Ag + +Cl - AgCl (1) HCl + NaOH NaCl + H 2 O (2)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ag + +Cl - AgCl (1) HCl + NaOH NaCl + H 2 O (2)"

Átírás

1 3. gyak. Titrimetria I: Sósav mérőoldat készítése, pontos koncentrációjának meghatározása (faktorozása). Vízminta karbonát ill. hidrogén-karbonát tartalmának meghatározása. (Levegő CO 2 tartalmának meghatározása gáztitrimetriás módszerrel) A gyakorlat célja: A mérőoldat készítés és a sav bázis titrálás alkalmazásának megismerése a gáz, oldat és szilárd anyag savas ill. bázikus komponenseinek meghatározásánál. A festékindikátorok használata a titrálás végpontjának jelzésére. A módszer elve: Titrimetria névvel azokat a vizsgálatokat illetjük, amelyeknél valamelyik komponens mennyiségi meghatározását úgy végezzük, hogy a minta adott részletéhez bürettából ismert koncentrációjú mérőoldatot adunk, mindaddig amíg a lejátszódó reakció sztöchiometriai arányait figyelembe véve az egyenlővé nem válik a mérendő komponenssel. Ezt az állapotot a titrálás végpontjának nevezzük. A végpontot vagy megfelelően megválasztott festékindikátorral, vagy műszeres módszerrel (ph mérés, elektród vagy redox potenciál mérés, vezetőképesség mérés stb) tesszük érzékelhetővé. Festékindikátor alkalmazásakor tudnunk kell, hogy a végpont hol jelentkezik (pl sav-bázis titrálásnál milyen ph-nál és olyan indikátort kell választanunk, amelyik ennek a ph-nak az elérésekor szint vált). A műszeres módszereknél a görbe alakból (inflexióspont, a titrálási görbe deriváltja esetén a maximum) lehet az ekvivalenciapontot megállapítani. A titrálást leggyakrabban vizes oldatok vizsgálatára alkalmazzuk, de végezhetők titrálások nemvizes (szerves oldószeres ) közegben is. A fentiekből következik, hogy titrálással a szilárd anyagok összetételét oldás után, a gáz összetételét pedig a megfelelő reagensben történő elnyeletést követően határozhatjuk meg. A titrimetriás módszereket a meghatározni kívánt mintakomponens és a mérőoldat között lejátszódó reakció alapján szokás csoportosítani. Így az alábbi titrimetriás módszereket lehet megkülönböztetni: Csapadékos titrálás: a reakcióban a vizsgált komponens és a mérőoldat reagense rosszul oldódó csapadékot képez. A legjelentősebb ilyen módszer az ezüst és a halogén ionok közötti csapadékképződési reakciót használja ki. Ag + +Cl - AgCl (1) Sav- bázis titrálás: A mérés során vagy savat mérünk bázist tartalmazó mérőoldattal vagy fordítva. Az erős savak és az erős bázisok jól mérhetők. A gyenge savak és bázisok mérhetősége attól függ, hogy disszociációjuk hogyan viszonylik az oldószer, a víz disszociációjához. Minél közelebb van ahhoz, annál kevésbé titrálhatók. A sav bázis reakciót a sósav és a nátrium-hidroxid esetére az alábbi reakció mutatja. HCl + NaOH NaCl + H 2 O (2) Fontos látnunk azt, hogy minden sav-bázis reakció ha ionegyenletként írjuk fel az alábbi reakcióra egyszerűsíthető. H + +OH - H 2 O (3) Ez azt mutatja, hogy minden sav bázis reakció lényeg ugyanaz, a lényegi reakciót tekintve különbség a különböző savak és a különböző bázisok között abban van, hogy mennyire disszociálnak (erősek, vagy gyengék) ill. egy vagy több értékűek, azaz hány lépében diszzociálnak). Komplexometria: A Lewis féle sav bázis elmélet szerint a komplex képződési reakciók a sav bázis reakciók speciális esetét jelentik. A komplex vegyület képződéséhez az kell, hogy legyen olyan részecske, amelyik elektronrendszerében elektronpárok hiányoznak (központi 1

2 atom) és legyen olyan, amelyiknek szabad elektronpárja van, vagy elektronpárjai vannak (ligandum). A koordinatív kötés kialakulása e két részecske között úgy jön létre, hogy a betöltetlen helyekkel rendelkező központi atom befogadja a ligandumok elektronpárjait. Mivel a központi atom elektron pár befogadó képessége és a közönséges reakciókban rá jellemző vegyértéke között (hány elektront ad le vagy vesz fel) nincs egyértelmű kapcsolat a vegyülés sztöchiometriája eltér a klasszikus (a fenti két) esettől. (A vegyülés sztöchiometriáját az fogja meghatározni, hogy a központi atomon hány elektronpár befogadására van hely, ill. a központi atommal reagáló vegyületben hány olyan atom van, amely szabad elektronpárral rendelkezik.). Van olyan ligandum amelyikben csak egy szabad elektronpárral rendelkező atom van. A legismertebb ilyen ligandumként működő részecske a vízmolekula (H 2 O), amiben az oxigén atomnak van koordinatív kötésben felhasználható elektronpárja. (A legtöbb kationokat tartalmazó vizes oldat tulajdonképpen olyan komplex vegyület amelyben a vízmolekula ligandumként szerepel. A színes oldat jelleg is ettől ered.) A vízhez hasonló egy eletronpár átadásra képes ligandum az ammónia (NH 3 ), itt a nitrogén atomnak van magános elektronpárja. Vannak olyan molekulák amelyekben több olyan csoport is lehet amely ilyen szabad elektronpárral rendelkező atomokat tartalmaz. Ilyen molekula volt a nikkel gravimetriás meghatározásánál használt dimetilglioxim, de ilyen a komplexometriás titrálásoknál leggyakrabban hasznát EDTA (etilén-diamin-tetraecetsav) amelyben hat olyan csoport van amelyik koordinatív kötést létesíthet. Az a tény, hogy egy molekula több koordinatív kötést tartalmaz előnyösen hat a komplex stabilitására, növeli azt, ami a titrálás szempontjából is előnyös. Ezért részesítik előnyben mérőoldatként az EDTA-t a más egy koordinatív kötés kialakítására alkalmas vegyületekkel szemben. Az EDTA, mint hatfunkciós ligandum (2 nitrogén+4 karboxil oxigén atom) működését 4-es és 6-os koordinációban az alábbi ábra szeélteti: CH 2 -COO - N-CH 2 -COO - (CH 2 ) 2 Me 2+ N-CH 2 -COO - CH 2 -COO - EDTA 4-es koordinációban CH 2 -COO - N-CH 2 -COO - (CH 2 ) 2 Me 2+ N-CH 2 -COO - CH 2 -COO - EDTA 6-os koordinációban 1. ábra Fémion-EDTA komplexek szerkezete Redoxi titrálások: A mérés során redox reakció játszódik le (elektronleadás és felvétel). A mérőoldat oxidálószer vagy redukálószer. Oxidálószerként leggyakrabban a permanganát iont (MnO 4- ) a kromát iont (CrO 4 2- ), jódoldatot (I 2 ) használják. Redukálószerként az Sn(II) iont, az As(III) iont, jodid (I - ) iont, tioszulfát(s 2 O 3 2- )-iont az aszkorbinsavat (C-vitamin) alkalmazzák. A redox titrálásokat a mérőoldat szerint további típusokba lehet sorolni. A permanganát mérőoldat felhasználásakor permanganometriáról, kromát mérőoldatnál kromatometriáról, jód mérőoldat esetén jodometriáról beszélünk. A permanganometriás mérések során az alábbi reakciók játszódnak le: 2

3 - Erősen savanyú közegben: MnO 4 +8H + + 5e - Mn H 2 O +1,52 V - Gyengén savanyú közegben: MnO 4 +4H + + 3e - MnO 2 + 2H 2 O +1,67 V - Gyengén lúgos közegben: MnO 4 + e - 2- MnO 4 +0,54 V A fentiekből látható, hogy a ph- nak fontos szerepe van a redox reakciókban és vegyük észre azt is, hogy a ph változásával nem csak az oxidálóképesség változik, hanem sztöchiometriai viszonyok is, azaz egy permanganát- ion egyre kevesebb vizsgálandó anyagot képes oxidálni. Permanganometriás mérésnél indikátorra a permanganát színe miatt nincs szükség. Ez a szín 10-5 koncentrációnál már látszik. Kromatometriás mérésnél az alábbi reakció játszódik le: 2- Cr 2 O 7 14 H + +6e - 2 Cr H 2 O +1,36 V Ez a reakció kerül felhasználásra a kémiailag oxidálható szerves anyag tartalom (KOI) meghatározásánál. Savas bikromát oldaton átbuborékoltatva a levegőt és az elhasznált kromátot visszamérve meghatározhatjuk a levegő szerves anyag tartalmát. Ezen az elven működött régebben az alkoholszonda is, itt a keletkező Cr(III) zöld színe jelezte, hogy szerves anyag (nem biztos, hogy csak alkohol) van a kilélegzett levegőben. A jodometriás méréseknél az alábbi reakciók mennek végbe: I 2 +2 e - 2 I - +0,62 V S 2 O 3 S 4 O 6 +2e - +0,17 V A titrálásokhoz, mint a fentiekből kiderült mérőoldatok szükségesek. Ezeket a mérőoldatokat a vizsgálandó komponens koncentrációjától függően 1mól/l- 0,001 koncentráció tartományban szoktuk elkészíteni. Sajnos sok esetben a mérőoldatok egyszerűen a reagensek pontos bemérésével nem készíthetők el vagy az elkészített oldatok koncentrációja időben változik ezért a vizsgálatok elvégzése előtt szükség van a mérőoldat pontos koncentrációjának meghatározására. Ezt faktorozásnak hívjuk. (Az elnevezés abból ered, hogy a pontos koncentráció = faktor x névleges koncentráció) Pl c = 0,1126 = 1,1126x 0,1). A faktorozáshoz olyan anyagot használunk amelyiknek tömege jól mérhető, stöchiometriája állandó (pl nem nedvszívó, a levegő alkotóival nem reagál stb.) Titrimetriás mérőoldat készítése a mérőoldat pontos koncentrációjának meghatározása (mérőoldat faktorozása) Sav bázis titrálásoknál leggyakrabban HCl és NaOH vagy KOH mérőoldatokat használnak. Egyik mérőoldat sem készíthető el pontosan, a sósav illékony a NaOH, a KOH nedvszívó ill. a levegő CO 2 tartalmával reagál, karbonátosodik. Ezért az elkészített oldatok pontos koncentrációját külön méréssel, valamilyen jól mérhető állandó összetételű vegyület segítségével kell meghatározni. A sav mérőoldatok pontos koncentrációját KHCO 3 -ra szokás meghatározni. A lejátszódó reakció: KHCO 3 + HCl KCl + H 2 CO 3 A sav mérőoldat pontos koncentrációját az alábbi összefüggéssel számíthatjuk: KHCO 3 móljainak száma = a titrálásra fogyott sav móljainak száma m KHCO3 / Ms KHCO3 = c sav V fogyás /1000 A KHCO 3 móltömege 100g így a számolás is egyszerű, 0,1 g KHCO 3 ra 10 HCl fogy, ha a sósav koncentrációja pontosan 0,1. Ha a sav mérőoldat koncentrációja így ismertté vált a lúg mérőoldat pontos koncentrációját ennek a savnak a felhasználásával határozhatjuk meg. Másfajta mérőoldat másfajta faktoranyagot igényel, pl. a permanganát mérőoldat faktorozásának segédanyaga az oxálsav, amelyet a permanganát széndioxiddá oxidál. 3

4 2+ (COO) 2 2CO 2 +2e - eközben a Mn(VII) +5 e- Mn(II) -vé redukálódik. Jodometriánál a kálium jodát a faktoranyag. Az elv az, hogy az alábbi reakcióban jódot állítunk elő és ezt tioszulfáttal titráljuk. A jodát koncentrációját ismerve tudjuk a jód pontos koncentrációját, a titrálásnál mért fogyásból számolni lehet a tioszulfát mérőoldat koncentrációját. A tioszulfát ismeretében meghatározható a jód mérőoldaté. IO I - +6 H + 3 I 2 +3H2O A gyakorlat során sósav mérőoldat pontos koncentrációját kell meghatározni úgy, hogy KHCO 3 titrálunk, metilnarancs jelenlétében a közelítőleg 0,1 koncentrációjú sósav mérőoldattal. 1. feladat: Sósav mérőoldat készítés, faktorozása: A mérőpár közösen készítsen el 500 0,1 mol/ l sósav mérőoldatot a fülke alatt lévő cc. HCl felhasználásával. A szükséges cc. sósavat mérőhengerrel mérje be az 500 -es mérőlombikba.(a cc. HCl 37 m/m %-os, sűrűsége 1,182 gcm -3 ) A szükséges számításokat mindenki maga végzi el és szerepelteti a jegyzőkönyvben. Ezt követően hallgatónként két Erlenmeyer lombikba mérjen be négy tizedes pontossággal 0,1 g Kálium-hidrogén karbonátot. Adjon hozzá 50 kiforralt desztillált vizet és három csepp metilnarancs indikátort és titrálja meg a faktorozandó sósavval. A faktorozandó sósavat bürettába kell tölteni, miután leeresztette a benne lévő vizet. Az első feltöltés a büretta mosására szolgál, ezt engedje ki, mérésre a második feltöltést használja. Ügyeljen arra, hogy a büretta buborékmentesen legyen feltöltve a mérőoldattal. A fogyás alapján számolja ki sósav pontos koncentrációját koncentrációban. A két titrálás adatai alapján számoljon átlagot és szórást. A mérés eredményeit táblázatban adja meg. 2. Vízminta karbonát és hidrogén karbonát tartalmának meghatározása: Két Erlenmeyer lombikba mérjen be t a kiadott mintából. Adjon hozzá 30 kiforralt desztillált vizet és két csepp fenolftalein indikátort. Titrálja meg az ismert koncentrációjú sósavval elszíntelenedésig. Olvassa le a fogyást. Ezután adjon hozzá három csepp metilnarancs indikátort és folytassa a titrálást az újabb színátcsapásig. (Forralja ki forrkő jelenlétében az oldatot és a titrálást a lehűtött oldatban a mérőoldatot kis részletekben adagolva fejezze be, (ezt a lépést most elhagyjuk).) Ha a vízben nincs karbonát a fenolftalein nem lesz vörös, ekkor csak a hidrogén karbonátot lehet mérni. Fenolftalein mellett végzett titráláskor, ha van a rendszerben szabad lúg, elreagál a szabad lúg és a karbonát hidrogén karbonátig lesz megtitrálva (lásd a 12 egyenletet). Na 2 CO 3 + HCl NaHCO 3 + Na Cl (12) Ha a titrálást metilnarancs mellett folytatjuk a sósav fogyás a hidrogén karbonát titrálására fordítódik. NaHCO 3 + HCl NaCl + H 2 CO 3 (13) A gyakorlat arra szeretne rávilágítani, hogy az indikátor megválasztásának fontos szerep jut a titrálással kapott eredmény pontossága szempontjából. Ha az indikátor hamarabb vált szint, mint kellene akkor kevesebb fogyást kapunk, mint amennyi a mérendő komponenssel ekvivalens. (Ha lúgoldatot titrálunk és a titrálást a fenolftalein átcsapásakor abbahagynánk a lúg koncentrációt a karbonátok jelenléte miatt kisebbnek állapítanánk meg). A fenti két indikátoros titrálást a gyakorlatban felhasználják a vizek elemzésénél. Fenolftalein mellett sósavval titrálva a vizet kapják a,,p lúgosság,, értékét, ami a karbonát tartalmat jelenti ha nincs szabad lúg, metilnarancs indikátor jelenlétében titrálva a vizet kapják az,,m 4

5 lúgosság,, értékét, amiből a karbonát és hidrogén- karbonát tartalom összegét lehet meghatározni. A fogyások és a sav pontos koncentrációjának ismeretében számítsa ki a minta karbonát és hidrogén karbonát tartalmát. A párhuzamos mérésekből számoljon átlagot és szórást. A mérési adatokat és a számított adatokat táblázatban adja meg. 3.Csapvíz karbonát és hidrogén tartalmának meghatározása Vegyen 100 csapvizet adjon hozzá 3 csepp fenolftalein indikátort, ha rózsaszínű lett, titrálja óvatosan színtelenig, olvassa le a fogyást. Ha az oldat színtelen maradt vagy elszíntelenedésig titrálta, adjon hozzá 3 csepp metilnarancs indikátort és titrálja színátcsapásig. Olvassa le a fogyást és számítsa ki a víz karbonát és hidrogén-karbonát tartalmát -ben és g/l-ben. Zh kérdések. 1. Mit ért titrimetrián és milyen fajtái vannak? 2. Miért kell a mérőoldatokat faktorozni és mi a sósav mérőoldat faktorozás elve? 3. Milyen végpont indikálási módszereket használhatunk és hogyan lehet az ekvivalencia pontot megállapítani? 4. Számítsa ki a sósav oldat pontos koncentrációját ha 0,01 g kálium-hidrogén karbonátot titrálva 20 volt a sósav fogyása. 5. Számítsa ki a nátrium hidroxid pontos koncentrációját ha 20 -t titrálva 19,5 0,1125 sósav fogyott. 6. Egy vízminta 100 -nek titrálásakor fenolftalein mellett 1 0,1 sósav metilnarancs mellett további 11 0,1 sósav fogyott. Mennyi a minta karbonát és hidrogén karbonát koncentrációja. 4. Titrimetriás mérések a gázanalízisben, levegő CO 2 tartalmának meghatározása Az egyik leggyakrabban analizált gázminta az élethez nélkülözhetetlen levegő. Természetes összetételét az 1. táblázat tartalmazza. A levegő összetételének leggyakoribb változása az oxigén és a széndioxid mennyiségének változása. Ez köszönhető a biológiai folyamatoknak, de számos a szerves anyag égésével összefüggő művelet is előidézheti. 1. táblázat: A száraz levegő természetes összetétele. Összetevők Koncentráció, v/v Koncentráció, % m/m % Nitrogén 78,1 73,51 Oxigén 20,93 23,01 Argon 0,9325 1,286 Széndioxid 0,03 0,04 Neon 0,0018 0,0012 Helium 0,0005 0,00007 Kripton 0,0001 0,0003 Hidrogén 0, , Xenon 0, ,00004 Römp: Vegyészeti lexikon, 57 old. Műszaki Kiadó Budapest,1983. A táblázat arra is rávilágít, hogy a levegő alkotói jelentősen különböző koncentrációban vannak jelen így nem meglepő, hogy a levegő komponensek meghatározására annak koncentrációjától függően különböző mérési elveket használunk. Ezeket a következőképpen csoportosíthatjuk: Abszorpciót követő tömegmérés (gáz gravimetria, lásd. nedvesség tartalom mérése) Abszorpciót követő titrimetrés mérés ( gáztitrimetria, lásd. levegő széndioxid tartalmának, kromáton átbuborékoltatva szerves anyag tartalmának meghatározása) Abszorpció vagy adszorpció következtében bekövetkező nyomás változás mérése (a levegő széndioxid tartalmát így is mérhetnénk. A megkötött széndioxid nyomáscsökkenést eredményez egy zárt rendszerben, érzékeny nyomásmérő kell) 5

6 Abszorpciót következtében bekövetkező gáztérfogat csökkenés mérése (gáz volumetrikus módszer, lásd füstgázok összetételének mérése. Ilyen elven működik a volumetrikus C tartalom meghatározás, amikor az égetés után kapott CO 2 -t lúgban elnyeletjük, vagy ilyen az Orsat készülék alkalmazása a füstgáz széndioxid, oxigén és szénmonoxid tartalmának meghatározásakor.) A gáztitrimetriás eljárásokban a gázelegy pontosan mért részletét alkalmas kémszerrel reagáltatjuk. Két eset lehetséges vagy a keletkezett vegyület mennyiségét, vagy visszamaradt elreagálatlan kémszer mennyiségét határozzuk meg. A gáztitrimetriás eljárást akkor használjuk, ha a meghatározandó gázkomponens mennyisége kicsi. A gáz elnyeletéskor adódó térfogatváltozás mérésén alapuló (gázvolumetrikus) módszer ebben az esetben ugyanis pontatlan (1000 -es gázbürettánál a 0,1%-ban jelenlévő komponens elnyelődésekor adódó térfogatcsökkenés 1 ). A levegőben a széndioxid 0,03 v/v %- ban van jelen, lásd 1. táblázat. Az 1 % alatti mennyiségek mérést kis mennyiségben jelenlévő komponens meghatározási feladatnak tekintjük. A szabad levegő széndioxid tartalma kb 0,03 %. Zárt helységben ez nagyságrenddel nagyobb is lehet. A munkahelyi légterekben a széndioxid koncentrációja ettől eltérhet, ha a levegő a nem megfelelő légcsere miatt,, elhasználódott,,. A levegő széndioxid koncentrációjának ellenőrzése a légcsere hatékonyságára is enged következtetni. Munkahelyi légtérben a széndioxid meghatározása egészségügyi szempontból ezért jelentős feladat. Noha erre műszeres módszerek is rendelkezésre állnak a vizsgálat műszer hiányában egyszerű sav-bázis titrálással elvégezhető. A vizsgálat az alábbi reakción alapszik: Ba(OH) 2 + CO 2 = BaCO 3 + H 2 O A megmaradt Ba(OH) 2 -ot HCl-al visszatitráljuk. Levegő CO 2 tartalmának meghatározása: Gázmosóba helyezett 25 kb. 0,1 Ba(OH) 2 oldaton 5 liter levegőt szívatunk át. A mintavétel folyamatábráját az 2. ábra adja meg. A gázmosót levéve a buborékoltató szárat bemossuk. 2 csepp fenolftaleint hozzáadva az oldat felületére 5 csepp pentánt rétegezve (ez gátolja meg, hogy a levegő CO 2 -je tovább reagáljon a Ba(OH) 2 -al) 0,1 sósavval megtitráljuk az oldatot. A titrálás végét a fenolftalein elszíntelenedése jelzi. A fogyásból az el nem reagált Ba(OH) 2 -ot számíthatjuk ki. A CO 2 re elhasználódott mennyiség a Ba(OH) 2 kezdeti koncentráció és a megmaradt különbsége ábra. A mintavétel folyamatábrája. (1) elnyelető oldat, (2) áraásmérő, (3) szivattyú. 6

7 (Ha a fenolftalein mellett végzett titrálás után a színtelen oldathoz 3 csepp metilnarancs indikátort adunk s a mintát tovább titráljuk, amíg a metilnarancs színátcsapást nem mutat a fogyásból a Ba(OH) 2 kezdeti koncentrációját kapjuk). A fogyásokból számítsa ki a Ba(OH) 2 kezdeti és CO 2 elnyeletés utáni koncentrációját ben, és számítsa ki a levegő CO 2 tartalmát térfogatszázalékban. Zh kérdések: 1. Sorolja fel hogyan csoportosíthatja a gázanalitikai módszereket és mikor melyiket célszerű alkalmazni? 2. Milyen elven határozhatja meg a levegő széndioxid tartalmát? Írja fel a reakció egyenleteket is. Miért nem a gáztérfogatmérés módszerét alkalmazza? 3. Mennyi a Ba(OH) 2 koncentrációja, ha 10 -re 20 0,05 sósav fogyott? 4. Hány g és hány mól széndioxidot kötött meg a Ba(OH) 2, ha 10 -re 10 0,05 sósav fogyott. A Ba(OH) 2 kezdeti koncentrációja 0,05 volt. 5.Mennyi a levegő széndioxid tartalma v/v %-ban ill. g/l-ben ha az 4. feladat eredménye 10 l normál állapotú levegőre vonatkozik. 7

8 3. gyakorlat (Titrimetria I.) 1. Fülke alatt a számításai alapján szükséges cc. HCl-at mérőhengerbe mérve készítse el az 500 kb. 0,1 sósav mérőoldatot. Jól rázza össze. 2. A bürettában lévő vizet engedje le, mossa át a sósav mérőoldattal, majd töltse jelig. 3. Az elkészített sósav pontos koncentrációjának meghatározásához analitikai mérlegen tárázza ki az Erlenmeyer lombikot és mérjen bele négy tizedes pontossággal kb. 0,1 g kálium-hidrogén karbonátot. 4. Adjon a lombikba 50 desztillált vizet és 3 csepp metilnarancs indikátort és titrálja színátcsapásig. A táblázatban rögzítse az adatokat. A fogyásból számítsa ki a sósav pontos koncentrációját. A minta száma: m KHCO 3, g Fogyás 0,1 HCl, Átlag - - Szórás - - c HCl, 5. A kiadott mintát töltse fel jelig. Pipettázzon ki t a mintából Erlenmeyer lombikba. Adjon hozzá 20 vizet, két csepp fenolftalein indikátort és titrálja elszíntelenedésig. Olvassa le a fogyást. Adjon a lombikba három csepp metilnarancs indikátort és folytassa a titrálást színátcsapásig Olvassa le a fogyást. Táblázatban rögzítse az adatokat és számolja ki a vízminta karbonát és hidrogén-karbonát koncentrációját -ben. (A fenolftalein mellett végzett titrálás fogyása a karbonát tartalommal, a metil- narancs és fenolftalein mellett végzett titrálások fogyásainak különbsége a karbonát és a hidrogén-karbonát tartalom összegével egyenértékű) A minta száma: Fogyás 0,1 HCl, (fenolftalein) Átlag Szórás Karbonát ion koncentráció, Fogyás 0,1 HCl, (metilnarancs) Hidrogén -karbonát ion koncentráció, 6. Az 5. pontban leírtakat ismételje meg 100 csapvízzel. 1. A minta száma: Fogyás 0,1 HCl, (fenolftalein) Karbonát ion koncentráció, Fogyás 0,1 HCl, (metilnarancs) Hidrogén -karbonát ion koncentráció, 7. A levegő CO2 tartalmának meghatározása c. gáztitrimetriás mérésre idő hiányában nem kerül sor. Elméletét viszont ismerni kell. 8

5. gyak. Titrimetria III: Vízminta kémiailag oxidálható szerves anyag tartalmának meghatározása (Kémiai oxigénigény (KOI)

5. gyak. Titrimetria III: Vízminta kémiailag oxidálható szerves anyag tartalmának meghatározása (Kémiai oxigénigény (KOI) 5. gyak. Titrimetria III: Vízminta kémiailag oxidálható szerves anyag tartalmának meghatározása (Kémiai oxigénigény (KOI) A gyakorlat célja: Az un. összegző analitikai módszerek fogalmának megismerése,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Stankovics Éva. Térfogatos elemzés. A követelménymodul megnevezése: Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus alapfeladatok9

MUNKAANYAG. Stankovics Éva. Térfogatos elemzés. A követelménymodul megnevezése: Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus alapfeladatok9 Stankovics Éva Térfogatos elemzés A követelménymodul megnevezése: Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus alapfeladatok9 A követelménymodul száma: 2049-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás 1. Mekkora tömegű NaOH-ot kell bemérni 50 cm 3 1,00 mol/dm 3 koncentrációjú NaOH-oldat elkészítéséhez? M r (NaCl) = 40,0. 2. Mekkora tömegű KHCO 3 -ot kell

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint)

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 E D D A A D B D B 1 D D D C C D C D A D 2 C B D B D D B D C A A XXIII.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Az etanol és az

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Oktatási segédanyag az ODLA szakos hallgatók Analitikai Kémia I. laboratóriumi gyakorlatához

Oktatási segédanyag az ODLA szakos hallgatók Analitikai Kémia I. laboratóriumi gyakorlatához ktatási segédanyag az DLA szakos hallgatók Analitikai Kémia I. laboratóriumi gyakorlatához Összeállította: Buglyó Péter DE TEK, Természettudományi Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 2004 2 Analitikai

Részletesebben

ANALITIKAI KÉMIA I. gyakorlat

ANALITIKAI KÉMIA I. gyakorlat ANALITIKAI KÉMIA I. gyakorlat ktatási segédanyag Titrimetriás és gravimetriás feladatokon alapuló kvantitatív analitikai laboratóriumi gyakorlatokhoz Szerkesztő: Farkas Etelka egyetemi tanár Szervetlen

Részletesebben

4. táblázat. 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály SO 4 Cl NO 3 HCO 3

4. táblázat. 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály SO 4 Cl NO 3 HCO 3 59 2.1.2. Anionok kimutatása Az anionokat közös reagensekkel történı vizsgálatok megfigyelései alapján, a kationokhoz hasonlóan, analitikai osztályokba sorolhatjuk. A fontosabb anionok négy osztályba kerültek.

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI

Részletesebben

KÉMIA 11. ÉVFOLYAM EMELT SZINT. Tanulói munkafüzet

KÉMIA 11. ÉVFOLYAM EMELT SZINT. Tanulói munkafüzet Projektazonosító: TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0013 KÉMIA 11. ÉVFOLYAM EMELT SZINT Tanulói munkafüzet Műveltségterület: Ember és természet Összeállította: Pintér Bertalan Lektorálta: Kónya Noémi 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

*, && #+& %-& %)%% & * &% + $ % !" #!$"" #%& $!#!'(!!"$!"%#)!!!*

*, && #+& %-& %)%% & * &% + $ % ! #!$ #%& $!#!'(!!$!%#)!!!* ! "#$% &'(&&)&&) % *'&"#%+#&) *, && #+& %-& %)%% & * &% + "#$%%(%((&,)' %(%(&%, & &% +$%,$. / $ %)%*)* "& 0 0&)(%& $ %!" #!$"" #%& $!#!'(!!"$!"%#)!!!* 1234 5151671345128 51 516 5 " + $, #-!)$. /$#$ #'0$"!

Részletesebben

Kémia (K kategória) Levelező forduló Beküldési határidő : 2013. November 25.

Kémia (K kategória) Levelező forduló Beküldési határidő : 2013. November 25. Kémia (K kategória) Levelező forduló Beküldési határidő : 2013. November 25. 1. feladat Egy alkáliföldfém ötvözet alkotói a periódusos rendszerben közvetlenül egymás alatt találhatóak. Az ötvözet 12,83

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 2001 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 Ha most érettségizik, az 1. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegretörő megfogalmazásra

Részletesebben

Látványos kémiai kísérletek

Látványos kémiai kísérletek Látványos kémiai kísérletek Mottó: Chuwie, add rá a tartalékot! Bemutatja: Kémia BSc, I. évfolyam 2009. 611. Labor Laborvezető: Tarczay György Laboráns: Éva néni Sarka János Italok borból KMnO 4 -oldat

Részletesebben

Az 2009/2010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L

Az 2009/2010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Oktatási Hivatal Az 009/010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Az értékelés szempontjai Egy-egy feladat összes pontszáma a részpontokból

Részletesebben

3.1.2.6.1. Ismeretlen koncentrációjú ecetsavoldat koncentrációjának meghatározása

3.1.2.6.1. Ismeretlen koncentrációjú ecetsavoldat koncentrációjának meghatározása 8 3.1..6. Sav-bázis titrálási gyakorlatok 3.1..6.1. Ismeretlen koncentrációjú ecetsavoldat koncentrációjának meghatározása A gyakorlaton elvégzendı feladatok: 0,1 M HCl-oldat készítése 0,1 M KHCO 3 -oldat

Részletesebben

2. MENNYISÉGI ANALÍZIS II. 2.3. Oxidációs és redukciós titrálási módszerek

2. MENNYISÉGI ANALÍZIS II. 2.3. Oxidációs és redukciós titrálási módszerek 2. MENNYISÉGI ANALÍZIS II. 2.3. Oxidációs és redukciós titrálási módszerek Oxidáció-redukció Oxidációnak nevezzük azokat a folyamatokat, amelyek során valamely ion, vagy atom elektronokat veszít, vagyis

Részletesebben

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot?

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot? 2.2. Anyagmennyiség-koncentráció 1. Hány mol/dm 3 koncentrációjú az az oldat, amelynek 200 cm 3 -ében 0,116 mol az oldott anyag? 2. 2,5 g nátrium-karbonátból 500 cm 3 oldatot készítettünk. Számítsuk ki

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntı. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntı. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntı Az írásbeli forduló feladatlapja 7. osztály A versenyzı azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok Atomszerkezet Atommag protonok, neutronok + elektronok izotópok atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok periódusos rendszer csoportjai Periódusos rendszer A kémiai kötés Kémiai

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

Magyar tannyelvű középiskolák VII Országos Tantárgyversenye Fabinyi Rudolf - Kémiaverseny 2012 XI osztály

Magyar tannyelvű középiskolák VII Országos Tantárgyversenye Fabinyi Rudolf - Kémiaverseny 2012 XI osztály 1. A Freon-12 fantázianéven ismert termék felhasználható illatszerek és más kozmetikai cikkek tartályainak nyomógázaként, mert: a. nagy a párolgási hője b. szobahőmérsékleten cseppfolyós c. szagtalan és

Részletesebben

2. MENNYISÉGI ANALÍZIS. 2.1. Bevezetés a mennyiségi kémiai analízisbe

2. MENNYISÉGI ANALÍZIS. 2.1. Bevezetés a mennyiségi kémiai analízisbe 2. MENNYISÉGI ANALÍZIS 2.1. Bevezetés a mennyiségi kémiai analízisbe A mennyiségi analízis megmondja, hogy az anyag adott alkotórészekből mennyit, általában hány százalékot tartalmaz. A keresett alkotórész

Részletesebben

Nátrium és Kalcium részösszefoglaló feladatlap

Nátrium és Kalcium részösszefoglaló feladatlap Nátrium és Kalcium részösszefoglaló feladatlap 1. Írd le a következő elemek és vegyületek kémiai nevét: 1.NaOH, 2.Ca, 3.Mg, 4.CaCO 3, 5.NaCl, 6.Na 2 CO 3 7.CaSO 4, 8.Ca(OH) 2, 9.CaO, 10CO 2, 11.HCl, 12.Na,

Részletesebben

ANALITIKA GYAKORLAT 12. ÉVFOLYAM INFORMÁCIÓS LAPOK. Szerző: Fogarasi József. Lektor: Baranyiné C Veres Anna

ANALITIKA GYAKORLAT 12. ÉVFOLYAM INFORMÁCIÓS LAPOK. Szerző: Fogarasi József. Lektor: Baranyiné C Veres Anna ANALITIKA GYAKORLAT 1 ÉVFOLYAM INFORMÁCIÓS LAPOK Szerző: Fogarasi József Lektor: Baranyiné C Veres Anna TARTALOMJEGYZÉK 1. Aszpirintabletta acetil-szalicilsav-tartalmának meghatározása sav-bázis titrálással...3

Részletesebben

SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR

SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR Csíkszeredai Campus Élelmiszer-tudományi Tanszék ÉLELMISZERHAMISÍTÁS MINIMÁLIÁK Csapó János Csíkszereda 2012 2 A Minimália szerzője, Bevezetés Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS. 9. évfolyam. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével. a. vegyszer fogalma, vegyszerhasználat szabályai

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS. 9. évfolyam. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével. a. vegyszer fogalma, vegyszerhasználat szabályai KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS 9. évfolyam Első félév 1. Ismertesse a terepi munka szabályait. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével 2. A laboratórium rendje, szabályai b. tűz és baleset

Részletesebben

ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM

ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM TAN. HÉT 1., 8-14. 2., 15-21. 3., 22-28. ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás. Alapvető

Részletesebben

Analitikai Kémia Anyagmérnök alapképzés (BSc)

Analitikai Kémia Anyagmérnök alapképzés (BSc) Analitikai Kémia Anyagmérnök alapképzés (BSc) Tantárgyi kommunikációs dosszié (TKD) Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kémiai Tanszék Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tantárgyjegyző,

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlat kémia OKTV I. kategória Budapest, 2008. április 12.

Laboratóriumi gyakorlat kémia OKTV I. kategória Budapest, 2008. április 12. Oktatási Hivatal OKTV 2007/2008 Kémia I. kategória döntő forduló Feladatlap és megoldások Laboratóriumi gyakorlat kémia OKTV I. kategória Budapest, 2008. április 12. A feladathoz kérdések társulnak, amelyek

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv A mérést végezte: NEPTUNkód: Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele Jegyzőkönyv Név: Szak: Tagozat: Évfolyam, tankör: AABB11 D. Miklós Környezetmérnöki Levlező III.,

Részletesebben

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I.2. Konverziók Geokémiai vizsgálatok során gyakran kényszerülünk arra, hogy különböző kémiai koncentrációegységben megadott adatokat hasonlítsunk össze vagy alakítsuk

Részletesebben

Gázok, oldószerek és reagensek tisztítása

Gázok, oldószerek és reagensek tisztítása Gázok, oldószerek és reagensek tisztítása A fémorganikus vegyületek stabilitása --- termikus stabilitás, oxidálószerrel (levegő) szemben, vízzel szemben --- stabilitás széles határok között változik (pl.):

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY A megyei (fővárosi) forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:...

Részletesebben

Versenyfeladatsor. 2. feladat

Versenyfeladatsor. 2. feladat Versenyfeladatsor 1. feladat Egy nyíltláncú alként brómmal reagáltatunk. A reakció során keletkező termék moláris tömege 2,90-szerese a kiindulási vegyület moláris tömegének. Mi a neve ennek az alkénnek,

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1537/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FETILEV Felsõ-Tisza-vidéki Levegõanalitikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer I-4 2-02 F07 v4 Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK Coccus szám coliformszám coliformszám szennyvíz többcsöves 2 700 3 429 Endo szám Escherichia coli szám Escherichia

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

ANALITIKA GYAKORLAT 12. ÉVFOLYAM TANULÓI JEGYZET. Szerző: Fogarasi József Lektor: Baranyiné C Veres Anna

ANALITIKA GYAKORLAT 12. ÉVFOLYAM TANULÓI JEGYZET. Szerző: Fogarasi József Lektor: Baranyiné C Veres Anna ANALITIKA GYAKORLAT 12. ÉVFOLYAM TANULÓI JEGYZET Szerző: Fogarasi József Lektor: Baranyiné C Veres Anna Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok vegyipari területre TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A VÍZ KÉMIAI JELLEMZŐI

A VÍZ KÉMIAI JELLEMZŐI A VÍZ KÉMIAI JELLEMZŐI A természetes vizek összetételében szerepet játszik az oldott szervetlen és szerves anyagok minősége és mennyisége, vagyis a só-koncentráció. Ezt a víz a talajból, a mederanyagból,

Részletesebben

1. táblázat. I. osztály II. osztály III. osztály IV. osztály V. osztály

1. táblázat. I. osztály II. osztály III. osztály IV. osztály V. osztály 40. Minıségi kémiai analízis.1. Kationok és anionok kimutatása kémcsıreakciókkal.1.1. Kationok kimutatása Vizsgálatainkat vizes oldatokban, kémcsıreakciókkal végezzük. A minıségi analízist elıször a kationokra

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1654/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A ProKat Mérnöki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanácsadó Kft. HL-LAB vizsgáló

Részletesebben

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu 2014.01.21. 2013.

Részletesebben

Magyarázat a feladatgyűjtemény használatához

Magyarázat a feladatgyűjtemény használatához Magyarázat a feladatgyűjtemény használatához A példatár különböző témaköreit fejezetszámok jelzik. A fejezeteken belül alfejezetek találhatók. Ezek közül az 1. számú a témakör főbb alapfogalmait és képleteit

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben

SZERVETLEN PREPARÁTUMOK KÉSZÍTÉSE

SZERVETLEN PREPARÁTUMOK KÉSZÍTÉSE SZERVETLEN PREPARÁTUMOK KÉSZÍTÉSE KAPCSOLÓDÓ SZÁMÍTÁSOK Készítette dr. Golopencza Pálné Tartalomjegyzék Szennyezett K 2 SO 4 tisztítása...2 Szennyezett KCl tisztítása...3 Lecsapott CaCO 3 készítése...4

Részletesebben

Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ, ELTE TTK, Budapest 2. Analitikai Kémiai Tanszék, ELTE TTK, Budapest

Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ, ELTE TTK, Budapest 2. Analitikai Kémiai Tanszék, ELTE TTK, Budapest FACULTAS SCI. NAT. * UNIV. BUDAPESTINENSIS DE EÖTVÖS NOM. * A BIOMASSZA ÉGETÉS S KÖRNYEZETI K HATÁSAI Lévay Béla 1, Záray Gyula 1,2 1 Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ, ELTE TTK, Budapest 2

Részletesebben

Víz - és környezetanalitikai gyorstesztek

Víz - és környezetanalitikai gyorstesztek Víz - és környezetanalitikai gyorstesztek Chemetrics Inc. már több, mint 35 éve jelen van a picaon, számos Európai Uniós országban terjedtek már el termékei. Kifejezetten vízminta elemző készleteket és

Részletesebben

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja KÉMIA (I. kategória) I. FELADATSOR 1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? A) Na

Részletesebben

Térfogatmérés. Térfogatmérő eszközök

Térfogatmérés. Térfogatmérő eszközök Térfogatmérés Térfogatmérő eszközök A folyadék-térfogfatmérő eszközöket két nagy csoportra oszthatunk aszerint, hogy a belőlük kifolyatható, vagy a beléjük tölthető folyadék térfogatának mérésére használhatók.

Részletesebben

Feladatgyőjtemény a 2061-es modul írásbeli vizsgájához. Oldatkészítés

Feladatgyőjtemény a 2061-es modul írásbeli vizsgájához. Oldatkészítés Oldatkészítés 1. 100 g vízbıl és 40 g cukorból oldatot készítünk. Hány gramm lett az oldat tömege? Mennyi lett az oldat tömegszázalékos összetétele? 2. Készítsünk 625 g 33 tömegszázalékos káliumhidroxid-oldatot!

Részletesebben

Tartalom Az atom szerkezete... 1 9 Atom. Részecske. Molekula... 1 4 Atommodellek... 4 6 A.) J. Thomson féle atommodell...4 B.) A Rutherford-féle vagy

Tartalom Az atom szerkezete... 1 9 Atom. Részecske. Molekula... 1 4 Atommodellek... 4 6 A.) J. Thomson féle atommodell...4 B.) A Rutherford-féle vagy Tartalom Az atom szerkezete... 1 9 Atom. Részecske. Molekula... 1 4 Atommodellek... 4 6 A.) J. Thomson féle atommodell...4 B.) A Rutherford-féle vagy bolygó atommodell... 4 5 C.) A Bohr-féle atommodell...

Részletesebben

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás ELEKTROKÉMIA 1 ELEKTROKÉMIA Elektromos áram: - fémekben: elektronok áramlása - elektrolitokban: ionok irányított mozgása Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás Galvánelem: elektromos

Részletesebben

Talajvízkészlet-minőség felmérési módszer

Talajvízkészlet-minőség felmérési módszer Talajvízkészlet-minőség felmérési módszer A talajvízhez a települések ásott, vagy fúrt kútjain át férhetünk hozzá. Ezek a kutak az esetek többségében már nem használtak, ezt a mért eredmények értékelésénél

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

(etén!); CH (benzol); H 2

(etén!); CH (benzol); H 2 2. előadás A képlet A kémiában a képlet a vegyületek rövid kémiai jelölésére szolgál, ilyen módon a vegyjelhez hasonlóan jelenti az adott vegyület 1 molekuláját, illetve a szóban forgó vegyület 1 mol-nyi

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

20. A Cu + ion (Z = 29) elektronkonfigurációja a következő: A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10. B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9 4s 0

20. A Cu + ion (Z = 29) elektronkonfigurációja a következő: A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10. B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9 4s 0 AZ ATOM SZERKEZETE 1. Az atommagra nézve igaz a következő állítás: A. a protonok és a neutronok az atommagban találhatók B. a protonok töltése pozitív, a neutronoké negatív C. a protonok száma megegyezik

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Kémia emelt szint

Részletesebben

EUSO felkészít és el feladatok

EUSO felkészít és el feladatok EUSO felkészít és el feladatok Daru János daru@bolyai.elte.hu 1. Általános tudnivalók Az EUSO válogatón nem sok háttértudással kell rendelkezni, sokkal fontosabb, hogy ügyesen gondolkozz és számolj. Ennek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Demkó Csaba. A természetes vizek fizikai és kémiai vízvizsgálata

MUNKAANYAG. Demkó Csaba. A természetes vizek fizikai és kémiai vízvizsgálata Demkó Csaba A természetes vizek fizikai és kémiai vízvizsgálata A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem

Részletesebben

1. laborgyakorlat. Irodalom: Torkos Kornél, Meszticzky Aranka: Általános kémiai praktikum (ELTE Eötvös Kiadó) Folyadék sűrűségmérés (I.6, I.6.1.

1. laborgyakorlat. Irodalom: Torkos Kornél, Meszticzky Aranka: Általános kémiai praktikum (ELTE Eötvös Kiadó) Folyadék sűrűségmérés (I.6, I.6.1. 1. laborgyakorlat Irodalom: Torkos Kornél, Meszticzky Aranka: Általános kémiai praktikum (ELTE Eötvös Kiadó) Folyadék sűrűségmérés (I.6, I.6.1.) 1.1. Oldatkészítés, oldatok sűrűségének meghatározása Eszközök:

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 3. hét

Kémiai alapismeretek 3. hét Kémiai alapismeretek 3. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2013. szeptember 17.-20. 1/15 2013/2014 I. félév, Horváth Attila c : Molekulákon

Részletesebben

2. Fotometriás mérések I.

2. Fotometriás mérések I. 2. Fotometriás mérések I. 2008 október 17. 1. Szín mérése Pt-Co skálán[5] 1.1. Háttér A platina-kobalt színskála közel színtelen folyadékok sárga árnyalatainak meghatározására alkalmas. Eredetileg szennyvizek

Részletesebben

Dürer Kémiaverseny 2014 2015 K kategória, Helyi forduló Megoldókulcs

Dürer Kémiaverseny 2014 2015 K kategória, Helyi forduló Megoldókulcs Dürer Kémiaverseny 2014 2015 K kategória, Helyi forduló Megoldókulcs 1. feladat Egy kristályvíztartalmú vas(iii)-só bomlása során 200 C-ig víztartalmát veszti el, mely során a só tömege 44,84 %-kal csökken.

Részletesebben

LAUROMACROGOLUM 400. Lauromakrogol 400

LAUROMACROGOLUM 400. Lauromakrogol 400 01/2009:2046 javított 7.0 LAUROMACROGOLUM 400 Lauromakrogol 400 DEFINÍCIÓ Különböző makrogolok lauril-alkohollal (dodekanollal) képzett étereinek keveréke. Szabad makrogolokat tartalmazhat. Szabad lauril-alkohol-tartalma

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Példa tételek az emelt szintű kémia szóbeli vizsgához

Példa tételek az emelt szintű kémia szóbeli vizsgához Példa tételek az emelt szintű kémia szóbeli vizsgához I. tétel 1. A periódusos rendszer felépítése és kapcsolata az atomok elektronszerkezetével. Periódikusan változó tulajdonságok és értelmezésük. 2.

Részletesebben

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba 1 Hulladékvizsgálatok 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet Hulladék minősítés

Részletesebben

Kémia Tanszék KÉMIAII 2003.

Kémia Tanszék KÉMIAII 2003. Budapesti özgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Élelmiszertudományi ar, Alkalmazott émia Tanszék ÉMIAII SZÁMÍTÁSI GYAORLATO Szerkesztette: Novákné dr. Fodor Marietta Alkalmazott émia Tanszék 00.

Részletesebben

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából Dr. Kálmán Gergely Bevezetés Az úgynevezett második generációs (lignocellulózokból előállított) bioetanol

Részletesebben

TIT - MTT. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály

TIT - MTT. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály TT - MTT Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje: Megye: Elért pontszám: 1. feladat: 2. feladat: 3. feladat: 4. feladat: 5. feladat: 6. feladat: 7. feladat:

Részletesebben

Esemtan Invigorating Gel

Esemtan Invigorating Gel Verzió 01.06 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851

Részletesebben

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 51. ročník, školský rok 2014/2015 Kategória D Krajské kolo TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ÚLOHY TEORETICKÉ ÚLOHY Chemická olympiáda kategória D 51. ročník

Részletesebben

Név:............................ Helység / iskola:............................ Beküldési határidő: Kémia tanár neve:........................... 2014.ápr.1. TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, X.-XII. osztály,

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Természettudomány középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. Enzimek, katalizátorok

Részletesebben

A sóháztartás alapján történő vízminősítés elemeinek bemutatása a Lázbérci-tározó példáján

A sóháztartás alapján történő vízminősítés elemeinek bemutatása a Lázbérci-tározó példáján EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet elemeinek bemutatása a Lázbérci-tározó példáján Készítette: Témavezető: Fehér László Alex (W1KLPY) Építőmérnök

Részletesebben

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével IgyR - 3/1 p. 1/20 Integrált Gyártórendszerek - MSc Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével Hangos Katalin PE Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék IgyR - 3/1 p. 2/20

Részletesebben

Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások

Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások Oktatási segédanyag Petőcz György Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások A KÉMIAI KÉPLETEK A képletek (a tapasztalati, a molekula- és a szerkezeti képletek) egyszerű és egyértelmű

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát!

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát! Konduktometriás titrálás kiértékelése Excel program segítségével (Office 2007) Alapszint 1. A mérési adatokat írjuk be a táblázat egymás melletti oszlopaiba. Az első oszlopba kerül a fogyás, a másodikba

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT11397 számú akkreditált státuszhoz A Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság KisBalaton Üzemmérnökség Laboratórium 3 (8360 Keszthely, Csík

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Élelmiszer-kémia MSc. Dr. Csapó János 2009

Élelmiszer-kémia MSc. Dr. Csapó János 2009 Élelmiszer-kémia MSc Dr. Csapó János 2009 A víz és a vizes oldatok A sejtekben az anyagcsere-folyamatok vizes közegben játszódnak le. Nukleinsavak, fehérjék szerkezete vízzel kölcsönhatásban alakul ki.

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Oktatási segédanyag a II. ODLA szakos levelező hallgatók Analitikai Kémia I. tantárgyához

Oktatási segédanyag a II. ODLA szakos levelező hallgatók Analitikai Kémia I. tantárgyához ktatási segédanyag a II. DLA szakos levelező hallgatók Analitikai Kémia I. tantárgyához Összeállította: Buglyó Péter DE TEK, Természettudományi Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 2004 2 Tantárgy:

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE. Tömörítetlen sűrűség

2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE. Tömörítetlen sűrűség 2.9.34. Porok tömörítetlen és tömörített sűrűsége Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.6-1 2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE Tömörítetlen sűrűség 01/2013:20934 Tömörítetlen sűrűségnek nevezzük a tömörítetlen

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.01 Felülvizsgálat dátuma 22.05.2010 Nyomtatás Dátuma 24.08.2011

No Change Service! Verzió 01.01 Felülvizsgálat dátuma 22.05.2010 Nyomtatás Dátuma 24.08.2011 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr Benelux b.v. Prins Bernardlaan 2 c 2032 HA Haarlem Netherlands Telefon: +310235352634

Részletesebben

A kovalens kötés és a molekulák

A kovalens kötés és a molekulák A kovalens kötés és a molekulák 1. Egészítsd ki a mondatokat! Az atomok kapcsolódása... történik. Kémiai kötések kialakulásakor az atomok szerkezete gyakran a... lesz hasonló. A molekula... számú atom

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok Villamosmérnöki szak Elektronikus eszközök szakirány Szerző: Gröller György docens Oktatási segédlet Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai

Részletesebben

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben