~ FÖVÁROSIMUNKAÜGYIBíRÓSÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~ FÖVÁROSIMUNKAÜGYIBíRÓSÁG"

Átírás

1 " - UGYj,q.~7"SZA\., ~ FÖVÁROSIMUNKAÜGYIBíRÓSÁG :...:...- A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSOBB mint felülvizsgálati bíróság Mfv.E /2005/2. szám K'::;':[/)J.::!~_-:.,-:._.~~~ BI ~..".,-,\'..)GA..., :'r.,.. 2n05-as- o 5 1~: ' ", '-"0 :_:::.::/:;.\,~ o.;, i'.i ". '.. ~, : r-,,", ~'" '....,,_ '--':':"; '1" E 'Ir:'!~ ' :JGYiF:;, rs2:..::,:.~, ~'._, L ~~.",-~~;X:,~_--=...!:!IÓ;P~~~~.., " A Magyar Köztársaság Legfelsóbb Bírósága a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (1903 Budapest, Pf. 314., ügyintézó: nr. Király Gvörgy jogtanácsos) által képviselt és I. rendu, II. rendu felpereseknek az ORFK Gazdasági és Igazga tási Fóigazga tóság Jogi Fóosz tály Ál talános Jogi és Perképviseleti Osztály (1139 Budapest, Teve u. 4-6., ügyintézó: Dr. Bágyi Árpád kiemelt fóelóadó) által képviselt Országos Rendór-fókapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) I. rendu alperes, és a BRFK Hivatala Általános Jogi Csoport (1139 Budapest, Teve u. 4-6., ügyintézó Dr. Ármos Sándor jogtanácsos) ál tal képvisel t Budapesti Rendór-fókapi tányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) II. rendu alperes ellen egészségügyi szabadságra való jogosultság megállapítása és az alperesek marasztalása iránt a Fóvárosi Munkaügyi Bíróságon 5.M.456/2004. szám alatt megindított és a Fovárosi Bíróság 55.Mf /2004/3. számú közbensó ítéletével befejezett perében a jogeros közbenso ítélet ellen a II. rendu alperes részérol eloterjesztett felülvizsgálati k~relem elózetes vizsgálata alapján meghozta a következo v é g z é s t A Legfelsobb Bíróság a II. rendu alperes felülvizsgálati kérelmét elutasítja. E végzés ellen nincs lehetóség jogorvoslatra. I n dok o 1 á s A munkaügyi bíróság a közbenso ítéletében megállapította, hogy az I. és II. rendu felperesek gyermekeik 1 (egy) éves koráig jogosultak egészségügyi szabadságra.

2 - 2 - Mfv.E /2005/2. szám Az I. és a II. rendu alperes fellebbezése folytán eljárt Fovárosi Bíróság közbenso ítéletében az elsofokú bíróság közbenso ítéletét annak helyes indokai alapján helybenhagy ta [Pp (3) bekezdés]. A jogeros közbenso ítélet ellen a II. rendu alperes a Pp ának (2) bekezdés b) pont, ba) alpontja alapján felülvizsgálati kérelmet terjesztett elo, amelyben a jogszabályokkal összhangban álló új határozat meghozatalát, vagy annak hatályon kívül helyezését és a másodfokú bíróság új eljárásra és új ha tározat hoza talára utasítását kérte. Arra hivatkozott, hogya közbenso ítélet az ügy érdemi elbírálására kihatóan jogszabálysérto, és eldöntése során olyan elvi jelentoségu jogkérdés merült fel, amellyel kapcsolatban a Legfelsobb Bíróság a határozatainak hivatalos gyúj teményében közzétett módon még nem hozott döntést. A jogszabálysértést azzal indokolta, hogy a évi XLV. t~rvény 49. -a a Hszt át július 1-jével módosította, ennek ellenére az eljárt bíróságok a felperesek egészségügyi szabadságra vonatkozó igényét a hatályon kívül helyezett régi jogszabály alapján állapították meg, holott az egészségügyi szabadság igényijevételét mindkét felperes a módosított jogszabály hatálybalépése után kérte. A felülvizsgálati kérelem az ügy elbírálásával kapcsolatosan négy elvi jellegu jogkérdést is megfogalmazott. A Legfelsóbb Bíróság elsodlegesen Alkotmánybíróság a Pp (2) pontjait megsemmisítette. rámutat arra, bekezdésének hogy az a) és b) Erre figyelemmel a Pp (1) bekezdésében foglal tak alkalmazásával a felülvizsgálati kérelem elozetes vizsgálata során kizárólag abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogya felülvizsgálni kért határozat az ügy érdemi elbírálására kihatóan jogszabálysérto vagy sem [Pp (2) bekezdés]. A Legfelsobb Bíróság egyetért a felülvizsgálati kérelemnek azzal a felvetésével, hogy valamely jogosultság fennállását általában az igény érvényesítésekor hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni. A perbeli tényállás szerint azonban az I. rendu felperes június 28-án, a II. rendu pedig május 9-én szülte meg a gyermekét, amikor is a Hszt ának a) pontja szerint, ha a hivatásos állomány tagja no, gyermekápolás céljából egészségügyi szabadság illeti meg a not 1 évesnél fia talabb gyermek szopta tása círnén a gyermek 1 éves koráig.

3 - 3 - Mfv.E /2005/2.szám A Legfelsobb Bíróság egyetért a munkaügyi bíróság okfejtésével, miszerint a gyermekek megszületésével a felpereseknek az egészségügyi szabadságra vona tkozó alanyi jogosul tsága megnyíl t, arra gyermekeik 1 éves koráig jogosulttá váltak függetlenül attól, hogy mikor járt le a szülési szabadságuk, illetve az egészségügyi szabadságot mikor igényelték. A Hszt július 1-jétol hatályos 94. -a azokra vonatkozik, akiknek a gyermekük ezt követoen született. Az elsofokú bíróság közbenso ítéletét helybenhagyó jogeros közbenso ítélet a kifej tettekre figyelemmel az ügy érdemi elbírálására kihatóan nem jogszabálysérto, ezért a felülvizsgálati kérelmet a Legfelsobb Bíróság a Pp (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásával elutasított~. Az Itv. 57. (1) bekezdés a) pontja alapján a felülvizsgálati eljárás illetékmentes. ~ AZ Alkotmánybíróság a 42/2004. (XI.9.) AB. határozatával megsemmisítette a Pp (5) bekezdésének elso mondatát, amely az eljáró bíró határozatai ellen a jogorvoslatot kizárta. A Polgári perrendtartás ugyanakkor nem tartalmaz olyan jogorvoslatot, amely a Legfelsobb Bíróságnak a felülvizsgálati kérelem elozetes megvizsgálása tárgyában hozott határozata ellen igénybe veheto lenne. A Legfelsobb Bíróság ezért - a Pp. 275/B. -ára és a 222. (1) bekezdés ére tekintettel irányadó 220. (3) bekezdése alapján - tájékoztatta a felülvizsgálattal élo felet arról, hogy a jelen végzés ellen nincs lehetoség jogorvoslat eloterjesztésére. Budapest, április 20. Dr. Földényi Gyuláné s.k. bíró

4 . If A FÖVÁROSI BÍRÓSÁG mint másodfokú bíróság 55.Mf /2004/3. ~a; A Magyar Köztársaság nevében! A Fovárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (1903. Budapest, Pf. 314, ügyintézo: Dr. Király György jogtanácsos) által képviselt 1. rendu felperesnek és II. rendu felperesnek, ORFK Gazdasági és Igazgatási Foigazgatóság Jogi Foosztály Általános Jogi és Perképviseleti Osz\ály (1139. Budapest, Teve u. 4-6., ügyintézo: Dr. Bágyi Árpád kiemelt foeloadó) által képviselt Országos Rendor-fokapitányság (1139. Budapest, Teve u. 4-6.) 1.rendu alperes és BRFK Hivatala Jogi- Koordinációs és Panaszügyi Osztály (1139. Budapest, Teve u. 4-6., ügyintézo: Dr. Oláh Tamás jogi foeloadó) által képviselt Budapesti Rendor-fokapitányság (1139. Budapest, Teve u. 4-6.) II. rendu alperes ellen, szolgálati viszonnyal kapcsolatos határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fovárosi Munkaügyi Bíróság 5.M.456/2004/6. számú közbenso ítélete ellen, az 1. rendu alperes 8., a II. rendu alperes 10. sorszámú fellebbezése folytán meghozta a következo KÖZBENSÖ ÍTÉLETET A másodfokú bíróság az elsofokú bíróság közbenso ítéletét helybenhagyja. A közbenso ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek. INDOKOLÁS Az elsofokú bíróság a bizonyítékok mérlegelésévei helyesen állapította meg a tényállást és helytálló az alapított érdemi döntése is. A másodfokú bíróság ezért az elsofokú bíróság ítéletét a Pp.253..(2) bekezdése értelmében, figyelemmel a Pp.254..(3) bekezdésében foglaltakra. annak helyes indokai alapján heiybenhagyta.

5 . 55.Mr /2004/ A felperesek fellebbezése kapcsán a másodfokú bíróság rámutat arra, hogy sem az évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt) szövegéböl, sem a szerkezetéböl nem következik az, hogya felperesek az egészségügyi szabadságot csak a szülési szabadság lejárta után vehetik igénybe. A Hszt. hatályos 89..(1) bekezdése szerint a hivatásos állomány tagja alap-, pót-, egészségügyi, szülési és illetmény nélküli szabadságra, továbbá a gyermek születése esetén járó munkaidö-kedvezményre jogosult. A jogszabályi rendelkezés a felsorolásban az egészségügyi szabadságra jogosultságot a szülési szabadságot megelözöen tartalmazza. Ugyanezt tükrözi a Hszt.95. -ának (5) bekezdése is. E szerint a nönek - ha nem veszi igénybe a 94. -ban engedélyezett egészségügyi szabadságot - a szoptatás elsö hat hónapjában naponta kétszer 1 óra, ezt követöen a 9. hónap végéig naponta 1 óra munkaidökedvezmény jár. Ikrek esetében a munkaidö-kedvezmény az ikrek számának megfelelö mértékbenjár. A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekböl a másodfokú bíróság álláspontja szerint az következik, hogyafelpereseknek választási lehetöségük volt atekintetben, hogy az egészségügyi szabadságot, vagy a szülési szabadságot kívánják igénybe venni a szülést követöen. Ezt \erösíti meg a Hszt.96..(l) bekezdés a.) pontja, amely választás nem engedve, nevesíti, hogy a hivatásos állomány tagjának kérelmére az illetmény nélküli szabadságot a szülési szabadság letöltése után kell engedélyezni. A másodfokú bíróság osztotta az elsöfokú bíróság azon jogi álláspon~át, hogya felperesek egészségügyi szabadságra való jogosultsága tekintetében az igény esedékessé válása az irányadó, amely a gyermekeik születésével nyílt meg. Tekintettel arra, hogyafelpereseknek július "l-jét megelözöen születtek a gyermekei, így öket ezt követöen választási lehetöség illette meg a szülési szabadság, vagy az egészségügyi szabadság igénybevétele tekintetében. Az Alkotmánybíróság határozatait illetöen a II. rendu alperes fellebbezési érvelése helytálló, azonban a szerzett jogra hivatkozás olyan általános jogelv, amely azt a következtetést támasztja alá a perbeli esetben, hogy az igény esedékességekor hatályos jogszabály alapján kell elbírálni a felperesi igényeket, ez pedig a szülések idöpontja. A közbensö ítéletre tekintettel a perköltségröl, illetékröl rendelkezni nem kellett. Budapest, október 29. Dr. Zubovics Lászlóné s.k. a tanács-elnöke Siposné dr.takács Ágnes s.k. elöadó bíró Mészárosné dr.szabó Judit s.k. bíró ~ kia~eléül: UjváriAntalné

6 ,., Fovárosi Munkaügyi Bíróság 1055 Budapest, Markó u M. 456/2004/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fovárosi Munkaügyi Bíróság a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (1903 Budapest, Pf.: 314.ügyintézo: dr. Király György) által képviselt 1. r. felperesnek és dr. Tóth Katalin jogtanácsos (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) által képviselt II. r. felperesnek, Országos Rendor-fokapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) 1. r. alperes és dr. Oláh Tamás jogi fóeloadó (BRFK Hivatal Általános Jogi Csoport, 1139 Budapest, Teve u. 4-6.) Budapesti Rendor-fokapitányság (1139Budapest, Teve u. 4-6.) II. r. alperes ellen szolgálati viszonnyal kapcsolatos határozat felülvizsgálata iránt in~ított perében meghozta a következo.. közbenso ítéletet: A bíróság megállapítja, hogy 1. és II. rendu felperesek gyermekeik 1 (egy) éves koráig jogosultak egészségügyi szabadságra. Az ítélet ellen fellebbezésnek van helye, amelyet a kézbesítéstol számított 15 napon belül a Fovárosi Bírósághoz címezve, a jelen bíróságon lehet 5 példányban eloterjeszteni. A felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálását. Ha a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul, a fellebbezo fél a fellebbezésben kérheti tárgyalás megtartását. Indokolás:

7 2 " A bíróság a felperesek keresetlevele, alperesek ellenkéreime, a felek nyilatkozatai és a csatolt iratok alapján a következoket állapította meg: Az 1. r. felperes 2001-tol kiemelt fö,eloadókéntteljesít szolgálatot a II. r. alperesnél. A június 28. napján született gyermeke után december 13. napjáig szülési szabadságon, azt követoen pedig rendes szabadságon, saját jogon egészségügyi szabadságon volt, így gyermekgondozási díjat nem igényelt. A II. r. felperes 1997-tol fönyomozóként teljesít szolgálatot a II. r. alperesnél. A május 9. napján született gyermeke után október 23-ig szülési szabadságon volt, október 24. napjától havi ,- Ft összegu gyermekgondozásidíjban részesül. Az 1. r. felperes október 6. napján, II. r. felperes november 3. napján fordult az állományilletékes parancsnokhoz egészségügyi szabadság engedélyezése végett. Az 1. r. felperes kérelmét november ll-i keltezéssel, II. r felperes kérelmét november 27-éveI utasította el az állományilletékesparancsnok. Ezek után az 1. r. felperes2003. november 18. napján, II. r. felperes december 5. napján szolgálatipanasztteijesztettelo. Az állományilletékesparancsnoka szolgálatipanasznak nem adott \ helyt,ezért azokataz elöljáróparancsnokhozteijesztettefel. Az elöljáróparancsnokaz I. r. felperes szolgálati panaszát a december 15-i keltezésu, J-160/2003. számú; II. r. felperes szolgálati panaszát a január 12-i keltezésu, J-171/2003. számú határozatában utasította el. A határozatok indokolása szerint a felpereseknek azért nem jogosultak az egészségügyi szabadságra, mivel a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLID. törvényt (a továbbiakban: Hszt.) módosító évi XLV. törvény "2003. július 1-jei hatállyal megszüntette a hivatásos állományú noket a gyermek szoptatása,-címén alanyi jogon megilleto egészségügyi szabadságot: "Miután a törvénymódosításnak - az általánosjogelvnek megfeleloen- nincs visszaható hatálya, ezért június 30-ával bezárólag csak azokat illeti meg a szerzett jog alapján az egészségügyi szabadság, akik részére a korábbi jogszabályok alanyi jogon engedélyezték azt, és annak igénybevételét afenti idopontig megkezdték. Azok viszont, akik ugyan még a törvénymódosítás hatálybalépése elott szültek, de a szülési szabadságuk csak 2003.július OJ-jétkövetoenjár le, vagy már azt követoen szültek, csak a módosított szabályok szerint vehetik igénybe a gyermekápolás címén oket megilleto egészségügyi szabadságot. " Az I. r. felperes január 16. napján, a II. r felperes február 27. napján fordult keresettel a bírósághoz. Ebben az egészségügyi szabadságra való jogosultságuk megállapítását kérték. Alperesként a szolgálati helyük szerinti fegyveres szervet és az elöljáró parancsnok szolgálati helye szerinti fegyveres szervet egyaránt megjelölték. Keresetükben annak megállapítását kérték, hogy a gyermekük egy éves koráig egészségügyi szabadságra jogosultak. A felperesek a tárgyaláson módosított keresetükben az alperesek marasztalását is kérték, annak összegét adatok hiányában megjelölni azonban nem tudták. Az alperesek a kereset elutasítását kérték. A felperesek keresete a jogalapot illetoen megalapozott, errol a bíróság a Pp (3) bekezdése szerint közbenso ítélettel határozott.

8 Fövárosi Munkaügyi Bíróság 5.M. 456/2004/6. 3 A jogvita elbírálása végett a bíróságnak abban a jogkérdésben kellett döntenie, hogy a Hszt ának július 1'.napjától hatályos módosítása érintette-e a felperesek egészségügyi szabadságra valójogosultságát. A Hszt a szerint a hivatásos állomány tagja alap-, pót-, egészségügyi, szülési és illetmény nélküli szabadságra, továbbá gyermek születése esetén járó munkaidokedvezményre jogosult. A Hszt szeptember l-jétol hatályos 94. -ának a) pontja a következoképpen rendelkezett: "Ha a hivatásos állomány tagja no vagy gyermekét egyedül neveloférji, ot gyermekápolás céljából egészségügyi szabadság illeti meg az alábbiak szerint: aj a not Jévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetoleg a not és a gyermekét egyedül neveloférjit a gyermek ápolása címén a gyermek J éves koráig." A évi XLV. tv a a Hszt át a következoképpen módosította: lia hivatásos állomány tagját gyermekápolás céljából egészségügyiszabadság illeti meg az alábbiak szerint: aj az anyát, ha Jévesnél fiatalabb, kórházi ápolás alatt álló gyermekét szoptalja; bj az anyát, az egyedülálló apát, a neveloszülot, valamint a helyettes szülot, ha beteg gyermekétápolja,a gyermekj éveskoráig." A 127..(1)bekezdéseszerinta 2003.évi XLV. törvény július l-jével lépett hatályba. A törvény némely módosító szabály hatálybalépésére eltéro szabályokat állapított meg, ezek között azonban a Hszt át módosító 49.. nem szerepelt. A~ Alkotmánybíróság több határozatában elvi jelentoséggel rámutatott arra, hogy az Alkotmány 2. -ának (1) bekezdésében deklarált "a jogállamisághoz hozzátartozik a szerzett jogok tiszteletben tartása" [(62/1993. (XI. 29.) AB határozat, ABH.364,367.)] Az Alkotmánybíróság iránymutatásának nem csupán a tekintetben van jelentosége, amikor egy jogszabályalkotmányosságának kérdése felmerül, hanem egy jogszabálynak a jogvita eldöntéséhez szükséges értelmezését illetoen is. A perbeli esetben annak van jelentosége, hogy a felperesek számára mikor nyílt meg a gyermekeik után járó egészségügyi szabadságra való jogosultság. Mivel a felpereseknek július l-jét megelozoen szülték meg gyermekeiket, ok ettol kezdodoen - gyermekeik egy éves koráig - jogosultakká váltak a Hszt a) pontjában foglalt egészségügyi szabadságra. Ez a rendelkezés nem szabta/nem szabja feltételül a szülési szabadság lejártát. Ebbol következik, hogy semmiféle jelentosége nem lehet a jogosultságuk szempontjából annak, hogy az egészségügyi szabadságot nem a gyermekük megszületésétol kezdodoen igényelték. A jogosultságuk fennállását illetoen nem annak van jelentosége, hogy mikor jelentették be igényüket az e'gészségügyi szabadságra, hanem annak, hogy a jogosultságukmikor nyílt meg számukra. Ebbol következik az, hogy a Hszt ának módosítsa semmiféle kihatással nincs a felperesek szerzett jogára. A Hszt július l-jétol hatályos 94. -a kizárólag azokra vonatkozhat, akiknek a gyermeke július l-én vagy azt követoen született. Tévesen tulajdonított az elöljáró parancsnok határozata meghatározó jelentoséget annak, hogy mikor kértek, illetoleg kaptak engedélyt a hivatásos állomány tagjai az egészségügyi szabadságra. Való igaz, hogy a Hszt. 97..(1) bekezdése - a szabadság közös szabályai címszó alatt - úgy rendelkezik, hogy a szabadság engedélyezésére az állományilletékes parancsnok jogosult. A szülési szabadság, az egészségügyi szabadság azonban alanyi jogon illeti meg a hivatásos állomány tagját. Ezekben az esetekben valójában nem az állományilletékes parancsnok engedélyétol függ, hogy a hivatásos állomány tagja igénybe veheti-e a szülési szabadságot. Az engedélyezésnek, azaz az állományilletékes parancsnok mérlegelésének foképpen az alap- és pótszabadság kiadásának idopontját illetoen van jelentosége és azokban az esetekben, amikor a jogosultság feltételeinek vizsgálatához (például: valóban magáneros lakásépítésbe kezdett-e az állomány tagja) meghatározott

9 4 tények, körülmények vizsgálata szükséges. Utóbbi esetekben a feltétel teljesülése esetén az állományilletékes parancsnoknak nincs mérlegelési joga, azaz valójában nincs engedélyezési jogköre. Ebbol következik, hogy a felperesek egészségügyi szabadságát illetoen az állományilletékes parancsnok "engedélye" nem lehet jogalapító intézkedés. Teljesen téves az 1.ralperes ellenkérelmében kifejtett jogi érvelés. Eszerint a Hszt ának július 1-jétol hatályos rendelkezését úgy kell értelmezni, hogy ettol az idoponttói minden személy, aki a Hszt. 94..a) pontja alapján részesül egészségügyi szabadságban elveszti ezt a jogosultságát. Amennyiben a jogszabály így volna értelmezheto, az valóban felvetné a évi XLV. törvény 49. -ának és 127..(l) bekezdésének alkotmányellenességét. Jóllehet a Hszt a) pontja olyan jogosultságot biztosított a hivatásos állomány tagjainak, amelyben más foglalkoztatottak (Mt., Kjt., Ktv. alapján foglalkoztatottak) nem részesülhettek, ez azonban nem eredményezheti azt, hogy a jogosultságuk egyik napról a másikra megvonható lenne. E tekintetben a felperesek által hivatkozott 43/1995. (VI. 30.) AB határozat egyértelmu iránymutatást tartalmaz. Fentiekre tekintettel a bíróság a rendelkezo részben foglaltak szerint határozott. A bíróság az összegszerüség kérdésében az eljárást a közbenso ítélet jogerore emelkedését követoen folytatja. \ \ A fellebbezés lehetoségét a Pp (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezés elbírálásának módjáról a Pp. 256/A-D. -ai tartalmaznak rendelkezéseket. Budapest, április 15. napján..--","... U "lt"": },. 'o,.,,1..1'" ~ />.,~., <.,,,:.\ 'ol '')., 'i;\ Dr. Handó Tünde Ct<. \: '} ~ ""~,,-'1.' t) ~. a tanács elnöke, az aláírásban akadályozott Tóth Józsefué és Bíró Eva. '1.p,y* ;~.? ülnökök helyett is. I!I>J ~J-' A kiadmány hi~~j 'ÜI. kiadójet G

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22. M. 1527/2004/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről eljáró dr. Tordai Gábor (0388 Budapest, Pf.: 52.) által

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 10.M.2968/1999/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet Központi Koordinációs Iroda Jogsegély-szolgálata

Részletesebben

Pest Megyei Munkaügyi Bíróság

Pest Megyei Munkaügyi Bíróság Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 1.M.1000/2002/10. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) felperesnek a Független

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1.M.10016/1998-2. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt A.K. felperesnek a Budapesti Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Szegedi Munkaügyi Bíróság 6.M.46/2000/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Szegedi Munkaügyi Bíróság dr. Csányi Éva jogtanácsos (Független Rendőr Szakszervezet Központi Koordinációs irodája 1388 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.2131/2003/14. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről ügyintézőkényt eljáró Dr. Tordai Gábor (1383 Budapest,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! a FŐVÁROSI BÍRÓSÁG mint másodfokú bíróság 55.Mf.29716/2002/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52., eljáró

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 18.M. 529/2001/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt, B. P. I. rendű és B.

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : Gyulai Munkaügyi Bíróság 3.Mpk.50.044/1999/4.szám A Gyulai Munkaügyi Bíróság Dr. Topánka Erika által képviselt Független Rendőr Szakszervezet (1077 Budapest, Király u. 71., levélcím: 1388 Budapest, Pf.:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 1 0 2 7 24.M.3696/2005/11. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1077 Budapest, Király

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V. Markó u. 27. 1055 4.M.2875/1999/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.) ügyintéző:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52. 33.M.1356/2006/2006/6. A Magyar Köztársaság nevében! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság dr. Oláh Tamás jogász, Független Rendır Szakszervezet KKI Jogsegélyszolgálata

Részletesebben

Miskolci Munkaügyi Bíróság

Miskolci Munkaügyi Bíróság Miskolci Munkaügyi Bíróság 9.M.1310/2000/4.sz. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőr Szakszervezet Jogi Képviseleti Szolgálata által képviselt L. M. felperesnek a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kaposvári Munkaügyi Bíróság 2.M.733/2000/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet dr. Topánka Erika képviselő által képviselt K. Z. felperesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! KÖZBENSŐ ÍTÉLETET. 6000 Kecskemét. Rákóczi út 17-19. 3.M.531/2000/5.

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! KÖZBENSŐ ÍTÉLETET. 6000 Kecskemét. Rákóczi út 17-19. 3.M.531/2000/5. Kecskeméti Munkaügyi Bíróság 6000 Kecskemét Rákóczi út 17-19. 3.M.531/2000/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Kecskeméti Munkaügyi Bíróság dr. Topánka Erika szakszervezeti képviselő /Független Rendőr

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html 1. oldal, összesen: 5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSBB BÍRÓSÁGA 3/2006. KJE szám A Magyar Köztársaság nevében! A Magyar Köztársaság Legfelsbb Bíróságának közigazgatási jogegységi tanácsa a 2006. március

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.2200/2004/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről eljáró dr. Csányi Éva jogtanácsos (0388 Budapest, Pf. 52.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Veszprémi Munkaügyi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!.. jogtanácsos által képviselt.. (.. sz. alatti lakos) felperesnek,.. ügyvéd által képviselt Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (8200 Veszprém,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 1.M.407/2007/15 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság által képviselt felperesnek által képviselt Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest,

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság 3.M.527/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.; ügyintéző: dr. Csányi Éva

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság Kecskeméti Munkaügyi Bíróság 6000 Kecskemét, Rákóczi út 17-19. 3.M.956/2001/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Kecskeméti Munkaügyi Bíróság Dr. Csányi Éva jogtanácsos (Független Rendőr Szakszervezet, 1077

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 12.M.8/2006/7. A Magyar Köztársaság nevében! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság a dr. Tordai Gábor jogtanácsos (a Független Rendır Szakszervezet részérıl, 1388 Budapest, Pf.: 52.)

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52. 22.M.2172/2005/8. A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság dr. Csányi Éva jogatanácsos (1537 Budapest, Pf. 353.) által képviselt

Részletesebben

Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság

Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság 1.M.473/2002/5.szám A Magyar Köztársaság Nevében! M.P. felperesnek a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Zalaegerszeg, Balatoni u. 4. szám alatti alperes ellen ruházati pénz

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Veszprémi Munkaügyi Bíróság 3.M.668/2003/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőr Szakszervezet által képviselt (1388 Budapest, Pf.: 52.) K. B. felperesnek a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 3.M.719/2001/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.) által képviselt Z. Gy. felperesnek

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 20.K.33.725/2006/18. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd által képviselt felperesnek, a dr. Balogh Edina jogtanácsos (hivatkozási szám: ) által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Zalaegeszegi Munkaügyi Bíróság 1.M.107/1999/7.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf. 52.) által képviselt Gy. Gy. felperesnek a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság,

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! NEM JOGERŐS!!! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.1798/2004/12. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről eljáró dr. Topánka Erika jogtanácsos (1077

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Nevében!

A Magyar Köztársaság Nevében! Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság M.705/2001/7. szám A Magyar Köztársaság Nevében! A Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság Dr. Csányi Éva jogtanácsos (1077. Budapest, Király u. 71. szám) által képviselt O. M. felperesnek

Részletesebben

Fővárosi Munkaügyi Bíróság

Fővárosi Munkaügyi Bíróság Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V., Markó u. 27. 23.M.3395/00/3. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (eljáró képviselő: dr. Plecskó Gyula jt.)

Részletesebben

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete Pécsi Törvényszék 11.G.20.973/2013/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.16.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 21.M.496/2004/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (üi.: dr. Csányi Éva jogtanácsos,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 28.M.3818/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet Jogsegélyszolgálata (1388 Budapest, Pf. 52., üi.: dr. Tordai Gábor

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1055 Budapest, V. Markó u. 27. 4.M. 372/1999/13. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt Dr. L. R., I.r. felperesnek,

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.068/2013/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.01.03.

Részletesebben

Könyvek

Könyvek EH 2016.10.K29 A bejegyzési kérelmet benyújtó ügyvéd nem minősül az 1997. évi CXLI. tv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosultnak. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező,

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.38.164/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Miskolci Munkaügyi Bíróság 9.M.484/1998/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőrszakszervezet (Budapest, VI. Ötvös u. 7., Ügyintéző: dr. Szöllősi Tibor jogi képviselő 1077 Budapest, Király

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s 17.Pkf.26.787/2014/2. A Fővárosi Ítélőtábla az Árvay és Neuberger Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Neuberger Anita) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi

Részletesebben

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA JOGSEGÉLYSZOLGÁLATA

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA JOGSEGÉLYSZOLGÁLATA FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA JOGSEGÉLYSZOLGÁLATA Cím: 1131 Budapest, Visegrádi utca 116. Levélcím: 1388 Budapest Pf.: 52. Telefon: 451-7813, 451-7814 Fax: 451-7829 BM: Telefon:

Részletesebben

Pest Megyei Munkaügyi Bíróság

Pest Megyei Munkaügyi Bíróság Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 5.M.179/1999/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (dr. Csányi Éva jogtanácsos, 1074 Budaepst, Király u. 71.) által

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 22.m.4620/2006/11. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendır szakszervezet részérıl ügyintézıként eljáró dr. Oláh Tamás jogtanácsos (1133

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.537/2012/5.szám A Kúria a Cseri Ügyvédi Iroda (6720 Szeged, Lengyel u. 11/A., ügyintéző ügyvéd: dr. Cseri András) által képviselt R. I. felperesnek a Paksiné

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Ügyvédi Iroda (képviselő címe, ügyintéző: dr. Sz. A. ügyvéd) által képviselt K. Zs. Cs.-né (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V. Markó u. 27. 21.M.4305/2003/8. A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet Jogi Képviseleti Szolgálata (dr. Topánka

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, ' Rippl Rónai

Részletesebben

Tájékoztató. az önkormányzat peres ügyeinek állásáról

Tájékoztató. az önkormányzat peres ügyeinek állásáról Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda Budapest Szám: 1-38 / 2012. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek állásáról Készült: A Képviselő-testület 2012. márciusi ülésére Előterjesztő: Szentmiklósi és Társa

Részletesebben

HATÁROZATOT: A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és az ISD POWER Kft. Engedélyét az alábbiak szerint módosítja:

HATÁROZATOT: A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és az ISD POWER Kft. Engedélyét az alábbiak szerint módosítja: 1081 B u d a p e s t, II. J á n o s P á l p á p a t é r 7 1444 B u d a p e s t, P f. 247 www.mekh.hu Tel.-. 459-7777 Tel /Fax: 459-7766 Ügyszám: FFSFO_2014 / 61- k Ügyintéző: Tóbiás Tamás Telefon/fax.:

Részletesebben

végzést: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Indokolás

végzést: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Indokolás Fővárosi Ítélőtábla 2. Kf.28.083/2005/4. A Fővárosi Ítélőtábla a FITOPHARMA Gyógynövény és Élelmiszer Ellátó és Forgalmazó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen

Részletesebben

ÜGYFELES. felülvizsgálati kérelmet

ÜGYFELES. felülvizsgálati kérelmet ÜGYFELES Tisztelt Legfelsőbb Bíróság!... korábban meghatalmazással igazolt jogi képviselőim útján a Pest megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen nyomozói pótlék megfizetése iránt indított perében, a

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. február 9. 2015. 3. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 2/2015. (II. 2.) AB határozat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN

VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN Az olyan vállalkozási jogviszonyban, amelyekben a felek hosszabb időtartam alatt ismétlődően nyújtandó szolgáltatásokra

Részletesebben

EBH2016. M.25. A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás

EBH2016. M.25. A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás EBH2016. M.25. Amennyiben a közalkalmazott garantált illetményének mértéke jogszabály alapján emelkedik, és a felek között nem jött létre újabb megállapodás a kinevezés módosításával az összilletmény emeléséről,

Részletesebben

A KÚRIA. mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA. mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.V.35.434/2014/4.szám A Kúria a dr. T. által képviselt Ingatlanlízing Zrt. felperesnek a dr. D. jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó- és Vámhivatal Délalföldi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1494-1/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság í t é l e t e

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság í t é l e t e Az ügy száma: Kfv.I.35.076/2016/4. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság í t é l e t e A tanács tagjai:. Hajnal Péter tanácselnök és előadó bíró, Dr. Heinemann Csilla bíró, Huszárné dr. Oláh Éva bíró A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól 5/006. (VI..) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a születési támogatásr ól (a 0/007. (III.6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelttel, valamint a /007. (V.5.) Budapest XXI. Kerület

Részletesebben

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A végrehajtó működése körében illetőleg az eljárása során okozott kár megtérítéséért a kártérítési felelősség minden esetben - így akkor is, ha végrehajtói iroda

Részletesebben

1/2011. (IV.4.) BK vélemény

1/2011. (IV.4.) BK vélemény FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK VEZETŐJE 1055 Budapest V., Markó utca 16. Telefon: 268-4813 1/2011. (IV.4.) BK vélemény Amennyiben a bíróság elrendeli a tanú személyi adatainak a zárt kezelését,

Részletesebben

Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság!

Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság! Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság! felperes a Heves megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen elmaradt ellen elmaradt nyomozói pótlék kifizetése iránt (F/1) alatt csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselőm

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K. 32.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget. Pfv. IV.20.688/2007/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Krzyzewsky Beáta ügyvéd által képviselt Kft. felperesnek a dr. Kovács Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Papp László ügyvéd) által képviselt

Részletesebben

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna A bíróság határozatai Dr. Nyilas Anna 1. Az elsőfokú bíróság határozatai Ítélet Végzések Ítélet részei A jogerő szabályai Egyszerű kötőerő Alaki jogerő Anyagi jogerő Rendes perorvoslat Fellebbezés hivatalból

Részletesebben

8/2004. (III. 25.) AB határozat

8/2004. (III. 25.) AB határozat 8/2004. (III. 25.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot:

Részletesebben

Í t é l e t e t: A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Í t é l e t e t: A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság dr. Kárpáti József ügyvéd ( ) által képviselt Háttér Baráti Társaság

Részletesebben

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6.

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. A Fővárosi Ítélőtábla a személyesen eljárt I. rendű felperes neve (IV. rendű felperes címe) I. rendű, a dr. Bay Endre pártfogó ügyvéd (...) által képviselt, II.

Részletesebben

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete Győri Törvényszék 2.Kf.20.098/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

T. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (8200 Veszprém, Vár u. 19.) Siklórepül Szövetség (1037 Budapest, Toboz út 7.)

T. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (8200 Veszprém, Vár u. 19.) Siklórepül Szövetség (1037 Budapest, Toboz út 7.) T. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (8200 Veszprém, Vár u. 19.) Siklórepül Szövetség (1037 Budapest, Toboz út 7.) képviseletében: Kardos István elnök közigazgatási határozat felülvizsgálata

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 1. Az ügy rövid leírása Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 24.K.30.516/2008/3. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd ( Budapest, ) által képviselt ( Budapest, ) felperesnek a dr. Pomázi Miklós jogtanácsos által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

Telefon:

Telefon: F 3 Ugyiratszám: FVFO 02 20131446- Ugyintező: dr Csőreg Anko Fogyasztóvédelmi Főosztály Telefon: 06-1-459-7841 1111111 111111111 11111 Fax: 06-1-459-7739 O O O 4 7 7 6 I 2 O I 3 9 E-mail: csoregaeh.gov.hu

Részletesebben

Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT?

Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT? ILYEN MÉG NEM VOLT! Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT? MIE Konferencia, Győr 2016. november 25. dr. Klauber Zsófia Amiről szó lesz EUIPO előtti iparjogvédelmi eljárás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.190/4/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

III

III 44B DAPr T. F 7 7111 11117 11111111 III 1111117111 O 007412 320146 TEL. 459 7777 TFI FÁx 4597 766 UGYIRATSzAM. VFSO477/5/2O1 4 UGYINTÉzŐ: BAKoNYI ATTILA TELEFoN: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 FAx: +36-1-459-7766,

Részletesebben

V É G Z É S T: Felperes köteles a beavatkozó részére 5 000 Ft azaz Ötezer forint perköltséget megfizetni.

V É G Z É S T: Felperes köteles a beavatkozó részére 5 000 Ft azaz Ötezer forint perköltséget megfizetni. Tolna Megyei Bíróság Gf.17-97-000111/5.sz. A Tolna Megyei Bíróság a Független Rendőrszakszervezet Tolna Megyei Szervezete (7100 Szekszárd, Várköz u. 4.) felperesnek az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Budapest

Részletesebben