Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem"

Átírás

1 Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint nem tartozik a nem önálló tevékenyég körébe. 2 Önálló tevékenységből származó jövedelem különösen a megbízásos jogviszony alapján végzett tevékenységből, az önálló szellemi tevékenységből, a tételes költségelszámolást választó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétből származó jövedelme, a mezőgazdasági őstermelő, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelem, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatásból származó jövedelem, az utóbbinál abban az esetben, ha a tagnak a bevétele érdekében felmerült költségét a társaság a költségei között nem számolja el. A felsorolás példálózó, nem taxatív. 1. Az összevont adóalap Az összevont adóalap a magánszemély által az adóévben megszerzett összes önálló, nem önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelmek összege, melynek kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés vagy viszonosság hiányában, vagy ha annak figyelembevételét nemzetközi szerződés vagy a viszonosság lehetővé teszi részét képezi a külföldről származó (előzőek szerinti) jövedelem is Az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenységből származó jövedelem megállapításának az szja-törvényben meghatározott kivételekkel két módszere ismert. 3 A magánszemély választása szerint - elszámolhatja (fő szabályként legfeljebb az adott tevékenység bevételének mértékéig) az önálló tevékenységből származó bevételével szemben az e tevékenység folytatása érdekében ténylegesen felmerült és bizonylattal igazolt költségeit (tételes költségelszámolás), vagy - a bevétel 90 százalékát tekintheti jövedelemnek (10 százalék költséghányad). Ez utóbbi módszer alkalmazása esetén a magánszemély az adott adóévben 4 az önálló tevékenységből származó bevételeinek egyikére sem, továbbá az önálló tevékenységével összefüggésben kapott költségtérítésével szemben sem alkalmazhatja a tételes költségelszámolást. 5 A 10 százalék költséghányad alkalmazása esetén a korábban és a 10 százalék költséghányad alkalmazásának időszakában szerzett tárgyi eszköz beszerzési (előállítási) értékének erre az időre eső értékcsökkenési-leírás részét (az szja-törvény 11. számú melléklete szerint) elszámoltnak kell tekinteni. A 10 százalékos költséghányad alkalmazását megelőző évekből fennmaradt összes elhatárolt veszteségből a költséghányad alkalmazásának éveire százalék szintén elszámoltnak minősül. 6 Az önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni az szjatörvény szerinti ún. bevételnek nem számító tételeket. 7 Önálló tevékenységből származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben, vagy egyébként az e tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel megszerez. Általános szabályként az önálló tevékenységből származó bevételt az szja-törvény 2. és a 4. számú mellékletében foglaltak szerint kell figyelembe venni. Önálló tevékenységből származó bevételnek számít az a bevétel is, amelynek adózására az szjatörvény választási lehetőséget enged, és a magánszemély az önálló tevékenységből származó jövede évi CXVII. törvény. 2 Szja-törvény ok. 3 A fő szabály alkalmazhatósága mellett például az önálló tevékenységet végző mezőgazdasági kistermelő választhat átalányadózást is. 4 Az adóév megegyezik a naptári évvel. 5 Szja-törvény 18. (2) bekezdés. 6 Szja-törvény 18. (3) bekezdés. 7 Például szja-törvény 7. (1) bekezdés.

2 2 lemre vonatkozó adózást választja (pl. kisösszegű kifizetés), továbbá (ha az szja-törvény másként nem rendelkezik) az ingatlan, ingó vagyontárgyat hasznosító tevékenységből származó bevétel is. Ide kell érteni a lábon álló termésnek a föld tulajdonosváltozása nélkül történő értékesítéséből származó bevételt is, azzal, hogy közös tulajdont hasznosító tevékenység esetén a tulajdonosok eltérő rendelkezése hiányában azt a magánszemélyt terheli az adókötelezettség, aki a tevékenységet folytatja, illetőleg a jövedelemszerzés jogcímének jogosultja. A vállalkozói jövedelem szerinti adózást választó egyéni vállalkozónál önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül az ún. vállalkozói kivét, amellyel szemben költség, költséghányad vagy más levonás nem érvényesíthető. Vállalkozói kivét az egyéni vállalkozói tevékenység során személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt összeg, valamint (az akárcsak részben) a magánszemély személyes vagy családi szükségletének kielégítését szolgáló kiadás alapján elszámolt minden olyan vállalkozói költség, amelyet az szja-törvénynek a vállalkozói költségek elszámolására vonatkozó rendelkezései nem nevesítenek jellemzően előforduló költségként. A rendelkezést a lakástól elkülönített telephelyen vagy egyébként más, a lakáson kívüli helyen folytatott egyéni vállalkozói tevékenység hatókörében és feltételeként (ideértve az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit is) szükséges dolog (eszköz, berendezés) használata, szolgáltatás igénybevétele esetén csak akkor kell alkalmazni, ha az szja-törvény a személyes szükséglet kielégítésére is alkalmas dolog, szolgáltatás magáncélú hasznosítását, használatát, igénybevételét vagy annak lehetőségét egyébként adóztatható körülményként határozza meg. Ilyennek kell tekinteni az úthasználatra jogosító bérlet, jegy magáncélú használatát, azzal, hogy az e címen elszámolt költségből az egyéni vállalkozó döntése szerint vagy a magáncélú használatra jutó tételes elkülönítéssel megállapított rész, vagy az elszámolt költség 50 százaléka minősül vállalkozói kivétnek. Ha az egyéni vállalkozó az adott személygépkocsi után megfizeti a cégautó adót, az előbbi szabályt nem kell alkalmaznia. Vállalkozói kivét esetén a bevétel megszerzésének időpontja általában a költségelszámolás napja. Ha azonban a vállalkozói kivét felvételét (az ennek minősülő költség elszámolását) az adóhatóság ellenőrzés során tárja fel, akkor az elszámolás adóévének utolsó napja, de legkésőbb az egyéni vállalkozói jogállás megszűnésének napja a bevétel megszerzésének időpontja. Az önálló tevékenységből származó bevételnek része az azzal összefüggésben kapott költségtérítés is. Ez azt jelenti praktikusan, hogy a magánszemély csak tételes költségelszámolás választása esetén tudja a költségtérítéssel kapcsolatos effektív költségeit érvényesíteni, míg a 10 százalék költséghányad alkalmazásakor a költségtérítés 90 százalékát is le kell adóznia. A jövedelem számítás során nem kell figyelembe venni azt a bevételt, - amellyel kapcsolatosan a magánszemély átalányadózást vagy tételes átalányadózást választott, - amelyet az szja-törvény rendelkezései szerint a magánszemély nem kíván az összevont adóalapjába beszámítani, tudomásul véve, hogy az adót önadózás helyett a kifizető vonja le és fizeti be, 8 - amelyet törvényi rendelkezés alapján nem kell az összevont adóalapba beszámítani, - amelyet természetbeni juttatás, illetve kamatkedvezmény címén kap a magánszemély. A jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezései alapján költségek fedezetére vagy fejlesztésre kapott vissza nem térítendő támogatásból az a rész számít az adóévben bevételnek, amely megegyezik a támogatás felhasználásával teljesített kiadás alapján az adóévben elszámolt költségek összegével, az értékcsökkenési leírást is beleértve. A részben vagy egészben visszafizetett támogatás nem bevétel, de a visszafizetésre tekintettel teljesített késedelmi kamat, késedelmi pótlék vagy más hasonló jogkövetkezmény nem számolható el költségként. A már bevételként elszámolt, de utóbb visszafizetett támogatás önellenőrzéssel rendezhető. Költséget az szja-törvény 3. számú melléklete szerint számolhat el az önálló tevékenységet végző magánszemély. 8 Az szja-törvény e szabály ellenére előírhatja a jövedelem beszámítását az összevont adóalapba (például a kis összegű kifizetések, mint külön adózó jövedelmek esetében).

3 3 Speciális szabályok vonatkoznak az erdő véghasználattal érintett kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből származó bevétel adóztatására Az önálló tevékenységből származó jövedelem adózása Az önálló tevékenységből származó jövedelmet elérő magánszemély adófizetési (adóelőleg-fizetési) kötelezettségének (attól függően, hogy kifizetőtől vagy nem kifizetőtől éri el a jövedelmét) levonásos módszerrel vagy önadózás formájában tehet eleget A kifizetőre (munkáltatóra) vonatkozó szabályok A kifizető (a munkáltató) az önálló tevékenységet végző magánszemély részére történő kifizetéskor (juttatáskor) is köteles megállapítani és levonni a bevételt terhelő adóelőleget, ha olyan bevételt fizet ki (juttat), amely esetében a bevételből megállapított jövedelem részét képezi az összevont adóalapnak. A kifizetőt bevallási és befizetési kötelezettség is terheli a levont adóelőleg tekintetében. Nem terheli kifizetői adóelőleg-levonás fő szabályként az őstermelői tevékenységből származó bevételt, ha a magánszemély legkésőbb a kifizetéskor (juttatáskor) bemutatja az őstermelői igazolványát vagy a regisztrációját tanúsító iratot. Ha a magánszemély az említett iratokat nem tudja bemutatni, de a kifizető az szja-törvény 6. számú mellékletében felsorolt termékek ellenértékeként fizet ki bevételt, akkor élő állat vagy állati termék értékesítésének ellenértékeként kifizetett (juttatott) bevétel esetén a bevétel 4 százalékát, más termék értékesítésének ellenértékeként kifizetett (juttatott) bevétel esetén a bevétel 12 százalékát vonja le adóelőleg címén. Nem kell adóelőleget vonnia a kifizetőnek az egyéni vállalkozótól sem, ha az e bevételéről kiállított bizonylatán feltünteti a vállalkozói igazolványa (az egyéni vállalkozói jogállását bizonyító közokirat) számát. Az adóelőleg alapja önálló tevékenységből származó bevétel esetében a bevételből a magánszemély nyilatkozata szerinti költség levonásával meghatározott rész, de legalább a bevétel 50 százaléka. Költségnyilatkozat hiányában a bevétel 90 százalékát kell a kifizetőnek adóelőleg-alapként figyelembe vennie. Költségtérítés esetén a bevételből a magánszemély nyilatkozata szerinti költség levonásával, költségnyilatkozat hiányában az szja-törvény rendelkezése szerint igazolás nélkül elszámolható (elismert) költség figyelembe vételével meghatározott rész, ilyen jogszabályi rendelkezés hiányában a bevétel teljes összege, önálló tevékenységből származó bevétel költségtérítésénél a bevétel 90 százaléka az adóelőleg-levonás alapja. A magánszemély a nyilatkozatot, az állami adóhatóság által a Magyar Közlönyben közzétett formában és tartalommal, legkésőbb a kifizetés (juttatás) időpontjában teheti meg. Ha a magánszemély az adóévben megszerzett bármely önálló tevékenységből származó bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor tett nyilatkozatában költség levonását kérte, akkor egyetlen, az adóévben megszerzett ugyanilyen típusú bevétele alapján sem határozhatja meg a jövedelmét a 10 százalék költséghányad alkalmazásával. 10 A magánszemély nyilatkozata alapján a kifizető (munkáltató) eltérhet az általános szabályok alkalmazásától, de az általa alkalmazott adóelőleg-alap, illetve adóelőleg-mérték nem haladhatja meg a bevételt, illetve az adótábla szerinti legmagasabb adókulcsot. A kifizető az önálló tevékenységből származó bevételt terhelő adóelőleget a bevételből meghatározott adóelőleg-alap és az adótábla szerinti legmagasabb adókulcs (százalékos adómérték) szorzatában állapítja meg. 9 Szja-törvény Kivételt az az eset képez, amikor a mezőgazdasági kistermelő átalányadózást választ. Ennek a döntésnek ugyanis nincs hatása az egyéb önálló tevékenységből származó jövedelmek adózási módszerére.

4 4 A magánszemély legkésőbb a kifizetés (juttatás) időpontjában nyilatkozhat arról, hogy - a kifizető az adóév elejétől összesítse az általa kifizetett (juttatott), a magánszemély által az adóévben megszerzett bevételek alapján meghatározott adóelőleg-alapokat, és az egyes kifizetett (juttatott) bevételeket terhelő adóelőleget (a fő szabálytól eltérően) ún. göngyölítéses módszerrel állapítsa meg. Ennek során a bevételt terhelő adóelőleg az adóelőleg-alapok összegére az adótábla szerint várható számított adó, csökkentve a kifizető által már korábban kifizetett (juttatott), a magánszemély által az adóévben megszerzett bevételek alapján már megállapított és levont adóelőlegek összegével; - művészeti tevékenységét önálló tevékenység keretében folytatja, adószámmal rendelkezik, és az általa kiállított számla (számlák) alapján megszerzett, e tevékenységből származó bevétele(i) után az adóelőleg-fizetési kötelezettséget a magánszemély adóelőleg-fizetésére vonatkozó rendelkezések szerint (önadózás formájában) teljesíti. Ekkor a kifizető adóelőleget nem von le. A magánszemély az előzőek szerinti nyilatkozatát az állami adóhatóság által a Magyar Közlönyben közzétett formában és tartalommal teszi meg. A magánszemély e nyilatkozatában feltünteti az adóterhet nem viselő járandóságainak várható éves összegét is, melyet a kifizető az szja-törvény 47. (5) bekezdése szerint figyelembe vesz. Amennyiben a bevételt terhelő adóelőleg levonására nincs lehetőség, az adóköteles bevételről kiállított igazoláson a kifizető feltünteti a le nem vont adóelőleg összegét, és felhívja a magánszemély figyelmét arra, hogy az adóelőleget, illetve annak le nem vont részét köteles a negyedévet követő hónap 12. napjáig megfizetni. A kifizető az adóelőleg le nem vont részéről az adóévet követő január 31-éig magánszemélyenként, negyedéves bontásban adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére A magánszemély adókötelezettségei A magánszemély kivéve, ha a bevételt terhelő adóelőleg megállapítására és levonására a kifizető (munkáltató) köteles negyedévente, a negyedévet követő hónap 12. napjáig megállapítja a bevételét terhelő adóelőleget, ha a negyedévben olyan bevételt szerez meg, amelynek alapján az abból meghatározott jövedelem az összevont adóalap részét képezi. Az adóelőleg alapja önálló tevékenységből származó bevétel esetén a magánszemély döntése szerint vagy a bevételből az szja-törvény rendelkezései szerint a jövedelem megállapításánál elszámolható költség levonásával megállapított rész, vagy a bevétel 90 százaléka. Költségtérítés esetén az szjatörvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség (elismert költség) figyelembe vételével meghatározott rész, míg ilyen jogszabályi rendelkezés hiányában a bevétel teljes összege, önálló tevékenységből származó bevételnek minősülő költségtérítésnél a bevétel 90 százaléka az adóelőleg alapja. Önálló tevékenységből származó bevételnek minősülő költségtérítésnél a magánszemély az előző rendelkezések helyett választhatja, hogy az adóelőleg alapja a bevételből az szja-törvény rendelkezései szerint a jövedelem megállapításánál elszámolható költség levonásával megállapított rész. Ha a magánszemély az adóévben megszerzett bármely önálló tevékenységből származó bevételét terhelő adóelőleg megállapításánál költséget vont le, akkor egyetlen, az adóévben megszerzett ugyanilyen típusú bevétele alapján sem határozhatja meg a jövedelmét a 10 százalék költséghányad alkalmazásával. A magánszemély által megszerzett bevételt terhelő adóelőleg csökkenthető (legfeljebb 0 forintig) a szja-törvény 49. (10)-(11) bekezdései szerinti adókedvezményekkel. A magánszemélynek az adóévben általa megszerzett adóterhet nem viselő járandóságok összegével is számolnia kell, az szja-törvény 49. (7) bekezdésében szabályozott módon. Ha a magánszemély az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg magállapításakor tett nyilatkozatában költség figyelembe vételét kérte, és a nyilatkozata alapján az adóelőleg(ek) megállapításánál figyelembe vett költség(ek) meghaladja/meghaladják az összevont adóalap megállapításánál az szja-törvény rendelkezései szerint az adóbevallásban elszámolt igazolt költsége(ke)t, akkor a különbözet 12 százalékát (költségkülönbözet alapján meghatározott adó) köteles az adóévre vo-

5 5 natkozó adóbevallásában megállapítani és bevallani, valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni. Ha a magánszemély az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításánál a göngyölítéses módszer alkalmazását kérte, és utóbb az adóév során összevont adóalapja meghaladja az adótábla legmagasabb kulcsú sávjának kezdő összegét, akkor az említett értékhatár túllépését eredményező minden bevételének kifizetését megelőzően nyilatkozik a kifizető(k)nek, hogy a továbbiakban az adóelőleget a kifizetőre vonatkozó általános szabályok szerint vonja le. A kifizető a nyilatkozatban foglaltaktól nem térhet el. Ilyen nyilatkozat hiányában az adóév végén emiatt mutatkozó befizetési különbözet 12 százalékát (adóelőleg-különbözet alapján megállapított adó) köteles az adóévre vonatkozó bevallásában megállapítani, bevallani és az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni A kis összegű kifizetések 11 Az önálló tevékenységből származó, egy szerződés alapján a forintot meg nem haladó összeg kifizetése esetén a magánszemély választhat, hogy - a jövedelem utáni adót a kifizető állapítja meg, vonja le, fizeti be, vagy - írásban nyilatkozik arról, hogy az összevont adóalapjának részeként kíván utána adózni. Az első esetben a bevétel egésze jövedelem és az adó mértéke az adótábla szerinti legmagasabb adókulcs (százalékos adómérték). A második fordulat esetén a magánszemélynek és a kifizetőnek is az önálló tevékenységből származó jövedelem megállapítására vonatkozó általános szabályok szerint kell eljárnia Az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem A magánszemély termőföld-bérbeadásból származó bevételének (ideértve a földjáradékot is) és más ingatlan bérbeadásából származó bevételének az egésze jövedelem, amely után az adó mértéke 25 százalék. Nem termőföld ingatlan bérbeadása esetén, az adóévi összes ilyen bevételre vonatkozóan, a magánszemély az adóbevallásában választhatja az összevont adóalap részeként az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazását. Ebben az esetben a kifizető által levont vagy a magánszemély által megfizetett adó adóelőlegnek minősül Egyéb adózási szabályok Az egyéni vállalkozói, illetve a mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszüntetése esetén speciális szabályok szerint kell eljárni a bevételek és a költségek elszámolása során. Az ezzel kapcsolatos részletes szabályokat a 4. és 6. számú tájékoztató füzetek tartalmazzák Járulékfizetési kötelezettség 12 A járulékfizetési kötelezettség két alapvető feltétele a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony, illetőleg a járulékalapot képező jövedelem megléte. Az önálló tevékenység esetén is mindig vizsgálni kell, hogy a munkavégzésre milyen szerződés alapján kerül sor, illetve milyen jövedelmet szerez a magánszemély. A kifizetőnek (illetve ebben az esetben a foglalkoztatónak) nemcsak az adóelőleget kell levonnia a magánszemélytől, hanem a biztosítási jogviszony elbírálása mellett a járulékokat is, illetve saját magát is terheli járulékfizetési kötelezettség. Az egyéni vállalkozó, illetve a mezőgazdasági őstermelő saját maga teljesíti - a külön tájékoztató füzetben ismertetett - járulékfizetési kötelezettségét. A díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban munkát végző személyek közül: a megbízási, a vállalkozási, 11 Egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő esetében a szabályok nem alkalmazhatóak. 12 A szabályokat az évi LXXX. törvény (Tbj.) tartalmazza.

6 6 a felhasználási szerződésen alapuló tevékenységet önálló tevékenységnek kell tekinteni. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott magánszemélyek a törvény rendelkezése szerint akkor lesznek biztosítottak, ha tárgyhavi járulékalapot képező jövedelmük eléri a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegének harminc százalékát, illetve naptári napokra annak harmincad részét. (2008. január 1-jétől a minimálbér összege forint, ennek 30 százaléka forint, naptári napi 690 forint.) Járulékalapot képező jövedelem többek között az szja-törvény szerinti, az összevont adóalapba tartozó, az önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételnek az a része, amelyet az adóelőleg számításánál jövedelemként kell figyelembe venni, ideértve az szja-törvényben szabályozott kis öszszegű kifizetésből származó jövedelmet is. Az szja-törvénynek az önálló tevékenységet folytatók költségelszámolására vonatkozó rendelkezései alapján a tételes költségelszámolás alkalmazása esetén a járulékalap meghatározásakor maximum 50 százalékos költségrész vehető figyelembe, és nem járulékalap a 10 százalékos költséghányad sem. Amennyiben a magánszemélynek nincs az előzőekben ismertetett járulékalapot képező jövedelme, a szerződésben meghatározott díjat kell járulékalapnak tekinteni. A felhasználási szerződésen alapuló biztosítási jogviszony megállapítása során járulékalapként csak a személyes munkavégzés díjazását kell figyelembe venni. A vagyoni jog felhasználásának ellenértékeként járó díj összege nem képez járulékalapot, ezért ezt a jövedelemrészt a biztosítási kötelezettség megállapítása során, figyelmen kívül kell hagyni. A biztosítási kötelezettség megállapítása Főszabályként a biztosítást havonta kell elbírálni és a biztosítási kötelezettség megállapításánál, az ugyanannál a foglalkoztatónál a naptári hónapban munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében elért járulékalapot képező jövedelmeket össze kell számítani. E szabály nem alkalmazható akkor, ha a magánszemélyt a foglalkoztató munkaviszony, és pl. megbízási jogviszony keretében is foglalkoztatja. Ebben az esetben a biztosítást mindkét jogviszony tekintetében külön-külön kell elbírálni. Amennyiben a díjazás kifizetésére nem havi rendszerességgel, hanem időszakonként, illetve a tevékenység befejezését követően kerül sor, a biztosítási kötelezettséget a díj kifizetésekor kell elbírálni. A biztosítási kötelezettség elbírálásához a kifizetett díjból - ideértve az előleget is - a személyi jövedelemadó-előleg alapját képező összeget azon időtartam naptári napjainak a számával kell elosztani, amelyre a díjazás történt. Ha a biztosítási jogviszony kezdő vagy befejező időpontja nem állapítható meg, vagy vitatott, akkor a biztosítás időtartamaként: - a tevékenység időtartamát, - teljesítésre irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésétől a teljesítésig eltelt időtartamot, - ha sem a tevékenység időtartama, sem a teljesítés időpontja nem állapítható meg, akkor a díj kifizetéséig eltelt időtartamot kell figyelembe venni. Az előzőektől eltérően felhasználási szerződésen alapuló biztosítási jogviszony elbírálása során a szerződés megkötésétől a mű elfogadásáig tartó időtartam vehető figyelembe. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek biztosítása akkor is fennáll a jogviszony időtartamán belül, ha - táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, - gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül, amennyiben az ellátások folyósítását közvetlenül megelőző napon biztosított volt.

7 7 Amennyiben létrejön a biztosítási jogviszony és van járulékalapot képező jövedelem, a biztosítást meg kell állapítani és a járulékfizetési kötelezettséget az általános szabályok szerint kell teljesíteni. Abban az esetben, ha a megbízási szerződésben kikötött díjazás és a szerződés időtartama alapján a biztosítási jogviszony nem jön létre, a megbízónak és a megbízottnak sincs járulékfizetési kötelezettsége, de a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség fennállhat. 13 A művészeti tevékenységet önálló tevékenység keretében folytató magánszemélyek járulékfizetési kötelezettsége Az szja-törvény 14 szerint a magánszemély legkésőbb a kifizetés (juttatás) időpontjában nyilatkozhat arról, hogy művészeti tevékenységét önálló tevékenység keretében folytatja, adószámmal rendelkezik, és az általa kiállított számla, számlák alapján megszerzett, e tevékenységből származó bevétele(i) után az adóelőleg-fizetési kötelezettséget a magánszemély adóelőleg fizetésére vonatkozó rendelkezések szerint teljesíti. Ekkor a magánszemély nyilatkozata alapján a kifizető adóelőleget nem állapít meg. Amennyiben a művészeti tevékenységet folytató magánszemély megteszi a nyilatkozatát, rendelkezik adószámmal, az adóelőleg fizetését magánszemélyként teljesíti. Az előadóművész biztosítási jogviszonyát ebben az esetben is a tevékenységre vonatkozó szerződés szerinti szabályok alapulvételével el kell bírálni. Ilyen esetben a járulékalapot képező jövedelem a szerződésben meghatározott díj. Az előadó (művész) biztosítási kötelezettsége elbírálásánál figyelembe vehető időtartam a felhasználási szerződés megkötésétől az előadás megtartása napjáig áll fenn, azonban szerződésenként (előadásonként) legfeljebb 7 nap vehető figyelembe. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás fizetését megalapozó jogviszonyokból származó jövedelem után a foglalkoztató a társadalombiztosítási, a biztosított a nyugdíjjárulék- (tagdíj-) fizetési kötelezettségét az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról szóló törvényben 15 meghatározottak szerint teljesíti Az önálló tevékenységet végző magánszemély adóhatósági nyilvántartásba vétele Az adóhatóság az adóköteles bevételszerző tevékenységet folytató magánszemélyt, a külön erre a célra szolgáló nyomtatványon teljesített írásbeli bejelentkezése alapján nyilvántartásba veszi 16, erről őt értesíti, és egyidejűleg tájékoztatja valamennyi nyilvántartásban szereplő adatáról is. Adóköteles tevékenységet az Art. 17 alapján csak adószámmal rendelkező adózó folytathat. Az adószám megállapítása érdekében a magánszemélynek a tevékenysége megkezdése előtt eleget kell tenni bejelentési kötelezettségének. Az adószám az adózó azonosítására szolgál, ezért azt minden, az adózással összefüggő iraton fel kell tüntetni, és közölni kell mindazokkal a kifizetőkkel, akik (amelyek) a magánszemély részére kifizetést teljesítenek. Az egyéni vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet 18 folytató magánszemély a székhelye szerint illetékes, körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi, kerületi) önkormányzat jegyzőjéhez intézett vállalkozói igazolvány iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kéri az adószám megállapítását. Ezzel a magánszemély teljesíti az adóhatósághoz a bejelentkezési kötelezettségét is. 19 E beje- 13 Az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény Szja-tv. 47. (2) bekezdés b) pont évi CXX. törvény. 16 Az adóhatósághoz történő bejelentéssel kapcsolatos részletes tudnivalókat a 15. számú füzet tartalmazza. 17 Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.)16. (1) bekezdés. 18 Ez az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény alapján határozható meg. 19 Art. 17. (1) bekezdés.

8 8 lentési lapon lehet nyilatkozni többek között az átalányadó 20 választásáról, valamint az általános forgalmi adó kötelezettségről 21 is. A vállalkozói igazolvány kézhezvételétől számított 15 napon belül az adóhatósághoz be kell jelenteni a könyvvezetés módját, az iratok őrzésének helyét, ha az nem azonos a székhelyével vagy lakóhelyével. Abban az esetben, ha a magánszemély vállalkozói igazolványhoz nem kötött gazdasági tevékenységet folytat az szja-törvény b.-h. pontjaiban megfogalmazott egyéni vállalkozóként vagy vállalkozói igazolvány nélkül más önálló tevékenységet folytat (pl. bérbeadó, magánóraadó), az adóhatóságnál kap adószámot. Ilyenkor a tevékenység megkezdése előtt kell az erre a célra szolgáló nyomtatványon írásban teljesíteni a bejelentési kötelezettségét az adóhatóság felé. A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély 22, ha nem végez általános forgalmiadóköteles tevékenységet (azaz nem alanya az áfatörvénynek 23 ) adószám nélkül adóazonosító jel birtokában is teljesítheti adókötelezettségét. Az áfatörvény alapján 24 az a magánszemély minősül adóalanynak, aki saját nevében rendszeres és/vagy üzletszerű bevételszerző tevékenységet végez 25. Nem minősül gazdasági tevékenységnek és így nem keletkeztet áfaalanyiságot a munkaviszonyban vagy olyan munkavégzésre irányuló jogviszonyban végzett tevékenység amely a megbízó felelősségével alá- és fölérendeltségi helyzetet jelent a teljesítés feltételeiben és díjazásában Nyilvántartási kötelezettség Az önálló tevékenységet végző magánszemély is köteles lehet a szja-törvény 5. számú mellékletében szabályozott ún. alapnyilvántartás és bizonyos részletező nyilvántartások értelemszerű vezetésére. Alapnyilvántartás a naplófőkönyv, a pénztárkönyv, a bevételi nyilvántartás, továbbá a mezőgazdasági őstermelői igazolvány részét képező betétlap. Az alapnyilvántartás típusát a magánszemély adóévenként határozza meg, és e választását az adóévben saját elhatározásából később sem változtathatja meg. Ha a magánszemély az szja-törvény rendelkezései szerint az adóév során veszíti el az általa választott alapnyilvántartás vezetésének a jogát, akkor a változás napját megelőző nappal köteles az addig vezetett nyilvántartást lezárni, és a lezárt alapnyilvántartásban összesített adatokat az új alapnyilvántartásba nyitó adatként bejegyezni. A lezárt alapnyilvántartást és az abban szereplő adatokat alátámasztó bizonylatokat a magánszemély köteles elévülési időn belül megőrizni. Az alapnyilvántartás vezetésére kötelezett magánszemély e kötelezettségét - választása szerint bármely más alapnyilvántartás helyett naplófőkönyv vezetésével is teljesítheti; - pénztárkönyv vezetésével teljesíti, ha más alapnyilvántartás vezetését nem választhatja, vagy a más alapnyilvántartás vezetésére vonatkozó választás jogával nem élt; - választása szerint bevételi és költségnyilvántartás vezetésével teljesítheti, ha az adóévben általános forgalmi adó levonására nem jogosult, vagy e jogát nem érvényesíti; - választása szerint bevételi nyilvántartás vezetésével teljesítheti, ha az adóévben tételes költségelszámolást nem alkalmaz, általános forgalmi adó levonásra nem jogosult, vagy e jogát nem érvényesíti A nem egyéni vállalkozó és nem mezőgazdasági őstermelő magánszemély önálló tevékenysége tekintetében csak akkor vezet alapnyilvántartást, ha az e tevékenységéből származó bevételével szemben az adóelőleg vagy a jövedelem meghatározásakor költséget (ide nem értve a jövedelem meghatározásakor az szja-törvény rendelkezései szerint igazolás nélkül elszámolható elismert költséget) számol el, vagy ha az adóévben nem, vagy nem csak kifizetőtől szerez ilyen bevételt. Az alapnyilván- 20 Az átalányadózással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat a 3. számú füzet tartalmazza. 21 Az áfakötelezettség alapvető szabályait a14. számú füzet ismerteti. 22 Art pont 23 A többször módosított évi LXXIV. törvény 24 Áfatörvény Az általános forgalmi adóra vonatkozó részletesebb információkat a 14. számú füzet tartalmazza.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke VAN MEGOLDÁS Közéleti vitáinkat gyakorta a tartalmatlan szócséplés határozza meg. Előkészítetlen, kapkodó kormányzati koncepciók kapcsán alakulnak ki viták, mely vitáknak igazi eredménye nem lehet, hiszen

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám

Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám Támogatások elszámolása önálló tevékenység esetén Az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek körében a támogatások igénylésére jellemzôen az egyéni vállalkozók

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Írta: Sinka Jánosné, közgazdász, nemzetközi adószakértő Sinka Jánosné, Bp., 2011. www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom?

Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom? Adóvilág 2014. április XVIII. Évfolyam 05. szám Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom? Évről évre megfogalmazódik számtalan adózóban az a kérdés, hogy egy adott tevékenysége kapcsán, illetve

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Szerződéskötést megelőző tájékoztató 1. sz melléklete: Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Felhívjuk figyelmét, hogy az adózás pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, továbbá

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(05.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben