MUNKAANYAG. Dr. Sóti Kálmán. Jogi és igazgatás V. A szabálysértési jog különös rész 1. A követelménymodul megnevezése:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG. Dr. Sóti Kálmán. Jogi és igazgatás V. A szabálysértési jog különös rész 1. A követelménymodul megnevezése:"

Átírás

1 Dr. Sóti Kálmán Jogi és igazgatás V. A szabálysértési jog különös rész 1. A követelménymodul megnevezése: Általános őr-és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT

2 JOG ÉS IGAZGATÁS V. A SZABÁLYSÉRTÉSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ 1. ESETFELVETÉS-MUNKAHELYZET Ön rendőri közrendvédelmi rendőrként két járőrtársával gépkocsizó járőrszolgálatot lát el a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság területén. A járőrszolgálat teljesítése közben az ügyeletes tiszttől azt az utasítást kapja, hogy fokozott ellenőrzést hajtson végre a Bp. VIII. Práter utcában. Az utasításnak megfelelően a Práter utca 32. sz előtt ellenőrzés igazolásra szólítja fel H. Gábor budapesti lakost. Nevezettnél ruházat és csomagátvizsgálása során több kést, boxert talál. Mit kell tennie a helyszínen? Milyen intézkedések megtétele szükséges, azokat milyen sorrendben hajtja végre? Milyen utasításokat ad járőrtársai részére? Hogyan minősíti H. Gábor cselekményét? Mit kell tennie az intézkedés alá vont személynél talált tárgyakkal? 1. ábra. Az igazoltatás végrehajtása

3 SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM 1. AZ EGYES EMBERI MÉLTÓSÁG- ÉS A SZEMÉLYI SZABADSÁG ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK Becsületsértés Sztv (1) Aki mással szemben a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Becsületsértés miatt szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra van helye. A szabálysértés jogi tárgya az emberi méltóság és becsület. A szabálysértésnek a sértettje bárki lehet, akivel szemben becsület csorbítására alkalmas kifejezést használnak, vagy akivel szemben egyéb ilyen cselekményt követnek el. Az elkövetési magatartás mással szemben a becsület csorbítására alkalmas kifejezés használata, illetve egyéb a becsület csorbítására alkalmas cselekmény elkövetése. Az elkövetési magatartáshoz kapcsolódó fogalmi elemek: - becsület: a társadalomban az emberről, annak jelleméről, magatartásáról, tulajdonságairól kialakult kedvező ítélet; - becsület csorbítására alkalmas kifejezés: olyan durva általánosítást tartalmazó értékítélet, amely a sértett korára, külső megjelenésére, testalkatára, értelmi képességeire stb. vonatkozhat. A bírói gyakorlat szerint nem minősül becsületsértésnek az a kritikai véleményalkotás, szidalmakat is tartalmazó indulati megnyilvánulás, amely nem tartalmaz becsületsértő kifejezéseket. Az, hogy az adott kifejezés, értékítélet becsületsértő-e, minden esetben jogalkalmazói értékelést igényel. Az értékelés során a jogalkalmazó megvizsgálja az elkövető és a sértett korábbi viszonyát, az adott szituációt és a kifejezés társadalmi megítélését. A becsület csorbítására alkalmas kifejezések megnyilvánulási módjai lehetnek közvetlenek, közvetettek, feltételes módúak, kérdésfeltevésbe helyezettek és példázat formájúak; - becsület csorbítására alkalmas cselekmény: minden olyan gesztus, amely alkalmas a sértettel szemben lekicsinylő, megvető értékítélet kifejezésére (pl.: sértő kézjelek mutogatása, a sértett felé köpés stb.). Alapvető feltétel a felelősségre vonás szempontjából, hogy az elkövetési magatartásnak alkalmasnak kell lennie a becsület csorbítására és jogellenesnek kell lennie. A szabálysértést bárki elkövetheti. A szabálysértést csak szándékos felróhatósággal lehet megvalósítani. Az Sztv (2) bekezdése értelmében becsületsértés szabálysértése magánindítványra üldözendő. A becsületsértés szabálysértésének elhatárolása a rágalmazás és a becsületsértés vétségétől: 2

4 Nem becsületsértés szabálysértése, hanem a Btk rágalmazás vétsége valósul meg abban az esetben, ha valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ az elkövető. A Btk becsületsértés vétsége valósul meg, ha a becsület csorbítására alkalmas kifejezést a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével kapcsolatban követik el. Úgyszintén becsületsértés vétsége miatt kell felelősségre vonni az elkövetőt, ha a becsületsértést nagy nyilvánosság előtt vagy tettlegesen követi el. Magánlaksértés Sztv (1) Aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe, vagy ezekhez tartozó bekerített helyre az ott lakónak vagy azzal rendelkezőnek akarata ellenére vagy megtévesztéssel bemegy vagy ott bennmarad, úgyszintén aki mást akadályoz abban, hogy a lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre bemenjen, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Magánlaksértés miatt szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra van helye. A szabálysértés jogi tárgya a személyi szabadság, a magánlakás zavartalan használatához és birtoklásához fűződő jog 2. (Ezt a jogosultságot házijognak szokták nevezni.) A tényállásban foglaltak alapján elkövetési magatartásnak minősül: - a lakásba való bemenetel (aktív tevékenységgel valósul meg, amikor is az elkövető a lakás tulajdonosának vagy használójának engedélye nélkül a lakásba jogosulatlanul bemegy); - a lakásban való bennmaradás (passzív magatartással valósul meg, az elkövető ez esetben jogosultan jutott be a lakásba, azonban azt a tulajdonos vagy a jogszerű használó kifejezett kérésére sem hagyja el); - a lakásba való bemenetel megakadályozása (olyan magatartás, amellyel az arra jogosultat megakadályozzák abban, hogy a lakásba belépjen). A szabálysértési tényállásban meghatározott elkövetési helyek: - lakás: minden olyan zárt, a külvilágtól elhatárolt helyiség, amely rendeltetésénél fogva emberek tartózkodási helyéül, éjjeli szállásául szolgál; 2 A Magyar Köztársaság Alkotmányának 59. (1) bekezdésének értelmében mindenkit megillet a magánlakás sérthetetlenségéhez való jog. Az Sztv ában ezen alkotmányos alapjog védelme fogalmazódik meg. 3

5 - egyéb helyiség: a lakással szorosan összefüggő, ahhoz tartozó helyiség, valamint emberi tartózkodási helyül szolgáló olyan zárt épületrész, amely gazdasági tevékenység végzésére szolgál (pl. üzlethelyiség, műhely stb.), vagy amelyet emberek összejövetelére használhatnak attól függetlenül, hogy kapcsolatban áll-e a lakással; - a lakáshoz, vagy egyéb helyiséghez tartozó bekerített hely: minden olyan terület, amely a külvilágtól egyértelműen el van határolva, s amely a már felsorolt helyiségekhez tartozik. A szabálysértést bárki elkövetheti a lakás birtokosának vagy használójának kivételével. A szabálysértés csak szándékos felróhatósággal követhető el. Az Sztv (2) bekezdése értelmében az eljárást csak akkor lehet lefolytatni, ha a sértett magánindítványt terjeszt elő. A szabálysértés elhatárolása a bűncselekményi alakzattól: Nem szabálysértés, hanem a Btk magánlaksértés vétsége bűncselekmény valósul meg, ha az elkövető másnak a lakásába, egyéb helyiségébe vagy az ezekhez tartozó bekerített helyre erőszakkal, fenyegetéssel vagy hivatalos eljárás színlelésével megy be vagy marad bent, illetve a fent felsorolt helyekre az elkövető az ott lakó vagy azzal rendelkező akarata ellenére vagy megtévesztésével éjjel, fegyveresen, felfegyverkezve, csoportosan megy be vagy marad bent. Úgyszintén a hivatkozott bűncselekmény valósul meg, ha az előzőleg meghatározott módon az elkövető megakadályozza az arra jogosultat abban, hogy a lakásába, egyéb helyiségébe vagy az ezekhez tartozó bekerített helyre bemenjen. 2. AZ EGYES KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZNYUGALOM ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK Ipari robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés Sztv (1) Aki a polgári felhasználású robbanóanyagok előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására és megsemmisítésére vonatkozó előírásokat megszegi, továbbá robbanó anyagot vagy robbanószerkezetet talál, vagy annak hollétéről tudomást szerez, és ezt a tényt haladéktalanul a legközelebbi települési önkormányzat jegyzőjének vagy a rendőrségnek nem jelenti be, illetve engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Aki a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó előírásokat megszegi, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 4

6 (3) Az (l)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség, a bányafelügyelet, illetőleg a munkavédelmi hatóság és a munkaügyi hatóság hatáskörébe tartozik. (4) Azt a pirotechnikai terméket, amelyre az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell kobozni. A tényállás keretdiszpozíció, melyet a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény, az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet, továbbá a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. Rendelet tölti ki tartalommal. A szabálysértés jogi tárgya a közrend, közbiztonság. A szabálysértés elkövetési tárgya a polgári felhasználású robbanóanyagok és a a pirotechnikai termékek Elkövetési magatartás: a polgári felhasználású robbanóanyagok - előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására és megsemmisítésére vonatkozó előírásokat megszegése, - továbbá robbanó anyag vagy robbanószerkezet találása, vagy annak hollétéről tudomást szerezés esetén a bejelentés elmulasztása, - engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végzése, - a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó előírások megszegése, A szabálysértés elkövetője az engedélyköteles tevékenységek esetén csak olyan személy lehet, aki a felsorolt elkövetési tárgyakat jogszerűen birtokolja, ezen túl a szabálysértést bárki elkövetheti. A szabálysértést szándékos, vagy gondatlan felróhatósággal lehet elkövetni. A szabálysértés elhatárolása a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel bűntettétől: Amennyiben az elkövető a robbanóanyagok kezelésére, felhasználására és átadására engedéllyel nem rendelkezik, úgy cselekményét a Btk.263. visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel bűntetteként kell minősíteni. Nem minősülnek robbanóanyagnak a pirotechnikai anyagok, és az ezek felhasználására szolgáló eszközök, melyekre a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. Rendelet hatálya terjed ki. Lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés Sztv (1) Aki a) a lőfegyver vagy lőszer gyártására, tartására, kereskedelmére, javítására és használatára vonatkozó szabályokat megszegi, 5

7 b) lőfegyverdarabot vagy lőszerelemet engedély nélkül készít, megszerez, tart vagy forgalomba hoz, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Aki a) a légfegyver, gáz- és riasztófegyver, illetőleg hatástalanított lőfegyver gyártására, kereskedelmére, megszerzésére, tartására vagy használatára vonatkozó szabályokat megszegi, b) a lőtér üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseket megszegi, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (3) (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik. (5) Azt a lőfegyverdarabot vagy lőszerelemet, amelyre nézve az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell, azt a légfegyvert, gáz- és riasztófegyvert, amelyre nézve a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szabálysértést elkövették, el lehet kobozni. A tényállás keretdiszpozíció, amelyet a a lőfegyverekről és lőszerekről szóló évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.), valamint a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. Rendelet tölt ki tartalommal. 2. ábra. Gázfegyver 3 A szabálysértés jogi tárgya: a közrend, közbiztonság

8 A szabálysértés elkövetési tárgyai: - lőfegyver: a tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki; (a lőfegyver 4 jellege: sörétes lőfegyver (huzagolatlan hosszú), golyós lőfegyver (huzagolt hosszú), maroklőfegyver (rövid), 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert fegyver és 7,5 joule csőtorkolati energia feletti teljesítményű légfegyver; ) - lőszer: olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lőport, továbbá gyúelegyet tartalmaz; - lőfegyverdarab: fegyvercső, váltócső, betétcső, zár, forgódob és az ezeket egybefoglaló tokszerkezet. A tűzfegyver fődarab abba a tűzfegyver kategóriába tartozik, amelyre felszerelték vagy amelyhez gyártották; - lőszerelem: lőpor, gyúelegyes töltényhüvely (csappantyús töltényhüvely), csappantyú és minden robbanó, gyújtó, fényjelző, páncéltörő és leváló köpenyes lövedék, melyet tűzfegyverből történő kilövésre terveztek; - légfegyver: a 15 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú festéklövő fegyver kivételével a sűrített levegővel vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával üzemeltetett, szilárd anyagú lövedék kilövésére alkalmas fegyver; - gáz- és riasztófegyver: olyan eszköz, amely rendeltetésszerűen csak gáztöltény és riasztótöltény működtetésére alkalmas; - hatástalanított lőfegyver: lőszer, illetve lövedék kilövésére véglegesen alkalmatlanná tett lőfegyver; - lőtér A tényállásban maghatározott elkövetési magatartások: a) a lőfegyver vagy lőszer esetében: gyártásra, tartásra, kereskedelemre, javításra és használatra vonatkozó szabályok megszegése, b) lőfegyverdarab vagy lőszerelem esetében: engedély nélküli készítés, megszerzés, tartás vagy forgalomba hozatal, c) a légfegyver, gáz- és riasztófegyver, illetőleg hatástalanított lőfegyver esetében: gyártásra, kereskedelemre, megszerzésre, tartásra vagy használatra vonatkozó szabályok megszegése - d) a lőtér esetében: az üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseket megszegése, A szabálysértés elkövetője csak engedéllyel rendelkező személy lehet. A szabálysértést szándékos vagy gondatlan felróhatósággal lehet elkövetni. 4 fegyver: lőfegyver, gáz- és riasztófegyver, légfegyver, festéklövő fegyver, muzeális fegyver, színházi fegyver; 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről pont szerint. 7

9 Számszeríj, szigonypuska jogellenes használata5 R. 21. (1) Aki számszeríjat, szigonypuskát a jogszabályban meghatározott rendelkezésektől eltérően használ, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik. A tényállás keretdiszpozíció, amelyet a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. Rendelet tölt ki tartalommal. A szabálysértés jogi tárgya a közrend, közbiztonság. A szabálysértés elkövetési tárgya a számszeríj, vagy a szigonypuska. Az elkövetési magatartása a számszeríj vagy szigonypuska jogszerűtlen használata. 5 Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. Rendelet (továbbiakban: R.) 8

10 3. ábra. Számszeríj

11 4. ábra. Szigonypuska 7 A fenti jogszabályok alapján az elkövetési magatartáshoz kapcsolódó rendelkezések: Számszeríj kizárólag sportíjászatra, az e célra kijelölt helyen viselhető és használható a terület kezelőjének hozzájárulásával és a lőtérre vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása mellett. Szigonypuska csak tudományos vagy állategészségügyi célra használható. A szabálysértés elkövetője bárki lehet. A szabálysértést csak szándékos felróhatósággal lehet elkövetni. Rendzavarás Sztv (1) Aki a) verekszik, továbbá aki mást verekedésre felhív, b) rendzavarás vagy garázdaság esetén a hatóság vagy az eljáró hivatalos személy intézkedésével szemben engedetlenséget tanúsít, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható

12 (2) Aki nyilvános rendezvényen a) lőfegyvert vagy robbanóanyagot, illetőleg az élet kioltására vagy testi sértés okozására alkalmas eszközt tartva magánál jelenik meg, b) a rendező szerv, illetőleg a rendőrség biztonságra vonatkozó felhívásának, rendelkezésének nem tesz eleget, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság, a (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség hatáskörébe tartozik. (5) E alkalmazásában nyilvános rendezvény: a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény, továbbá az olyan rendezvény, amely mindenki számára azonos feltételek mellett nyitva áll. A jogi tárgy a közrend és a köznyugalom. A továbbiakban a tényállást az elkövetési magatartásokban meghatározott egyes cselekménytípusokra bontva tárgyaljuk. 5. ábra. Rendzavarás 8 1. Verekedés (142. (1) bek. a) pont

13 A szabálysértés jogi tárgya a közrend, közbiztonság, valamint a testi épség védelméhez fűződő társadalmi érdek. Elkövetési magatartás - az (1) bekezdés a) pont első fordulata értelmében a verekedés. Verekedésnek minősül minden olyan cselekmény, amely során az elkövetők egymást tettleg bántalmazzák. Maga a verekedés kifejezés tehát fogalmilag feltételezi, hogy minimálisan két személy vesz részt a cselekményben, melyben az egyik vagy mindkét fél tettleg bántalmazza a másikat. A verekedés leggyakrabban előforduló tipikus esete az, amikor a két elkövető egymást kölcsönösen tettleg bántalmazza. Azonban a kialakult joggyakorlat értelmében tényállásszerű az a magatartás is, amikor kizárólag csak az egyik fél bántalmazza a másikat. A tettleges bántalmazás alatt más testének ellenséges célzatú erőszakos érintését értjük (pl. ütés, rúgás stb.); - az (1) bekezdés a) pont második fordulata értelmében a verekedésre felhívás. A verekedésre felhívás fogalmilag nem más, mint felbujtói magatartás, amelynek célja a verekedés előidézése. Az Sztv. általános rendelkezései szerint ez a magatartás felbujtói (részesi) magatartásként értékelendő, azonban a jogalkotó e tevékenységet a tényállásba emelte, így elkövetői (tettesi) magatartásként értékelendő. A verekedés szabálysértés elhatárolása a garázdaság, a könnyű testi sértés, valamint a tettleges becsületsértés vétségétől: Az elkövető cselekményét nem szabálysértésként kell minősíteni, hanem: - a Btk garázdaság vétségeként, ha az elkövetési magatartást kihívóan közösségellenes módon valósítják meg; - Btk könnyű testi sértés vétségeként, ha a verekedés nem a tényállásban megjelölt elkövetési helyeken történik és eredményeként a sértett nyolc napon belül gyógyuló könnyű testi sértés szenved, továbbá a bíróságnál a bűncselekmény elkövetése miatt magánindítványt terjeszt elő; - Btk tettleges becsületsértés vétségeként abban az esetben, ha a verekedés nem a tényállásban megjelölt elkövetési helyeken történik és az elkövető célja a becsület csorbítására terjed ki és ennek érdekében valósítja meg a tettlegességet. Ez esetben is szükséges, hogy az elkövető magánindítványt terjesszen elő. 2. Engedetlenség tanúsítása rendzavarás vagy garázdaság esetén (142. (1) bek. a) pont Az elkövetési magatartás vizsgálatából megállapítható, hogy önmagában az engedetlenség tanúsítása nem tényállásszerű magatartás. Csak akkor valósul meg a szabálysértés, ha az engedetlenség a hatóság vagy hivatalos személy intézkedésével szemben és rendzavarás esetén történik. Az elkövetési magatartás fogalmi elemei: 12

14 - rendzavarás: nagyobb közösség rendjének tömeg-megmozdulással való megzavarása. Gyakorlati értelemben tehát rendzavarásnak tekintjük a közrendet zavaró nyilvános vagy nem nyilvános jellegű csoportosulást. Így a rendzavarást általában rendezvények vagy csoportosulások alkalmával követik el. Létrejöhet baleset, bűncselekmény, természeti csapás stb. helyszínén, vagyis minden olyan helyzetben, ahol azonnali rendészeti beavatkozást igénylő teendőkre van szükség. Ilyenkor az élet- és vagyonbiztosító vagy éppen bizonyítási célú hatósági intézkedéseket nemcsak az érintettek aktív ellenállása akadályozhatja, hanem az is, ha nem reagálnak a hatósági felhívásra. E jogsértés legtipikusabb megvalósulási formája az, amikor az elkövető nem tesz eleget a helyszín elhagyására vonatkozó felhívásnak. Csoportosulás alatt azt értjük, amikor a közrendet megzavaró körülmény (pl. verekedés) miatt annyi ember gyűlik össze, amely önmagában sérti a közrendet, közbiztonságot. (pl. járművek és gyalogosok közlekedését); - engedetlenség: a hatóság vagy a hivatalos személy felhívásának tartalmával ellentétes magatartás tanúsítása. A felhívás rendszerint abban áll, hogy az ott tartózkodók a rendzavarás helyszínét hagyják el. A rendzavarás szabálysértés elhatárolása a hivatalos személy elleni erőszak és rendbontás bűncselekménytől: - Ha az elkövető aktív erőszakos vagy fenyegető magatartást tanúsít, akkor nem rendzavarás szabálysértést, hanem a Btk ában meghatározott hivatalos személy elleni erőszak bűntette bűncselekményt kell a terhére megállapítani. - Abban az esetben, ha nyilvános rendezvényen az elkövető a rendezőnek a rend fenntartása érdekében tett intézkedésével szemben erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít és súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, terhére a Btk. 271/A. -ában meghatározott rendbontás vétségét kell megállapítani. 3. Nyilvános rendezvényen: (Sztv.142. (2) bek.) - az Sztv (2) bekezdés a) pontja értelmében: Megjelenés lőfegyvert vagy robbanóanyagot, illetőleg az élet kioltására vagy testi sértés okozására alkalmas eszközt magánál tartva - az Sztv (2) bekezdés a) pontja értelmében: biztonságra vonatkozó felhívásnak, rendelkezésnek eleget nem tétel, Az Sztv (2) bekezdése keretdiszpozíció, amelyet a gyülekezési jogról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Gytv.) rendelkezései töltenek ki tartalommal. Elkövetés helye a nyilvános rendezvény. Nyilvános rendezvény: a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény, továbbá az olyan rendezvény, amely mindenki számára azonos feltételek mellett nyitva áll. Elkövetés eszköze a lőfegyver, robbanóanyag, illetőleg az élet kioltására vagy testi sértés okozására alkalmas eszköz. 13

15 A szabálysértést bárki elkövetheti, aki nem áll felelősségre vonást kizáró ok hatálya alatt. A szabálysértést csak szándékos felróhatósággal lehet elkövetni. A szabálysértés csak szándékos felróhatósággal követhető el. Elhatárolási kérdések: - Nyilvános helyen a fegyver és robbanóanyag viselését (az engedéllyel rendelkező számára is!), illetve magánál tartását a szabálysértési tényállás eleve tiltja. - A tényállás minősítése az elkövetési tárgyak szerint változik. Lőfegyver vagy lőszer esetén a minősítés annak a függvénye, hogy a lőfegyverrel rendelkező személy a lőfegyver (lőszer) tartására engedéllyel rendelkezik-e vagy sem. Amennyiben engedéllyel nem rendelkezik, úgy a Btk. 263/A. visszaélés lőfegyverrel, lőszerrel bűntette bűncselekmény valósul meg. Ha engedéllyel rendelkező tartja magánál a rendezvényen a lőfegyvert, úgy az Sztv (2) bek. a) pontja szerint minősülő rendzavarás szabálysértés valósul meg. - Az élet kioltására vagy testi sértés okozására alkalmas eszköz magánál tartása esetében szintén speciális minősítési kérdések merülnek fel. Az utóbb felsorolt eszközök birtoklása Sztv rendelkezésével paralel módon szabályozott a R. 10. közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés tényállásában. Álláspontunk szerint, amennyiben az elkövető az élet kioltására vagy testi sértés okozására alkalmas (a 124/1993. (IX. 22.) kormányrendelet mellékletében felsorolt) eszközt tartva magánál jelenik meg nyilvános rendezvényen, úgy cselekményét az Sztv (2) bek. a) pont rendzavarás szabálysértéseként kell minősíteni. Veszélyeztetés kutyával A szabálysértés jogi tárgya a közrend, valamint az ember élete, testi épsége. R. 3. (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni hagyja, b) természeti vagy védett természeti területen, illetőleg vadászterületen - a vadászkutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - szállítja, d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg bevisz, e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 14

16 (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott magatartással másnak nyolc napon belül gyógyuló sérülését okozza, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a helyi önkormányzat képviselőtestülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője, a közterület-felügyelő, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) regionális vagy kistérségi intézet erre felhatalmazott ügyintézője, valamint a természeti és védett természeti területen természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr helyszíni bírságot szabhat ki. 4. Az elkövetés tárgya, a felügyelet alatt lévő kutya. A szabálysértési tényállás szempontjából felügyelet alatt álló kutyának kell tekinteni azt az ebet, melynek a tevékenysége felett az emberi ellenőrzés biztosított. Elkövetetési magatartás az (1) bekezdésben foglalt, az ebek tartásával kapcsolatos előírások és kötelezettségek megszegése. Ennek alapján tilos ebet: - település belterületén felügyelet nélkül utcára engedni, illetve kóborolni hagyni; - természeti, védett természeti, vagy vadászterületen vadászkutya kivételével póráz nélkül elengedni, vagy kóborolni hagyni; - közforgalmi közlekedési eszközön póráz és szájkosár nélkül szállítani; - játszótérre, élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdőbe beengedni vagy bevinni. - Valamint kötelező a harapós kutyát zárt helyen tartani, valamint a ház (lakás) bejáratára elhelyezni a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztetést. A szabálysértés elkövetési magatartásához kapcsolódó fogalmak magyarázata: - A természeti terület fogalmát a a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 4. b) pont határozza meg. Természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek; - A védett természeti terület fogalmát a a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 4. ) pont határozza meg.védett természeti terület: e törvény vagy más jogszabály által védetgté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület; - A vadászterület fogalmát a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló a évi LV. Törvény 8.. határozza meg A szabálysértés elkövetője a kutya gazdája, illetve a kutya a felügyeletével megbízott személy lehet. A szabálysértést szándékos és gondatlan felróhatósággal lehet elkövetni. A szabálysértés minősített esete valósul meg, ha a kutya gazdája vagy a felügyeletet ellátó személy az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét megszegi és ennek következményeként az eb másnak nyolc napon belül gyógyuló sérülést okoz. 15

17 Csendháborítás R. 6. (1) Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetőleg a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben a rendőrség, továbbá a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője, a közterület-felügyelő, a természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett területen az önkormányzati természetvédelmi őr helyszíni bírságot szabhat ki. A tényállás keretjogszabály, melyet a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. Rendelet tölt ki tartalommal. Ezek ismertetésétől terjedelmi okok miatt eltekintünk. A szabálysértés jogi tárgya a közrend és a köznyugalom. Az elkövetési magatartása a zaj okozása. A zaj okozása csak akkor tekinthető tényállásszerűnek, ha az indokolatlan, és a megengedettnél nagyobb mértékű, továbbá alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, a természeti vagy a védett természeti értékeket zavarja. A tényállásban meghatározott elkövetési helyek: - lakott terület; - lakott területen lévő épület; - lakott területen lévő épülethez tartozó telek; - tömegközlekedési eszköz; - természeti terület; - védett természeti terület. A tényállást bárki elkövetheti. A szabálysértés szándékos vagy gondatlan felróhatósággal követhető el. A közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés R. 10. (1) Aki a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök birtoklására, szállítására, forgalmazására vonatkozó szabályokat megszegi, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Azt az eszközt, amelyre az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell kobozni. 16

18 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik. A tényállás keretdiszpozíció, amelyet a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről rendelkező 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet tölt ki tartalommal. A szabálysértés jogi tárgya a közrend, közbiztonság. Az elkövetés tárgyai a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök, melyeket a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet melléklete határoz meg az alábbiak szerint: A közbiztonságra különösen veszélyes eszköz: - az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli); - a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmosbot, boxer); - a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek; - az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray); - az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat); - az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló); - az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek). Az elkövetési magatartás a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök birtoklására, gyártásra, kereskedelmére vonatkozó szabályok megszegése. A meghatározott birtoklási, gyártási, kereskedelmi szabályok a következők: Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában tilos a közbiztonságra különösen veszélyes eszközt közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, valamint közforgalmú közlekedési eszközön birtokolni. Nem vonatkozik a tilalom: - a Magyar Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a Magyar Köztársaság területén állomásozó fegyveres szervekre, továbbá azokra a szervekre és személyekre, melyeknek a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklását, használatát jogszabály megengedi; 17

19 - azokra a rendeltetésszerűen munkavégzési, sport és a szokásos életvitel körében használt eszközökre, melyeknek közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, valamint közforgalmi közlekedési eszközön való birtoklása indokolt, feltéve, ha a tényleges munkavégzésen (tevékenységen) vagy az igazolható munkavégzéshez (tevékenységhez) szükséges szállításon kívül a birtoklás (szállítás) rejtve vagy a szokásos módon becsomagolva, szétszedve vagy zárt tárolóeszközben, illetőleg egyéb biztonságos módon történik; - azokra az eszközökre, amelyek használata filmfelvétel, színházi előadás, illetve más hasonló rendezvény megtartásához szükséges; - a pelargonsav-vanillilamid és az olajosgyanta-tartalmú kapszaicin hatóanyagot nem tartalmazó, legfeljebb 20 gramm töltőanyag tömegű gázsprayre, kivéve a közterületen vagy nyilvános helyen szervezett rendezvényeket. A forgalmazásra, szállításra vonatkozó szabályok: - Dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, 20 gramm töltőanyag tömeget meghaladó gázspray csak a 3. (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott szervek részére forgalmazható. 9 - Gázspray, íj, számszeríj, szigonypuska csomagküldő szolgálat, ügynöki tevékenység, házalás és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás útján nem forgalmazható. - Olyan elektromos sokkoló nem gyártható, nem szerezhető meg, nem birtokolható és nem forgalmazható, amely az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet szerint tiltott eszköznek minősül. Ez a tilalom a Magyar Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a Magyar Köztársaság területén állomásozó fegyveres szervekre és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök birtoklására és használatára engedéllyel rendelkező szervekre és személyekre is vonatkozik. - Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában gázspray közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, valamint közforgalmú közlekedési eszközön csak tokban, dobozban, zárt tároló eszközben vagy ruházat alá rejtve birtokolható (szállítható). A szabálysértés elkövetője bárki lehet, kivéve, aki a felsorolt eszközöket jogszabály felhatalmazása alapján birtokolja. (pl. rendőr). A szabálysértést szándékos, vagy gondatlan felróhatósággal lehet elkövetni. Szeszesital árusítás-, kiszolgálás- és fogyasztás tilalmának megszegése R. 12. (1) Aki 9 Magyar Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a Magyar Köztársaság területén állomásozó fegyveres szervekre, továbbá azokra a szervekre és személyekre, melyeknek a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklását, használatát jogszabály megengedi; 18

20 a) a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó - törvényben, kormányrendeletben, illetőleg önkormányzati rendeletben meghatározott - tilalmat megszegi, b) vendéglátó üzletben 18. életévét be nem töltött személy részére szeszes italt szolgál ki, c) a szeszes ital eladása során közterületen vagy nyilvános helyen szemmel láthatóan részeg állapotban lévő személynek szeszes italt szolgál ki, d) közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve hatáskörébe is tartozik. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség, a közterületfelügyelő, illetőleg az ÁNTSZ regionális vagy kistérségi intézete erre felhatalmazott ügyintézője helyszíni bírságot szabhat ki. A tényállás olyan keretdiszpozíció, melyet a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, továbbá az egyes önkormányzatok ilyen tárgyú helyi rendeletei töltenek ki tartalommal. A szabálysértés jogi tárgya a közrend, közbiztonság. A tényállásban megjelölt passzív alany a fiatalkorú. 10 Az elkövetés tárgya a szeszes ital. Szeszes italnak minősül minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat 11 ; A tényállásban meghatározott elkövetési magatartások: - szeszes ital árusítására, közterületen történő fogyasztására vonatkozó jogszabályi tilalom megszegése; - szeszes ital kiszolgálása 18. életévét be nem töltött személy részére; - szeszes ital eladása során szemmel láthatóan részeg állapotban lévő személy kiszolgálása; - fiatalkorú lerészegítése. A fenti jogszabályok alapján az elkövetési magatartásokhoz kapcsolódó rendelkezések: 10 A fiatalkorú fogalmát az Sztv.29. határozza meg. E törvény alkalmazásában fiatalkorú az, aki a szabálysértés elkövetésekor a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem. 11 Megállapította a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet 28.. e) pont. 19

2002/szeptember (53. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2002/szeptember (53. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2002/szeptember (53. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Tekintettel arra, hogy a közelmúltban került az olvasókhoz a Kaliber magazin önvédelmi eszközökről szóló különszáma,

Részletesebben

A Székesfehérvári Törvényszék Elnökének SZABÁLYZATA

A Székesfehérvári Törvényszék Elnökének SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE SZÉKESFEHÉRVÁR 2012. El. II. B. 2/4/2. A Székesfehérvári Törvényszék Elnökének SZABÁLYZATA a Székesfehérvári Törvényszék 8000 Székesfehérvár Zichy liget 10. szám alatti

Részletesebben

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR II. Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből: XIX. fejezet - A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények;

Részletesebben

A fegyvertartás szabályai

A fegyvertartás szabályai A fegyvertartás szabályai Milyen fegyverekre kell tartási engedélyt kérni? Milyen lőfegyvertartási célra kaphatunk fegyvertartási engedélyt? Ki nem kaphat fegyvertartási engedélyt? A fegyvertartási engedély

Részletesebben

Vadászattal kapcsolatos változások évi XVI. törvény egyes agrár tárgyú törvények módosításáról

Vadászattal kapcsolatos változások évi XVI. törvény egyes agrár tárgyú törvények módosításáról 2007/június (110. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Az előzetes tervek az olvasói levelek megválaszolását irányozták elő, de a terveinket ismételten keresztülhúzta

Részletesebben

2004/január (69. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2004/január (69. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2004/január (69. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Több olvasónk - és különös tekintettel a szerkesztő - fokozott érdeklődésére a jelen számunkban a közbiztonságra

Részletesebben

Közrend segédanyagok

Közrend segédanyagok Közrend segédanyagok Tartalom: ALAPTÖRVÉNY A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok 46. cikk... 1 Személy és vagyonvédelmi alapismeretek... 1 Személy és gépjármű be- és kiléptetésének szabályai...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 164/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a közterületen történő

Részletesebben

Amit feltétlenül tudni kell a lockpickingről... A tárcsás zárak felépítése és manipulálása. Váradi Tamás lockpick.blog.hu

Amit feltétlenül tudni kell a lockpickingről... A tárcsás zárak felépítése és manipulálása. Váradi Tamás  lockpick.blog.hu Amit feltétlenül tudni kell a lockpickingről... A tárcsás zárak felépítése és manipulálása Magyar törvények és rendeletek... 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 131/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekről. I. Fejezet A KÖZREND ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK. I. Cím

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekről. I. Fejezet A KÖZREND ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK. I. Cím A jogszabály mai napon hatályos állapota 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. -ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány

Részletesebben

2003/augusztus (64. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2003/augusztus (64. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2003/augusztus (64. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Az előző számunkban már jeleztem, hogy a kormányzat jelentősen módosítani kívánja a közbiztonságra különösen

Részletesebben

A Székesfehérvári Törvényszék Elnökének SZABÁLYZATA

A Székesfehérvári Törvényszék Elnökének SZABÁLYZATA SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE SZÉKESFEHÉRVÁR 2012. El. II. B. 2/4/1. A Székesfehérvári Törvényszék Elnökének SZABÁLYZATA a Székesfehérvári Törvényszék 8000 Székesfehérvár Dózsa György u. 1. szám alatti

Részletesebben

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér 1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. dr. Jásper András előadása 2008. november 28. 1 2. dia Kiegészítő cím: és szabálysértési dr. Jásper András előadása 2008. november

Részletesebben

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről A 2010.09.01. óta hatályos szöveg A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Részletesebben

A.21. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás.

A.21. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás. A.21. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete 2 a tiltott, közösségellenes magatartásra vonatkozó egyes önkormányzati rendelkezések megállapításáról,

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei

A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei 210/2009(IX.29.) Korm.

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

Előterjesztő: Dr. Gulyás Tünde Edit. Tárgy: Szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról szóló rendelet megalkotása.

Előterjesztő: Dr. Gulyás Tünde Edit. Tárgy: Szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról szóló rendelet megalkotása. Előterjesztő: Tárgy: Dr. Gulyás Tünde Edit Szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról szóló rendelet megalkotása Iktatószám: Ügyintéző: Melléklet: Feladatot jelent: Véleményező bizottság:

Részletesebben

a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

Fegyvertechnikai és lövészeti alapismeretek

Fegyvertechnikai és lövészeti alapismeretek Fegyvertechnikai és lövészeti alapismeretek Lőelmélet alapjai Lőelmélet lőfegyverekről, lőszerekről, általában Fegyverek csoportosítása Lőszerek felépítése, hatásmechanizmusuk A lövés jelensége Ballisztikai

Részletesebben

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő Előterjesztő: önkormányzati képviselő Iktatószám: 9494/2009. Tárgy: Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

A közigazgatási szankcionálás

A közigazgatási szankcionálás Szabálysértési jog A közigazgatási szankcionálás Közigazgatásvédelem Büntetőjogi szankciók dekriminalizáció Közigazgatási szankciók bíróságok Szabálysértési büntetések és intézkedések Ágazat-specifikus

Részletesebben

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 20. és 21. alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tiltott, közösségellenes magatartás

Tiltott, közösségellenes magatartás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete az egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati rendeletek

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

Általános tájékoztató a szabálysértési eljárásról

Általános tájékoztató a szabálysértési eljárásról Általános tájékoztató a szabálysértési eljárásról A szabálysértési jog hatályos joganyaga a 2012. évi II. tv. (Sztv.), amely tartalmazza a szabálysértési anyagi jog általános és különös részét, valamint

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete A közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete A Közterület-felügyeletről A rendelet kihirdetve: V árpalota, 1995. szeptember 11.

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Szeghalom Város Önkormányzat Képviselıtestületének /2010. (../..) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérıl és a közterületen való szeszesitalfogyasztás korlátozásának szabályairól

Részletesebben

Meghatározás. A szabálysértési eljárás. Ki lehet a szabálysértı? A felelısségre vonás mellızése

Meghatározás. A szabálysértési eljárás. Ki lehet a szabálysértı? A felelısségre vonás mellızése A szabálysértési eljárás Meghatározás Szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének november 25-én tartandó ülésére. Tisztelt képviselő testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének november 25-én tartandó ülésére. Tisztelt képviselő testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének 2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 17/2011. (IV.08.) számú rendelete a 21/2011. (VI.03.), 10/2012. (III.02.), 20/2012. (V.04.), 39/2014.

Részletesebben

Meghatározás. A szabálysértési eljárás. Ki lehet a szabálysértı? A felelısségre vonás mellızése. Büntetések és intézkedések.

Meghatározás. A szabálysértési eljárás. Ki lehet a szabálysértı? A felelısségre vonás mellızése. Büntetések és intézkedések. A szabálysértési eljárás Meghatározás Szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek

Részletesebben

12-18512/2007. szám Tárgy: Vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozása Mell.: rendelet-tervezetek

12-18512/2007. szám Tárgy: Vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozása Mell.: rendelet-tervezetek Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. szám tel:63/510 339 12-18512/2007. szám Tárgy: Vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozása Mell.: rendelet-tervezetek

Részletesebben

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (X.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ZAJVÉDELEMRŐL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a városban

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről Mélykút Város Önkormányzat

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2004. (X. 28.) rendelete A helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2004. (X. 28.) rendelete A helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2004. (X. 28.) rendelete A helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról Baja Város Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatok és szerveik, a

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E. a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről.

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E. a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről. MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről. 2 Martfű Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekrıl

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekrıl 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekrıl A szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. -ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: I. Fejezet

Részletesebben

2004. évi XXIV. törvény. a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2004. évi XXIV. törvény. a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény hatálya az abban meghatározott lőfegyverre, lőfegyver fődarabra, lőszerre (töltényre) és azok megszerzésére,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

Törvények. 2012. évi XII. törvény a közkegyelem gyakorlásáról*

Törvények. 2012. évi XII. törvény a közkegyelem gyakorlásáról* MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 6033 II. Törvények 2012. évi XII. törvény a közkegyelem gyakorlásáról* Az Országgyûlés Magyarország Alaptörvényének hatályba lépése alkalmából az Alaptörvény 1. cikk (2)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Váradi Julianna. Általános,- és speciális jogszabályi előírások és etikai szabályok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Váradi Julianna. Általános,- és speciális jogszabályi előírások és etikai szabályok. A követelménymodul megnevezése: Váradi Julianna Általános,- és speciális jogszabályi előírások és etikai szabályok A követelménymodul megnevezése: Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok A követelménymodul száma: 0701-06 A tartalomelem

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

címzetes főjegyző Tárgy: Közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosítása

címzetes főjegyző Tárgy: Közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda, Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 01/35358-4/2013. Tárgy: Közterület-használat

Részletesebben

Tájékoztató. a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosításáról

Tájékoztató. a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosításáról Tájékoztató a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosításáról Jelentős változásokat hozott 2012. január 1-től a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. ( ) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. ( ) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. (09. 30.) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 2. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások

módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 2. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről módosításokkal

Részletesebben

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A belügyminiszter /2014. ( ) BM rendelete a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes önkormányzati

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásról.. Mágocs Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet Jóváhagyom: Dr. habil Balla Zoltán ny. r. alezredes egyetemi docens, főiskolai tanár Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék vezetője FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet 2014. március 19. 2 Szabálysértés

Részletesebben

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2002. (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 20/2002.(XI.25.) számú rendelete az ebek tartásáról Balatonszemes

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Jogi Jegyzetek Gyűjteménye - http://www.athina.hu/jogjegyzet/ Tényállások röviden

Jogi Jegyzetek Gyűjteménye - http://www.athina.hu/jogjegyzet/ Tényállások röviden Tényállások röviden 166. (1) Aki mást megöl, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel (2) A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés,

Részletesebben

14. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük

Részletesebben

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I.

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (Egységes

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Fonyód, 2012. április 1. Jóváhagyta: Bántó Zsuzsanna Igazgató A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000. (IX.l4,.) önkormányzati rendeletet Az állattartásról. 1 Módosította a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 30.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em.

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em. Bejelentés Bejelentés- és engedélyköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint

Részletesebben

2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) (2) Törvény eltérő rendelkezésének hiányában e törvény a) hatálya nem terjed ki aa) a Magyar Honvédség és a Katonai

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL 2012 BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999.

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba.

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba. Sajtóközlemény a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2011. július 1. napján hatályba lépő rendelkezéseiről és az ezzel kapcsolatos jogszabály-módosításokról Az Országgyűlés 2010. december 20-án

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 58B2007. évi XXVII. törvény 59Ba Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 0B9. (1) A Btk. 261. -ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések

Részletesebben

2004. évi XXIV. törvény. a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2004. évi XXIV. törvény. a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) (2) Törvény eltérő rendelkezésének hiányában e törvény a) hatálya nem terjed ki aa) a Magyar Honvédség és a Katonai

Részletesebben

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete 1 Melléklet a BM/855/201 számú kormány-előterjesztéshez a Kormány /201 (.) Korm. rendelete az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó helyszíni bírság, illetve a szabálysértési eljárás során

Részletesebben

DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA

DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1) melléklete 12) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Dohányzási Szabályzata A nemdohányzók

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

Beszámoló a Közterület - Felügyelet első félévi tevékenységéről. Az köztisztviselő neve: Nagy Csaba. Közterület- Felügyelet

Beszámoló a Közterület - Felügyelet első félévi tevékenységéről. Az köztisztviselő neve: Nagy Csaba. Közterület- Felügyelet Beszámoló a Közterület - Felügyelet 2016. első félévi tevékenységéről Az köztisztviselő neve: Nagy Sándor Nagy Csaba Az köztisztviselő beosztása: Közterület- Felügyelet Szervezeti egység neve: Hatósági

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete november 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete november 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2009. november 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009.(XI.

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Előadó: Dr. Juhász Zoltán r. alezredes Készítette: HBm RFk Elemző-Értékelő Osztály Kereskedelmi televízió hírei a közelmúltból Meghalt a soför, aki nem adott elsőbbséget

Részletesebben

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl . oldal, összesen: 6 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl Az Országgyûlés a gépjármûvezetõk önkéntes jogkövetõ magatartásának erõsítése, a közúti közlekedés biztonságának

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V.2.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről /Egységes szerkezetben a 44/2011. (IX.27.)

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.21.), 10/2014.(III.27.), 21/2014.(IX.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.21.), 10/2014.(III.27.), 21/2014.(IX.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.21.), 10/2014.(III.27.), 21/2014.(IX.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelete a közösségi

Részletesebben

Amint a lakossági fórumokon is elmondták, 4 főre bővült a közterületfelügyelet Pécelen.

Amint a lakossági fórumokon is elmondták, 4 főre bővült a közterületfelügyelet Pécelen. Közterületfelügyelet Pécelen Beküldő admin - 2011 febr. 09 16:09 Amint a lakossági fórumokon is elmondták, 4 főre bővült a közterületfelügyelet Pécelen. Ha valaki szeretne bejelentést tenni, akkor azt

Részletesebben