HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva április 22-én + ) Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az évi LXV tv ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 13. -ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében, továbbá hivatkozással a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel közzétett OTÉK 1. (1) bekezdésében foglaltakra, a nagyközség igazgatási területére vonatkozóan megalkotja Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról szóló rendeletét, és egyúttal jóváhagyja a település szabályozási tervlapjait. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya, alkalmazása 1. (1) A rendelet hatálya Törökbálint nagyközség közigazgatási területére terjed ki, kivéve azokat a területeket, amelyekre a szabályozási tervlapon szereplő jelölés szerint a későbbiekben szabályozási tervet kell készíteni. (2) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz. (3) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest, tervezni, építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű országos előírások (pl. OTÉK és szabványok) betartása mellett kizárólag e rendelet, azaz Törökbálint Építési Szabályzata (továbbiakban TÉSZ) és mellékletei, függelékei, továbbá a jelen rendelettel együtt jóváhagyott szabályozási tervlapok együttes alkalmazásával szabad. (4) A TÉSZ mellékletét képezi: - M-1 melléklet: A hatályban lévő részletes rendezési tervek és szabályozási tervek építési előírásait jóváhagyó önkormányzati rendeletek listája. - M-2 melléklet: A növénytelepítési távolságokra vonatkozó előírások. - M-3 melléklet: Intézkedési előírások. - 1 M-4 melléklet: Fogalommagyarázat. - 2 M-5 melléklet: Szabályozási tervlapok. (5) A TÉSZ függeléke: - F-1: A TÉSZ-hez kapcsolódó egyéb hatályos önkormányzati rendeletek listája. (6) A TÉSZ-ben foglalt előírásoktól való eltérésre kizárólag a TÉSZ és mellékletei valamint a szabályozási tervlapok jogszabályok kereti között végrehajtott módosításával van lehetőség. (7) Az január 1. előtt jóváhagyott és a TÉSZ jóváhagyása után is hatályban tartandó részletes rendezési terveket területi hatályuk vonatkozásában a tervek módosításáig, vagy az egyéb + 19/2001.(IX.18.) 27/2002.(IX.20.) 21/2005.(IX.23.) 28/2005.(XI.18.) 36/2005.(XII.09.) 8/2006.(II.22.) 22/2006.(VI.26.) 26/2006.(VIII.28.) 29/2006.(IX.29.) 5/2007.(III.01.) 7/2007.(V.02.) 11/2007.(IV.27.) 15/2007.(V.25.) 33/2007.(XII.03.) 1/2009.(I.30.) 22/2009.(III.27.) 28/2009.(VI.12.) 29/2009.(VI.12.) 32/2009.(VI.29.) 33/2009.(VI.29.) 43/2009.(IX.30.) 49/2009.(XI.25.) 11/2010.(IV.26.) 13/2010.(V.28.) 17/2010.(VI.25.) 28/2011. (IX. 30.) 24/2012. (V. 25.) 19/2013. (IV. 22.) rendeletekkel egységes szerkezetben. 1 29/2006. (IX. 29.) rendelettel kiegészítve 2 29/2006. (IX. 29.) rendelettel kiegészítve 6/H/2009AB határozat 35/2012.(X. 15.) 18/2013. (III. 25.)

2 jogszabályokban rögzített határidőn belül szükséges felülvizsgálatukig változatlanul alkalmazni kell. Az ezekben a tervekben nem szabályozott műszaki kérdésekben a tervek jóváhagyásakor hatályban lévő OÉSZ műszaki rendelkezéseit kell alkalmazni. (8) A TÉSZ hatályba lépését megelőzően, vagy azt követően jóváhagyott, az egyes szabályozási tervekhez kapcsolódó építési szabályzatokat (jelen rendelet kiegészítésére, vagy módosítására), szabályozási terveket területi hatályukon belül alkalmazni kell. (9) Az TÉSZ-szel együtt jóváhagyott, a település egészére vonatkozó szabályozási tervlapok (a további szövegrészletekben szabályozási terv) alapján a továbbtervezést nem igénylő területeken az építés engedélyezhető. Azokon a területeken, amelyeken a szabályozási terv további szabályozási terv(ek) készítését írja elő (a további szövegrészletekben SZT-ként jelölve), a telekalakítás és az építés az SZT jóváhagyása után az SZT előírásai alapján engedélyezhető. (Amíg ezen SZT-k jóváhagyásra nem kerülnek, az érintett területeken az általános jogszabályok alapján, a meglévő környezethez való illeszkedés elve, vagy a hatályban lévő RRT-k szerint lehetséges.) A szabályozási terv 2. (1) A TÉSZ előírásainak területi értelmezéséhez szükséges térképi, rajzi információkat a szabályozási terv tartalmazza. (2) A szabályozási terven jelölt kötelező elemek betartásától nem lehet eltekinteni. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) Igazgatási terület határa. b) Beépítésre szánt területek és a belterület közös határa. c) Beépítésre szánt területek és a belterület közös határa, amelynek a pontos helyét szabályozási tervben kell meghatározni. d) Megszüntetendő belterületi határ. e) Beépítésre szánt területek határa. f) Elsőrendű szabályozási vonal. g) Megszűntető jel. h) Övezet, építési övezet azonosítója, jele, paraméterei és határa. i) Szabályozási terv (SZT) készítési kötelezettséggel érintett terület határa. j) Az ábrázolt irányból meg nem engedett közúti feltárás. k) Tömbfeltárás helye. l) Sétaút létesítési kötelezettség. m) Műemlék és műemléki környezet határa. n) Telken belül kötelezően kialakítandó védőzöld sáv. o) Telken belül kötelezően fásítandó telekrész. p) Jelentősebb védőtávolság, -sáv határa. q) Nyilvántartott régészeti lelőhely határa. r) Helyi védettségű természeti terület határa. s) Természeti terület határa. t) 3 Be nem építhető telekrész. (3) A szabályozási terven szereplő másodrendű szabályozási vonalak geometriáját és ebből adódóan a másodrendű szabályozási vonalakhoz tartozó szabályozási szélességeket az érintett területre később elkészített és jóváhagyott SZT-vel pontosítani lehet. Nemzetközi Üzleti Park (Régi vasút sor Kazinczy u. Óvoda u. M0 autóút által határolt) területére vonatkozóan: (4) 4 Az SZT-n jelölt kötelező elemek betartásától nem lehet eltekinteni. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) Beépítésre szánt terület és a belterület határa; b) Szabályozási vonal; c) Megszüntető jel; d) Övezet, építési övezet azonosítója, jele, paraméterei és határa; e) Építési vonal; f) Telken belül kötelezően kialakítandó védőzöld sáv; g) Útcsatlakozás, kapu, behajtó nem létesíthető; h) A tömbökre vonatkozó építési hely határa; 3 11/2010. (IV.26.) rendelettel kiegészítve 4 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 1 Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása

3 i) A közművek kiváltásáig közműszolgalom biztosítandó. Hosszúréti patak és környékének (Árpád utca hrsz-ú utca vonala Szabadság tér nyugati határvonala Csokonai utca Rózsa köz 2061/1 hrsz-ú út nyugati határvonala Bajcsy-Zsilinszky utca téglagyár telekhatára által határolt terület) területére vonatkozóan: (5) 5 Az SZT-n jelölt kötelező elemek betartásától nem lehet eltekinteni. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) szabályozási vonal; b) megszüntető jel; c) övezet, építési övezet jele, paraméterei és határa; d) építési hely; e) patak védőtávolsága; (7) 6 Az SZT-n jelölt irányadó elemek betartása nem kötelező. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) telekalakítás érdekében javasolt telekhatárt megszüntető jel; b) közterület vegyes használatú utcaként, gyalogos utcaként, történő kialakítása, c) övezethatár a tervezett tó körül. A Vízipark és üdülőterület vonatkozásában: (8) 7 A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervén jelölt kötelező elemek betartásától nem lehet eltekinteni. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) beépítésre szánt területek és a belterület közös határa; b) szabályozási vonal; c) megszűntető jel; d) övezet, építési övezet azonosítója, jele, paraméterei és határa; e) építési vonal; f) javasolt magánút határa; g) utak, parkolók létesítésére kijelölt területsáv; h) telken belül kötelezően kialakítandó védőzöld sáv (beültetési kötelezettségű terület). (9) 8 A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervén jelölt irányadó elemek betartása nem kötelező. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) építési hely határa; b) javasolt telekhatár; c) javasolt magánút határa; A volt honvédségi lőszerraktár területére vonatkozóan: (10) 9 A volt honvédségi lőszerraktár szabályozási tervén jelölt kötelező elemek betartásától nem lehet eltekinteni. Ezek a tervlapon az alábbiak: - tervezett belterület határa; - tervezett szabályozási vonal; - megszüntető jel; - övezet, építési övezet azonosítója és határa; - beültetési kötelezettségű terület; - építési vonal; - örökségvédelmi hatástanulmányból ismert régészeti lelőhely és azonosítója; - be nem építhető telekrész, közművesítés céljára fenntartott terület (tervezett közmű tengelyvonallal); - Natura 2000 terület határa. Szent István út - Baross Gábor utca - Bartók Béla u. - Nyár utca - Szabadság tér - Munkácsy Mihály utca - Alsóerdősor utca - belterületi határ Pelsőczy Ferenc utca - Munkácsy Mihály utca - Dózsa György út - Patak utca által határolt területre vonatkozóan: (11) 10 Az SZT-n jelölt kötelező elemek betartásától nem lehet eltekinteni. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) beépítésre szánt területek és a belterület közös határa; b) szabályozási vonal; c) megszűntető jel; 5 8/2006.(II.22.) rendelettel kiegészítve 6 8/2006.(II.22.) rendelettel kiegészítve 7 22/2006. (VI. 26.) rendelettel kiegészítve 8 22/2006. (VI. 26.) rendelettel kiegészítve 9 26/2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 10 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása 2

4 d) övezet, építési övezet jele, paraméterei és határa; e) építési vonal, építési hely; f) régészeti lelőhely és azonosítója; g) műemlék, és műemléki környezet határa; h) távlati funkcióváltás miatt be nem építhető terület; i) ingatlanon keresztül biztosítandó gyalogos kapcsolat. (12) 11 Az SZT-n jelölt irányadó elemek betartása nem kötelező. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) javasolt telekhatár; b) telekalakítás érdekében javasolt telekhatárt megszüntető jel; c) közterület vegyes használatú utcaként, gyalogos utcaként, történő kialakítása. (13) 12 Azokon az ingatlanokon, amelyeken az SZT nem jelöl építési vonalat, vagy építési helyet, ott az építési vonal egybeesik a szabályozási vonallal. Tó Park területére vonatkozóan: (14 )13, 14 - hatályát vesztette A Kinizsi Pál u.-damjanich János u.-flóra u.-kazinczy Ferenc u.- Óvoda u. által határolt területre vonatkozóan: (15) 15 A Kinizsi Pál u.-damjanich János u.-flóra u.-kazinczy Ferenc u.- Óvoda u. által határolt terület szabályozási tervén jelölt kötelező elemek betartásától nem lehet eltekinteni. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) a fejlesztési tömbön belüli, jelenleg lehetséges legnagyobb építési hely; b) telken belül kötelezően létesítendő védőzöld sáv; c) elővásárlási joggal érintett terület határa. 2330/35 hrsz-ú út, Erdő út, Hegyalja út és 0178 hrsz-ú (Séta) út által határolt területre vonatkozóan: (16) 16 A 2330/35 hrsz-ú út, Erdő út, Hegyalja út és 0178 hrsz-ú (Séta) út által határolt terület szabályozási tervén jelölt kötelező elemek betartásától nem lehet eltekinteni. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) belterület meglévő és tervezett határa; b) övezet, építési övezet azonosítója és határa; A budaörsi szennyvíztisztító környezetére vonatkozóan: (17) 17 Az SZT-n jelölt kötelező elemek betartásától nem lehet eltekinteni. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) tervezett belterületi határ; b) tervezett beépítésre szánt terület határa; c) tervezett szabályozási vonal; d) megszüntető jel; e) övezeti jel, övezethatár; f) be nem építhető, magánút kialakítására fenntartott terület; g) közműkiváltás nélkül be nem építhető terület; h) védőterület (védőövezet, védősáv) határa; i) korlátozott építménymagassági zóna határa és értéke; j) útcsatlakozás, kapubehajtó nem létesíthető; k) útépítés érdekében szükség esetén támfal létesítendő (közterületen); l) nyilvántartott régészeti lelőhely; m) régészeti érdekű terület határa. (18) Az SZT-n jelölt irányadó elemek betartása nem kötelező. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) irányadó szabályozási vonal (tervezési területen kívüli elem); b) javasolt magánút határa. A Tükörhegy 4. ütem területére vonatkozóan: (19) Az SZT-n jelölt kötelező elemek betartásától nem lehet eltekinteni. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) övezet, építési övezet határa; 11 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 12 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 13 11/2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 14 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2009. (VI.12.) rendelettel kiegészítve 16 29/2009. (VI.12.) rendelettel kiegészítve 17 Kiegészítette a (17)-(18) bekezdéssel a 18/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet IV. 24-i hatállyal. 3 Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása

5 b) övezet, építési övezet azonosítója; c) építési vonal; d) a tömbben lehetséges legnagyobb építési hely; e) régészeti érdekű terület határa. (20) Az SZT-n jelölt irányadó elemek betartása nem kötelező. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) meglevő belterületi határ; b) tervezési terület határa; c) módosítással érintett terület határa. A településrendezés feladatok megvalósítását elősegítő sajátos jogintézmények 3. (1) A település igazgatási területén a TÉSZ az alábbi sajátos jogintézményeket alkalmazását teszi lehetővé: a) Tilalmak (változtatási, telekalakítási, illetőleg építési tilalom). b) Elővásárlási jog. c) Kisajátítás. d) Helyi közút céljára történő lejegyzés. e) Útépítési és közművesítési hozzájárulás. f) Településrendezési (beépítési, helyrehozatali, beültetési) kötelezések. II. FEJEZET AZ ÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOSTÓL ELTÉRŐ HELYI SZABÁLYAI Elvi építési engedélyezés 4. (1) Az építési munkák építési hatóság által történő engedélyezése során az alábbi esetekben mindenképpen kétlépcsős építésengedélyezési eljárást kell lefolytatni: a) lakó építési övezetekben bármely nem lakófunkciójú önálló épület létesítése esetén; b) üdülő építési övezetekben bármely nem üdülőfunkciójú önálló épület létesítése esetén; c) bármely más építési övezetben, övezetben az adott övezetre az OTÉK-ban kivételesen elhelyezhető építmények létesítése esetén, d) minden olyan esetben ahol azt SZT előírja. (2) A kétlépcsős engedélyezési eljárásban az építési engedélyezési eljárást megelőzően, az első lépésben elvi építési engedélyt kell beszerezni a telek rendeltetése, az építmény(ek) elhelyezhetősége, településképi követelmények, valamint a szomszédos telkekkel való kapcsolatok előzetes tisztázása érdekében. Az építési engedélykérelmek elbírálásának kiegészítő szabályai 5. (1) 18 (2) Az építési engedély az alábbi esetekben csak az Önkormányzati tervtanács véleményezése alapján adható meg: a) településképi védelem alatt álló területen 67.. (1) bekezdése szerint) belül lévő minden telek és építési telek valamint építmény esetén; b) a helyi értékvédelem alatt álló településrészen; c) egy építési telken, telken több önálló épület létesítése esetén, d) 500 m2-nél nagyobb bruttó összes alapterületű létesítmény létesítése esetén; e) lakóterületen minden 10 főnél nagyobb, egyéb esetben 50 főnél nagyobb dolgozói létszámot befogadó gazdasági építmény esetén; f) hírközlési antenna telepítése esetén; g) közterületen az építési engedély köteles létesítmények esetén. (3) Az önkormányzati tervtanács elé az általános előírásokban meghatározott kötelező tartalommal összeállított építésengedélyezési dokumentációhoz további mellékletként csatolni kell: 18 1/2009. (I. 30.) rendelettel törölve Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása 4

6 - a meglévő és tervezett állapotra vonatkozóan a tervezett beépítés mellett két oldalról elhelyezkedő két-két telekre kiterjedő jelenlegi utcaképet és a tervezett állapotot fotómontázzsal vagy látványrajzzal; - a tervezett építmény tömegvázlatát és színtervét; - hírközlési antenna telepítése esetén településképi és sziluett vizsgálatot, valamint az önkormányzati főépítésszel lefolytatott helykijelölési eljárás jegyzőkönyvét. (4) Az építésengedélyezési tervnek az önkormányzati tervtanács elé való beterjesztése a települési főépítész feladata, amelyhez a települési főépítésznek előzetes írásos szakmai véleményt kell adnia. (5) Ha nincs a településen önkormányzati főépítész és/vagy nem működik önkormányzati tervtanács, akkor az építésengedélyezési eljárást az általános szabályok szerint kell lefolytatni. (6) Ha egy adott területre még nem lépett érvénybe az előírt SZT, akkor is engedélyezni kell a meglévő épület felújítását, lapostetős épület magastetős átalakítását, meglévő magastető legfeljebb 1,0 m-es térdfal építésével járó átépítését, illetve a tetőtér beépítését, valamint rendeltetésének megváltoztatását, feltéve, hogy a) az adott épületet szabályozási vonal nem érinti, b) a készítendő szabályozási terv célját és megvalósítását nem korlátozza, továbbá c) igazolható, hogy - a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát nem korlátozza, - a tervezett beavatkozás eredményeként kialakuló megjelenés a környező beépítéshez illeszkedik, - a rendeltetés megváltoztatása esetén a tervezett funkció a szabályozási tervben meghatározott övezeti előírásoknak megfelel. A volt Mechanikai Művek 0152/12 hrsz.-ú területére vonatkozóan: (7) 19 A területen a tulajdonviszonyok változásai miatt, a kialakult működési helyzet, megtűrt állapotnak tekintendő, de a telekalakításoknál és új építés esetén jelen szabályozási terv előírásait kell figyelembe venni. A földhivatali adatok korszerűségének biztosítása érdekében alkalmazott kiegészítő szabályok 6. (1) Új épület létesítése esetén az építési engedély címzettje köteles a tervezett épület kitűzésének tényét a kivitelezés megkezdése előtt bejelenteni, és a kitűzés ellenőrzési lehetőségét a bejelentés tényét követően 14 napon belül az építési hatóságnak biztosítani. (2) Az építési hatóság a használatba vételi engedély megadásáról szóló határozatában köteles előírni, hogy az engedély címzettjének a megvalósult állapotról változtatási vázrajzot kell készíttetnie és azt az ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljából az illetékes földhivatalhoz be kell nyújtania. A változási vázrajz benyújtásának tényét a használatba vételi engedély jogerőre emelkedésének feltételéül kell szabni. A változási vázrajz benyújtását az építési hatóságnál hitelt érdemlően igazolnia kell az építési engedély címzettjének. (3) Az építési hatóság köteles előírni a bontási engedély megadásakor, hogy az építtető a bontás elvégzésére vonatkozó bejelentési kötelezettségével egyidejűleg a szükséges példányszámban csatolja az illetékes földhivatalhoz benyújtandó változtatási vázrajzot is. Az építési hatóság, miután meggyőződött arról, hogy a bontási munkák az engedélyben foglaltak szerint megtörténtek, gondoskodik a változási vázrajznak az illetékes földhivatalhoz történő megküldéséről. III. FEJEZET AZ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKRE ÉS ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSSZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSOK Telekalakítás 7. (1) A település igazgatási területén telket, építési telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége a TÉSZ-ben megadott értékeknek, az SZT-knek és a vonatkozó egyéb általános telekalakítási jogszabályoknak is megfeleljen /2007. (XII. 3.) rendelet szerint kiegészítve 5 Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása

7 (2) A szabályozási vonallal érintett telkek esetében az ingatlant érintő építés vagy használati mód változás engedélyezésével egyidejűleg kötelező a telekalakítás. (3) Övezet, építési övezet határa csak telek, építési telek határa mentén haladhat (egy telek egy övezet elve). Telekalakítás (telekegyesítés) úgy semmiképpen sem engedélyezhető, hogy egy telekre két övezet előírásai legyenek érvényesek. (4) Ha egy telekre, építési telekre mégis két övezet, építési övezet előírásai vonatkoznak, akkor építési munka csak akkor engedélyezhető, ha a telket a szabályozási terven, vagy az SZT-n ábrázoltaknak megfelelően megosztják. (5) Építési övezetben új nyeles telek nem alakítható ki. Nemzetközi Üzleti Park (Régi vasút sor Kazinczy u. Óvoda u. M0 autóút által határolt) területére vonatkozóan: (6) 20 A telekalakítást a közterületek kiszabályozása után tömbönként kell, illetve ezen belül legfeljebb övezeti bontásban lehet végrehajtani. Szent István út - Baross Gábor utca - Bartók Béla u. - Nyár utca - Szabadság tér - Munkácsy Mihály utca - Alsóerdősor utca - belterületi határ Pelsőczy Ferenc utca - Munkácsy Mihály utca - Dózsa György út - Patak utca által határolt terület vonatkozóan: (7) 21 Telekegyesítés akkor is engedélyezhető, ha a telekegyesítéssel az adott telek paraméterei ugyan még nem érnék el az övezetre megszabott értékeket, de a kialakulthoz képest kedvezőbb állapot áll elő. A volt Mechanikai Művek 0152/12 hrsz.-ú területére vonatkozóan: (8) 22,23 Az SZT/MM szabályozási tervlapon a tervezett tömböket határoló utak a Szabályozási Terv kötelező elemei. (9) 24 A tömbök szabályozásával meg kell előzni a tömbökön belüli telek rendezéseket. Egy tömbön belül a telekalakítás csak egyszerre, minden érintett telektulajdonos beleegyezésével történhet. (10) 25 Telekalakításnál az SZT/MM szabályozási tervlapon jelölt meglévő épületek esetén a Köm jelű, közforgalom elől el nem zárt magánutak övezete mentén, az előkert legkisebb mérete 0 m. Az építmények elhelyezésével, kialakításával kapcsolatos általános előírások 8. (1) Az egyes telkek beépítési lehetőségét az általános előírásokon túlmenően az adott telekre vonatkozó tényleges övezeti, építési övezeti előírások határozzák meg. Építési engedély csak a TÉSZ vonatkozó általános és részletes előírásának betartásával adható ki. (2) A település igazgatási területén a már meglévő, kialakult beépítés fenntartható (azaz állagmegóvás, felújítás engedélyezhető), de új építési munka már csak a TÉSZ előírásainak betartásával végezhető. (3) Az egyéb jogszabályokban előírtakon túl, meglévőnek kell tekinteni azt az építményt, amely jogerős építési illetve használatbavételi engedéllyel rendelkezik, vagy amelynek a használatbavételétől 10 év már bizonyíthatóan eltelt. (4) Építési engedély kiadásánál figyelembe kell venni a szabályozási terven feltüntetett, valamint egyéb jogszabályok által megalapozott, a szakhatóságok által megszabott védőterületet (védőtávolságot, védősávot). (5) Építési engedély kiadása előtt talajmechanikai vizsgálatokkal kell igazolni az adott telek beépíthetőségét, ha: a) vízfelületek vagy mély fekvésű, vizenyős területek közelében tervezett beruházásról van szó és az a vízügyi hatóság nyilvántartása szerint indokolt; b) a terület építésföldtani adottságai alapján valószínűsíthető a talajmechanikai probléma megjelenése; c) a tervezett építmény méretei, terhelése vagy az alkalmazni kívánt szerkezet különlegessége megköveteli a különleges körültekintést. (6) A felszíni és talajvizek áramlását és/vagy minőségét veszélyeztető építés esetén építési engedély csak az illetékes vízügyi hatóság bevonásával adható ki /2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 21 5/2007. (III.1.) rendelettel kiegészítve 22 33/2007. (XII. 3.) rendelettel kiegészítve 23 Módosította a 35/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet október 16-i hatállyal /2007. (XII. 3.) rendelettel kiegészítve 25 Kiegészítette a 35/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet október 16-i hatállyal. Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása 6

8 (7) 26, 27 Ahol az építési helyen belül a telek, építési telek hossz- vagy keresztirányú átlagos lejtése eléri a 10%-ot, a tárgyi övezetre megadott engedélyezhető építménymagasság értéke legfeljebb 10%-kal megnövelhető, kivéve a Tükörhegy IV. terület TV-2 övezetét, ahol az egyes építési övezetek előírásai által megadott legnagyobb építménymagasság, amennyiben a telken kijelölt építési helyen belül, 5 % feletti természetes tereplejtés található, minden további, 5 % feletti 1 lejtés %-ra esően, 20 cm-rel növelhető. (8) A telekhatáron a csatlakozó és a telken belül kialakított rendezett terepszint közötti legnagyobb eltérés legfeljebb 1,00 méter lehet. Az épületek melletti feltöltés, illetve bevágás mértéke támfal alkalmazása nélkül, csak rézsűvel legfeljebb 1,0 m, támfallal legfeljebb 2,0 m lehet. (9) A kötelező előkertek mélységét (az utca felőli építési határvonalat) az adott építési övezetre vonatkozó előírások betartásával, illetve az övezeti előírások hiányában az adott építési telek környezetben kialakult beépítésnek megfelelően kell meghatározni. (10) Az oldalhatáron álló beépítési mód alkalmazása esetén az elhelyezendő épületeknek a kialakult állapotnak megfelelően az oldalhatártól mért legfeljebb 1,0 m-es távolságon belül kell elhelyezkednie. (11) Egy adott építési övezetben az övezeti előírásokban megengedett választható beépítési módot csak úgy lehet alkalmazni, hogy azáltal a szomszédos telkek építési jogai (pl. telekhasználat, későbbi beépíthetőség, bővíthetőség) nem sérülhetnek. (12) Az oldal és hátsókertek legkisebb méretét az OTÉK 35. (3) illetve (4) bekezdéseiben szereplő általános előírások szerint kell meghatározni, kivéve ha az adott övezetre, építési övezetre vonatkozó részletes szabályok ettől eltérően rendelkeznek. (13) Az adott építési övezetben elhelyezhető melléképítményeket az építési helyen belül szabad elhelyezni, kivéve az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül az a), c), d), és m) pontban meghatározott létesítmények ha az adott melléképítmény elhelyezésére igazolhatóan csak azon kívül van mód, vagy az építmény jellege kifejezetten igényli az építési helyen kívül történő megvalósítást. (14) Törökbálint nagyközség területén önálló létesítésű új terepszint alatti építmény jellemzően egyik övezet és építési övezet területén sem létesíthető. Az általános tiltó szabály alól kivételt képeznek az övezetenként meghatározott melléképítmények és a földdel borított pince. (15) A település igazgatási területén az antenna oszlopok csak abban az övezetben, építési övezetben helyezhetők el, ahol azt a TÉSZ lehetővé teszi. Ezeknek az antenna oszlopoknak az önállóan történő telepítése nem engedélyezhető, az egyéb szabályok betartása mellett is csak valamely más elsődleges funkciót szolgáló építménnyel egy építészeti tömeget alkotó módon lehet elhelyezni. (16) Kerítés létesítésére engedélyt kiadni az OTÉK 44. -ának előírásait betartva legfeljebb 2,0 m magas, legfeljebb 50 cm magas lábazattal rendelkező, vagy lábazat nélküli, áttört kerítés létesítésére szabad. (17) A telken belül létesített, az eltérő használatú telekrészek lekerítésére szolgáló kerítés csak lábazat nélküli, legfeljebb 1,5 m magas áttört kerítés lehet. (18) Törökbálint nagyközség igazgatási területén lakókocsi, üdülősátor csak az OTÉK-nak megfelelően helyezhető el. (19) A település területén állattartó építmény építésengedélyezési eljárásánál az állattartást szabályozó helyi önkormányzati rendelet előírásait is be kell tartani. (20) A település igazgatási területén a vonatkozó jogszabályok és jelen előírások 10. -ának (5) bekezdésében meghatározott közművesítési feltételek teljesítésülése esetén szabad kiadni építési engedélyt. (21) Az egyes övezetekben, építési övezetekben tervezett létesítményekre csak akkor adható ki építési, használatbavételi és rendeltetés megváltoztatási engedély, ha a létesítményben tervezett tevékenység nem haladja meg az adott övezetre, építési övezetre előírt környezetvédelmi határértékeket. Nemzetközi Üzleti Park (Régi vasút sor Kazinczy u. Óvoda u. M0 autóút által határolt) területére vonatkozóan: 26 Módosította a 21/2005.(IX. 23.) rendelet i hatállyal. 27 Módosította a 43/2009.(IX. 30. ) rendelet jei hatállyal. 7 Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása

9 (22) 28 Az építési helyeket keresztező, vagy azon belül lévő infrastruktúra-területeket (belső használatú utak, parkolók, közművek nyomvonalát és/vagy védősávjainak területét) csak abban az esetben lehet beépíteni, ha az érintett út, parkoló úgy kerül kiváltásra és/vagy megszüntetésre, hogy az új nyomvonal és/vagy védőtávolsága már nem érinti az építés céljára ténylegesen igénybe venni kívánt területet. (23) 29 Az autóút és csomópontja mentén elhelyezkedő telkek esetében a telken belüli forgalomból eredő, a reklámok vagy egyéb üzemi eredetű fényhatásoknak az autóút forgalmát zavaró hatását fénygátló építményekkel kell elhárítani. (24) 30 A rendelet hatálya alá tartozó területen az OTÉK vonatkozó előírásainak betartásával csak a Ksr jelű építési övezetben lehet lakókocsit, üdülősátrat elhelyezni. (25) 31 A rendelet hatálya alá tartozó területen állattartó építmény nem helyezhető el. (26) 32 A rendelet hatálya alá tartozó területen csak az e rendeletben meghatározott közművesítési feltételek teljesítésülése esetén lehet építési engedélyt adni. (27) 33 Az egyes építési telkekre vonatkozó építési helyek meghatározásánál az SZT-n jelölt ún. tömbökre vonatkozó építési hely határvonalát figyelembe kell venni. (28) 34 A tömbökre vonatkozó építési helyen belül az adott telekhatárokhoz igazodó oldalkerteket az építési szabályzat vonatkozó -ainak figyelembe véve kell meghatározni. (29) 35 Az épületek elhelyezésénél az SZT-n útcsatlakozási, kapu, behajtó nem létesítési tilalommal jelölt szakaszoktól legalább az adott övezetre meghatározott hátsókerti távolságot kell megtartani. Hosszúréti patak és környékének (Árpád utca hrsz-ú utca vonala Szabadság tér nyugati határvonala Csokonai utca Rózsa köz 2061/1 hrsz-ú út nyugati határvonala Bajcsy-Zsilinszky utca téglagyár telekhatára által határolt terület) területére vonatkozóan: (30) 36 A területen a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el. A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervének területére vonatkozóan: (31) 37 A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervének területén a telekhatáron a csatlakozó és a telken belül kialakított rendezett terepszint közötti legnagyobb eltérés az ÜÜ (OTÉK módosítás szerint Üü) azonosító jelű övezet területén támfal (támfalkerítés) alkalmazása esetén legfeljebb 2,50 m lehet. Az egyes ingatlanok csapadékvíz elvezetését úgy kell megoldani, hogy az adott ingatlanon keletkező csapadékvíz ne folyhasson a szomszédos ingatlanokra, illetve közterületekre. (32) 38 A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervének területén kerítést létesíteni a vonatkozó jogszabályok előírásait betartva legfeljebb 2,5 m magas, legfeljebb 50 cm magas lábazattal rendelkező, vagy lábazat nélküli, áttört kerítés létesítésére szabad. Az ÜÜ (OTÉK módosítás szerint Üü) és VP (OTÉK módosítás szerint Kvp) azonosító jelű építési övezetek határán ettől eltérően legfeljebb 2,5 m magas (a vagyon- és környezetvédelem érdekében illetve támfal építési céllal) tömör kerítés is alkalmazható. (33) 39 A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervének területén az építési helyeket keresztező infrastruktúra-területeket (belső használatú utak, közművek és védősávjuk területét) csak abban az esetben lehet beépíteni, ha az érintett út, közmű úgy kerül kiváltásra, hogy az új nyomvonal és védősávja már nem érinti az építés céljára ténylegesen igénybe venni kívánt területet. (34) 40 A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervének területén az építési övezetbe tartozó ingatlanok területére eső csapadékvizek elszikkasztásáról telken belül kell gondoskodni. A csapadékvíz szikkasztó műtárgy létesítése engedélyköteles. (35) 41 A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervének területén a kapubehajtók és átereszek 28 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 29 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 30 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 31 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 32 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 33 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 34 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 35 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 36 8/2006.(II.22.) rendelettel kiegészítve 37 22/2006. (VI.26.) rendelettel kiegészítve 38 22/2006. (VI. 26.) rendelettel kiegészítve 39 22/2006. (VI. 26.) rendelettel kiegészítve 40 22/2006. (VI. 26.) rendelettel kiegészítve 41 22/2006. (VI. 26.) rendelettel kiegészítve Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása 8

10 létesítéséhez 1:20 ma-ú engedélyezési terveket kell készíteni. A volt honvédségi lőszerraktár területére vonatkozóan: (36) 42 A volt honvédségi lőszerraktár területén minden esetben részletes talajmechanikai vizsgálatokkal kell tisztázni az adott telekrész veszélymentes beépíthetőségét, különös tekintettel a kőzet- és talajállékonyságra valamint a vízkártételre. (37) 43 A volt honvédségi lőszerraktár területén a Gksz-9 jelű övezetben és az övezethatártól mért 100 m-es távolságon belüli területeken az adott beruházáshoz és terhelési hatásterületére önállóan elkészített részletes (épület és pince) statikai vizsgálatok alapján helyezhető el épület. (38) 44 A volt honvédségi lőszerraktár területén csak az eredeti terepszint eléréséig lehetséges feltöltést alkalmazni. (39) 45 A volt honvédségi lőszerraktár területén az építési helyeket keresztező infrastruktúra-területeket (belső használatú utak, közművek és védősávjuk területét) csak abban az esetben lehet beépíteni, ha az érintett út, közmű úgy kerül kiváltásra, hogy az új nyomvonal és védősávja már nem érinti az építés céljára ténylegesen igénybe venni kívánt területet. (40) 46 A volt honvédségi lőszerraktár területén azokban az övezetekben, ahol a kötelező építési vonal meghatározásra került, az építési vonal betartásától csak akkor lehet eltekinteni, ha az egyéb vonatkozó előírások betartása (pl. beültetési kötelezettség, közműszolgalom) miatt vagy a terepadottságokból következő gazdaságtalan beépíthetőség miatt nem lehet az épületet erre a vonalra elhelyezni. Eben az esetben az épületet arra az utcafronthoz legközelebbi vonalra kell elhelyezni, ahol az egyéb kötelezettségek, vagy a terepadottságok megtartása azt lehetővé teszi. (41) 47 A volt honvédségi lőszerraktár területén a Gksz övezeteken belül a Vt övezetekkel közvetlenül határos telekrészeken, a beültetési kötelezettségű területeken, a szabályozási tervlapon ábrázoltaknak megfelelő 10 m szélességben, háromszintes védőzöld sávot kell kialakítani. (42) 48 A volt honvédségi lőszerraktár területének DK szélén lévő a beültetési kötelezettségű területeken, a szabályozási tervlapon ábrázoltaknak megfelelően 20 m szélességben, háromszintes védőzöld sávot kell kialakítani, ahol csak a tájra jellemző őshonos fa és cserjefajok telepíthetők. A Szent István út - Baross Gábor utca - Bartók Béla u. - Nyár utca - Szabadság tér - Munkácsy Mihály utca - Alsóerdősor utca - belterületi határ Pelsőczy Ferenc utca - Munkácsy Mihály utca - Dózsa György út - Patak utca által határolt területre vonatkozóan: (43) 49 Amennyiben az építési övezetben előírt maximális beépítési %-ot az adott ingatlan kialakult beépítési %-a meghaladja, úgy ez a beépítés fennmaradhat. (44) 50 A Munkácsy Mihály utcával határos építési telkek utcafrontján lévő, vagy tervezett épületekben lakás általában az épület emeleti és/vagy tetőtéri szintjén létesíthető. Ezeknek az épületeknek a földszintjén lakás csak úgy létesíthető, ha a földszinti padlóvonal min. 0,80 m-re kerül a járdaszinthez képest. (45) 51 A területen haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el. Tó Park területére vonatkozóan: (46) 52, 53 - hatályát vesztette (47) 54, 55 - hatályát vesztette (48) 56, 57 - hatályát vesztette (49) 58, 59 - hatályát vesztette 42 26/2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 43 26/2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 44 26/2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 45 26/2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 46 26/2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 47 26/2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 48 26/2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 49 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 50 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 51 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 52 11/2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 53 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 55 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 57 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 9 Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása

11 Volt Mechanikai Művek 0152/12 hrsz.-ú területére vonatkozóan: (50) 60,61 Az SZT/MM szabályozási tervlapon jelölt, az építési helyből kinyúló, meglévő épület: a) felújítható, b) lapostetős épület - szintterületének növelése nélkül - magastetős épületté alakítható, lapostetős épület magastetős épületté alakítható az alábbi feltételekkel: ca) a tetőtér nem építhető be cb) a tető hajlásszöge max. 30 cc) térdfal építése nem megengedett. (51) 62 Meglévő épület hasznos alapterületének növelése, illetve új építmény létesítése kizárólag az építési helyen belül történhet. Általános közlekedési előírások 9. (1) A település közútjainak tervezési osztályba sorolása: a) M0, M1 és M7 autópálya: K.I. b) A közigazgatási területen áthaladó összekötő- és bekötőutak: külterületen: K.V. belterületen: B.IV.c. c) Egyéb települési utak, utcák: Gyűjtő utak: B.V.c. Kiszolgáló utak: B.VI.d. (2) A közlekedési területek védőterülete a közlekedési szakhatóság és a létesítmény kezelőjének hozzájárulásával használható fel. A védőterületek értékei az úttengelytől mérve: a) Gyorsforgalmi utak nyomvonala mentén külterületen m. b) Az alsóbbrendű országos közutak külterületi szakaszán m. c) 63 Gyorsforgalmi utak belterületi beépítésre szánt területek menti szakaszán nincs védőterület. (3) A külterületi mező- és erdőgazdasági üzemi utak, dűlőutak esetén az út tengelyétől mért m- en belül épület, építmény nem helyezhető el. (4) A tervezett közutak kiépítéséhez az alábbi szabályozási szélességek biztosítandók az adottságokhoz alkalmazkodó módon: a) belterületi főutak: jellemzően 30,0 m, min. 20,0-25,0 méter b) gyűjtő út: jellemzően 22,0 m, min. 18,0-20,0 méter c) lakóutca: jellemzően 16,0 m, min. 12,0 méter d) kerékpárút: min. 4,0 méter e) 64 gyalogos forgalom céljára szolgáló utak, sétányok: min. 6,0 méter f) 65 külterületi földutak elérését biztosító közlekedési sávok minimum 12,0 méter oly módon, hogy a környező beépítésre szánt területeken az építési hely kialakítása tegye lehetővé a szabályozási szélesség későbbi, minimum 16,0 méterre történő növelését. (5) A külterületi közutak szabályozási szélessége 12 m. A jelenlegi közterületek szélességi méretei mindaddig fenntarthatók, amíg a területhasználat vagy építési igény az előbbi szélesség kialakítását nem igényli. Az új szabályozási szélességet a jelenlegi közterület tengelyétől szimmetrikusan kell biztosítani. (6) Az igazgatási területen az építmények (épületek) normatívák szerinti parkoló igényét telken belül kell biztosítani. a) A már működő közintézmények parkolása csak abban az esetben oldható meg közterületi parkolóval, ha már jelenleg is így van megoldva a parkolása. b) A lakóterületen működő vállalkozások, valamint a településközpont vegyes területek esetében is teljes körűen ki kell elégíteni a parkolási normákat, elsősorban a telken belül. Amennyiben ez nem lehetséges, az alábbi megoldást kell alkalmazni: az önkormányzat parkolási rendelete alapján az igények legalább 50 %-át a tulajdonos saját telkén köteles elhelyezni, a többit az Önkormányzat által kijelölt erre alkalmas közterületen vagy egyéb telken. Ezt is a vállalkozónak kell megépíteni vagy az építés ráeső költségét megfizetnie. 59 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007. (XII. 3.) rendelet szerint kiegészítve 61 Módosította a 35/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet október 16-i hatállyal. 62 Kiegészítette a 35/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet október 16-i hatállyal /2002.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 64 36/2005. (XII. 09.) rendelettel kiegészítve 65 36/2005. (XII. 09.) rendelettel kiegészítve Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása 10

12 (7) 66 Az új vállalkozási területeken az egyes épületek és építmények építési engedélyéhez kötelezően alátámasztó forgalmi méretezés és parkolási mérleg csatolandó. Nemzetközi Üzleti Park (Régi vasút sor Kazinczy u. Óvoda u. M0 autóút által határolt) területére vonatkozóan: (8) 67 A tervezett közutak kiépítéséhez az SZT szerinti szabályozási szélességek biztosítandók. (9) 68 Az építmények (épületek) normatívák szerinti parkoló igényét minden övezetben telken belül kell biztosítani, az OTÉK által biztosított eltérés (önkormányzati rendelettel a közterület parkolási célú igénybevétele) nem alkalmazható. (10) 69 A kiszolgáló magánutak minimális szélessége 16 méter. (11) 70 A magánutak kialakítása, fenntartása és üzemeltetése során a kiszolgált összes telek vonatkozásában folyamatosan érvényesítendő a tűz- és életvédelem, valamint a vagyon és közszolgáltatások biztonsága. (12) 71 Az SZT-n jelölt szakaszokon útcsatlakozás, kapu, behajtó nem létesíthető. (13) 72 Az M0 tengelyétől mért 100 m-es, csomóponti ágainak 50 m-es távolságán belüli építési munka esetén az illetékes közlekedési hatóságot illetve a közút kezelőjét meg kell keresni. (14) 73 Az M0 mentén az autóúton közlekedők vakítás elleni védelme érdekében a szembevilágítás megakadályozására tömör kerítést kell építeni, amely a terület zajvédelmét is biztosítja. Raktárvárosi (8105.jelű) út menti területekre vonatkozóan: (15) 74 a) A Raktárvárosi út menti terület áthaladó 8105 sz. Raktárvárosi út és 8101 sz. Kamaraerdei út úttengelytől mért méteres sávjában (belső védőtávolság) mindennemű épület elhelyezése tilos. Ugyanitt építmény a kerítés kivételével - csak az illetékes útkezelő előzetes hozzájárulása esetén helyezhető el. A belső védőtávolságba eső területen a kerítés maximum 30 cm magas lábazattal készülő, összesen maximum 2,00 méter magas, minimum 70%-ban áttört lehet. Az említett utak irányából a Terület gépjárművel történő feltárásának lehetősége korlátozott. A tiltott feltárás helyét a Szabályozási Tervlapon jelölni kell, b) A területen áthaladó 8105 sz. Raktárvárosi út és 8101 sz. Kamaraerdei út úttengelytől mért métertől méterig terjedő sávjába (külső védőtávolság) eső területen épület, építmény csak az illetékes útkezelő előzetes hozzájárulása esetén helyezhető el. A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervének területére vonatkozóan: (16) 75 A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervének területén a tervezett közutak kiépítéséhez az alábbi szabályozási szélességek biztosítandók a szabályozási terv szerint: a) Az üdülőházas területhez csatlakozó utca: 10,5 méter, b) Az érdi útról nyíló egyéb utca: 9,0 méter. (17) 76 A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervének területén magánút kialakítása esetén a magánutak szélessége a szabályozási terven rögzítetteknek megfelelően 9,0, illetve 10,5 méter. (18) 77 A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervének területén az M0 tengelyétől mért 100 m-es, csomóponti ágainak 50 m-es távolságán belüli építési munka esetén az illetékes közlekedési hatóságot illetve a közút kezelőjét meg kell keresni. A volt honvédségi lőszerraktár területére vonatkozóan: (19) 78 A volt honvédségi lőszerraktár területén a jelenlegi és tervezett diósdi úti csatlakozást egyirányú utcapárként kell kialakítani. (20) 79 A volt honvédségi lőszerraktár területén a közlekedési területeken megjelenő csapadékvízek elvezetését azokon a területrészeken, ahol a domborzati viszonyok szükségessé teszik, a tömbön belüli telekhatárok mentén, szolgalmi jog alkalmazásával is meg lehet oldani /2005. (XII. 09.) rendelettel módosítva 67 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 68 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 69 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 70 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 71 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 72 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 73 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 74 36/2005. (XII. 09.) rendelettel kiegészítve 75 22/2006. (VI. 26.) rendelettel kiegészítve 76 22/2006. (VI. 26.) rendelettel kiegészítve 77 22/2006. (VI. 26.) rendelettel kiegészítve 78 26/2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 79 26/2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 11 Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása

13 (21) 80 A volt honvédségi lőszerraktár területén a tömbbelsők magánúttal feltárhatók, amelyek műszaki paramétereinek azonosnak kell lennie a közutak paramétereivel és az üzemeltetés feltételeiről az önkormányzattal egyezséget kell kötni. A Tó Park területére vonatkozóan: (22) 81, 82 - hatályát vesztette (23) 83, 84 - hatályát vesztette 85 (24) 86, 87 - hatályát vesztette (25) 88, 89 - hatályát vesztette (26) 90, 91 - hatályát vesztette A volt Mechanikai Művek 0152/12 hrsz.-ú területére vonatkozóan: (27) 92,93 a) A tervezési területen kijelölt közforgalom elől el nem zárt magánutak szélességét az SZT/MM szabályozási tervlap határozza meg. Az SZT/MM terület útjait a B.VI. d-d útkategóriának megfelelő paraméterekkel kell kiépíteni. b) A telekbehajtókat úgy kell kialakítani (szükség esetén a kapuk hátrahúzásával), hogy a behajtó/kihajtó jármű a saját forgalmi sávján, az ellentétes irányú forgalmi sáv igénybevétele nélkül tudjon bekanyarodni/kikanyarodni. Szabadházi-hegy I. ütem (Szabadházi út - Mecsek utca Pilis utca - Villányi út délnyugati oldalán lévő telkek ( /2 hrsz) 10152/40 hrsz-ú ingatlannal szomszédos telekhatára Somlyói út Zengő utca Zengő utca nyugati oldalán fekvő telkek (7662/ hrsz) 0136 hrsz-ú ingatlannal szomszédos telekhatára Égettvölgyi út) területére vonatkozóan: (28) 94 A tervezett közutak kiépítéséhez az alábbi szabályozási szélességek biztosítandók a szabályozási terv szerint: - a Szabadházi út Raktárvárosi útból kiágazó szakasza 18 méter, - Szabadházi út tervezési területre eső szakasza és ennek folytatásaként a Mecsek utca a Csobánc utcáig 12,0 méter, - egyéb belső kiszolgáló (lakó) utcák: 8,0 m, 10,5 m ill. a szabályozási terven jelölt szélesség - Cserhát utca: 8,0 m (29) 95 A közforgalomnak megnyitott magánutakra vonatkozó előírások a Szabadházi-hegy területén: a) Maximum 8 telket kiszolgáló, legfeljebb 100 m hosszú, egyenes vonalvezetésű magánút esetén a legkisebb szélesség 6,0 méter., b) Egyéb esetben a legkisebb szélesség 8,0 méter." (30) 96 A 12,0 m-nél kisebb szabályozási szélességű közterületek útkereszteződéseinél a telek sarokpontjától számított 4,0-4,0 méteren belül tömör kerítés nem építhető, a kilátás biztosítása érdekében sűrű növényzet nem telepíthető. (31) 97 A telekbehajtókat úgy kell kialakítani (szükség esetén a kapuk min. 1,5 m-el történő hátrahúzásával), hogy a behajtó/kihajtó jármű a saját forgalmi sávján, az ellentétes irányú forgalmi sáv igénybevétele nélkül tudjon bekanyarodni/kikanyarodni. Közművekre vonatkozó előírások /2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 81 11/2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 82 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 84 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007. (V. 25.) rendelettel törölve 86 11/2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 87 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 89 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 91 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007. (XII. 3.) rendelet szerint kiegészítve 93 Módosította a 35/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet október 16-i hatállyal /2010.(IV.22.) rendelet szerint kiegészítve 95 11/2010.(IV.22.) rendelet szerint kiegészítve 96 11/2010.(IV.22.) rendelet szerint kiegészítve 97 11/2010.(IV.22.) rendelet szerint kiegészítve Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása 12

14 (1) Közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat kell figyelembe venni. Az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén engedélyezhető. (2) A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás), valamint a táv- és hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezetei számára közműterületen (közműtelephelyek területén), vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben (ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja) a közművek és biztonsági övezetük helyigényét a Földhivatalnál szolgalmi jog bejegyzésével kell fenntartani. Közművek számára új szolgalmi jogi bejegyzést csak olyan telekrészre szabad bejegyezni, ahol építési korlátozást nem okoz. Már szolgalmi joggal terhelt telekrészen mindennemű építési tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkező érintett hozzájárulásával engedélyezhető. (3) Felhagyott, feleslegessé vált közműhálózatokat és közműlétesítményeket fel kell bontani, funkciót vesztett vezeték-létesítmény nem maradhat sem föld felett, sem föld alatt. (4) Az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét figyelembe kell venni. A később megvalósuló közmű számára is a legkedvezőbb nyomvonalfektetési helyet kell szabadon hagyni. (5) A településen építés vagy használati mód megváltoztatásának engedélyezése akkor lehetséges, ha: a) a beépített, illetve beépítésre szánt területeken, valamint a belterület beépítésre nem szánt részein is a teljes körű közműellátás rendelkezésre áll, b) 98 Az új beépítésre szánt területeken zárt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni. A helyi adottságok miatt azonban az Égett-völgy területén a közterületi sávok víztelenítésénél nyílt árkos megoldásra kell törekedni. Az egyes területegységekről elvezetésre kerülő csapadékvíz mennyisége nem haladhatja meg a beépítetlen állapotban jelenleg elvezetésre kerülő mennyiséget, a csapadékvizek visszatartásáról, zöldfelületi hasznosításáról az ingatlan területén belül kell gondoskodni. c) a Pistályi hegy volt zártkerti területein az OTÉK előírásaiban legalább a részleges közművesítésre meghatározott feltételek is teljesülnek. (6) A vízbázisokra, vízmű kutakra és egyéb forrásokra, kutakra megállapított hidrogeológiai védőidomot az ágazati előírásoknak megfelelően biztosítani kell. (7) A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizekkel a környezetet nem szabad szennyezni, ezért: a) A szennyvizek szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos, az még átmenetileg sem engedélyezhető. b) Nyílt árokra, patakra, tóra, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásba való szennyvízrákötéseket, valamint felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg kell szüntetni. c) A csatornázott és a csatornázásra kerülő utcákban, a csatorna kiépítését követő egy éven belül az érintett telkeket a közcsatornára való rákötésre kötelezni kell. d) Azokon a területeken, ahol a közcsatorna hálózatra való rákötés kötelező, új beépítésére csak akkor adható engedély, ha a telkeken létesítendő építmények a közcsatorna hálózatra közvetlenül, vagy a csatornahálózat továbbépítésével csatlakoztathatóak. Használatbavételi engedély kiadásának előfeltétele a közcsatorna csatlakozás megléte. e) A beépítésre nem szánt területén elhelyezhető építményben keletkező szennyvizeket ha : - a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg a 5 m 3 -t és a közcsatorna hálózathoz csatlakozni 100 m távolságon belül nem lehet, akkor a közcsatorna hálózat kiépítéséig, a szennyvizeket ellenőrzötten, zárt szennyvízgyűjtő medencébe kell összegyűjteni és szippantó kocsival a kijelölt lerakóhelyre szállítani. Ha a közcsatorna hálózat a területet 100 m távolságon belül megközelíti, akkor az érintett ingatlanokat egy éven belül kötelezni kell a közcsatornára való rákötésre. - a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a 5 m 3 -t, a közcsatorna hálózathoz csatlakozni 200 m távolságon belül nem lehet, megfelelő befogadó rendelkezésre áll továbbá egyéb előírások nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok (ÁNTSZ, KDV VIZIG és KDV KF) hozzájárulnak, akkor a keletkező szennyvizek tisztítására engedélyezhető helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása. A kisberendezés védőterület igénye nem nyúlhat túl a tárgyi telken. A tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell 98 29/2006. (IX. 29.) rendelettel módosítva 13 Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása

15 teljesíteni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság (ÁNTSZ, KDV VIZIG és KDV KF) meghatároz. (Amennyiben a keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a napi 5 m 3 -t, de bármelyik illetékes szakhatóság nem ad hozzájárulást, akkor helyi szennyvíztisztító kisberendezés létesítése nem engedélyezhető és ki kell építtetni a közcsatorna csatlakozást, különben építési engedély nem adható.) (8) Bármely építési övezetben és övezetben létesített gazdasági célú létesítményből kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell felelnie, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel - legalább a szennyezettség megengedett mértékéig - elő kell tisztítani. (9) Közvetlen élővízbe vizet bevezetni csak a hatóságok által előírt megfelelő kezelés után és vízjogi létesítési engedéllyel - az abban előírtak betartásával - lehet. (10) A kisebb vízfolyások partéleitől 6-6 m, az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok partéleitől 3-3 m, a már elépített helyeken az árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1 m, önkormányzati és egyéb kezelésben levő tavak partélétől 10 m szélességű sávot a karbantartás számára szabadon kell hagyni. (11) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, vízmosás, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján, az illetékes szakhatóság (VIZIG) engedélyével szabad. (12) A csapadékvíz elvezetésére: a) a már beépített területeken a meglevő nyílt árkos felszíni vízelvezetés az útburkolat kiépítéséig, illetve a már burkolt utak soron következő rekonstrukciójáig fenntartható. Ezeken a területeken a szilárd burkolat kiépítésével, vagy rekonstrukciójával egyidejűleg kell a zárt csapadékvíz csatornát kiépíteni. b) az új beépítésre szánt területeken is zárt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni. c) a beépítésre nem szánt területeken legalább a nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszert ki kell építeni és ezt folyamatosan fenn kell tartani. (13) A csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. (14) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig ellenőrizni kell minden 0,5 ha-t meghaladó telekterületű beruházás engedélyezése esetén. A beruházásra építési engedély csak akkor adható, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig. (15) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni. Ezekről a parkoló felületekről és a gazdasági területek belső útjairól összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatorna hálózatba. Szilárd burkolat nélkül, vagy gyephézagos burkolattal parkoló létesítése tilos. (16) Új közművezetéket létesíteni vagy közmű rekonstrukció során közművezetéket építeni (120 kv-ig a nagy-, közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási villamosenergia ellátási és távközlési hálózatokat) csak föld alatti elhelyezéssel szabad az országos, és helyi védelem alatt álló területeken, a településkép védelmi területeken és a TV-1 építési övezet területén (településközpont). (17) Egyéb esetben a villamosenergia ellátás hálózatainak föld feletti vezetése fennmaradhat. Területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási és utca-bútorozás lehetőségének a biztosítására a villamosenergia elosztási, a közvilágítási és a távközlési szabadvezetékeket közös egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek. (18) Gáznyomásszabályozó az épületek utcai homlokzatára nem helyezhető el, a berendezés csak a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhető. (19) A mikrohullámú összeköttetés biztosítására szükséges, előirt magassági korlátozást be kell tartani. (20) Hírközlési antennák telepítéséről jelen előírások 5. -ának (2) és (3), valamint a 8. (15) bekezdése intézkedik. (21) A tűzcsapokat úgy kell elhelyezni, hogy a tűzcsapoknak a védendő építményektől való távolsága a 100 m-t ne haladja meg. Nemzetközi Üzleti Park (Régi vasút sor Kazinczy u. Óvoda u. M0 autóút által határolt) területére vonatkozóan: (22) 99 A rendelet hatálya alá tartozó területen építés vagy használati mód megváltoztatásának engedélyezése akkor lehetséges, ha a teljes közműellátás rendelkezésre áll /2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása 14

16 (23) 100 A talaj, a talajvíz és a rétegvizek, valamint az élővizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása tilos, az még átmenetileg sem engedélyezhető, építési engedély csak akkor adható, ha a telkek a közcsatorna hálózatra közvetlenül, vagy a csatornahálózat továbbépítésével csatlakoztathatóak. Használatbavételi engedély kiadásának előfeltétele a közcsatorna csatlakozás megléte. (24) 101 A csapadékvíz elvezetésére zárt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni. (25) 102 Új villamosenergia (közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási) és vezetékes hírközlési hálózatot létesíteni vagy kiváltást építeni, további közműveket (telken belüli bekötéseket) is csak föld alatti elhelyezéssel szabad. (26) 103 A középnyomású gázelosztás miatt telkenként egyedi nyomáscsökkentők elhelyezése szükséges. A nyomásszabályozó az épületek utcai homlokzatára nem helyezhető el, a berendezés csak a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhető. (27) 104 Vezeték nélküli közcélú hírközlési létesítmény (antenna) elhelyezése építési engedély alapján történhet. (A rendelet hatálya alá tartozó területen belül vezeték nélküli közcélú létesítmény elhelyezése csak az általános szabályok betartásával lehetséges. Közcélú antenna elhelyezésének építési engedély kérelméhez a Sugárbiológiai Intézet szakvéleményét is csatolni kell.) Raktárvárosi (8105.jelű) út menti területekre vonatkozóan: (28) 105 A Raktárvárosi út menti területen építési engedélyt kiadni csak a zárt csatornahálózat megépítését és használatbavételét követően, az arra való rákötés kötelezése mellett szabad. (29) 106 A csapadékvizek csak a záportározókon keresztül vezethetők be élővízbe. A Raktárvárosi út menti területen a csapadékvizek gyűjtésére 5000 m2-t meghaladó nagyságú építési telkek esetében telkenként szabvány szerint méretezett záportározó létesítendő m2-nél kisebb telkek esetében a csapadékvizeket az adott telek területén belül is el lehet szikkasztani. Több telek csapadékvizei a tulajdonosok megállapodása alapján létesített közös záportározó műtárgyba is vezethetők. Égett-völgy területére vonatkozóan: (30) 107 a) A vízhálózatot úgy kell kialakítani, hogy a mértékadó tűzszakaszhoz szükséges vízmennyiséget lehetőség szerint a közüzemi hálózatról biztosítani lehessen. A közüzemi hálózat kapacitását meghaladó mértékű tüzivíz igényeket tartalék oltóvíz tározó létesítésével kell biztosítani. b) 108 Huzamosabb emberi tartózkodásra szolgáló funkció a szennyvíztisztító védőtávolságán belül nem helyezhető el. A Szent István út - Baross Gábor utca - Bartók Béla u. - Nyár utca - Szabadság tér - Munkácsy Mihály utca - Alsóerdősor utca - belterületi határ Pelsőczy Ferenc utca - Munkácsy Mihály utca - Dózsa György út - Patak utca által határolt területre vonatkozóan: (31) 109 A tervezési területen építési engedély csak a teljes közműellátás igénybe vételével adható. (32) 110 A vizes létesítményeket csak vízjogi létesítési engedély alapján szabad kivitelezni, illetve felújítani, üzembe helyezni. (33) 111 A területen a vízhálózatot úgy kell kialakítani, hogy a mértékadó tűzszakaszhoz szükséges vízmennyiséget minden körülmények között biztosítsa. (34) 112 A tűzcsapokat úgy kell elhelyezni, hogy azok a vonatkozó egyéb országos jogszabályoknak megfelelően a védendő építményektől 100 m-nél nagyobb távolságra nem lehetnek. (35) 113 A csapadékvíz elvezetésére zárt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni /2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve /2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve /2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve /2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve /2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve /2005. (XII. 09.) rendelettel kiegészítve /2005. (XII. 09.) rendelettel kiegészítve /2006. (IX. 29.) rendelettel kiegészítve 108 Módosította a 28/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet IX. 31-i hatállyal /2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 110 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 111 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 112 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 113 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 15 Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása

17 (36) 114 Az ingatlanok csapadékvíz elvezetését úgy kell megoldani, hogy az adott ingatlanon keletkező csapadékvíz ne folyhasson a szomszédos ingatlanokra, illetve közterületekre. Az ingatlanok területére eső csapadékvizek elszikkasztásáról telken belül kell gondoskodni. A csapadékvíz szikkasztó műtárgy létesítése engedélyköteles. (37) 115 A javasolt patak-meder korrekció csak vízjogi létesítési engedély alapján kivitelezhető. (38) 116 A javasolt tó megvalósítása esetén, a megfelelő vízháztartásához a szükséges folyamatos vízutánpótlásról gondoskodni kell. (39) 117 Új villamosenergia (közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási) és vezetékes hírközlési hálózatot létesíteni, további közműveket (telken belüli bekötéseket) is csak föld alatti elhelyezéssel szabad. (40) 118 A középnyomású gázelosztás miatt telkenként egyedi nyomáscsökkentők elhelyezése szükséges. A nyomásszabályozó az épületek utcai homlokzatára nem helyezhető el, a berendezés csak a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhető. (41) 119 Az építési helyeket keresztező infrastruktúra-területeket (belső használatú utak, közművek és védősávjuk területét) csak abban az esetben lehet beépíteni, ha az érintett út, közmű úgy kerül kiváltásra, hogy az új nyomvonal és védősávja már nem érinti az építés céljára ténylegesen igénybe venni kívánt területet. A Tó Park területére vonatkozóan: (42 )120, hatályát vesztette (43) 122, hatályát vesztette A volt Mechanikai Művek 0152/12 hrsz.-ú területére vonatkozóan: ( A területen jelenleg működő ellátó közműhálózatok mindaddig üzemben tarthatók, amíg a területen az új úthálózatnak megfelelő és a közmű előírásokat teljesítő hálózatok létrejönnek. (45) 125,126 - hatályát vesztette (46) 127 A kialakításra kerülő új telkeknél a külön telkenkénti vízmérő helyet biztosítani kell. (47) 128 A tervezett új beruházások, bővítések megvalósításakor a korszerűtlen közműhálózatokat ki kell cserélni. (48) 129 Egyes termelési technológiáknál esetleg előforduló ipari szennyvizek tisztítását az üzem területén belül, saját tisztító berendezéssel kell a megengedett tisztasági fokra kezelni, amely kezelt szennyezettség feleljen meg a közcsatornához való csatlakoztatás minőségi előírásainak. (49) 130 Villamos energia ellátás vezetékeit a tervezési területen belül, mindenütt földkábellel kell megoldani. A jelenlegi légvezetékek fokozatosan megszüntetendők. Az ellátó hálózat vezetékei csak a végleges úthálózat területén vezethetők. (50) 131 Amennyiben az új közműrendszer kiépítése szakaszosan történik, a régi és új rendszer kapcsolatát az átépítések alatt is biztosítani kell. (51) 132 A területen helyenként működő kutakat tilos bármilyen formában összekötni a vezetékes vízrendszerrel. Napliget szabályozási terve területére vonatkozóan: 114 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 115 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve /2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 117 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 118 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 119 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve /2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 121 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 123 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007. (XII. 3.) rendelettel kiegészítve /2007. (XII. 3.) rendelettel kiegészítve 126 Hatályon kívül helyezte a 35/2012.(X. 15.) önkormányzati rendelet október 16-i hatállyal /2007. (XII. 3.) rendelettel kiegészítve /2007. (XII. 3.) rendelettel kiegészítve /2007. (XII. 3.) rendelettel kiegészítve /2007. (XII. 3.) rendelettel kiegészítve /2007. (XII. 3.) rendelettel kiegészítve /2007. (XII. 3.) rendelettel kiegészítve Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása 16

18 (52) 133 Az M-5/4. számú, Napliget szabályozási terve területén a) A csapadékvizek visszatartását, az összegyűjtött és tározott vizek öntöző vízként történő hasznosítását az egyes ingatlanok területén belül kell biztosítani. b) A közlekedési területek csapadékvizeinek elvezetésére nyílt árkos rendszert kell kiépíteni. Szabadházi-hegy I. ütem (Szabadházi út - Mecsek utca Pilis utca - Villányi út délnyugati oldalán lévő telkek ( /2 hrsz) 10152/40 hrsz-ú ingatlannal szomszédos telekhatára Somlyói út Zengő utca Zengő utca nyugati oldalán fekvő telkek (7662/ hrsz) 0136 hrsz-ú ingatlannal szomszédos telekhatára Égettvölgyi út) területére vonatkozóan: (53) 134 Az építési övezetbe tartozó ingatlanok területére eső csapadékvizek elszikkasztásáról telken belül kell gondoskodni. A telken keletkező csapadék visszatartása érdekében 25 m 2 vízszintes tetőfelületi vetületként (zöldtető kialakítása esetén 50 m 2 -enként) valamint 25 m 2 burkolt felületként 1 m 3 esővíztároló (ciszterna) kialakítása szükséges. (54) 135 Közművekre vonatkozó előírások: - A területen a vízhálózatot úgy kell kialakítani, hogy a mértékadó tűzszakaszhoz szükséges vízmennyiséget minden körülmények között biztosítsa. - A tűzcsapokat úgy kell elhelyezni, hogy a vonatkozó egyéb országos jogszabályoknak megfelelően a védendő építményektől 100 m-nél nagyobb távolság ne legyen. - A területen biztosítani kell a lakosság légi és katasztrófa riasztásának lehetőségét. - Az úthálózatot úgy kell megtervezni, hogy a vonatkozó egyéb országos jogszabályoknak megfelelően biztosítsa a tűzoltási felvonulási területet. - A felszíni csapadékvizek elvezetésére és a vízelvezető rendszerek fenntartására fokozott figyelmet kell fordítani. 136 KÖZMŰVEK Hosszúréti patak és környéke - Árpád utca hrsz.-ú utca vonala Szabadság tér nyugati határvonala Csokonai utca Rózsa köz 2061/1 hrsz.-ú út nyugati határvonala Bajcsy-Zsilinszky utca téglagyár telekhatára által határolt terület szabályozási terven ábrázolt részére kiterjedően. 10/A. A közművekre vonatkozó általános előírások: (1) A település bel- és külterületén lévő, illetve azt érintő közművezeték hálózatok, azok műtárgyai és meghatározott tilalmak és korlátozások érvényesek. (2) A meglévő közműhálózat védelmét biztosítani kell, szükség esetén szakfelügyelet igénylésével. (3) A közmű létesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenésre, illetve a környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag) figyelemmel kell lenni. (4) A közműhálózatot közterületen kell megépíteni a folyamatos hozzáférhetőség biztosítása mellett az MSz 7487/2. sz. szerint. (5) A megvalósításra kerülő új létesítményeket teljes közművesítéssel kell ellátni. (6) A közműhálózatok, közműépítmények védőtávolságát közterületen, vagy közmű üzemeltető telkén belül kell biztosítani. Ettől eltérő esetben ha a vezeték és a védőtávolság magánterületre esik a közművezeték nyomvonalára a szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a szükséges védőtávolságot az építési engedély kiadásánál figyelembe kell venni. (7) Amennyiben csak a védőtávolság esik magánterületre, azt csak az építési engedély kiadásánál kell figyelembe venni. (8) A közművesítésre kerülő telkeknek a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel kell csatlakozni. Közműhiányos ingatlant ellátó, más telkén átvezetett bekötővezeték nyomvonalára a szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a szükséges védőtávolságot az építési engedély kiadásánál figyelembe kell venni /2009.(XI. 25.) rendelettel kiegészítve /2010.(IV.22.) rendelettel kiegészítve /2010.(IV.22.) rendelettel kiegészítve 136 8/2006.(II.22.) rendelettel kiegészítve 17 Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása

19 (9) Új út építésénél a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek elvezetéséről, belterületen a közvilágítás megépítéséről, útrekonstrukciónál a meglévő közművek szükséges egyidejű felújításáról gondoskodni kell. Vízellátás: (10) A beépítésre szánt területen építési engedély csak a vezetékes vízellátás ingatlanra történő bekötését követően adható. (11) Házi vízbekötés csak az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatra való rákötést követően engedélyezhető. (12) A mértékadó külső tűzivíz szükségletet a 35/1996. (XII. 29.) BM rendeletben foglalt OTSZ szerint a hálózaton biztosítani kell. (13) Az ivóvízhálózaton a védeni kívánt létesítménytől max. 100,0 m megközelítési távolságra föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni. (14) Védőtávolság a MSz 7487/2 szerint Ivóvízvezeték (épület alapjától) - D 300 mm-ig 3,0 m Szennyvízelvezetés (15) A tervezett létesítményeket az ingatlanok elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötése után lehet megépíteni. (16) Csapadékvizet a szennyvízelvezető hálózatba vezetni tilos. (17) Védőtávolságok Gravitációs csatorna (épület alapjától) 3,0 m Csapadékvíz elvezetés vízrendezés (18) A tervezett létesítmények területéről lefolyó csapadékvizet a Hosszúréti patak Törökbálinti mellékágába (befogadó) kell vezetni. (19) A patak és az Árpád, illetve Bajcsy-Zsilinszky utca között a terepet rendezni kell, a lefolyástalan területeket fel kell tölteni. (20) A parkolók területéről lefolyó vizet olaj-iszapfogó közbeiktatásával kell a befogadóba vezetni. (21) A területen bármilyen jellegű tereprendezési munka csak építési hatósági engedély alapján végezhető. (22) Védőtávolságok Csapadékcsatorna (épület alapjától) 3,0 m Villamosenergia-hálózatok (23) A villamos energia szállítására és átalakítására szolgáló föld alatti kábelhálózatok, föld feletti távvezetékek, villamos szabadvezetékek, erőművek, alállomások és villamosművek a hatályos törvényerejű rendeletekben, továbbá a MSz 151, a MSz 172 és a MSz 7487 számú magyar szabványokban rögzített biztonsági övezettel rendelkeznek. - A föld feletti 20 kv-os szabadvezetékek esetében - belterületen (kettős felfüggesztés esetében) 2,5-2,5 m a nyomvonal mindkét oldalán a szélső vezetékektől mérve. A biztonsági sáv mértéke tehát a nyomvonal tengelyétől mindkét oldalon: - belterületen 1 m kartáv + 2,5 m = 3,5 m - A föld alatti 20 kv-os és 0,4 kv-os villamos kábel, jelzőkábel, vagy táv- és hírközlési alépítmény biztonsági övezete a nyomvonal két oldalán, arra merőlegesen 1,0 méteres távolságú függőleges síkokig terjed. (24) 20/0,4 kv-os transzformátorállomások telepítésénél ki kell építeni a közvetlen közterületi kapcsolatot, darus teherautóval történő megközelítést, oszlopállomás és önálló épület esetében a körüljárhatóságot és itt 5,0 méteres védőtávolságot kell figyelembe venni. (25) A középfeszültségű hálózatok és berendezések további tervezési és kivitelezési munkái során be kell tartani a vonatkozó hatályos törvények, illetve szakági rendeletek előírásait. (26) Új hálózat kiépítése csak földkábellel történhet. Távközlési hálózatok (27) A távközlési hálózatok, földalatti kábelek és alépítmények a vonatkozó hatályos távközlési törvény értelmében, valamint a MSz szabvány előírásai szerint rögzített biztonsági övezete a nyomvonal két oldalán, arra merőlegesen 1,0 méteres távolságú függőleges síkokig terjed. Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása 18

20 (28) Hálózatbővítést a meglévő távközlési alépítmények felhasználásával, és/vagy új csőhálózat kiépítésével és megszakító létesítmények telepítésével kell megoldani. (29) A tervezett alépítményi csőszámnak és megszakító létesítményeknek a terület 100%-os ellátását kell szolgálnia. (30) A távbeszélő állomásokhoz csatlakozó elosztóhálózatok részére a gyalogos közlekedés területsávjában kell helyet biztosítani. (31) Újabb nyilvános távbeszélő állomást a tervezett közintézmények utcai frontján kell elhelyezni. (32) Légvezetékes távközlési hálózat a szabályozási területen nem építhető. Gázvezeték hálózatok (33) Földgázszállító vezetékhálózatok, gázfogadó állomások, körzeti és ipari gáz-nyomásszabályozó berendezések biztonsági övezeteit a hatályos törvényerejű rendeletek, továbbá a MSz és a MSz 7487/2. számú szabványok a nyomásfokozatoktól függően a csővezeték tengelyvonalától mindkét irányban terjedően az alábbiak szerint rögzíti: - nagyközépnyomású hálózatoknál 5,0 5,0 m - középnyomású hálózatoknál 4,0 4,0 m - nagyközép/középnyomású körzeti nyomásszabályozó berendezésnél 15,0x15,0 m-es terület (34) Földgázhálózatok részére a közutak burkolata alatt a MSz számú szabványban rögzített, az útpálya tájolása szerinti hideg oldali közműsávot az egyéb közművezetékektől 1,0-1,0 méteres védőtávolsággal biztosítani kell. A zöldfelületekre vonatkozó előírások 11. (1) A település zöldfelületi rendszerének elsődleges elemei a közparkok, fasorok, erdők, rét-legelő és nádas területek, másodlagos elemei a fennmaradó területek (telkek) növényzettel fedett részei, amelyek együttesen település zöldfelületi hálózatát alkotják. (2) Beépítésre szánt területen, közlekedési és közműterületen, egyéb területen új zöldfelület létesítését - a területfelhasználás változás jellegétől függően - kertépítészeti kiviteli, tájrendezési vagy rekultivációs terv alapján kell elvégezni. (3) Beépítésre nem szánt területen, kivéve a közlekedési és közműterületet, az új zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél a telepítéshez csak a tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok használhatók. (4) A telken belül kötelezően kialakítandó védőzöld sávon belül legfeljebb 5%-os területi arányban helyezhető el építmény és alakítható ki egyéb burkolt felület. A védőzöld sávok telepítésénél több szintű növényállományt (fák és cserjék) kell kialakítani. A telepítéshez csak a tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok használhatók. (5) A telken belül kötelezően fásítandó telekrészen belül legfeljebb 8%-os területi arányban helyezhető el építmény, és egyéb burkolt felület. (6) A szabályozási terven, vagy SZT-ben telken belül jelölt kötelezően kialakítandó védőzöld sáv és/vagy kötelezően fásítandó telekrész kialakítása és fenntartása a telektulajdonos feladata. (7) Közterületen vagy közhasználat céljára átadott területen lévő fasor fenntartását, a hiányzó elemek pótlását - a környezeti hatások figyelembe vételével - kertépítészeti kiviteli, fenntartási terv alapján kell elvégezni. (8) Fakivágás csak az Önkormányzat fakivágásról és pótlásról szóló rendelete alapján végezhető. (9) Az egyes övezetekre előírt legkisebb zöldfelületi arány számításánál növényzettel fedett területként csak a szilárd burkolatú felületek nélküli, gyeppel, cserjékkel, fákkal, egyéb növényzettel betelepített, beépítetlen telekrészek vízszintes síkú területe vehető számításba. (10) 137 A zöldfelületi fedettség számításánál az alábbiakat kell figyelembe venni a) Nem termett talajon (tetőkertben, térszín alatti garázs tetején, stb.) létesített zöldfelület esetén, amennyiben a tetőszerkezeten a talajfedés vastagsága cm vastagságú, a felület 25%-a; cm vastagságú, a felület 50%-a; cm-es vastagságú talajtakarás esetén, a felület 75 %-a; cm-es vastagságú talajtakarás felett, a felület 100 %-a számítható bele a zöldfelületi fedettségbe. b) Gyephézagos burkolat, gyeprács (pl.: parkolók, járófelületek) alkalmazása esetén: - a gyeprácsos talajborítás (műanyag elemes) 20%-a, - a gyephézagos talajborítás (beton elemes) 10%-a /2005. (XII. 09.) rendelettel módosítva 19 Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki.

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki. 1 Kazincbarcika Város Önkormányzatának 13/2009. (III. 20.) sz. rendelete az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

Készült Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából

Készült Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készült Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1051 Budapest V., Október 6. u. 8. III./3.

Részletesebben

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Vácduka község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest, Bartók

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 4/1999. (III. 31.) rendelettel módosított 23/1998. (X. 13.) rendelete a Budapest XVI. kerület Rákosi út- Nádor utca-budapesti út-rózsa utca által határolt terület

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (VIII. 30.) rendelettel módosított az útépítési és közművesítési hozzájárulásról, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelete A GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Részletesebben

10/2015. (IV.15.) 7/2005. (XI.

10/2015. (IV.15.) 7/2005. (XI. Alsóörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV.15.) önkormányzat rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 7/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 20/1999.(X.25.), 13/2004.(IV.29.), 17/2010.(VII.01.),

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

Budapest, 2005. április hó

Budapest, 2005. április hó KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK PESTTERV Kft. Budapest, 2005. április hó Törzsszám: 2-01-253 Kiskunlacháza Nagyközség településrendezési

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nagytarcsa Község Önkormányzatának 18/2012.(VII.25.) Ök. rendelete a község helyi építési szabályzatáról Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SÁROSD ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2005. OKTÓBER

SÁROSD NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SÁROSD ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2005. OKTÓBER SÁROSD NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SÁROSD ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2005. OKTÓBER TERVEZŐK: ÍV STÚDIÓ KFT ZÖLDFÁCSKA KFT. Verbéna u. 3. Petneházy u. 31 Budapest 1116 Budapest 1139

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet A Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 35/2004. (VII. 15.) ök. számú rendelet módosítása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

A rendelet kihirdetve: 2005. június 15-én Dr. Tuboly Marianna jegyző

A rendelet kihirdetve: 2005. június 15-én Dr. Tuboly Marianna jegyző Pécel Város Önkormányzat Képviselő - testületének 7/2005.(VI.15.) számú Rendelete a 10/2002. (V.15.) számú Pécel város közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 41/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 41/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza általános rendezési terve szabályozási előírások és szabályozási terv központi belterület és Salamonbokor

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Közgyûlésének. 10/1999. (IV. 1.) sz. r e n d e l e t e. a Korányi-Pazonyi összekötõ úttól északra fekvõ terület

Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Közgyûlésének. 10/1999. (IV. 1.) sz. r e n d e l e t e. a Korányi-Pazonyi összekötõ úttól északra fekvõ terület Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének 10/1999. (IV. 1.) sz. r e n d e l e t e a Korányi-Pazonyi összekötõ úttól északra fekvõ terület Helyi Építési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról A Közgyûlés

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT Helyi építési szabályzat: ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2001. (VI.15.) SZÁMÚ RENDELETE ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL (ZÉSZ) Zalaegerszeg

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA II/2. FEJEZET EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010.(VIII.26.) sz. rendelete a 11/2005.(IV.14.) sz. rendeletével jóváhagyott

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (XII.31.) rendelete Bőny Község Helyi Építési Szabályzatáról

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (XII.31.) rendelete Bőny Község Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (XII.31.) rendelete Bőny Község Helyi Építési Szabályzatáról Bőny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 34/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 34/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * A BUDAPEST, III. KERÜLET KIRÁLYOK ÚTJA HADRIANUS UTCA SZENTENDREI ÚT ORSZÁG ÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL DECS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Szente Zoltán okleveles geofizikus-mérnök környezetvédelmi szakértő Tóth Dóra

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. ( IX. 17.) önkormányzati rendelete a közterület igénybe vételének és használatának szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Általános előírások, Terület-felhasználás

Általános előírások, Terület-felhasználás Esztergom Város Önkormányzata Képviselő testületének 18/2002.(IX. 26.) KT. számú rendelete Esztergom Város Szentgyörgymezői Lakópark területének helyi építési szabályozásáról és szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (módosítással egybefoglalva és

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2004. (IX. 29.) rendelete a község Helyi Építési Szabályzatáról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) és a 1/2009. (I.20.)

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419 087 tmt@chello.hu Sz: 12/2005. TÁPIÓSZELE Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H. É. SZ. ÉS

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (V. 30.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (V. 30.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (V. 30.) számú RENDELETE a Budapest, IV. ker. Újpest - Káposztásmegyer BKV végállomás és környezete (Óceánárok út kerülethatár

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. a városkép alakításáról és védelméről

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. a városkép alakításáról és védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a városkép alakításáról és védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

a város Helyi Építési Szabályzatáról Hatályba lépés napja: 2008. május 01.

a város Helyi Építési Szabályzatáról Hatályba lépés napja: 2008. május 01. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2002. (IV. 26.) rendelete, a 36/2004. (X. 15.) és a 17/2008. (IV. 23.) módosító rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a város Helyi

Részletesebben

Az előírások hatálya 1.

Az előírások hatálya 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2001. (VII.13.) KT. sz. r e n d e l e t e Szentes, Alsórét Építési szabályzatának és Részletes Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Módosította: 10/2006.

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010.

BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010. BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010. Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (V.12.) számú önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a 11/2008. (XI.26.), a

Részletesebben

27/2006.(07.10.) Kgy. számú rendelet. öreg-kishomok várorész szabályozási tervének helyi ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

27/2006.(07.10.) Kgy. számú rendelet. öreg-kishomok várorész szabályozási tervének helyi ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 27/2006.(07.10.) Kgy. számú rendelet öreg-kishomok várorész szabályozási tervének helyi ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Csopak Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

I. FEJEZET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁSOK

I. FEJEZET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁSOK A Budapest Főváros IX. kerület, Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2012. (V.22.) rendelete a Budapest, IX. ker. BVM METRÓ ÁRUHÁZ ÉS KÖRNYÉKE (Ecseri út 3-as villamos vonala Határ úti felüljáró

Részletesebben

Nógrádkövesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (VI.1.) rendelete. a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kiegészítéséről

Nógrádkövesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (VI.1.) rendelete. a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kiegészítéséről Nógrádkövesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/010. (VI.1.) rendelete a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kiegészítéséről Nógrádkövesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1.

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1. FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV.17) KT. RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A OSÍTÓ 10/2007.(VI.19.) KT.RENDELETTEL Farmos község Önkormányzatának

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007(V. 30.) rendelete Vácszentlászló Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Vácszentlászló Község Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Budapest Csepel Önkormányzata. 33/2005. (XI. 22.) Kt. számú rendelete

Budapest Csepel Önkormányzata. 33/2005. (XI. 22.) Kt. számú rendelete Budapest Csepel Önkormányzata 33/2005. (XI. 22.) Kt. számú rendelete a Budapest, XXI. ker., Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatár ól szóló többször módosított, 6/2002. (III. 26.) Kt. számú rendelet

Részletesebben

Szabadházi hegy Szabályozási terve

Szabadházi hegy Szabályozási terve Törökbálint, Szabadházi-hegy Szabályozási Tervének módosítása TÖRÖKBÁLINT VÁROS SZABADHÁZI-HEGY SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. ÜTEM EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI ANYAG - 2009 MÁJUS Törökbálint,

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2012. egyeztetési dokumentáció az állami főépítész záróvéleményéhez és a lakossági tájékoztatáshoz

TÁPIÓSZECSŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2012. egyeztetési dokumentáció az állami főépítész záróvéleményéhez és a lakossági tájékoztatáshoz TÁPIÓSZECSŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2012. egyeztetési dokumentáció az állami főépítész záróvéleményéhez és a lakossági tájékoztatáshoz VÁTERV95 2012. 11. KÓKA, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Vác, Csatamező 5675 hrsz-ú 10388 m 2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant

Vác, Csatamező 5675 hrsz-ú 10388 m 2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Város Önkormányzat nevében és képviseletében Vác, Csatamező 5675 hrsz-ú 10388 m 2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant A központi vegyes területek a helyi, települési szintű igazgatási,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. Építményadó. 5. Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. 3.

1. Általános rendelkezések. 2. Építményadó. 5. Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. 3. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013.(XII. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (egységes szerkezetben, hatályos 2014. május 8-tól) Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM.

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM. MŰ HELY ZRT. TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36 1) 312 4570, 312 4573, FAX: (36 1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST XI.

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ELFOGADVA: 2008. OKTÓBER

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ELFOGADVA: 2008. OKTÓBER Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzata EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ELFOGADVA: 2008. OKTÓBER 30. Tótvázsony Község Képviselõ-testületének 7/2008 (XI. 10.) rendelete egységes szerkezetbe foglalva a

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete Nagykörű Község Önkormányzatának 20/2001. /XI. 22./ önk. sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete a zajártalom elleni védekezésről Nagykörű Község

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 013 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. FEJEZET Alapvető rendelkezések

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. FEJEZET Alapvető rendelkezések Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete Budapest, IV. kerület Újpest Kósa Pál sétány és környezete (A Szilas-patak, a Hajló utca,

Részletesebben

A Korlátozott szakterület Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni megnevezése, jelölése ÉKE

A Korlátozott szakterület Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni megnevezése, jelölése ÉKE 2. melléklet a.../.... (........) Korm. rendelethez I. Az építész kamarák által nyilvántartott, korábbi jogszabály alapján megállapított építészeti tervezési jogosultságok és a hozzájuk tartozó építészeti-műszaki

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

T/17966/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/17966/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17966/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben