J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 2/1994. (II.22.) rendeletének módosításáról 13/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 10/2002. (XII.20.) rendeletének módosításáról 107/2011. számú határozat Patria Nonprofit Kkt. beszámolójáról 108/2011. számú határozat Rendőrség beszámolójáról 109/2011. számú határozat Körjegyzőség évi munkájáról szóló beszámolóról 110/2011. számú határozat Tündérország Óvoda Vasszécseny óvodavezetőjének kérelméről 111/2011. számú határozat Dencs Dénes tervező megbízásáról

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Vasszécseny Község Képviselő-testületének december 9-én, órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza Vasszécseny Jelen vannak: Zsolnai Zoltán polgármester, Bertók Tiborné, Ferencz Zsolt, Kádár Zoltán képviselők összesen: 4 (négy) fő Távol maradt: Szilvás István alpolgármester, Horváth József és Kovács Szilveszter képviselők összesen: 3 (három) fő Jelen vannak még: Gáspár Tivadar körjegyző Tar Tünde Patria Nonprofit Kft. Horváth Balázs körzeti megbízott rendőr főtörzsőrmester Zsolnai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert azon a képviselők több mint fele megjelent. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkéri Ferencz Zsolt és Bertók Tiborné képviselőket, akik a hitelesítést vállalják. A képviselő-testület 4 (négy) egyetértő szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadta. Zsolnai Zoltán kérdést intéz a képviselő-testülethez, hogy a Napirendi előtt van-e valakinek kérdése, bejelentése? Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, a polgármester - tekintettel a meghívott előadókra - javaslatot tesz az előzetesen kiküldött Napirend 3., illetve 2. pontjának 1., illetve 2. napirendi pontként történő tárgyalására. A további napirendi pontokat a kiküldött Napirend szerint tárgyalja a képviselő-testület. 1

3 Vasszécseny Község Képviselő-testülete 4 (négy) egyetértő szavazattal, egyhangúlag a polgármester javaslatát elfogadva a Napirendet az alábbiak szerint fogadja el: N a p i r e n d : 1. Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény beszámolója 2. Rendőrségi beszámoló 3. Beszámoló a Körjegyzőség évi munkájáról évre vonatkozó víz- és csatorna díjak tárgyalása 5. Hulladékszállítási ügyek: évre vonatkozó szilárd, illetve folyékony hulladékszállítási szerződés és ajánlat tárgyalása 6. Tündérország Óvoda Vasszécseny támogatási kérelme 7. Gyógyszertár pályázat kiírása 8. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról 1. Napirendi pont tárgyalása: Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény beszámolója Zsolnai Zoltán: átadja a szót Tar Tündének, a Patria Nonprofit Kkt. ügyvezetőjének, hogy az évi III. törvény 92/B. (1) bekezdésének d) pontja alapján tartsa meg a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény munkájáról szóló beszámolót. /Az írásbeli előterjesztést a képviselők előre kézhez kapták./ Tar Tünde: szóban kiegészíti a Kkt évi munkájáról készített írásos előterjesztést. Konkrét példákon keresztül illusztrálja az általuk végzett munka nehézségeit, majd tájékoztatja a képviselő-testületet a 2012-es évben várható változásokról. Említést tesz a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiépítésének lehetőségéről, továbbá a térítési díjak várható szükségszerű emeléséről. Zsolnai Zoltán: megköszöni a beszámolót, az elvégzett munkát, majd a térítési díjak emelése kapcsán javaslatot tesz egy egyeztető tárgyalásra a év elején. Kéri a beszámolóval kapcsolatban a véleményeket, hozzászólásokat. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, a polgármester javaslatot tesz a Patria Nonprofit Kkt évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadására. 2

4 Vasszécseny Község Képviselő-testülete a polgármester javaslatát elfogadva 4 (négy) egyetértő szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 107/2011. számú képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Patria Nonprofit Kkt., mint személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény évi munkájáról szóló beszámolóját, előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Tar Tünde órakor távozik az ülésről. 2. Napirendi pont tárgyalása: Rendőrségi beszámoló Zsolnai Zoltán: átadja a szót Horváth Balázs rendőr főtörzsőrmesternek, hogy az évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján tartsa meg a település közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót. Horváth Balázs főtörzsőrmester: részletes tájékoztatást ad a község közbiztonsági helyzetéről, kiemelve a évben elkövetett bűncselekmények fajtáit és számát. Elmondja, hogy Vasszécseny község közbiztonsági helyzete jónak mondható, de felhívja a figyelmet az ún. átutazó bűnözők megjelenésére a településen. Zsolnai Zoltán: megköszöni a beszámolót, az elvégzett munkát és a példás együttműködést. Reméli, hogy a tanulóknak tartott tájékoztató az iskolában a jövő évben is folytatódni fog, továbbá rendszeresebb rendőri jelenlétet kér a községben megszaporodott rongálások miatt. Az újonnan alakuló helyi polgárőr szervezet tevékenységéhez szakmai segítséget kér a körzeti megbízottaktól. Kéri a beszámolóval kapcsolatban a véleményeket, hozzászólásokat. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, a polgármester javaslatot tesz a rendőrségi beszámoló elfogadására. Vasszécseny Község Képviselő-testülete a polgármester javaslatát elfogadva 4 (négy) egyetértő szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 108/2011. számú képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrség évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Horváth Balázs főtörzsőrmester órakor távozik az ülésről. 3

5 3. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Körjegyzőség évi munkájáról Zsolnai Zoltán: átadja a szót a körjegyzőnek, ismertesse a Körjegyzőség beszámolójáról szóló előterjesztést. /Az írásbeli előterjesztést a képviselők előre kézhez kapták./ Gáspár Tivadar: szóban kiegészítve az előterjesztést elmondja, hogy a Körjegyzőség évi munkájáról szóló beszámoló a körjegyzőséget fenntartó önkormányzatok februári együttes ülésén került elfogadásra. A évben végzett hivatali munkáról jelen előterjesztésében kívánt összefoglaló képet adni. Kiemeli a többlet feladatként jelentkező időközi választási és népszámlálási feladatok lelkiismeretes, határidőben történő elvégzését. A évben elvégzett munkáért köszönetét fejezi ki köztisztviselő munkatársainak. Kéri a képviselőtestület tagjainak kérdéseit, hozzászólásait. Zsolnai Zoltán: megköszöni a körjegyző szóbeli kiegészítését, elmondja, hogy a tartalmas beszámoló mögött komoly hivatali munka áll és a fenntartó önkormányzatok jól felfogott közös érdeke kell legyen, hogy egy jól működő hivatalt tartsanak fenn. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, Zsolnai Zoltán javaslatot tesz a Körjegyzőség évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására. Vasszécseny Község Képviselő-testülete a polgármester javaslatát elfogadva 4 (négy) egyetértő szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 109/2011. számú képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség évi munkájáról szóló beszámolót, előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: körjegyző 4. Napirendi pont tárgyalása: évre vonatkozó víz- és csatornadíjak tárgyalása Zsolnai Zoltán: felkéri a körjegyzőt, ismertesse az előterjesztést. /Az írásbeli előterjesztést a képviselők előre kézhez kapták./ Gáspár Tivadar: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a közmű szolgáltatók megküldték a évre vonatkozó szolgáltatási díjakat tartalmazó ajánlatukat. Ismerteti a szolgáltatók által rendelkezésre bocsátott költségelemzéseket, majd javaslatot tesz a évi víz- és csatornadíjak elfogadására. 4

6 Zsolnai Zoltán: megköszöni a szóbeli kiegészítést. Elmondja, hogy az emelés mértéke az infláció mértékével emelt összeg. A Vasivíz Zrt. közgyűlésén a többségi tulajdonos véleménye érvényesült, a kistelepülések nem tehettek túl sokat a döntés meghozatalában. Kéri a hozzászólásokat, véleményeket. Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezik, a polgármester javaslatot tesz a rendelet megalkotására. Kéri a képviselő-testület döntését. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 4 (négy) egyetértő szavazattal, egyhangúlag megalkotja az ivóvíz-szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 2/1994. (II.22.) rendeletének módosításáról szóló 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendeletét. /A rendelet hatályos szövege csatolva e jegyzőkönyv mellékleteként./ 5. Napirendi pont tárgyalása: Hulladékszállítási ügyek: a évre vonatkozó szilárd, illetve folyékony hulladékszállítási szerződés és ajánlat tárgyalása Zsolnai Zoltán: felkéri a körjegyzőt, ismertesse az előterjesztést. /Az írásbeli előterjesztést a képviselők előre kézhez kapták./ Gáspár Tivadar: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a SZOVA Zrt., illetve a Sárvár Pannon-Víz Kft. megküldték a évre vonatkozó szolgáltatási díjakat tartalmazó ajánlatukat. Ismerteti a szolgáltatók által rendelkezésre bocsátott költségelemzéseket, majd javaslatot tesz a évi hulladékszállítási díjak elfogadására. Zsolnai Zoltán: megköszöni a szóbeli kiegészítést. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a hulladékszállításra vonatkozó új közszolgáltatási szerződés tartalmáról. Kéri a hozzászólásokat, véleményeket. Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezik, a polgármester javaslatot tesz a rendelet megalkotására. Kéri a képviselő-testület döntését. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 4 (négy) egyetértő szavazattal, egyhangúlag megalkotja a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 10/2002. (XII.20.) rendeletének módosításáról szóló 13/2011. (XII.10.) önkormányzati rendeletét. /A rendelet hatályos szövege csatolva e jegyzőkönyv mellékleteként./ 5

7 6. Napirendi pont tárgyalása: Tündérország Óvoda Vasszécseny támogatási kérelme /Az írásbeli előterjesztést a képviselők előre kézhez kapták./ Zsolnai Zoltán: felkéri a körjegyzőt, ismertesse az óvodavezető kérelmét. Gáspár Tivadar: szóban kiegészítést tesz a kérelemhez, annak költségvetést érintő vonatkozásairól. Zsolnai Zoltán: elmondja, hogy a szolgáltatásért sikerült egy kedvező árajánlatot kérni az óvodavezetőnek, az összeget ki kell fizetni a gyógypedagógusnak. Kéri a véleményeket, hozzászólásokat. Kádár Zoltán: pofátlan rablásnak tartja az összeget. A horribilis összegű óradíjra tekintettel ezt nem hajlandó támogatni. Furcsállja azt is, hogy valaki most ide áll, hogy ennyiért már megegyezett a gyógypedagógussal. Zsolnai Zoltán: tájékoztatja Kádár képviselőt, hogy amennyiben az óvodavezető nem talál óraadó szakembert, akkor fel kellene vennie az önkormányzatoknak egy alkalmazottat, aki ugyanezt főállásban legalább 4 órában ellátja. A szolgáltatást kötelező ellátnunk, nem lehet ezért elutasítani a gyermeket. Gáspár Tivadar: a polgármestert kiegészítve elmondja, hogy jelenleg egy fő sajátos nevelési igényű gyermekről van szó, eddig a helyi óvodába nem járt ilyen gyermek. A sajátos nevelési igényű gyermekek után plusz normatívát igényelhet az önkormányzat. Bertók Tiborné képviselő: felveti annak a lehetőségét, hogy egy fejlesztő pedagógus végzettségű önkormányzati alkalmazottat lehetne megbízni a feladattal. Zsolnai Zoltán: viszont válaszában elmondja, hogy erre a feladatra az illető végzettsége sajnos nem megfelelő. Gáspár Tivadar: elmondja, hogy a jelenleg felszínre került ún. probléma kapcsán a jövőre nézve el lehetne gondolkodni azon, hogy ha már alkalmazni kénytelen az óvoda egy gyógypedagógust, akkor érdemes lenne megvizsgálni, hogy ezt a szolgáltatást a jövőben igénybe venni szándékozók száma hogyan alakul a településen, illetve annak környékén. Sajnálatos módon növekszik a sajátos nevelési igényű gyermekek száma. Nem szabadna megengedni azt, hogy a vasszécsenyi óvoda nem tudja fogadni őket szakember hiánya miatt, mert akkor azt a kisgyermeket a szülő máshová fogja beíratni, nem is beszélve arról, hogy az önkormányzat az óvoda alapító okiratában foglaltakkal menne szembe, hiszen abban vállalta ezen gyermekek óvodai ellátását is. Zsolnai Zoltán: a későbbiekre nézve saját pedagógus továbbképzését javasolja, illetve egyetértve a jegyzővel valóban meg kellene vizsgáltatni az óvodavezetővel, hogy a jövőben hány főt érint ez a probléma, mert a plusz normatívában mindenképpen visszajönne az erre kiadott összeg. Kádár Zoltán: pofátlannak tartja a díjat, a gyógypedagógus visszaél a helyzetével! Zsolnai Zoltán: a díj kifizetésére vonatkozóan megjegyzi, hogy nem szükséges a költségvetési rendelet módosítása, mivel kifizetés csak a jövő évben fog megtörténni. A kérelem jóváhagyását kéri az intézményvezető. Kádár Zoltán: továbbra is vitatja a szolgáltatás forintos összegét, véleménye szerint lehetne forint is. Zsolnai Zoltán: ezt Tanakajdnak is el kell fogadnia. 6

8 Kádár Zoltán: a forintnak Tanakajd csak örülne! Zsolnai Zoltán: nem ez a gond. Az a gond, hogy az óvodavezető forintért nem biztos, hogy találna gyógypedagógust a feladatra. Én is egyetértek veled, én sem szívesen fizetnék ezért a feladatért! Kádár Zoltán megismétli: visszaél a gyógypedagógus a helyzetével, ez a problémája személy szerint ezzel a kérelemmel. Nem szabadna most lenyelni a forintot, mert akkor jövőre is annyit kérne. Most , jövőre meg ! Zsolnai Zoltán: egyetért a képviselővel, de véleménye szerint patt helyzetben van az önkormányzat, az óvodavezető. Ha forintot ajánlunk a gyógypedagógusnak, akkor azt megköszöni és elmegy, mi pedig megbízhatunk majd forintért egy másikat. Kádár Zoltán: nem kellett volna először megállapodni a gyógypedagógussal! Pappné túllépte a hatáskörét, hamarabb döntött és hozott minket kényelmetlen helyzetbe! Zsolnai Zoltán: tájékoztatja Kádár képviselőt, hogy az óvodavezető előre egyeztetett vele, illetve a jegyzővel ez ügyben. Neki pár napja volt az ügy megoldására és ez idő alatt nem volt képviselő-testületi ülés. Véleménye szerint el is napolhatja akkor a képviselő-testület ezt a kérelmet, de azzal nem oldaná meg a problémát. Bertók Tiborné: felhívja a képviselőtársai figyelmét, hogy az óvoda alapító okiratában vállalta az önkormányzat ezt a gondoskodást. Zsolnai Zoltán: valóban, ez kötelező feladat. Amennyiben az önkormányzat elkezdené módosítani az alapító okiratot, egyből az ombudsmanig mennének. Zoli! Tudnád támogatni ezt a kérelmet? Négy támogató szavazatra van szükség. Kádár Zoltán: lehetne arról tárgyalni jövőre, hogy az óvoda ezt a feladatot ne fejlessze, hanem ellenkezőleg, visszafejlessze? Jövőre ez irányban kell módosítani az óvoda alapító okiratát! Bertók Tiborné: megkéri Kádár képviselőt, hogy most támogassa a kérelmet azzal, hogy jövőre felül kell vizsgálni a kérdést, hogy hány gyermek jöhet számításba sajátos nevelési igényűként az óvodában. Gáspár Tivadar kér szót: az elhangzottak alapján megjegyzi, hogy az óvoda visszafejlesztése nem ombudsmant érintő kérdés. Többször elhangzott a képviselő-testületi üléseken, hogy milyen fontos az önkormányzat számára a gyermeklétszám. Véleménye szerint egy jó hírű óvoda jövőjét kockáztatná döntésével a képviselő-testület, ha az sni-s gyermekek előtt bezárná az óvoda kapuit. Kádár Zoltán felháborodva: utálom, ha hülyének néznek! Az első napirendi pontnál, illetve ennél a napirendi pontnál is megpróbálnak hülyének nézni minket! Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezik, a polgármester javaslatot tesz a kérelem támogatására. 7

9 Vasszécseny Község Képviselő-testülete 4 (négy) egyetértő szavazattal, egyhangúlag a polgármester javaslatát elfogadva az alábbi határozatot hozza: 110/2011. képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Tündérország Óvoda Vasszécseny óvodavezetőjének kérelmét támogatja. Felkéri az óvodavezetőt, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek/ek gyógypedagógiai fejlesztése érdekében a megbízási szerződést Bognárné Szabó Mária logopédus-gyógypedagógussal kösse meg. A megbízási díj havi Ft összegét az önkormányzat a évi költségvetésében biztosítja. Határidő: Felelős: folyamatos polgármester Horváth József képviselő órakor megérkezik az ülésre. A képviselő-testület jelenlévő képviselőinek létszáma: 5 (öt) fő. 7. Napirendi pont tárgyalása: Gyógyszertár pályázat kiírása Zsolnai Zoltán: ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a gyógyszertár pályázati kiírását az előző ülésen hozott döntésnek megfelelően jelen ülés keretében kellene tárgyalni a képviselőtestületnek. Az elmúlt ülés után felvette a kapcsolatot az ÁNTSZ illetékeseivel és azt tanácsolták számára, hogy az önkormányzat által megbízott építész kezdeményezze a hatósági egyeztetési eljárás lefolytatását a hatóságnál. Külön vélemény kiadása nem áll módjukban. Az eljárás költsége Ft. Javaslatot tesz Dencs Dénes tervező megbízására, hogy az említett egyeztetést folytassa le a hatósággal. A polgármester javaslatot tesz a hatósági egyeztetés tárgyába felvenni a gyógyszertár mellett az orvosi rendelő, illetve a védőnői helység Községházban való kialakításának lehetőségét is. Véleménye szerint egy eljárásban megoldható lenne az ÁNTSZ hivatalos állásfoglalásának a megkérése. Minderre azért van szükség, hogy a gyógyszertárosoknak kiküldött ajánlatkérés előtt tisztán lásson mindenki, hogy melyik épületben, mire van lehetőség. Először a bérleti jogviszony feltételeit kell megteremteni, ez egy rendeltetésmód változtatással kivitelezhető, majd a szakfeladatok meghatározása a hatóság feladata. Dencs Dénest szeretné felkérni, hogy az ÁNTSZ állásfoglalásának figyelembevételével készítsen a továbbiakban egy építész költségvetést, annak érdekében, hogy láthassa mindenki, mennyibe kerülne ennek az épületnek az átalakítása. 8

10 Kádár Zoltán kérdése: jól érti, hogy az orvosi rendelő is ide kerülhet? Te ezt elképzelhetőnek tartod? Zsolnai Zoltán: elképzelhetőnek tartom, ha az engedélyt be lehet rá szerezni. Kádár Zoltán: négyzetméterileg is? Zsolnai Zoltán: én ha tartok valamitől, akkor az a bejáratok kialakításának, illetve a váróhelyiség leválasztásának a lehetősége lesz. A gyógyszerészek biztosan ragaszkodnak a gyógyszertár orvosi rendelővel egy épületben való elhelyezésére. De ha van lehetőség a védőnői helyiség itteni kialakítására is, akkor véleményem szerint azt is meg kell próbálni. A háromra együtt sokkal hatékonyabban lehetne az átalakítás költségvetését is megcsinálni, nem beszélve arról, hogy a három funkció üzemeltetése is sokkal költséghatékonyabb lehetne. Mindezt keresztülhúzhatja természetesen a hatóság állásfoglalása, azaz az is elképzelhető, hogy a három közül csak egy vagy két funkciót lehet majd a Községháza épületének földszintjén megvalósítani. Eben az esetben a képviselő-testület majd eldönti, hogy merre tovább. Ismételten javaslatot tesz arra, hogy az önkormányzat - mindezek megvalósítása érdekében - a szakhatósági egyeztetési eljárás lefolytatására bízza meg Dencs Dénes tervezőt. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 5 (öt) egyetértő szavazattal, egyhangúlag a polgármester javaslatát elfogadva az alábbi határozatot hozza: 111/2011. képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza Dencs Dénes tervezőt, hogy a gyógyszertár, a háziorvosi rendelő, illetve a védőnői szolgálat Vasszécsenyi Községháza épületének földszintjén (Vasszécseny, Petőfi u. 11.) történő elhelyezése érdekében a szakhatósági egyeztetési eljárást az engedélyező szakhatósággal (ÁNTSZ) folytassa le. A hatósági egyeztetési eljárás forint összegű díját az önkormányzat a évi költségvetésében biztosítja. Felkéri a tervezőt, hogy a hatósági egyeztetési eljárásról tájékoztassa a képviselő-testületet. Határidő: január 31. Felelős: polgármester 9

11 8. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a két ülés között végzett munkáról Zsolnai Zoltán: tekintettel a képviselő-testületi ülés elhúzódására, javaslatot tesz a képviselőtestületnek, hogy a 17 órakor kezdődő közmeghallgatás miatt a napirendi pont kerüljön elnapolásra azzal, hogy beszámolóját a soron következő ülésen fogja megtartani. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 5 (öt) egyetértő szavazattal, egyhangúlag a polgármester javaslatát elfogadva a 8. napirendi pontot a soron következő ülésig elnapolja. Több napirendi pont nem lévén Zsolnai Zoltán polgármester az ülést órakor bezárja. Kelt mint első oldalon Zsolnai Zoltán polgármester Gáspár Tivadar körjegyző Ferencz Zsolt jegyzőkönyv-hitelesítő Bertók Tiborné jegyzőkönyv-hitelesítő 10

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/89/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 26. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

2 0 1 1. o k t ó b e r 1 4 - én. Készült: a 2011. október 14-én megtartott Tiszaugi Víziközmű Társulat végelszámolási záró Küldöttgyűléséről

2 0 1 1. o k t ó b e r 1 4 - én. Készült: a 2011. október 14-én megtartott Tiszaugi Víziközmű Társulat végelszámolási záró Küldöttgyűléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A T I S Z A U G I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T V É G E L S Z Á M O L Á S I Z Á R Ó K Ü L D Ö T T G Y Ű L É S É N E K 2 0 1 1. o k t ó b e r 1 4 - én m e g t a r t o t t ü l é

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

Részletesebben