a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a szerződéskötési kötelezettség!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a szerződéskötési kötelezettség!"

Átírás

1 1. Tétel a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a szerződéskötési kötelezettség! Szerződéskötési kötelezettség, írásbeliség A sz emély- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: SzVMt.); hatálya alá tartozó tevékenység szolgáltatására irányuló szerződést írásba kell foglalni. A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás a szerződés teljesítése érdekében további vállalkozással kizárólag a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére eredetileg megbízást adó előzetes hozzájárulásával köthet szerződést. Az alvállalkozó a szerződés teljesítése érdekében további alvállalkozóval nem köthet szerződést. Egy férfi most végzek veled, te szemét szavak előre bocsátásával egy nőt többször megszúr egy otthonról hozott szamuráj karddal, amelynek következtében a nő életét veszti. Emberölés.

2 2. Tétel a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a nyilvántartás vezetési kötelezettség! Nyilvántartás vezetési kötelezettség A vállalkozásnak a naplóban kell nyilvántartást vezetnie a szerződésekről. A naplóban vagy más alkalmas módon kell nyilvántartani: a szerződést ténylegesen teljesítő személy vagy személyek nevét, a megbízó nevét, lakcímét vagy székhelyét, az egészségügyi szabadság kezdetének és befejezésének dátumát, az igazolást kiállító háziorvos nevét és pecsétszámát. A naplót az utolsó bejegyzés napjától számított öt évig meg kell őrizni. A férj hazamegy a munkából és a feleségét a hálószobában találja a szomszéd férfival intim kapcsolatban. Felkapja az asztalon lévő ollót és beleszúrja a férfiba, aki a szúrástól okozott sérülésbe belehal. Erős felindulásból elkövetett emberölés.

3 3. Tétel a) Ismertesse, hogy a személy- és vagyonőrnek milyen formaruhát és foglalkoztatói jelzést kell és lehet viselnie, és milyen iratokat kell magánál tartania munkaideje alatt! Közterületen vagy nyilvános helyen ingatlant, vagy ingóságot őrző vagyonőrzési feladatokat ellátó személynek minden esetben formaruhát kell viselnie, amelyen fel kell tüntetni: annak a vállalkozásnak a nevét vagy engedélyezett rövidített nevét, amellyel munkaviszonyban áll, továbbá a vagyonőr nevét és a vagyonőr megjelölést. Amennyiben a vagyonőr egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, és alvállalkozóként teljesít szolgálatot, a saját formaruháját vagy annak a vállalkozásnak a formaruháját is viselheti, amellyel a feladat ellátására megbízási szerződést kötött. Közterületen vagy nyilvános helyen végzett tevékenység esetén az elektronikai vagyonvédelmi rendszert tervező vagy szerelő esetében formaruha hiányában: a vállalkozás nevét vagy engedélyezett rövidített nevét, valamint az elektronikai vagyonvédelmi rendszert tervező vagy elektronikai vagyonvédelmi rendszert szerelő elnevezést kitűzőn kell megjeleníteni. Feladatainak ellátása során a személy- és vagyonőrök nem használhatnak a Magyar Honvédségre, rendvédelmi szervre, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, illetve más hatóságra utaló elnevezést, formaruhát, illetve hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rendfokozati jelzést. Ez a szabály nem vonatkozik az önkéntes tartalékos a Magyar Honvédség objektumai őrzésével kapcsolatos személy- és vagyonvédelmi tevékenységére. Két férfi egy kocsmában iszogat, amely során szóváltásba keverednek, hogy melyikük felesége a hűségesebb. Az egyikük megunva a másik érvelését könyökkel arcon üti a másikat, akinek az ütés következményeként eltörik az orra, nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenved. Testi sértés

4 4. Tétel a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül az adatváltozás bejelentési kötelezettség! Adatváltozás bejelentési kötelezettség Az igazolvánnyal rendelkező személy az igazolvány adataiban, kiadásának feltételeiben bekövetkezett változást a változástól számított nyolc napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerint illetékes rendőrségnek. Egy férfi késő este befeszíti egy italbolt ajtaját, behatol és onnan különböző értékeket visz el. Lopás

5 5. Tétel a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a titoktartási kötelezettség! Mit ért Ön a szolgálati, az üzleti, a magán- és a levéltitok alatt? Titoktartási kötelezettség Az SzVMt hatálya alá tartozó tevékenységet végző személyt foglalkozási (hivatásbeli) titoktartási kötelezettség terheli tevékenységének végzése alatt és annak megszűnését követően is minden olyan tényt, adatot illetően, amelyről a szerződés teljesítése során szerzett tudomást. A titoktartási kötelezettség alól törvényi előírás, valamint saját adatait érintően a megbízó és a megbízott adhat felmentést. A szerződés teljesítése során kívülálló harmadik személyről jogszerűen tudomására jutott, a szerződés szerinti ügyben érintett személyes adatokról csak a megbízottat tájékoztathatja, kivéve, ha bírósági vagy más hatósági eljárásban tanúként hallgatják meg. Milyen jogsértés történt? Egy labdarúgó-mérkőzésen az egyik szurkoló nem abba a szektorba akar bemenni, ahova szól a jegye. A szektornál álló rendező, aki a jegyeket ellenőrzi tájékoztatja a szurkolót, hogy a jegye hova szól. A szurkoló ennek ellenére a rendezőt megüti, félre löki és bemegy a szektorba. Rendbontás

6 6. Tétel a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül az adatvédelmi kötelezettség! Adatvédelmi kötelezettség Az SzVMt hatálya alá tartozó tevékenységet végző személy a szerződés teljesítése során tudomására jutott és rögzített személyes adatokat a szerződés szerint csak olyan felhasználási célból kezelhet, amely törvényben védett érdek biztosítására szolgál, illetve csak olyan módon kezelhet, amely e célok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékű és az információs önrendelkezési jog e cél elérésével arányos korlátozásával jár. Az adatkezelés főbb szabályai A személy- és vagyonőri tevékenységet végző személy a szerződés teljesítése során tudomására jutott és rögzített személyes adatokat a szerződés szerinti felhasználási cél teljesülését, ha az adat a szerződésben foglaltak teljesítéséhez már nem szükséges vagy arra alkalmatlan, annak megállapítását, legkésőbb a szerződés megszűnését követő hat hónap elteltével köteles megsemmisíteni. A tevékenységet végző személy köteles haladéktalanul törölni mindazon személy általa megismert és rögzített adatait, akik a szerződés szerinti ügyben nem érintettek. A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában meg kell semmisíteni, illetve törölni kell legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap elteltével. Az elektronikus beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatokat (pl. a belépés időpontja rendszeres belépés esetén) a belépésre való jogosultság megszűnésekor, de legkésőbb az adat keletkezésétől számított hat hónap elteltével, alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével meg kell semmisíteni. b)milyen jogsértés történt? Az utcán egy járókelőhöz odalép egy férfi, megüti, letépi a nyakláncát és elfut. Rablás

7 7. Tétel a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a felhatalmazás, a jogosultság igazolásának kötelezettsége! A felhatalmazás, a jogosultság igazolásának kötelezettsége Az SzVMt hatálya alá tartozó személy az igazolványát köteles magánál tartani és a hatósági ellenőrzéskor azt bemutatni. Az intézkedéssel érintett személy kérésére köteles a tevékenységére vonatkozó felhatalmazást hitelt érdemlően igazolni. Az utcán egy járókelőhöz odalép egy férfi és rákiabál, hogy Add ide a pénzedet, vagy meghalsz! és közben a kezében egy kést tart, amelynek következtében a járókelő átadja a pénztárcáját. Rablás

8 8. Tétel a) Ismertesse, hogy melyek a távfelügyeleti tevékenység ellátásával kapcsolatban a személy- és vagyonőr kötelezettségei és teendői a távfelügyeleti központban, a kivonuló szolgálat számára útközben és a helyszínen! Távfelügyeleti tevékenység végzésével kapcsolatos kötelezettségek Távfelügyeleti rendszer alkalmazásával, ellenérték fejében távfelügyeleti tevékenységet végező személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás vagy ilyen tevékenységet végző személy a megbízás teljesítése során a fentieken túl egyéb feladatok elvégzésére is köteles. Ezek a kötelezettségek az alábbiak: riasztás esetén köteles meggyőződni arról, hogy a riasztás nem a rendszer nem megfelelő üzemeltetéséből ered, valamint a riasztás valódiságát és kiváltó okát ellenőrizni; köteles továbbá a naplóba bejegyezni a kötelezettsége teljesítését, a kötelezettséget teljesítő személy nevét, a teljesítés idejét és módját. A kötelezettsége teljesítését követően ha szükségessé válik kezdeményezi a rendőrség intézkedését. Ha a rendőrségi intézkedés kezdeményezése kötelezettsége teljesítése nélkül történik úgy a rendőrség jogosult a felmerülő az önköltségszámítás szabályai alapján kiszámított költségeit a tevékenységet végzővel szemben érvényesíteni. Egy férfi betör egy lakásba, összeszedi az értékeket és távozni akar, amikor hazaérkezik a lakás tulajdonosa, akit többször megüt, majd félrelöki és elsiet a lakásból. Rablás

9 9. Tétel a) Magyarázza el, hogy mit jelent a személy- és vagyonőri intézkedéseknél a jogszerűség! Az intézkedések alapelvei jogszerűség, szükségesség, arányosság, szakszerűség biztonságosság. A jogszerű feladat-végrehajtás, intézkedés alatt azt értjük, hogy a személy- és vagyonőr a mindenkor hatályos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök (normatív határozatok, utasítások) maradéktalan megtartásával, az írásban rögzített tevékenység ellátása érdekében, az ott megjelölt kereteket nem meghaladóan látja el feladatait. Az intézkedések alkalmazása sohasem lehet öncélú, azok csak a megbízó érdekkörében eljárva, szerződésben vállalt kötelezettségek végrehajtása érdekében és csak a szükséges ideig alkalmazhatóak. A villamoson a tömegben egy férfi odalép egy nőhöz és a vállán lévő táskájából kiemeli a pénztárcáját, majd elsiet. Lopás

10 10. Tétel a) Magyarázza el, hogy mit jelent a személy- és vagyonőri intézkedéseknél a szükségesség! Az intézkedések alapelvei jogszerűség, szükségesség, arányosság, szakszerűség, biztonságosság. Az intézkedés által elérni kívánt cél általában több módon érhető el, ennek megfelelően a személy- és vagyonvédelmi feladatokat ellátó személy számára biztosítani kell a mérlegelés lehetőségét. A cél eléréséhez szükséges intézkedések kiválasztásához nyújt támpontot a szükségesség és arányosság alapelve. Eszerint a feladatokat ellátó személynek a rendelkezésére álló lehetőségek közül azt kell kiválasztania, amely a legkisebb jogkorlátozással, a legkisebb sérüléssel vagy károkozással biztosítja az intézkedés eredményességét. Összefoglalva tehát a több lehetséges és alkalmas intézkedés, valamint a támadáselhárító eszköz közül azt kell választani, amely az eredményesség biztosítása mellett az intézkedéssel érintettre a legkisebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár. Milyen jogsértés történt? A zsúfolt metrón egy nő odalép egy férfihez és a nadrágjának a hátsó zsebéből kiemeli a pénztárcáját, majd elsiet. Lopás

11 11. Tétel a) Magyarázza el, hogy mit jelent a személy- és vagyonőri intézkedéseknél az arányosság! Melyek azok az intézkedések, amelyeknél ezt az alapelvet különösen figyelembe kell venni? Az intézkedések alapelvei jogszerűség, szükségesség, arányosság, szakszerűség biztonságosság. Az arányosság a szükségesség elvével együttesen egyensúlyt biztosít a végrehajtott intézkedés típusa, annak során alkalmazott eszköz és az intézkedéssel elérni kívánt cél között. Azt fejezi ki, hogy az alkalmazott intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával. Egy férfi az éjszaka folyamán betöri egy ABC ajtaját, behatol és onnan különböző szeszesitalokat visz el. Lopás

12 12. Tétel a) Magyarázza el, hogy mit jelent a személy- és vagyonőri intézkedéseknél a szakszerűség! Az intézkedések alapelvei jogszerűség, szükségesség, arányosság, szakszerűség biztonságosság. A jogszerű feladat-végrehajtás, intézkedés alatt azt értjük, hogy a személy- és vagyonőr a mindenkor hatályos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök (normatív határozatok, utasítások) maradéktalan megtartásával, az írásban rögzített tevékenység ellátása érdekében, az ott megjelölt kereteket nem meghaladóan látja el feladatait. Kellő szakértelemmel és az egyes taktikai eljárások készségszintű, biztonságos, rutinos de nem a figyelmetlenséget és hanyagságot eredményező rutinszerű végrehajtással biztosítani képes a legitim, hatékony és eredményes, azaz professzionális munkavégzést. Milyen jogsértés történt? Egy férfi az éjszaka folyamán betöri egy raktár ajtaját, behatol és onnan egy fúrógépet visz el. Lopás

13 13. Tétel a) Magyarázza el, hogy mit jelent a személy- és vagyonőri intézkedéseknél a biztonságosság! Az intézkedések fontos eleme a biztonságosság, ezért annak módját, helyét úgy kell megválasztani, hogy egyidejűleg szavatolható legyen a vagyonőr és az intézkedésében érintett személy biztonsága is. Mindezek kellő szakértelemmel és az egyes taktikai eljárások készségszintű, biztonságos, rutinos de nem a figyelmetlenséget és hanyagságot eredményező rutinszerű végrehajtással biztosítani képes a legitim, hatékony és eredményes, azaz professzionális munkavégzést. Milyen jogsértés történt? Egy férfi az éjszaka folyamán betöri egy műszaki bolt ajtaját, behatol és onnan különböző műszaki cikkeket visz el. Lopás

14 14. Tétel a) Ismertesse az intézkedések befolyásoló tényezőket, szempontokat! Az intézkedéseket befolyásoló tényezők, szempontok Az intézkedés során az alábbi tényezők befolyásolhatják az intézkedés kimenetelét, eredményességét: évszak, időjárás, napszak, helyszín, az egyszerre intézkedés alá vont személyek száma, az intézkedés alá vont személyek viselkedése, az intézkedések helyszínén lévő emberek, tárgyak, állatok, általában a környezet, az intézkedés alá vont személyeknél tartott eszközök. Egy férfi az éjszaka folyamán betöri egy gyógyszertár ablakát, behatol és onnan különböző gyógyszereket és aprópénzt visz el. Lopás

15 15. Tétel a) Ismertesse az intézkedések befolyásoló személyi tényezőket! Az intézkedéseket befolyásoló személyi tényezők Az intézkedés alá vont személy (ek) jellemzői, személyes tulajdonságai befolyásolhatják az intézkedést, ezért mindig figyelemmel kell lenni az intézkedés alá vont személy nemére, életkorára, állampolgárságára (beszéli-e a nyelvünket?), viselkedésére; testalkatára (biztosított-e az esetlegesen szükségessé váló erőfölényünk?), fizikai adottságára, esetlegesen ismert iskolázottság szintjére. Egy férfi az éjszaka folyamán betöri egy gépkocsi ablakát és a hátsó ülésen lévő táskát elviszi. Lopás

16 16. Tétel a) Ismertesse, hogy milyen jogosultságai vannak a személy- és vagyonőrnek áruházi lopás bűncselekmény elkövetésén tetten ért személlyel szemben! A bűncselekmény és a szabálysértés elkövetésén tetten ért személlyel kapcsolatos intézkedések Az SzVMt. alapján a személy- és vagyonőr jogosult bűncselekmény, illetve szabálysértés elkövetésének tetten érésekor az elkövetőt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, az elkövetőt elfogni, az elkövető birtokában lévő bűncselekményből vagy szabálysértésből származó dolgot elvenni, az elkövetőtől a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetéséhez használt dolgot elvenni, az elkövetőnél lévő támadásra alkalmas eszközt elvenni. Milyen jogsértés történt? Egy gyalogos a járdán sétálva lát egy eszméletlenül, vérző fejjel fekvő sérült személyt és elsétál mellette. Segítségnyújtás elmulasztása

17 17. Tétel a) Ismertesse, hogy milyen jogosultságai vannak a személy- és vagyonőrnek bolti lopás szabálysértés elkövetésén tetten ért személlyel szemben! A bűncselekmény és a szabálysértés elkövetésén tetten ért személlyel kapcsolatos intézkedések Az SzVMt. alapján a személy- és vagyonőr jogosult bűncselekmény, illetve szabálysértés elkövetésének tetten érésekor az elkövetőt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, az elkövetőt elfogni, az elkövető birtokában lévő bűncselekményből vagy szabálysértésből származó dolgot elvenni, az elkövetőtől a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetéséhez használt dolgot elvenni, az elkövetőnél lévő támadásra alkalmas eszközt elvenni. Milyen jogsértés történt? Egy férfi fényes nappal befeszíti egy hétvégi ház ajtaját, behatol és onnan különböző értékeket visz el. Lopás

18 18. Tétel a) Ismertesse, hogy milyen jogosultságok illetik meg a személy- és vagyonőrt a közterületnek nem minősülő létesítmény irodaház őrzése során! Közterületnek nem minősülő létesítmény őrzése A vagyonőrt az alábbi jogosultságok illetik meg a megbízó közterületnek nem minősülő létesítményének őrzése során: az általa őrzött területre belépő vagy az ott tartózkodó személyt felhívni: 1.1. kiléte igazolására, 1.2. a belépés, illetőleg a tartózkodás céljának közlésére, 1.3. jogosultságának igazolására, a felhívás megtagadása vagy a közölt adatok nyilvánvaló valótlansága esetén a megbízó eltérő rendelkezésének hiányában az érintett belépését, ott-tartózkodását megtiltani, és távozásra felszólítani, a területre belépő vagy onnan kilépő személyt csomag, illetve menet-, szállítási okmány bemutatására felhívni, a területen tartózkodó vagy onnan kilépő személyt csomagja tartalmának, járművének, valamint a szállítmánynak bemutatására felhívni, a jogsértő személyt magatartása abbahagyására felhívni, az elektronikai vagyonvédelmi rendszert alkalmazni, a területre belépők ellenőrzésére fegyver-, illetve robbanóanyag-kutató műszert alkalmazni és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök bevitelét megtiltani. Egy férfi fényes nappal befeszíti egy csalási ház bejárati ajtaját, behatol és onnan különböző értékeket visz el közel 100 ezer forint értékben. Lopás

19 19. Tétel a) Ismertesse, hogy milyen jogosultságok illetik meg a személy- és vagyonőrt rendezvény konferencia biztosítása során! Rendezvénybiztosítási feladatok ellátása A rendezvénybiztosítási feladatokat ellátó személy jogosult mindazon intézkedések megtételére, amelyekre a személy- és vagyonőr jogosult. A rendezvénybiztosítási feladatokat ellátó személy: a zárt területen vagy helyen tartott rendezvényre belépő személyt a rendőrség, illetve a rendezésért felelős személy intézkedése alapján, ha a szerződésből fakadó kötelezettségeit érvényesíteni más módon nem tudja különösen a testi sérülés okozására alkalmas tárgyak bevitelének megakadályozása érdekében csomagja tartalmának bemutatására felszólítani, rajta és csomagján kizárólag fémtárgyak kimutatására alkalmas eszközt alkalmazni, ennek visszautasítása esetén, a rendezvényen való részvételét megtiltani. a rendezvény megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető, illetve az ott jogellenesen tartózkodó személyt kilétének igazolására felszólítani, a rendezvényen való részvételét megtiltani, távozásra felszólítani, amennyiben az érintett személy ennek nem tesz eleget, és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges, a rendezvényről kivezetni. Egy férfi az éjszaka folyamán bemászik egy lakótelepi lakás első emeleti erkélyére és a lakásból különböző híradástechnikai eszközöket visz el. Lopás

20 20. Tétel a) Ismertesse, hogy milyen jogosultságok illetik meg a személy- és vagyonőrt sportrendezvény labdarúgómérkőzés biztosítása során! Rendezvénybiztosítási feladatok ellátása A rendezvénybiztosítási feladatokat ellátó személy jogosult mindazon intézkedések megtételére, amelyekre a személy- és vagyonőr jogosult. A rendezvénybiztosítási feladatokat ellátó személy: 1.A zárt területen vagy helyen tartott rendezvényre belépő személyt a rendőrség, illetve a rendezésért felelős személy intézkedése alapján, ha a szerződésből fakadó kötelezettségeit érvényesíteni más módon nem tudja különösen a testi sérülés okozására alkalmas tárgyak bevitelének megakadályozása érdekében a. csomagja tartalmának bemutatására felszólítani, b. rajta és csomagján kizárólag fémtárgyak kimutatására alkalmas eszközt alkalmazni, c. ennek visszautasítása esetén, a rendezvényen való részvételét megtiltani. 2. A rendezvény megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető, illetve az ott jogellenesen tartózkodó személyt a. kilétének igazolására felszólítani, b. a rendezvényen való részvételét megtiltani, c. távozásra felszólítani, d. amennyiben az érintett személy ennek nem tesz eleget, és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges, a rendezvényről kivezetni. 3. A sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó sportrendezvényeken rendezői feladata során a sportról szóló törvényben meghatározottak szerint, a sportrendezvényről eltávolítandó személyt a rendőrség kiérkezéséig visszatartani, abban az esetben, ha személyazonosságát a személyés vagyonőr felhívásra nem igazolja. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának, csomagjainak

21 átvizsgálására a rendezvény biztosítását végző rendőr és a biztosítást végző rendező szerv alkalmazottja vagy a rendező (személy- és vagyonőr) egyaránt jogosult. Egy nő becsönget egy idős személyhez és rosszullétet színlelve bemegy a lakásba, ahol egy pohár vizet kér. Amíg az idős személy a vizet tölti, a nő az asztalon lévő pénztárcáját elteszi és magával viszi. Az okozott kár 15 ezer forint. Lopás

22 21. Tétel a) Ismertesse, hogy milyen jogosultságok illetik meg a személy- és vagyonőrt közönség számára nyilvános magánterület pláza, bevásárlóközpont őrzése során! Közönség számára nyilvános magánterület őrzése A közönség számára nyilvános magánterület védelme esetén a személy- és vagyonőr jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon köteles figyelemfelhívó jelzést, ismertetést elhelyezni a közterületnek nem minősülő létesítményének őrzése során meghatározott intézkedésekről, azok lehetőségéről, a területre bevinni tilos tárgyakról, azok jellegéről, arról a tényről, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak (térfigyelés), az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó képés hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről, a személy- és vagyonőr intézkedései által okozott jogsérelem esetén igénybe vehető eljárásokról. Milyen jogsértés történt? Egy nő egy gépkocsivezetőtől az autópálya parkolójában útbaigazítást kér. Amíg a gépkocsivezető a térképen megmutatja az utat, addig a nő társa kiemeli a gépkocsi hátsó ülésén lévő táskát és elviszi. Lopás

23 22. Tétel a) Ismertesse a jármű, valamint a csomag átvizsgálásának taktikáit! A jármű, valamint a csomag átvizsgálás taktikája Az intézkedés során a jármű, valamint a csomag átvizsgálását az alábbiak szerint kell végrehajtani. A személy- és vagyonőr például telephelyre történő be- és kiléptetés esetén a járművek átvizsgálását külső szemrevételezéssel kezdje, majd az utastérrel, csomagtérrel, végezetül amennyiben az indokolt, vagy a végrehajtott feladat részét képezi a motortérrel folytassa. Az ajtókat, a csomagtartót és a motorháztetőt a járművezetővel nyitassa ki. A járművek átvizsgálása során a járművezetőt, az utasokat minden esetben szállíttassa ki a járműből. A csomagtérbe, motortérbe a személy- és vagyonőr csak akkor hajoljon be, ha az intézkedés alá vont személy olyan távolságra áll, hogy ellene a csomagtartó vagy a motorház tetejének lecsukásával támadást ne tudjon végrehajtani. Csomagok, rakományok, illetve különféle tárgyak ellenőrzése során azok kiszedésére, mozgatására a jármű vezetőjét kérje fel. Ha a jármű vezetője a felkérésnek nem tesz eleget, akkor őt a rendészeti feladatokat ellátó személy állítsa félre, helyette más személyt kérjen fel. Végső soron a tárgyak mozgatását a rendészeti feladatokat ellátó személy is végezheti, ha őt a társa biztosítani tudja és arra az őrségutasítás (technikai szabályzat) lehetőséget biztosít. Támadásra alkalmas eszköz hirtelen elővételének megakadályozása érdekében a rakodást végző személy kezét folyamatosan figyelni kell. Hatósági plombával, vámzárral (zárjeggyel) biztosított árufuvarozás esetén a zárat nem lehet felnyitni, vagy felnyittatni. Épségének, sértetlenségének ellenőrzése azonban végrehajtható. Egy ittas férfi az utcán kiabál, a járókelőket molesztálja, lökdösi, majd a szemeteskukákat felborítja, rugdossa. Garázdaság

24 23. Tétel a) Ismertesse a ruházat átvizsgálásának taktikáit! A ruházat átvizsgálásának taktikája Külön törvényi felhatalmazás alapján például sportrendezvényen történő beléptetésnél a személy- és vagyonőri tevékenységet végző személy részére biztosított a ruházatátvizsgálás végrehajtásának lehetősége is. A rendkívül nagy körültekintést és gyakorlatot igénylő folyamat során az alábbi, kiemelten fontos végrehajtási kritériumoknak érvényt kell szerezni: az átvizsgálást végrehajtó személy- és vagyonőrnek stabil, biztonságos testtartást kell felvennie, a személy- és vagyonőrnek mindvégig törekednie kell arra, hogy a számára biztosított támadáselhárító eszközeit szükség szerint akadálytalanul használni tudja, az átvizsgálást úgy kell végrehajtani, hogy az nyugodt, határozott, szisztematikus, de viszonylag gyors legyen, kerülni kell a kapkodó mozdulatokat és felületes, elnagyolt módon történő végrehajtást, amennyiben az átvizsgálás során feltalálásra kerül egy szúró-, vágóeszköz, illetve egyéb veszélyes eszköz, minden esetben folytatni kell az átvizsgálást, mert feltételezhető, hogy az intézkedés alá vont személy további hasonló eszközöket is birtokol, a ruházatot ne ütögessük, hanem simítással, esetleg gyűrögetéssel vizsgáljuk át, fokozott figyelemmel az esetlegesen elrejtett eszközökre, az átvizsgálás során először az ellenőrzött személy által közvetlenül elérhető testzónákat kell átvizsgálni, célszerű, ha az átvizsgálás során folyamatosan kommunikál a személy- és vagyonőr az átvizsgálandó személlyel, mert ez által lekötheti a figyelmét, illetve kontrollálhatja szándékát a kérdéseire adott válaszok és a talált eszközök vonatkozásában, folyamatosan figyelemmel kell kísérni az átvizsgálandó személy aktuális pszichés állapotát, magatartását, viselkedését, reakcióit, amennyiben lehetőség van rá, törekedni kell arra, hogy az átvizsgálandó személy instabil, az intézkedés akadályozására,

25 támadásra alkalmatlan helyzetben legyen, az elvett eszközöket biztonságba kell helyezni, szavatolva, hogy illetéktelen ne férhessen hozzá, a ruházat átvizsgálása semmilyen körülmények között sem történhet szeméremsértő módon. A ruházat átvizsgálását az intézkedés alá vont személlyel azonos nemű személy- és vagyonőr hajthatja végre (pl.: labdarúgó mérkőzésre történő beléptetés végrehajtása során). Egy ittas férfi az utcán kiabál, hangosan énekel, a járókelőket molesztálja. Garázdaság

26 24. Tétel a) Ismertesse az ittas, valamint a kábítószer hatása alatt álló személyekkel szembeni intézkedések taktikáit! Az ittas valamint a kábítószer hatása alatt álló személyekkel szembeni intézkedések taktikája Az ittas személyekkel szemben történő intézkedés, a kommunikáció módjai: Az ittas emberek magatartása teljesen kiszámíthatatlan, gyakran ellentmondóan, logikátlanul cselekszenek, apátiából indulatosságba csaphatnak át, ezzel veszélyeztetve a rendészeti feladatokat ellátó személy testi épségét. Az ittas személyekkel szembeni intézkedés óvatosságot, fokozott figyelmet, körültekintést igényel. A személy- és vagyonőr ne bocsátkozzon vitába az ittas személlyel, ne fordítson neki hátat. Az ittas személyek rendkívül érzéketlenek a fájdalomra és más külső behatásokra, fizikai erejük megsokszorozódhat, ezt minden esetben számításba kell venni. A kábítószer hatása alatt álló személyekkel szemben történő intézkedés, a kommunikáció módjai: A kábítószer használata személyiségkárosodást okoz, amelynek külső, fizikai nyomai is vannak. Előfordulhatnak magatartási zavarok, zavartság, agresszivitás. A kábítószert élvezőkkel szembeni intézkedéshez elővigyázatosságra, figyelemre, mindemellett pedig határozottságra van szükség. A kommunikáció során a lehető legrövidebben, egyértelműen kell fogalmazni, kerülni indokolt a bonyolult megfogalmazásokat, az összetett mondatok használatát. Milyen jogsértés történt? Egy bolti pénztáros, a zárást követően a bevételből kifizeti a közel 50 ezer forintos tartozását. Tulajdon elleni szabálysértés (sikkasztás)

27 25. Tétel a) Sorolja fel a támadáselhárító eszközöket! A támadáselhárító eszközök A személy- és vagyonőr feladatainak ellátása során arányos mérvű kényszerítő testi erőt, vegyi eszközt (gázspray), gumibotot, őrkutyát, lőfegyvert alkalmazhat. Egy férfi társasházakban lakó idős személyeket keres fel a lakásukon, és azt ígéri nekik, hogy a házuk külső homlokzatát fogja felújítani, és a munkálatok elvégzésére pénzt kér tőlük. Három sértettől összesen 100 ezer forintot kap. A férfi a pénzzel eltűnik, munkálatokat meg sem kezdi. Csalás

28 26. Tétel a) Ismertesse a támadáselhárító eszközök alkalmazására vonatkozó szabályokat! A támadáselhárító eszközök alkalmazása A személy- és vagyonőr feladatainak ellátása során az alábbi kötelmek figyelembe vétele mellett arányos mérvű kényszerítő testi erőt, vegyi eszközt (gázspray), gumibotot, őrkutyát, lőfegyvert alkalmazhat. A személy- és vagyonőr arányos mérvű kényszerítő testi erő alkalmazásával a védett személy biztonságát fenyegető támadást elháríthatja, a védett létesítménybe, területre való jogosulatlan belépést megakadályozhatja, a jogosulatlanul bent tartózkodót onnan eltávolíthatja, a rendezvényt zavaró vagy annak biztonságát veszélyeztető személyt a rendezvényről eltávolíthatja, a pénz- és értékszállítást jogtalanul akadályozó személyt eltávolíthatja, illetve a szállítmány biztonságát fenyegető támadást elháríthatja. A személy- és vagyonőr a feladata ellátása során vegyi eszközt (gázsprayt), gumibotot, őrkutyát, valamint az erre vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint lőfegyvert tarthat magánál, de azokat csak jogos védelmi helyzetben, illetve végszükség esetén alkalmazhatja. Közterületen őrkutyát igénybe vevő kutyavezető-vagyonőr a tevékenységét csak a rendészetért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételeknek eleget tevő, engedéllyel rendelkező kutyavezető-képző iskolák által minősített (vizsgáztatott) kutyával láthatja el. Egy személy betelefonál egy bevásárlóközpontba és közli, hogy bombát helyezett el. A bombakutatók semmit sem találnak. A tettes azzal védekezik, hogy csak meg akarta viccelni az egyik eladót. Közveszéllyel fenyegetés

11-12. évfolyam anyagrészei. 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/

11-12. évfolyam anyagrészei. 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/ 11-12. évfolyam anyagrészei 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/ 3.3. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépjármű be- kiléptetésének szabályai CÉL Célkitűzés

Részletesebben

Gyalogosok be/kiléptetése, ellenőrzése, csomagjaik átvizsgálása

Gyalogosok be/kiléptetése, ellenőrzése, csomagjaik átvizsgálása Dr. Beregnyei József Gyalogosok be/kiléptetése, ellenőrzése, csomagjaik átvizsgálása A követelménymodul megnevezése: Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok A követelménymodul száma: 0701-06 A tartalomelem

Részletesebben

3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/23-27, fax: 27-37

3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/23-27, fax: 27-37 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/23-27, fax: 27-37 MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A kiskereskedelmi

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Sóti Kálmán. Jogi és igazgatás V. A szabálysértési jog különös rész 1. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Sóti Kálmán. Jogi és igazgatás V. A szabálysértési jog különös rész 1. A követelménymodul megnevezése: Dr. Sóti Kálmán Jogi és igazgatás V. A szabálysértési jog különös rész 1. A követelménymodul megnevezése: Általános őr-és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól Az egészségügyi dokumentáció megismerése Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól 2014 Az egészségügyi dokumentáció megismerése Ebben a kiadványban összefoglaljuk

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom I. Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2014)...2 II. Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás különös feltételei

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról 11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/11/1996. TÜK A rendőri szervenéknél az elmúlt években végrehajtott átszervezések, a bűnügyi

Részletesebben

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról Szám: 17/2009. A szolgálati állatokkal kapcsolatos gazdálkodási, állategészségügyi, takarmányozási, képzési, szolgálat

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

1. Az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása

1. Az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása Trócsányi Sára Egészségügyi adatok kezelése a gyakorlatban. Válogatás az adatvédelmi biztos eseteiből Az adatvédelmi biztos számára a feladatát meghatározó, a személyes adatok védelméről és a közérdekű

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

Mi is az az építési napló?

Mi is az az építési napló? Mi is az az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható olyan hiteles dokumentum, amely

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/1

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szer zô dé si fel té te lek a Raiffeisen Bank Zrt. ál tal ki bo csá tott bank kár tyá val ren del ke zôk kül föl di uta zá sá ra szó ló biz to sí tá sá hoz 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen feltételek érvényesek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben