J E G Y Zİ K Ö NYV. Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága január 25-én tartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Zİ K Ö NYV. Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről"

Átírás

1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága január 25-én tartott üléséről Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottság január 25-én, kor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményi Művelődési Otthonában megtartotta ülését. Jelen volt 27 bizottsági tag (ebből 17 fő DSc), távol volt 6 bizottsági tag. Jelen volt: Ács Tibor, Csikány Tamás, Dombrády Loránd, Felházi Sándor, Haig Zsolt, Halász László, Kende György, Janza Károly, Kiss Zoltán László, Kovács László, Kőszegvári Tibor, Lakatos László, Michelberger Pál, Munk Sándor, Nagy László, Óvári Gyula, Padányi József, Resperger István, Simai Mihály, Solymosi József, Svéd László, Szabó József, Szabó Miklós, Szabó Péter, Szenes Zoltán, Tömösváry Zsigmond, Ungvár Gyula Távol volt: Deák János, Gőcze István, Harai Dénes, Horváth Miklós, Matus János, Ronkovics József, NAPIREND 1. Tájékoztató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulásáról, tudományos terveiről. Előadók: Patyi András, az NKE rektora és Nemeslaki András, az NKE tudományos és nemzetközi rektorhelyettese, 2. Beszámoló a bizottság 2011-es tevékenységéről Felelős: Szenes Zoltán elnök 3. A bizottság 2012-es munkaprogramjának megtárgyalása és elfogadása. Felelős: Szenes Zoltán elnök, Kovács László titkár 4. Köztestületi tagfelvételi kérelmek megtárgyalása (Fridrik József, Hajdú Ferenc, Horváth János Csaba). Előadó: Halász László alelnök, az ad-hoc bizottság vezetője 5. Köztestületi tagfelvételi kérelmeket vizsgáló ad-hoc bizottság kiegészítése. Felelős: Szenes Zoltán elnök, Kovács László 6. Időszerű ügyek. Felelős: Szenes Zoltán elnök 1

2 Szenes Zoltán elnök megállapította az ülés határozatképességét, majd köszöntötte a HTB tagjait és ismertette a már előzetesen megküldött napirendi pontokat. Külön köszöntötte Patyi Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) új rektorát és Nemeslaki Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) új tudományos rektorhelyettesét. Ezt követően, a jelenlévők néma felállással adóztak a nemrég elhunyt Móricz Lajos ny. ezredes emlékének. Az előterjesztésben szereplő napirendi pontokkal a bizottság tagjai egyetértettek. Első napirendi pont Tájékoztató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulásáról, tudományos terveiről Szenes Zoltán tájékoztatta a HTB tagjait, hogy az NKE megalakulásával, január elsejével az egyetemnek három kara van (Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK), Közigazgatás-tudományi Kar (KTK), Rendészettudományi Kar (RTK). Röviden bemutatta a vendégeket. Kérte a HTB tagjait, röviden tájékoztassák az egyetem vezetését (rendfokozatuk, oktatói beosztásokon kívül) kutatási tevékenységükről, szakmai hovatartozásukról, tudományos fokozatukról, milyen szerepet töltenek be a tudományos munkában, kutatásban, minősítésben. A 33 fős HTB egy interdiszciplináris bizottság, melynek képviselői hadművészet, katonai műszaki tudomány, katona egészségügy, hadtörténelem, katonaszociológia és csatlakozó területeken dolgozó kollégák. A bizottságban 19 fő rendelkezik az MTA doktora tudományos címmel, és 3 fő akadémikus. A bizottsági tagok röviden ismertették szakmai és tudományos életútjukat Szenes Zoltán felkérte az NKE új vezetőit, hogy az Egyetemről, annak működéséről tartsanak tájékoztatást a HTB tagjainak. A tájékoztató előtt Patyi András és Nemeslaki András úr röviden ismertették tudományos életútjukat. Patyi András megköszönte a meghívást, és elmondta, a hadtudománynak a magyar tudományban mély és komoly hagyományai vannak. Az új egyetemnek legfontosabb küldetése, hogy ne csak múltja legyen, hanem jövője is. Van fundamentum, amire lehet építeni. Elmondta, hogy a magyar felsőoktatási rendszer részeként a közigazgatási, rendészeti és katonai képzést folytató Nemzeti Közszolgálati Egyetem tevékenységének célja a közigazgatást, a hon- és rendvédelmet érintő tevékenységet végző szakemberek képzése, a hon- és rendvédelmi szervek tiszti utánpótlásának biztosítása, valamint az egységesülő közszolgálati életpályák közti átjárhatóság megteremtése. A három fenntartó miniszter (honvédelmi, közigazgatási és igazságügyi, valamint a belügyminiszter) jogköreit egy Fenntartói Testületben egyesítve közösen irányítja és felügyeli az intézményben folyó oktató-, kutató- és nevelőmunkát. Tájékoztatta a bizottságot, hogy az NKE vezetésének központját a volt Zrínyi egyetem épületében alakították ki, a karok pedig egyelőre ugyanott működnek, ahol a jogelődök: a hadtudományi és honvédtisztképző kar a Hungária körúton - ahol az NKE vezetése is -, a rendészettudományi kar a XII. kerületi Farkasvölgyi úton, az államigazgatási képzés pedig továbbra is a XI. kerületi Ménesi úton zajlik. A három kar alkotja a törzsszervezetét az egyetemnek, ehhez csatlakozik még az Egyetemi Központ a volt Ludovika Akadémia épületében. A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia (latinos nevén: Ludoviceum), röviden Ludovika Akadémia a magyar katonai felsőoktatás legmagasabb képzési szintjét 2

3 nyújtó intézménye volt az 1945 előtti Magyarországon. Az intézmény 1836-ban elkészült monumentális főépülete a Ludovika téren áll. Az épület fejlesztésének előkészítése kommunikációs stoppal - kormánybiztos irányítása alatt van. A főépületben, a központi kampuszon a rektori központon kívül még két kar is elhelyezésre kerül. Az egyetem szervezeti felépítéséről szólva elmondta, hogy a központi szervezet feltöltése folyik. Tevékenységét négy rektorhelyettes - Nemeslaki András, a NKE tudományos rektorhelyettese, Virányi Gergely ny. hőr. dandártábornok, a NKE oktatási rektorhelyettese, Imre Miklós, a NKE közszolgálati rektorhelyettese, Padányi József mk. ezredes, a NKE stratégiai rektorhelyettese - segítségével végzi. Az NKE-nek a három kar mellett három intézete van: a Nemzetbiztonsági, a Katasztrófavédelmi és a Nemzetközi Intézet. Katasztrófavédelmi Intézet vezetője Bleszity János tűzoltó altábornagy. Katasztrófavédelmi Intézet fogja egyesíteni az eddig két intézményhez tartozó kérdéseket. Ennek az intézetnek teljes állományát a BM OKF biztosítja, nem az egyetem költségvetését terheli az intézet működtetése. A Nemzetbiztonsági Intézet - amely nemzetbiztonsági tisztjelölteket képez - szervezés alatt áll. Az intézet a stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettes irányítása alá tartozik. A három intézmény mellet Vezetőképző és Életpálya Iroda, intézet kialakítása is folyamatban van. A továbbiakban Nemeslaki András tartott tájékoztatót a NKE tudományos terveiről. (csatolva). Tájékoztatójában kitért az MTA álláspontjára az egyetemek tudományosságának méréséről, kitért arra hogy vannak elit egyetemek, közepes egyetemek és olyan egyetemek, amelyek tudományos szempontból nem tesznek értéket, hozamot a felsőoktatás számára. Elmondta, hogy az NKE tudományos tevékenységének célja az ország biztonságának, védelmének és közigazgatásának fejlesztése. Szempontként vetette fel, hogy a Fenntartó Testület mit vár el az Egyetemtől, milyen tudományos output-ot vár tőle. Az egyetem tovább szeretné szélesíteni a hazai és külföldi kapcsolatrendszert, szeretnék erősíteni a társtudományokkal való kapcsolatot, kutatási eredményekkel ismertté tenni magát. Fontos feladat a minısített fokozattal rendelkező oktatók számának növelése. A doktori képzéssel kapcsolatban elmondta, hogy a másik két karon létre akarják hozni év végéig a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolát és a Rendészettudományi Doktori Iskolát. Reményét fejezte ki, a PhD képzésben állami támogatásra számíthat fő. Az eddig működő Egyetemi Doktori Tanács, valamint Habilitációs Bizottság helyett létrehozzák a Doktori és Habilitációs Tanácsot. Felhívta a figyelmet a publikációs lehetőségek biztosítására bel- és külföldön egyaránt. A K+F stratégia célja, hogy a művelt tudományterületeken segítse az oktatás és a kutatás egymásra épülését, egységét; szolgálja hatékonyan a hadtudományi, a közigazgatás-tudományi, és a rendészettudományi kutatások közös műhelyeként a kutatások gyakorlatorientáltságát. Szenes Zoltán megköszönte a tájékozatót az átfogó áttekintésről és tervekről. 3

4 Ács Tibor emlékeztetett a HM és MTA között megkötött egyezményre. Szenes Zoltán hozzátette, hogy volt egy együttműködési megállapodás, de a HM úgy nyilatkozott, hogy ezt a megállapodást már az NKE-val kell megkötni. Simai Mihály akadémikus felszólalásában elmondta, hogy fontos lenne bevenni az oktatásba és a kutatásba a NATO mellett a nemzetközi ENSZ békefenntartást, amelyben hazánk aktív volt és aktív is marad. Második napirendi pont Beszámoló a bizottság 2011-es tevékenységéről (csatolva) Szenes Zoltán beszámolójában kitért a HTB tagjainak újraválasztásra, melynek eredményeként a bizottságban több lett az MTA doktora címmel rendelkezők száma, az MTAn történő képviseletre a négy nem akadémikusi tag részvételével, és az MTA közéleti tevékenységében való aktív részvételre, a kiemelt tudományos rendezvényekre (kiber konferencia kiemelt kutatási terület világszerte), a bizottsági életre. Emlékeztetett a HTB megalakulása 130. évfordulója rendezvény megszervezésére köztestületi tagok konferenciája szervezésével, amit április május hó folyamán (HM támogatás nélkül is) megszervez a Bizottság. A tudományos rendezvények közül kiemelte Simai Mihály akadémikus tanulmányának megvitatását. A HTB üléseken színvonalas beszámolók hangzottak el az egyetem átalakulásáról, doktori képzésről, doktori iskolák akkreditációjáról, Svéd László altábornagy a katona-egészségügy átszervezéséről tartott előadást, Benkő Tibor vezérkar főnök a Magyar Honvédség jelenlegi helyzetéről tájékoztatta a bizottságot. A köztestületi tagsággal kapcsolatban elmondta, hogy kialakítottunk egy új, szigorú felvételi rendet. Az ad hoc bizottságba dr. Csikány Tamás helyett dr. Felházi Sándort kéri fel az elnökség. Fontos a köztestületi tagság létszámának növelése, ehhez elengedhetetlen a doktori iskolák bevonása. A MTA-n bizottsági reform volt, bizottságokat vontak össze. A IX. Osztály Hadtudományi Bizottságát megerősítették. Az Akadémia reformja miatt át kell tekinteni a szabályzóinkat. Megalakult a HM Tudományos Munkacsoportja, amelynek valamennyi katonai folyóirat főszerkesztője beszámol. A HM MTCS-ben a HTB-t a titkár képviseli. Szenes Zoltán felhívta a figyelmet a Honlap figyelemmel kisérésének fontosságára. A köztestületi tagok a honlapon kísérhetik figyelemmel a HTB munkáját, kapnak híreket, információkat. Harmadik napirendi pont A bizottság 2012-es munkaprogramjának megtárgyalása, és elfogadása (csatolva) Kovács László a feladatok mellet kiemelte az MTA doktora címre pályázók segítését, felhívta a figyelmet arra, hogy az eddigiekkel ellentétben a bizottsági ülések csütörtök helyett minden hónap utolsó előtti szerdáján lesznek. Az ülések napirendi pontjai a munkaprogramban megvannak. A HTB kihelyezett ülést tart júniusban Székesfehérváron. 4

5 Az elhangzottak után Szabó Miklós akadémikus felvetette, hogy katonai terminológiai problémák miatt az 1980-ban kiadott szótárt ki kell egészíteni. Szakemberek állítják össze az új helyesírási szótárt, új fogalmakkal egészítik ki. A nyelvészek ellenőrzése után jövő év márciusában elkészülhet az új helyesírási szótár. Negyedik napirendi pont: Köztestületi tagfelvételi kérelmek megtárgyalása Halász László, az ad hoc bizottság elnöke tájékoztatta a bizottságot, hogy három jelölt jelentkezett köztestületi tagnak (Fridrik József, Hajdú Ferenc, Horváth János Csaba) A követelmények alapján Hajdú Ferenc, Horváth János Csaba jelentkezését támogatja az ad hoc bizottság, javasolja az MTA IX. Osztály felé továbbítani, Fridrik József tudományos és publikációs tevékenysége nem felel meg a követelményeknek, így az ő jelentkezését nem javasolja a bizottság. A köztestületi tagsági kérelmet az MTA-ra kell benyújtani, ezt követően az MTA titkárság (korábban KSZI), amelyik kiadja a szakbizottságnak és a bizottság támogatása esetén, véleményét megküldi az illetékes osztálynak. Az osztály egyetértése esetén kerül a kérelmező a rendszerbe. A bizottság egyhangúlag támogatta az ad hoc bizottság javaslatát dr. Hajdú Ferenc és dr. Horváth J. Csaba esetében. A bizottság egyhangúlag nem -el szavazott dr. Fridrik József esetében. Ötödik napirendi pont Köztestületi tagfelvételi kérelmeket vizsgáló ad-hoc bizottság kiegészítése Csikány Tamás hivatali elfoglaltsága miatt az HTB elnöksége Felházi Sándort javasolta az ad hoc bizottság új tagjának A HTB egyhangúlag támogatta Felházi Sándor jelölését ad hoc bizottsági tagnak. Hatodik napirendi pont: Időszerű ügyek Szenes Zoltán tájékoztatta a bizottságot, hogy a IX. Osztály levélben fordul az MTA vezetéséhez az egyetemekre történő beiskolázási keretszámok drasztikus csökkentése miatt. Kovács László tájékoztatta a bizottságot a TMCS munkacsoport kifogásáról, mely szerint nem ismerték a periodikák besorolását. Felajánlotta, hogy segít a munkacsoportnak abban, hogy a publikáció értéke mennyi a pontszámok alapján. Szenes Zoltán javasolja, hogy a szerkesztőbizottságokat értesítsék ki egy levélben a döntésről. Tájékoztatja a bizottságot, hogy egy orvos, Törő Klára informális kéréssel fordult a bizottsághoz, hogy a HTB támogassa a katasztrófa-medicinához közelálló témáját. Az elnökség foglalkozik a témával, szakreferens Svéd László alelnök. Az ügy azonban kényes, mivel a jelöltnek általános orvostudományi és igazságügyi munkássága van, így problémás lenne még ha a dolgozata a HTB hatáskörén belül is íródna a hadtudományi habitus megítélése. 5

6 A vitában felszólalt és a kérést nem támogatta Szabó Miklós, Ács Tibor és Solymosi József. Szenes Zoltán megígérte, hogy az elnökség a bizottsági vélemények alapján fog eljárni. Végül Szenes Zoltán megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és az ülést bezárta. Ülés vége: Budapest, január 25. Asztalos Katalin jegyzőkönyv-vezető Kovács László titkár Szenes Zoltán elnök 6