AZ ISTENI SEGÍTSÉG HATALMA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ISTENI SEGÍTSÉG HATALMA"

Átírás

1 AZ ISTENI SEGÍTSÉG HATALMA Részletek Bahá'u'lláh írásaiból a Báb írásaiból és kijelentéseiből, Abdu l-bahá írásaiból és kijelentéseiből Shoghi Effendi írásaiból és az ő nevében írt levelekből. Összeállította: Az Igazság Egyetemes Házának Kutató Osztálya Kiadó: Az Ausztriai Bahá'iok Országos Szellemi Tanácsa Készült a Ráday Kollégium Nyomdájában, 1991-ben <oldal 2> RÉSZLETEK BAHÁ'U'LLÁH ÍRÁSAIBÓL Ó, világ népei, ne rémüljetek meg, midőn lenyugszik Szépségem fénylő csillaga, s Imaházam mennyboltozata elrejtőzik szemetek elől. Álljatok ki, hogy szolgáljátok Ügyemet s dicsőítsétek Igémet az emberek között. Mindvégig veletek Vagyunk, s az igazság hatalma által megerősítünk benneteket. Valóban mindenhatóak vagyunk. Aki egyszer megismer Engem, az ki fog állni s olyan odaadással fog szolgálni, hogy a föld és a menny erői sem képesek meggátolni szándékában. (Gyöngyszemek Bahá'u'lláh írásaiból, 137. o; A Kitáb-i Aqdas törvényeinek és előírásainak a szinopszisa és kodifikációja, 14. o. ) Ó, emberek, ne háborogjon szívetek, amidőn visszavonul Jelenlétem Dicsősége, s elcsendesül Hangjaim óceánja. Bölcs az Én jelenlétem köztetek, s bölcs az Én távollétem is, de ezt egyedül Isten, a Senkihez sem hasonlítható, a Mindentudó érti meg. Bizony, látunk titeket Dicsőségünk birodalmából, és segítségére sietünk mindenkinek, aki kiáll Ügyünk diadaláért együtt a Mennyei Sokadalommal és kedvelt Angyalainak csapatával. (Gyöngyszemek Bahá'u'lláh írásaiból, 139. o; A Kitáb-i Aqdas törvényeinek és előírásainak a szinopszisa és kodifikációja, 16. o. ) Azt hiszed, hatalmad van ahhoz, hogy meghiúsítsd Akaratát, hogy megakadályozd Őt abban, hogy valóra váltsa Döntését, vagy hogy elrettentsd Őt attól, hogy gyakorolja korlátlan Uralmát? Azt állítod, hogy bármi is a mennyekben vagy a földön szembeszállhat az Ő Hitével? Nem, Őreá nem, aki az Örök Igazság! Szándékát semmi sem tudja keresztezni az egész teremtésben... Tudd azt is, hogy Parancsszavával Ő teremtett mindent, ami a mennyekben van, és mindent, ami a földön van. Akkor hogyan is diadalmaskodhatna Felette az, amit Parancsszavával Ő teremtett? (Gyöngyszemek Bahá'u'lláh írásaiból, 220. o. ) Isten igazságosságára! Ha bárki e világon szólásra nyitja ajkait s megemlíti Ura nevét, az Isteni sugallat seregei reá szállnak Nevem, a Mindentudó, a Mindent Értő mennyországából. Reá száll a Mennyei Sokadalom is, mindegyik egy tiszta fényű kelyhet tart magasba. Így rendeltetett el az Örökké Dicső, a Leghatalmasabb Parancsa által az Isteni Kinyilatkoztatás birodalmában. (Gyöngyszemek Bahá'u'lláh írásaiból, 280. o. ) <oldal 3> Akik elhagyják hazájukat azért, hogy Ügyünket tanítsák, azokat megerősíti a Hű Lélek hatalma erejével. A Mindenható, a Minden tudó Parancsára választott Angyalaink csapata követi őket. Míly nagy boldogság vár arra, aki méltónak bizonyult a Mindenható szolgálatára! (Gyöngyszemek Bahá'u'lláh írásaiból, 334, o. ) i:, Nagy boldogságban él az, aki e világon elvetette azokat a dolgokat, amelyek népszerűek az emberek körében, s ahhoz ragaszkodott, ami Istenünk, a Nevek Ura és az összes teremtett dolgok Alakítója által rendeltetett el, Őáltala, Aki a Legnagyobb Név ereje által az örökkévalóság mennyországából jött, olyan legyőzhetetlen hatalom birtokában, hogy egyetlen egy földi erő sem képes szembeszállni Vele. Erről tanúskodik a Könyv Anyja, mely a Legfenségesebb Helyről szól.

2 (A Tajallíyát /Fényességek/ Üzenetről, Bahá'u'lláh-nak a Kitáb-i-Aqdas után kinyilatkoztatott üzenetei, 48. o. j Ez a legnagyszerűbb, a legörömtelibb hír, amelyet ennek a Méltatlan Bánásmódban Részesítettnek a Tolla közölt az emberiséggel. Mitől féltek, ó, Szeretteim? Ki képes megijeszteni titeket? Egy cseppnyi nedvesség is elegendő ahhoz, hogy feloldja azt a megkeményedett agyagot, amelyből ezt az eltévelyedett nemzedéket öntötték. Ha csupán összegyűltök, már ez is elég ahhoz, hogy szétszórjátok ezeknek a hasztalan és értéktelen embereknek a seregeit. (A Lawh-i-Dunyá-ból /A világ üzenete/, Bahá'ulláh-nak a Kitáb-i-Aqdas után kinyilatkoztatott üzenetei, o.) A bátorság és hatalom forrása Isten Igéjének a hirdetése, s a Szeretetében való állhatatosság. (Az Asl-i-Kullu'1-Khayr-ből, Bahá'-u'lláh-nak a Kitáb-i-Aqdas után kinyilatkoztatott üzenetei, 156. o. J Bizony, Ő mindenkit megsegít, aki Őt megsegíti, és senkit sem felejt el, aki Őt el nem felejti. Erről tanúskodik ez az üzenet, amely Urad, az Örökké Dicső, az Örökké Lenyűgöző szerető jóságának a ragyogását sugározza szét. (Idézve: Az isteni igazság eljövetele, 64. o. ) Minden egyes betűnek, amelyet Szánk kiejt, olyan újjáteremtő hatalma van, hogy képes létrehozni egy új teremtést - egy olyan teremtést, <oldal 4> melynek nagyszerűsége Istent kivéve mindenki számára kifürkészhetetlen. Bizony, Ő az összes dologról tud. (Idézve: Az isteni igazság eljövetele, o. ) Hatalmunkban állna, hacsak kívánnánk, hogy egy lebegő porszemet egy szempillantásnál rövidebb idő alatt véget nem érő, elképzelhetetlen ragyogású napokká változtassuk, egy harmatcseppet megszámlálhatatlan, hatalmas óceánná változtassunk, és hogy minden betűbe akkora erőt öntsünk, hogy élves legyen feltárni a letűnt és az eljövendő korok összes tudását. (Idézve: Az isteni igazság eljövetele, 68. o. 1) Olyan hatalom birtokában Vagyunk, amely -- ha napfényre kerül - a leghalálosabb mérget is mindenre ható, csodálatos gyógyírré változtatja. (Idézve: Az isteni igazság eljövetele, 68. o. ) Mondd: Óvakodj, ó, Bahá népe, nehogy a föld erősségei megfosszanak erőtöktől, vagy nehogy azok, akik a világot uralják, félelemmel töltsenek el benneteket. Helyezzétek bizodalmatokat Istenbe, és bízzátok dolgaitok intézését az Ő gondjaiba. Bizony, Ő az igazság hatalmával győzedelmessé tesz titeket s bizony, hatalmában áll, hogy azt Tegye, amit Akar, s kezében tartja a mindenható erő gyeplőit. (Idézve: Az isteni igazság eljövetele, 69. o. ) Isten igazságosságára! Ha egy ember, teljesen egymagában, Bahá' nevében kiáll s magára ölti Szeretete fegyverzetét, a Mindenható őt győzedelmessé fogja tenni, sorakozzanak bár fel ellene a föld és a menny erői. (Idézve: Bahá'u'lláh világrendje, 106. a.) Istenre, akin kívül nincs más Isten! Ha bárki kiáll Ügyünk diadaláért, Isten őt győzedelmessé fogja tenni, fogjon bár össze ellene több tízezer ellenség. S ha Engem egyre jobban szeret, Isten megerősíti hatalmát a föld és a menny összes hátalma felett. Ily módon minden tájékba beleheltük a hatalom szellemét. Idézve: Bahá'u'lláh világrendje, 106. o. ) <oldal 5> RÉSZLETEK A BÁB ÍRÁSAIBÓL ÉS KIJELENTÉSEIBŐL Az Istenhez fűződő köteléken kívül szabadulj meg minden köteléktől, gyarapodj Istenben azáltal, hogy Rajta kívül mindenről lemondasz, s mondd ezt az imát: Mondd: Isten ád megelégedést mindennek mindenek felett, és semmi más a mennyekben és a földön és bármiben, ami a kettő között van, nem ád megelégedést, csak Urad Isten. Bizony Ő Egyedül a Tudó, a Gondolkodó, a Mindenható. Isten mindent betöltő hatalmát ne merő képzelődésnek tekintsd! Ez az a valódi hit, amelyet minden küldetésben Isten Megnyilvánulásai iránt táplálsz. Ez olyan hit, amely elégséges az összes földön létező dologhoz, ugyanakkor a hiten kívül semmilyen más földön teremtett dolog nem lenne elegendő számodra. Ha nem vagy hívő, az isteni Igazság Fája kihalásra ítél téged. Ha hívő vagy, hited elegendő lesz számodra az összes földön létező dologhoz, még akkor is, ha semmid sincs. (Részlet a Dalá'il-i-Sab'ih-btil, Szemelvények a Báb írásaiból, 123. o. ) Mondd: bizony, Isten engedelmével ennek a hitnek bármelyik követője diadalmaskodhat mindenki fölött, aki a mennyben, a földön és bárhol e kettő között lakik - hiszen valóban, a legkisebb kétség sem férhet hozzá, hogy ez az igaz Hit. Ne félj tehát, s ne szomorkodj.

3 Mondd: a Könyvben kinyilatkoztatottak szerint Isten magára vállalta azt a feladatot, hogy az Igazság bármely követője számára biztosítja a hatalmat száz más lélek fölött, száz hívő számára biztosítja a hatalmat ezer nem hívő fölött, és ezer hithű számára biztosítja az uralmat a föld összes népe és nemzetsége fölött - hiszen Parancsa erejével Isten bármit életre tud kelteni. Bizony, Hatalma van az összes dolog fölött. Mondd: Isten hatalma azon emberek szívében rejlik, akik hisznek Isten egységében és tanúskodnak arról, hogy Rajta kívül nincs más Isten, míg azon emberek szíve, akik Isten mellé társakat rendelnek, erőtlen, ezen a földön élettelen, hiszen nyilvánvalóan halott. (Szemelvények a Báb írásaiból, 153. o. ) Ha Bahá' fénylő napja tündökölve ragyog majd az örökkévalóság horizontján, meg kell jelennetek trónja előtt... Mindnyájan -- egytől egyig -- arra születtetek, hogy Jelenlétét kutassátok s elérjétek ama magasztos és dicsőséges helyet. Valóban, Kegyelme mennyországából Leküldi nektek, ami hasznotokra válik, és bármi, amit Ő <oldal 6> kegyesen engedélyez, lehetővé teszi számotokra, hogy nélkülözzétek az egész emberiséget... Valóban, ha úgy kívánná, Szavával nyilvánvalóan fel tudná támasztani az összes teremtett dolgot. Bizony, mindenek fölött, Ő a Leghatalmasabb, a Mindenhaló, a Mindenre Képes. (Szemelvények a Báb írásaiból, o. ) Szenteltessék meg az Úr, akinek kezében van az uralom forrása. Teremteni tud bármit, amit kíván Parancsszavával: Legyen!" s az van. Övé volt és Övé marad a hatalom ereje. Parancsa erejével bárkit, akit kíván, győzedelmessé tesz. Bizony, Ő a Hatalmas, a Mindenható. Övé minden dicsőség és nagyság a Kinyilatkoztatás és a Teremtés királyságaiban s mindenütt, ami e kettő között fekszik. Bizony, Ő a Hatalmas, az Örökké Dicsőséges. Öröktől fogva Ő a hajthatatlan erő Forrása, s az marad az örökkévalóságig. Bizony, b a Hatalom és az Erő Ura. A mennyek és a föld összes birodalma és bármi köztük Istené, és Hatalma mindenek felett áll. (évé az összes mennyei és földi s a kettő közötti kincs, s Pártfogása mindenre kiterjed. Ő a Teremtője a mennyeknek és a földnek, s bárminek, ami e kettő között fekszik, s valóban mindenütt jelen van. Ő az elszámolás Ura mindenek felé, ami a mennyekben és a földön s bárhol e kettő között él, s Isten valóban serény az elszámolásban. Ű állapítja meg a mértéket mindenki számára, aki a mennyekben és a földön s bárhol e kettő között él. Bizony, (5 a Legfőbb Oltalmazó. Kezében tartja a menny és a föld kulcsait, valamint mindannak a kulcsait, ami e kettő között fekszik. Szava Parancsával Tetszése szerint oszt ajándékot. Valóban, Kegyelme mindent átfog és Ő a Mindentudó. (Szemelvények a Báb írásaiból, 171. n. ) Dicsőség Néked, ó, Isten, Te vagy a mennyek és a föld s a kettő között fekvő dolgok Teremtője. Te vagy a korlátlan Úr, a Legszentebb, a Mindenható, a Mindenek Felett Bölcs. Magasztaltassék Neved, ó, Isten, küldj azoknak, akik hisznek Istenben és Jeleiben, oly hatalmas segítséget Jelenlétedből, hogy képesek legyenek uralkodni az emberiség javarésze fölött. (Szemelvények a Báb írásaiból, 176. o. ) Dicsőség Néked, ó, Uram! Parancsoddal bárkit, akit kívánsz, győzedelmessé teszel a mennyei és földi és kettő közötti seregek segítségével. Te vagy a Legfőbb Úr, az Örök Igazság, a legyőzhetetlen erő Ura. (Szemelvények a Báb írásaiból, 177. o.) Ó, Uram! Segítsd azokat, akik Rajtad kívül mindent eldobtak, s adj <oldal 7> nekik hatalmas győzelmet! Küldd el nekik, ő, Uram. a mennyei és földi és a kettő között lévő angyali sokadalmat, hogy segítsék Szolgáidat, támaszt adjanak nekik és megerősítsék őket, képessé tegyék őket sikerek elérésére, fenntartsák őket, dicsőséggel ruházzák fel őket, megbecsülésben és.felmagasztalásban részesítve őket, gyarapítsák őket, s csodálatos győzelemben diadalmassá tegyék őket. (Szemelvények a Báb írásaiból, 192. o. ) Ó, Isten, küldj olyan seregeket, akik győzedelmessé teszik hű Szolgáidat. Parancsod hatalma által, Kedved szerint Te mintázod meg a teremtett dolgokat. Valóban Te vagy a Korlátlan Úr, a Teremtő, a Mindentudó. (Szemelvények a Báb írásaiból, 211. o. ) Ne gyengeségeiteket és gyarlóságaitokat tekintsétek! Tekinteteket emeljétek az Úr, Istenetek, a Mindenható legyőzhetetlen hatalmára. Vajon nem Ő tette-e lehetővé a múltban,.hogy Ábrahám győzedelmeskedjen Nimród seregei fölött - bár úgy tűnt, erre nem lesz képes? Vajon nem Ő tette-e lehetővé, hogy Mózes, akinek pálcája volt egyetlen társa, győzedelmeskedjék a Fáraó és seregei fölött? Vajon nem Ő tette-e lehetővé, hogy Jézus, aki az emberek szemében csak egy szegény és egyserű ember volt, győzedelmeskedjék a zsidó nép egyesített erői fölött? Vajon nem Ő vetette-e alá Arábia vad és harcos törzseit Muhammad. Próféta szent és lélekformáló tanának? Álljatok ki Nevében, teljes bizodalmatokat helyezzétek Belé, s legyetek biztosak a végső győzelemben.

4 (Az Élő betűihez, idézve a Dawn-Breakers-ben) RÉSZLETEK 'ABDU L-BAHÁ ÍRÁSAIBÓL ÉS KIJELENTÉSEIBŐL Ezek a lelkek Isten seregei, Kelet és Nyugat meghódítói. Ha egyikőjük egy bizonyos irányba tekint s az embereket Isten királyságába hívja, az összes eszményi erő és magasztos bizonyság támogatására és megerősítésére siet. Ő észreveszi az összes nyitott ajtót s az összes földig rombolt, egykor bevehetetlen erődöt és erős várat. Csak és egyedül Ő támadja meg a világ hadseregeit, győzi le az összes ország hadseregének jobb és bal szárnyát, tör át az összes nemzet légióinak vonalán, s irányítja támadását pontosan a földi hatalmak középpontjába. Íme, ezt jelentik Isten Seregei. (Az isteni terv üzenetei, o. ) <oldal 8> Ha egy lélek e világon Isten előírásai és szándékai szerint cselekszik, az emberiség isteni orvosa lesz, s Isráfil harsonájához hasonlatosan feltámasztja ennek az esetleges világnak a halottait - hiszen szünet nélküliek az Abhá Birodalom megerősítései, s egy ilyen erényes lélek élvezi a Mennyei Csapat kifogyhatatlan segítségét, amely őt támogatásban részesíti. Ilyképp válik egy hitvány szúnyog ereje teljében lévő sasmadárrá s egy gyenge veréb királyi sólyommá az ősi dicsőség magasságban. (Szemelvények Abdu"l-Bahá Írásaiból, 23. o. ) Tudván tudjad, hogy Urad segítségedre siet. a. Mennyei Sokadalom csapatával és az Abhá királyság seregeivel. A támadást ezek fogják vezetni, és ádáz dühvel törnek majd a tudatlanok, a vakok erőire. (Szemelvények Abdu'l-Bahá írásaiból, 43. o. ) Ha összegyűlik néhány olyan egymást szerető ember, akik teljesen tiszták és szentéletűek, akiknek szíve mentes a világi dolgoktól, akik átélik a Királyság emelkedett érzéseit és az Isteni hatalmas, bűvös erőit, s akik mind egyetértenek boldog közösségükben, ez a gyülekezet az egész világra ki fogja terjeszteni befolyását. Az ilyen emberek természete, az általuk kimondott szavak, az általuk véghezvitt tettek megindítják a Menny adományait és ízelítőt adnak az örök üdvösségből. A Mennyei Csapat seregei megvédik őket, és az Abhá Paradicsom angyalai - mind-mind egymás után leszállnak segítségükre. (Szemelvények Abdu'l-Bahá írásaiból, 81. o. ) Láthatatlan seregeivel segítségedre siet Ő és a Mennyei Sokadalomból az isteni sugalmazás seregeivel támogat téged. A magasztos Paradicsomból édes illatokat bocsát rád s meglegyint azzal a tiszta fuvallattal, amely a Mennyei Csapat rózsakertjeiből száll fel. Szívetekbe beleheli az élet szellemét, elvezet titeket az Üdvösség Bárkájához, s megmutatja nektek egyértelmű Bizonyságait és Jeleit. Bizony, bőséges ez a kegy. Bizony, senki sem tagadhatja le ezt a győzelmet. (Szemelvények Abdu'l-Bahá írásaiból, o. ) Legyetek bizonyosak afelől, hogyha egy lélek tartósan megmarad a legfőbb kegyelmi állapotban, a Királyság Igéjét hirdeti és eltökélten hirdeti a Szövetséget, legyen bár jelentéktelen hangya, képes lesz arra, hogy a hatalmas elefántot elkergesse a küzdőtérről, s legyen bár törékeny kis pillangó, a vad keselyű tollát széttépi. (Szemelvények 'Abdu'l-Bahá írásaiból, 209. o.) <oldal 9> Az Ő, az Örökké Megbocsátó bizonyságai minden vidéket fénnyel árasztottak el, a Mennyei Csapat seregei előretörnek, hogy az Úr barátai oldalán harcoljanak s megnyerjék a csatát... (Szemelvények Abdu'l-Bahá írásaiból, 229. o. ) Minden dicsőség és hála az Áldott Szépségnek, amiért csatába szólította Abhá Királyságának hadseregeit és leküldte nekünk kifogyhatatlan segítségét, ami oly bizonyos, mint a felkelő csillagok. (Szemelvények 'Abdu'l-Bahá írásaiból, 237, o. ) Valahányszor a menny hatalmait segítségül hívó szent lelkek a szellem ilyen tulajdonságaival állnak ki és menetelnek együtt, rendezett sorokban, minden ilyen lélek ezerrel lesz egyenlő, s e hatalmas óceán háborgó hullámai olyanok lesznek, minta Mennyei Sokadalom seregei. (Szemelvények Abdu'l-Bahá írásaiból, 260, o. ) Ö, ti Szent Küszöb szolgái! A Mennyei Sokadalom győzedelmes seregei, amelyek felálltak és felsorakoztak a Mennyei Birodalmakban, készen állnak és arra várnak, hogy segíthessék és győzelemre vezethessék azt a bátor lovast, aki paripáján magabiztosan bevágtat a szolgálat küzdőterére. Jó annak a félelmet nem ismerő harcosnak, aki az igaz Tudás hatalmával felfegyverkezve beront a csatatérre, szétveri a tudatlanság hadait és szétszórja a tévelygés seregeit, magasba emeli az Isteni Útmutatás Zászlaját, s megfújja a Győzelmi Harsonát. Az Úr igazságosságára! Dicsőséges diadalt aratott s megszerezte az igazi győzelmet. (Szemelvények Abdu'l-Bahá írásaiból, 264. o. )

5 Ne szomorkodjatok amiatt, hogy kevesen vagytok, hanem adjatok hálát Istennek lelketek hatalmáért. Ő olyan bizonysággal fog segítségetekre sietni, hogy az értelem csodálkozni, a lélek ámulni fog. ( Abdu'l-Bahá üzenetei, 80. o. ) Bizony, bízván bízzatok abban, hogy Bizonyossága a Kegye által, amelyeknek fénye a földön keletre és nyugatra világít, Isten minden ügyben megsegíti azokat, akik Szövetségében állhatatosak. Az összes horizonton ragyogó és csillogó csillagokként őket teszi meg a teremtmények között az útmutatás jeleinek. ( Abdu'l-Bahá üzenetei, 83. o. ) <oldal 10> Minden erőtökkel álljatok ki, hogy segítsétek Isteni Szövetségét és szolgáljatok Szőlőskertjében. Legyetek biztosak afelől, hogy bizonyság adatik néktek s Őáltala sikerben lesz részetek. Bizony, támogatni fog Szentsége angyalaival, megerősít titeket a Szellem leheleteivel, hogy beszállhassatok a Biztonság Bárkájába, felmutathassátok a nyilvánvaló jeleket, átadhassátok az élet szellemét, közölhessétek Parancsainak és Tanainak lényegét, visszatereljétek a nyájtól szanaszét kóborolt juhokat és az áldásokat osszátok. Ebben az új évszázadban minden tőletek telhetőt meg kell tennetek, s komolyan és bölcsen kell cselekednetek. Istenre! Bizony, a Seregek Ura a ti támogatótok, a mennyország angyalai a ti segítségetek, a Szent Lélek a ti társatok és a Szövetség Középpontja a ti segítőtök. Ne tétlenkedjetek, hanem cselekedjetek és ne féljetek. ('Abdu'l-Bahá üzenetei, 162. o; A bahá í világhit, 362. o. ) A Királyság Urára! Ha valaki kiáll, hogy tiszta szívvel, Isten iránti túlfolyó szeretettel és a világi hívságok iránti közömbösséggel hirdesse Isten Igéjét, a Seregek Ura olyan hatalommal siet segítségére, hogy az be fog hatolni a teremtmények legbelsejébe. ( Abdu'l-Bahá üzenetei, 348. o. ) Köztudott és nyilvánvaló, hogy a láthatatlan isteni segítség ma azokat halmozza el, akik az Üzenetet továbbítják. Ha elmulasztják továbbítani az Üzenetet, a segítség teljesen megszűnik - hiszen elképzelhetetlen, hogy Isten barátai úgy részesüljenek segítségben, hogy közben nem továbbítják az Üzenetet. ( Abdu'l-Bahá üzenetei, o. )...Kitartó és állhatatos Szolgáinak Uratok bizonyosan megígérte, hogy mindörökké győzedelmessé teszi őket, felmagasztalja szavaikat, terjeszti hatalmukat, szétszórja fényeiket, megerősíti szíveiket, magasba emeli lobogóikat, segíti seregeiket, fényessé teszi csillagaikat, a kegy még bőségesebb özönében részesíti őket, s lehetővé teszi, hogy a bátor oroszlánok győzedelmeskedjenek. Siessetek, siessetek, ti állhatatos hívők! Siessetek, siessetek, ti kitartóak! Hagyjátok el az oktalanokat, szabaduljatok meg minden tudatlantól, kapaszkodjatok meg az erős kötélben, legyetek szilárdak ebben a Nagy Ügyben, nyerjetek fényt ebből a Nyilvánvaló Fényből, legyetek türelmesek és állhatatosak ebben a bölcs Vallásban! Látni fogjátok, amint az isteni sugallat seregei egymást követően szállnak alá a Felső Világból, amint a <oldal 11> varázslatos vonzerő szűnni nem akaróan özönlik alá a mennyei magasságokból, amint az Abhá Királyság bősége kiapadhatatlanul kiárad, s amint Isten tanításai a legellenállhatatlanabb erővel behatolnak, míg nyilvánvaló, hogy az oktalanok valóban vesztesek. ('Abdu'l-Bahá üzenetei, o. ) Ha ma bármely lélek kinyitja száját, hogy továbbítsa az Igazságot és szétszórja Isten illatait, nincs kétség afelől, hogy a Szent Lélek megsegíti és megerősíti, hogy szembe tud szállni a világon élő összes ember támadásával, hiszen az Erő Birodalma győzedelmeskedik. Ezért van az, hogy - bár testük gyenge volt, s az egymást követő királyok üldöztetésében látszólag vereséget szenvedtek - Krisztus tanítványai végül is legyőzték és oltalmuk alá vették mindnyájukat. ('Abdu'l-Bahá üzenetei, 508. o.) Ha szívét e napon bárki a Királysághoz köti, Istent kivéve mindent eldob magától és a szentség illataihoz vonzódik, Abhá Királyságának hadserege segíteni fogja, a Legfelső Sokadalom angyalai támogatni fogják. (Abdu'l-Bahá üzenetei, 591. o. ) Ne saját korlátaitokat nézzétek! Isten segítsége eljut hozzátok. Feledkezzetek meg önmagatokról! Isten segítsége bizonyosan eljő! Amikor Isten Kegyelméhez fordultok, s arra vártok, hogy megerősítsen benneteket, erőtök megtízszereződik. Tekintsetek reám! Oly gyenge vagyok, mégis erő adatott nekem, hogy eljöjjek közétek: Isten szegény szolgája, akit képessé tett arra, hogy átadja nektek ezt az üzenetet. Nem sokáig leszek köztetek! Az ember sosem saját gyengeségeit nézze - a tanításhoz szükséges hatalmat a Szeretet Szent Lelkének Ereje adja. Ha saját gyengeségeinkre gondolunk, csak kétségbe eshetünk. Az összes földi gondolatnál magasabbra kell tekintenünk; el kell szakadnunk minden anyagitól s a szellemi dolgokra kell áhítoznunk; tekintetünket a Mindenható örökké

6 tartó nagylelkű Kegyelmére kell emelnünk, aki Parancsára: Szeressétek egymást!" az örömteli szolgálat örömével tölti meg lelkeinket. (Párizsi Beszédek, o. ) Míly nagyszerű, míly roppant nagyszerű az Ügy! Míly kegyetlen a föld összes népének és nemzetségének a támadása! Hamarosan mindenhova elhallatszik majd az afrikai, amerikai tömegek zaja, az európaiak és a <oldal 12> törökök kiáltása, India és Kína nyögése. Mindegyik teljes erejével fog kiállni, hogy Ügyével szembeszálljon. Akkor kiállnak majd az Úr Lovagjai, akiket a mennyei kegyelem támogat, a hit erősít, a megértés hatalma segít, s a Szövetség légiói erősítenek meg, és kinyilvánítják a vers igazságát: Íme a zűrzavar, amely a legyőzött nem osztályrészéül jutott!" (Idézve: A bahá'í igazgatás, 123. o.) A Báb kijelentette: Ha egy pici hangya e napon arra vágyna, hogy olyan hatalommal rendelkezzen, hogy képes legyen megfejteni a Korán leghomályosabb és legnehezebben értelmezhető részeit, nincs kétség afelől, hogy kívánsága teljesül, mivel az örök erő titka ott vibrál az összes teremtett lény legbensőbb részében." Ha egy ilyen gyámoltalan teremtmény ekkora titokzatos hatalom birtokába juthat, mennyivel hathatósabb az a hatalom, amely Bahá u lláh kegyelmének bőkezű kiáradásából származik! (Idézve: Az isteni igazság eljövetelé-ben, 39. o. ) Isten Királysága korlátlan hatalommal rendelkezik. Merésznek kell lennie az élet hadseregének, ha ennek a Királyságnak a megerősítő segítsége újra meg újra beléáramlik!... Hatalmas a küzdőtér, s az idő megérett arra, hogy paripánkon bevágtassunk oda. Itt az idő, hogy felfedjük erőnk hatalmát, szívünk határozottságát s lelkünk erejét! (Idézve egy január 28-án, az Amerikai és Kanadai Bahá'iok Országos Szellemi Tanácsához írt levélből; Üzenetek Amerikába, 17. o. ) Ti pedig - ha Bahá'u'lláh tanításaival összhangban cselekedtek - bizonyosak lehettek afelől, hogy segítségben és megerősítésben lesz részetek. Az összes dologban, amibe belefogtok, győzedelmesek lesztek, s földi lények nem szállhatnak szembe veletek. Ti vagytok a hódítók, mert segítő- tök a Szent Lélek hatalma. Az összes fizikai és dologi erővel szemben maga a Szent Lélek segít meg titeket. (Idézve: A Nyugat csillagá-ban, 8. kötet, 8. szám, 103. o. J Ó, ti Királyságom katonái!...legyetek bátrak és rettenthetetlenek! Napról napra növeljétek szellemi győzelmeiteknek számát! Ne zavarjon az ellenségek állandó támadása! Bömbölő oroszlánként támadjatok! Ne magatokra gondoljatok, hiszen a Királyság láthatatlan hadseregei mellettetek harcolnak. A Szent Lélek Bizonyosságaival lépjetek be a csatatérre! Biztosan tudjátok, hogy az Abhá <oldal 13> Királyság hatalmai veletek vannak. Az Igazság mennyországának a seregei veletek vannak. Forró homlokaitok fölött Abhá Paradicsomának hűvös szellői fújdogálnak. Egy pillanatig sem vagytok egyedül. Egy másodpercig sem vagytok magatokra hagyatva. Abhá Szépsége veletek van. A Dicsőséges Isten veletek van. A Királyok Királya veletek van. (Idézve: A Nyugat csillagá-ban, 13. kötet, S. szám, 113. o. ) <oldal 14> RÉSZLETEK SHOGHI EFFENDI ÍRÁSAIBÓL ÉS AZ Ő NEVÉBEN IRT LEVELEKBŐL SHOGHI EFFENDI ÍRÁSAIBÓL Bár feladatunk nehéz és kényes, Bahá u lláh és Isteni útmutatásának fenntartó ereje bizonyosan megsegít bennünket, ha rendíthetetlenül követjük Útját, s ha azért küzdünk, hogy megtartsuk Törvényei teljességét. Ha állhatatosak vagyunk, megváltó Kegyelmének fénye, melyet egyetlen földi hatalom sem képes elhomályosítani, megvilágítja utunkat, amit egy zavaros kor csapdái és kelepcéi között haladunk, s lehetővé teszi, hogy kötelességeinket úgy lássuk el, hogy az növelje áldott Nevének dicsőségét és megbecsülését. (Az amerikai és kanadai bahá'í" oknak március 21-én írt levélből; Bahá'u'lláh világrendje, 67. o. ) Az egyháztörténet szerint - jelentette ki 'Abdu'l-Bahá - Péter nem tudta megszámolni még a hét napjait sem. Valahányszor úgy határozott, hogy halászni meg, heti élelmét hét csomagba kötötte be. Minden nap megevett egy csomagot, s amikor a hetedikhez ért, tudta, hogy eljött a Sabbát, s így megünnepelte." Ha az Emberfia képes volt egy ilyen nyilvánvalóan nyers és ügyetlen eszközbe oly erőt önteni, hogy amint azt Bahá u lláh mondta - a bölcsesség és a kinyilatkoztatás titkai ömöljenek ki a száján", s a többi Tanítványa fölé helyezze őt és alkalmassá tegye arra, hogy Utóda és egyháza alapítója legyen, mennyivel több erővel tudja felruházni az Atya, Aki Bahá u lláh, a legapróbb és legjelentéktelenebb követőjét, hogy az olyan csodákat tegyen az Ő szándéka megvalósítása céljából, amely mellett eltörpülnek Jézus Krisztus első apostolának még a legnagyobb tettei is!

7 (Az isteni igazság eljövetele, 38. o. ) Valóban, oly hatalmas a csatatér, oly válságos a kor, oly nagyszerű az Ügy, oly kevés a munkálkodó, oly kevés az idő, oly felbecsülhetetlen a megtiszteltetés, hogy Bahá'u'lláh Hitének egyetlen követője sem - aki méltó arra, hogy az Ő nevét viselje - engedhet meg magának egy pillanatnyi habozást sem. Ez az Istentől való Erő, amelynek elsöprő hatalma ellenállhatatlan, ereje kiszámíthatatlan, lefolyása megjósolhatatlan, működése titokzatos, megnyilatkozásai csodálatot keltők, olyan Erő, amely - ahogy a Báb írta - ott vibrál minden teremtett lény legbensejében, és amely - Bahá u lláh <oldal 15> szerint - ezzel a vibráló hatásával felborította a világ egyensúlyát és forradalmasította szabályozott életét; egy ilyen Erő - amely éppúgy működik, mint egy kétélű kard - szemünk láttára szakítja szét egyrészt azokat az ősrégi kötelékeket, amelyek évszázadok óta összetartják a civilizált társadalom szövetét s lazítja meg másrészt azokat a láncokat, amelyek még mindig béklyóban tartják Bahá u lláh zsenge és mind a mai napig fel nem szabadított Hitét. (Az isteni igazság eljövetele, 39. o. ) Nincs veszteni való idő. Nincs helye a habozásnak. Zömegek éhezik az Élet Kenyerét. A színpadot felállították. Elhangzott a határozott és megmásíthatatlan ígéret. Isten elindította Tervét. Napról napra nagyobb lendületbe jön. A mennyei és földi hatalmak titokzatosan ennek végrehajtását segítik elő. Az ilyen alkalom nem tér vissza. Álljon hát ki a kétkedő, és maga is győződjön meg az ilyen kijelentések igazáról. Ha próbálkozunk, ha állhatatosak vagyunk - biztosítjuk a végső és tökéletes győzelmet. (Egy január 28-án, az Amerikai és Kanadai Bahá íok Országos Szellemi Tanácsához írt levélből; Üzenetek Amerikába, , 17. o.) Egy olyan közösség, amelyik maradandó sikerek ily magas hegycsúcsait hódította már meg, nem ijedhet meg és nem torpanhat meg, ha ilyen kihívás éri. Nincs kétségem afelől, hogy bízván Rendeltetésében, Istentől való hatalmára támaszkodva, múltbéli győzelmei által megerősítve s tevékenységre serkentve egy lassan szétbomló civilizáció láttán továbbra is rendíthetetlenül eleget fog tenni a feladatából következő tennivalóknak - bízván abban, hogy minden egyes megtett lépéssel és meghaladott állapottal az Isteni fény és erő új kinyilatkoztatása irányítja és hajtja előre egészen addig, míg az idők teljességében s hatalma teljében véghezviszi azt a Tervet, amely elválaszthatatlanul kötődik ragyogó sorsához. (Egy július 4-én, az Amerikai é s Kanadai Bahá iok Országos Szellemi Tanácsához írt levélből; Üzenetek Amerikába, , 26. o. ) A mező, a maga teljességében és termékenységében elénk tárulkozik és közvetlen közelben van. A termés beérett. Ütött az óra. A jel megadatott. Egyre ellenállhatatlanabbul és egyre feltartóztathatatlanabbul hatnak a titokzatosan felszabadult szellemi erők. A gyors és megkérdőjelezhetetlen <oldal 16> győzelem mindenki számára biztosítva van, aki kiáll és engedelmeskedik ennek a második, sürgető és létfontosságú hívásnak. (Egy július 28-án, az Amerikai és Kanadai Bahá iok Országos Szellemi Tanácsához írt levélből; Üzenetek Amerikába, , 28-29, o.) Ne bátortalanodjatok el s ne rémüljetek meg attól, hogy mily nagy a csatatér, mily kevesen vagytok és mily közömbösek a tömegek. Tekinteteteket mindvégig emeljétek Bahá u lláh ígéretére, teljes bizodalmatokat helyezzétek teremtő Szavába, jusson eszetekbe mindenre kiterjedő és korlátlan Hatalmának számos múltbéli megnyilatkozása, s álljatok ki, hogy mindenről gondoskodó Kegyelmének és áldásainak méltó példaadó befogadói legyetek. (Az Indiai Bahá iok Országos Szellemi Tanácsához június 29-én írt levélből; Új nap hajnala 90. o. ) Ha a barátok - külön-külön és együttesen is - betöltik feladatukat és megtesznek minden tőlük telhetőt, Bahá u lláh bőséges áldásában lesz osztályrészük s a Terv diadala dicsőséges fejezetként vonul be a Hit történetébe. (A Brit Szigetek-béli Bahá iok Országos Szellemi Tanácsához december 18-án írt levélből)... Erők titokzatosan kiszabadulnak, rendeltetésük akciók irányítása, folyamatok elősegítése, második lépcső beteljesedésének biztosítása, Isteni Terv felfoghatatlanul hatalmas. Ezen erők gyors, teljes felhasználása, élő, fennséges küldetés szervezett közössége által fontos. Terv végrehajtásáért közvetlenül felelősek különböző ügynökségek: helyiek, területiek, országosak, nemzetköziek, feladatuk jelenleg területük sikeres meghódítása... sikerek olyan szembeszökőek, hogy fel nem mérhetően erősítik meg a reményeket, teljes, döntő győzelemre, meghatározott időben... (Egy október 7-én, az Amerikai és Kanadai Bahá iok Szellemi Tanácsához küldött sürgönyből; Üzenetek Amerikába, , 108. o. ) A Királyság láthatatlan seregei készen állnak és türelmetlenül várják, hogy segítségére siessenek annak, akinek megvan a bátorsága ahhoz, hogy felmérje a tétet és meghozza az e tétellel arányban álló döntést. (A Brit Szigetek-béli Bahá iok Országos Szellemi Tanácsához szeptember 6-án írt levélből) <oldal 17>

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Bahá í imák gyerekeknek

Bahá í imák gyerekeknek Bahá í imák gyerekeknek Magyarországi Bahá í Közösség Országos Szellemi Tanácsa, Budapest, 2013 ISBN 978-963-87806-5-2 Nyomdai ügyintézés: Mesterprint Nyomda Kft. Áldott az a pont, az a ház, az a hely,

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

A bahá í hit hitvallása és vallásgyakorlata (összefoglaló)

A bahá í hit hitvallása és vallásgyakorlata (összefoglaló) A bahá í hit hitvallása és vallásgyakorlata (összefoglaló) Tartalomjegyzék I. Hitvallás a legfontosabb tanítások... 1 I.A. Isten, a Megnyilvánulások és az ember... 1 Isten... 1 A Megnyilvánulások... 2

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

HOGYAN MAXIMALIZÁLD AZ ÉLETED? HOGYAN ÉLJEK EGY ÁLDOTT ÉLETET? 5.RÉSZ

HOGYAN MAXIMALIZÁLD AZ ÉLETED? HOGYAN ÉLJEK EGY ÁLDOTT ÉLETET? 5.RÉSZ HOGYAN MAXIMALIZÁLD AZ ÉLETED? HOGYAN ÉLJEK EGY ÁLDOTT ÉLETET? 5.RÉSZ Zsoltárok 112 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) 112 [1] [a] Dicsérjétek az Örökkévalót! (Adjatok hálát) Hallelújah! Milyen

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Milyen test támad majd fel?

Milyen test támad majd fel? Milyen test támad majd fel? ((1 Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2 Általa üdvözültök is, ha megtartjátok

Részletesebben

Ivanka éves jelenése A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke.

Ivanka éves jelenése A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke. Drága gyermekek! Úgy vagyok itt köztetek, mint édesanya, aki segíteni szeretne nektek, hogy megismerjétek az igazságot. Amíg úgy éltem a földön, mint ti, megkaptam az igazság ismeretét és ezzel együtt

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

Kedves Vendégeink, kedves Szülők, Kedves Lányok és Fiúk!

Kedves Vendégeink, kedves Szülők, Kedves Lányok és Fiúk! Kedves Vendégeink, kedves Szülők, Kedves Lányok és Fiúk! Tisztelettel köszöntelek Titeket és a meghívott kedves Vendégeinket! Kedves ballagó öreg diákok! Az életetekben ismét eljött egy olyan nap, amit

Részletesebben

1 TULAJDONJOG ÉS SZERENCSE (Részlet a Névtelen szellem közleményei-iii. c. műből)

1 TULAJDONJOG ÉS SZERENCSE (Részlet a Névtelen szellem közleményei-iii. c. műből) 1 TULAJDONJOG ÉS SZERENCSE (Részlet a Névtelen szellem közleményei-iii. c. műből) A tulajdonjog fogalma, az a vágy, hogy az ember rendelkezhessék valami felett, benne van a lélek legelrejtettebb mélyében,

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Te vagy fontos! 4. összejövetel

Te vagy fontos! 4. összejövetel Te vagy fontos! 4. összejövetel 35 Előkészítés Készíts elő egy körbe annyi széket, ahányan vagytok. Ha van olyan, akit ma nagyon vártatok, és nem jött, készíts neki is egy széket. A kör közepére helyezd

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram!

APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram! APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram! Szeretlek Uram a madárcsicsergésben, Szeretlek a tavaszi fű üde zöldjében. Szeretlek Uram a rigó sárga csőrében, És az égbe nyúló fenyő ezüstös színében. Szeretlek

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre.

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 20. alkalom 2012. május 04. Események összehasonlítása: Jézus a vízen jár (Mk 6,45-52) Jézus feltámadása után megjelenik apostolainak Jeruzsálemben (Lk 24,36-53) Események elhelyezése

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 1 Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

REMÉNY DRÁGAKÖVEK ABDU L-BAHÁ SZAVAIBÓL. A fordítás alapja: HOPE Bahá í Publishing Trust; London, 1996

REMÉNY DRÁGAKÖVEK ABDU L-BAHÁ SZAVAIBÓL. A fordítás alapja: HOPE Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit REMÉNY DRÁGAKÖVEK ABDU L-BAHÁ SZAVAIBÓL A fordítás alapja: HOPE Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos Szellemi

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tudatossag.hu www.tokeleteselet.hu Munkafüzet Tartalomjegyzék Miért vagyunk itt?... 3 Megéri változtatni?... 4 Sosem késő... 5 Sorsunk a saját kezünkben van!...

Részletesebben

A BAHÁ Í HÁZASSÁGOK MEGŐRZÉSE ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS IDÉZETGYŰJTEMÉNY

A BAHÁ Í HÁZASSÁGOK MEGŐRZÉSE ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS IDÉZETGYŰJTEMÉNY A BAHÁ Í HÁZASSÁGOK MEGŐRZÉSE ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS IDÉZETGYŰJTEMÉNY KÉSZÍTETTE: AZ IGAZSÁGOSSÁG EGYETEMES HÁZA KIADTA: AZ IGAZSÁGOSSÁG EGYETEMES HÁZA KUTATÁSI RÉSZLEGE BAHÁ Í VILÁGKÖZPONT Fordította: Koczóh

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta 13. fejezet Az út melynek célja van Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta megtehetné azt is, hogy az éj leple alatt egyszerűen

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20.

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mi a Mária Út? A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek keletnyugati

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Magyar. Vienna International Religious Centre

Magyar. Vienna International Religious Centre Magyar Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől. (Róm 8,38) Készít

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.)

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára The Holy See Üzenet a hivatások 39. világnapjára II. János Pál pápa 2002. április 21. Téma: Az életszentségre szóló meghívás Tisztelendő Püspöktestvéreim, kedves Testvéreim! 1. Mindnyájatoknak, akiket

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben