fényképe, a fénykép bal alsó sarkában a városrendezési és lakásügyi-kommunális osztály bélyegzőjével, 8) a fénykép alatt, középen található a vállalkozó családi és utónevének szerb nyelven történő bejegyzésére kijelölt hely, 9) a vállalkozó családi és utónevének szerb nyelven történő bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található (адреса пребивалишта), 10) a 9)-es pont szövege alatt, középen található a vállalkozó családi és utónevének magyar nyelven történő bejegyzésére kijelölt hely, 11) a vállalkozó családi és utónevének magyar nyelven történő bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található (a vállalkozó családi és utóneve), 12) a 11)-es pont szövege alatt, középen a személyi szám bejegyzésére kijelölt hely található, 13) a személyi szám bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (ЈМБГ személyi szám), 14) a 13)-as pont szövege alatt, középen a vállalkozó lakóhelyének szerb és magyar nyelven történő bejegyzésére kijelölt hely található, 15) a vállalkozó lakóhelyének a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (адреса пребивалишта lakóhelyе), 16) a 15)-ös pont szövege alatt, középen a vállalkozó üzletviteli székhelyének a bejegyzésére kijelölt hely található szerb és magyar nyelven, 17) a vállalkozó üzletviteli székhelyének a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található (адреса седишта радње üzletviteli székhelyе), 18) a 17)-es pont szövege alatt, középen található a taxi-társaság cégneve, - amelynek a vállalkozó tagja, - bejegyzésére kijelölt hely szerb és magyar nyelven, 19) a taxi-társaság cégneve - amelynek a vállalkozó tagja - bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található назив такси-удружењеа a taxi-társaság cégneve, 20) a 19)-es pont szerinti szöveg alatt, középen található a taxi-engedély kiadásának kelte a szerb nyelv szabályai szerint, 21) a taxi-engedély kiadásának keltére kijelölt hely alatt, középen található az alábbi szöveg: (датум издавања a kiadás kelte), 3. A jogi személy taxi-engedélyének formanyomtatványa és tartalma 5. szakasz A jogi személy taxi-engedélye 90 x 130 mm méretű és PVC, áttetsző borítóval védett (a továbbiakban: engedély)

8 6. szakasz A szerb nyelvű engedélyen elülső és hátsó nyomtatott rész található. A szerb nyelvű engedély elülső része az alábbiakat tartalmazza: 1) a felső részen, középen az alábbi szöveg található: "ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА", 2) az 1)-es pont szövege alatt, középen Zenta község színes címere található, 3) a címer alatt, középen az alábbi szöveg található: "ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈА" 4) a 3)-as pont szerinti szöveg alatt, középen az alábbi szöveg található Редни број регистра, 5) a 4)-es pont szerinti szöveg mellett, jobbra a nyilvántartási szám bejegyzésére kijelölt hely található, 6) az alsó részben, középen található a formanyomtatvány védjegye, A szerb nyelvű engedély hátsó oldala az alábbiakat tartalmazza: 1) a felső részen, középen az alábbi szöveg található: Евиденциони број, 2) az 1)-es pont szerinti szöveg mellett jobbra található a taxi-jármű bejegyzésének nyilvántartási száma, 3) az 1) pont szerinti szöveg és a taxi-jármű nyilvántartási számának а bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen található a taxi-jármű rendszámának a bejegyzésére kijelölt hely, 4) a taxi-jármű rendszámának a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen található az alábbi szöveg: (регистарска ознака такси-возила), 5) a 4)-es pont szerinti szöveg alatt, középen található a taxi-gépjármű márkájának és típusának a bejegyzésére kijelölt hely, 6) a taxi-gépjármű márkájának és típusának a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (марка и тип такси-возила), 7) a 6)-os pont szerinti szöveg alatt, középen található a jogi személy cégnevének a bejegyzésére kijelölt hely, 8) a jogi személy cégnevének a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (назив правног лица), 9) a 8)-as pont szerinti szöveg alatt, középen található a jogi személy székhelye bejegyzésére kijelölt hely, 10) a jogi személy székhelye bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (седиште правног лица), 11) a 10)-es pont szerinti szöveg alatt, középen találhat a jogi személy diszpécser-központja nevének bejegyzésére kijelölt hely, 12) a jogi személy diszpécser-központja nevének bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen található az alábbi szöveg (назив диспечерског центра правног лица). 13) a 12)-es pont szerinti szöveg alatt, középen az alábbi szöveg található: (М. П.), 14) a 13)-as pont szerinti szöveg alatt, középen található az engedély kiadása keltének a bejegyzésére kijelölt hely, 15) az engedély kiadása keltének a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (датум издавања). 7. szakasz A kétnyelvű engedélynek elülső és hátsó nyomtatott oldala van. A kétnyelvű engedély elülső oldala az alábbiakat tartalmazza: 1) a felső részen, középen az alábbi szöveg található: "ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL"

9 2) az 1)-es pont szerinti szöveg alatt, középen Zenta község színes címere található, 3) a címer alatt, középen az alábbi szöveg található: "ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈА TAXI-ENGEDÉLY" 4) a 3)-as pont szerinti szöveg alatt, középen az alábbi szöveg található: Редни број регистра, 5) a 4)-es pont alatti szövegben, középen az alábbi szöveg található: Regisztrációs sorszám, 6) az 5)-ös pont szerinti szövegtől jobbra a regisztrációs sorszám bejegyzésére kijelölt hely található, 7) az alsó részen, középen a formanyomtatvány védjegye található. A kétnyelvű engedély hátsó oldala az alábbiakat tartalmazza: 1) a felső részen, középen az alábbi szöveg található: Евиденциони број Nyilvántartási szám, 2) az 1)-es pont szerinti szöveg mellett, jobbról a taxi-gépjármű nyilvántartási számának a bejegyzésére kijelölt hely található, 3) az 1)-es pont szerinti szöveg és a taxi-gépjármű nyilvántartási számának a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen található a taxi-gépjármű rendszámának a bejegyzésére kijelölt hely, 4) a taxi-gépjármű rendszámának a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen található az alábbi szöveg: (регистарска ознака такси-возила - a taxi-gépjármű rendszáma) 5) a 4)-es pont szerinti szöveg alatt, középen található a taxi-gépjármű márkájának és típusának a bejegyzésére kijelölt hely, 6) a taxi-gépjármű márkájának és típusának a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen található az alábbi szöveg: (марка и тип такси-возила a taxi-gépjármű márkája és típusa), 7) a 6)-os pont szerinti szöveg alatt, középen található a jogi személy szerb nyelvű cégnevének a bejegyzésére kijelölt hely, 8) a jogi személy szerb nyelvű cégnevének a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (назив правног лица), 9) a 8)-as pont szerinti szöveg alatt, középen található a jogi személy magyar nyelvű cégnevének a bejegyzésére kijelölt hely, 10) a jogi személy magyar nyelvű cégnevének a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (a jogi személy cégneve) 11) a 10)-es pont szerinti szöveg alatt, középen található a jogi személy szerb nyelvű székhelye, 12) a jogi személy szerb nyelvű székhelyének a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (седиште правног лица), 13) a 12)-es pont szerinti szöveg alatt, középen található a jogi személy magyar nyelvű székhelyének a bejegyzésére kijelölt hely, 14) a jogi személy magyar nyelvű székhelyének a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (a jogi személy székhelye), 15) a 14)-es pont szerinti szöveg alatt, középen a jogi személy diszpécser-központja szerb nyelvű nevének a bejegyzésére kijelölt hely található, 16) a jogi személy diszpécser-központja szerb nyelvű nevének a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (назив диспечерског центра правног лица), 17) a 16)-os pont szerinti szöveg alatt, középen a jogi személy diszpécser-központja magyar nyelvű nevének a bejegyzésére kijelölt hely található, 18) a jogi személy diszpécser-központja magyar nyelvű nevének a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (a jogi személy diszpécser-központjának a neve), 19) a 18)-as pont szerinti szöveg alatt, középen az alábbi szöveg található: (М. П. P. H.),

10 20) a 19)-es pont szerinti szöveg alatt, középen az engedély kiadásának a szerb nyelv helyesírása szerinti keltére kijelölt hely található, 21) az engedély kiadásának a keltére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (датум издавања a kiadás kelte), 4. A jog személynél foglalkoztatott külön gépkocsivezetői engedély formanyomtatványa és tartalma 8. szakasz A jogi személynél foglalkoztatott külön gépkocsivezetői engedély formanyomtatványa 90 x 130 mm méretű és PVC, áttetsző borítóval védett (a továbbiakban: engedély). 9. szakasz A szerb nyelvű engedély tartalmaz elülső és hátsó nyomtatott részt. Az engedély elülső oldala szerb nyelven az alábbiakat tartalmazza: 1) a felső részen, középen az alábbi szöveg található: "ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА" 2) az 1)-es pont szerinti szöveg alatt, középen Zenta község színes címere található, 3) a címer alatt, középen az alábbi szöveg található: "ПОСЕБНА ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈА" 4) a 3)-as pont szövege alatt, középen az alábbi szöveg található: Редни број регистра. 5) jobbra a 3)-as pont szerinti szöveg mellett a regisztrációs sorszám bejegyzésére kijelölt hely található, 6) az alsó részen, középen található a formanyomtatvány védjegye, Az azonosító hátoldala szerb nyelven az alábbiakat tartalmazza: 1) a felső részen, középen a jogi személy cégnevének bejegyzésére kijelölt hely található, 2) a jogi személy cégnevének bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (назив правног лица), 3) a 2)-es pont szerinti szöveg alatt, középen a jogi személy cégnevének bejegyzésére kijelölt hely található, 4) a jogi személy székhelyének bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (седиште правног лица), 5) а 4)-es pont szerinti szöveg alatt, középen a gépkocsivezető 30 x 35 mm-es fényképe található, a fénykép alsó bal oldalán a városrendezési és lakásügyi-kommunális osztály bélyegzőjével, 6) a fénykép alatt, középen található a gépkocsivezető családi és utónevének bejegyzésére kijelölt hely, 7) a gépkocsivezető családi és utónevének bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (име и презиме возача) ; 8) a 7)-es pont szerinti szöveg alatt, középen a személyi szám bejegyzésére kijelölt hely található, 9) a személyi szám bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (ЈМБГ), 10) а 9)-еs pont szerinti szöveg alatt, középen található a gépkocsivezető lakóhelyének a bejegyzésére kijelölt hely, 11) a gépkocsivezető lakóhelyének a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (адреса пребивалишта возача), 12) a 11)-es pont szerinti szöveg alatt, középen található az engedély kiadása keltének a bejegyzésére kijelölt hely,

11 13) az engedély kiadása keltének a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (датум издавања), 10. szakasz A kétnyelvű engedélynek elülső és hátsó nyomtatott oldala van. A kétnyelvű engedély elülső oldala az alábbiakat tartalmazza: 1) a felső részen, középen az alábbi szöveg található: "ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL", 2) az 1)-es pont szerinti szöveg alatt, középen Zenta község színes címere található, 3) a címer alatt, középen az alábbi szöveg található: "ПОСЕБНА ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈА KÜLÖN TAXI-ENGEDÉLY" 4) a 3)-as pont szerinti szöveg alatt, középen az alábbi szöveg található: Редни број регистра, 5) a 4)-es pont alatti szövegben, középen az alábbi szöveg található: Regisztrációs sorszám, 6) az 5)-ös pont szerinti szövegtől jobbra a regisztrációs sorszám bejegyzésére kijelölt hely található, 7) az alsó részen, középen a formanyomtatvány védjegye található. A kétnyelvű engedély hátsó oldala az alábbiakat tartalmazza: 1) a felső részen, középen a jogi személy szerb nyelvű cégnevének a bejegyzésére kijelölt hely található, 2) a jogi személy szerb nyelvű cégnevének a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (назив правног лица), 3) a 2)-es pont szerinti szöveg alatt, középen a jogi személy magyar nyelvű cégnevének a bejegyzésére kijelölt hely található, 4) a jogi személy magyar nyelvű cégnevének a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (a jogi személy cégneve) 5) a 4)-es pont szerinti szöveg alatt, középen található a jogi személy székhelyének szerb nyelvű bejegyzésére kijelölt hely, 6) a jogi személy székhelyének szerb nyelvű bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (седиште правног лица), 7) a 6)-os pont alatti szöveg alatt, középen a jogi személy székhelyének magyar nyelvű bejegyzésére kijelölt hely található, 8) a jogi személy székhelyének magyar nyelvű bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (a jogi személy székhelye), 9) a 8)-as pont szerinti szöveg alatt, középen a gépjárművezető 30 x 35 mm méretű fényképe található, a fénykép bal alsó sarkában a városrendezési és kommunális-lakásügyi osztály bélyegzőjével, 10) a fénykép alatt, középen található a gépjárművezető családi és utónevének szerb nyelvű bejegyzésére kijelölt hely, 11) a gépkocsivezető családi és utónevének szerb nyelvű bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen található az alábbi szöveg: (име и презиме возача), 12) a 11)-es pont szerinti szöveg alatt, középen található a gépjárművezető családi és utónevének magyar nyelvű bejegyzésére kijelölt hely, 13) gépjárművezető családi és utónevének magyar nyelvű bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (a gépjárművezető családi és utóneve),

12 14) a 13)-as pont szerinti szöveg alatt, középen található a személyi szám bejegyzésére kijelölt hely, 15) a személyi szám bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen található az alábbi szöveg: (ЈМБГ személyi szám), 16) a 15)-ös pont szerinti szöveg alatt található a gépjárművezető szerb nyelvű lakóhelyének a bejegyzésére kijelölt hely, 17) a gépjárművezető szerb nyelvű lakóhelyének a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen található az alábbi szöveg: (адреса пребивалишта возача), 18) а 17)-es pont szerinti szöveg alatt, középen található a gépjárművezető magyar nyelvű lakóhelyének a bejegyzésére kijelölt hely, 19) a gépjárművezető magyar nyelvű lakóhelyének a bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (а gépjárművezető lakóhelye), 20) a 19)-es pont szerinti szöveg alatt, középen található a szerb nyelv szabályai szerint az engedély kiadásának keltének a bejegyzésére kijelölt hely, 21) a szerb nyelv szabályai szerint az engedély kiadásának keltének bejegyzésére kijelölt hely alatt, középen az alábbi szöveg található: (датум издавања a kiadás kelte). 11. szakasz Az engedélyt a városrendezési és lakásügyi-kommunális osztály adja ki (a továbbiakban: osztály). Ha a vállalkozó elveszti, megrongálja vagy egyéb módon engedély nélkül marad, köteles azt három napon belül érvénytelenné nyilvánítani legalább egy napilapban, amely Zenta község területén kerül kiadásra, és kérelmet nyújtani be az osztálynak új engedély kiadása céljából. A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti vállalkozónak be kell nyújtania a meghirdetésről szóló bizonyítékot. 5. A kiadott nyilvántartási számokról vezetett nyilvántartás 12. szakasz A kiadott nyilvántartási számokról a nyilvántartást az osztály vezeti. A kiadott nyilvántartási számokról szóló nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza: 1) a sorszámot, 2) a kiadott nyilvántartási számot, 3) a nyilvántartási szám megállapításáról szóló határozatot, 4) a taxi-gépjármű rendszámát, 5) a taxi-gépjármű márkáját és típusát, 6) a Gazdasági Alanyok Cégjegyzékébe való nyilvántartásba vételéről szóló aktust. 6. A vállalkozók taxi-engedélyéről kiadott nyilvántartás 13. szakasz A vállalkozók taxi-engedélyéről kiadott nyilvántartást az osztály vezeti. A vállalkozók taxi-engedélyéről kiadott nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza: 1) a sorszámot, 2) a taxi-gépjármű rendszámát, 3) a taxi-gépjármű márkáját és típusát, 4) a vállalkozó családi és utónevét, 5) a formanyomtatvány védjegyét, 6) az engedély kiadásának a keltét, 7) mely nyelven lett kiadva az engedély (szerbül vagy kétnyelvűen), 8) a Gazdasági Alanyok Cégjegyzékébe való nyilvántartásba vételéről szóló aktust

13 7. A jogi személyek taxi-engedélyéről kiadott nyilvántartás 14. szakasz A jogi személyek taxi-engedélyéről kiadott nyilvántartást az osztály vezeti. A jogi személyek taxi-engedélyéről kiadott nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza: 1) a sorszámot, 2) a taxi-gépjármű rendszámát, 3) a taxi-gépjármű márkáját és típusát, 4) a jogi személy cégnevét, 5) a formanyomtatvány védjegyét, 6) az engedély kiadásának a keltét, 7) mely nyelven lett kiadva az engedély (szerbül vagy kétnyelvűen), 8) a Gazdasági Alanyok Cégjegyzékébe való nyilvántartásba vételről szóló aktust. 8. A jogi személynél alkalmazásban levő gépjárművezető számára kiadott külön engedélyéről vezetett nyilvántartás 15. szakasz A jogi személynél alkalmazásban levő gépjárművezető számára kiadott külön engedélyéről a nyilvántartást az osztály vezeti. A jogi személynél alkalmazásban levő gépjárművezető számára kiadott külön engedélyéről a nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza: 1) a sorszámot, 2) a jogi személynél alkalmazásban levő gépjárművezető családi és utónevét, 3) a jogi személynél alkalmazásban levő foglalkoztatott lakóhelyét, 4) a formanyomtatvány védjegyét, 5) az engedély kiadásának a keltét, 6) mely nyelven lett kiadva az engedély (szerbül vagy kétnyelvűen). 9. Záró rendelkezés 16. szakasz A jelen szabályzatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában

14 A vállalkozó taxi-engedélyének formanyomtatványa - elülső rész ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈА Редни број Редни број регистра ОЗУИСКП

15 A vállalkozó taxi-engedélye formanyomtatványának hátsó része Евиденциони број (регистарска ознака такси-возила) (марка и тип такси-возила) фотографија предузетника (име и презиме предузетника) (ЈМБГ) (адреса пребивалишта) (адреса седишта радње) (назив такси-удружења) (датум издавања)

16 A vállalkozó taxi-engedélyének formanyomtatványa - elülső rész (kétnyelvű) ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈА TAXI-ENGEDÉLY Редни број Sorszám Редни број регистра Regisztrációs sorszám ОЗУИСКП

17 A vállalkozó taxi-engedélyének hátsó oldala (kétnyelvű) Евиденциони број - Nyilvántartási szám (регистарска ознака такси-возила a taxi-gépjármű rendszáma) (марка и тип такси-возила a jármű márkája és típusa) фотографија предузетника (име и презиме предузетника) (vállalkozó családi és utónеve) (ЈМБГ - személyi szám) (адреса пребивалишта - lakóhelye) (адреса седишта радње üzletviteli székhelye) (назив такси-удружења a taxi-egyesület neve) (датум издавања kiadás kelte)

18 A jogi személy taxi-engedélyének formanyomtatványa elülső rész ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈА Редни број регистра ОЗУИСКП

19 A jogi személy taxi-engedélye formanyomtatványának hátsó része Евиденциони број (регистарска ознака возила) (марка и тип возила) (назив правног лица) (седиште правног лица) (назив правног лица диспечерског центра) (М.П.) (датум издавања)

20 A jogi személy taxi-engedélye formanyomtatványa - elülső rész (kétnyelvű) ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS HIVATAL ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈА TAXI-ENGEDÉLY Редни број регистра Regisztrációs sorszám ОЗУИСКП

21 A jogi személy taxi-engedélye formanyomtatványának hátsó része (kétnyelvű) Евиденциони број - Nyilvántartási szám (регистарска ознака такси-возила a taxi-gépjármű rendszáma) (марка и тип такси-возила a taxi-gépjármű márkája és típusa) (назив правног лица) (a jogi személy cégneve ) (седиште правног лица) (a jogi személy székhelye) (назив правног лица диспечерског центра) (a jogi személy diszpécser-központjának neve) (М.П. P.H.) (датум издавања kiadás kelte)

22 A jogi személynél alkalmazásban levő gépjárművezető külön engedélyének formanyomtatványa - elülső rész ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА ПОСЕБНА ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈА Редни број регистра ОЗУИСКП

23 A jogi személynél alkalmazásban levő gépjárművezető külön engedélye formanyomtatványának hátsó oldala (назив правног лица) (седиште правног лица) фотографија возача (име и презиме возача) (ЈМБГ) (адреса пребивалишта возача) (датум издавања)

24 A jogi személynél alkalmazásban levő gépjárművezető külön engedélyének formanyomtatványa - elülső rész (kétnyelvű) ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ПОСЕБНА ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈА KÜLÖN TAXI-ENGEDÉLY Редни број регистра Regisztrációs sorszám ОЗУИСКП

25 A jogi személynél alkalmazásban levő gépjárművezető külön engedélye formanyomtatványának hátsó oldala (kétnyelvű) (назив правног лица) (a jogi személy cégneve) (седиште правног лица) (a jogi személy székhelye) фотографија возача (име и презиме возача) (gépjárművezető családi és utónеve) (ЈМБГ - személyi szám) (адреса пребивалишта возача) (gépjárművezető lakóhelye) (датум издавања kiadás kelte) Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Szarvák Baráti Erika, okl. jogász, s. k. Zenta Község Községi Közigazgatási Hivatal Szám: /2010-VI a Zentai Községi Közigazgatási Kelt: én Hivatal vezetője Z e n t a

26 Tartalom: 261. HATÁROZAT A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI TEENDŐKET KOORDINÁLÓ TANÁCS MEGALAKÍTÁSÁRÓL AUTÓTAXIS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS OPTIMÁLIS SZERVEZÉSÉT MEGHATÁROZÓ PROGRAM ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A ÉVBEN SZABÁLYZAT A TAXI-ENGEDÉLY FORMANYOMTATVÁNYÁRÓL 740. KIADÓ: FELELŐS SZERKESZTŐ: ÉVI ELŐFIZETÉS: EGYSZÁMLA-SZÁM: NYOMTATJA: PÉLDÁNYSZÁM Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér 1. Telefon: 024/ Spec., Kocsis Szürke Makk Anna, a Zentai KKT titkára 2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre kell fizetni. A hirdetés díja 2.000,00 dinár, előfizetőknek 1.000,00 dinár. A költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes községi szintű egyéb bevételek Képviselő-testületi és végrehajtási osztály 200 db

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. JÚLIUS 02. ZENTA 93. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Ifjúsági Tanács Iktatószám: 016-40/2012-I Kelt: 2012. június

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2009. NOVEMBER 17. Z E N T A 137. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.11.16-án

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2014. DECEMBER 1. Z E N T A 130. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. AUGUSZTUS 29. Z E N T A 54. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakaszának 1. pontja és Zenta község statútumának (Zenta Község

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 23. Z E N T A 158. Zenta község statútuma ( Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 119. szóló rendelet ( Hivatalos Lapja, 6/2001. szám) 19. szakasza, és a bogarasi Bácska

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 02. SZÁM 2012. JANUÁR 27. ZENTA 11. Az állami szervekben létesített munkaviszonyokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 48/91., 66/91., 44/98. másik törvény, 49/99. másik törvény,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2016. szám) 7. szakasza

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM 2016. AUGUSZTUS 11. Z E N T A 108. A Zenta Község Mezőgazdaság-fejlesztési Költségvetési Pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2014. DECEMBER 3. Z E N T A 131. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és Zenta községben az

Részletesebben

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 20. szakasza 1. bekezdésnek 10. pontja és 32. szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. ÁPRILIS 01. Z E N T A 81. A közúti közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010., 101/2011., 32/2013. szám AB,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2015. NOVEMBER 24. Z E N T A 159. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 2. bekezdése, Zenta község költségvetéséből

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXIII 28. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. Број 5. 28.04.2011. СТРАНА 91. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 2012. DECEMBER 31. Z E N T A 326. KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR THURZÓ LAJOS Az igazgató bizottság 05-8-8 iktatószámú, 2012.12.10.-i döntése alapján határozatot hozott A ZENTAI THURZÓ

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám Број: 5. 18.03.2016. СТРАНА 71. OLDAL 2016. 03.18. 5. szám Adorján Helyi Közösség 2004. augusztus 17-én kelt alapszabályának 31. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elnöke meghozza

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXVI 21. септембар 2004. г., Бачка Топола XXXV évfolyam 9. szám 2004. szeptember 21. Broј 9. 21.09.2004. СТРАНА 146. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLI ÉVFOLYAM - 9. SZÁM 2008. JÚLIUS 11. Z E N T A 36. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 56. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület 2008.06.26-án

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 2015. SZEPTEMBER 30. Z E N T A 140. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. szám) 64. szakaszának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám A szociális védelemrıl szóló törvény 213. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 24/11. sz.) és a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXXIII 23. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, 2011. november 23. Број 10. 23.11.2011.

Részletesebben

AZ ELSŐ HELYI KÖZÖSSÉG STATÚTUMÁT

AZ ELSŐ HELYI KÖZÖSSÉG STATÚTUMÁT A helyi önkormányzatról szóló törvény 72. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007 szám) és a helyi közösségi önkormányzatról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 17/2007 szám)

Részletesebben

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szakaszának 3v pontja, valamint az építési telkek elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2015. JÚNIUS 1. Z E N T A 90. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 7. szám Topolya, 2006. szeptember 29. Broј 7. 29.09.2006. СТРАНА 129. OLDAL

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE SZÁM: 451-24/2016-IV-02 Kelt 2016. december 29-én ZENTA А helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014.

Részletesebben

Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2. ÜLÉSÉT JÚNIUS 22-ÉRE

Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2. ÜLÉSÉT JÚNIUS 22-ÉRE Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 2/2016-I Kelt: 2016. június 16-án Z e n t a Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008.,

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E Zsámbék Város közigazgatási területén működő üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Zsámbék Város Képviselő-testülete

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2010. DECEMBER 22. Z E N T A 232. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/08. sz.) 31. szakaszának 15. pontja

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 85/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Број: СТРАНА 258. OLDAL szám

Број: СТРАНА 258. OLDAL szám Број: 16. 24.07.2012. СТРАНА 258. OLDAL 2012.07.24. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) alapján a az alakuló ülés 2012. július

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya és általános szabályok

I. fejezet A rendelet hatálya és általános szabályok Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005.(X.31.) számú rendelete a helyi önkormányzat címer, zászló és pecsét használatának rendjéről. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 3. szám, 2008. február 28. Broј 3. 28.02.2008. СТРАНА 6. OLDAL 2008.02.28.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

11. Üzlethelyiség Szabadkán a Rudics utca 2. szám alatt, területe 25,71 m², extra üzleti övezet, a bérleti díj kikiáltási ára 7.200,00 dinár.

11. Üzlethelyiség Szabadkán a Rudics utca 2. szám alatt, területe 25,71 m², extra üzleti övezet, a bérleti díj kikiáltási ára 7.200,00 dinár. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Szabadka Város A polgármester Iratszám: II-00-361-689/2015 Kelt: 2015.11.25. S z a b a d k a Szabadság tér 1. A Szabadka Város üzlethelyiségeinek bérbeadásáról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG PEDAGÓGUS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT. A célok megvalósulási területe

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG PEDAGÓGUS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT. A célok megvalósulási területe Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete Magyarkanizsa Szám: 2/2011-1 Kelt: 2011. március 24-én Az egyesületekről szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjának 51/09 száma) 78. és 12. szakaszok

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2009. DECEMBER 11. Z E N T A 146. A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. és 81/09. sz. kiig.) 216. szakasza 2. bekezdése, valamint Zenta község

Részletesebben

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (VI.1.) rendelete. A község jelképeiről és a jelképek használatáról. I.

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (VI.1.) rendelete. A község jelképeiről és a jelképek használatáról. I. Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (VI.1.) rendelete A község jelképeiről és a jelképek használatáról Gyöngyfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szomor Községi Önkormányzat. 9/1994.(IX.29.) számú rendelete a község címerének és zászlajának megállapításáról és használatának rendjéről.

Szomor Községi Önkormányzat. 9/1994.(IX.29.) számú rendelete a község címerének és zászlajának megállapításáról és használatának rendjéről. Szomor Községi Önkormányzat 9/1994.(IX.29.) számú rendelete a község címerének és zászlajának megállapításáról és használatának rendjéről. Szomor község címere: A községi címer és zászló leírása 1. Kék

Részletesebben

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tulajdonos VTÉB Véménd Község Önkormányzata Képviselő Testülete által a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM 2016. AUGUSZTUS 15. Z E N T A 109. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2009.(X.1.) rendelete

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2009.(X.1.) rendelete Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2009.(X.1.) rendelete Jászapáti Város címerének és zászlajának használata rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva 2014. november 21.) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám

Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 34/10. és 54/11. sz.) alapján a i Községi Képviselő-testület

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete A Biatorbágy névhasználat szabályairól, valamint Biatorbágy Város címeréről, zászlajáról és azok használatáról

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 43/2007. (IV. 4.) GKM a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól A gazdasági

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. MÁJUS 27. Z E N T A 132. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

Jákfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1997. (IX. 12.) számú rendelete JÁKFA község címeréről, zászlajáról és azok használatáról

Jákfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1997. (IX. 12.) számú rendelete JÁKFA község címeréről, zászlajáról és azok használatáról Jákfa község címere: Jákfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1997. (IX. 12.) számú rendelete JÁKFA község címeréről, zászlajáról és azok használatáról I. rész Jákfa Község címerének leírása

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek, épületek bérletéről melyet a 9/2006. (V.2.) sz. KT rendelet módosított

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS [Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről, Ják község Önkormányzata (9798 Ják, Kossuth L. u. 14. sz. képviseli Szemes

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben