IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955."

Átírás

1 K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI É R T É S I T Ő ^ K Ö N Y V T Á R I S Z E M L E M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította Galambos Ferenc. < 1955.

2 Bevezetés. A magyar bibliográfiának mindmáig megiratlan története lesz majd hivatott a magyar bibliográfiai, könyvtártudományi és bibliofiliéval foglalkozó folyóiratok történetét is felkutatni. A Magyar Könyvszemle, a magyar könyvtárügy reprezentás és nemrég újra életre keltett folyóirata nem az egyetlen volt a maga nemében. Volt előzménye és fennállása alatt volt versenytársa is. Mivel a Magyar Könyvszemle anyagát egy külön munkában már feldolgoztam, jelen munkámban a kisebb magyar bibliográfiai és könyvtártani folyóiratok anyagának feldolgozását tűztem ki célul magam elé. E folyóira-r tok szellemi kincsei megérdemlik, hogy nyilvántartásba vegyék őket; feldolgozásukat indokolja az is, hogy a legtöbbjük, rövid életük és kevésbé ismert voltuk miatt nehezen hozzáférhető a kutatóknak,, Jelen munka az Irodalmi Értesitő / «/) a Múzeumi és Könyvtári Értesitő /19o /, a Magyar Könyvészet /19O5T/, AZ Irodalom /19I0-II./, a Könyvtári Szemle / //és /, a Magyar Bibliofil Szemle / / és a Könyvbarátok Lapja /1928/ anyagát dolgozza fel. Az első magyar könyvészeti szaklap, az Irodalmi Értesitő ben indult, tehát két évvel a Magyar Könyvszemle megindulása előtt. Megszületésének és fennállásának körülményeit a szerkesztő, Márki Sándor maga ismertette a Magyar Bibliofil Szemle hasábjain,, /Márki Sándor: Egy magyar bibliofil lap ötven év előtt. MBSZ / A Pesti Napló július lo.-i száma egyik névtelen cikke sürgette hogy az egyetemen állitsanak tanszéket a könyvészetnek. Pár nappal e cikk megjelenése után a Pesti Napló abt a hirt közölte, hogy újévre könyvészeti folyóirat van megszületőben, melynek szerkesztését Márki Sándor, az egyetemi olvasókör titkára fogja ellátni. Márki Sámdor meglepetéssel értesült a hirről, mert arról mit sem tudott november 27.-én azonban a más-csinálta szerkesztőhöz kiadó is jelentkezett Kókai Lajos könyvkereskedő személyében. így született tehát meg az első magyar bibliográfiai folyóirat. Az Irodalmi Értesitő ben indult, havilapként, számonkénti 16 oldal terjedelemmel. Az első számot még teljes egészében maga a szerkesztő irta. Az első szám u- tán azonban jelentkeztek a munkatársak is, akik közül Kerékgyártó Árpád, Thallóczy Lajos /eredeti családnevén, Strominer Lajos "nevem/ Findura Imre, Ballagi Aladár voltak a jelentősebbek. A későbbi számokban a száraz bibliográfiai felsorolások mellett már könyv és könyvtártörténeti cikkeket, szakbibiiggráfiai összeállításokat is találhatunk. Az Irodalmi Értesitő úttörő létére olyan hatást keltett, hogy

3 Fraknói Vilmos 1875-ben fennállásától, vagy megszűnésétől tette függővé a Magyar Könyvszemle megindítását. Az Irodalmi Értesitő azonban minden sikere ellenére is csak két éves élt meg. / / Megszűnését a kiadó az évi 12.számban jelentette be és megszűnése okául a közönség közönyét hozta fel. Bár mennyire is pártolták a szakemberek és a sajtó a kis folyóiratot, anyagilag nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket és ebben a kiadók megállapítása szerint, főleg a könyvkereskedőket terhelte a felelősség. A magyar könyvkereskedők, érdekeik ellenére, nem törődömségükkel tüntették ki a folyóiratot, az Oesterr. Buchhändler Correspondenz azonban a megszűnéskor a legteljesebb elismerés hangján szólt róla. Az előfizetők oly szép számmal jelentkeztek a harmadik évfolyamra is, hogy Kókai - előzetes bejelentésétől eltérőleg - hajlandó lett volna továbbra is fenntartani, Márki Sándor azonban személyi okok miatt a szerkesztésre nem vállalkozhatott, így szűnt tehát meg az első magyar könyvészeti szakfolyóirat, hogy nemsokára helyet adjon a Magyar Könyvszemlének. A Múzeumi és Könyvtári Értesitőt a Muzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa és Főfelügyelősége hivta életre, fennállásának tizedik évfordulóján, 19o7-ben e Célját a hazai Múzeum és könyvtárügy szolgálatában jelölte meg. Elsősorban a szakintézetek szempontjait tartotta szeme előtt és elsőrendű célját a közgyűjtemények ismertetésében, valamint a szakmai, elméleti és gyakorlati problémák megoldását elősegitő cikkek közzétételében látta. Mint a neve is mutatja és mint ahogyan a kiadó-testülete céljából kitűnik, egyformán szolgálta a muzeologia és könyvtártan ügyét. Könyvtárügyi cikkei azonban - főleg Gulyás Pálnak a magyar és külföldi népkönyvtárak szervezetével stb. foglalkozói cikkei révén komoly értékei a magyar szakirodalomnak. Szerkesztését megindulásától megszűnéséig Mihalik József múzeumi és könyvtári főfelügyelő látta el. E folyóirat 19o7-től 1918-ig, tehát 12 évfolyamot élt és megjelenésének a vesztett első világháború vége vetett véget. Székely Dávid könyvkereskedő 19o5-ben inditotta meg Magyar Könyvészet /:Bibligráphia Hungáriáé :/ c. foüyóiratát, saját szerkesztésében és kiadásában. Mindössze öt szám jelent meg belőle; a kiadó szerkesztő nem tudott tovább megküzdeni a folyóirattal szemben megnyilvánult közönnyel, amelyet a lap meg is érdemelt. Egy-két jelentéktelen cikken kivül a folyóévi magyar és külföldi könyvtérmést kivánta bibliográfiai részében bemutatni, ez a célja azonban koránt sem sikerült. A magyar rész is erősen hiányos, a külföldi részről pedig, amely innen-onnan összeszedett ötletszerűen egymás-

4 mellé dobált könyvcimekből állt, jobb nem beszélni. Kiszlingstein Sándor könyvkereskedő, a "Magyar Könyvészet " c. munka összeállítója Kiszlingstein Gusztávval együtt 191o-ben "Az Irodalom" cimmel inditott könyvészeti folyóiratot. Kiadása költségeit hol a szerkesztők, hol egyes könyvkereskedők viselték. /I.évf.2.szám: Tisza Testvérek, Il.évf.1.sz,Gallia könyvkereskedés. Il.évf,3.szám: Grill könyvkereskedés, Il.évf.6-7.sz. Németh József könyvkereskedés/ A kis folyóirat 16 oldal terjedelmben jelent meg és I. évfolyamában /191o/ két számot, II. évfolyamában /1911/ 7 számot eredményezett..főrészét az újonnan megjelent könyvek szakok szerinti felsorolása tette ki, ez az összeéllitás azonban hiányai miatt minden volt, csak nem kurrens bibliográfia. A könyvészeti rész mellett számonként pár könyvkereskedelmi érdekeket szolgáló jelentéktelen könyvismertetés szerepelt az egyes számokban, elméleti, vagy tudományos-gyakorlati cikk semmi. A kis folyóiratnak Szabó Ervin cikke, pár magyar folyóiratnak a szerkesztők által a- dott ismertetése /Ignotus: Nyugat, Herczeg Ferenc: Magyar Figyelő, Vámbéry Husztem: Huszadik Század stb 0 / minden értéke. Jelentősége a magyar bibliográfiai peridodica-irodalom szempontjából alig valami, feldolgozása csak a viszonylagos teljesség miatt történt. A kisebb bibliográfiai folyóiratok közül - az Irodalmi Értesitő úttörő jelentőségének érintetlenül hagyásával - szakmai szempontból a Könyvtári Szemle egyike a legjelentősebbeknek ban indult, Lantos Adolf könyvkereskedő-kiadásában, Kőhalmi Béla szerkesztősége mellett. Indulásakor félő volt hogy a kiadó, aki egyébként egyike volt a legképzettebb magyar antikváriusoknak, a folyóiratot elsősorban a saját üzeli céljaira fogja felhasználni. Szerencsére nem igy történt, a magyar könyvtártani irodalom hasznára és a kiadó dicséretére. Kőhalmi Bélának, a Könyvtári Szemle szerkesztőjének fő cél kitűzése a modern könyvtári mozgalmak regisztrálása, a könyvről valő ismeret terjesztése és a szakirodalom szemmel tartása volt. Cél kitűzését indulásakor a legkitűnőbb magyar könyvtéri szakemberek /: Ferenczi Zoltán, Gulyás Pál, Gádonyi Albert stb :/ is örömmel üdvözölték. A Könyváári Szemle két hetenként Ígérte megjelenését, azonban a I. évfolyamban /1913/ mindössze csak 12 számott hozott. A I. évfolyam 1-3 száma számónként újra kezdődő lapszámozást használt, a 4. számiból kezdve azonban a lapszámozás folyamatos. Az I. évfolyam 4 formátumát a II. évfolyamtól kezdve a praktikusabb 8 váltotta fel. Ez a formátum maradt azután meg 1918-ig, a Könyvtári Szemle

5 első periódusa végéig. Az évi AI./ évfolyam "Könyvgyűjtők Évkönyve 1919-re" cimmel jelent meg, egy számban. Ezzel a folyóirat megjelenése hosszú időre szünetelt. A kiadó ^antos Adolf csak 1934-ben gondol a Könyvtári Szemle újból való feltámasztására. A szerkesztéssel Asztalos Miklós az Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosát bizta meg. A Könyvtári Szemle második pefiódusának irányvonala ugyan az volt mint az elsőé, azzal a különbséggel, hogy mig Kőhalmi Béla az évi szakasz alatt elsősorban a Fővárosi Könyvtár szakembereire támaszkodott, addig Asztalos Miklós munkatársainak java a Magyar ^emzeti Múzeum Országos Széchenyi Könyvtára könyvtáros-gárdájából került ki első sorban. A szerkesztést két számban / évi 5. és 13. szám/ Asztalos Miklós akadályoztatása miatt Gronovszky Iván látta el. A Könyvtári Szemle uj szakasza azonban nem volt hosszú életű. Az I 0 évfolyam /1934. szeptember 2o június 2o./ 2o számot, a II. évfolyam /1935.szeptember december 25./ 6. számot hozott. Ezzel a folyóirat végleg eltűnt a szakfolyóiratok sorából. A Könyvtári Szemle megszűnése bizonyos ürt hagyott magaután. Ez a felsimerés vezette Lantos Adolf könyvkereskedőt a Magyar Bibliofil Szemle meginditására. /1924./ Negyedévi megjelenés mellett elsősorban a bibliofilia célját kivánta szolgálni és a komoly szakemberektől hozott tanulmányokat elsőrendű reprodukciós anyaggal tette változatossá. Szerkesztését.az I évfolyam /1924./ l-2.számában Dézsi Lajos, a magyar irodalom és a magyar könyv nagy értője látta el, a szerkesztői tisztet tőle Sikabonyi Antal vette át 0 Dézsi Lajos beköszöntő cikkében a régi magyarok könyv szeretetéből kindtidva a folyóirat célját a magyar könyv szeretet művelődés történeti szempontból is jelentős emlékeinek összegyűjtésében és bibliofilek valamint a bibliofil gyűjtők, kereskedők és kiadók közötti összeköttetés megteremtésében jelölte meg. Nagy helyet biztositott a külföld Magyarországról szóló könyveinek bemutatására is. Programmját rövid fennállása alatt / / csak-részben val ósithatta meg, de igy is jelentős dokumentuma a magyar bibliofilia szakirodalmának. A Könyvbarátok Lapja c, főleg bibliofiliával foglalkozó évnegyedes folyóirat a Singer és V/olfner könyvkiadó vállalat áldozatkészségének köszönhette a megjelenését. Szerkesztését Sikabonyi Antal látta el, aki a Magyar Bibliofil Szemlének is szerkesztője volt. A folyóirat szempontjai majd nem azonosak voltak a Magyar Bibliofil Szemle szempontjaival ban indult és sajnálatosan mindössze

6 egy évig élte 4 számában érdekes és értékes cikkei, szép reprocukciós anyaga nagy örömöt keltettettek a magyar bibliofilek egyre szaporodó gárdájában, a kiadó azonban nem találta meg vele kapcsolatos anyagi számitásait és igy a folyóirat 1 évi fennállás után megszűnt. Bibliofiliai szakcikkei mellett a kurrens szépirodalmat is bemutatta, jó tollakból származó magvas kritikákban. A kisebb könyvészeti folyóiratok közül azok, amelyek jelen feldolgozásban nem szerepelnek részben kérész-életük, részben jelentéktelenségük miatt maradtak ki. Sebestyén Károly "A Könyv" c. folyóirata /19oo»/ mindössze 2 számban jelent meg, 8-8 oldalon. A folyóirat második száma az OSZK.-ból is hiányzik. Jelentősége semmi. Ugyanigy jelentéktelen Sebestyén Ede "Könytári Szemle"c folyóirata is /:19o2./, amelyből az OSZK. hirlaptára csak a második számot birja. Petrik Géza "Irodalmi Közlemények" c e folyóirata /1876./ pusztán könyvkereskedői kereset-kinálat árjegyzék és mint kizárólag üzleti célokat szolgáló nyomtatvány, nem illik jelen feldolgozás keretébe. Összeállításom módszerében a "Magyar Könyvszemle" feldolgozásának módszerét követi. Két fő részre oszlik. Első része a folyóiratok szignált cikkeinek íróit sorolja fel betűrendbe, az egyes irő alatt Írásaik időrendi közlésével és igy indexet pótol, másik része pedig az anyagok szakok szerint rendezve mutatja be. A tematikus rész 5 fejezetre oszlik'. Az első fejezet a könyvészeti folyóiratok ismertetését, valamint á bibliográfusokra, könyvtárosokra vonatkozó irodalmat adja, a második fejezet a bibliográfiai vonatkozású anyagot.* a harmadik fejezet a könygtörténeti anyagot, a negyedik fejezet pedig a könyvtártani anyagot dolgozza fel, a lehető legrészletesebb alosztályozással, mindenütt külön választva a hazai vonatkozású anyagot a külfölditől, az önálló tanulmányokat és adalékokat a szakirodalmi ismertetésektől. Az ötödik fejezet az idegen szakterületekre vonatkozó anyagot nyújtja. A feldolgozott folyóiratoknak a munkában használt rövidítései a következők: IÉ. = Irodalmi Értesitő. / / IRo = Az Irodalom. /191o-1911./ KL. = Könyvbarátok Lapja /1928./ KSZ. = Könyvtári Szemle. / és / MBSZ. = Magyar Bibliofil Szemle. / / MKE. = Múzeumi és Könyvtári Értesitő. /19o / MK. = Magyar Könyvészet. /19ó5./ o-o-e-o-o-o

7 I A Kisebb magyar köny v é szeti folyóiratok irói.

8 -7- A. A. : Szabónó Illéssy Piroska : Kis gazdaasszony. IR «sz A. Gy. : Jókai városa és Jókai könyvei. MBSZ "1. A - i. : Szomory : Ünnep a Dühöngőn és egyéb szerelmek. IR sz ' Akantiaz Viktor : A Magyar Bibliofil Szemle könyvdiszitéseiről. MBSZ " : A szemle könyvdiszitéséről. MBSZ. 1925« " : A Magyar Bibliofil Szemle évi folyamának könyvdiszitéséről. MBSZ Alapi Gyula : A Muzeumok és Könyvtárák Orsz. Főfelügyelősége 2-ik régészeti szaktanfolyama. MKÉ , : A Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének harmadik archaeologiai tanfolyama. MKE " : A környei római sirlelet, MKE " : A Komáromi Kultúrház. MKE " : A komáromi nyilvános közkönyvtár. KSZ " : A szőnyi hamis csontrégiségek. MKÉ ~ Alapy Gyula : Jókai kéziratok és relikviák a komáromi Jókaiemlékkiállitáson. MBSZ " : A Cseh Akadémia és egy magyar könyvtár Comenius könyvei. MBSZ " : Szlovenszkó irodalmi élete. KL " : Szlovenszkói könyvek. KL " : Magyar porszemek. Jankovics Marcelltől. KL " : Nyomdatörténeti kiállitás Komáromban. KL Am M. : Egy érdekes március 15-iki nyomtatvány 1849-bői. KSZ Ambrus Zoltán : A könyv és az üzlet. KL. 1928, , " : Anatole France' és kritikusa, Jean-Jacques. KL Angyal Dávid : Fraknói Vilmos. MBSZ " : A Figyelmező története. / / MBSZ " : A bethleni gróf Bethlen család története. Irta Dr, Lukinich Imre. KL ^ Arahold Nándor : A Pécsi Városi Múzeum ormánysági gyűjteményének néhány felvétele. MKÉ A-s M - s : "Magyar Térjséptár". KSZ Asztalos Miklós : A Könyvtári Szemle programmja. KSZ, " : A könyvtárös-képzés kérdéséhez. KSZ " : A kolozsvári Szent Mihály templom XVI. századi könyvtára. KSZ ' : Uj év - régi feladatok. KSZ

9 -9- Bay Ferenc : Győri könyvtárstatisztikai tanulságok. KSZ, " i -A- győri magánkönyvtárak statisztikai megvilágításban. KSZ B. E. : A könyvgyűjtés. KSZ sz , Bella Lajos : Torzrajzos római párkányostégla. MKE Benze Adolf : Scientific management a könyvtárban. KSZ Berkeszi István : A Dólmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum Temesvárott. MKE Berzeviczy Albert : Időszaki sajtónk az ötvenes években. MBSZ Bibliográfus : A magyar bibliográfia kérdése. KSZ Bierbauer Virgil : Magyarország művészeti emlékei. Divald Kornéltól. EL " : Az Országos Szépművészeti Múzeum Évkönyvei IV. KL Björkman, Edwin : Ramlles with Anatole France. KL Bod János : Mártonfalvi /Tóth György/ irodalmi működése, IÉ , Bonkáló Sándor : A könyv a mai Oroszországban. KL Bottai, Giuseppe : Olasz levél. KL B. R. : Magyar Asszonyok Könyvtára. MBSZ , B. R. : Egy angol antikvárius negyvenéves visszaemlékezései. /Walter F. Spencer : Forty years in my bookshpp./ MBSZ B. R. : Egy könyvkereskedő hatvanéves visszaemlékezései. /Josepn Shaylor : Sixty years a bookman./mbsz, B. R. : Körülvágott, vagy körülvágatkan könyv. MBSZ B. R. : Az Angol írók Egyesületének tanácsai irók és kiadók számára. MBSZ B. R. : Rognés ou nog. rognés? MBSZ B. R. : Harc a rémregények ellen Skóciában. MBSZ , B«R. : Erkölcsi tisztesség a sajtóban. MBSZ B. R. : Az a kiadó, akit a könyvkereskedő is ideálisnak tart. MBSZ B. R, : Veteres, migrate coloni! MBSZ , B. R, : Nemzeti Könyvtanács Angolországban. MBSZ ^ B. R. : A német könyvipar hanyatlása. MBSZ /B. R./ : A bőr használata a könyvkötészetben. MBSZ Braun Róbert : Szerkesztőségi könyvtárak Amerikában. KSZ sz. 1-5, 3. sz " : A gazíaságosség elve a könyvtárban, KSZ " : Információk, KSZ " : Magyar szerkesztőségi könyvtárak. KSZ " : A régi magyar és román könyvtermelés számokban. KL. 1928,

10 -10- B. SZ. L. : A Magyar Tudoraányos Akadémia könyvtárának élete. MBSZ Buday György : Az illusztrált könyv. KSZ Bunker Rajnárd : A nemeskéri ezüst kanna. MKE " : A haéfalvi bronztárgy. MKÉ B. Z. : Pótlás a magyarországi francia nyelvű hirlar>irodalomhoz. KSZ C. " - ch - r. : A drezdai múzeumi állapotok, MKÉ : Az amerikai muzeumok. MKÉ. 1908, " : A stuttgartiba eset. MKÉ : Vallástörténeti múzeum. MKÉ " : Apró múzeumi hirek a külföldről. MKÉ Clauser Mihály : Az első török nyomda magyar vonatkozásai. KSZ " : Régi köznemesi könyvtáraink. KSZ Csányi Károly : A kehelykiállitás tanulságai. MKÉ " : Végh-Layer : Tapis turc de Transsylvanie» MBSZ Csekey István : Jókai a rokonnépek irodalmában. MBSZ " : Jókai az orosz, lett és litván irodalomban. MBSZ, Cserni Béla : Satyr-szobrocska Apulumból. MKÉ. 1909» " : Mell-övet felkötő Aphrodite Apulumból. MKÉ " : A római "terra sigillata" titka. MKÉ. 1909» " : Jelentés a Colonia Apulensis területén végzett ásatásokról. MKÉ Csiki Ernő : A vidéki muzeumok természetrajzi gyűjteményeiről. MKÉ Csillag Gyula : Ais berni munkáscsarnok könyvtára. MKÉ Czakó Elemér : Muzeális jegyzetek. MKÉ. 1907» " i Jegyzetek a muzeális alapelvekről. MKÉ. 1908» " : Múzeumi séták. MKÉ » 11 : Az sikolás gyermek első könyve. /3 mell./ MBSZ " : Nyomdatörténeti kiállitás. /Kir. M. Egyetemi Nyomda./ KL D. D. : Conrad J. : Grundriss zum Studium der politischen Oekonomie. KSZ D. : Deutscher Journal-Katalog für KSZ D. : Edlefsen, Sophus : Deutsohes Zoll und Steuer Wörterbuch. KSZ

11 -11- D. : Jahresberichte der Geschichtswissenschaft. 1911«. Bd KSZ D. : Kaffka Miklós : A pánzváltás kézikönyve. LSZ D. : Margalits Ede : Sententiae Hm. classicis latinis. KSZ D. : Nelson's Enciclopaedia Year-book KSZ D. :'The new international year-book KSZ D. : Die Philosophie der Gegenwart. Eine internationale bibliographische Jahresbericht. Bd. 3. Literatur KSZ D. : Politisches Konversation-Lexikon /Könyvism,/ KSZ Do : Volkswirtschaftlich-statistisches Tasehenbuch» Berab. von Hugo Bonikovszky KSZ D. : Hortzschansky, Adalbert : Bibliographie des Bibliotkeks und Buchwesens. 9. Jahrgang KSZ D. : Jahrbuch der Bucherpreise KSZ, D. : NederlandsKhe Bibliotheekgids. /Könyvism./ KSZ D. : Annuaire du parlement année ^Könyvism./ KSZ D. : Annuaire de la ^Legislation du travail /Könyvism./ KSZ D. : Handlexikon der Naturwissenschaften und Medizin. /Könyvism./ KSZ D. : Jahrbuch des Völkerrechts. Hrsg. von Th. Niemeyer. KSZ Do : Jahrbuch der Fürsorge, Prof. Dr. Kündler. KSZ D. : Die Kultur der' Gegenwart. Hrsg. von Paul Hinneberg. KSZ D. : Szabó Miklós : Technikai zsebszótár. I, Német-magyar és magyar-német rész. KSZ D. : La vie politique les deux mondes KSZ D. : Wörterbuch des deutschen Staats und Verwaltungsrecht. Eon K. Stengel. KSZ D, : Marées-Társaság. KSZ Darnay Kálmán : Hogyan tárjuk fel az őskori urnasirokat? MKÉ " : A halom és veremsirok feltárása. MKÉ " : Szalacskai római leletek. MKÉ. 1910, , 11 : Tapasztalatok a veremsirok feltárása körül, MKÉ, Darnay Kálmán - Mihalik József : Néhány szó a vidéki műtörténet! kiállításokról, MKÉ, 1912, Dercsényi Dezső : Könyvtáraink feladata a magyar képkutatás terén. KSZ Dézsi Lajos : Beköszöntő. /Magyar Bibliofil Szemle,/ MBSZ, " : A magyar haláltáncokról. MBSZ : Látogatás gróf Apponyi Sándornál. MBSZ : A száz legjobb könyv. MBSZ , 1, " : Gr, Apponyi Sándor "Hungarica"-ja, KL. 1928,

12 -12- Dézsi'Laios : Régi magyar prospektus. KI » : Byron és a bibliofillá, KL " : Egy ritka XVIII. századbeli nyomtatvány. KL , 1. Diamant Izsó : Előadások az exlibrisről. KSZ Dienes László : Allen, Fawcett : An atlas on commercial geography, KSZ, , 1. / I Budapesti tudományegyetem Államtudományi szeminárium könyvtárának szak és bet-rendes katalógusa. Összeállították Krisztics Sándor és Weiss István. KSZ , " : Buch der" Erfindungen. Bearb. von Wilhelm Berdrow. KSZ » : Deckert, Emil : Nordamerika. KSZ » : HelmolVs Weltgeschichte. KSZ I&. 1. " : Jahrbuch der Allgemeinen Verbandes der auf Selbsthilfe beruhenden'deutschen Erwerbs und Wirtschaftsgenossenschaften KSZ " : Kogutowicz-Littke : Világatlasz. KSZ " : Kürschner's Staats-Hof und Kommunalhandbuch. Hrsg. von Wilhelm Girr. KSZ " : The Daily Mail Year-book for KSZ " : Dannemann, Friedrich : Die Naturwissenschaften in ihren Entwicklung und in ihrem Zusammenhange. KSZ " : Eisler, Rudolf : Handwörterbuch der Philosophie. KSZ , " : An Enciciopaedia of agriculture. /Könyvism./ KSZ : The year book of social progress for KSZ " : Ploss, heinrich - Bartels, Max : Das Weib in der Natur und Völkerkunde. KSZ, 1913, " : Almanach Hachette 1914, KSZ, " : Adress-buch für den Buch-, Kunst-, Musikalienhandel... des österreichisch-ungarischen Monarchie. /Könyvism./ KSZ, : Olegg, James : The international directory of booksellers and bibliophiles manual KSZ : Gothaischer genealogischer Hofkalender 1914, KSZ " : The Literary year-book KSZ " ' Rábel László : Hivatalos nyelvünk, KSZ , ^ " Zsebatlasz naptárral és statidztikai adatokkal az évre. Szerk. : Kogutovicz Károly és Hermann Győző. KSZ " : The writers and artists year book 1914, KSZ , 1. " : Année sociologique, Publiée sous la direction de Emile Dürkheim, Tome XII. / / KSZ ' '

13 -13- Dienes László : Bibliographie generale et compléte des livres de droit et de jurisprudence. 1913» /Könyvism./ KSZ : Compass. Finanzielles Jahrtaich für Österreich-Ungarn Bd /Könyvism./ KSZ " : Magyarország orvosainak évkönyve és cimtára. Szerk. Pesti Alfréd /Könyvism./ KSZ " : Masqueray, Paul : Bibliographie pratique de la littérature grecque des orágines á la fin de la periode romaine. KSZ "» : Weith, Gottfried : Wörterbuch für die Deutschen aller Länder. KSZ : Wer ist's? /Könyvism./ KSZ " : The literal year-book /Könyvism./ KSZ : The NewEncyclopaedia. Ed. by H.C. O'Neill. /Könyvism./KSZ " : Scientific American reference book /Könyvism./ KSZ " : A lipcsei nemzetközi könyvipari kiállitás. KSZ " : Lipcse, a könyvkereskedelem központja, /Roth, Paul : Leipzig, der Mittelpunkt des Buchhandels./ KSZ " : Egy gyermek olvasószoba története. /A Fort Wayn Public library gyermekkönyvtára./ KSZ " : A Düterbund két uj röpirata. KSZ : Császár Mihály : Az Academia Istrapolitana. Mátyás király egyeteme. Oklevéltárral. KSZ : A budapesti könyvtárak orvosi és terméstettudományi folyóiratainak együttes katalógusa és egyéb kooperációs kérdések, KSZ " : A könyvtárak és a békemozgalom. KS, " : Magyar Minerva /Könyvism./ KSZ , 1. " : A Központi Statisztikai Hivatal nyilvánás könyvtárának könyvjegyzéke I. KSZ " : Bostwick, A.E. : The ralationship between the library and the public school. KSZ " : Révai Nagy Lexikona 12. kötet. KSZ " : Walter Hoffmann könyvtári törekvései. KSZ " : Mi tesz egy regényt erkölcstelenné? KSZ " : Gulyás Pál : Mátyás király könyvtára. KSZ " : A nemzetgazdasági statisztikai szeminárium könyvtárának katalógusa a budapesti i, kir. magyar tudományegyetemen. Szerk, Krisztics Sándor és Márku Hugó. KSZ " : A főiskolai oktatás bibliográfiája. /Pasteiner Iván : Adalékok a magyar főiskolai oktatás bibliográfiájához./ KSZ

14 -14- Dienes László : Die kleine Peldbücherei. Praktischer Ratgeber für Private... KSZ " : Csonka müvek bibliográfiája. KSZ " : A lipcsei könyvtárosiskola. KSZ Dienes László - Kőhalmi Néla : Ujabb könyvtári szakirodalom. /Catalogue-tarif á pr^x forts et nets des joürneaux, - revues etc. 1914«KSZ » : Ujabb könyvtári szakirodalom. /Der goldene Schnitt. Eine deutsche Bücher- Liste./ KSZ : Ujabb könyvtári szakirodalom. /Green, Sam. Swett : The public library movement in the Inited States é / KSZ " : Ujabb könyvtári szakirodalom. /Haraszti Károly : A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem múltjából./ KSZ " : Ujabb könyvtári szakirodalom. /Rae* W.S.C. : Public library administration./ KSZ " : Ujabb könyvtári szakirodalom. /Sayers, Berwick W. C. : A short course in practical Classification./ KSZ. 1914» " : Ujabb könyvtári szakirodalom. /Standard books vol. 4. Index./ KSZ Divald Kornél : Archaeologiai kutatások. MKÉ " : Árvamegyei kutatások. MKÉ, " : Liptómegyei kutatások. MKÉ : Néprajzi jegyzetek Sáros vármegyéből. MKÉ M : Besztercebányai kályhák. MKÉ " : Zólyommefeyei kutatások. MKÉ, M : A besztercebányai múzeum. MKÉ " : Néprajzi jegyzetek Zólyom vármegyéből. MKÉ " : Egy aukció tanulságai. MKÉ " : Bars és Hont vármegyei kutatások. MKÉ " : Turócz vármegyei kutatások. MKÉ " : Trencsénmegyei kutatások. MKÉ, 1912., " : A máriatölgyesi kastély és régiségei. MKÉ. 1912, " : A Besztercebányai Múzeum gyarapodása. MKÉ " : Gömörmegyei kutatások, MKÉ, , " : A háború emlékei és múzeumaink. MKÉ " : Múzeumaink a háború után. MKÉ " : Dr. Lechner Jenő : Renaissance épitési emlékek Szamosujvárott. MKÉ, : Az eperjesi háborús müfciállitás. MKÉ

15 -15- Divald Kornél : A Nemzeti Múzeum Széchenyi Könyvtárának illuminált kéziratai Hoffmann Edithtől. KL / d. 1. / Zentralhlatt für Bibliothekswesen XL. Jahrgang. MBSZ D. L. : A Königliche Bibliothek történetéhez. KSZ D. L. : Az uj Balassa-kiadásról. MBSZ D - 1. : Föld és társadalom. Dániel Arnold szociológiai munkája. IR sz, Domonkos János : A gyularemetei zabla. MKÉ " : A gyulavarsándi nyakpeeec MKÉ : A gyulavarsándi Laposhalom tárgyairól. MKÉ» Dornyay Béla : A balatonkövesdi római feliratos sirlelet. MKÉ d, p. : A kéziratgyüjtés mint műremek, /Stefan Zweig kéziratgyüjteménye,/ KSZ. 1914» Drescher Pál : A magyar bibliofilia válsága. KSZ Dr. G«: Dr, Pruzsinszky János : A párisi iskolaegészségügyi kongresszus, IR, sz, $ Dr. H, : Hitelemzési vezérkönyv. /Gosztonyi Dezső./ IR sz Dr. H. : Tanuló ifjúság zsebkönyve. IR sz Dr, R. : Dr. Vaday László könyve. IR sz, E, ^Egy régi könyvtáros : Szövetségünk közgyűléséhez, KSZ, 1913, , Ehrenhaftné Heller Margit : A német ifjúsági irodalom története. KSZ " : Mit és hogyan olvasson az ifjúság? KSZ Elek Artúr : Fáy Dezső, a könyvillusztrátor. /3. mell./ MBSZ " : Ujabb francia könyvillusztrálókról, MBSZ Í " : Zichy Mihály a könyvillusztrátor. /3. mell,/ KL. 1928, , " : Dürer. KL, 1928, , 1, " : Courbet magyar vonatkozású rajzai. / 2, mell,/ KL Enywári Jenő : A Fővárosi Könyvtár utolsó két évéről. KL : A szép könyv idősierü kérdéseiről, KSZ , 1. F. - f. : Dr. Reuter Camillo könyvtára. KSZ f. - : Gróf Klebelsberg Kunó, mint olvasó. KSZ , 1.

16 f - : Kis magyar ex-libris bibliográfia. KSZ / - f - / : A Jakabhegyi Remeteház könyvtára. KSZ Faragó Józsefné : Egységes tankönyvekét! KSZ Farkas József : Válasz a birálatra. /Aa?adi Közm. Int. Könyvtára./ MKE " : A könyvtári problémáról. MKÉ. 1918, Fejérváry Géza Gyula : Az ősember elődei. /Az ősállatok./ Lambrecht Kálmántól. KL Ferenczi Zoltán : Az encyklopédiákról. MK " : A nép és városi közkönyvtárakról. MKÉ, , 1. " : Az olvasásról a köz és népkönyvtárakkal kapcsolatban. MKÉ : A népkönyvtárak nemei. MKÉ, " : Könyvtárak^ mint a nemzeti művelődés eszközei, MKÉ, , " : Pár szó a könyvtárakról. KSZ, sz : Magyarország bibliográfiája. KSZ " : List of the works of Jókai translated into foreign languages. MBSZ, , Feszty Árpádné : Pár szó Jókai könyvtáráról. MBSZ Fevret, André : A Bibliothéque Nationale kiállitásai. KL , 11 : Párisi levél. A francia irodalom a Bibliothéque Nationale-ban. KL. 1928, Figyelő : Magyar könyvek sorsa a Felvidéken. MBSZ. 1924* Findura Imre : Adatok a cim-névtárak történetéhez. IÉ, " : A "legelső" magyar Shakespeare. IÉ, Pitz József : Rara et curiosa gróf Appoiiyi Sándor gyűjteményéből. Közli Végh Gyula, MBSZ, ,1, " : Az Egyetemi Könyvtár. MBSZ , 1. " : A könyvtáros-képzés kérdéséhez. KSZ " : A könyvtári duplumok értékesitése. KSZ " : A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének célkitűzései. KSZ F. J. : Az Egyetemi Könyvtárban. MBSZ, F. J. : Adalékok a könyvtárosképzés magyar bibliográfiájához. KSZ /F. J./ : Bibliotheca Corfeina, MBSZ, , 1, Flachbart Ernő : A szlovenszkói magyar kultúráról. KL Fógel József : Ismeretlen Corvin-kódexek a bécsi Nationalbibliothekban. MBSZ " : A de Hevesy : La bibliothéque du roi Matthias Corvin. MBSZ ,

17 -16- Fraknói Vilmos : Visszatekintés egy évtized munkásságára. / / MKE i : Egy amerikai közkönyvtár. MKE ii : A Bibliotheca Corviniana és a neoplatonizmus divata. MBSZ France, Anatole : /Önarckép./ IR sz Fülep Lajos : Egy és más a könyvaukciókról. KSZ " : Petronius és kora. Irta Révay József. KL " : A világ képekben. /Lambrech Kálmán : Emberek, népek, nemzetek. - Bárczy István : Budapest/ KL " : A világ vallásai. Irta Szimonidesz Lajos. KL " : Leonardo da Vinci.. Irta Hekler Antal. KL " : A kételkedő kritikus. Kárpáti Aurél tanulmányai és kritikái. KI " : Az angol regény mesterei. Irta Kundt Ernő. KL. 1928, " : Szintézis. Tanulmányok a szellemi tudományok köréből. Szerkesztette Nagy Sándor. KL " : Pusztai harangszó. Történelmi regény. Irta Váczy József. KL " : Kelet nagy gondolkodói. Irta Mester János, KL " : Az érzetek elemzése. E. Mach müve magyarul. KL G, Gamma : Népkönyvtáraink háborús veszteségeitől. MKE Gárdonyi Albert : Könyvtárügyünk és a törvényhozás negyven év előtt. KSZ sz " : A magyar folyóirat és hirlapirodalom bibliográfiája. KSZ " : Az első budai nyomda terve az 1686 évi visszafoglalás után. KSZ " : Könyveenzura és ritka könyvek. KSZ " : A hirlapirás ketdetei Budán és Pesten. KSZ " : Könyvértékelési előitáletek. MBSZ Gáspár Imre : Ifjú könyvgyüjtőknek. IÉ Gasparetz Géza Elemér : Uj eljárás fából készült műemlékek konzerválására. MKÉ Gaussel, Georges : Uj Stendhal-kiadványok. KL G - b. : Nádai Pál : Könyv a gyermekről. IR sz G - b. : Gozsíu Elek : A karrier. IR sz G - b. : /Ráth Mór 10 levele Gyulai Pálhoz,/ IR ,sz G - b. : Dante Magyarországon. Irta Kapossi József. IR.1911.

18 sz G- - b. : Allah Akbar. Irta Gerenday László. IR sz. Geh; : Tervbe vett muzeumok. MKE * Geh. : Az uj járendezett vatikáni képtár. MKÉ Geh. : Firenzei várostörténeti múzeum. MKE, 1909* Geh. : A veronai városi múzeum. MKÉ Geh. : Olasz állami könyvtárak kéziratok használatára és reprodukciójára vonatkozó szabályzata. MKÉ ^ Geh. : A westfáliai múzeum. MKÉ Geh. : Uj városi múzeum Heidelbergben. MKÉ. 1909« Geh. : A madridi Prado-Muzeum. MKÉ Geh. : A newyorki Metropolitain-Muzeum. MKÉ. 1909» Geh. : Angliából. MKÉ Geh. : Uj muzeumok. MKÉ. 1909» Geh» : Tervbe vett muzeumok. MKÉ , 1., Geh. : Személyi változások. MKÉ Geh, : A művészeti emlékek leltározása Ausztriában. MKÉ Geh. : Uj muzeumok. MKÉ G - ch : A berlini National-Galerie. MKÉ G - eh : A frankfurti Siädelsches Institut, MKÉ G - ch : A messinai egyetemi könyvtár, MKÉ G - ch : A vatikáni képtár újrarendezése. MKÉ G - ch : Külügyi múzeum. MKÉ G - ch : A firenzei könyvtárak évi statisztikája. MKÉ G - ch : Uj muzeumok,. MKÉ G - ch : A Louvre. MKÉ G - ch : A százéves Brera. MKÉ G - ch : Az Ambrosiana jubilált. MKÉ G - ch : A Museuminsel. MKÉ G - ch : A kibővitett South-Kensington-Muzeum. MKÉ G - ch : A képek árfolyamáról. MKÉ G - ch : A müncheni Schack-Galerie. MKÉ G - ch : A templomi emlékek védelme. MKÉ. 1910, 46. 1, G - ch : A franciaországi műkincsek védelme, MKÉ, 1910, G - ch : A Deutscher Werkbund. MKÉ , G - ch : Georg Salting és L. Mond. /Műgyűjtők./ MKÉ , 1. G - ch : Különös muzeumok. MKÉ G - ch : A bécsi művészeti akadémia gipszgyűjteményének ismertetése. MKÉ G - ch : Firenzei muzeumok, MKÉ G - ch : A Louvre. MKÉ G - ch : Kari Woermann, MKÉ G - ch : A kasseli és schwerini képtár uj igazgatói. MKÉ, G - ch : Német központi műszaki múzeum terve. MKÉ. 1910, , G - ch : A kegnagyobb Manet-gyüjtemény. MKÉ, 1910, 170, 1, G - ch : Paganini hagyatéka. MKE, 1910» 170, 1, G - ch : Rekord-árak. MKÉ, , 1. «

19 -18 r G - ch : Tervbe vett muzeumok, MKÉ, , G - ch : A haarlemi városi múzeum. MKÉ. 1910, G - ch : A velencei képtár átalakítása, MKÉ, G - ch : A drzedai szász királyi gyűjtemények, MKÉ , 1. G - ch : A francia állami muzeumok, MKÉ G - ch : Bécs. MKÉ G - ch : A római császárkori pénzek hamisításáról. MKE, G - ch : A cseh országos múzeum. MKE Genthon István : Buday György fametszetei, KSZ * Gerecze Péter : A pécsi székesegyház építészeti és szobrászati emlékei. MKÉ Gerevich T. : Franuesco Malagazzi-Valeri : I disegni della R» Pinacoteca di Brera. MKÉ " : Handbuch der orientalischen Teppichkunde. Von Rudolf Neugebauer und Julius Orendi. MKÉ : Die Kunst der Jahrhunderte. Von Dr. Anton Kisa. MKÉ, " : Reallexikon der prähistorischen, klassischen und früchchristlichen Altertümer. /Könyvism./ MKÉ, : Bericht über das Muesum des Königreiches Böhmen für das Jahr /Könyvism./ MKÉ " : Österreichische Kunsttópographie. Bd.III. MKÉ % 1. " : Ernst Basserman-Jordan : Der Schumck. MKÉ " : Sammlung Oscar Huldschinsky, Herausgegeben von Wilhelm Bode, MKÉ, " : A Rassegna d'arte tiz évfolyama. MKÉ, : Baron Bruckenthal is che s Museum in Hermannstadt. Von M. Csáki. MKÉ " : Báró Forster Gyula : Olaszorcszág legújabb törvényhozási intézkedései a műemlékek védelme körül. /Könyvism./ MKÉ , " : Königliche Museen zu Berlin. /Folyóiratismert./ MKÉ " : Alte Innenrätfuae österreichischer Schlösser, Paläste und Wohnhäuser von Josef Folnesics. MKÉ " : Erdélyi Múzeum, MKÉ, 1910, " : A "Pécs-baranyamegyei Múzeum-Egyesület" értesítője. MKÉ, 1910, " : A Báss-Bogrogvármegyei Történelmi Társulat évkönyve MKE " : Három nagy művészeti aukció. MKÉ

20 -19- Gerevich T. : A földrengések és a muzeumok. MKÉ. 1912» » : A német muzeumok a modern művészetért. MKÉ » : A firenzei Pitti kéntár. MKÉ. 1912, " : A milanói Brera. MKE " : A Louvre-ban. MKÉ Gerevich Tibor : A régi umbriai iparművészet a perugiai kiállításon. MKÉ " : A fénykép a múzeum szolgálatában. MKÉ, " : Az újjászületett "Utolsó vacsora". MKÉ " : Ludovico Seitz. MKÉ. 1908, " : Az olasz könyvtárak uj kölcsönzési szabályzata. MKÉ " : Ujjárendezés alá került külföldi muzeumok. MKÉ " : Uj muzeumok. MKÉ " : Tervbe vett muzeumok. MKÉ " : Gyarapodások. MKÉ " : Pederigo Argnaui : II rinascimento delle ceramiche maiolicate in Paenza. MKÉ " : Tragor Ignác : Vác története ben. MKÉ " : Österreichische Privatsammlungen Bd. I. MKÉ " : Ludwig Diehl : Der" Altertümer-Sammler. MKÉ " : Paul Schubrig : Hilfsbuch zur Kunsgeschichte. MKÉ " : Beda Kleinschmidt : Lehrbuch der christlichen Kunstgeschichte. MKÉ " : Topographie der historischen und Kunsdenkmale in Königreich Böhmen XXVII. MKÉ , 1, " : L*Amministrazinne delle antichita e belle arti. /Könyvism,/ MKÉ " : Theodor Volbehr : Die aiunft der deutschen Museen. /Könyvism./ MKÉ " : Camille Jtfilart : Le Musée de Sculpture Comparée du Trócadero. /Könyvism,/ MKÉ " : A berlini Nationalgalerieban végzett átalakítások, MKÉ, " : Az iparművészet nemzetközi védelme. MKÉ " : Veit Stoss-Muzeu, Krakóban. MKÉ " : A francia festészet és a német képtárak. MKÉ " : Az uj városi múzeum Drezdában. MKÉ " : A Drezdai Képzár. MKÉ " : Olaszaizág legnagyobb könyvtára. MKÉ , 1, " : Franciaország művészi budgetje, MKÉ, ,

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p.

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p. 2015. július 25. Ipolyi Arnold gyűjteménye Ipolyi Arnold (Ipolykeszi, Hont vármegye 1823. X. 18. Nagyvárad, Bihar vármegye 1886. XII. 2.) nagyváradi püspök, történész, gyűjtő 1861 Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY A MKOT és a MKOF szervezésében megvalósuló könyvtárosképző tanfolyamok bemutatása Összeállította: Molnár Andrea Informatikus-könyvtáros MA Wlassics Gyula (1852-1932) miniszter

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 77/2. Batthyány Gyula (1887-1959) Fogat

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső *

Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső * Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső * Összeállította Arany Zsuzsanna (2004-2011) és Dobás Kata (2012-től) JELMAGYARÁZAT: Baráth: Baráth Ferenc: Kosztolányi Dezső, Zalaegerszeg:

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Mi a könyvtár? Könyveknek és egyéb dokumentumoknak olvasásra, művelődésre, tudományos kutatásra, gyakorlati tájékozódásra szánt és e célokra alkalmassá

Részletesebben

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma Sorszám Pályázat száma Pályázó Pályázattal érintett lakások száma Pályázott állami támogatás 1 LFP-2009-LA-9-10-04-01 Mosonmagyaróvár, Magyar út 17-21. Társasház 50 3 696 000 Ft 2 LFP-2009-LA-9-10-06-02

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

II. Cikkek folyóirat és tanulmánykötetek 1928 *Budapest Székesfőváros képzőművészeti vásárlásai az elmúlt két évben. Magyar Művészet p.

II. Cikkek folyóirat és tanulmánykötetek 1928 *Budapest Székesfőváros képzőművészeti vásárlásai az elmúlt két évben. Magyar Művészet p. 2016. szeptember 27. Összeállította: Illés Eszter eilles@szepmuveszeti.hu Bacher Béla (Budapest, 1890. VI. 24. Budapest 1960. III. 4.) jogász, művészettörténész, muzeológus Édesanyja Schossberger Hermina

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Kosztolányi kritikai kiadás segédanyagai. Kosztolányi Dezső álnevei 1

Kosztolányi kritikai kiadás segédanyagai. Kosztolányi Dezső álnevei 1 Kosztolányi kritikai kiadás segédanyagai. Kosztolányi Dezső álnevei 1 Összeállította: Arany Zsuzsanna (2004 2011) és Dobás Kata (2012-től) JELMAGYARÁZAT: FJ1: a Forrásjegyzék 1-ben előforduló tételek alapján

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN

A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN TATABÁNYA, 2001 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ. AZ UTÓKOR KULTSÁRRÓL Bausz Teodorik: Kultsár István élete és működése 11 Alapi Gyula: Kultsár István 22

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

2014. szeptember 14. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam

2014. szeptember 14. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam 2014. szeptember 14. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam Aradi Mária Szenczi Mária (Ráth Lászlóné, dr Aradi Frigyesné) (Budapest 1931. I. 11. Budapest 1999. VI. 5.) fotós 1958 Hevesy Iván:

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek:

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek: Savaria 38. évkönyv Belföldi kiadványcsere-partnerek: INTÉZMÉNY VÁROS 1 Dráva Múzeum Barcs 2 Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 3 Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 4 Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő JiSZ KUNSÁG A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA VII. évfolyam 1961. Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő Szerkesztő bizottság* Barna Gábor, Kaposvári Gyula, Lévai

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 39/2. Grafikai kiállítási katalógusok,

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ 7 Bibliográfia 7 Nyomdászattörténet. Nyomdászat 8 Bibliofilja. Könyvművészet 8 Könyvkiadás 8 A könyvkiadás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése A programok megvalósulásának helye és ideje Nyíregyháza Budapest, 2014. szeptember 18-19. A programok részletes ismertetése

Részletesebben

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Múzeumi és mezőgazdasági szekció Győr, 2012. június

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r,

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r, REPERTÓRIUM. Abonyi Lajos. (1843-1898.) (Képpel). Vasár, Ujs., 18. sz.' t /,... Ábrányi Emil, Garay János emlékezete. Budap. Napló "155. -sz. Ábrányi Emil. Abonyi Lajos. Budáp. Napló 118. sz, Ambrus Zoltán.

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN AZ rr r ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRTÉNETE KÖNYVTÁR 1870 1995 Budapest 1995 TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő előszava '. 11 Rövidítések jegyzéke.14 l. AKONYVTAR ELSŐ ÉVSZÁZADA 15 1. A

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2007. május 15. július 14. * Az Egy nyomdamûhely titkaiból Gyomai Kner Nyomda, 1882 2007 címmel az

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 61/10. Különbözõ külföldi alkotók 7 mû

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények. Megkezdve: Befejezve:

Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények. Megkezdve: Befejezve: Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények Megkezdve: 2015.05.23. Befejezve: 2015.05.23. Helyezés Versenyző neve F.szam Pont Ft Csapatnév 1 Varga István 1 12 222 2 Duzmath Lajos 1 12 208 3 Bolevácz László

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I

A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 15. szám Staud Géza A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I Budapest, 1960 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 15, szám. STAUB GÉZA Az első magyar színtársulat

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

SZAKIRODALOM 83. Wolfstieg August. Bibliographie der freimaurerischen Literatur. Herausgegeben im Auftrage des Vereines deutscher Freimaurer.

SZAKIRODALOM 83. Wolfstieg August. Bibliographie der freimaurerischen Literatur. Herausgegeben im Auftrage des Vereines deutscher Freimaurer. SZAKIRODALOM 83 rendszereket újított föl, Róma gyámkodását a rendőri gyámkodással cserélte föl. Bár sokszor enyhén kezelte a cenzúra szabályait, ezek nincsenek minden, sokszor bántó és bosszantó kicsinyesség

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Statisztikák a 2014-es HÓDításról

Statisztikák a 2014-es HÓDításról Statisztikák a 2014-es HÓDításról Iskolák (abc sorrendben) Résztvevők száma Átlagpont Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 90 85,58 benjamin 40 99,08 junior 14 63,14 kadét 36 79,31 Apáczai Csere János

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

2015. június 13. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam

2015. június 13. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam 2015. június 13. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam Aradi Mária Szenczi Mária (Ráth Lászlóné, később dr Aradi Frigyesné) (Budapest 1931. I. 11. Budapest 1999. VI. 5.) fotós 1958 Hevesy

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben