SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele Nagyböjt-Húsvét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1999. Nagyböjt-Húsvét"

Átírás

1 SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele Nagyböjt-Húsvét Nagyböjt és Húsvét - az Atya évében II. János Pál pápa A harmadik évezred küszöbén című enciklikájában az egyik legfontosabb feladatnak azt állítja elénk, hogy kitágítsuk szívünket Krisztus mértékére. Mit jelent ez számunkra az Atya évében, a nagyböjt kezdetén, készülve a húsvét ünneplésére? Jézus egész élete az Atyára való figyelés. Engedi, hogy a Lélek vezesse Keresztelő Jánoshoz, a pusztába, az emberek közé és a magányba. A szívét, Isten irgalmas szívét osztja meg a betegekkel, a szegényekkel, a bűnösökkel. Éli és tanúságot tesz az igazságról, az Atya életéről és szeretetéről. Egészen odaadja magát nekünk, kezünkre adja magát, Atyja iránti szeretetből. Isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát... megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig. (Fil 2,6) Szent Pál II. János Pál pápával egybecsengően még hozzáteszi: Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban. (Fil 2,5) Mit jelent tehát Krisztus mértékére tágítani szívünket? Eltanulni tőle az Atyára való figyelmet, a készséget a meghallásra és az indulásra, a cselekvésre. Túllépni megszokottságainkon, érdemeinken és gyarlóságunkon, kiüresíteni magunkat, hogy Isten alakítson és használjon szándéka szerint. Gyermeki bizalommal kilépni életünk külső és belső bástyái közül, kiszolgáltatni magunkat az Atya irgalmas és atyai szívének. Engedni, hogy Isten ránk találjon, magához emeljen, letörölje könnyeinket, elvegye bűneinket. Felfedezni, hogy az Atya a saját Lelkét adja nekünk, aki belekapcsol a Szentháromság életébe, megújítja életünket, családunk és egyházunk életét. Megnyitni szívünket a szegények, a betegek és a bűnösök felé. Adni és ajándékozni, nem a magunkéból, - hisz mi a miénk valójában? - hanem abból a gazdagságból, amit Atyánk áraszt ránk, a szív gazdagságából. Élni és életünkkel hirdetni a megváltottság, a feltámadás és az örök élet örömét. A nagyböjt kezdetén tehát rábízzuk magunkat Jézus Krisztus segítségével a Lélekben az Atyára, akitől életünket kaptuk, és aki életünk és reményünk. Legyen nagyböjti elhatározásunk, imánk, böjtünk, jócselekedeteink, lemondásaink az Atya gondviselő és éltető szeretetébe vetett hitünk, bizalmunk megvallása, ajándék, melyben magunkat adjuk annak, akitől mindenünket kapjuk! Így lesz a Húsvét ünneplése valódi megújulás mindannyiunk, családjaink, plébániánk számára. Zalán atya A nagyböjt története A nagyböjt, azaz a Szent Negyvennap kialakulása egészen az őskeresztény időkig vezethető vissza. A 2-3. század keresztényei Krisztus feltámadására, a Húsvét titkának ünneplésére 36 napos böjttel készültek. A 4. századra már kialakul a nagyböjt liturgiája, amelyhez hozzátartozott a táplálékról való lemondás is. A böjti fegyelmet vidékenként változó szigorral tartották meg. Általános előírás volt a napi egy étkezés, a hústól és az állati eredetű táplálékoktól (tej, vaj, tojás, hal) való tartózkodás. Ezidő alatt bort és alkoholos italt nem fogyasztottak. A nagyhét folyamán még szigorúbb vezekléssel készültek, sokszor csak vizet és kenyeret vet-

2 2 Szécsényi Harangok Nagyböjt-Húsvét tek magukhoz, de csak alkonyat után. A 8-9. században alakul ki a 40 napos böjt, Jézus pusztai böjtölésére emlékezve. A szigorúság idővel némileg mérséklődött, sok helyütt a sajt, a tej, a vaj és a hal már böjtös eledelnek számít. A 12. századtól az életfeltételek alakulásával rugalmasabb lett a böjti fegyelem. Bár a böjt minden értelmét akik következetes engedelmességgel hallgatnak atyjuk intő szavára, és kíváncsiságukat leküzdve nem kalandoznak el a csalogató mellékösvényekre, hanem megmaradnak a helyes úton. Felnézünk rájuk, s talán kicsit irigyeljük is őket ezért a hűségért. De vajon megértenének-e ők minket, az engedetlen és hűtlen gyermekeket, akik letérnek a helyes útról, s most a mellékösvények használni tudó keresztényt kötelezett, már nem kötelező filléres csodáiból kiábrándulva, sóvárogva gondolunk az alkonyatig való böjtölés. Előbb a kemény fizikai munkát végzők, később egyre többen kaptak engedményt. A betegek, a szegények és a koldusok számára a hústilalmat is feloldották. A 16. században már csak a 21. életév után kellett böjtölni. Elfogadott lett a napi kétszeri étkezés, a felmentések imával, zarándoklással, alamizsnával és önmegtagadási gyakorlatokkal válthatók ki. A 18. század körül természetes lett a napi háromszori étkezés, a tej, tojás, hal fogyasztása a nagyböjt alatt. A II. Vatikáni Zsinat a böjt fontosságát hangsúlyozva - az Úr példája nyomán - önfegyelemre, mértékletességre és engesztelésre inti a híveket. Ma az Egyház elsősorban az önálló kezdeményezésre, a szabadon választott lemondásra, a szeretet cselekedeteinek gyakorlására ösztönöz minket. Az előírások szerint ma a 14. évüket betöltött keresztények a nagyböjt péntekjein tartózkodjanak a hús vissza az atyai házra? S amint a keletlen masszának szüksége van a kovászra, úgy van szüksége a közösségnek a súlyos bűnökből megszabadult tékozló fiúkra, a poklok poklát is megjárt "idegenlégiósokra", akik most épp olyan hévvel vetik bele magukat Isten szolgálatába, mint amilyen szenvedéllyel annak idején a világ örömeit habzsolták. Szeretetteljes csodálattal nézünk fel rájuk, s mindannyian szeretnénk a lehető legközelebb kerülni hozzájuk mert puszta létükkel olyat adnak nekünk, amire okvetlenül szükségünk van: életük pálfordulásában saját sorsunk, langyos keresztény életünk jobbra fordulásának katarzisát is megsejtjük. Igen, kellenek közénk fogyasztásától, és igyekezzenek a bűnbánat a pokol bugyra- cselekedeteivel megnyitni szívüket Isten felé. Az év többi péntekje tanácsolt, de nem kötelező hústalan nap, it is ismerők, mert múltjukat a jelenükkel ilyenkor más jócselekedettel, imával, ill. más összehasonlítva lemondással helyettesíthető a böjt. Hamvazószerdán és Nagypénteken a 21. évüket betöltött, 60 évesnél fiatalabb hívek tartanak szigorú böjtöt, azaz a napi fellélegezhetünk: nálunk eltévelyedettebb bárányokat is háromszori étkezésből csak egyszer lakhatnak jól. A visszavezetett már böjti fegyelem alól felmentést a betegség, az öregséggel nyájába az Úr. Szá- járó gyengeség és a különösen nehéz fizikai munka ad. Forrás: Kovács A.: Törd meg kenyered az éhezőnek c. könyve Elmélkedés A közösségről Szükségszerű, hogy legyenek közöttünk szentéletűek, bűnösök és "még bűnösebbek", akik azonban velünk karöltve mind Krisztushoz igyekeznek. Szentéletű testvéreink úgy világítnak közöttünk, mint ahogy a csiszolatlan drágakövek között is felragyog az igazgyöngy. Ez nem szór ugyan fénysziporkákat, nem is kápráztat el, de nemesen egyszerű, opálos fénye mégis elhomályosítja a féldrágakövek felszínes csillogását. A gyöngy gömbfelszínén nem törik meg a fénysugár, a világ mágikus fényei nem akadnak meg rajta. Az igazgyöngy belülről sugárzik. Titka láthatatlan, s mégis érzékelhető. Igen, szükségünk van a szentekre, akiknek az életpéldáján keresztül arra tanít minket az Úr, hogy tisztaságunkat megőrizve is járhatunk az üdvösség felé vezető úton. Áldott emberek ők. Olyanok, mint a romlott világra tiszta lélekkel rácsodálkozó ártatlan gyermekek, munkra is van tehát remény. A kísértésekből "mindig" győztesen kikerülő szentéletű testvérekre büszkék vagyunk, és őszinte tisztelettel csodáljuk őket. A súlyos bűnökről barázdált életű, de újra Istenben élő tékozló fiúkat azonban a szívünk mélyéből szeretjük, mert az ő kárhozatból megmentett életükből mintha sokkal forróbban sugározna felénk Isten szeretete. Forróbban, mint azoknak az életéből, akik engedelmességből mindig az atyai házban maradtak, és ezért nem ismerik a sötét mélységekből a fényre vezető út fájdalmas szépségeit. És végül a közösségbe égetően kellenek a bűnösök is, akik a misztikus élmények hatására már-már a föld felett "lebegő" Krisztusi gyülekezet lelkéből kiégetik az önhittséget. Igen, szükségünk van a bűnösökre, az önmagukba rekedt örök lázongókra, a saját útjukat a közösség ellenében is járókra. Életüket nézve igen tanulságos lehet számunkra, hogy az ő "rosszaságuknak" talán a mi közönyünkben, vagy elutasító magatartásunkban van a gyökere. Meglehet, azért ilyenek, mert ahelyett, hogy a mélyükre hatolva megértenénk és szeretnénk, a felszí-

3 1999. Nagyböjt-Húsvét Szécsényi Harangok 3 nüket látva éppen csak elszenvedjük őket. Mert könynyen lehet, hogy a lelkük mélyén tékozló fiúk ők is, de valamilyen okból megtorpantak, vagy elakadtak a hazafelé vezető úton. S ugyan, ki ösztönözhetné őket a megtérés útjának folytatására, ha nem éppen mi, akiket bűneink útvesztőiből annak idején szintén testvéri kezek segítettek vissza az atyai házhoz? Szükségünk van tehát a bűnösökre, mert bennük a szenvedő Krisztus nyújtja felénk a kezét. Ezt a Krisztust lássuk, az önzéstől fulladozó, a szenvedélyektől véresre mart, és a titkos bűnök töviseitől agyongyötört Megváltót, aki azonban nem ítéletet, hanem irgalmat kér a bűnös számára, akiben éppen keresztre feszül. Simon András Liturgia Részvételünk a szentmisén A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai a szentmiséről úgy tanítanak, hogy az a keresztény élet csúcspontja és forrása. Mit jelent ez? A megújított liturgiában a hívő nép hitének forrásához, a Szentírás asztalához és az oltár asztalához járul, hogy Isten Igéje, maga Jézus Krisztus tanítsa és életével táplálja. Az áldozatban Isten népe egyesül az Élet forrásával, a Megváltóval, megvallja szeretetét és hitét, és gyermeki bizalommal fordul Krisztus által az Atyához a Szentlélekben. Életünk legbensőségesebb találkozása ez Istennel, csúcspont, amiben ünnepeljük és dicsőítjük Urunkat. A szentmisén való rendszeres részvétel tehát nem pusztán kötelesség, egy előírás teljesítése, hanem hitünk megélése, megvallása. Csúcs és forrás. A szentmisében Krisztus van jelen, ő tanít és ő mutatja be az áldozatot a püspök ill. pap személyében és ő van jelen a hívekben is, akik az ő nevében jöttek össze, mint Isten népe, királyi papság. Ezért fontos, hogy a szentmisének nem csupán hallgatói ( misét hallgattam ), hanem résztvevői, aktív részesei vagyunk. Hogyan vegyünk részt a szentmiseáldozat bemutatásában? Elsősorban figyelmesen és odaadóan, az énekekbe, imádságokba való szívből jövő bekapcsolódással, önátadással. Gyakori probléma a szentmiséről való késés. Legjobb már előre ráhangolódni a szentségi találkozásra, vagyis öt perccel a mise kezdete előtt már imádságos lélekkel készülni, nem csak unatkozva, tétlenül várakozni a kezdésre. A templom beimádkozása, a Szentlélek hívása, a lélek nyitogatása nagy segítség az áldozatbemutatást Krisztus személyében vezető papnak is. A szentírási részek felolvasása, a hívek könyörgése, a ministrálás, kommentálás, az adományok összegyűjtése (perselyezés) és felvitele, az alkalmas személyek részvétele az áldoztatásban (akolitusok), mind olyan feladatok, amelyek a közös áldozatbemutatást jelzik. A paténára mindenki odateszi életét és felajánlásait, önmagát adva áldozatul Istennek, hogy cserébe Krisztust kapjuk. A szentáldozásban Krisztust fogadjuk életünkbe, vagy inkább Krisztus fogad életébe, hogy Isten gyermekeként a Szentháromság életébe lépjünk. Ezért, az áldozatban való egyesülésért van a szentmise. Ezért, a Találkozásért jövünk a templomba. Ne tartsuk hát távol magunkat Attól, Aki önmagát ajándékozza nekünk. A liturgia mindig közösségi imádság. Nem helyes ezért rózsafüzérezni, imakönyvből más imádságokat mormogni, egy-egy szent szobránál külön ájtatosságot végezni, beszélgetni a szentmise alatt. Nem szerencsés a mise alatt gyónni sem, mert egyszerre nem tudunk két szentségi cselekményben részt venni. Ezért inkább a mise előtti percet igyekezzünk erre felhasználni. A misének megvan a kétezer év alatt kialakult dramaturgiája : a csend és a hangos imádság, a pap által előimádkozott részek és a hívek hangos válaszainak váltakozása. Igyekezzünk ezeket tudatosítani, a kiemelt csendekben különösen is a belső figyelemre, imára összpontosítani. Nagyon zavaró lehet az evangélium felolvasása vagy az átváltoztatás alatti orrfújás, a hangos krákogás, stb. Szívleljük hát meg X. Pius pápa tanítását, aki a XX. század elején ezt mondta: Ne imádkozzatok a szentmisén, hanem magát a szentmisét imádkozzátok. Odaadásunkon keresztül felfedezzük a szentmise liturgiájának mélységét, megújító és közösségteremtő erejét. Ajándékozzuk meg ezzel egymást is! Hogyan éljük meg az Atya évét? Országos Lelkipásztori Napok Esztergomban Az 1999-es évet a Szentatya az Atya évének nyilvánította. Ez volt a központi gondolata az Országos Lelki-

4 4 Szécsényi Harangok Nagyböjt-Húsvét pásztori Napoknak, amelyet az idén Esztergomban rendeztek meg január ig. Ezeken a találkozókon meghívott papok és az egyházközségben segítő világi munkatársak képviselői vesznek részt minden egyházmegyéből és a határokon túli magyarlakta területekről is. Az együttlét célja, hogy a résztvevők megosztva gondolataikat, tapasztalataikat, gondjaikat együtt munkálkodjanak egyházunk megújulásán. Az Esztergomba eltöltött idő megerősített abban, hogy a megújulás csírája minden krisztusi közösségben - így a mi egyházközségünkben is! - ott van A megújulás módjai nagyon sokszínűek, de ez a csíra csak akkor kezd el növekedni, ha az Atya segítségében, szeretetére bízva magunkat, együtt, egymásra figyelve, közösen indulunk felé, mint az Ő gyermekei. Sántáné Udvardy Erika Hogyan éljük az Atya évét a plébánián Az idei alapgondolatnak megfelelően az előadások és a - az OLN indítógondolaiból kisebb csoportokban folytatott beszélgetések döntően 1. Csak a Jézussal egyesülő ember tudja megsejteni, az Atyával való személyes kapcsolatunkról, tehát az hogy ki az Atya. istengyermekségünk megéléséről szóltak. Ezek próbáltak segíteni abban, hogy közösen megvizsgáljuk, helyes - "kitágítsuk szívünket Krisztus mértékére" (II. János Az Atya-év első feladata tehát, hogy Atya képet hordozunk-e magunkban, szerető Atyának Pál pápa), tekintjük-e Teremtőnket, és tudjuk-e azt, hogy igazán - és tanuljunk "napról napra egyre inkább úgy gondolkozni, úgy ítélni, úgy cselekedni" ahogyan Krisztus. gyermekei csak Jézus Krisztus által, és Jézus Krisztusban lehetünk. Nagyon fontos, hogy Hiszem-e, hogy csak a Jézussal ezek a kérdések mindannyiunk szívében tisztázódjanak, most csak így valóban egyesült ember tud elvezetni másokat az Atyához? tudunk hiteles és vonzó példát mutatni azoknak, aki még csak keresik 2. A keresztény élet és tanítás ma a "követésen" túl az "egyesülésre" hív. az utat az Atya családja felé. És ez volt a találkozó másik kiemelkedő gondolata: hogyan segítsük és A keresztény csak akkor éli teljességgel életét, ha valósan átadja életét Krisztusnak. A világ zajában milyen módon készítsünk fel azokat a gyerekeket és felnőtteket, akik szeretnének ehhez a családhoz tartozni? akkor egyesülhetek Jézussal, ha felfedezem őt embertársaimban, a Legalább ilyen fontos, és nem lehet fájdalmakban, sőt az események elválasztani az előzőtől: milyen módon tegyük élővé (élőbbé!) egy- minden megszólításában. házközségeinket, hogy alkalmasak Merem-e - esetleg hosszú évek legyenek a befogadásra és arra, hogy keresztény tapasztalata, megszokottsága után - meghallani a hívást aztán együtt, egymást segítve igazi (igazabb) krisztusi községként éljenek, munkálkodjanak. egy teljesebb krisztusi életre? Elfoglaltságaim közepette Ezekről a próbálkozásokról és eredményeikről hallottunk néhány nagyon szép és tanulságos példát amikor hogyan törekszem megélni a Jézussal való folytonos együttlétet? többen, több helyről elmondták azt, hogy ők a saját 3. "A mi közösségünk: közösség az Atyával és a Fiúval" (ljn 1,3). egyházközségükben milyen formában próbálják ezt megvalósítani, megélni. Csak néhány az elhangzottak Az "isteni" közösség feltétele, hogy "a Lélek által megerősödjetek benső emberré, a hittel Krisztus lakjék szí- közül: a karitász csoportok sokszínű és találékony tevékenykedése, csak olyan emberekre épülhet, akik átadják életüket vetekben." (Ef 3,14) Élő keresztény közösség, plébánia fogyatékos és egészséges emberek szerető közössége, vagyunk. Jézusnak, és felfedezik, hogy egy Atyánk van, testvérek elsőáldozási ill. bérmálkozási felkészítés ezek próbálkozásai, örömei (gyerekek és szülők segítése), "benső emberré" válásra, a Jézussal való mélyebb kö- Mik az első teendőim, hogy másokat is meghívjak a határunkon túli magyarok segítése. zösségre? Öröm volt megtapasztalni ezekből az előadásokból, és más személyes beszélgetésekből, hogy egyházunk valóban eleven, élő valóság, amely magában hordozza a megújulást, és ennek jelei egyre inkább megmutatkoznak. Ezeket a biztatásokat, útmutatásokat,,gyűjtögettük három napon keresztül, reméljük nem minden eredmény nélkül... A köztünk levő szeretet növekedése út az Atyában való közösség felé. Mit tehetek hogy elinduljunk egymás felé - és így Jézus, az Atya felé? 4. A plébániai közösség hivatása megjeleníteni az atyai ház nyitottságát. Az Atya évének meghívása: megnyitni közösségünk szívét a szegények, a másként gondolkozók, a körülöttünk élő társadalom iránt?

5 1999. Nagyböjt-Húsvét Szécsényi Harangok 5 Atyai ház élménye) más plébániák, az egyházmegye, az egyház távlatában? Mit kéne csinálnunk az év során, ami elindítja közösségünket a szegények (kárpátaljaiak, helyi szegények, stb.) felé? Hogyan növelhetjük plébániánkon a társadalmi elkötelezettséget, érettséget? 5. Az Atya-év Isten gyermekeinek magatarására hív, - hogy a világban tapasztalható reménytelenség közepette tudjunk aggodalom nélkül (Mt 6,25) hinni, bízni, örülni; - hogy a gyermek bizalmával tudjunk hinni a kereszt és a szeretet megváltó és világmegújító erejében; - hogy észrevegyük a remény mustármagnyi jeleit a világban... Hol kellene jobban gyermeknek lennem? Hogy léphetek rá jobban a gyermekség, az öröm., a remény útjára? Észreveszem-e a remény jeleit a plébánián, az egyházban? 6. A katekézis (hit-tanulás, -átadás) és az evangelizáció célja: elvezetni a hívőt és az istenkereső embert a megtérésre, a Jézussal egyesülő életre, a jézusi közösségre. A katekézis első címzettjei a felnőttek, mert elsősorban ők képesek "felnőtt módon" befogadni (és gyermekeinknek továbbadni) az evangéliumot, s belőlük épülhet érett keresztény közösség. Mit kell tennünk, hogy a plébániai életünk legfontosabb területe a felnőttek tanítása, hitük megerősítése legyen? Mit tegyünk, hogy ez a megtérés felé és a Jézussal való egyesülés felé vezessen? 7. Az egyházi előírások szerint a felnőttek és fiatalok a katekumenátus útján készülhetnek fel a szentségekre. A katekumenátus a Jézusnak átadott élet iskolája: nem csupán hit-ismeretre, hanem megtérésre akar elvezetni: a Krisztusnak és az Egyháznak átadott életre. Hogyan tudjuk élőbbé tenni a szentségekre való felkészülést már az elsőáldozóink, bérmálkozóink esetében? Hogyan lehetne olyan felnőtt/fiatal csoportot összehozni, akik segíteni tudnának a szentségekre készülők katekumenátusában? Hogyan segítsük őket, hogy a plébániai közösség élő tagjaivá legyenek? 8. Helyes Atya-képet (Isten-képet) az tud közvetíteni, aki maga az Atya gyermekeként él, s aki úgy tud tekinteni embertársaira, mint testvérekre, az Atya gyermekeire. 9. Az Atya szeretetét a földön egy szentháromságos közösség jelenítheti meg. Az Atya év feladata felfrissíteni a testvéri kapcsolatokat a plébánián, elsősorban annak belső magjában. Mit tehetünk, hogy a családiasság megvalósuljon liturgiánkban? Milyen találkozásokat, ünnepeket tervezzünk, amelyek az atyai ház örömét, a család melegét ápolják? Mit tehetnénk, hogy plébániánk hívei lássanak túl a plébánia határain, hogy növekedjék a testvériség (az Farsang 99 Egyházközségi farsangi bál Itt a farsang, áll a bál..., énekeljük már pici gyermekkortól. Ám, most nem csupán énekeltük, hanem valósággal átéltük. Hetek óta erre készültünk, ki-ki korosztályának, elképzelésének megfelelően. Előkerült minden, ami ide fontos volt: tű, cérna, olló, papír, ragasztó, anyag, szerepek, ötletek, furfang. Készítettük a jelmezeket, tanultuk a szerepeket, gyűjtöttük a tombola-nyereményeket. Egy mindenkiben közös volt - a lelkesedés. Nem állta utunkat semmi, nem ismertünk lehetetlent. Influenzajárvány, félévi hajtás ide, duplán ledolgozott munkahelyi órák oda, mi készültünk. Szinte kifacsart citromként érkeztünk az esti próbákra, de felüdülve tértünk haza. Egy sínen mozgott mindenki. Február 6-án a Művelődési Ház környéke, és belseje zsongott a mintegy 350 résztvevő izgatott készülődésétől. Libbentek a jelmezek, sorakoztak a szendvicsek, mosolyogtak a sütemények, dagadtak az üdítős üvegek. Mindenki lázban égett. Közel 50 jelmezes izgatottan várta a bemutatkozást. Volt aki kis verssel, jelenettel mutatta meg jelmezét. A jelmezverseny után következett a vidám jelenetek előadása. Volt Hupikék-törpikék tánca, lambada kisasszonyok lenge lejtése, Kalap-jelenet, móka, Julcsi és a hét törpe. A piaci kofák tréfás éneke olyan hangulatot teremtett, hogy a kosarukban konyhakészre elkészített tyúkok majd' életre keltek. Bemutatkozott a Négyszögletű Kerek Erdő Bruckner Szigfriddel, és a csodálatos családos hittanosokkal. Volt Fridi-show, ami a plébánia életét tárta elénk teljes korrektséggel. Buggyorgó-gregoriánnal köszöntöttük a novícius testvéreket - teljes sikerrel. És természetesen tombola, rejtvény, nyeremények, jutalmak, és tánc, tánc, tánc...! Forogtak a picik, reppeltek a tinik, twisteltek a fiatalok, ropták a szupernagyik, táncoltak végre együtt a csalá-

6 Karitász-hírek Segélyakció, jótékonysági vásár, betlehemezés - Krisztus szeretetével Egyházközségünk a szécsényi esperesi kerület plébániáival karöltve, a Magyar Karitász szécsényi csoportjának szervezésében, december elején ismét akciót hirdetett a kárpátaljai árvízkárosultak megsegítésére. Talán meglepő módon most, másodszorra sem maradt el a lelkes segítségnyújtás sem a helybéli lakosok, sem a szomszéd falvak részéről sem. Rengeteg téli ruhanemű és sok tartós élelmiszer érkezett, száraz tészta, rizs, liszt, zsír, étolaj stb., valamint gyógyszer, tisztítószer, fertőtlenítőszerek, mikuláscsomagok, gyermekjátékok is. Hála Istennek! Hálás szívvel köszönjük az adakozóknak is! A 3,5 tonnás kamion teljesen megtelt. A kamion rakodásánál nem csak Karitász tagok vettek részt, sokan mások is, - odaadó, szorgos munkájukat ezúttal is köszönjük! Megint győzött a sok segítő kéz, a jó szándék! Mikulásra a hittanos gyerekeknek édesség-puttonyokat készítettünk nagy lelkesedéssel, hogy Szent Miklós püspök ne érkezzen üres kézzel. A karácsony előtti szombaton részt vettünk a plébániai lelkinapon. Jó volt ebben a meghitt közösségben együtt lenni, hiszen valójában egy nagy család vagyunk, Isten családja, az Egyház! Szent Karácsony közeledtével csoportunk a gyerekekkel közösen a betegeket látogatta meg. A betlehemi kis Jézust vittük szeretettel az otthonokba. Apró ajándékokkal kedveskedtünk betegeinknek. Örömmel tapasz- 6 Szécsényi Harangok Nagyböjt-Húsvét dok. Ment a gőzös, ami néha már sebesvonattá változottgadtak bennünket. Betlehemi jelenetet elevenítették fel taltuk mindenütt, hogy meghitt, őszinte szeretettel fo- Bekukkanthattunk más országok tánckultúrájába, az iskolás gyerekek, majd ezt követően karácsonyi énekeket énekeltünk gitár kíséretében. Kegyelemteljes ka- Gyenes Márti és Melinda segítségével. Tanultunk görög és skót táncot, vidám sasszékkal, és természetesen magyar táncház is volt, Őze János segítségével. ünneplésnek egy különös misztikusan átélt, meleg hanrácsonyi ünnepeket kívánva búcsúztunk. Volt ennek az A móka, tréfa az egész estét beragyogta, és ami nagyon fontos együtt örült az egyházközösség. Már a karitász - bálon éreztük, elindult valami. Az adventi koszorúk közös készítése, lelkileg táplált bennünket. A hittanosok, ministránsok, családi hittanosok szilveszterén közelebb kerültünk egymáshoz. Itt pedig mindenki egyet érzett: A jó Isten szeretetét, aki megajándékozott minket azzal az érzéssel, hogy egy igazi nagy család vagyunk, igenis tudunk örülni egymásnak. Köszönetet mondunk elsősorban a plébánia lelkipásztorainak, hogy lehetővé tették számunkra ezt az estét. Köszönjük Barinyák Petinek a talpalávalót, Lenner Erzsikének és Takács Bélának a gyönyörű tortákat, amik nyereményül szolgáltak, és természetesen mindenkinek aki munkájával feledhetetlenné tette ezt a fantasztikus programot. Ezek után mit lehetne kívánni?! A jó Isten segítségével farsangoljunk együtt 2000-ben is! Vaskor család gulata. Tiszta, felemelő érzés volt! Szent karácsony ünnepén betegeinkért is imádkoztunk. Karácsonyi ajándékozz akció, jótékonysági vásárt is rendeztünk, ahol könyvekből és a gyerekek által készített tárgyakból lehetett válogatni, vásárolni. Örömmel írhatom, sok érdeklődőt vonzott a lehetőség. Ennek bevételét is a betegek javára fordítottuk. Nagyon reméljük, hogy sikerült sok embernek örömet szerezni! Az 1999-es évet is szép gondolattal kezdtük, melyet már meg is valósítottunk: januárban egyedül élő betegeinket kerestük fel otthonukba. Jó volt elbeszélgetni, komoly létfontosságú dolgokról is szó esett beszélgetésünk folyamán. Betegünk szemébe könny szökött. Viszont mindenkinek volt egy kedves bíztató, vigasztaló szava, s a végén mosolyogni és nevetni is tudott már. Hát nem csodálatos egy szenvedő beteg arcára mosolyt varázsolni? Azt hiszem ez az önzetlen, krisztusi szeretet egyik legszebb koronája. Legyen továbbra is a kincsünk ez az isteni szeretet! Egy kedves karitásztagunk karácsony óta lábfájással bajlódik. Őt is meglátogattuk, olykor csoportosan, máskor egyenként. Szép templomunkba a karácsony közeledtével nagy takarítást végeztünk, melyben most is sokan vettek részt. Mindenkinek köszönjük segítségét!

7 1999. Nagyböjt-Húsvét Szécsényi Harangok 7 Édes Jézusunk kérünk, hogy továbbra is készek legyünk mindenkor, bajba jutott felebarátainkon segíteni, itthon és határainkon túl egyaránt! Segíts, hogy hű tagjai legyünk a mi egyházközségünknek, tudásunkhoz és erőnkhöz mérten! Kovács Lászlóné - karitásztag A második segélyakcióban a következő plébániák vettek részt: Varsány, Nógrádsipek, Rimóc, Nagylóc, Hollókő, Alsótold, Kutasó, Felsőtold, Cserhátszentiván, Endrefalva, Piliny, Szécsényfelfalu, Karancsság, Szalmatercs, Ságújfalu, Etes, Kishartyán, Sóshartyán, Kisgéc, Pösténypuszta, Benczúrfalva, Magyargéc, Nógrádmegyer, Ludányhalászi, Nógrádszakál, Nagybárkány, Kisbárkány, Márkháza, Magyaralmás, Csókakő, Bélapátfalva, Arló. A következő adományok gyűltek össze: Liszt 2502 kg, cukor 998 kg, rizs 685 kg, só 48 kg, száraztészta 740 kg, keksz 248 kg, fűszer 77 kg, olaj 338 kg, zsír 250 kg, szalonna 35 kg, konzerv 844 db, mák 4 kg, méz 16 kg, bab 1132 kg, burgonya 7840 kg, káposzta 306 kg, zöldség 2973 kg, hagyma 70 kg, fertőtlenítőszerek: klórmész 25 kg, Neomagnol tabletta 3000 db, Bradoman 10 liter, Bradophen 10 liter, Ruhanemű kb. 650 zsák, valamint Ft készpénz. Az adományokat december én Finta Lajos nagylóci plébános atya kísérte Nagyszőlősre, ahonnét Viskre, az egyik leginkább károsult faluba továbbították azokat. A későbbiekben újabb Ft adományt továbbítottunk a nagyszőlősi Ferences Misszió segítségével Kárpátaljára. Hálásan köszönjük segítségüket és adományaikat! Az árvízkárosultak további segítése A Kárpátaljai Római Katolikus Egyház programot dolgozott ki az árvízkárosultak további segítésére, hogy a téli hónapokban élelmet és fűtőanyagot biztosítson, tavasztól kezdődően pedig az újjáépítést segítse. Az élelmiszer-támogatás a Magyar Karitásszal együttműködve 25 település 2400 családja (8945 fő) számára biztosítja a havi megélhetést. A máshonnét érkező adományokból tudják a további családokat támogatni. A pénzadományok teszik lehetővé a fűtőanyag-vásárlást, melyet a helyi karitász-felelősök osztanak szét. Az újjáépítéshez az állam korlátolt összegű, visszatérítendő kölcsönt ad a rászorulóknak., melyet építőanyag formájában juttat el számukra. Az Egyház a következő módon segítené az újjáépítést úgy, hogy egyben munkalehetőséget is teremtsen (kb. 80%-os a munkanélküliség): építőipari szakmunkások alkalmazása - az ő vezetésükkel dolgoznának a segédmunkások és külföldi segítők, olcsó faanyag vásárlásával bútorkészíttetés. Ennek anyagi forrása a külföldről kapott adományok és támogatások lehetnek. Segíteni kéne azokat is, akiknek háza nem dőlt össze, de a tavaszi olvadás után bármikor kidőlhetnek falaik, megsüllyedhetnek. Mindehhez pénzre van szükség elsősorban, hiszen Ukrajnában lehet építőanyagot vásárolni, olcsóbban, mint a vámolás után külföldről. Szintén Kárpátalját segíti az Egy plébánia - egy ház akció, amelyben egy-egy plébánia közössége egy ház újjáépítésének összegét adományozza egy kárpátaljai család részére a Misszión keresztül. További akció a Család a családért, amelyben egy-egy magyarországi család rendszeres havi támogatást biztosít egy kárpátaljai család részére. Címünk: Római Katolikus Apostoli Kormányzóság, Egyházmegyei Karitász, Tegze József vezető, Munkács, Mira u. 15. vagy Ferences Misszó, Nagyszőlős, Borkanjuk u. 5., fr. Papp Tihamér misszióvezető. Postacímünk: Tiszabecs, Postán maradó H Telefon: Munkács: , , Nagyszőlős: , Papp Tihamér: Aki anyagi segítséggel tudja segíteni a programot, a következő számlaszámra is eljuttathatja adományát: Kárpátaljai Ferences Misszió, OTP A cél jelöljük meg a közlemény rovatban. Csekk a hirdetőtáblánál található. Eseménynaptár November 28-án, szombaton közös adventi koszorú készítésre hívtuk a plébánia családjait a hittanterembe. A 107 résztvevőnek a koszorúkészítésen kívül lehetősége volt sógyurmázni, mézeskalácsot sütni, szalmabábukat készíteni, a hangulatot pedig a karácsonyi gitáros énekek emelték. A közösen készített ajándékokat mindenki hazavihette, 8788 kg hogy otthonukban jelezze a közelgő ünnep fényét. November 29-én délután a Ferences Világi Rend szécsényi Szent Klára közössége három új tagot fogadott be és négyen tettek időleges fogadalmat. December 1-én egész napos szentségimádást tartottunk templomunkban. December 6-án a 1 / 2 10-es szentmise végén a gyerekek köszöntő műsorával emlékeztünk Szent Miklós püspökre, aki Varga Imre mézeskalácskészítő mester és a Karitász csoport által készített ajándékokkal lepte meg a gyerekeket. November 30-tól kilenceddel készültünk Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának ünnepére. December 13-án és 20-án a szentmisék után a kolostor folyosóján Karácsonyi Jótékonysági Vásárt tartott a Karitász: a gyerekek által készített, karácsonyi ajándéktárgyak és színvonalas keresztény könyvek eladásából befolyt összeget a betegek karácsonyi megajándékozására fordítottuk: a Karitász és a gyerekek a karácsony előtti napokban betlehemes játékkal és ajándékcsomaggal keresték fel őket. December 19-én - a munkanap ellenére is - ötvenen vettek részt a plébánia adventi lelkinapján, melyet

8 8 Szécsényi Harangok Nagyböjt-Húsvét Blanckenstein Miklós, az Országos Lelkipásztori Intézet vezetője vezetett. December 27-én, Szent Család vasárnapján 19 házaspárt áldottunk meg házassági jubileumuk alkalmából. Józsefné (94), Bagi Ferencné (90), Villányi Zsigmond (69), Tóth Pálné (88), Varga Pálné (84), Pásztor Józsefné (70), Bablena István (85). Nyugodjanak békében! Az Ökumenikus imahét keretében a keresztények egységéért imádkoztunk január között. A Ferences Rendház és a Plébánia kiadásában új tájékoztató füzet és színes képeslapok jelentek meg a kolostorról és a templomról, melyek a hívek számára - jutányos áron - a sekrestyében vásárolhatók meg. Február 13-tól kezdődően 7 előadással készítjük fel jegyeseinket esküvőjükre, melyeken már gyakorló házaspárokat is szívesen látunk. Az előadások programja: február 13. Ketten hármasban - a házasság szentsége, a férfi és a nő a Biblia és az egyház tanítása alapján - Jónás atya, február 20. Lelki-élet élet - Zalán atya, február 27. Induljunk! - felkészülés az esküvőre, az első évek örömei és nehézségei - Lengyel Gyula és felesége, március 6. A házasélet keresztény és orvosi szempontjai, fogamzásszabályozás - dr. Geiselhardt Gábor és Erika, 4 gyermekes orvos-házaspár, március 13. A gyermekek a családban és a házasságban - Dániel Imre és Zellei Emese, 5 gyermekes házaspár, március 20. Amikor majd megöregszünk - az időskori szerelem titka, Az anyós és az após új helye a házasságban - Pohlingerné dr. Szente Katalin, orvos március 27. Hogyan ünnepeljünk? - a házasságkötés liturgiája és jogi keretei, Az előadások mindig szombat este 7 órakor kezdődnek a hittanteremben. Február 13-án ünnepi szentmise keretében 42 idős, beteg vette fel a Betegek Kenetének szentségét a templomban a Betegek Világnapja, Szűz Mária Lourdes-i jelenésének ünnepe alkalmából. Házasságot kötöttek: Oláh Zsolt és Rácz Erzsébet. Télen kereszteltük a következő gyermekeket: Kiss Lilla, Tácsik Vanda Edina, Vidu Veronika, Oláh Daniella, Varsi Áron, Jusztin Vivien, Liki Zsófia, Molnár Ádám. Halottaink december óta: Debrei István (64), Csordás József (66), Petró Józsefné (66), Oláh Lajosné (78), Benke Ferenc (89), Pacseszák István (61), Stancsik László (71), Soproni Károly, (48), Antal István (71), Leel-Őssy Imréné, (52), Kovács Mátyás, (69), Erdélyi időszak Nagyböjti Nagyböjti és húsvéti programjaink - A keresztutat nagyböjt minden péntekén és vasárnapján a szentmise előtt kor Jézus szenvedésére emlékezve járjuk a templomban. - Egyházi előírásaink szerint a húsvéti időszakot szentáldozásunkkal is, így szentgyónással is ünnepeljük (CIC 920. és 989. kánon). Kérjük a testvéreket, hogy a húsvéti szentgyónást ne halogassák a nagyhét idejére, hanem lehetőleg már a nagyböjt elején végezzék el. A gyóntatást minden szentmise előtt már perccel elkezdjük. Szívesen állunk rendelkezésre beszélgetős gyónásra előre egyeztetett időpontban. - A nagyböjti lelkigyakorlatot Kemenes Gábor atya, egykori szécsényi lelkipásztor, nagykovácsi plébános tartja március 15-én, hétfőn az adventi lelkinaphoz hasonlóan óráig. A lelkinapra mindenkit szeretettel hívunk, aki szeretné igazán elmélyíteni a húsvéti készületét. Jelentkezni február 28-tól lehet majd a templomban a szokott módon. - Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén (Urunk születésének hírüladása, március 25., csütörtök) este 6 órakor ünnepi szentmisét tartunk. A mise után gyermekeinkért ajánljuk fel Szentségimádásunkat. - Az elsőpéntekes betegeket április 2. (Nagypéntek) helyett március 26-án, pénteken keressük fel, hogy húsvéti szentgyónásukat és áldozásukat el tudják végezni. - A tavasz óraátállítás március 27-ről 28-ra virradó éjszaka lesz: óráinkat 1 órával kell előrébb állítani (vagyis egy órával kevesebbet alhatunk). - Március 28-tól az új miserend szerint az esti szentmisék órakor kezdődnek minden nap. - Virágvasárnap (március 28.) a barkaszentelés, a körmenet és az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor

9 1999. Nagyböjt-Húsvét Szécsényi Harangok 9 kezdődik. Pösténypusztán 8 órakor, Benczúrfalván 8.30-kor lesz szentmise. - Március án, nagyhétfőn és nagykedden az esti 7 órás szentmise keretében hallhatunk lelkigyakorlatos beszédet. A Húsvéti Szent Háromnap: Nagycsütörtök: Reggel nincs szentmise. Az ünnepi szentmise az Utolsó vacsora emlékére este 7 órakor kezdődik. A szentmise után csendes szentségimádást tartunk. A pösténypusztai és a benczúrfalvi híveket autóbusz hozza be Szécsénybe. A busz kor indul Pösténypusztáról, kor Benczúrfalváról. Vissza a szertartás után 10 perccel indul. Nagypénteken Egész nap nincsen szentmise a templomban. Délután 3 órakor imádkozzuk a keresztutat a templomban. Az Úr szenvedésének ünneplése ("csonka mise") este 7 órakor kezdődik. A liturgia végén megnyitjuk a szentsírt, mely a nagyszombati feltámadási liturgia kezdetéig van nyitva. Nagyszombaton nincs szentmise. a szentsírnál a cserkészek állnak díszőrséget, imádkozva várva a Feltámadást. "A feltámadást ünneplő húsvéti vigília egész ünnepe éjjel történik, ne kezdődjék a sötétség beállta előtt és ne végződjék a vasárnapi pirkadat után. Ezt az előírást szigorúan be kell tartani." (Istentiszteleti Kongregáció PS , MKPK Direktórium 60.) A vigília szentmise így nagyszombat este ½8-kor kezdődik. A liturgia 4 része: Fényünnep (tűzszentelés, húsvéti örömének), Igeliturgia, a Keresztség liturgiája, az Eucharisztia liturgiája és a körmenet. A liturgia várhatóan este 10 óráig tart majd. A pösténypusztai és a benczúrfalvi hívek autóbusza kor indul Pösténypusztáról, kor Benczúrfalváról. Vissza a szertartás után 15 perccel indul. Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn vasárnapi miserendet tartunk. Húsvéti időszak - Május minden estéjén kor litániával köszöntjük a Boldogságos Szent Szüzet. - Húsvét 4. vasárnapján (április 25.), a Hivatások világnapján papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. - Az Elsőáldozás május 9-én lesz a ½10-es szentmisén, Pösténypusztán pedig május 16-án reggel 8 órakor lesz. - Május 22-én autóbuszos zarándoklatot szervezünk, melyről a templomi hirdetések útján tájékoztatjuk majd a híveket. - Május 22-én, szombaton reggel 6 órakor szentmisével indul Szentkútra a szécsényi férfiak pünkösdi zarándoklata, melyre minden fiút, fiatalt és férfit szeretettel várunk. A visszaérkezés vasárnap este 8 órára várható. - Pünkösd ünnepe május 23-án lesz - a szokásos vasárnapi miserendet tartjuk. Pünkösdhétfőn hétköznapi miserendet tartunk: reggel 7 és este kor lesz szentmise. A képviselőtestület megújítása Mivel a szécsényi Egyházközségi Képviselőtestület megbízatása 1998-ban lejárt, Keszthelyi Ferenc megyéspüspök úr rendelkezése és a Képviselőtestületek Működési Szabályzata szerint összeállítottuk az új testület tagjai közé javasolt 25 személy névsorát, melyet február 7. és 20. között tekinthettek meg a testvérek és tehették meg hozzászólásaikat. A Püspök úr jóváhagyása után ünnepélyes szentmise keretében tesz majd ígéretet az új testület. Könyvtár-ajánló Ezúttal is szeretnénk néhány könyvet ajánlani a könyvtár polcairól: Kaposi Tamás: Történetek a Szent Grálról és a Kerek Asztal lovagjairól - egy ősi legenda új értelmet kap a ma fiataljai számára R. Kern: A sivatagi atyák bölcs humora - Szellemes történetek, humor és lekület - a sivatagi atyák életbölcsessége. Dr. Fejes Mária - Morlin Imre: Jegyesekkel beszélgettünk - tanácsok és ötletek a jó házassághoz. P. Jacques P.: A Szentlélek iskolájában - gondolatok a Szentlélek csendes munkálkodásáról, a belső növekedésről életünkben.

10 10 Szécsényi Harangok Nagyböjt-Húsvét F. Varillon: A hit öröme az élet öröme - hogyan kísér el Isten szeretete minden napi munkánk során. J. Lowe: Elmélkedések Jézus Krisztusról - Hogy megismerjük Jézust, találkozni kell vele. De hogyan? Gál Péter: A NEW AGE Keresztény szemmel - a modern kor tévtanításai és ezek veszélyei. Carlo M. Martini: Minden utamon Te vezettél - válasz a modern szentírástudomány megértéséhez. Gyökössy Endre: Bandi bácsi a szeretetről - apró történetek a mindennapi életből, egyszerű, bölcs élettapasztalat. Könyvtárunk folyamatosan bővülő, igényes könyvekkel várja az érdeklődőket minden szombaton az esti környéke fenntartását, szépítését, az apróbb javításokat, a felújításokat, a világítást és a fűtést fizetni, a civil alkalmazottak fizetését, a hitoktatást, az újságkiadást stb. megoldani. Ennek összegére a Képviselőtestület - a Püspöki Kar iránymutatásával megegyező módon - az éves nettó jövedelem 1%-át javasolja, de mivel sok kisnyugdíjas vagy sokgyermekes család tagja közösségünknek, nekik tavaly évi 1000 Ft egyházi adó befizetését javasolta. Az 1999-es hozzájárulást misék után a sekrestyében, félfogadási időben az irodában, illetve a templomban található csekkeken a Takarékszövetkezetnél, vagy a Szabadság u. 7. szám alatt Ocsovai Józsefnél fizethetik be. szentmise előtt és után, illetve vasárnap ig. (A könyvtár az iroda mellett található.) Apró hírek A plébániai irodán hétfőtől péntekig délelőtt és délután között állunk a testvérek rendelkezésére. Kérjük, hogy lehetőleg ezekben az időpontokban keressék lelkipásztorainkat. A zsolozsmát - vasárnap kivételével kor és kor imádkozzuk a templomban. A közös imádságot segítik a hívek számára készült zsolozsmás füzetek. Minden csütörtök este a szentmisék után kb. ½ órás csendes szentségimádást tartunk az egyházközség megújulásáért, családjainkért, gyermekeinkért, fiataljainkért és egész hazánkért. Minden hónap első vasárnapján a ½10-es szentmisét az egyházközség híveiért ajánljuk fel. Minden hónap első péntekén felkeressük a betegeket. A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján és harmadik vasárnapján az esti szentmise után tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánljuk fel a 3. vasárnapokon az esti szentmisét. A Karitász Házban szerda és péntek között van ügyelet. Ekkor lehet terményeket, tiszta használt ruhákat leadni, illetve válogatni, támogatást kérni. Vérnyomásmérésre van lehetőség minden szerdán, jogi tanácsadás minden hónap első péntekén van. A Karitász szeretettel várja hívek jelzését a rászorulókról. A Rózsafüzértársulat minden hónap második vasárnapján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ezeken a vasárnapokon a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Felnőttek számára minden hétfőn az esti szentmise után a bibliaóra van, melyre szeretettel várjuk a kedves testvéreket. A családos, felnőtt csoport pénteken este 20 órakor hittanteremben találkozik. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Az egyházközség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás teremti meg: ebből tudjuk a templom és A templom alatti kriptában örökös urnahelyek megválthatók. Érdeklődni a plébánián lehet. A Szécsényi Harangok című újság ingyenes, - hogy mindenkihez eljuthasson. Egy szám nyomdai költsége kb. 20 Ft. Kérjük a kedves testvéreket, hogy lehetőségeikhez mérten az újságos perselyen keresztül támogassák az előállítást. Köszönjük! Ez a szám sem jött volna létre, ha ministránsaink nem segítenek! Köszönjük! A grafikák Simon András, a rajzok Sánta Gergő munkái. 1% és 1% Az elmúlt évhez hasonlóan idén is várjuk a személyi jövedelemadót fizető testvérek támogatását adójuk 1+1%-áról való rendelkezésükkel. Fontos azt is tudni, hogy ez nem új befizetés, hanem a befizetendő adó 1+1%-áról való rendelkezés. Ha nem rendelkezünk róla, ez az összeg is az államkasszába kerül. Az első százalékhoz két Alapítványt javaslunk: A szécsényi Betegek megsegítéséért Alapítvány ( ) Szécsény idős, beteg, egyedülálló embereit segíti. Az elmúlt évben Ft érkezett így be, melyet az alapítvány rögzített céljának megfelelően használunk fel ebben az évben. A Iuventus Franciscana Hungarica Alapítvány ( ) a ferences kispapképzést segíti. Tavaly az egész országból Ft érkezett be az alapítvány számlájára. A második százalékkal az egyházat támogathatjuk. Ez sem új befizetés, csupán eddigi fix összegű állami támogatás helyett vezették be. Tavaly fő összesen Ft értékben rendelkezett a Magyar Katolikus Egyház javára. Ez az összeg segíti a hitoktatók fizetését, a kispapképzést, az egyházi szociális otthonok fenntartását, a központi költségeket. Az összeget a Magyar Püspöki Kar osztja szét, ezért nem pótolja a helyi egyházi hozzájárulást, ami a helyi egyházközségi kiadásokat, a templom fenntartását fedezi. Kérjük, hogy minden adózó hívő mellékelje adóbevallásához mindkét nyilatkozatot, ezzel is segítse munkánkat! Részletes tájékoztatót és kész Rendelkezési nyilat-

11 1999. Nagyböjt-Húsvét Szécsényi Harangok 11 kozatot a templomban a középső padnál találnak. KöHelyes megfejtést 13-an küldtek be. Ajándékukat megszönjük! kapták. Ezúttal két rejtvényünk is van. A megfejtéseket április Napraforgó - Gyereksarok 18-ig adjátok le névvel ellátott borítékban. Nagyböjti és húsvéti szokásaink A Nagyböjt Hamvazószerdával kezdődik. Ekkor a pap hamuval keresztet rajzol homlokunkra, majd ezt mondja: Emlékezz, ember, porból vagy és porrá leszel! illetve Térj meg és higgy az evangéliumban! Hamvazószerdától Húsvétig hat és fél hét van. Ezekben a napokban igyekszünk a szívünket Isten felé fordítani és a böjti napokon, Hamvazószerdán, a pénteki napokon, főként Nagypénteken mi, gyerekek is böjtölhetünk, Régész-rejtvény Egy nagyon régi feliratról lekoptak a betűk. Mit tudsz mégis kiolvasni? Mi a különbség...? A két kép között öt eltérést találsz. Karikázd be őket! lemondhatunk egy-egy étkezésről, a tévézésről, vagy más dolgokról és részt vehetünk a keresztúton a templomban. A nagyböjti időszak lehetővé teszi, hogy elvégezhessük szentgyónásainkat, még rendszeresebben áldozzunk. Húsvét előtt egy héttel ünnepeljük Virágvasárnapot. Ilyenkor a friss barkaágakat megszentelve körmenetben vonulunk be a templomba Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezve. Nagypénteken délután keresztutat járunk a templomban Jézus halálának órájában. A húsvéti feltámadási szertartás után sok népszokás teszi színessé az ünneplést. Húsvétvasárnap ételszentelés van: kenyeret, kalácsot, sonkát, tormát, tojást, báránysültet áldunk meg, hisz a feltámadással a nagyböjt után eljött a hús-vétel, az öröm ideje. Szintén húsvétvasárnap hajnalban volt szokás a Krisztus keresés vagy a Kálvária-járás, amikor Mária Magdolna és a Jézus sírjához igyekvő asszonyok módjára csendben imádkozva mennek ki az asszonyok a kálváriára. Húsvéthétfőn szokás az Emmausz-járás, azaz a rokonok és ismerősök ünnepi meglátogatása. A locsolkodás a húsvét éjjeli keresztelés elvilágiasodott jelképe, a piros tojás pedig számunkra a halálból feltámadó Krisztus megváltó szeretetének jele. Király Anikó Rejtvény Az adventi rejtvény megfejtése: Karácsony. Pályázat Az Katolikus Hivatásgondozó Intézet rajzpályázatot hirdet: fiúk számára Ki nekem a pap?, lányok számára Találkozás az Isten emberével! címmel. A pályamunka elkészítésénél érdemes figyelembe venni, hogy idén az Atya évét ünnepeljük, hogy készülünk a évi jubileumra és kereszténységünk felvételének évfordulójára. A pályázati munkákat A4-es vagy A3-as rajzlapon bármilyen technikával el lehet készíteni. A pályamunkákat március 15-ig juttassátok el a plébániára, hogy időben elküldhessük őket. A nyeremények értékes külföldi utak, videók, könyvek. Legyetek ügyesek és bátrak! Humor 25 dolog, amit sosem tudnál meg a filmek nélkül: 1. Bárki könnyedén le tud szállni egy repülőgéppel, feltéve, hogy az irányítótoronyból szóbeli utasításokkal látják el. 2. Egy nyomozás során feltétlenül szükséges legalább egyszer ellátogatni egy bárba. 3. A TV-híradók mindig tartalmaznak olyan riportot, amely téged abban a pillanatban személyesen érint. 4. Amerikában minden telefonszám 555-tel kezdődik, és nem illik köszönni, bemutatkozni és elköszönni egy telefonbeszélgetés során. 5. A smink sosem kopik le, a hajad sosem kócolódik össze, még búvárkodás közben sem. 6. A középkori parasztoknak mind tökéletes fogsoruk volt. 7. Ha üldöznek egy városban, biztos találsz egy utcai felvonulást, amiben elvegyülhetsz. 8. Bármely épület szellőzőrendszere tökéletes búvóhely. Senkinek nem fog eszébe jutni ott keresni, miközben te könnyedén eljuthatsz az épület bármelyik részébe, ahova csak akarsz. 9. Minden bolti papírszatyor tartalmaz legalább egy francia kenyeret.

12 12 Szécsényi Harangok Nagyböjt-Húsvét 10. Párizsban minden ablakból látható az Eiffel torony. 11. Ha egy nagy üvegtábla látható, valakit hamarosan keresztülhajítanak rajta. És semmi baja nem lesz. 12. Amikor kifizeted a taxit, ne nézz a pénztárcádba, ekkor érvényes a világra Krisztus szava: "Ha majd megöregszel, kiterjeszted kezedet, és más övez fel téged, aztán oda visz, ahová nem akarod" (Jn 21,18). Hans Urs von Balthasar csak vegyél ki egy bankót találomra és add át. Ez mindig a megfelelő összeg lesz. Legyen időd a munkára - ez a siker ára. Legyen időd a játékra - ez az örök ifjúság titka. 13. A konyhákban nincs villanykapcsoló. Amikor belépsz, csak nyisd ki a hűtőszekrény ajtaját, és úgy vilá- Legyen időd a gondolkodásra - ez az erő forrása. Legyen időd a nevetésre - ez a Lélek muzsikája. gíts. Legyen időd az olvasásra - ez a bölcsesség alapja. 14. Egyetlen gyufa vagy zseblámpa képes bevilágítani Legyen időd, hogy kedves légy - ez a boldogsághoz vezető út. egy stadion méretű csarnokot. 15. Egy hordozható számítógép képes behatolni bármely ellenséges földön kívüli civilizáció kommunikációs rendszerébe. 16. Ha sokan támadnak rád, nem számít, hogy mennyien vannak az ellenfeleid, türelmesen ki fogják várni a sorukat és egyenként támadnak meg. 17. Ha német tisztnek akarod kiadni magad, nem szükséges Legyen időd az álmodozásra - majd egy csillaghoz vezet. Legyen időd, hogy körülnézz - túl rövid a nap ahhoz, hogy önző légy. Legyen időd, hogy szeress és Téged is szeressenek - ez isteni kiváltság. Régi ír áldás a nyelvet ismerned, a német akcentus is megteszi. Tudjátok, milyen 18. Szinte biztos, hogy bármilyen háborút túl fogsz élni, az a böjt, amelyet én kedvelek? hacsak nem követed el azt a hibát, hogy a menyasszonyod Ezt mondja Isten, az Úr: fényképét mutogatod a társaidnak. 19. Egy férfi nem mutat fájdalmat a legkegyetlenebb verés közben sem, de nyög, ha egy nő megpróbálja kitisztítani a sebeit. 20. A rendőrfőnök előbb 48 órát ad az ügy befejezésére a sztár detektívnek, majd felfüggeszti őt. A nyomozó viszont így már meg tudja oldani az ügyet. törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát! Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd fel, 21. Minden bomba időzítő szerkezete nagy piros LEDes kijelzővel van ellátva, hogy tudni lehessen mikor fog Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal. és ne fordulj el embertársad elől! robbanni. És a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtte halad majd igazságod, 22. Egyenes úton vezetve is muszáj a kormánykereket és az Úr dicsősége lesz a hátvéded. minden pillanatban vadul jobbra-balra tekerni. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, 23. Ha úgy döntesz, hogy táncolni kezdesz az utcán, a könyörgő szavadra így felel: Nézd, itt vagyok! környéken mindenki tudni fogja a lépéseket és szívesen Ha eltávolítod körödből az igát, táncol esőben. az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet, 24. Egy elektromos kerítés, amely képes megölni egy ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, dinoszauruszt, semmi maradandó károsodást nem fog és jóllakatod az elnyomottat, okozni egy 8 éves gyereknek. akkor felragyog a sötétségben világosságod, 25. Bármely zárat ki lehet nyitni egy hitelkártyával, vagy egy gemkapoccsal másodpercek alatt, kivéve ha az ajtó mögött egy gyermek van egy égő épületben. és homályod déli verőfényre változik. Maga az Úr vezérel szüntelen, s még kietlen helyeken is felüdít. Erővel tölti el tagjaidat, olyan leszel, Ima, vers, vallomás mint az öntözött kert és mint a vízforrás, amelynek vize nem apad el soha. Izajás 58,6-11: A világ szemében csak a szeretet érdemel hitelt. Ez a szeretet Isten utolsó szava a világról. De ezt a szót a Kálvária keresztezi. Krisztus szeretete meg akart halni, hogy föltámadhasson. A világ viszont azért hallja meg olyan nehezen Isten szavát, mert élni és föltámadni akart, mielőtt meghalt volna. A halálból fakadó föltámadásnak azért nincs becsülete a világban, mert az ittenit akarja örök értékűvé tenni. Pedig, ha szemében a krisztusi megoldás kétségbeejtő megoldás, akkor maga az élni akarás is kétségbeejtő vergődés. És Áldott éj, a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus, és az alvilág mélyéről mint győző tért vissza. Mert semmit sem érne földi életünk, ha a megváltás ránk nem árad. Ó, milyen csodálatra méltó atyai jóságod hozzánk! Ó kimondhatatlan szeretet és jóság,

13 1999. Nagyböjt-Húsvét Szécsényi Harangok 13 hogy a szolgát megmentsed, fiadat sem kímélted érte. Lám, mennyire szükséges volt Ádám vétke, hogy Krisztus legyen váltságának díja! Ó, szerencsés vétek, hogy ilyen hatalmas és fölséges Megváltót kívánt és érdemelt! Ó, valóban áldott éj, csak te voltál méltó, hogy tudjad a napot és órát, amelyben Krisztus a halálból feltámadt. Ez az éjszaka, melyről az Írás mondja: Az éjszaka úgy ragyog, mint a nappal fénye és világosság támad boldogságomnak éjén. E szentséges éjszaka száműzi vétkünket, lemossa minden bűnünket, a bűnbánóknak ártatlan szívet ad, a szomorkodóknak vigaszt kínál. Távol űzi a gyűlölködés átkát, és meghozza a békés egyetértést. Nagyszombati szertartás - Húsvéti örömének Minden testvérnek áldott húsvéti készületet, és a megváltás örömében gazdag ünnepet kívánunk! Szécsényi Harangok A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele - megjelenik alkalmanként Kiadja a szécsényi Ferences Plébánia Szécsény, Haynald L. u , tel:32/ , fax: 32/ , Felelős kiadó: fr. Lendvai Zalán plébános Készült: az IpolyPrint Nyomda üzemében 700 példányban

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

2015. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2015. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2015. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN Szent Mihály Főplébánia 2015. MÁRCIUS 27. FÁJDALMAS PÉNTEK 2015. MÁRCIUS 29. VIRÁGVASÁRNAP Ferencesek Szent Anna-kápolna 10.00 szentmise 2015.

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja Felelős kiadó: Pavlekovics Ferenc. Szerkeszti: Várbiró Péter. 7632 Pécs, Berzsenyi Dániel u. 16. telefon/fax. 06-72-438-086 Hivatali órák: munkanapokon 8-10 és

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

73. szám, 2015. április. A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja JÉZUS ÉL!

73. szám, 2015. április. A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja JÉZUS ÉL! 73. szám, 2015. április A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja JÉZUS ÉL! KÖNYÖRÜLET ÉS SZOLIDARITÁS A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Január 12. szombat este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 21. Megkezdődött az ökumenikus imahét, amelyen Balázsi Zoltán református

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

Advent első vasárnapjára készültünk

Advent első vasárnapjára készültünk Dunaszentmiklós 2015. november Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 36. szám Advent

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

vvvvvvvvv Beköszöntő Római Katolikus Egyházközség Vác - Felsőváros Plébánia 2014 PÜNKÖSD

vvvvvvvvv Beköszöntő Római Katolikus Egyházközség Vác - Felsőváros Plébánia 2014 PÜNKÖSD vvvvvvvvv Római Katolikus Egyházközség Vác - Felsőváros Plébánia Beköszöntő 2014 PÜNKÖSD Szeretettel köszöntöm a kedves olvasót. Ebben a lelkipásztori levél -ben szeretnék mint új plébános bemutatkozni

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS 1 2 Feltámadási szertartás A pap teljes liturgiai díszben a szent sírnál megtömjénezi a síri leplet, az oltárra viszi, kiteríti és otthagyja az ünnepzárásig. A lepel átvitele alatt

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Beszelgetes 1 osztalyx.indd 1 2010.09.27. 21:39:28 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei V. OSZTÁLY L I T U R G I K A A keresztény istentisztelet Keresztény (gör. chrisztianosz = krisztusi) Istentisztelet = szentmise Az istentisztelet helyes módját a kinyilatkoztatásból ismerjük meg. A kinyilatkoztatás

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Karácsony 2 LELKI ROVAT Karácsony Mindannyian örömmel készülünk karácsonyra. Amikor eljön advent első vasárnapja, a város is fénybe öltözik, megnyílik a karácsonyi

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben