IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955."

Átírás

1 K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI É R T É S I T Ő ^ K Ö N Y V T Á R I S Z E M L E M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította Galambos Ferenc. < 1955.

2 Bevezetés. A magyar bibliográfiának mindmáig megiratlan története lesz majd hivatott a magyar bibliográfiai, könyvtártudományi és bibliofiliéval foglalkozó folyóiratok történetét is felkutatni. A Magyar Könyvszemle, a magyar könyvtárügy reprezentás és nemrég újra életre keltett folyóirata nem az egyetlen volt a maga nemében. Volt előzménye és fennállása alatt volt versenytársa is. Mivel a Magyar Könyvszemle anyagát egy külön munkában már feldolgoztam, jelen munkámban a kisebb magyar bibliográfiai és könyvtártani folyóiratok anyagának feldolgozását tűztem ki célul magam elé. E folyóira-r tok szellemi kincsei megérdemlik, hogy nyilvántartásba vegyék őket; feldolgozásukat indokolja az is, hogy a legtöbbjük, rövid életük és kevésbé ismert voltuk miatt nehezen hozzáférhető a kutatóknak,, Jelen munka az Irodalmi Értesitő / «/) a Múzeumi és Könyvtári Értesitő /19o /, a Magyar Könyvészet /19O5T/, AZ Irodalom /19I0-II./, a Könyvtári Szemle / //és /, a Magyar Bibliofil Szemle / / és a Könyvbarátok Lapja /1928/ anyagát dolgozza fel. Az első magyar könyvészeti szaklap, az Irodalmi Értesitő ben indult, tehát két évvel a Magyar Könyvszemle megindulása előtt. Megszületésének és fennállásának körülményeit a szerkesztő, Márki Sándor maga ismertette a Magyar Bibliofil Szemle hasábjain,, /Márki Sándor: Egy magyar bibliofil lap ötven év előtt. MBSZ / A Pesti Napló július lo.-i száma egyik névtelen cikke sürgette hogy az egyetemen állitsanak tanszéket a könyvészetnek. Pár nappal e cikk megjelenése után a Pesti Napló abt a hirt közölte, hogy újévre könyvészeti folyóirat van megszületőben, melynek szerkesztését Márki Sándor, az egyetemi olvasókör titkára fogja ellátni. Márki Sámdor meglepetéssel értesült a hirről, mert arról mit sem tudott november 27.-én azonban a más-csinálta szerkesztőhöz kiadó is jelentkezett Kókai Lajos könyvkereskedő személyében. így született tehát meg az első magyar bibliográfiai folyóirat. Az Irodalmi Értesitő ben indult, havilapként, számonkénti 16 oldal terjedelemmel. Az első számot még teljes egészében maga a szerkesztő irta. Az első szám u- tán azonban jelentkeztek a munkatársak is, akik közül Kerékgyártó Árpád, Thallóczy Lajos /eredeti családnevén, Strominer Lajos "nevem/ Findura Imre, Ballagi Aladár voltak a jelentősebbek. A későbbi számokban a száraz bibliográfiai felsorolások mellett már könyv és könyvtártörténeti cikkeket, szakbibiiggráfiai összeállításokat is találhatunk. Az Irodalmi Értesitő úttörő létére olyan hatást keltett, hogy

3 Fraknói Vilmos 1875-ben fennállásától, vagy megszűnésétől tette függővé a Magyar Könyvszemle megindítását. Az Irodalmi Értesitő azonban minden sikere ellenére is csak két éves élt meg. / / Megszűnését a kiadó az évi 12.számban jelentette be és megszűnése okául a közönség közönyét hozta fel. Bár mennyire is pártolták a szakemberek és a sajtó a kis folyóiratot, anyagilag nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket és ebben a kiadók megállapítása szerint, főleg a könyvkereskedőket terhelte a felelősség. A magyar könyvkereskedők, érdekeik ellenére, nem törődömségükkel tüntették ki a folyóiratot, az Oesterr. Buchhändler Correspondenz azonban a megszűnéskor a legteljesebb elismerés hangján szólt róla. Az előfizetők oly szép számmal jelentkeztek a harmadik évfolyamra is, hogy Kókai - előzetes bejelentésétől eltérőleg - hajlandó lett volna továbbra is fenntartani, Márki Sándor azonban személyi okok miatt a szerkesztésre nem vállalkozhatott, így szűnt tehát meg az első magyar könyvészeti szakfolyóirat, hogy nemsokára helyet adjon a Magyar Könyvszemlének. A Múzeumi és Könyvtári Értesitőt a Muzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa és Főfelügyelősége hivta életre, fennállásának tizedik évfordulóján, 19o7-ben e Célját a hazai Múzeum és könyvtárügy szolgálatában jelölte meg. Elsősorban a szakintézetek szempontjait tartotta szeme előtt és elsőrendű célját a közgyűjtemények ismertetésében, valamint a szakmai, elméleti és gyakorlati problémák megoldását elősegitő cikkek közzétételében látta. Mint a neve is mutatja és mint ahogyan a kiadó-testülete céljából kitűnik, egyformán szolgálta a muzeologia és könyvtártan ügyét. Könyvtárügyi cikkei azonban - főleg Gulyás Pálnak a magyar és külföldi népkönyvtárak szervezetével stb. foglalkozói cikkei révén komoly értékei a magyar szakirodalomnak. Szerkesztését megindulásától megszűnéséig Mihalik József múzeumi és könyvtári főfelügyelő látta el. E folyóirat 19o7-től 1918-ig, tehát 12 évfolyamot élt és megjelenésének a vesztett első világháború vége vetett véget. Székely Dávid könyvkereskedő 19o5-ben inditotta meg Magyar Könyvészet /:Bibligráphia Hungáriáé :/ c. foüyóiratát, saját szerkesztésében és kiadásában. Mindössze öt szám jelent meg belőle; a kiadó szerkesztő nem tudott tovább megküzdeni a folyóirattal szemben megnyilvánult közönnyel, amelyet a lap meg is érdemelt. Egy-két jelentéktelen cikken kivül a folyóévi magyar és külföldi könyvtérmést kivánta bibliográfiai részében bemutatni, ez a célja azonban koránt sem sikerült. A magyar rész is erősen hiányos, a külföldi részről pedig, amely innen-onnan összeszedett ötletszerűen egymás-

4 mellé dobált könyvcimekből állt, jobb nem beszélni. Kiszlingstein Sándor könyvkereskedő, a "Magyar Könyvészet " c. munka összeállítója Kiszlingstein Gusztávval együtt 191o-ben "Az Irodalom" cimmel inditott könyvészeti folyóiratot. Kiadása költségeit hol a szerkesztők, hol egyes könyvkereskedők viselték. /I.évf.2.szám: Tisza Testvérek, Il.évf.1.sz,Gallia könyvkereskedés. Il.évf,3.szám: Grill könyvkereskedés, Il.évf.6-7.sz. Németh József könyvkereskedés/ A kis folyóirat 16 oldal terjedelmben jelent meg és I. évfolyamában /191o/ két számot, II. évfolyamában /1911/ 7 számot eredményezett..főrészét az újonnan megjelent könyvek szakok szerinti felsorolása tette ki, ez az összeéllitás azonban hiányai miatt minden volt, csak nem kurrens bibliográfia. A könyvészeti rész mellett számonként pár könyvkereskedelmi érdekeket szolgáló jelentéktelen könyvismertetés szerepelt az egyes számokban, elméleti, vagy tudományos-gyakorlati cikk semmi. A kis folyóiratnak Szabó Ervin cikke, pár magyar folyóiratnak a szerkesztők által a- dott ismertetése /Ignotus: Nyugat, Herczeg Ferenc: Magyar Figyelő, Vámbéry Husztem: Huszadik Század stb 0 / minden értéke. Jelentősége a magyar bibliográfiai peridodica-irodalom szempontjából alig valami, feldolgozása csak a viszonylagos teljesség miatt történt. A kisebb bibliográfiai folyóiratok közül - az Irodalmi Értesitő úttörő jelentőségének érintetlenül hagyásával - szakmai szempontból a Könyvtári Szemle egyike a legjelentősebbeknek ban indult, Lantos Adolf könyvkereskedő-kiadásában, Kőhalmi Béla szerkesztősége mellett. Indulásakor félő volt hogy a kiadó, aki egyébként egyike volt a legképzettebb magyar antikváriusoknak, a folyóiratot elsősorban a saját üzeli céljaira fogja felhasználni. Szerencsére nem igy történt, a magyar könyvtártani irodalom hasznára és a kiadó dicséretére. Kőhalmi Bélának, a Könyvtári Szemle szerkesztőjének fő cél kitűzése a modern könyvtári mozgalmak regisztrálása, a könyvről valő ismeret terjesztése és a szakirodalom szemmel tartása volt. Cél kitűzését indulásakor a legkitűnőbb magyar könyvtéri szakemberek /: Ferenczi Zoltán, Gulyás Pál, Gádonyi Albert stb :/ is örömmel üdvözölték. A Könyváári Szemle két hetenként Ígérte megjelenését, azonban a I. évfolyamban /1913/ mindössze csak 12 számott hozott. A I. évfolyam 1-3 száma számónként újra kezdődő lapszámozást használt, a 4. számiból kezdve azonban a lapszámozás folyamatos. Az I. évfolyam 4 formátumát a II. évfolyamtól kezdve a praktikusabb 8 váltotta fel. Ez a formátum maradt azután meg 1918-ig, a Könyvtári Szemle

5 első periódusa végéig. Az évi AI./ évfolyam "Könyvgyűjtők Évkönyve 1919-re" cimmel jelent meg, egy számban. Ezzel a folyóirat megjelenése hosszú időre szünetelt. A kiadó ^antos Adolf csak 1934-ben gondol a Könyvtári Szemle újból való feltámasztására. A szerkesztéssel Asztalos Miklós az Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosát bizta meg. A Könyvtári Szemle második pefiódusának irányvonala ugyan az volt mint az elsőé, azzal a különbséggel, hogy mig Kőhalmi Béla az évi szakasz alatt elsősorban a Fővárosi Könyvtár szakembereire támaszkodott, addig Asztalos Miklós munkatársainak java a Magyar ^emzeti Múzeum Országos Széchenyi Könyvtára könyvtáros-gárdájából került ki első sorban. A szerkesztést két számban / évi 5. és 13. szám/ Asztalos Miklós akadályoztatása miatt Gronovszky Iván látta el. A Könyvtári Szemle uj szakasza azonban nem volt hosszú életű. Az I 0 évfolyam /1934. szeptember 2o június 2o./ 2o számot, a II. évfolyam /1935.szeptember december 25./ 6. számot hozott. Ezzel a folyóirat végleg eltűnt a szakfolyóiratok sorából. A Könyvtári Szemle megszűnése bizonyos ürt hagyott magaután. Ez a felsimerés vezette Lantos Adolf könyvkereskedőt a Magyar Bibliofil Szemle meginditására. /1924./ Negyedévi megjelenés mellett elsősorban a bibliofilia célját kivánta szolgálni és a komoly szakemberektől hozott tanulmányokat elsőrendű reprodukciós anyaggal tette változatossá. Szerkesztését.az I évfolyam /1924./ l-2.számában Dézsi Lajos, a magyar irodalom és a magyar könyv nagy értője látta el, a szerkesztői tisztet tőle Sikabonyi Antal vette át 0 Dézsi Lajos beköszöntő cikkében a régi magyarok könyv szeretetéből kindtidva a folyóirat célját a magyar könyv szeretet művelődés történeti szempontból is jelentős emlékeinek összegyűjtésében és bibliofilek valamint a bibliofil gyűjtők, kereskedők és kiadók közötti összeköttetés megteremtésében jelölte meg. Nagy helyet biztositott a külföld Magyarországról szóló könyveinek bemutatására is. Programmját rövid fennállása alatt / / csak-részben val ósithatta meg, de igy is jelentős dokumentuma a magyar bibliofilia szakirodalmának. A Könyvbarátok Lapja c, főleg bibliofiliával foglalkozó évnegyedes folyóirat a Singer és V/olfner könyvkiadó vállalat áldozatkészségének köszönhette a megjelenését. Szerkesztését Sikabonyi Antal látta el, aki a Magyar Bibliofil Szemlének is szerkesztője volt. A folyóirat szempontjai majd nem azonosak voltak a Magyar Bibliofil Szemle szempontjaival ban indult és sajnálatosan mindössze

6 egy évig élte 4 számában érdekes és értékes cikkei, szép reprocukciós anyaga nagy örömöt keltettettek a magyar bibliofilek egyre szaporodó gárdájában, a kiadó azonban nem találta meg vele kapcsolatos anyagi számitásait és igy a folyóirat 1 évi fennállás után megszűnt. Bibliofiliai szakcikkei mellett a kurrens szépirodalmat is bemutatta, jó tollakból származó magvas kritikákban. A kisebb könyvészeti folyóiratok közül azok, amelyek jelen feldolgozásban nem szerepelnek részben kérész-életük, részben jelentéktelenségük miatt maradtak ki. Sebestyén Károly "A Könyv" c. folyóirata /19oo»/ mindössze 2 számban jelent meg, 8-8 oldalon. A folyóirat második száma az OSZK.-ból is hiányzik. Jelentősége semmi. Ugyanigy jelentéktelen Sebestyén Ede "Könytári Szemle"c folyóirata is /:19o2./, amelyből az OSZK. hirlaptára csak a második számot birja. Petrik Géza "Irodalmi Közlemények" c e folyóirata /1876./ pusztán könyvkereskedői kereset-kinálat árjegyzék és mint kizárólag üzleti célokat szolgáló nyomtatvány, nem illik jelen feldolgozás keretébe. Összeállításom módszerében a "Magyar Könyvszemle" feldolgozásának módszerét követi. Két fő részre oszlik. Első része a folyóiratok szignált cikkeinek íróit sorolja fel betűrendbe, az egyes irő alatt Írásaik időrendi közlésével és igy indexet pótol, másik része pedig az anyagok szakok szerint rendezve mutatja be. A tematikus rész 5 fejezetre oszlik'. Az első fejezet a könyvészeti folyóiratok ismertetését, valamint á bibliográfusokra, könyvtárosokra vonatkozó irodalmat adja, a második fejezet a bibliográfiai vonatkozású anyagot.* a harmadik fejezet a könygtörténeti anyagot, a negyedik fejezet pedig a könyvtártani anyagot dolgozza fel, a lehető legrészletesebb alosztályozással, mindenütt külön választva a hazai vonatkozású anyagot a külfölditől, az önálló tanulmányokat és adalékokat a szakirodalmi ismertetésektől. Az ötödik fejezet az idegen szakterületekre vonatkozó anyagot nyújtja. A feldolgozott folyóiratoknak a munkában használt rövidítései a következők: IÉ. = Irodalmi Értesitő. / / IRo = Az Irodalom. /191o-1911./ KL. = Könyvbarátok Lapja /1928./ KSZ. = Könyvtári Szemle. / és / MBSZ. = Magyar Bibliofil Szemle. / / MKE. = Múzeumi és Könyvtári Értesitő. /19o / MK. = Magyar Könyvészet. /19ó5./ o-o-e-o-o-o

7 I A Kisebb magyar köny v é szeti folyóiratok irói.

8 -7- A. A. : Szabónó Illéssy Piroska : Kis gazdaasszony. IR «sz A. Gy. : Jókai városa és Jókai könyvei. MBSZ "1. A - i. : Szomory : Ünnep a Dühöngőn és egyéb szerelmek. IR sz ' Akantiaz Viktor : A Magyar Bibliofil Szemle könyvdiszitéseiről. MBSZ " : A szemle könyvdiszitéséről. MBSZ. 1925« " : A Magyar Bibliofil Szemle évi folyamának könyvdiszitéséről. MBSZ Alapi Gyula : A Muzeumok és Könyvtárák Orsz. Főfelügyelősége 2-ik régészeti szaktanfolyama. MKÉ , : A Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének harmadik archaeologiai tanfolyama. MKE " : A környei római sirlelet, MKE " : A Komáromi Kultúrház. MKE " : A komáromi nyilvános közkönyvtár. KSZ " : A szőnyi hamis csontrégiségek. MKÉ ~ Alapy Gyula : Jókai kéziratok és relikviák a komáromi Jókaiemlékkiállitáson. MBSZ " : A Cseh Akadémia és egy magyar könyvtár Comenius könyvei. MBSZ " : Szlovenszkó irodalmi élete. KL " : Szlovenszkói könyvek. KL " : Magyar porszemek. Jankovics Marcelltől. KL " : Nyomdatörténeti kiállitás Komáromban. KL Am M. : Egy érdekes március 15-iki nyomtatvány 1849-bői. KSZ Ambrus Zoltán : A könyv és az üzlet. KL. 1928, , " : Anatole France' és kritikusa, Jean-Jacques. KL Angyal Dávid : Fraknói Vilmos. MBSZ " : A Figyelmező története. / / MBSZ " : A bethleni gróf Bethlen család története. Irta Dr, Lukinich Imre. KL ^ Arahold Nándor : A Pécsi Városi Múzeum ormánysági gyűjteményének néhány felvétele. MKÉ A-s M - s : "Magyar Térjséptár". KSZ Asztalos Miklós : A Könyvtári Szemle programmja. KSZ, " : A könyvtárös-képzés kérdéséhez. KSZ " : A kolozsvári Szent Mihály templom XVI. századi könyvtára. KSZ ' : Uj év - régi feladatok. KSZ

9 -9- Bay Ferenc : Győri könyvtárstatisztikai tanulságok. KSZ, " i -A- győri magánkönyvtárak statisztikai megvilágításban. KSZ B. E. : A könyvgyűjtés. KSZ sz , Bella Lajos : Torzrajzos római párkányostégla. MKE Benze Adolf : Scientific management a könyvtárban. KSZ Berkeszi István : A Dólmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum Temesvárott. MKE Berzeviczy Albert : Időszaki sajtónk az ötvenes években. MBSZ Bibliográfus : A magyar bibliográfia kérdése. KSZ Bierbauer Virgil : Magyarország művészeti emlékei. Divald Kornéltól. EL " : Az Országos Szépművészeti Múzeum Évkönyvei IV. KL Björkman, Edwin : Ramlles with Anatole France. KL Bod János : Mártonfalvi /Tóth György/ irodalmi működése, IÉ , Bonkáló Sándor : A könyv a mai Oroszországban. KL Bottai, Giuseppe : Olasz levél. KL B. R. : Magyar Asszonyok Könyvtára. MBSZ , B. R. : Egy angol antikvárius negyvenéves visszaemlékezései. /Walter F. Spencer : Forty years in my bookshpp./ MBSZ B. R. : Egy könyvkereskedő hatvanéves visszaemlékezései. /Josepn Shaylor : Sixty years a bookman./mbsz, B. R. : Körülvágott, vagy körülvágatkan könyv. MBSZ B. R. : Az Angol írók Egyesületének tanácsai irók és kiadók számára. MBSZ B. R. : Rognés ou nog. rognés? MBSZ B. R. : Harc a rémregények ellen Skóciában. MBSZ , B«R. : Erkölcsi tisztesség a sajtóban. MBSZ B. R. : Az a kiadó, akit a könyvkereskedő is ideálisnak tart. MBSZ B. R, : Veteres, migrate coloni! MBSZ , B. R, : Nemzeti Könyvtanács Angolországban. MBSZ ^ B. R. : A német könyvipar hanyatlása. MBSZ /B. R./ : A bőr használata a könyvkötészetben. MBSZ Braun Róbert : Szerkesztőségi könyvtárak Amerikában. KSZ sz. 1-5, 3. sz " : A gazíaságosség elve a könyvtárban, KSZ " : Információk, KSZ " : Magyar szerkesztőségi könyvtárak. KSZ " : A régi magyar és román könyvtermelés számokban. KL. 1928,

10 -10- B. SZ. L. : A Magyar Tudoraányos Akadémia könyvtárának élete. MBSZ Buday György : Az illusztrált könyv. KSZ Bunker Rajnárd : A nemeskéri ezüst kanna. MKE " : A haéfalvi bronztárgy. MKÉ B. Z. : Pótlás a magyarországi francia nyelvű hirlar>irodalomhoz. KSZ C. " - ch - r. : A drezdai múzeumi állapotok, MKÉ : Az amerikai muzeumok. MKÉ. 1908, " : A stuttgartiba eset. MKÉ : Vallástörténeti múzeum. MKÉ " : Apró múzeumi hirek a külföldről. MKÉ Clauser Mihály : Az első török nyomda magyar vonatkozásai. KSZ " : Régi köznemesi könyvtáraink. KSZ Csányi Károly : A kehelykiállitás tanulságai. MKÉ " : Végh-Layer : Tapis turc de Transsylvanie» MBSZ Csekey István : Jókai a rokonnépek irodalmában. MBSZ " : Jókai az orosz, lett és litván irodalomban. MBSZ, Cserni Béla : Satyr-szobrocska Apulumból. MKÉ. 1909» " : Mell-övet felkötő Aphrodite Apulumból. MKÉ " : A római "terra sigillata" titka. MKÉ. 1909» " : Jelentés a Colonia Apulensis területén végzett ásatásokról. MKÉ Csiki Ernő : A vidéki muzeumok természetrajzi gyűjteményeiről. MKÉ Csillag Gyula : Ais berni munkáscsarnok könyvtára. MKÉ Czakó Elemér : Muzeális jegyzetek. MKÉ. 1907» " i Jegyzetek a muzeális alapelvekről. MKÉ. 1908» " : Múzeumi séták. MKÉ » 11 : Az sikolás gyermek első könyve. /3 mell./ MBSZ " : Nyomdatörténeti kiállitás. /Kir. M. Egyetemi Nyomda./ KL D. D. : Conrad J. : Grundriss zum Studium der politischen Oekonomie. KSZ D. : Deutscher Journal-Katalog für KSZ D. : Edlefsen, Sophus : Deutsohes Zoll und Steuer Wörterbuch. KSZ

11 -11- D. : Jahresberichte der Geschichtswissenschaft. 1911«. Bd KSZ D. : Kaffka Miklós : A pánzváltás kézikönyve. LSZ D. : Margalits Ede : Sententiae Hm. classicis latinis. KSZ D. : Nelson's Enciclopaedia Year-book KSZ D. :'The new international year-book KSZ D. : Die Philosophie der Gegenwart. Eine internationale bibliographische Jahresbericht. Bd. 3. Literatur KSZ D. : Politisches Konversation-Lexikon /Könyvism,/ KSZ Do : Volkswirtschaftlich-statistisches Tasehenbuch» Berab. von Hugo Bonikovszky KSZ D. : Hortzschansky, Adalbert : Bibliographie des Bibliotkeks und Buchwesens. 9. Jahrgang KSZ D. : Jahrbuch der Bucherpreise KSZ, D. : NederlandsKhe Bibliotheekgids. /Könyvism./ KSZ D. : Annuaire du parlement année ^Könyvism./ KSZ D. : Annuaire de la ^Legislation du travail /Könyvism./ KSZ D. : Handlexikon der Naturwissenschaften und Medizin. /Könyvism./ KSZ D. : Jahrbuch des Völkerrechts. Hrsg. von Th. Niemeyer. KSZ Do : Jahrbuch der Fürsorge, Prof. Dr. Kündler. KSZ D. : Die Kultur der' Gegenwart. Hrsg. von Paul Hinneberg. KSZ D. : Szabó Miklós : Technikai zsebszótár. I, Német-magyar és magyar-német rész. KSZ D. : La vie politique les deux mondes KSZ D. : Wörterbuch des deutschen Staats und Verwaltungsrecht. Eon K. Stengel. KSZ D, : Marées-Társaság. KSZ Darnay Kálmán : Hogyan tárjuk fel az őskori urnasirokat? MKÉ " : A halom és veremsirok feltárása. MKÉ " : Szalacskai római leletek. MKÉ. 1910, , 11 : Tapasztalatok a veremsirok feltárása körül, MKÉ, Darnay Kálmán - Mihalik József : Néhány szó a vidéki műtörténet! kiállításokról, MKÉ, 1912, Dercsényi Dezső : Könyvtáraink feladata a magyar képkutatás terén. KSZ Dézsi Lajos : Beköszöntő. /Magyar Bibliofil Szemle,/ MBSZ, " : A magyar haláltáncokról. MBSZ : Látogatás gróf Apponyi Sándornál. MBSZ : A száz legjobb könyv. MBSZ , 1, " : Gr, Apponyi Sándor "Hungarica"-ja, KL. 1928,

12 -12- Dézsi'Laios : Régi magyar prospektus. KI » : Byron és a bibliofillá, KL " : Egy ritka XVIII. századbeli nyomtatvány. KL , 1. Diamant Izsó : Előadások az exlibrisről. KSZ Dienes László : Allen, Fawcett : An atlas on commercial geography, KSZ, , 1. / I Budapesti tudományegyetem Államtudományi szeminárium könyvtárának szak és bet-rendes katalógusa. Összeállították Krisztics Sándor és Weiss István. KSZ , " : Buch der" Erfindungen. Bearb. von Wilhelm Berdrow. KSZ » : Deckert, Emil : Nordamerika. KSZ » : HelmolVs Weltgeschichte. KSZ I&. 1. " : Jahrbuch der Allgemeinen Verbandes der auf Selbsthilfe beruhenden'deutschen Erwerbs und Wirtschaftsgenossenschaften KSZ " : Kogutowicz-Littke : Világatlasz. KSZ " : Kürschner's Staats-Hof und Kommunalhandbuch. Hrsg. von Wilhelm Girr. KSZ " : The Daily Mail Year-book for KSZ " : Dannemann, Friedrich : Die Naturwissenschaften in ihren Entwicklung und in ihrem Zusammenhange. KSZ " : Eisler, Rudolf : Handwörterbuch der Philosophie. KSZ , " : An Enciciopaedia of agriculture. /Könyvism./ KSZ : The year book of social progress for KSZ " : Ploss, heinrich - Bartels, Max : Das Weib in der Natur und Völkerkunde. KSZ, 1913, " : Almanach Hachette 1914, KSZ, " : Adress-buch für den Buch-, Kunst-, Musikalienhandel... des österreichisch-ungarischen Monarchie. /Könyvism./ KSZ, : Olegg, James : The international directory of booksellers and bibliophiles manual KSZ : Gothaischer genealogischer Hofkalender 1914, KSZ " : The Literary year-book KSZ " ' Rábel László : Hivatalos nyelvünk, KSZ , ^ " Zsebatlasz naptárral és statidztikai adatokkal az évre. Szerk. : Kogutovicz Károly és Hermann Győző. KSZ " : The writers and artists year book 1914, KSZ , 1. " : Année sociologique, Publiée sous la direction de Emile Dürkheim, Tome XII. / / KSZ ' '

13 -13- Dienes László : Bibliographie generale et compléte des livres de droit et de jurisprudence. 1913» /Könyvism./ KSZ : Compass. Finanzielles Jahrtaich für Österreich-Ungarn Bd /Könyvism./ KSZ " : Magyarország orvosainak évkönyve és cimtára. Szerk. Pesti Alfréd /Könyvism./ KSZ " : Masqueray, Paul : Bibliographie pratique de la littérature grecque des orágines á la fin de la periode romaine. KSZ "» : Weith, Gottfried : Wörterbuch für die Deutschen aller Länder. KSZ : Wer ist's? /Könyvism./ KSZ " : The literal year-book /Könyvism./ KSZ : The NewEncyclopaedia. Ed. by H.C. O'Neill. /Könyvism./KSZ " : Scientific American reference book /Könyvism./ KSZ " : A lipcsei nemzetközi könyvipari kiállitás. KSZ " : Lipcse, a könyvkereskedelem központja, /Roth, Paul : Leipzig, der Mittelpunkt des Buchhandels./ KSZ " : Egy gyermek olvasószoba története. /A Fort Wayn Public library gyermekkönyvtára./ KSZ " : A Düterbund két uj röpirata. KSZ : Császár Mihály : Az Academia Istrapolitana. Mátyás király egyeteme. Oklevéltárral. KSZ : A budapesti könyvtárak orvosi és terméstettudományi folyóiratainak együttes katalógusa és egyéb kooperációs kérdések, KSZ " : A könyvtárak és a békemozgalom. KS, " : Magyar Minerva /Könyvism./ KSZ , 1. " : A Központi Statisztikai Hivatal nyilvánás könyvtárának könyvjegyzéke I. KSZ " : Bostwick, A.E. : The ralationship between the library and the public school. KSZ " : Révai Nagy Lexikona 12. kötet. KSZ " : Walter Hoffmann könyvtári törekvései. KSZ " : Mi tesz egy regényt erkölcstelenné? KSZ " : Gulyás Pál : Mátyás király könyvtára. KSZ " : A nemzetgazdasági statisztikai szeminárium könyvtárának katalógusa a budapesti i, kir. magyar tudományegyetemen. Szerk, Krisztics Sándor és Márku Hugó. KSZ " : A főiskolai oktatás bibliográfiája. /Pasteiner Iván : Adalékok a magyar főiskolai oktatás bibliográfiájához./ KSZ

14 -14- Dienes László : Die kleine Peldbücherei. Praktischer Ratgeber für Private... KSZ " : Csonka müvek bibliográfiája. KSZ " : A lipcsei könyvtárosiskola. KSZ Dienes László - Kőhalmi Néla : Ujabb könyvtári szakirodalom. /Catalogue-tarif á pr^x forts et nets des joürneaux, - revues etc. 1914«KSZ » : Ujabb könyvtári szakirodalom. /Der goldene Schnitt. Eine deutsche Bücher- Liste./ KSZ : Ujabb könyvtári szakirodalom. /Green, Sam. Swett : The public library movement in the Inited States é / KSZ " : Ujabb könyvtári szakirodalom. /Haraszti Károly : A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem múltjából./ KSZ " : Ujabb könyvtári szakirodalom. /Rae* W.S.C. : Public library administration./ KSZ " : Ujabb könyvtári szakirodalom. /Sayers, Berwick W. C. : A short course in practical Classification./ KSZ. 1914» " : Ujabb könyvtári szakirodalom. /Standard books vol. 4. Index./ KSZ Divald Kornél : Archaeologiai kutatások. MKÉ " : Árvamegyei kutatások. MKÉ, " : Liptómegyei kutatások. MKÉ : Néprajzi jegyzetek Sáros vármegyéből. MKÉ M : Besztercebányai kályhák. MKÉ " : Zólyommefeyei kutatások. MKÉ, M : A besztercebányai múzeum. MKÉ " : Néprajzi jegyzetek Zólyom vármegyéből. MKÉ " : Egy aukció tanulságai. MKÉ " : Bars és Hont vármegyei kutatások. MKÉ " : Turócz vármegyei kutatások. MKÉ " : Trencsénmegyei kutatások. MKÉ, 1912., " : A máriatölgyesi kastély és régiségei. MKÉ. 1912, " : A Besztercebányai Múzeum gyarapodása. MKÉ " : Gömörmegyei kutatások, MKÉ, , " : A háború emlékei és múzeumaink. MKÉ " : Múzeumaink a háború után. MKÉ " : Dr. Lechner Jenő : Renaissance épitési emlékek Szamosujvárott. MKÉ, : Az eperjesi háborús müfciállitás. MKÉ

15 -15- Divald Kornél : A Nemzeti Múzeum Széchenyi Könyvtárának illuminált kéziratai Hoffmann Edithtől. KL / d. 1. / Zentralhlatt für Bibliothekswesen XL. Jahrgang. MBSZ D. L. : A Königliche Bibliothek történetéhez. KSZ D. L. : Az uj Balassa-kiadásról. MBSZ D - 1. : Föld és társadalom. Dániel Arnold szociológiai munkája. IR sz, Domonkos János : A gyularemetei zabla. MKÉ " : A gyulavarsándi nyakpeeec MKÉ : A gyulavarsándi Laposhalom tárgyairól. MKÉ» Dornyay Béla : A balatonkövesdi római feliratos sirlelet. MKÉ d, p. : A kéziratgyüjtés mint műremek, /Stefan Zweig kéziratgyüjteménye,/ KSZ. 1914» Drescher Pál : A magyar bibliofilia válsága. KSZ Dr. G«: Dr, Pruzsinszky János : A párisi iskolaegészségügyi kongresszus, IR, sz, $ Dr. H, : Hitelemzési vezérkönyv. /Gosztonyi Dezső./ IR sz Dr. H. : Tanuló ifjúság zsebkönyve. IR sz Dr, R. : Dr. Vaday László könyve. IR sz, E, ^Egy régi könyvtáros : Szövetségünk közgyűléséhez, KSZ, 1913, , Ehrenhaftné Heller Margit : A német ifjúsági irodalom története. KSZ " : Mit és hogyan olvasson az ifjúság? KSZ Elek Artúr : Fáy Dezső, a könyvillusztrátor. /3. mell./ MBSZ " : Ujabb francia könyvillusztrálókról, MBSZ Í " : Zichy Mihály a könyvillusztrátor. /3. mell,/ KL. 1928, , " : Dürer. KL, 1928, , 1, " : Courbet magyar vonatkozású rajzai. / 2, mell,/ KL Enywári Jenő : A Fővárosi Könyvtár utolsó két évéről. KL : A szép könyv idősierü kérdéseiről, KSZ , 1. F. - f. : Dr. Reuter Camillo könyvtára. KSZ f. - : Gróf Klebelsberg Kunó, mint olvasó. KSZ , 1.

16 f - : Kis magyar ex-libris bibliográfia. KSZ / - f - / : A Jakabhegyi Remeteház könyvtára. KSZ Faragó Józsefné : Egységes tankönyvekét! KSZ Farkas József : Válasz a birálatra. /Aa?adi Közm. Int. Könyvtára./ MKE " : A könyvtári problémáról. MKÉ. 1918, Fejérváry Géza Gyula : Az ősember elődei. /Az ősállatok./ Lambrecht Kálmántól. KL Ferenczi Zoltán : Az encyklopédiákról. MK " : A nép és városi közkönyvtárakról. MKÉ, , 1. " : Az olvasásról a köz és népkönyvtárakkal kapcsolatban. MKÉ : A népkönyvtárak nemei. MKÉ, " : Könyvtárak^ mint a nemzeti művelődés eszközei, MKÉ, , " : Pár szó a könyvtárakról. KSZ, sz : Magyarország bibliográfiája. KSZ " : List of the works of Jókai translated into foreign languages. MBSZ, , Feszty Árpádné : Pár szó Jókai könyvtáráról. MBSZ Fevret, André : A Bibliothéque Nationale kiállitásai. KL , 11 : Párisi levél. A francia irodalom a Bibliothéque Nationale-ban. KL. 1928, Figyelő : Magyar könyvek sorsa a Felvidéken. MBSZ. 1924* Findura Imre : Adatok a cim-névtárak történetéhez. IÉ, " : A "legelső" magyar Shakespeare. IÉ, Pitz József : Rara et curiosa gróf Appoiiyi Sándor gyűjteményéből. Közli Végh Gyula, MBSZ, ,1, " : Az Egyetemi Könyvtár. MBSZ , 1. " : A könyvtáros-képzés kérdéséhez. KSZ " : A könyvtári duplumok értékesitése. KSZ " : A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének célkitűzései. KSZ F. J. : Az Egyetemi Könyvtárban. MBSZ, F. J. : Adalékok a könyvtárosképzés magyar bibliográfiájához. KSZ /F. J./ : Bibliotheca Corfeina, MBSZ, , 1, Flachbart Ernő : A szlovenszkói magyar kultúráról. KL Fógel József : Ismeretlen Corvin-kódexek a bécsi Nationalbibliothekban. MBSZ " : A de Hevesy : La bibliothéque du roi Matthias Corvin. MBSZ ,

17 -16- Fraknói Vilmos : Visszatekintés egy évtized munkásságára. / / MKE i : Egy amerikai közkönyvtár. MKE ii : A Bibliotheca Corviniana és a neoplatonizmus divata. MBSZ France, Anatole : /Önarckép./ IR sz Fülep Lajos : Egy és más a könyvaukciókról. KSZ " : Petronius és kora. Irta Révay József. KL " : A világ képekben. /Lambrech Kálmán : Emberek, népek, nemzetek. - Bárczy István : Budapest/ KL " : A világ vallásai. Irta Szimonidesz Lajos. KL " : Leonardo da Vinci.. Irta Hekler Antal. KL " : A kételkedő kritikus. Kárpáti Aurél tanulmányai és kritikái. KI " : Az angol regény mesterei. Irta Kundt Ernő. KL. 1928, " : Szintézis. Tanulmányok a szellemi tudományok köréből. Szerkesztette Nagy Sándor. KL " : Pusztai harangszó. Történelmi regény. Irta Váczy József. KL " : Kelet nagy gondolkodói. Irta Mester János, KL " : Az érzetek elemzése. E. Mach müve magyarul. KL G, Gamma : Népkönyvtáraink háborús veszteségeitől. MKE Gárdonyi Albert : Könyvtárügyünk és a törvényhozás negyven év előtt. KSZ sz " : A magyar folyóirat és hirlapirodalom bibliográfiája. KSZ " : Az első budai nyomda terve az 1686 évi visszafoglalás után. KSZ " : Könyveenzura és ritka könyvek. KSZ " : A hirlapirás ketdetei Budán és Pesten. KSZ " : Könyvértékelési előitáletek. MBSZ Gáspár Imre : Ifjú könyvgyüjtőknek. IÉ Gasparetz Géza Elemér : Uj eljárás fából készült műemlékek konzerválására. MKÉ Gaussel, Georges : Uj Stendhal-kiadványok. KL G - b. : Nádai Pál : Könyv a gyermekről. IR sz G - b. : Gozsíu Elek : A karrier. IR sz G - b. : /Ráth Mór 10 levele Gyulai Pálhoz,/ IR ,sz G - b. : Dante Magyarországon. Irta Kapossi József. IR.1911.

18 sz G- - b. : Allah Akbar. Irta Gerenday László. IR sz. Geh; : Tervbe vett muzeumok. MKE * Geh. : Az uj járendezett vatikáni képtár. MKÉ Geh. : Firenzei várostörténeti múzeum. MKE, 1909* Geh. : A veronai városi múzeum. MKÉ Geh. : Olasz állami könyvtárak kéziratok használatára és reprodukciójára vonatkozó szabályzata. MKÉ ^ Geh. : A westfáliai múzeum. MKÉ Geh. : Uj városi múzeum Heidelbergben. MKÉ. 1909« Geh. : A madridi Prado-Muzeum. MKÉ Geh. : A newyorki Metropolitain-Muzeum. MKÉ. 1909» Geh. : Angliából. MKÉ Geh. : Uj muzeumok. MKÉ. 1909» Geh» : Tervbe vett muzeumok. MKÉ , 1., Geh. : Személyi változások. MKÉ Geh, : A művészeti emlékek leltározása Ausztriában. MKÉ Geh. : Uj muzeumok. MKÉ G - ch : A berlini National-Galerie. MKÉ G - eh : A frankfurti Siädelsches Institut, MKÉ G - ch : A messinai egyetemi könyvtár, MKÉ G - ch : A vatikáni képtár újrarendezése. MKÉ G - ch : Külügyi múzeum. MKÉ G - ch : A firenzei könyvtárak évi statisztikája. MKÉ G - ch : Uj muzeumok,. MKÉ G - ch : A Louvre. MKÉ G - ch : A százéves Brera. MKÉ G - ch : Az Ambrosiana jubilált. MKÉ G - ch : A Museuminsel. MKÉ G - ch : A kibővitett South-Kensington-Muzeum. MKÉ G - ch : A képek árfolyamáról. MKÉ G - ch : A müncheni Schack-Galerie. MKÉ G - ch : A templomi emlékek védelme. MKÉ. 1910, 46. 1, G - ch : A franciaországi műkincsek védelme, MKÉ, 1910, G - ch : A Deutscher Werkbund. MKÉ , G - ch : Georg Salting és L. Mond. /Műgyűjtők./ MKÉ , 1. G - ch : Különös muzeumok. MKÉ G - ch : A bécsi művészeti akadémia gipszgyűjteményének ismertetése. MKÉ G - ch : Firenzei muzeumok, MKÉ G - ch : A Louvre. MKÉ G - ch : Kari Woermann, MKÉ G - ch : A kasseli és schwerini képtár uj igazgatói. MKÉ, G - ch : Német központi műszaki múzeum terve. MKÉ. 1910, , G - ch : A kegnagyobb Manet-gyüjtemény. MKÉ, 1910, 170, 1, G - ch : Paganini hagyatéka. MKE, 1910» 170, 1, G - ch : Rekord-árak. MKÉ, , 1. «

19 -18 r G - ch : Tervbe vett muzeumok, MKÉ, , G - ch : A haarlemi városi múzeum. MKÉ. 1910, G - ch : A velencei képtár átalakítása, MKÉ, G - ch : A drzedai szász királyi gyűjtemények, MKÉ , 1. G - ch : A francia állami muzeumok, MKÉ G - ch : Bécs. MKÉ G - ch : A római császárkori pénzek hamisításáról. MKE, G - ch : A cseh országos múzeum. MKE Genthon István : Buday György fametszetei, KSZ * Gerecze Péter : A pécsi székesegyház építészeti és szobrászati emlékei. MKÉ Gerevich T. : Franuesco Malagazzi-Valeri : I disegni della R» Pinacoteca di Brera. MKÉ " : Handbuch der orientalischen Teppichkunde. Von Rudolf Neugebauer und Julius Orendi. MKÉ : Die Kunst der Jahrhunderte. Von Dr. Anton Kisa. MKÉ, " : Reallexikon der prähistorischen, klassischen und früchchristlichen Altertümer. /Könyvism./ MKÉ, : Bericht über das Muesum des Königreiches Böhmen für das Jahr /Könyvism./ MKÉ " : Österreichische Kunsttópographie. Bd.III. MKÉ % 1. " : Ernst Basserman-Jordan : Der Schumck. MKÉ " : Sammlung Oscar Huldschinsky, Herausgegeben von Wilhelm Bode, MKÉ, " : A Rassegna d'arte tiz évfolyama. MKÉ, : Baron Bruckenthal is che s Museum in Hermannstadt. Von M. Csáki. MKÉ " : Báró Forster Gyula : Olaszorcszág legújabb törvényhozási intézkedései a műemlékek védelme körül. /Könyvism./ MKÉ , " : Königliche Museen zu Berlin. /Folyóiratismert./ MKÉ " : Alte Innenrätfuae österreichischer Schlösser, Paläste und Wohnhäuser von Josef Folnesics. MKÉ " : Erdélyi Múzeum, MKÉ, 1910, " : A "Pécs-baranyamegyei Múzeum-Egyesület" értesítője. MKÉ, 1910, " : A Báss-Bogrogvármegyei Történelmi Társulat évkönyve MKE " : Három nagy művészeti aukció. MKÉ

20 -19- Gerevich T. : A földrengések és a muzeumok. MKÉ. 1912» » : A német muzeumok a modern művészetért. MKÉ » : A firenzei Pitti kéntár. MKÉ. 1912, " : A milanói Brera. MKE " : A Louvre-ban. MKÉ Gerevich Tibor : A régi umbriai iparművészet a perugiai kiállításon. MKÉ " : A fénykép a múzeum szolgálatában. MKÉ, " : Az újjászületett "Utolsó vacsora". MKÉ " : Ludovico Seitz. MKÉ. 1908, " : Az olasz könyvtárak uj kölcsönzési szabályzata. MKÉ " : Ujjárendezés alá került külföldi muzeumok. MKÉ " : Uj muzeumok. MKÉ " : Tervbe vett muzeumok. MKÉ " : Gyarapodások. MKÉ " : Pederigo Argnaui : II rinascimento delle ceramiche maiolicate in Paenza. MKÉ " : Tragor Ignác : Vác története ben. MKÉ " : Österreichische Privatsammlungen Bd. I. MKÉ " : Ludwig Diehl : Der" Altertümer-Sammler. MKÉ " : Paul Schubrig : Hilfsbuch zur Kunsgeschichte. MKÉ " : Beda Kleinschmidt : Lehrbuch der christlichen Kunstgeschichte. MKÉ " : Topographie der historischen und Kunsdenkmale in Königreich Böhmen XXVII. MKÉ , 1, " : L*Amministrazinne delle antichita e belle arti. /Könyvism,/ MKÉ " : Theodor Volbehr : Die aiunft der deutschen Museen. /Könyvism./ MKÉ " : Camille Jtfilart : Le Musée de Sculpture Comparée du Trócadero. /Könyvism,/ MKÉ " : A berlini Nationalgalerieban végzett átalakítások, MKÉ, " : Az iparművészet nemzetközi védelme. MKÉ " : Veit Stoss-Muzeu, Krakóban. MKÉ " : A francia festészet és a német képtárak. MKÉ " : Az uj városi múzeum Drezdában. MKÉ " : A Drezdai Képzár. MKÉ " : Olaszaizág legnagyobb könyvtára. MKÉ , 1, " : Franciaország művészi budgetje, MKÉ, ,

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Teleki László Alapítvány Budapest, 2003 Hivatkozási forma: MRE Fõszerkesztõ: VISY ZSOLT Felelõs

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN ja feladatra jkészülni kell A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár k Szerkesztette ANAGY ATTILA APÉTERFI

Részletesebben

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára I. A könyvt árak t ört énet e 1. Bevezetés 2. Könyvtárak az ókorban 3. A középkor könyvtárai 4. A reneszánsz és

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. Patai K. István sírköve alatt talált bronz ruhakapcsok. 1711. I. Jelentés Debreczen. szab. kir. város

Részletesebben

Bara Zsuzsa. Mit olvastak a diákok 1920-ban? Olvasásfelmérés a VI. kerületi reáliskolában

Bara Zsuzsa. Mit olvastak a diákok 1920-ban? Olvasásfelmérés a VI. kerületi reáliskolában Bara Zsuzsa Mit olvastak a diákok 1920-ban? Olvasásfelmérés a VI. kerületi reáliskolában 1920 tavaszán Pintér Jenő 1 fővárosi tankerületi főigazgató utasítására a budapesti középiskolákban felmérés készült

Részletesebben

KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG

KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődés-történeti tudományok besorolású doktori iskola KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG SZABÓ FERENC JÁNOS TÉMAVEZETŐ: DALOS ANNA DLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Magyar Nemzeti Filmarchívum

Magyar Nemzeti Filmarchívum Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék Magyar Nemzeti Filmarchívum SZAKDOLGOZAT Pápainé Nyeste Györgyi ELTE BTK Informatikus könyvtáros kiegészítő

Részletesebben

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET-

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- Az évfordulókra vonatkozó ismertetéseink terjedelmét - néhány kivételtől eltekintve - kizárólag a figyelemfelkeltést

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL n Európaiság és magyarság Beszélgetés Poszler György akadémikussal a százéves Nyugatról

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában FEHÉR KATALIN Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában Magiszter, 2008. 3-4. 122-141. A haza jövõjét nagymértékben befolyásolta,

Részletesebben

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE EKE HÍRLEVÉL 1 KE E1994 1092 Budapest, Ráday utca 28. XII. évfolyam A kik utaztak már repülőgépen, ismerik az élményt: a kifutópályán egyre gyorsulva gurul a gép, egyre jobban ráznak a kerekek a betonon,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZÉLINGER BALÁZS MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA Formális és informális kapcsolatok a 19. század második felétől a II. világháborúig DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezető:

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Magyar történeti kutatások a Vatikánban. Hungarian Historical Researches in the Vatican

Magyar történeti kutatások a Vatikánban. Hungarian Historical Researches in the Vatican Magyar történeti kutatások a Vatikánban Hungarian Historical Researches in the Vatican bibliotheca historiae ecclesiasticae universitatis catholicae de petro pázmány nuncupatae series i: collectanea vaticana

Részletesebben

A MAGYAR OKTATÓFILM TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 1931-IG

A MAGYAR OKTATÓFILM TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 1931-IG MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 1. szám 29 47. (2009) A MAGYAR OKTATÓFILM TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 1931-IG Szabó Sóki László Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

ÚJ SZELLEM SZLOVENSZKÓN

ÚJ SZELLEM SZLOVENSZKÓN THOMAS VON AHN ÚJ SZELLEM SZLOVENSZKÓN BETEKINTÉSEK SZVATKÓ PÁL CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR KULTÚRPOLITIKAI SZEMLÉ -JÉBE (1937 1938) Amikor Egry Gábor a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században című kézikönyvhöz

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

Paulovics István a Régészet élén 1944-ig

Paulovics István a Régészet élén 1944-ig Paulovics István a Régészet élén 1944-ig 1940. október 19-én történt egységesen a visszakapott kolozsvári egyetem új tisztikarának kinevezése és egyéb, más egyetemeken megüresedett helyek betöltése is.

Részletesebben

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN BOJTOS ANIKÓ LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN A FALKÉPEK KIVITELEZÉSE A Magyar Tudományos Akadémia dísztermének kifestése az egyik legnagyobb ilyen természetû vállalkozás volt

Részletesebben

Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság

Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Örökség Fehér Katalin Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztő lapok a nép felvilágosításának szolgálatában A haza jövőjét nagymértékben befolyásolta és befolyásolja ma is az

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ BIBLIOGRÁFIA Vö. 2081., 4989., 4599., 5308., 5370., 5373. sz. 1. Bibliografija knjiga u Vojvodini 1996 = Vajdasági könyvek bibliográfiája

Részletesebben