~ FÖVÁROSIMUNKAÜGYIBíRÓSÁG

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~ FÖVÁROSIMUNKAÜGYIBíRÓSÁG"

Átírás

1 " - UGYj,q.~7"SZA\., ~ FÖVÁROSIMUNKAÜGYIBíRÓSÁG :...:...- A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSOBB mint felülvizsgálati bíróság Mfv.E /2005/2. szám K'::;':[/)J.::!~_-:.,-:._.~~~ BI ~..".,-,\'..)GA..., :'r.,.. 2n05-as- o 5 1~: ' ", '-"0 :_:::.::/:;.\,~ o.;, i'.i ". '.. ~, : r-,,", ~'" '....,,_ '--':':"; '1" E 'Ir:'!~ ' :JGYiF:;, rs2:..::,:.~, ~'._, L ~~.",-~~;X:,~_--=...!:!IÓ;P~~~~.., " A Magyar Köztársaság Legfelsóbb Bírósága a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (1903 Budapest, Pf. 314., ügyintézó: nr. Király Gvörgy jogtanácsos) által képviselt és I. rendu, II. rendu felpereseknek az ORFK Gazdasági és Igazga tási Fóigazga tóság Jogi Fóosz tály Ál talános Jogi és Perképviseleti Osztály (1139 Budapest, Teve u. 4-6., ügyintézó: Dr. Bágyi Árpád kiemelt fóelóadó) által képviselt Országos Rendór-fókapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) I. rendu alperes, és a BRFK Hivatala Általános Jogi Csoport (1139 Budapest, Teve u. 4-6., ügyintézó Dr. Ármos Sándor jogtanácsos) ál tal képvisel t Budapesti Rendór-fókapi tányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) II. rendu alperes ellen egészségügyi szabadságra való jogosultság megállapítása és az alperesek marasztalása iránt a Fóvárosi Munkaügyi Bíróságon 5.M.456/2004. szám alatt megindított és a Fovárosi Bíróság 55.Mf /2004/3. számú közbensó ítéletével befejezett perében a jogeros közbenso ítélet ellen a II. rendu alperes részérol eloterjesztett felülvizsgálati k~relem elózetes vizsgálata alapján meghozta a következo v é g z é s t A Legfelsobb Bíróság a II. rendu alperes felülvizsgálati kérelmét elutasítja. E végzés ellen nincs lehetóség jogorvoslatra. I n dok o 1 á s A munkaügyi bíróság a közbenso ítéletében megállapította, hogy az I. és II. rendu felperesek gyermekeik 1 (egy) éves koráig jogosultak egészségügyi szabadságra.

2 - 2 - Mfv.E /2005/2. szám Az I. és a II. rendu alperes fellebbezése folytán eljárt Fovárosi Bíróság közbenso ítéletében az elsofokú bíróság közbenso ítéletét annak helyes indokai alapján helybenhagy ta [Pp (3) bekezdés]. A jogeros közbenso ítélet ellen a II. rendu alperes a Pp ának (2) bekezdés b) pont, ba) alpontja alapján felülvizsgálati kérelmet terjesztett elo, amelyben a jogszabályokkal összhangban álló új határozat meghozatalát, vagy annak hatályon kívül helyezését és a másodfokú bíróság új eljárásra és új ha tározat hoza talára utasítását kérte. Arra hivatkozott, hogya közbenso ítélet az ügy érdemi elbírálására kihatóan jogszabálysérto, és eldöntése során olyan elvi jelentoségu jogkérdés merült fel, amellyel kapcsolatban a Legfelsobb Bíróság a határozatainak hivatalos gyúj teményében közzétett módon még nem hozott döntést. A jogszabálysértést azzal indokolta, hogy a évi XLV. t~rvény 49. -a a Hszt át július 1-jével módosította, ennek ellenére az eljárt bíróságok a felperesek egészségügyi szabadságra vonatkozó igényét a hatályon kívül helyezett régi jogszabály alapján állapították meg, holott az egészségügyi szabadság igényijevételét mindkét felperes a módosított jogszabály hatálybalépése után kérte. A felülvizsgálati kérelem az ügy elbírálásával kapcsolatosan négy elvi jellegu jogkérdést is megfogalmazott. A Legfelsóbb Bíróság elsodlegesen Alkotmánybíróság a Pp (2) pontjait megsemmisítette. rámutat arra, bekezdésének hogy az a) és b) Erre figyelemmel a Pp (1) bekezdésében foglal tak alkalmazásával a felülvizsgálati kérelem elozetes vizsgálata során kizárólag abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogya felülvizsgálni kért határozat az ügy érdemi elbírálására kihatóan jogszabálysérto vagy sem [Pp (2) bekezdés]. A Legfelsobb Bíróság egyetért a felülvizsgálati kérelemnek azzal a felvetésével, hogy valamely jogosultság fennállását általában az igény érvényesítésekor hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni. A perbeli tényállás szerint azonban az I. rendu felperes június 28-án, a II. rendu pedig május 9-én szülte meg a gyermekét, amikor is a Hszt ának a) pontja szerint, ha a hivatásos állomány tagja no, gyermekápolás céljából egészségügyi szabadság illeti meg a not 1 évesnél fia talabb gyermek szopta tása círnén a gyermek 1 éves koráig.

3 - 3 - Mfv.E /2005/2.szám A Legfelsobb Bíróság egyetért a munkaügyi bíróság okfejtésével, miszerint a gyermekek megszületésével a felpereseknek az egészségügyi szabadságra vona tkozó alanyi jogosul tsága megnyíl t, arra gyermekeik 1 éves koráig jogosulttá váltak függetlenül attól, hogy mikor járt le a szülési szabadságuk, illetve az egészségügyi szabadságot mikor igényelték. A Hszt július 1-jétol hatályos 94. -a azokra vonatkozik, akiknek a gyermekük ezt követoen született. Az elsofokú bíróság közbenso ítéletét helybenhagyó jogeros közbenso ítélet a kifej tettekre figyelemmel az ügy érdemi elbírálására kihatóan nem jogszabálysérto, ezért a felülvizsgálati kérelmet a Legfelsobb Bíróság a Pp (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásával elutasított~. Az Itv. 57. (1) bekezdés a) pontja alapján a felülvizsgálati eljárás illetékmentes. ~ AZ Alkotmánybíróság a 42/2004. (XI.9.) AB. határozatával megsemmisítette a Pp (5) bekezdésének elso mondatát, amely az eljáró bíró határozatai ellen a jogorvoslatot kizárta. A Polgári perrendtartás ugyanakkor nem tartalmaz olyan jogorvoslatot, amely a Legfelsobb Bíróságnak a felülvizsgálati kérelem elozetes megvizsgálása tárgyában hozott határozata ellen igénybe veheto lenne. A Legfelsobb Bíróság ezért - a Pp. 275/B. -ára és a 222. (1) bekezdés ére tekintettel irányadó 220. (3) bekezdése alapján - tájékoztatta a felülvizsgálattal élo felet arról, hogy a jelen végzés ellen nincs lehetoség jogorvoslat eloterjesztésére. Budapest, április 20. Dr. Földényi Gyuláné s.k. bíró

4 . If A FÖVÁROSI BÍRÓSÁG mint másodfokú bíróság 55.Mf /2004/3. ~a; A Magyar Köztársaság nevében! A Fovárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (1903. Budapest, Pf. 314, ügyintézo: Dr. Király György jogtanácsos) által képviselt 1. rendu felperesnek és II. rendu felperesnek, ORFK Gazdasági és Igazgatási Foigazgatóság Jogi Foosztály Általános Jogi és Perképviseleti Osz\ály (1139. Budapest, Teve u. 4-6., ügyintézo: Dr. Bágyi Árpád kiemelt foeloadó) által képviselt Országos Rendor-fokapitányság (1139. Budapest, Teve u. 4-6.) 1.rendu alperes és BRFK Hivatala Jogi- Koordinációs és Panaszügyi Osztály (1139. Budapest, Teve u. 4-6., ügyintézo: Dr. Oláh Tamás jogi foeloadó) által képviselt Budapesti Rendor-fokapitányság (1139. Budapest, Teve u. 4-6.) II. rendu alperes ellen, szolgálati viszonnyal kapcsolatos határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fovárosi Munkaügyi Bíróság 5.M.456/2004/6. számú közbenso ítélete ellen, az 1. rendu alperes 8., a II. rendu alperes 10. sorszámú fellebbezése folytán meghozta a következo KÖZBENSÖ ÍTÉLETET A másodfokú bíróság az elsofokú bíróság közbenso ítéletét helybenhagyja. A közbenso ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek. INDOKOLÁS Az elsofokú bíróság a bizonyítékok mérlegelésévei helyesen állapította meg a tényállást és helytálló az alapított érdemi döntése is. A másodfokú bíróság ezért az elsofokú bíróság ítéletét a Pp.253..(2) bekezdése értelmében, figyelemmel a Pp.254..(3) bekezdésében foglaltakra. annak helyes indokai alapján heiybenhagyta.

5 . 55.Mr /2004/ A felperesek fellebbezése kapcsán a másodfokú bíróság rámutat arra, hogy sem az évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt) szövegéböl, sem a szerkezetéböl nem következik az, hogya felperesek az egészségügyi szabadságot csak a szülési szabadság lejárta után vehetik igénybe. A Hszt. hatályos 89..(1) bekezdése szerint a hivatásos állomány tagja alap-, pót-, egészségügyi, szülési és illetmény nélküli szabadságra, továbbá a gyermek születése esetén járó munkaidö-kedvezményre jogosult. A jogszabályi rendelkezés a felsorolásban az egészségügyi szabadságra jogosultságot a szülési szabadságot megelözöen tartalmazza. Ugyanezt tükrözi a Hszt.95. -ának (5) bekezdése is. E szerint a nönek - ha nem veszi igénybe a 94. -ban engedélyezett egészségügyi szabadságot - a szoptatás elsö hat hónapjában naponta kétszer 1 óra, ezt követöen a 9. hónap végéig naponta 1 óra munkaidökedvezmény jár. Ikrek esetében a munkaidö-kedvezmény az ikrek számának megfelelö mértékbenjár. A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekböl a másodfokú bíróság álláspontja szerint az következik, hogyafelpereseknek választási lehetöségük volt atekintetben, hogy az egészségügyi szabadságot, vagy a szülési szabadságot kívánják igénybe venni a szülést követöen. Ezt \erösíti meg a Hszt.96..(l) bekezdés a.) pontja, amely választás nem engedve, nevesíti, hogy a hivatásos állomány tagjának kérelmére az illetmény nélküli szabadságot a szülési szabadság letöltése után kell engedélyezni. A másodfokú bíróság osztotta az elsöfokú bíróság azon jogi álláspon~át, hogya felperesek egészségügyi szabadságra való jogosultsága tekintetében az igény esedékessé válása az irányadó, amely a gyermekeik születésével nyílt meg. Tekintettel arra, hogyafelpereseknek július "l-jét megelözöen születtek a gyermekei, így öket ezt követöen választási lehetöség illette meg a szülési szabadság, vagy az egészségügyi szabadság igénybevétele tekintetében. Az Alkotmánybíróság határozatait illetöen a II. rendu alperes fellebbezési érvelése helytálló, azonban a szerzett jogra hivatkozás olyan általános jogelv, amely azt a következtetést támasztja alá a perbeli esetben, hogy az igény esedékességekor hatályos jogszabály alapján kell elbírálni a felperesi igényeket, ez pedig a szülések idöpontja. A közbensö ítéletre tekintettel a perköltségröl, illetékröl rendelkezni nem kellett. Budapest, október 29. Dr. Zubovics Lászlóné s.k. a tanács-elnöke Siposné dr.takács Ágnes s.k. elöadó bíró Mészárosné dr.szabó Judit s.k. bíró ~ kia~eléül: UjváriAntalné

6 ,., Fovárosi Munkaügyi Bíróság 1055 Budapest, Markó u M. 456/2004/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fovárosi Munkaügyi Bíróság a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (1903 Budapest, Pf.: 314.ügyintézo: dr. Király György) által képviselt 1. r. felperesnek és dr. Tóth Katalin jogtanácsos (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) által képviselt II. r. felperesnek, Országos Rendor-fokapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) 1. r. alperes és dr. Oláh Tamás jogi fóeloadó (BRFK Hivatal Általános Jogi Csoport, 1139 Budapest, Teve u. 4-6.) Budapesti Rendor-fokapitányság (1139Budapest, Teve u. 4-6.) II. r. alperes ellen szolgálati viszonnyal kapcsolatos határozat felülvizsgálata iránt in~ított perében meghozta a következo.. közbenso ítéletet: A bíróság megállapítja, hogy 1. és II. rendu felperesek gyermekeik 1 (egy) éves koráig jogosultak egészségügyi szabadságra. Az ítélet ellen fellebbezésnek van helye, amelyet a kézbesítéstol számított 15 napon belül a Fovárosi Bírósághoz címezve, a jelen bíróságon lehet 5 példányban eloterjeszteni. A felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálását. Ha a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul, a fellebbezo fél a fellebbezésben kérheti tárgyalás megtartását. Indokolás:

7 2 " A bíróság a felperesek keresetlevele, alperesek ellenkéreime, a felek nyilatkozatai és a csatolt iratok alapján a következoket állapította meg: Az 1. r. felperes 2001-tol kiemelt fö,eloadókéntteljesít szolgálatot a II. r. alperesnél. A június 28. napján született gyermeke után december 13. napjáig szülési szabadságon, azt követoen pedig rendes szabadságon, saját jogon egészségügyi szabadságon volt, így gyermekgondozási díjat nem igényelt. A II. r. felperes 1997-tol fönyomozóként teljesít szolgálatot a II. r. alperesnél. A május 9. napján született gyermeke után október 23-ig szülési szabadságon volt, október 24. napjától havi ,- Ft összegu gyermekgondozásidíjban részesül. Az 1. r. felperes október 6. napján, II. r. felperes november 3. napján fordult az állományilletékes parancsnokhoz egészségügyi szabadság engedélyezése végett. Az 1. r. felperes kérelmét november ll-i keltezéssel, II. r felperes kérelmét november 27-éveI utasította el az állományilletékesparancsnok. Ezek után az 1. r. felperes2003. november 18. napján, II. r. felperes december 5. napján szolgálatipanasztteijesztettelo. Az állományilletékesparancsnoka szolgálatipanasznak nem adott \ helyt,ezért azokataz elöljáróparancsnokhozteijesztettefel. Az elöljáróparancsnokaz I. r. felperes szolgálati panaszát a december 15-i keltezésu, J-160/2003. számú; II. r. felperes szolgálati panaszát a január 12-i keltezésu, J-171/2003. számú határozatában utasította el. A határozatok indokolása szerint a felpereseknek azért nem jogosultak az egészségügyi szabadságra, mivel a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLID. törvényt (a továbbiakban: Hszt.) módosító évi XLV. törvény "2003. július 1-jei hatállyal megszüntette a hivatásos állományú noket a gyermek szoptatása,-címén alanyi jogon megilleto egészségügyi szabadságot: "Miután a törvénymódosításnak - az általánosjogelvnek megfeleloen- nincs visszaható hatálya, ezért június 30-ával bezárólag csak azokat illeti meg a szerzett jog alapján az egészségügyi szabadság, akik részére a korábbi jogszabályok alanyi jogon engedélyezték azt, és annak igénybevételét afenti idopontig megkezdték. Azok viszont, akik ugyan még a törvénymódosítás hatálybalépése elott szültek, de a szülési szabadságuk csak 2003.július OJ-jétkövetoenjár le, vagy már azt követoen szültek, csak a módosított szabályok szerint vehetik igénybe a gyermekápolás címén oket megilleto egészségügyi szabadságot. " Az I. r. felperes január 16. napján, a II. r felperes február 27. napján fordult keresettel a bírósághoz. Ebben az egészségügyi szabadságra való jogosultságuk megállapítását kérték. Alperesként a szolgálati helyük szerinti fegyveres szervet és az elöljáró parancsnok szolgálati helye szerinti fegyveres szervet egyaránt megjelölték. Keresetükben annak megállapítását kérték, hogy a gyermekük egy éves koráig egészségügyi szabadságra jogosultak. A felperesek a tárgyaláson módosított keresetükben az alperesek marasztalását is kérték, annak összegét adatok hiányában megjelölni azonban nem tudták. Az alperesek a kereset elutasítását kérték. A felperesek keresete a jogalapot illetoen megalapozott, errol a bíróság a Pp (3) bekezdése szerint közbenso ítélettel határozott.

8 Fövárosi Munkaügyi Bíróság 5.M. 456/2004/6. 3 A jogvita elbírálása végett a bíróságnak abban a jogkérdésben kellett döntenie, hogy a Hszt ának július 1'.napjától hatályos módosítása érintette-e a felperesek egészségügyi szabadságra valójogosultságát. A Hszt a szerint a hivatásos állomány tagja alap-, pót-, egészségügyi, szülési és illetmény nélküli szabadságra, továbbá gyermek születése esetén járó munkaidokedvezményre jogosult. A Hszt szeptember l-jétol hatályos 94. -ának a) pontja a következoképpen rendelkezett: "Ha a hivatásos állomány tagja no vagy gyermekét egyedül neveloférji, ot gyermekápolás céljából egészségügyi szabadság illeti meg az alábbiak szerint: aj a not Jévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetoleg a not és a gyermekét egyedül neveloférjit a gyermek ápolása címén a gyermek J éves koráig." A évi XLV. tv a a Hszt át a következoképpen módosította: lia hivatásos állomány tagját gyermekápolás céljából egészségügyiszabadság illeti meg az alábbiak szerint: aj az anyát, ha Jévesnél fiatalabb, kórházi ápolás alatt álló gyermekét szoptalja; bj az anyát, az egyedülálló apát, a neveloszülot, valamint a helyettes szülot, ha beteg gyermekétápolja,a gyermekj éveskoráig." A 127..(1)bekezdéseszerinta 2003.évi XLV. törvény július l-jével lépett hatályba. A törvény némely módosító szabály hatálybalépésére eltéro szabályokat állapított meg, ezek között azonban a Hszt át módosító 49.. nem szerepelt. A~ Alkotmánybíróság több határozatában elvi jelentoséggel rámutatott arra, hogy az Alkotmány 2. -ának (1) bekezdésében deklarált "a jogállamisághoz hozzátartozik a szerzett jogok tiszteletben tartása" [(62/1993. (XI. 29.) AB határozat, ABH.364,367.)] Az Alkotmánybíróság iránymutatásának nem csupán a tekintetben van jelentosége, amikor egy jogszabályalkotmányosságának kérdése felmerül, hanem egy jogszabálynak a jogvita eldöntéséhez szükséges értelmezését illetoen is. A perbeli esetben annak van jelentosége, hogy a felperesek számára mikor nyílt meg a gyermekeik után járó egészségügyi szabadságra való jogosultság. Mivel a felpereseknek július l-jét megelozoen szülték meg gyermekeiket, ok ettol kezdodoen - gyermekeik egy éves koráig - jogosultakká váltak a Hszt a) pontjában foglalt egészségügyi szabadságra. Ez a rendelkezés nem szabta/nem szabja feltételül a szülési szabadság lejártát. Ebbol következik, hogy semmiféle jelentosége nem lehet a jogosultságuk szempontjából annak, hogy az egészségügyi szabadságot nem a gyermekük megszületésétol kezdodoen igényelték. A jogosultságuk fennállását illetoen nem annak van jelentosége, hogy mikor jelentették be igényüket az e'gészségügyi szabadságra, hanem annak, hogy a jogosultságukmikor nyílt meg számukra. Ebbol következik az, hogy a Hszt ának módosítsa semmiféle kihatással nincs a felperesek szerzett jogára. A Hszt július l-jétol hatályos 94. -a kizárólag azokra vonatkozhat, akiknek a gyermeke július l-én vagy azt követoen született. Tévesen tulajdonított az elöljáró parancsnok határozata meghatározó jelentoséget annak, hogy mikor kértek, illetoleg kaptak engedélyt a hivatásos állomány tagjai az egészségügyi szabadságra. Való igaz, hogy a Hszt. 97..(1) bekezdése - a szabadság közös szabályai címszó alatt - úgy rendelkezik, hogy a szabadság engedélyezésére az állományilletékes parancsnok jogosult. A szülési szabadság, az egészségügyi szabadság azonban alanyi jogon illeti meg a hivatásos állomány tagját. Ezekben az esetekben valójában nem az állományilletékes parancsnok engedélyétol függ, hogy a hivatásos állomány tagja igénybe veheti-e a szülési szabadságot. Az engedélyezésnek, azaz az állományilletékes parancsnok mérlegelésének foképpen az alap- és pótszabadság kiadásának idopontját illetoen van jelentosége és azokban az esetekben, amikor a jogosultság feltételeinek vizsgálatához (például: valóban magáneros lakásépítésbe kezdett-e az állomány tagja) meghatározott

9 4 tények, körülmények vizsgálata szükséges. Utóbbi esetekben a feltétel teljesülése esetén az állományilletékes parancsnoknak nincs mérlegelési joga, azaz valójában nincs engedélyezési jogköre. Ebbol következik, hogy a felperesek egészségügyi szabadságát illetoen az állományilletékes parancsnok "engedélye" nem lehet jogalapító intézkedés. Teljesen téves az 1.ralperes ellenkérelmében kifejtett jogi érvelés. Eszerint a Hszt ának július 1-jétol hatályos rendelkezését úgy kell értelmezni, hogy ettol az idoponttói minden személy, aki a Hszt. 94..a) pontja alapján részesül egészségügyi szabadságban elveszti ezt a jogosultságát. Amennyiben a jogszabály így volna értelmezheto, az valóban felvetné a évi XLV. törvény 49. -ának és 127..(l) bekezdésének alkotmányellenességét. Jóllehet a Hszt a) pontja olyan jogosultságot biztosított a hivatásos állomány tagjainak, amelyben más foglalkoztatottak (Mt., Kjt., Ktv. alapján foglalkoztatottak) nem részesülhettek, ez azonban nem eredményezheti azt, hogy a jogosultságuk egyik napról a másikra megvonható lenne. E tekintetben a felperesek által hivatkozott 43/1995. (VI. 30.) AB határozat egyértelmu iránymutatást tartalmaz. Fentiekre tekintettel a bíróság a rendelkezo részben foglaltak szerint határozott. A bíróság az összegszerüség kérdésében az eljárást a közbenso ítélet jogerore emelkedését követoen folytatja. \ \ A fellebbezés lehetoségét a Pp (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezés elbírálásának módjáról a Pp. 256/A-D. -ai tartalmaznak rendelkezéseket. Budapest, április 15. napján..--","... U "lt"": },. 'o,.,,1..1'" ~ />.,~., <.,,,:.\ 'ol '')., 'i;\ Dr. Handó Tünde Ct<. \: '} ~ ""~,,-'1.' t) ~. a tanács elnöke, az aláírásban akadályozott Tóth Józsefué és Bíró Eva. '1.p,y* ;~.? ülnökök helyett is. I!I>J ~J-' A kiadmány hi~~j 'ÜI. kiadójet G

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

Fővárosi Munkaügyi Bíróság

Fővárosi Munkaügyi Bíróság Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V., Markó u. 27. 23.M.684/2003/8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Bp., Pf.: 52., eljáró képviselő:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22. M. 1527/2004/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről eljáró dr. Tordai Gábor (0388 Budapest, Pf.: 52.) által

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V. Markó u. 27. 8.M.4118/2000/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1077 Budapest, Király u. 71., üi: dr.

Részletesebben

Pest Megyei Munkaügyi Bíróság

Pest Megyei Munkaügyi Bíróság Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 1.M.1000/2002/10. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) felperesnek a Független

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 5.M. 406/1997/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Független Rendőrszakszervezet Jogi Képviseleti Szolgálat (1388 Budapest, Pf. 52. ügyintéző:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 10.M.2968/1999/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet Központi Koordinációs Iroda Jogsegély-szolgálata

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Szegedi Munkaügyi Bíróság 6.M.46/2000/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Szegedi Munkaügyi Bíróság dr. Csányi Éva jogtanácsos (Független Rendőr Szakszervezet Központi Koordinációs irodája 1388 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.2131/2003/14. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről ügyintézőkényt eljáró Dr. Tordai Gábor (1383 Budapest,

Részletesebben

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3.

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf.50.422/2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Magyar Autóklub (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1.M.10016/1998-2. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt A.K. felperesnek a Budapesti Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! a FŐVÁROSI BÍRÓSÁG mint másodfokú bíróság 55.Mf.29716/2002/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52., eljáró

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : Gyulai Munkaügyi Bíróság 3.Mpk.50.044/1999/4.szám A Gyulai Munkaügyi Bíróság Dr. Topánka Erika által képviselt Független Rendőr Szakszervezet (1077 Budapest, Király u. 71., levélcím: 1388 Budapest, Pf.:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 1 0 2 7 24.M.3696/2005/11. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1077 Budapest, Király

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 18.M. 529/2001/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt, B. P. I. rendű és B.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Gyulai Munkaügyi Bíróság 3.M.491/2002/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Gyulai Munkaügyi Bíróság dr. Csányi Éva jogtanácsos (Független Rendőr Szakszervezet 1077 Budapest, Király u. 71., 1388 Pf.: 52.)

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kaposvári Munkaügyi Bíróság 2.M.733/2000/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet dr. Topánka Erika képviselő által képviselt K. Z. felperesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Miskolci Munkaügyi Bíróság

Miskolci Munkaügyi Bíróság Miskolci Munkaügyi Bíróság 9.M.1310/2000/4.sz. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőr Szakszervezet Jogi Képviseleti Szolgálata által képviselt L. M. felperesnek a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

í t é l e t e t: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság a dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Mészáros Győző, ügyvéd 1076 Budapest, Dózsa Gy. u. 68. I/5.) által képviselt Banco Primus S. A. (Portugália

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52. 33.M.1356/2006/2006/6. A Magyar Köztársaság nevében! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság dr. Oláh Tamás jogász, Független Rendır Szakszervezet KKI Jogsegélyszolgálata

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V. Markó u. 27. 1055 4.M.2875/1999/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.) ügyintéző:

Részletesebben

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja.

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja. . M A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2.) által képviselt szám alatti ) felperesnek - Klincsik

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság Kecskeméti Munkaügyi Bíróság 6000 Kecskemét, Rákóczi út 17-19. 3.M.956/2001/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Kecskeméti Munkaügyi Bíróság Dr. Csányi Éva jogtanácsos (Független Rendőr Szakszervezet, 1077

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3064/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3064/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 1572 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3064/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő végzést: Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

Fővárosi Munkaügyi Bíróság

Fővárosi Munkaügyi Bíróság Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.5011/2001/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet ( Budapest, 1388 Pf.: 52., ügyintézője dr. Csányi Éva jogtanácsos)

Részletesebben

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html 1. oldal, összesen: 5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSBB BÍRÓSÁGA 3/2006. KJE szám A Magyar Köztársaság nevében! A Magyar Köztársaság Legfelsbb Bíróságának közigazgatási jogegységi tanácsa a 2006. március

Részletesebben

v é g z é st: Megállapítja, hogy az alperes (nyolcezer) felülvizsgálati illeték visszatérítésére jogosult. I n d o kol

v é g z é st: Megállapítja, hogy az alperes (nyolcezer) felülvizsgálati illeték visszatérítésére jogosult. I n d o kol ~ ~ loqq ~ (Ill>'" 'o" L. '\ ~ A Magyar Köztársaság Legfelsobb Bírósága mint felülvizsgálati bíróság ""JI~~o:!'.n: 1999-03- 1 2 I ""!U)"N'' '.'-=-- Stl fl.1$ II KEHULE~ \ WL'

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság 3.M.527/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.; ügyintéző: dr. Csányi Éva

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! KÖZBENSŐ ÍTÉLETET. 6000 Kecskemét. Rákóczi út 17-19. 3.M.531/2000/5.

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! KÖZBENSŐ ÍTÉLETET. 6000 Kecskemét. Rákóczi út 17-19. 3.M.531/2000/5. Kecskeméti Munkaügyi Bíróság 6000 Kecskemét Rákóczi út 17-19. 3.M.531/2000/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Kecskeméti Munkaügyi Bíróság dr. Topánka Erika szakszervezeti képviselő /Független Rendőr

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 1.M.407/2007/15 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság által képviselt felperesnek által képviselt Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest,

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Veszprémi Munkaügyi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!.. jogtanácsos által képviselt.. (.. sz. alatti lakos) felperesnek,.. ügyvéd által képviselt Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (8200 Veszprém,

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.2200/2004/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről eljáró dr. Csányi Éva jogtanácsos (0388 Budapest, Pf. 52.)

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 12.M.8/2006/7. A Magyar Köztársaság nevében! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság a dr. Tordai Gábor jogtanácsos (a Független Rendır Szakszervezet részérıl, 1388 Budapest, Pf.: 52.)

Részletesebben

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám 2.PÍ.21.046/2016/6. szám A Kaposvári Törvényszék mint másodfokú bíróság a dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2. III/18.) által képviselt szám alatti lakos felperesnek - dr. Fábián Bernadett

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 21.M.496/2004/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (üi.: dr. Csányi Éva jogtanácsos,

Részletesebben

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 3.M.719/2001/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.) által képviselt Z. Gy. felperesnek

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52. 22.M.2172/2005/8. A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság dr. Csányi Éva jogatanácsos (1537 Budapest, Pf. 353.) által képviselt

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s

v é g z é s t : I n d o k o l á s A a Dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Bencze Péter ügyvéd) által képviselt Magyar Szocialista Párt (kérelmező címe) kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

Fővárosi Munkaügyi Bíróság

Fővárosi Munkaügyi Bíróság Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V., Markó u. 27. 23.M.3395/00/3. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (eljáró képviselő: dr. Plecskó Gyula jt.)

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3153/2015. (VII. 24.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3153/2015. (VII. 24.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3153/2015. (VII. 24.) AB végzés 2397 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3153/2015. (VII. 24.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Részletesebben

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete Pécsi Törvényszék 11.G.20.973/2013/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.16.

Részletesebben

Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság

Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság 1.M.473/2002/5.szám A Magyar Köztársaság Nevében! M.P. felperesnek a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Zalaegerszeg, Balatoni u. 4. szám alatti alperes ellen ruházati pénz

Részletesebben

Í T É L E T E T : A le nem rótt (huszonegyezer) Ft eljárási illetéket az állam viseli.

Í T É L E T E T : A le nem rótt (huszonegyezer) Ft eljárási illetéket az állam viseli. 1 Az Dr. Szegedi Zsolt ügyvéd (4400 Nyíregyháza, Iskola u. 3/b. 1/3.) által képviselt Nagy Róbert (3200 Gyöngyös, Zöldhíd u. 11. 1/2/1.) felperesnek Dr. Szabó Attila ügyvéd (3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1055 Budapest, V. Markó u. 27. 4.M. 372/1999/13. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt Dr. L. R., I.r. felperesnek,

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3135/2015. (VII. 9.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3135/2015. (VII. 9.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 2230 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3135/2015. (VII. 9.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő végzést: Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 20.K.33.725/2006/18. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd által képviselt felperesnek, a dr. Balogh Edina jogtanácsos (hivatkozási szám: ) által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.986/2014/3. Kúria mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Soltész Beatrix ügyvéd) által képviselt felperesnek a személyesen eljáró alperes ellen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Veszprémi Munkaügyi Bíróság 3.M.668/2003/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőr Szakszervezet által képviselt (1388 Budapest, Pf.: 52.) K. B. felperesnek a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Zalaegeszegi Munkaügyi Bíróság 1.M.107/1999/7.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf. 52.) által képviselt Gy. Gy. felperesnek a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság,

Részletesebben

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf.20.875/2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf.20.875/2013/7/1 számú végzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/57 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

HATÁROZATOT. A Hivatal 4090/2016. számú határozata alapján víziközmű-szolgáltatói engedéllyel (a továbbiakban: Szolgáltatói engedély) rendelkező

HATÁROZATOT. A Hivatal 4090/2016. számú határozata alapján víziközmű-szolgáltatói engedéllyel (a továbbiakban: Szolgáltatói engedély) rendelkező t-.1:'a~ 2017-04- 05 Magyar Energetikai és Közm.ű-szabályozási Hivatal 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52 Tel.: +36 1 45Y 7777 www.mekh.hu Kérjük, beadványában hivatkozzon ügyiratszámunkra! Ügyiratszám:

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3180/2015. (IX. 23.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3180/2015. (IX. 23.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3180/2015. (IX. 23.) AB végzés 2585 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3180/2015. (IX. 23.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3075/2015. (IV. 23.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3075/2015. (IV. 23.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3075/2015. (IV. 23.) AB végzés 1669 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3075/2015. (IV. 23.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 12.M.1632/2006/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a dr. Topánka Erika jogtanácsos (a Független Rendőr Szakszervezet részéről, 1388 Budapest, Pf.: 52.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Miskolci Munkaügyi Bíróság 9.M.484/1998/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőrszakszervezet (Budapest, VI. Ötvös u. 7., Ügyintéző: dr. Szöllősi Tibor jogi képviselő 1077 Budapest, Király

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! NEM JOGERŐS!!! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.1798/2004/12. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről eljáró dr. Topánka Erika jogtanácsos (1077

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3114/2015. (VI. 23.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3114/2015. (VI. 23.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3114/2015. (VI. 23.) AB végzés 1987 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3114/2015. (VI. 23.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Részletesebben

Í t é l e t e t. Ez ellen az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye. I n d o k o l á s

Í t é l e t e t. Ez ellen az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye. I n d o k o l á s A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.950/2014/3. szám A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda, ügyintéző: dr. Hámori Péter által képviselt felperesnek Dr. Kovács Kornélia ügyvéd által képviselt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 28.M.3818/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet Jogsegélyszolgálata (1388 Budapest, Pf. 52., üi.: dr. Tordai Gábor

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3071/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz eljárás tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3071/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz eljárás tárgyában meghozta a következő. 3071/2015. (IV. 10.) AB végzés 1611 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3071/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz eljárás tárgyában meghozta

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA 1/2003. KPJE A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! jogegységi határozatot

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA 1/2003. KPJE A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! jogegységi határozatot A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA 1/2003. KPJE A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Közigazgatási és Polgári Jogegységi Tanácsa 2003. április 9. napján megtartott

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 15/2018. (X. 8.) AB HATÁROZATA

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 15/2018. (X. 8.) AB HATÁROZATA 1860 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 15/2018. (X. 8.) AB HATÁROZATA a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3133/2015. (VII. 9.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3133/2015. (VII. 9.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3133/2015. (VII. 9.) AB végzés 2219 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3133/2015. (VII. 9.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.068/2013/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.01.03.

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3041/2015. (II. 20.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3041/2015. (II. 20.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 1360 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3041/2015. (II. 20.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő végzést: Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

Győri Ítélőtábla Pf.III /2015/3. szám

Győri Ítélőtábla Pf.III /2015/3. szám A közgyűlési határozat felülvizsgálata iránt a tagot önállóan megillető keresetindítási jog több tag általi gyakorlása nem eredményez egységes pertársaságot. Alkalmazott jogszabályok: Ptk. 62. (6) bekezdés,

Részletesebben

ÜGYFELES. felülvizsgálati kérelmet

ÜGYFELES. felülvizsgálati kérelmet ÜGYFELES Tisztelt Legfelsőbb Bíróság!... korábban meghatalmazással igazolt jogi képviselőim útján a Pest megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen nyomozói pótlék megfizetése iránt indított perében, a

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3130/2015. (VII. 9.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3130/2015. (VII. 9.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3130/2015. (VII. 9.) AB végzés 2201 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3130/2015. (VII. 9.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3246/2015. (XII. 8.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3246/2015. (XII. 8.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3246/2015. (XII. 8.) AB végzés 2981 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3246/2015. (XII. 8.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Nevében!

A Magyar Köztársaság Nevében! Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság M.705/2001/7. szám A Magyar Köztársaság Nevében! A Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság Dr. Csányi Éva jogtanácsos (1077. Budapest, Király u. 71. szám) által képviselt O. M. felperesnek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-ei rendes, nyílt ülésére. elbírálására

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-ei rendes, nyílt ülésére. elbírálására Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3006/2015. (I. 12.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmány bíróság tanácsa alkotmány jogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3006/2015. (I. 12.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmány bíróság tanácsa alkotmány jogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3006/2015. (I. 12.) AB végzés 1053 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3006/2015. (I. 12.) AB VÉGZÉSE alkotmány jogi panasz visszautasításáról Az Alkotmány bíróság tanácsa alkotmány jogi panasz tárgyában meghozta a következő

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s 17.Pkf.26.787/2014/2. A Fővárosi Ítélőtábla az Árvay és Neuberger Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Neuberger Anita) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi

Részletesebben

Könyvek

Könyvek EH 2016.10.K29 A bejegyzési kérelmet benyújtó ügyvéd nem minősül az 1997. évi CXLI. tv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosultnak. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA JOGSEGÉLYSZOLGÁLATA

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA JOGSEGÉLYSZOLGÁLATA FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA JOGSEGÉLYSZOLGÁLATA Cím: 1131 Budapest, Visegrádi utca 116. Levélcím: 1388 Budapest Pf.: 52. Telefon: 451-7813, 451-7814 Fax: 451-7829 BM: Telefon:

Részletesebben

Rendhagyó törvényházi szeminárium a közigazgatási perrendtartásról

Rendhagyó törvényházi szeminárium a közigazgatási perrendtartásról Rendhagyó törvényházi szeminárium a közigazgatási perrendtartásról - a sorozat ötödik része az új eljárási kódex alapján közigazgatási pernek minősülő közszolgálati jogvitákról szól - 1. Bevezetés A Polgári

Részletesebben