SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele Nagyböjt-Húsvét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1999. Nagyböjt-Húsvét"

Átírás

1 SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele Nagyböjt-Húsvét Nagyböjt és Húsvét - az Atya évében II. János Pál pápa A harmadik évezred küszöbén című enciklikájában az egyik legfontosabb feladatnak azt állítja elénk, hogy kitágítsuk szívünket Krisztus mértékére. Mit jelent ez számunkra az Atya évében, a nagyböjt kezdetén, készülve a húsvét ünneplésére? Jézus egész élete az Atyára való figyelés. Engedi, hogy a Lélek vezesse Keresztelő Jánoshoz, a pusztába, az emberek közé és a magányba. A szívét, Isten irgalmas szívét osztja meg a betegekkel, a szegényekkel, a bűnösökkel. Éli és tanúságot tesz az igazságról, az Atya életéről és szeretetéről. Egészen odaadja magát nekünk, kezünkre adja magát, Atyja iránti szeretetből. Isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát... megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig. (Fil 2,6) Szent Pál II. János Pál pápával egybecsengően még hozzáteszi: Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban. (Fil 2,5) Mit jelent tehát Krisztus mértékére tágítani szívünket? Eltanulni tőle az Atyára való figyelmet, a készséget a meghallásra és az indulásra, a cselekvésre. Túllépni megszokottságainkon, érdemeinken és gyarlóságunkon, kiüresíteni magunkat, hogy Isten alakítson és használjon szándéka szerint. Gyermeki bizalommal kilépni életünk külső és belső bástyái közül, kiszolgáltatni magunkat az Atya irgalmas és atyai szívének. Engedni, hogy Isten ránk találjon, magához emeljen, letörölje könnyeinket, elvegye bűneinket. Felfedezni, hogy az Atya a saját Lelkét adja nekünk, aki belekapcsol a Szentháromság életébe, megújítja életünket, családunk és egyházunk életét. Megnyitni szívünket a szegények, a betegek és a bűnösök felé. Adni és ajándékozni, nem a magunkéból, - hisz mi a miénk valójában? - hanem abból a gazdagságból, amit Atyánk áraszt ránk, a szív gazdagságából. Élni és életünkkel hirdetni a megváltottság, a feltámadás és az örök élet örömét. A nagyböjt kezdetén tehát rábízzuk magunkat Jézus Krisztus segítségével a Lélekben az Atyára, akitől életünket kaptuk, és aki életünk és reményünk. Legyen nagyböjti elhatározásunk, imánk, böjtünk, jócselekedeteink, lemondásaink az Atya gondviselő és éltető szeretetébe vetett hitünk, bizalmunk megvallása, ajándék, melyben magunkat adjuk annak, akitől mindenünket kapjuk! Így lesz a Húsvét ünneplése valódi megújulás mindannyiunk, családjaink, plébániánk számára. Zalán atya A nagyböjt története A nagyböjt, azaz a Szent Negyvennap kialakulása egészen az őskeresztény időkig vezethető vissza. A 2-3. század keresztényei Krisztus feltámadására, a Húsvét titkának ünneplésére 36 napos böjttel készültek. A 4. századra már kialakul a nagyböjt liturgiája, amelyhez hozzátartozott a táplálékról való lemondás is. A böjti fegyelmet vidékenként változó szigorral tartották meg. Általános előírás volt a napi egy étkezés, a hústól és az állati eredetű táplálékoktól (tej, vaj, tojás, hal) való tartózkodás. Ezidő alatt bort és alkoholos italt nem fogyasztottak. A nagyhét folyamán még szigorúbb vezekléssel készültek, sokszor csak vizet és kenyeret vet-

2 2 Szécsényi Harangok Nagyböjt-Húsvét tek magukhoz, de csak alkonyat után. A 8-9. században alakul ki a 40 napos böjt, Jézus pusztai böjtölésére emlékezve. A szigorúság idővel némileg mérséklődött, sok helyütt a sajt, a tej, a vaj és a hal már böjtös eledelnek számít. A 12. századtól az életfeltételek alakulásával rugalmasabb lett a böjti fegyelem. Bár a böjt minden értelmét akik következetes engedelmességgel hallgatnak atyjuk intő szavára, és kíváncsiságukat leküzdve nem kalandoznak el a csalogató mellékösvényekre, hanem megmaradnak a helyes úton. Felnézünk rájuk, s talán kicsit irigyeljük is őket ezért a hűségért. De vajon megértenének-e ők minket, az engedetlen és hűtlen gyermekeket, akik letérnek a helyes útról, s most a mellékösvények használni tudó keresztényt kötelezett, már nem kötelező filléres csodáiból kiábrándulva, sóvárogva gondolunk az alkonyatig való böjtölés. Előbb a kemény fizikai munkát végzők, később egyre többen kaptak engedményt. A betegek, a szegények és a koldusok számára a hústilalmat is feloldották. A 16. században már csak a 21. életév után kellett böjtölni. Elfogadott lett a napi kétszeri étkezés, a felmentések imával, zarándoklással, alamizsnával és önmegtagadási gyakorlatokkal válthatók ki. A 18. század körül természetes lett a napi háromszori étkezés, a tej, tojás, hal fogyasztása a nagyböjt alatt. A II. Vatikáni Zsinat a böjt fontosságát hangsúlyozva - az Úr példája nyomán - önfegyelemre, mértékletességre és engesztelésre inti a híveket. Ma az Egyház elsősorban az önálló kezdeményezésre, a szabadon választott lemondásra, a szeretet cselekedeteinek gyakorlására ösztönöz minket. Az előírások szerint ma a 14. évüket betöltött keresztények a nagyböjt péntekjein tartózkodjanak a hús vissza az atyai házra? S amint a keletlen masszának szüksége van a kovászra, úgy van szüksége a közösségnek a súlyos bűnökből megszabadult tékozló fiúkra, a poklok poklát is megjárt "idegenlégiósokra", akik most épp olyan hévvel vetik bele magukat Isten szolgálatába, mint amilyen szenvedéllyel annak idején a világ örömeit habzsolták. Szeretetteljes csodálattal nézünk fel rájuk, s mindannyian szeretnénk a lehető legközelebb kerülni hozzájuk mert puszta létükkel olyat adnak nekünk, amire okvetlenül szükségünk van: életük pálfordulásában saját sorsunk, langyos keresztény életünk jobbra fordulásának katarzisát is megsejtjük. Igen, kellenek közénk fogyasztásától, és igyekezzenek a bűnbánat a pokol bugyra- cselekedeteivel megnyitni szívüket Isten felé. Az év többi péntekje tanácsolt, de nem kötelező hústalan nap, it is ismerők, mert múltjukat a jelenükkel ilyenkor más jócselekedettel, imával, ill. más összehasonlítva lemondással helyettesíthető a böjt. Hamvazószerdán és Nagypénteken a 21. évüket betöltött, 60 évesnél fiatalabb hívek tartanak szigorú böjtöt, azaz a napi fellélegezhetünk: nálunk eltévelyedettebb bárányokat is háromszori étkezésből csak egyszer lakhatnak jól. A visszavezetett már böjti fegyelem alól felmentést a betegség, az öregséggel nyájába az Úr. Szá- járó gyengeség és a különösen nehéz fizikai munka ad. Forrás: Kovács A.: Törd meg kenyered az éhezőnek c. könyve Elmélkedés A közösségről Szükségszerű, hogy legyenek közöttünk szentéletűek, bűnösök és "még bűnösebbek", akik azonban velünk karöltve mind Krisztushoz igyekeznek. Szentéletű testvéreink úgy világítnak közöttünk, mint ahogy a csiszolatlan drágakövek között is felragyog az igazgyöngy. Ez nem szór ugyan fénysziporkákat, nem is kápráztat el, de nemesen egyszerű, opálos fénye mégis elhomályosítja a féldrágakövek felszínes csillogását. A gyöngy gömbfelszínén nem törik meg a fénysugár, a világ mágikus fényei nem akadnak meg rajta. Az igazgyöngy belülről sugárzik. Titka láthatatlan, s mégis érzékelhető. Igen, szükségünk van a szentekre, akiknek az életpéldáján keresztül arra tanít minket az Úr, hogy tisztaságunkat megőrizve is járhatunk az üdvösség felé vezető úton. Áldott emberek ők. Olyanok, mint a romlott világra tiszta lélekkel rácsodálkozó ártatlan gyermekek, munkra is van tehát remény. A kísértésekből "mindig" győztesen kikerülő szentéletű testvérekre büszkék vagyunk, és őszinte tisztelettel csodáljuk őket. A súlyos bűnökről barázdált életű, de újra Istenben élő tékozló fiúkat azonban a szívünk mélyéből szeretjük, mert az ő kárhozatból megmentett életükből mintha sokkal forróbban sugározna felénk Isten szeretete. Forróbban, mint azoknak az életéből, akik engedelmességből mindig az atyai házban maradtak, és ezért nem ismerik a sötét mélységekből a fényre vezető út fájdalmas szépségeit. És végül a közösségbe égetően kellenek a bűnösök is, akik a misztikus élmények hatására már-már a föld felett "lebegő" Krisztusi gyülekezet lelkéből kiégetik az önhittséget. Igen, szükségünk van a bűnösökre, az önmagukba rekedt örök lázongókra, a saját útjukat a közösség ellenében is járókra. Életüket nézve igen tanulságos lehet számunkra, hogy az ő "rosszaságuknak" talán a mi közönyünkben, vagy elutasító magatartásunkban van a gyökere. Meglehet, azért ilyenek, mert ahelyett, hogy a mélyükre hatolva megértenénk és szeretnénk, a felszí-

3 1999. Nagyböjt-Húsvét Szécsényi Harangok 3 nüket látva éppen csak elszenvedjük őket. Mert könynyen lehet, hogy a lelkük mélyén tékozló fiúk ők is, de valamilyen okból megtorpantak, vagy elakadtak a hazafelé vezető úton. S ugyan, ki ösztönözhetné őket a megtérés útjának folytatására, ha nem éppen mi, akiket bűneink útvesztőiből annak idején szintén testvéri kezek segítettek vissza az atyai házhoz? Szükségünk van tehát a bűnösökre, mert bennük a szenvedő Krisztus nyújtja felénk a kezét. Ezt a Krisztust lássuk, az önzéstől fulladozó, a szenvedélyektől véresre mart, és a titkos bűnök töviseitől agyongyötört Megváltót, aki azonban nem ítéletet, hanem irgalmat kér a bűnös számára, akiben éppen keresztre feszül. Simon András Liturgia Részvételünk a szentmisén A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai a szentmiséről úgy tanítanak, hogy az a keresztény élet csúcspontja és forrása. Mit jelent ez? A megújított liturgiában a hívő nép hitének forrásához, a Szentírás asztalához és az oltár asztalához járul, hogy Isten Igéje, maga Jézus Krisztus tanítsa és életével táplálja. Az áldozatban Isten népe egyesül az Élet forrásával, a Megváltóval, megvallja szeretetét és hitét, és gyermeki bizalommal fordul Krisztus által az Atyához a Szentlélekben. Életünk legbensőségesebb találkozása ez Istennel, csúcspont, amiben ünnepeljük és dicsőítjük Urunkat. A szentmisén való rendszeres részvétel tehát nem pusztán kötelesség, egy előírás teljesítése, hanem hitünk megélése, megvallása. Csúcs és forrás. A szentmisében Krisztus van jelen, ő tanít és ő mutatja be az áldozatot a püspök ill. pap személyében és ő van jelen a hívekben is, akik az ő nevében jöttek össze, mint Isten népe, királyi papság. Ezért fontos, hogy a szentmisének nem csupán hallgatói ( misét hallgattam ), hanem résztvevői, aktív részesei vagyunk. Hogyan vegyünk részt a szentmiseáldozat bemutatásában? Elsősorban figyelmesen és odaadóan, az énekekbe, imádságokba való szívből jövő bekapcsolódással, önátadással. Gyakori probléma a szentmiséről való késés. Legjobb már előre ráhangolódni a szentségi találkozásra, vagyis öt perccel a mise kezdete előtt már imádságos lélekkel készülni, nem csak unatkozva, tétlenül várakozni a kezdésre. A templom beimádkozása, a Szentlélek hívása, a lélek nyitogatása nagy segítség az áldozatbemutatást Krisztus személyében vezető papnak is. A szentírási részek felolvasása, a hívek könyörgése, a ministrálás, kommentálás, az adományok összegyűjtése (perselyezés) és felvitele, az alkalmas személyek részvétele az áldoztatásban (akolitusok), mind olyan feladatok, amelyek a közös áldozatbemutatást jelzik. A paténára mindenki odateszi életét és felajánlásait, önmagát adva áldozatul Istennek, hogy cserébe Krisztust kapjuk. A szentáldozásban Krisztust fogadjuk életünkbe, vagy inkább Krisztus fogad életébe, hogy Isten gyermekeként a Szentháromság életébe lépjünk. Ezért, az áldozatban való egyesülésért van a szentmise. Ezért, a Találkozásért jövünk a templomba. Ne tartsuk hát távol magunkat Attól, Aki önmagát ajándékozza nekünk. A liturgia mindig közösségi imádság. Nem helyes ezért rózsafüzérezni, imakönyvből más imádságokat mormogni, egy-egy szent szobránál külön ájtatosságot végezni, beszélgetni a szentmise alatt. Nem szerencsés a mise alatt gyónni sem, mert egyszerre nem tudunk két szentségi cselekményben részt venni. Ezért inkább a mise előtti percet igyekezzünk erre felhasználni. A misének megvan a kétezer év alatt kialakult dramaturgiája : a csend és a hangos imádság, a pap által előimádkozott részek és a hívek hangos válaszainak váltakozása. Igyekezzünk ezeket tudatosítani, a kiemelt csendekben különösen is a belső figyelemre, imára összpontosítani. Nagyon zavaró lehet az evangélium felolvasása vagy az átváltoztatás alatti orrfújás, a hangos krákogás, stb. Szívleljük hát meg X. Pius pápa tanítását, aki a XX. század elején ezt mondta: Ne imádkozzatok a szentmisén, hanem magát a szentmisét imádkozzátok. Odaadásunkon keresztül felfedezzük a szentmise liturgiájának mélységét, megújító és közösségteremtő erejét. Ajándékozzuk meg ezzel egymást is! Hogyan éljük meg az Atya évét? Országos Lelkipásztori Napok Esztergomban Az 1999-es évet a Szentatya az Atya évének nyilvánította. Ez volt a központi gondolata az Országos Lelki-

4 4 Szécsényi Harangok Nagyböjt-Húsvét pásztori Napoknak, amelyet az idén Esztergomban rendeztek meg január ig. Ezeken a találkozókon meghívott papok és az egyházközségben segítő világi munkatársak képviselői vesznek részt minden egyházmegyéből és a határokon túli magyarlakta területekről is. Az együttlét célja, hogy a résztvevők megosztva gondolataikat, tapasztalataikat, gondjaikat együtt munkálkodjanak egyházunk megújulásán. Az Esztergomba eltöltött idő megerősített abban, hogy a megújulás csírája minden krisztusi közösségben - így a mi egyházközségünkben is! - ott van A megújulás módjai nagyon sokszínűek, de ez a csíra csak akkor kezd el növekedni, ha az Atya segítségében, szeretetére bízva magunkat, együtt, egymásra figyelve, közösen indulunk felé, mint az Ő gyermekei. Sántáné Udvardy Erika Hogyan éljük az Atya évét a plébánián Az idei alapgondolatnak megfelelően az előadások és a - az OLN indítógondolaiból kisebb csoportokban folytatott beszélgetések döntően 1. Csak a Jézussal egyesülő ember tudja megsejteni, az Atyával való személyes kapcsolatunkról, tehát az hogy ki az Atya. istengyermekségünk megéléséről szóltak. Ezek próbáltak segíteni abban, hogy közösen megvizsgáljuk, helyes - "kitágítsuk szívünket Krisztus mértékére" (II. János Az Atya-év első feladata tehát, hogy Atya képet hordozunk-e magunkban, szerető Atyának Pál pápa), tekintjük-e Teremtőnket, és tudjuk-e azt, hogy igazán - és tanuljunk "napról napra egyre inkább úgy gondolkozni, úgy ítélni, úgy cselekedni" ahogyan Krisztus. gyermekei csak Jézus Krisztus által, és Jézus Krisztusban lehetünk. Nagyon fontos, hogy Hiszem-e, hogy csak a Jézussal ezek a kérdések mindannyiunk szívében tisztázódjanak, most csak így valóban egyesült ember tud elvezetni másokat az Atyához? tudunk hiteles és vonzó példát mutatni azoknak, aki még csak keresik 2. A keresztény élet és tanítás ma a "követésen" túl az "egyesülésre" hív. az utat az Atya családja felé. És ez volt a találkozó másik kiemelkedő gondolata: hogyan segítsük és A keresztény csak akkor éli teljességgel életét, ha valósan átadja életét Krisztusnak. A világ zajában milyen módon készítsünk fel azokat a gyerekeket és felnőtteket, akik szeretnének ehhez a családhoz tartozni? akkor egyesülhetek Jézussal, ha felfedezem őt embertársaimban, a Legalább ilyen fontos, és nem lehet fájdalmakban, sőt az események elválasztani az előzőtől: milyen módon tegyük élővé (élőbbé!) egy- minden megszólításában. házközségeinket, hogy alkalmasak Merem-e - esetleg hosszú évek legyenek a befogadásra és arra, hogy keresztény tapasztalata, megszokottsága után - meghallani a hívást aztán együtt, egymást segítve igazi (igazabb) krisztusi községként éljenek, munkálkodjanak. egy teljesebb krisztusi életre? Elfoglaltságaim közepette Ezekről a próbálkozásokról és eredményeikről hallottunk néhány nagyon szép és tanulságos példát amikor hogyan törekszem megélni a Jézussal való folytonos együttlétet? többen, több helyről elmondták azt, hogy ők a saját 3. "A mi közösségünk: közösség az Atyával és a Fiúval" (ljn 1,3). egyházközségükben milyen formában próbálják ezt megvalósítani, megélni. Csak néhány az elhangzottak Az "isteni" közösség feltétele, hogy "a Lélek által megerősödjetek benső emberré, a hittel Krisztus lakjék szí- közül: a karitász csoportok sokszínű és találékony tevékenykedése, csak olyan emberekre épülhet, akik átadják életüket vetekben." (Ef 3,14) Élő keresztény közösség, plébánia fogyatékos és egészséges emberek szerető közössége, vagyunk. Jézusnak, és felfedezik, hogy egy Atyánk van, testvérek elsőáldozási ill. bérmálkozási felkészítés ezek próbálkozásai, örömei (gyerekek és szülők segítése), "benső emberré" válásra, a Jézussal való mélyebb kö- Mik az első teendőim, hogy másokat is meghívjak a határunkon túli magyarok segítése. zösségre? Öröm volt megtapasztalni ezekből az előadásokból, és más személyes beszélgetésekből, hogy egyházunk valóban eleven, élő valóság, amely magában hordozza a megújulást, és ennek jelei egyre inkább megmutatkoznak. Ezeket a biztatásokat, útmutatásokat,,gyűjtögettük három napon keresztül, reméljük nem minden eredmény nélkül... A köztünk levő szeretet növekedése út az Atyában való közösség felé. Mit tehetek hogy elinduljunk egymás felé - és így Jézus, az Atya felé? 4. A plébániai közösség hivatása megjeleníteni az atyai ház nyitottságát. Az Atya évének meghívása: megnyitni közösségünk szívét a szegények, a másként gondolkozók, a körülöttünk élő társadalom iránt?

5 1999. Nagyböjt-Húsvét Szécsényi Harangok 5 Atyai ház élménye) más plébániák, az egyházmegye, az egyház távlatában? Mit kéne csinálnunk az év során, ami elindítja közösségünket a szegények (kárpátaljaiak, helyi szegények, stb.) felé? Hogyan növelhetjük plébániánkon a társadalmi elkötelezettséget, érettséget? 5. Az Atya-év Isten gyermekeinek magatarására hív, - hogy a világban tapasztalható reménytelenség közepette tudjunk aggodalom nélkül (Mt 6,25) hinni, bízni, örülni; - hogy a gyermek bizalmával tudjunk hinni a kereszt és a szeretet megváltó és világmegújító erejében; - hogy észrevegyük a remény mustármagnyi jeleit a világban... Hol kellene jobban gyermeknek lennem? Hogy léphetek rá jobban a gyermekség, az öröm., a remény útjára? Észreveszem-e a remény jeleit a plébánián, az egyházban? 6. A katekézis (hit-tanulás, -átadás) és az evangelizáció célja: elvezetni a hívőt és az istenkereső embert a megtérésre, a Jézussal egyesülő életre, a jézusi közösségre. A katekézis első címzettjei a felnőttek, mert elsősorban ők képesek "felnőtt módon" befogadni (és gyermekeinknek továbbadni) az evangéliumot, s belőlük épülhet érett keresztény közösség. Mit kell tennünk, hogy a plébániai életünk legfontosabb területe a felnőttek tanítása, hitük megerősítése legyen? Mit tegyünk, hogy ez a megtérés felé és a Jézussal való egyesülés felé vezessen? 7. Az egyházi előírások szerint a felnőttek és fiatalok a katekumenátus útján készülhetnek fel a szentségekre. A katekumenátus a Jézusnak átadott élet iskolája: nem csupán hit-ismeretre, hanem megtérésre akar elvezetni: a Krisztusnak és az Egyháznak átadott életre. Hogyan tudjuk élőbbé tenni a szentségekre való felkészülést már az elsőáldozóink, bérmálkozóink esetében? Hogyan lehetne olyan felnőtt/fiatal csoportot összehozni, akik segíteni tudnának a szentségekre készülők katekumenátusában? Hogyan segítsük őket, hogy a plébániai közösség élő tagjaivá legyenek? 8. Helyes Atya-képet (Isten-képet) az tud közvetíteni, aki maga az Atya gyermekeként él, s aki úgy tud tekinteni embertársaira, mint testvérekre, az Atya gyermekeire. 9. Az Atya szeretetét a földön egy szentháromságos közösség jelenítheti meg. Az Atya év feladata felfrissíteni a testvéri kapcsolatokat a plébánián, elsősorban annak belső magjában. Mit tehetünk, hogy a családiasság megvalósuljon liturgiánkban? Milyen találkozásokat, ünnepeket tervezzünk, amelyek az atyai ház örömét, a család melegét ápolják? Mit tehetnénk, hogy plébániánk hívei lássanak túl a plébánia határain, hogy növekedjék a testvériség (az Farsang 99 Egyházközségi farsangi bál Itt a farsang, áll a bál..., énekeljük már pici gyermekkortól. Ám, most nem csupán énekeltük, hanem valósággal átéltük. Hetek óta erre készültünk, ki-ki korosztályának, elképzelésének megfelelően. Előkerült minden, ami ide fontos volt: tű, cérna, olló, papír, ragasztó, anyag, szerepek, ötletek, furfang. Készítettük a jelmezeket, tanultuk a szerepeket, gyűjtöttük a tombola-nyereményeket. Egy mindenkiben közös volt - a lelkesedés. Nem állta utunkat semmi, nem ismertünk lehetetlent. Influenzajárvány, félévi hajtás ide, duplán ledolgozott munkahelyi órák oda, mi készültünk. Szinte kifacsart citromként érkeztünk az esti próbákra, de felüdülve tértünk haza. Egy sínen mozgott mindenki. Február 6-án a Művelődési Ház környéke, és belseje zsongott a mintegy 350 résztvevő izgatott készülődésétől. Libbentek a jelmezek, sorakoztak a szendvicsek, mosolyogtak a sütemények, dagadtak az üdítős üvegek. Mindenki lázban égett. Közel 50 jelmezes izgatottan várta a bemutatkozást. Volt aki kis verssel, jelenettel mutatta meg jelmezét. A jelmezverseny után következett a vidám jelenetek előadása. Volt Hupikék-törpikék tánca, lambada kisasszonyok lenge lejtése, Kalap-jelenet, móka, Julcsi és a hét törpe. A piaci kofák tréfás éneke olyan hangulatot teremtett, hogy a kosarukban konyhakészre elkészített tyúkok majd' életre keltek. Bemutatkozott a Négyszögletű Kerek Erdő Bruckner Szigfriddel, és a csodálatos családos hittanosokkal. Volt Fridi-show, ami a plébánia életét tárta elénk teljes korrektséggel. Buggyorgó-gregoriánnal köszöntöttük a novícius testvéreket - teljes sikerrel. És természetesen tombola, rejtvény, nyeremények, jutalmak, és tánc, tánc, tánc...! Forogtak a picik, reppeltek a tinik, twisteltek a fiatalok, ropták a szupernagyik, táncoltak végre együtt a csalá-

6 Karitász-hírek Segélyakció, jótékonysági vásár, betlehemezés - Krisztus szeretetével Egyházközségünk a szécsényi esperesi kerület plébániáival karöltve, a Magyar Karitász szécsényi csoportjának szervezésében, december elején ismét akciót hirdetett a kárpátaljai árvízkárosultak megsegítésére. Talán meglepő módon most, másodszorra sem maradt el a lelkes segítségnyújtás sem a helybéli lakosok, sem a szomszéd falvak részéről sem. Rengeteg téli ruhanemű és sok tartós élelmiszer érkezett, száraz tészta, rizs, liszt, zsír, étolaj stb., valamint gyógyszer, tisztítószer, fertőtlenítőszerek, mikuláscsomagok, gyermekjátékok is. Hála Istennek! Hálás szívvel köszönjük az adakozóknak is! A 3,5 tonnás kamion teljesen megtelt. A kamion rakodásánál nem csak Karitász tagok vettek részt, sokan mások is, - odaadó, szorgos munkájukat ezúttal is köszönjük! Megint győzött a sok segítő kéz, a jó szándék! Mikulásra a hittanos gyerekeknek édesség-puttonyokat készítettünk nagy lelkesedéssel, hogy Szent Miklós püspök ne érkezzen üres kézzel. A karácsony előtti szombaton részt vettünk a plébániai lelkinapon. Jó volt ebben a meghitt közösségben együtt lenni, hiszen valójában egy nagy család vagyunk, Isten családja, az Egyház! Szent Karácsony közeledtével csoportunk a gyerekekkel közösen a betegeket látogatta meg. A betlehemi kis Jézust vittük szeretettel az otthonokba. Apró ajándékokkal kedveskedtünk betegeinknek. Örömmel tapasz- 6 Szécsényi Harangok Nagyböjt-Húsvét dok. Ment a gőzös, ami néha már sebesvonattá változottgadtak bennünket. Betlehemi jelenetet elevenítették fel taltuk mindenütt, hogy meghitt, őszinte szeretettel fo- Bekukkanthattunk más országok tánckultúrájába, az iskolás gyerekek, majd ezt követően karácsonyi énekeket énekeltünk gitár kíséretében. Kegyelemteljes ka- Gyenes Márti és Melinda segítségével. Tanultunk görög és skót táncot, vidám sasszékkal, és természetesen magyar táncház is volt, Őze János segítségével. ünneplésnek egy különös misztikusan átélt, meleg hanrácsonyi ünnepeket kívánva búcsúztunk. Volt ennek az A móka, tréfa az egész estét beragyogta, és ami nagyon fontos együtt örült az egyházközösség. Már a karitász - bálon éreztük, elindult valami. Az adventi koszorúk közös készítése, lelkileg táplált bennünket. A hittanosok, ministránsok, családi hittanosok szilveszterén közelebb kerültünk egymáshoz. Itt pedig mindenki egyet érzett: A jó Isten szeretetét, aki megajándékozott minket azzal az érzéssel, hogy egy igazi nagy család vagyunk, igenis tudunk örülni egymásnak. Köszönetet mondunk elsősorban a plébánia lelkipásztorainak, hogy lehetővé tették számunkra ezt az estét. Köszönjük Barinyák Petinek a talpalávalót, Lenner Erzsikének és Takács Bélának a gyönyörű tortákat, amik nyereményül szolgáltak, és természetesen mindenkinek aki munkájával feledhetetlenné tette ezt a fantasztikus programot. Ezek után mit lehetne kívánni?! A jó Isten segítségével farsangoljunk együtt 2000-ben is! Vaskor család gulata. Tiszta, felemelő érzés volt! Szent karácsony ünnepén betegeinkért is imádkoztunk. Karácsonyi ajándékozz akció, jótékonysági vásárt is rendeztünk, ahol könyvekből és a gyerekek által készített tárgyakból lehetett válogatni, vásárolni. Örömmel írhatom, sok érdeklődőt vonzott a lehetőség. Ennek bevételét is a betegek javára fordítottuk. Nagyon reméljük, hogy sikerült sok embernek örömet szerezni! Az 1999-es évet is szép gondolattal kezdtük, melyet már meg is valósítottunk: januárban egyedül élő betegeinket kerestük fel otthonukba. Jó volt elbeszélgetni, komoly létfontosságú dolgokról is szó esett beszélgetésünk folyamán. Betegünk szemébe könny szökött. Viszont mindenkinek volt egy kedves bíztató, vigasztaló szava, s a végén mosolyogni és nevetni is tudott már. Hát nem csodálatos egy szenvedő beteg arcára mosolyt varázsolni? Azt hiszem ez az önzetlen, krisztusi szeretet egyik legszebb koronája. Legyen továbbra is a kincsünk ez az isteni szeretet! Egy kedves karitásztagunk karácsony óta lábfájással bajlódik. Őt is meglátogattuk, olykor csoportosan, máskor egyenként. Szép templomunkba a karácsony közeledtével nagy takarítást végeztünk, melyben most is sokan vettek részt. Mindenkinek köszönjük segítségét!

7 1999. Nagyböjt-Húsvét Szécsényi Harangok 7 Édes Jézusunk kérünk, hogy továbbra is készek legyünk mindenkor, bajba jutott felebarátainkon segíteni, itthon és határainkon túl egyaránt! Segíts, hogy hű tagjai legyünk a mi egyházközségünknek, tudásunkhoz és erőnkhöz mérten! Kovács Lászlóné - karitásztag A második segélyakcióban a következő plébániák vettek részt: Varsány, Nógrádsipek, Rimóc, Nagylóc, Hollókő, Alsótold, Kutasó, Felsőtold, Cserhátszentiván, Endrefalva, Piliny, Szécsényfelfalu, Karancsság, Szalmatercs, Ságújfalu, Etes, Kishartyán, Sóshartyán, Kisgéc, Pösténypuszta, Benczúrfalva, Magyargéc, Nógrádmegyer, Ludányhalászi, Nógrádszakál, Nagybárkány, Kisbárkány, Márkháza, Magyaralmás, Csókakő, Bélapátfalva, Arló. A következő adományok gyűltek össze: Liszt 2502 kg, cukor 998 kg, rizs 685 kg, só 48 kg, száraztészta 740 kg, keksz 248 kg, fűszer 77 kg, olaj 338 kg, zsír 250 kg, szalonna 35 kg, konzerv 844 db, mák 4 kg, méz 16 kg, bab 1132 kg, burgonya 7840 kg, káposzta 306 kg, zöldség 2973 kg, hagyma 70 kg, fertőtlenítőszerek: klórmész 25 kg, Neomagnol tabletta 3000 db, Bradoman 10 liter, Bradophen 10 liter, Ruhanemű kb. 650 zsák, valamint Ft készpénz. Az adományokat december én Finta Lajos nagylóci plébános atya kísérte Nagyszőlősre, ahonnét Viskre, az egyik leginkább károsult faluba továbbították azokat. A későbbiekben újabb Ft adományt továbbítottunk a nagyszőlősi Ferences Misszió segítségével Kárpátaljára. Hálásan köszönjük segítségüket és adományaikat! Az árvízkárosultak további segítése A Kárpátaljai Római Katolikus Egyház programot dolgozott ki az árvízkárosultak további segítésére, hogy a téli hónapokban élelmet és fűtőanyagot biztosítson, tavasztól kezdődően pedig az újjáépítést segítse. Az élelmiszer-támogatás a Magyar Karitásszal együttműködve 25 település 2400 családja (8945 fő) számára biztosítja a havi megélhetést. A máshonnét érkező adományokból tudják a további családokat támogatni. A pénzadományok teszik lehetővé a fűtőanyag-vásárlást, melyet a helyi karitász-felelősök osztanak szét. Az újjáépítéshez az állam korlátolt összegű, visszatérítendő kölcsönt ad a rászorulóknak., melyet építőanyag formájában juttat el számukra. Az Egyház a következő módon segítené az újjáépítést úgy, hogy egyben munkalehetőséget is teremtsen (kb. 80%-os a munkanélküliség): építőipari szakmunkások alkalmazása - az ő vezetésükkel dolgoznának a segédmunkások és külföldi segítők, olcsó faanyag vásárlásával bútorkészíttetés. Ennek anyagi forrása a külföldről kapott adományok és támogatások lehetnek. Segíteni kéne azokat is, akiknek háza nem dőlt össze, de a tavaszi olvadás után bármikor kidőlhetnek falaik, megsüllyedhetnek. Mindehhez pénzre van szükség elsősorban, hiszen Ukrajnában lehet építőanyagot vásárolni, olcsóbban, mint a vámolás után külföldről. Szintén Kárpátalját segíti az Egy plébánia - egy ház akció, amelyben egy-egy plébánia közössége egy ház újjáépítésének összegét adományozza egy kárpátaljai család részére a Misszión keresztül. További akció a Család a családért, amelyben egy-egy magyarországi család rendszeres havi támogatást biztosít egy kárpátaljai család részére. Címünk: Római Katolikus Apostoli Kormányzóság, Egyházmegyei Karitász, Tegze József vezető, Munkács, Mira u. 15. vagy Ferences Misszó, Nagyszőlős, Borkanjuk u. 5., fr. Papp Tihamér misszióvezető. Postacímünk: Tiszabecs, Postán maradó H Telefon: Munkács: , , Nagyszőlős: , Papp Tihamér: Aki anyagi segítséggel tudja segíteni a programot, a következő számlaszámra is eljuttathatja adományát: Kárpátaljai Ferences Misszió, OTP A cél jelöljük meg a közlemény rovatban. Csekk a hirdetőtáblánál található. Eseménynaptár November 28-án, szombaton közös adventi koszorú készítésre hívtuk a plébánia családjait a hittanterembe. A 107 résztvevőnek a koszorúkészítésen kívül lehetősége volt sógyurmázni, mézeskalácsot sütni, szalmabábukat készíteni, a hangulatot pedig a karácsonyi gitáros énekek emelték. A közösen készített ajándékokat mindenki hazavihette, 8788 kg hogy otthonukban jelezze a közelgő ünnep fényét. November 29-én délután a Ferences Világi Rend szécsényi Szent Klára közössége három új tagot fogadott be és négyen tettek időleges fogadalmat. December 1-én egész napos szentségimádást tartottunk templomunkban. December 6-án a 1 / 2 10-es szentmise végén a gyerekek köszöntő műsorával emlékeztünk Szent Miklós püspökre, aki Varga Imre mézeskalácskészítő mester és a Karitász csoport által készített ajándékokkal lepte meg a gyerekeket. November 30-tól kilenceddel készültünk Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának ünnepére. December 13-án és 20-án a szentmisék után a kolostor folyosóján Karácsonyi Jótékonysági Vásárt tartott a Karitász: a gyerekek által készített, karácsonyi ajándéktárgyak és színvonalas keresztény könyvek eladásából befolyt összeget a betegek karácsonyi megajándékozására fordítottuk: a Karitász és a gyerekek a karácsony előtti napokban betlehemes játékkal és ajándékcsomaggal keresték fel őket. December 19-én - a munkanap ellenére is - ötvenen vettek részt a plébánia adventi lelkinapján, melyet

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét LELKISÉG Tudhattuk-e, hogy szereteted annyira fáj? Rászedtél Uram, s hagytam, hogy rászedj. Megragadtál, hatalmadba

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó LELKISÉG Korunk paradoxonja, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Pünkösd. A Lélek megtapasztalása - a Szentlélek évében

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Pünkösd. A Lélek megtapasztalása - a Szentlélek évében SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Pünkösd A Lélek megtapasztalása - a Szentlélek évében A Szentlélek éve van. De hol van életünkben a Lélek? Mi a helyzet velünk, akik

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért LELKISÉG 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket,

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE Összeállította: A Szécsényi Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete Szécsény, 2005 Előszó A szécsényi Római Katolikus

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2006. Pünkösd. Békés jövendő

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2006. Pünkösd. Békés jövendő LELKISÉG Békés jövendő Isten terve a békességet, és nem a pusztulást rejti, Ő jövőt és reményt akar adni. (lsd. Jer29,11 és 31,17) Számtalan ember vágyakozik ma egy békés jövendő után, és arra vár, hogy

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Fény és Forrás 2009. április 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Jézus feltámadása igazi örömhír az embereknek. Nemcsak nekünk keresztényeknek, akik végigéljük

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel.

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel. Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXI. évfolyam 2. szám NAGYBÖJT 2014. március-április Tartalom Hamvazószerda Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel....1

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 5. szám 2011. május JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA ELŐTT A Katolikus Egyházban minden évben a húsvétot követő negyedik vasárnapon, Jó Pásztor vasárnapján

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43 VefBor153.qxd 2007. 02. 13. 9:45 Page 2 4. 5. 10. 14. 19. 25. 26. MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó

Részletesebben

A PÁPA ÁPRILISI IMASZÁNDÉKA MÁRCIUSI NAPTÁR ÁPRILISI NAPTÁR ÁPRILISI ÉLETIGE. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.

A PÁPA ÁPRILISI IMASZÁNDÉKA MÁRCIUSI NAPTÁR ÁPRILISI NAPTÁR ÁPRILISI ÉLETIGE. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. -plébánosbor t 133.qxd 2005. 03. 10. 9:55 Page 2 A PÁPA ÁPRILISI IMASZÁNDÉKA - Hogy a keresztények valóban Istennek és felebarátaiknak szenteljék vasárnapjukat, az Úr napját. - Hogy minden keresztény közösség

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok Bor162.qxd 2008. 02. 03. 20:13 Page 2 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja. Nagyböjti himnusz. Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai,

A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja. Nagyböjti himnusz. Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai, A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja XI. évfolyam 1. szám 2006. Hamvazószerda Nagyböjti himnusz Itt az alkalmas szent idõ, Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai, kit elragadt a

Részletesebben

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás 2 Kertvárosi Krónika 2011. március-április CSALÁDOK IMÁJA Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család Szent István, Boldog Gizella

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett LELKISÉG SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony Isten szólt és csend lett Advent. Az Úr eljövetelét várjuk. De tudjuk-e, hogy mire várunk, és hogyan várjunk?

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9)

Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9) HÚSVÉT 2014. 1 Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9) Ezzel a mottóval fogalmazta meg Ferenc pápa nagyböjti üzenetét. És valóban Szent Pál apostol szavai megelevenedtek előttünk

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben