Tamási Áron. Életpályája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tamási Áron. Életpályája"

Átírás

1 Tamási Áron Életpályája Tamási Áron ( ) a Székelyföld írója. Szülôföldjérôl és a székely emberekrôl legtöbbünkben az általa felmutatott irodalmi kép él. A székelység történelmének legnagyobb tragédiáját élte át az elsô világháború után. Tamási ez idôben lett íróvá, ezért oly elszakíthatatlan származástudata, oly erôs benne a felmutatás vágya. Az életet tartja a legfôbb értéknek, ehhez köti hozzá a megmaradás- és az otthonléttudatot. Az együttélést nemcsak kényszernek, hanem adottságnak is tekintette, s minden nemzet fiát egyenrangúnak tartotta Erdély évszázadai erre is tanították. Aligha volt e századnak nagyobb novellista tehetsége, mint ô. Csak a Hét krajcár és Magyarok Móricz Zsigmondja állítható mellé. Új virágos bôséggel fakad belôle a beszéd; vaskos móka és áhítat; földi ízek s a mindenségen átnyújtózó hasonlatok úgy fordulnak egymásba nála, mint egy szövetnek játékos két színe. Senki sem libegtette úgy a mesét a nyelve hegyén, mint ô. Semmi a realizmus földön csúszó kicsinyességébôl s mégis hol a realista, aki színesebb, zamatosabb? Németh László: Tamási Áron: Erdélyi csillagok, 1930 A székelyföldi Farkaslakán született szeptember 20-án földmûves családban. Tízéves korában egy pisztollyal játszott, ami elsült, bal kezén maradandó sérülést okozva. Ennek is köszönhette a jóeszû fiú, hogy a nagyprépost nagybácsi segítségével taníttatták: 1910-tôl gimnazista Székelyudvarhelyen ban besorozták, hadiérettségit tett, a tisztiiskola után az olasz frontra vezényelték 1918 elején. Részt vett az egyik piavei offenzívában, kitüntetést is kapott bátorságáért késô ôszén jogi tanulmányokat kezdett Kolozsvárott, majd ezt félbehagyva ben a kereskedelmi akadémiát végezte el, de biztos álláshoz nem jutott ôszén anyai nagybátyjának hívására az Egyesült Államokba hajózott, s 1926 tavaszáig ott élt és dolgozott. Trianon után Erdélyben is újjá kellett szervezni a szellemi életet. Az eddig meg nem tapasztalt kisebbségi sorsban sokkal nagyobb feladat hárul az irodalomra, hiszen az anyanyelv a legelemibb megtartó erô. Keresik a tehetségeket. Tamási Áron is egy pályázaton tûnt fel 1922-ben, majd a fiatal írók, a Tizenegyek antológiájában (1923). Amerikából is rendszeresen küldte haza írásait tavaszán jelent meg Lélekindulás címmel elbeszéléskötete, amelynek kiadásához menyasszonya gyûjtötte az elôfizetôket. Hazatérése után Kolozsváron sorra jelentek meg elbeszéléskötetei, regényei, bár ez utóbbiak (Szûzmáriás királyfi; Czimeresek) nem arattak sikert, nem érik el az elbeszélések szintjét, az majd csak az Ábel-trilógiával sikerült ( ). Tevékeny részt vállalt az irodalmi életben s a tágabb közéletben is. Akárcsak elbeszéléseiben, e téren is a szívós hétköznapi építômunkát és a nemzetiségek békés egymás mellett élését hirdette. Ezt fejezi ki a híres Vásárhelyi találkozó (1937). Az erdélyi magyar ifjúságnak ezen a demokratikus szellemû gyûlésén Tamási Áron elnökölt, ô fogalmazta meg a záró Hitvallást is, amelynek követelései (anyanyelvi oktatás és kultúra egyenrangúsága, a gazdasági lehetôsé- 50

2 Ismertebb drámai mûvei: Tündöklô Jeromos; Csalóka szivárvány; Ördögölô Józsiás. Elsôk között kapott Baumgartendíjat, s késôbb még háromszor részesült ebben az elismerésben. Mûvei mind népszerûbbek Magyarországon is, több tízezres példányszámban jelentek meg. Halála után kiadták életmûsorozatát, amelyben helyet kapott a Jégtörô Mátyás címû 1935-ben írt regény is. A Szülôföldem lírai útirajz és vallomás újabb kiadására csak 1990-ben kerülhetett sor. Útirajzainak, esszéinek, publicisztikai írásainak modern gyûjteménye Jégtörô gondolatok címmel jelent meg 1990-ben. gek biztosítása, demokratikus jogok, önkormányzat) azóta is idôszerûek. A harmincas évektôl folyamatosan foglalkoztatta a dráma mûfaja is. Nagy sikert aratott az Énekes madár (1933, bemutató 1935) címû székely népi játék. A színpadon is újításra törekedett: a naturalista dráma után a mesét és a költészetet állította a középpontba, s mindig népi színezettel és szemlélettel ôszén Budapestre költözött, s haláláig itt élt között az országgyûlés tiszteletbeli képviselôje volt. Kiadták mûveit, sikerrel játszották drámáit, de egy filmjét, majd önéletrajzi regényét is betiltották, s 1949-tôl fél évtizedre kiszorult az irodalmi életbôl ban jelenhetett meg ismét, egyszerre két mûvel is. A Hazai tükör az es szabadságharc erdélyi küzdelmeinek emléket állító, krónikás jellegû regény, a Bölcsô és bagoly (1953) önéletrajzi regény, az író egyik legszebb mûve. A farkaslaki gyermekéveket meséli el. A folytatástól akkor nyilván a kirekesztettség vette el a kedvét ben Kossuth- díjjal is kitüntették, kiadták válogatott elbeszéléseit. A következô évben szülôföldjére is hazalátogathatott 11 év után. A szülôföld nemcsak felnevelô környezet, ihletet adó élményforrás volt számára, hanem az írói létezés nélkülözhetetlennek bizonyuló közege is. Majd húsz évvel a marosvásárhelyi találkozó után ismét jelentôs politikai szerepet vállalt 1956 ôszén: az Írószövetség társelnöke lett. A decemberi taggyûlés elé az ô szövegezésében került a nevezetes Gond és hitvallás címû nyilatkozat, amely történelmi tévedésnek nevezi a szovjet beavatkozást, s a nemzeti függetlenség és a népi önkormányzat útján tartja megvalósíthatónak az egészséges társadalmi rendet. Az íróperek idején többször kihallgatták, de nem tartóztatták le. Ezt feltehetôen annak köszönhette, hogy soha nem volt kommunista. (Az 1956 utáni megtorlás elsôsorban a volt párttag, kommunista írókat sújtotta.) 1956 után is írt még regényt (Szirom és Boly, 1960), drámát, elbeszéléseket, s már súlyos szívbetegen diktálta utolsó mûvét, a befejezetlen Vadrózsa ágát feleségének május 26-án halt meg. Szülôfalujában helyezték végsô nyugalomra. Elbeszélések Az elsô világháborúból hazatérô erdélyi férfiakat szomorú világ fogadta. A szociális nyomor mellé a nemzetiségi lét elnyomorítottsága társult. Az értelmiség jelentôs része eltávozott, jórészt azért, mert tartósan munkanélkülivé vált. Mások (Kós Károly, Benedek Elek, Bánffy Miklós) szülôföldjükre visszatérve próbálták felrázni népüket. Így tett az Amerikából hazatérô Tamási Áron is, aki eredetileg kivándorló útlevéllel távozott. Elbeszéléseinek egy része a háborús áldozatoknak állít emléket. Közéjük tartozik a Siratnivaló székely és a Szép Domonkos Anna. Az elôbbi ifjú katonáiban elementáris életkedv, békevágy munkálkodik. Azt nézik, milyen szép búza teremne a lövészárok földjében, s a rajparancsnok elôrekúszik, hogy ibolyát szedjen katonáinak. Közben meglövik. Nagy nehezen kórházba kerül, egy lány szeretettel ápolja, de az épületben tûz üt ki, és a fiú odavész. Domonkos Anna a szere- Tamási Áron 51

3 Halljad Isten, halljad utolsó szavamot, s utolsó szavamban minden fájdalmamot. Halljad füleiddel szívemnek sírását, szerelmes véremnek háborgó zúgását. Verd meg örök haláloddal, akik háborút indítnak, verd meg pokol kínjaival, akik a háborút földre kitalálták, verd meg a szivüket, kik a szeretôket egymástól megfosztják! De az Isten levette eme néprôl a kezét talán, mert gyermekestül és asszonyostul és férfiastul röhögte Demeter Gábort, az elsô férfiút, aki felkelt a romlásból, és életet kiáltott. Aki bé merte hozni a szamarat, az igénytelenség, a kitartás, a munka példázóját a büszke faluba, az álmodozó, a káromkodó, a csodaváró faluba. tôjét várja haza a háborúból. A népballadák tragikus szemléletével rokon az elbeszélésé. E kapcsolatot mutatja a stílus, sôt a szöveg költôi ritmusa is: nagyrészt felezô tizenkettesekben íródott ez a prózai mû. Az otthonmaradtaknak sem könnyû a sorsa. Boda Ferusnak meghal az édesanyja, s annyi pénze sincs, hogy eltemethesse. A jegyzô kihirdeti kicsiny házuk elárverezését. A fiú éjjel a kertben eltemeti anyját, majd fölgyújtja a házat. S kiáltozza a novella címévé vált mondatot: Tüzet vegyenek! A Föld emberében a haldokló öregember hazahívja egyetlen megmaradt fiát. A szülôföld emlékeivel való találkozás, a gyerekkori lánypajtás rádöbbentik a szerzetessé lett fiút, hogy otthon nagyobb feladat vár rá; apjának még el tudja mondani az örömhírt: nem fog kihalni a család s így a falu sem. A menni vagy maradni kérdésénél is súlyosabb a maradóké: mit tegyünk? Az értelmesen és célszerûen cselekvô embert gyakran fogadja idegenül a környezet. A Himnusz egy szamárral fogságból hazatérô katonáját elhagyta a felesége. Demeter Gábort elôbb a letargia keríti hatalmába, majd eszébe jutnak olaszországi emlékei, és látja a sok-sok talián szegény embert, akik valahányan egy Istennel és egy szamárral élték életüket. Elhatározza, hogy ô is vesz egy szamarat, és új életet kezd. A faluban azonban soha nem volt szamár, a székely büszkeség lenézi, aki ezzel az állattal foglalkozik. A férfit rendre csúfolják, de ô ezt békességgel elviseli. A jegyzô azonban fölszólítja, hogy tüntesse el az állatot, az emberek alig köszönnek neki. Egy éjjel két részeg legény meggyújtja a szamár farkát, mire az állat egyiküket életveszélyesen mellberúgja. Természetesen a szamár gazdáját gyanúsítják, a csendôrök már gyilkosként bánnak vele. A jegyzô pedig ráveszi ôket, hogy a szamárra ültetve vigyék ki a faluból, így is szégyenítsék meg. A csúfolódó emberek zajongásától azonban a szamár megriadt és elvágtatott gazdájával, s az emberek csak nézték a vágtató szamarat, aminek a hátán megbújva repült a jövendô felé Demeter Gábor. S hogy utólag sem okultak a falubeliek az eseten, azt a történet befejezése teszi egyértelmûvé. A beszélgetô öregek magát az Antikrisztust vélték felismerni a furcsa állaton elvágtató személyben, s így sem Demeter Gábor szemléletes példáját, sem annak biblikus, a jézusi tanításokra is rájátszó jelképességét nem értették meg, sôt éppen a szükségessel ellentétes következtetésre jutottak. Nincs az írónak jobb véleménye a régi társadalmi berendezkedés vezetô rétegeirôl sem. A Hajnali madár az egyszerû embereket, az urakat és a parasztokat, szolgálókat állítja szembe. A falusi plébánosnak vendégei érkeznek, egy alispán és egy fôszolgabíró, akik csak tetszelögnek immár, mert megkapták a végzést, hogy a rományok fognak uralkodni, amiként a kocsislegény magyarázza a mindeneslánynak. Azért jöttek a vendé- 52

4 Az apostol mondja ki hajnaltájt: Én nem hiszek a szóvirágban, sem a könnyben. És nem hiszem, hogy szereti Erdélyt, aki elmegy. Vegyen kalapácsot minden magyar, vagy bújjék a földbe, de maradjon itt! A közös kincset rontottad öszsze, te balga! mondta a magyar legény. gek, hogy temessék Erdélyországot. A pap szép, önbírálatot megfogalmazó szavaira nem hajlanak, inkább mulatnának. Odahívatják a falu különceit: a muzsikus cigányt, a félnótás falusi költôt, aki mindig egy kecskével jár, s a fogságból hazatért fôhadnagyot, aki apostol. A reggel gyôzelmesen mutatja, hogy a falu él: az emberek dolgoznak a földeken. A falusi költô ahelyett, hogy a megrendelt nemzeti siratót írná, öngyilkos lesz. Éppen akkor érkezik egy ünneplôbe öltözött gazda, Dózsa bácsi, akinek fia született, s azt György névre akarja kereszteltetni, mert egy Dózsa György ugyan már valóban volt, de ez lenne a második. A helybenmaradás és a munkálkodás nem oldja fel a nemzetiségi ellentéteket. Az Erdélyi csillagokban hiába szökken szárba a román katona és a székely leány szerelme. Titokban házasságot kötnek, de az elsô éjszaka rájuk gyújtják a kis házat, s bennégnek mindketten. Az Erdélyi társaság falusi kiskocsmájában a magyar ember odaül a román asztala mellé, s a magyar bora, a román furulyája hamar meghozza az egyetértést. Csatlakozik hozzájuk egy szász is, együtt van tehát a három erdélyi nemzet képviselôje. A magyar ötlete, hogy tekintsék a furulyát közös kincsnek, s jelképesen mindegyiküknek egyharmad rész jut belôle. Egy román ôrmester, meghallva egy magyar dallamot, kikapta a magyar kezébôl a furulyát, földhöz vágta és megtaposta. A társadalmi ellentétek, a szociális feszültségek a legkietlenebbül a Rendes feltámadásban mutatkoznak meg. Énekes bácsi a püspöki udvarban kocsis. Azért tûr minden megaláztatást, mert hisz a túlvilági életben. Az intézô még a szent könyvet is elveszi tôle, mert amíg olvas, nem dolgozik. Az új jószágigazgató pedig azért hoz új kocsist, mert az öreg nem köp és nem káromkodik. Az új kocsis még jobban megalázza az öreget, ezért az öreg halála után a fia megöli az új kocsist. Soksok idô után eljön a feltámadás napja. Az öreg és fia reménykednek abban, hogy most elnyerhetik jutalmukat, de bizony ekkor is ugyanaz a rend érvényesül, mint a földi életben: cím és rang szerint kell sorakozni. Ôket ismét hátra akarják küldeni az angyalok. Az öreg fellázad, s a lábszárcsontjával verni kezdi a népet. Végül az Isten elé vezetik ôket, aki megerôsíti: ha jó és szegény volt, akkor legyen most is az, s álljon a sor végére. Apa és fia azonban nem fogadnak szót, visszamennek a sírjukhoz és inkább visszafekszenek bele azzal a kiáltással: Aztán nekünk többet ne trombitáljanak! Egyoldalú volna a kép, ha csak a nemzeti-nemzetiségi lét sorskérdéseit látnánk meg Tamási Áron elbeszéléseiben s a tragikumon is átsugárzó, törhetetlen és legyôzhetetlen életerôt. Felmutatja az élet derûsebb színeit, a vidámságot, a furfangos észjárást is, amely dacol minden gonddal-bajjal. Egyik legismertebb ilyen jellegû munkája az Ördögváltozás Csíkban. Tamási Áron 53

5 A történet kerete a mítoszok és a mondák szintjére vezet, a szûkebben vett cselekmény egy székely ember és az új szolgálatos ördög egy különösen csúf lény kalandos találkozása. Az elbeszélés háttere Boccaccio Dekameronjának egyik, kettôs házasságtörést bemutató története (a nyolcadik nap nyolcadik novellája), illetve az a székely népmesetípus, amelyben egy székely ember rászedi az ördögöt. Az Ábel-trilógia Mintha profanizálódottan vallásos népi mesélôt hallanánk, úgy indul az elbeszélés: Valamelyik farsangon Csíkszentmihályon megbicskázták az ördögöt: meghalt azonmódúlag, s angyal lett belôle. Így aztán egész Csík ördög nélkül maradt, ami mégis suta állapot egy ilyen híres országban. Az Úrnak azonban gondja van rájuk, s leghíresebb ördögét, Durumót küldi le. Mindjárt szembetalálkozott egy székellyel, aki gyónni indult. Vele tart a magát örménynek kiadó ördög. Õ is meggyón. A pap azzal bocsátja el, hogy ô az elsô angyal Csíkban. Kettôs szerelmi kaland következik: elôbb a kocsmában a kocsmárosné és a székely vonul félre, miután az ördög praktikái erre késztetik ôket, majd a székely házában, amíg a gazda borért jár, a feleség és az ördög. Végül a székely mégis túljár az ördög eszén; az ott maradt lába törötten az Olt hídja mellett, s az éjjel odafagyott. A boccacciói mese itt vált vissza a mitológiába: legendává válik a figura. Tamási természetesen a maga képére formálja a vándormotívumokat, hiszen bár állítja, az ördögnek feltehetôen nem felesége a kocsmárosné, s a népmesékben az ördög ingerli furfangos beszédével, találós kérdéseivel az embert, itt ez fordítva történik. Ez logikus is, hiszen az ördög elôször jár Csíkban, nem ismerhette ki magát, csupán az ördögi praktikákhoz ért, azok pedig kevésnek bizonyulnak a székely ellenében. Az író által fortélyos párbeszédnek nevezett beszédmód, a csavaros észjárású kérdezz-felelek általában is jellemzô Tamási székelyeinek világára. Az anekdoták, a szójátékok, a találós kérdések, a színérôl-fonákjáról való szemlélet váltogatása, az elementáris játékosság hatja át e beszédmódot, amelyben a nehéz körülmények között létezô emberek életereje és életkedve mutatkozik meg: a gyôzelem képessége, ha másként nem, hát furfanggal és szóval. Így tud a székely még az ördögnél is ügyesebbé válni, pedig az is talpraesett lény. Az elsô Tamási-regények vegyes fogadtatása után az Ábel a rengetegben (1932), majd folytatásaként az Ábel az országban (1933) és az Ábel Amerikában (1934) máig tartó sikert aratott. Különösen az elsô rész a modern magyar regény egyik legszebb teljesítménye. Ábel alakjával és történetével az író megtalálta az elbeszélésekének megfelelô regényvilágot, amellyel a regionálisat, az országosat és az emberiségszintût is ki tudta fejezni. Az írói összegzés szándékával készült a mû. A teljesebb világképet adó regényben itt sikerült a Tamásira oly jellemzô két tendencia: a realista valóságrajz és a látomásos költôiség szerves egységét megvalósítani, s így az író világképe valóban íróivá, azaz poétikailag hibátlanul megformálttá válik. 54

6 A pikareszk sajátos mûfaja nem annyira kalandvágyból, mint kényszerû hányattatásból születik nála. Ábelt a szegénység ûzi föl a Hargitára s késôbb nyomorgó székely munkások tízezreivel Amerikába. A kedves suhancot, a mulatságos kópét nem az isteni kedély, hanem az istentelen sivárság kényszeríti pikaróvá. Tudjuk: ez idô tájt a székelységnek sem az ipar, sem a föld semminô megélhetést nem nyújtott. Sütô András: Ábel kacagása és szomorúsága Elfoglalva az erdôpásztorságot, Ábel számvetést végez: A jövôre nézve azt határozom, hogy a magam fejétôl akarok ember lenni. [ ] a célom nem lesz más, hanem elôször a kötelesség, aztán pedig az én gyarapodásom, s a házam felvirágoztatása. De arról, hogy ezt a gyarapodást miképpen kéne elkezdeni és véghezvinni, arról most nem gondolkoztam, hanem azt a jövôre bíztam. Csak annyit szögeztem magam elé, hogy amiképpen az állatnak a körmeivel és a fogával kell harcolnia, azonképpen az embernek az eszével. Mert a legokosabb, amit ki lehet deríteni, az talán csak annyi, hogy az igazság is széjjel van szórva, amiként az emberiség a földkerekségén. S ahogy az embereket nem lehet egy akolhoz terelni, azonképpen az igazságot sem. A 15 esztendôs Szakállas Ábelt édesapja elszerzi erdôpásztornak a Hargitára a nevezetes 1920-as esztendôben. Kora ôsztôl tavaszig tölti be e posztot, közben kamaszból szinte felnôtté válik, aki már valóban nekivághat az országnak, majd Amerikának is. Mégsem a fejlôdésregény tiszta képletét formázza a trilógia, s annak elsô része sem. Ábel nevelôdésében sok a véletlen elem. Olyan kalandok sorában van része, amelyek nagyobbrészt nem mutatnak szervességet, fôként a folytatásokban. A kalandok a pikareszkregényt idézik emlékezetünkbe: mert a hôs itt is talpraesetten éli át és túl a kalandokat. Mindez ugyanakkor történelmi és szociális kényszer is számára. Ebben az élethelyzetben a trilógia három részének egyre táguló körei a székelység három életbenmaradási lehetôségét veszik sorra: a hegyi-erdei munkát, a városit és a kivándorlást. S bár a történetsor fôhôsének sikerül megmaradnia, a kitörésre nincsen reménye. A stációk legfôbb eredménye, hogy edzetté válik, és a megmaradás napi parancsa mellé megszerzi azt a racionális, mégis érzelmi telítettségû létfilozófiát, népi bölcsességet, amely hazavezeti szülôföldjére, a mindennapok további, embert próbáló küzdelmeibe. Ábel napjait a rengetegben az elemi létküzdelem, a megmaradásért való harc mozgatja, de kalandvágy is munkál benne. Csavaros észjárású fiú, ez a legfôbb fegyvere a létharcban. Naiv szemléletével ugyanakkor rá tud csodálkozni a világra, örül a szépnek, jó kedélyével, humorérzékével, talpraesettségével a nehéz helyzeteken is úrrá lesz. Egyszerre hat rá a tisztességes munka morálja és az ügyeskedésé, egyszerre kamasz és felnôtt ember. Mint tapasztalatlan ifjú, hamarosan tévútra tér: a kalandos ponyvafüzetek majdnem romlásba döntik, elhanyagolja kötelességeit. Aztán felfedezi a vaskörtéket, azaz bombákat, s felrobbantva ôket hozzájut olyan kidöntött fákhoz, amelyek ôt illetik. A birtokos szempontjából lopás ez, de a szegény emberek számára kötelezô ügyeskedés a megmaradás érdekében. Erre a bontakozó tulajdonságra nagy szükség van a Hargitán, ahol sokféle ember megfordul, s nem mindegyik jó szándékkal. Az erdôpásztornak a rablóval és a csendôrrel, a fatolvajjal és a tulajdonos bankosokkal szót kell értenie, és el kell viselnie, hogy ô a legalullévô. Ábelben egyre jobban tudatosulnak a társadalmi igazságtalanságok, amelyeket valamennyire csak személyes ügyességével ellensúlyozhat, maga az igazságtevés lehetetlen. Ábel az igazságkeresés jegyében örül meg annak a zászlónak, amelyiket az ôt szinte már az éhhaláltól megmentô amerikás magyartól kap ajándékba azzal, hogy becsülje meg, mert az a szabadságot jelképezi. A fiú fel is tûzi egy sudármagas fe- Tamási Áron 55

7 Ábel modellje Ladó Laji hargitai erdôôr volt. Ízes történeteit hallva Tamási arra biztatta, írja meg élettörténetét. Ezt az Erdélyi Helikonban közölték is az író ajánlásával. Ebbôl néhány kalandot átvett, kiegészített Tamási, de nyilvánvaló, hogy inkább a figura foglalkoztatja, a jellem, amely számára régtôl ismerôs. nyôfa csúcsára, s lefelé jövet levágja az ágakat, nehogy valaki levehesse a zászlót. A pásztorkodás feladása után Ábel a városba indul. Mint apjának mondja, azért, hogy megkeressük a testvéremet, Káint, aki okozza, nekünk Ábeleknek a rosszat. Édesanyja sírjánál megfogadta, hogy a szegények és elnyomottak zászlaját fogom hordozni, bármerre vezéreljen is az utam. A szerzõ is a Hargita aljában nôtt fel, s már nyolcévesen egyedül küldte fel éjszaka apja a hegyre. A legmélyebb élményréteg tehát önéletrajzi jellegû, és nyilvánvaló, hogy az alkotó rokonszenvnél többet érez teremtett hôse iránt. Ezért képes arra, hogy a fordulatos élettörténetet szimbolikus jelentéskörrel ruházza fel. Így a pikareszk hôs cselekedetei és azok értelmezései a megmaradás etikai megalapozottságú tízparancsolatát sugározzák magukból, úgy, hogy elkerülnek mindenfajta didaktikusságot. Az országot és Amerikát megjárva sem hagyja nyugodni Ábelt a kérdés: mi célra vagyunk a világon? Nem kap kielégítô válaszokat. Egy templomban tanúja lesz annak, miként távozik a gonosz egy fiatalemberbôl. Hozzá fordul kérdésével, hiszen a megtisztult lelkû embernek tudnia kell a választ. Meg is kapja: Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Ez azt jelenti a cselekmény szintjén, hogy haza kell menni. Így tér haza Ábel a szülôföldjére, s lesz ismét erdôpásztor a Hargitán. Fizetségként pedig földet kér, hogy évtized múltával ô is erdôbirtokos lehessen. 56

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója?

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója? 1. feladat Irodalmi TOTO Móricz Zsigmondról (karikázzátok be a helyes megoldás betűjelét!) 1. Miért kerül Móricz a kisújszállási gimnáziumba? a) előző iskolájában lopással gyanúsították b) árospatakon

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

félelmetes lapok is, amelyektől meghűlt az otthon maradottakban a vér

félelmetes lapok is, amelyektől meghűlt az otthon maradottakban a vér ő1őő őő1 11 ő ő1 11 11 11 ő 1 ő ő ő ő őő1 ő ő ő ő 1 ű 1 11 1 ő 1 ő ű ű ő 1 ű ő 1 11 ő ś ł ł 1 ńő ő 1 ő1őő őő1 1 ő ű ő őő őő ő ő ő ő ő ő ű őő ű ű ő ű ő ő ő 11 1 őő1 ő 1 1 11 11 ő 11 11 11 ő 1 ű őőőő ő ő

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Virágok a nép lelkéből

Virágok a nép lelkéből Virágok a nép lelkéből B.Kiss János Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Elfeledett mesék, népmesék, dalok, népdalok, virágénekek, mondások, közmondások találós kérdések az 1930-as évekből Előszó helyett

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szoborkert települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Langó Csaba 2. A javaslatot benyújtó személy,

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

XVI. József Attila (2.)

XVI. József Attila (2.) XVI. József Attila (2.) 1. Mit nevezünk komplex képnek? 2. Mi a szerpentin-példázat lényege? 3. Mi jellemzi az önmegszólító verstípust? 4. Mi jellemzi az időszembesítő verstípust? 5. Milyen lírai műfajokkal

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja.

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. ÁLLATOK VILÁGNAPJA 2012. október 18. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. A könyvtár kapcsolódott a napközis munkaközösség

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Megfakult ünnepek Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu)

Megfakult ünnepek Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) 2013 november 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Édesanyám november 7-én született. Mesélte, gyermekkorában meg volt róla győződve,

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Szilágyi Zoltán (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

X. Vörösmarty Mihály. 1. Életrajzi adatok. 2. Mi a kapcsolata a következő személyekkel? 3. Hogyan kapcsolódnak Vörösmartyhoz?

X. Vörösmarty Mihály. 1. Életrajzi adatok. 2. Mi a kapcsolata a következő személyekkel? 3. Hogyan kapcsolódnak Vörösmartyhoz? X. Vörösmarty Mihály 1. Életrajzi adatok a) Mettől meddig élt Vörösmarty Mihály? b) Hol tanult? c) Hogyan kötődik az alábbi helyekhez? Baracska: Börzsöny: Debrecen: Görbő: Nyék: d) Mikor volt országgyűlési

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

XX. A Nyugat további alkotói

XX. A Nyugat további alkotói XX. A Nyugat további alkotói 1. Krúdy Gyula Hol, mikor született és halt meg az író? 2. Mely helyszíneknek van komolyabb szerepe életútján? 3. Milyen kapcsolat fűzte az alábbi nőkhöz? Csákányi Julianna:

Részletesebben

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo)

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo) Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) Ó, Fortuna, mint a Luna egyre-másra változol: majd nagyobbodsz, majd meg elfogysz; hej, az élet ronda sor: gabalyítja s igazítja játszva az ember fejét:

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.)

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.) 2013. évi I. szám (Március hó) Székely Szabadság Napja ( 10.) Rendünk a nemzeti egység és összetartozás elkötelezettjeként részt vett a Székely Szabadság Napján március 10-én. Március 10. napja a székelyek

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

Népi játékok foglalkozások

Népi játékok foglalkozások Népi játékok foglalkozások Szélkakas népi játszópark (Kosaras körhinta, népi játékok) A népi játékok, nem csupán látványos népművészeti alkotások, hanem fejlesztő hatású kreatív, embert próbáló ügyességi

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM

AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM STANDEISKY ÉVA AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM 1956-1963 MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS 1956-08 INTÉZET BUDAPEST, 1996 BEVEZETŐ 11 A FORRADALOM ELŐTT 17 A NÉPI ÉS A KOMMUNISTA ÍRÓK 17 EGY MORALISTA ÍRÓ 19 Az 1956. OKTÓBER

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

HOGYAN TANÍTANAK ÉLNI A TÜNDÉRMESÉK?

HOGYAN TANÍTANAK ÉLNI A TÜNDÉRMESÉK? KOMÁROMI GABRIELLA HOGYAN TANÍTANAK ÉLNI A TÜNDÉRMESÉK? Hamisnak látszhat ez a cím: Hogyan tanítanak élni a tündérmesék? Hogyan is taníthatnának az égig érõ fáról, az Üveghegyeken túlról, a vénasszony

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR? Javasolt feldolgozási idő: 120 perc 1. feladat Olvasd el Ady Endre Vér és arany című kötetéből Az ős Kaján című verset, majd válaszolj

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

Kedves Igazgató Asszony/Úr! Nyolcadik alkalommal kívánjuk megrendezni a magyarországi református általános iskolák

Kedves Igazgató Asszony/Úr! Nyolcadik alkalommal kívánjuk megrendezni a magyarországi református általános iskolák REFORMÁTUS KOLLÉGIUM ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS GIMNÁZIUMA 6060 TISZAKÉCSKE, TEMPLOM TÉR 3. TEL./FAX. 76/441-052, 76/540-012, 540-013 e-mail: realis@t-online.hu www.realisgimi.hu A mesék arra valók - és arra

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalu folklorja, hagyományápolás című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalu folklorja, hagyományápolás című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalu folklorja, hagyományápolás című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Méreg Lajosné (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

Váci püspök: Együtt kell élni a gazdasági bevándorlókkal is 2015. January 21.

Váci püspök: Együtt kell élni a gazdasági bevándorlókkal is 2015. January 21. Váci püspök: Együtt kell élni a gazdasági bevándorlókkal is 2015. January 21. A katolikus egyházban nagyobb figyelmet kap a templomok tatarozása, mint a hit gyakorlása és a szolgálat. Az egyháznak, ahogy

Részletesebben

Magvető Kiadó könyvklubja - Mesekalauz úton lévőknek

Magvető Kiadó könyvklubja - Mesekalauz úton lévőknek 2013 június 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Magvető értékelve Kiadó könyvklubja Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Képek és történetek kereszttüzében élünk, és belezavarodhatunk vagy visszatérhetünk

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben