XIII. ORSZÁGOS F ÉPÍTÉSZI KONFERENCIA M O S O N M A G Y A R Ó V Á R

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIII. ORSZÁGOS F ÉPÍTÉSZI KONFERENCIA M O S O N M A G Y A R Ó V Á R"

Átírás

1 XIII. ORSZÁGOS F ÉPÍTÉSZI KONFERENCIA M O S O N M A G Y A R Ó V Á R AUGUSZTUS A K O N F E R E N C I A E L Z E T E S Í R Á S O S A N Y A G A I MOSONMAGYARÓVÁR HATÁRTALANUL

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezet 1.1 Mosonmagyaróvári köszönt 1.2 Sáros László DLA írása 1.3 Sári István írása 2. Konferencia anyagok 2.1. Részletes program 2.2. Résztvev k, el adók, szervez k listája 3. Az Országos F építészi Kollégium tevékenysége 3.1. Az Országos F építészi Kollégium összetétele és szervezete 3.2. Beszámoló az Országos F építészi Kollégium elmúlt egy éves munkájáról Philipp Frigyes elnök 3.3. Az Országos F építészi Kollégium titkárának tájékoztatója Zábránszkyné Pap Klára 3.4. Állásfoglalások 6/2007. sz. - az önkormányzati f építész szakmérnöki képzéssel kapcsolatban. 1/2008. sz. - az önkormányzati f építészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeir l szóló Kormányrendelet-tervezethez (2008. májusi változat) Honlap (www.foepiteszek.hu) 3.6. Logo pályázat anyaga 4. F építészek az épített és természeti környezetért Alapítvány 4.1. Csohány Klára a Kuratórium elnökének beszámolója 4.2. Az Alapító Okirat 5. Önkormányzati f építész szakmérnök képzés Pálfy Sándor DLA Philipp Frigyes Kissfazekas Kornélia 6. Kitüntetettjeink 6.1. F építészi Életm Díj-ban és Az Év F építésze Díj-ban részesültek 6.2. Kitüntetett f építészek (a teljesség igénye nélkül) 7. Mellékletek 7.1. Az Országos F építészi Kollégium elérhet sége 7.2. Az önkormányzati f építészi nyilvántartás összesít je 7.3. Az állami f építészek adatai, elérhet ségei 8. Háttéranyagok 8.1. A XII. Országos F építészi Konferencia ajánlása Pápa 8.2. A XIII. Országos F építészi Konferencia el adóihoz intézett kérdések. 9. Nemzeti Építészeti Tanács Vitairat (lásd honlapokon) 10. Magyar Épít m vészek Szövetsége felhívása 10.1 Felhívás 11. Szponzorok bemutatkozása (külön anyagok) 11.1 F szponzorok, szponzorok, támogatók

3 1. Bevezet

4 Köszönt Mosonmagyaróvár város lakói és vezetése, a szervez k nevében szeretettel köszöntjük a XIII. Országos F építészi Konferencia résztvev it, a szakmai el adóit és vendégeit. Az évente megrendezett konferencia a f építészek számára mindig az egyik legfontosabb rendezvény. A szakmai ismeretek b vítése mellett ekkor van lehet ség személyes tapasztalatcserére, a kapcsolatok ápolására, a vendéglátó város megismerésére. A sorrendben tizenharmadik f építészi konferencia sem zártkör, a f építészek mellett településtervez k, építész tervez k, m emlékvédelemmel foglalkozó szakemberek, közigazgatási és építésügyi tisztvisel k, polgármesterek is jelen lesznek a rendezvényen, immár nem csak az ország minden részéb l, hanem a határon túlról is. A konferencia témája, mottója: Határtalanul. A határtalanság térben és id ben egyaránt aktuális. Talán nem kell magyarázni, mit is jelentett korábban az egykor összetartozó településeket, térségeket elválasztó vasfüggöny és mit jelent napjainkban a határok megsz nése. A határtalan örömöt hamar követték a gondok. Olyan kérdések merültek fel, melyekkel eddig sehol sem kellett foglalkozni. Vajon mit jelent egy település életében, ha néhány év alatt lakossága a külföldi bevándorlás következtében megduplázódik? Mi lesz azokkal a magyar és osztrák falvakkal, melyek gyakorlatilag Pozsony alvóvárosává válnak? Vajon mit hoz a térségnek a szívében épül tízezres kaszinóváros? Meddig maradnak a behajtani tilos táblák az egykori sorompók helyén? Hova is tartozik az a település, aminek külterülete teljesen külföldi gazdák kezében van? Létezik-e tényleg határokon átnyúló, kölcsönös, emberi kapcsolatokon alapuló együttm ködés vagy a gazdaságpolitika diktál mindent? Fenntarthatók-e a világörökség azon tájai, melyek szintén nem ismerik az országhatárokat? Megannyi kérdés, melyekre a konferencia is keresi a választ a csütörtöki, pénteki el adásai illetve a csütörtök délutáni három szekcióülés idején. A konferencia a tematikájának megfelel en el ször lesz nemzetközi, külföldi résztvev ket is várunk. A kirándulásokat szintén a határtalanság szellemében szerveztük. Ezek elé, a célok megismerésére egy nagyon rövid történeti áttekintést teszünk. Moson és Magyaróvár történelmében mindig is meghatározó szerepe volt a határoknak illetve a határtalanságnak. Kezdjük talán azzal, hogy Moson és Magyaróvár közötti határ 1939-ben sz nt meg, ekkor jött létre a mai Mosonmagyaróvár. Már a rómaiak idejében itt húzódott a limes, a katonai tábor mellé kiköt és polgárváros is települt. Innen a város els neve : Ad Flexum. A középkorban a fekvése határozta meg a város szerepét, hisz a Duna és a Fert -tó mocsárvilága között ez volt az egyetlen szárazföldi átjáró Pozsony és Bécs irányába. Nem véletlenül vonultak erre a keresztes lovagok, a törökök, a tatárok, de még Napóleon seregei is. Moson két év múlva ünnepli fennállásának ezeréves évfordulóját. Királyi várként Szent István er sítette meg. Moson lett a vármegye névadója és székhelye, mígnem 1271-ben Ottokár cseh király földig rombolta. Innent l er södött Óvár jelent sége, mely városi rangra 1354-ben emelkedett. A királynéi birtok 1522-ben Habsburg kézre került, s maradt is egészen 1945-ig. Ez végül is leszámítva a török dúlásokat kedvezett a töretlen gazdasági, szellemi fejl désnek ban alapították a Mez gazdasági Akadémiát, a mai egyetemet, mely a konferenciának is otthont ad. A Bécs felé irányuló kereskedelemnek köszönhet en, a Monarchia idején a magyaróvári vámházban szedték be az ország vámbevételének kétharmadát. Az I. világháború idején itt létesült a Monarchia legnagyobb hadiipari beruházása, a l porgyár épületegyüttese és az ahhoz tartózó tiszti lakótelep, melyet több ezer olasz hadifogollyal építtettek. A trianoni diktátummal a vármegye területének kétharmadát Ausztriához csatolták. A II. világháborút követ en további települések kerültek Csehszlovákiához.

5 A vasfüggöny legördültével a város végképp elveszetett korábbi szerepét, az 1956-os sort z miatt pedig a b nös városok kategóriájába soroltatott, központi fejlesztésekben nem részesült. A rendszerváltás idején a hármashatár közelsége jelentett el relépést. Az osztrák oldalról érkez bevásárló turizmus id vel átlépett a fogászati turizmus kategóriába. A város az egy f re jutó fogorvosok számát tekintve a világels k között van. A városban fakad Európa öt legjobb gyógyvizének egyike, de a gyógyturizmus sajnos messze elmarad a lehet ségekt l. A város nemrég aktualizálta településfejlesztési koncepcióját. Ennek egyik sarkalatos pontja, hogy a fizikai határok megsz nésével Mosonmagyaróvár nemcsak a kistérség, hanem az országhatárokon is átnyúló régió központja legyen. A Bécs-Pozsony-Gy r aranyháromszög közepén ez nem lesz egyszer feladat: meg kell küzdeni a nagyvárosok vonzásával, terjeszkedésével, rengeteg infrastrukturális beruházást igényel. Azon fáradozunk, hogy a város kialakítsa egyedi arculatát, mellyel ha nem is közigazgatási, de gazdasági, szellemi, turisztikai központja lehet tágabb környezetének. Szeretnénk, ha az évszázados átjáróház jelleg megsz nne és minél több vendéget fogadhatnánk városunkban. Ehhez is várjuk a megjelen szakemberek tanácsait. Az ország kevés számú védett történeti városmagjainak egyike szintén városunkban van. Mindig is különös figyelmet fordítottunk a fenntartására. Ennek elismeréseként kapott a város Hild-díjat 1989-ben, épp az el z konferencia házigazdájával, Pápával megosztva. A konferencia alkalmából összeállított kiállítás anyaga is a múlt emlékeivel illetve Moson történeti belvárosának rehabilitációjával foglalkozik. A gazdag szakmai kínálat mellett vannak a konferenciának állandó programjai. Átadásra kerül a F építész Életm díj és az Év F építésze Díj. A konferencia ajánlások elfogadásával, a vándorzászló átadásával ér véget. A szerdai kirándulás során bemutatjuk a két belvárost, a l porgyárat épít hadifoglyoknak emléket állító Olasz kápolnában az Ipartelepr l lesz rövid, vetítettképes el adás. Ezt követ en megtekintjük a dunakiliti er m vet, a Szigetköz vízi világát csaknem tönkretev Dunaszauruszt. A péntek délutáni kirándulás célja a határ túloldala, a Fert -tó, az egykori Moson-vármegye területe. A kirándulást Fert -tavi hajózás teszi még emlékezetesebbé. A hivatalos programok mellett alkalma lesz a résztvev knek egyénileg is ismerkedni a várossal, a Mosoni-Dunán zajló vízi élettel. Reméljük, a szervez k egyéves munkája meghozza gyümölcsét. Kívánjuk mindenkinek, hogy érezzék magukat jól Mosonmagyaróváron, szakmai tapasztalatokban, élményekben gazdagodva vigyék jó hírét városunknak. Mosonmagyaróvár, augusztus 20.

6 A XIII. Országos F építészi Konferencia elé Régmúlt ifjúkorom álmainak része volt, hogy egyszer majd készítek egy nagy fotóalbumot, vastagot, komolyat. Aminek mondjuk a Határhelyzet címet adom. Mióta az eszem tudom ugyanis, mindig is piszkált(ak) a határhelyzet(ek). Mondhattam volna persze, vízválasztót is, mert rá kellett jönnöm, hogy a határhelyzet egyfajta átbillenés. Van az el tte, meg van a mögötte. Avagy az utána. Ami érdekes, hogy az ember mindkét oldalon csuda biztosnak mutatkozik. Ha már ott van. Csak az átlépés pillanata nem érthet. Mert bizonytalan. Mert megfoghatatlan. Mert általában pillanatnyi, de mindenképpen eseti. Mert nem nevezhet meg az id pont, avagy a helyzet, netán a viszony. Pedig a racionális ember azt szereti. Mérni r ffel, órával, m szerrel. A többi meg, számára úgyszólván mese. De, hogy érthet legyek: könyvem több fejezetb l állt volna. (Amúgy néhánynak a képanyaga el is készült.) Ilyen volt egy boncoláson fotózott képsorom, de ilyen volt az is, amit egy kisegít iskolában készítettem, avagy cigányokról, úgy a hatvanas évek végén. Amikor még egyáltalán nem volt divat cigányokat fotózni. Mert szerettem volna megtudni, hogy hol a határ? Közöttük és közöttünk. De vegyük a boncolást. Aki akkor kórházban halt meg, szinte biztos, hogy nem kerülhette el a boncolást. A boncolásra nem a tudománynak volt szüksége. Dehogy. A boncolás jelentette a biztonságot. (Nehogy azt higgye valaki, hogy a bizonyosságot.) A farfekvéssel születettet, aki nem élte túl az életrekelést. Talán, mert kevesen voltak körülötte. És akkor meg kellett keresni a halál okát. Amin szegény már túl volt. De az innen lév k szerették volna bizonyosan tudni. Pedig, csak a tényét tudhatták. Mint a valamijét elvesztett ember, aki sokadszorra néz végig minden helyet, csak azért, hogy bizonyos legyen abban, hogy amit keresett, számára végérvényesen elveszett. De mondhatnám azt is, hogy tovat nt a megfoghatatlan, a megnevezhetetlen határon. Majd lassan elfogyunk mi is, akik még mindig, és már mindig, k vel a gyomrunkban lépjük át az országhatárt, mert ez a félelem zsigerivé vált bennünk. Örökre. Legyen az repül tér, vagy vasútállomás, országúti átkel hely, vagy kiköt. Egyre megy. S amit l lidérces ez a nyomorult helyzet, az annak retúr volta, mert a görcs odavissza m ködik. És akkor, egyszer csak azt mondják, hogy többé nincs határ. Jöhetsz, mehetsz. Hihet ez? Ugye nehezen. És akkor megint a déjá vu. Mert már megint Trianon. Már több mint nyolcvannyolc éve. És annak is már nyolc éve, hogy Nagykanizsán err l beszélgettünk. Amir l most beszélünk majd mert elmulaszthatatlanul beszélnünk kell ezen a konferencián, az nem egyéb, mint a hit, amivel a határhelyzet hihet vé és hitelessé tehet. Hogy mindkét oldalon csuda biztosnak mutatkozhassunk. Budapest, július 9. Sáros László DLA

7 Összekötni az elszakadt szálakat Szentgotthárdtól, Sopronon át, Sátoraljaújhelyig avagy A magyar településhálózat várható változásai az Európai Uniós csatlakozás és a schengeni határok megnyitása utáni évtizedben. Tisztelt Konferencia! Bizakodással és kétkedéssel vegyes izgalommal vártuk az Európai Uniós csatlakozást követ schengeni határnyitást, minden bizonnyal azért,mert úgy éreztük hogy, életünkben jelent s változások következhetnek be. Jobb lesz, vagy rosszabb, vagy csak más, és milyen területeket érint els sorban. Így vagy úgy számos akkor még nehezen megválaszolható kérdés vet dött fel de ma már jóval tisztább a kép. Megítélésem szerint ezekre a kérdésekre csak egyenként, a probléma természetét értékelve, elemezve a horizontális és vertikális összefüggésekre tekintettel lehet érdemi válaszokat adni. Arra gondolok itt, hogy egy adott állampolgárt másként érintett a csatlakozás, mint munkavállalót, mint családapát, családanyát, mint vállalkozót, másként befolyásolta érvényesülését, kulturális érdekl dését politikai beállítottságát és így tovább Sz kebb szakterületünkön az urbanisztikán belül is jelent s változások történtek elég,ha most csak a Nemzeti Fejlesztési Terv vagy a Nemzeti Fejlesztési Stratégia megvalósítására utalunk. Ami azonban számomra igazán izgalmasnak t nik és ennek személyes okai vannak - az a magyar településhálózat várható változása a csatlakozás és a határnyitás utáni évtized id szakában. A sors úgy hozta ugyanis, hogy els Általános Rendezési Tervet Sátoraljaújhely városára készítettem, amely önhibáján kívül - az ország egyik északi kapuja lett, miután Trianonban egy tollvonással a Ronyvát jelölték ki határfolyónak így egy kevésbé nemes vagy inkább nemtelen gesztussal levágva a város öt utcáját. Ezzel aztán Újhely egyszersmind elvesztette a síkvidéki fejlesztési lehet ségét, teljes északi vonzáskörzetét, el bb megyeszékhely, majd a háború után kárpótlásként kapott járási központ szerepét is. Vagyis mindent ami az egészséges fenntartható fejl déshez szükséges. Sok évvel kés bb Sopronba kerültem, már a rendszerváltozás után és itt egy másik tér és id beli fázisát élhettem át a mindennapok során érzékelve a határvidék sajátos problémáit. Ekkor Sopronban már csak barátaim meséltek vidám és kevésbé könnyed szomorú történeteket a vasfüggöny mögötti id szakról, de nyomai még akkor is tapasztalhatók voltak, a man ver út, az rtornyok az elhagyott NDK s tárgyak mind mind emlékeztettek ezekre az id kre. Ugyanakkor a város mindennapi élete teljesen megváltozott. Délel tt tizenegykor a várkerületen, több lett a sógor mint a soproni. Ez teljesen érthet, hiszen ki ne utazna pár kilométert a piros vonattal, vagy autóval, hogy schillingért tízszer hússzor annyi árút vegyen, vagy szolgáltatást kapjon, mint otthon. Így aztán kés bb már nem csak az osztrák jött, hanem a magyarok is az ország minden részéb l, mert kellett a butikos a,vendégl s, sok sok fodrász, kozmetikus fogorvos, n gyógyász, s t még f építész is. A határ átlépése ekkor már nem hascsikarásszer görcsöt felfokozott izgalmi állapotot okozott, csupán fél vagy többórás unalmas várakozást jelentett csupán. Megváltoztak hát a társadalmi gazdasági, familiáris és inter perszonális kapcsolatok. Számos iker vállalkozás jött létre a határ két oldalán, a rokonok és barátok, családok ismét összejártak A város fejlesztési lehet ségei is megváltoztak,mert ha kis késéssel is de bekapcsolódott a PHARE CBC Cross Boarder Cooperation Határon átnyúló Európai Uniós programokba. Ez a fejlesztési lehet ség azon települések számára adott, amelyek egy uniós országgal határosak és a határtól max. 60 km es sávban találhatók. Kissé élcel dve azt mondhatjuk,hogy azért preferálja az Unió ezen sáv intenzív fejlesztését mert el akarja takarítani a szemetet a kertek alól.

8 2 Úgy vélem fontos tudnunk, hogy hazánk felvételével ez a pénz továbbment a Schengen i határtérségbe, tehát Borsod - Abaúj - Zemplén,, Szabolcs - Szatmár Bereg és Hajdú Bihar megye területére. Sopronból hét évi szolgálat után Esztergomba vezetett utam, ahol ismét egy új dimenziójával ismerkedhettem meg a határvidék fejlesztési problémakörének. A városnak az elmúlt ötven évben szinte minden rosszat el kellett viselnie, amelyre egyáltalán gondolni lehet. Az érseki székhely a Magyar Róma korábban b nös klerikális városnak számított és alig-alig jutott fejlesztési lehet séghez vagy, ha mégis abban nem volt köszönet. Lásd a Bazilika mellé a déli Kanonok sor épületébe ipari üzemet, az északi épületbe (orosz) katonaságot telepítettek. A rendszerváltás után a helyzet itt is gyökeresen megváltozott, méghozzá Sopronhoz hasonlóan a PHARE program segítségével. Ma már valóság a megépült Mária Valéria híd, amelynek révén a város ismét határhelyzetbe került, újra összekapcsolta azt, ami összetartozik a Dunakanyar iker városát, Esztergomot és Párkányt. A hídon megindult a gépkocsi és gyalogosforgalom, ma már jól érzékelhet, hogy aligha tévedtek azok a közlekedési szakemberek, akik a f utcával megegyez en hét tízezer egységjárm napi forgalmat becsültek el re a hídon. Ugyanakkor azt is megjósolták, hogy a csatlakozás után ennek négyszeres növekedése várható, amelyet ez a m emlék jelleg híd már nem fog tudni elviselni. Szükségessé válik tehát egy új nagy kapacitású kombinált vasúti közúti híd megépítése egy új észak déli európai közlekedési folyosóhoz kapcsolódva. És most, a csatlakozás utáni évtizedben ismét rendkívül nagy változások várhatók a jelenleg határ-menti települések és térségek életében. A teljes nyugati és északi határ lényegében végleg megsz nik a több évszázada zárt kapuk ismét megnyílnak a világvége jelleg zsák települések kapcsolatokhoz jutnak saját és vonzáskörzetük mozgástere alapvet en megváltozik. Ezért megítélésem szerint - alapvet fontosságú, hogy településr l -településre, kistérségr l kistérségre elemezni kell a kapcsolatok várható változását, és javaslatokat kell tenni a meglév k javítására vagy újak létesítésére. Más szóval Össze kell kötni az elszakadt szálakat, össze kell sz ni a településhálózatot a határ- menti területeken, Szentgotthárdtól, Sopronon át, Sátoraljaújhelyig. Ez rendkívül aprólékos munkát és rengeteg helyismeretet, lokális információt igényel ezért, csak az önkormányzatok, civil szervezetek, a térségekben m köd tervez szervezetek bevonásával lehet elvégezni. A terv csak akkor lehet sikeres, ha a korábbi határ két oldalán lév térségek érdekeinek egyenrangú figyelembe vételével készül, megfelel egyeztetéssel a döntések lehet ség szerint konszenzussal történ meghozatalával történik. Ezért a kicsib l a nagy felé kell a tervezés rendszerét felépíteni érvényesítve a szubszidiaritás elveit. Ezután történhet a teljes határvidéket átfogó egységes terv kidolgozása, amelynek feladata az esetleges érdek - ütközések kiküszöbölése, a regionális és országos érdekek érvényesítése. Korábban a nyolcvanas években rendszeresen üléseztek a Határ-menti Albizottságok, ezek, vagy hasonlók megszervezése mindenképpen id szer lenne. Fontos feladat ezért az Európai Unió támogatását megnyerni, miután határon átnyúló hatású tervezésr l van szó, amely mindkét fél részére egyaránt hasznot jelenthet. Javaslom tehát miel bb megkezdeni a Határon átnyúló kistérségi fejlesztési tervek készítését. Eltávolodva kissé a határvidékt l, a problémát regionális szintre emelve, még érdekesebb a településhálózat és a hálózati kapcsolatok megváltozásának kérdése. Arra gondolok itt els sorban, hogy a magyar városhálózat a monarchia idejében kialakult logikus és jól m köd hierarchikus rendszere a vesztett háborúk és f ként Trianon után, teljes mértékben kényszer en átalakult, Az alapvet változást Bécs és Budapest egymást

9 3 kiegészít munkamegosztása, s t még a fejl dést generáló rivalizálása a vasfüggöny miatt - is teljes mértékben megsz nt. Budapest mellett szükségessé vált a hajdani regionális ellenpólusok helyett a határokon belüli központok létrehozására ill. meger sítésére. Ez volt annakidején az öt nagyváros koncepció lényege. Így fejlesztették ki régióközponttá Kassa helyett Miskolcot, Pozsony helyett Gy rt, Nagyvárad helyett Debrecent, Arad helyett Szegedet, végül Zágráb helyett pedig Pécset. A tipikusan redisztribuciós településfejlesztés e kényszer lépése fél évszázadra meghatározta a késleltetett magyar városfejl dést. Ennek az er ltetett koncepciónak jegyében került sor a megyék összevonására is (Borsod- Abaúj-Zemplén, Gy r-moson-sopron,.). Ezek a közigazgatási kényszerházasságok eredményeként létrejött kreált megyék mind a mai napig magukkal vonszolják az összevonásukból adódó ellentmondásokat és az ebb l fakadó települési térségi és személyes ellentéteket. Kérdezzék csak meg, hogy ezekben a megyékben vajon miért tartják annyira számon, hogy a közgy lés elnöke éppen gy ri vagy soproni, borsodi vagy zempléni, szabolcsi vagy beregi ember. Nem is beszélve arról, hogy Esztergomban hogyan vélekednek arról, hogy a megye nevében Komárom van el l, a megyeközpont meg éppen Tatabánya. Jelzem, a régióközpont pedig Székesfehérvár, ahova sem közvetlen f út, sem vasútvonal nem vezet Esztergomból. Bizonyára sokan tudnának hasonlókat mesélni azok közül, akik ma is ilyen összevont megyében élnek. Minden kormányzat iszapbirkózást folytat a közigazgatási reformmal kézzelfogható eredmény nélkül. Történelmi tapasztalatok tanulsága szerint bizton számíthat a kudarcra, a teljes sikertelenségre az, aki bármilyen okból (hazafias eszméit l vezérelve, puszta racionalitásból, vagy éppen ellenkez leg, netán ökológiai, ökonómiai szempontok szerint ), bármilyen módon,vagy, bármikor meg akarja változtatni, reformálni a magyar közigazgatási rendszert. Így volt ez Széchenyi István, Táncsics Mihály, Kossuth Lajos, Magyary Zoltán, Erdei Ferenc, Bibó István és "még sokan mások " esetében is. Köztudott, hogy a következ évtized Magyarország számára is szükségszer en a "régió építés" id szaka lesz, amely ráadásul egybeesik a már "ezer" éve esedékes és halaszthatatlan közigazgatási reform végrehajtásának megkezdésével. Több évtizedes terület és településtervez i munkám során az ország számos településén megfordultam, mint tervez, vagy mint a közigazgatásban tevékenyked f építész. Ezért a javaslatom, jórészt személyes tapasztalatokon alapul, de természetesen igyekeztem összehangolni a legújabb Európai Uniós követelményekkel. Meggy z désem, hogy Magyarországon a régióépítést a megyerendszer átalakításával kell kezdeni, de nem úgy, ahogy azt eddig a szakért k elképzelték, - vagyis a megyék számának csökkentésével, netán megszüntetésével, - hanem éppen ellenkez leg, annak növelésével vagyis kvázi a történelmi megyerendszer visszaállításával. Javaslatom lényege ezért nem más, mint A magyarországi történelmi megyerendszer, Európai Uniós reorganizációja, revitalizációja a régióépítés érdekében más szóval, hogy a régiók szervezése a lehet legnagyobb hatékonysággal történhessen. Ezen a helyen természetesen nincs mód a javaslat teljes részletességgel történ kifejtésére, de néhány legfontosabb indokát az alábbiakban megkísérlem összefoglalni: A Közigazgatási Kényszerházasságok felbontása. Köztudott,, hogy az ötvenes években kötött "közigazgatási kényszerházasságok" nem váltották be a hozzájuk f zött gazdasági reményeket, mára pedig egész egyszer en oka - fogyottá váltak.

10 4 Ezért - megítélésünk szerint - ezek megszüntetésével kell a közigazgatás újraszervezését kezdeni. Tehát Gy r - Moson - Sopron megye helyett Gy r megye, Moson megye, Sopron megye, vagy Borsod - Abaúj -Zemplén helyett Borsod megye, Abaúj megye, Zemplén megye, Szabolcs Szatmár - Bereg helyett Szabolcs megye, Szatmár megye, Bereg megye és így tovább. Miért van erre szükség? Könnyen belátható, hogy pl. a Közép Dunántúli Régióhoz sorolt Esztergom, amely Komárom (!) - Esztergom megyében van (ki tudja, miért van Komárom neve el l?) melynek, központja Tatabánya (!) és a régióközpontja Székesfehérvár (!) ahova közúton is legalább négy óra, vasúton pedig közel hat óra alatt lehet eljutni. Ugyanakkor Budapestt l mindössze negyven perc az átlagos eljutási id. Amennyiben Esztergom megye önálló lenne, szabadon választhatná a Központi régióhoz történ csatlakozást. De említhetjük Sopron példáját is, amely állandóan Szombathely felé gravitál és Gy rrel rivalizál. Az önállóvá váló "kis megyék" központjai visszakaphatnák valóságos térségi szervez szerepüket, pl.: Esztergom, Komárom, Mosonmagyaróvár, Balassagyarmat, Sátoraljaújhely, stb A javaslat lehet séget biztosít a tényleges regionális mozgások figyelembe vételére. Arra gondolunk itt, pl. a Közép Európa Északi Eurorégió központja Kassa, az Észak - magyarországi régió központja Miskolc, alközpontjai Eger, Encs, Sátoraljaújhely és más városok. Ráadásul ezen városok nagy része a jelenlegi határok mentén található és a történelmi vármegyék átnyúlnak ezeken a határokon. Ez kedvez lehet séget teremt a határon túlnyúló kistérségi együttm ködés er teljes intenzív fejlesztésére kiemelt Uniós források igénybevételével. Megszervezhet, pl. a határon átnyúló Hollóháza - Sátoraljaújhely - Sárospatak - T keterebes - Királyhelmec kistérség. De a nyugati végeken is, hasonló a helyzet, pl. a Sopron - Kismarton Bécsújhely Mikro - régióban. Tapasztalataim szerint a javaslatot kedvez en fogadnák a hajdani megyeszékhelyek, mert ez státuszuk elismerését identitásuk, érdek érvényesít képességük er sítését jelentené. A határon túlnyúló kistérségek újraszervezése, pedig a korábbi vonzás körzet bels m ködésének kiteljesedését eredményezné. A javaslat politikai fogadtatása megítélésem szerint kedvez lehet megfelel en el készített differenciált logikai, didaktikai tálalásban Miért lehet olcsóbb a javaslat? Mert a települések szabad választásán alapul, hogy önkormányzatot m ködtetnek, vagy kistérségit, és helyben, csak minimális létszámú kirendeltséget. Közigazgatási, jogi és pénzügyi értelemben csak a Régió rendelkezik teljes kör jogosítványokkal és apparátussal. Ebb l a törvényben meghatározott jogköröket és feladatokat oszthat le a kis megyei és kistérségi szintre. A rendszer lehet séget ad egyes feladatok részleges privatizációjára (PPP) els sorban KHT k, esetleg Bt k formájában. Hány régió kell Magyarországon? Ebben a kérdésben (is) rendkívül megoszlanak a vélemények. Elvben lehet egy régió is, a teljes ország területe, de ez összemossa az egyes országrészek közötti fejlettségi különbségeket, két nagy régió (K Ny) kérdés, hogy egy ilyen modell politikailag vállalható lenne e?

11 5 A három régiós Kelet Közép Nyugat, talán már igen, de az biztos, hogy ez a most kényszerek hatása alatt kialakított hét régiós modell messze a legrosszabb, mert az integráció helyett polarizál, dezintegrál. Ezért a kis megyékb l önkéntes alapon kényszerek nélkül alulról szervez d modell ajánlható. Hány kis megye legyen Magyarországon? Ez valamivel egyszer bb kérdésnek látszik, hiszen kell támpontot adnak hozzá a történelmi topográfiai térképek. Ezért most ezen a helyen azt mondhatjuk annyi kis megye állítható vissza amennyinek a történelem során földrajzilag, gazdaságilag kialakult és határai ma is fellelhet k és értelmezhet k, azonosíthatók és a térségben él k támogatását élvezi, létrehozását igénylik. De hagyjuk a múltat! Mit hoz vajon a jöv? F építész - településtervez ként nem szívesen bocsátkozom jóslásokba, de kivételesen,talán csak a konferencia és az estleges vita kedvéért megpróbálkozom vele, még akkor is, ha férfi létemre a világhír jósn Kasszandra sorsára jutok. Az el bbiekb l következ en azt gondolom, hogy az Uniós határok er teljesen átrajzolják a regionális központok kapcsolatrendszerét és munkamegosztását. Az autópálya program, a vasútfejlesztés révén lerövidülnek az eljutási id k, így Budapest jelenlegi országhatárokon belüli központi szerepe csökkenni fog. Az öt nagyváros, de még más középvárosok is Pl. Székesfehérvár, Kecskemét stb. akár lakó és munkahelyi alternatívát jelenthetnek a f városnak és az agglomeráció elszívó hatása továbbra is érvényesül. Ugyanakkor Budapest európai értelembe vett központi szerepe mindenképpen növekedni fog az Uniós intézmények és a külföldi állampolgárok betelepülése miatt is, igazi multinacionális világvárossá válik. Más a helyzet véleményem szerint a jelenlegi régió- központokkal, miután várhatóan versenyhelyzetbe kerülnek a jelenleg határon túli társaikkal. Komoly rivalizálás várható Gy r és Pozsony, Kassa és Miskolc esetében, míg Debrecen, Szeged és Pécs esetében ennek feler södése a közeljöv ben még nem várható. Ebb l következik, hogy célszer lenne el re átgondolni és egyeztetni a lehetséges regionális munkamegosztást a központok között annak érdekében, hogy az egyes ágazatok fejlesztése ne egymás hatását lerontva, hanem éppen ellenkez leg egymást er sítve valósuljanak meg. Ösztönözni kell a gazdasági szervezetek közötti együttm ködést, pl.: a Kassai és a Diósgy ri acélm között. A regionális együttm ködés azonban csak a térinformatikai rendszerek jelent s fejlesztése révén valósulhat meg, Tisztelt Konferencia! Az elmondottakat vitaindítónak szántam és remélem, hogy néhányan ezt komolyan is veszik és vitáznak is majd állításaimmal, és a vita el mozdítja talán a magyar településhálózat korszer sítését, haladását az Európai Uniós követelmények felé. Az út rögös de a nehézségek ellenére hiszek a fejl désben, mint ahogyan ezt egy t lem sokkal okosabb ember, Neumann János fogalmazta meg valamikor, és az így hangzott: a haladás ellen nincs orvosság Budapest, július 10. Sári István, Pesterzsébet f építésze

12 2. Konferencia anyagok

13 XIII. ORSZÁGOS F ÉPÍTÉSZI KONFERENCIA PROGRAMJA H A T Á R T A L A N U L A konferencia id pontja: augusztus Az el adások helyszíne: Nyugat-Magyarországi Egyetem Biotechnológiai Oktatási Központ Auditórium Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 2. földszint Szekcióülések: Nyugat-Magyarországi Egyetem Biotechnológiai Oktatási Központ Auditórium illetve tantermek I. emelet Ebéd (reggeli) helyszíne: Nyugat-Magyarországi Egyetem étterme Vár 2. Hova t ntek a határok? Elt ntek tényleg? A fizikaiak valóban. Nem számítva persze a sorompók helyén felállított behajtani tilos táblákat. És a tudatunkból? Ehhez még id kell. A határon áthajtva ösztönösen megállunk, körülnézünk: tényleg mehetünk? Lelki szemeink el tt még megjelennek a h t ládák alatt görnyed kétütem ek végeláthatatlan sora, még gyomrunk is emlékszik a szorításra a hátsó ülés alatt csempészett két csomag kávé miatt. Egyszer nemrég már elt nt a határ, igaz vele együtt az Öreg-Dunánk is, de a miértekre akkor nem is várhattunk választ. Négy éve hivatalosan is újra Európa földjét tapossuk. Tavaly év vége óta útlevelünket is otthon hagyhatjuk, de az uniós csillagok mintha errefelé haloványabban ragyognának. A határtalanság számos új kérdést vetett fel. Mit jelent egy település életében, ha néhány év alatt lakossága a külföldi bevándorlás következtében megduplázódik? Mi lesz azokkal a falvakkal, melyek gyakorlatilag Pozsony alvóvárosává válnak? Vajon mit hoz a térségnek a szívében épül tízezer f s kaszinóváros? Hova is tartozik az a település, aminek külterülete teljesen külföldi gazdák kezében van? Létezik-e tényleg határokon átnyúló, kölcsönös, emberi kapcsolatokon alapuló együttm ködés vagy a gazdaságpolitika irányít mindent? A választ talán csak a határ bármely oldalán álló szélkerekeket egyformán forgató határtalanul fújó szél ismeri.

XVIII. OR SZ ÁG O S FŐÉPÍTÉSZI. illeszkedés. Illeszkedés

XVIII. OR SZ ÁG O S FŐÉPÍTÉSZI. illeszkedés. Illeszkedés XVIII. OR SZ ÁG O S FŐÉPÍTÉSZI KON F E R E NC I A illeszkedés N a g y k ő r ö s 2 013 Illeszkedés Főszponzor szponzorok Dalmadi Imre Kapás Tibor Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítvány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 4. Támogatóink

TARTALOMJEGYZÉK. 4. Támogatóink TARTALOMJEGYZÉK 1. Konferencia anyagok 1.1. Részletes program 1.2. Előzetes írások 1.2.1. Berényi András: Feltételes módban 1.2.2. Sári István: Jövőkép, Imre nélkül?! 1.2.3. Sáros László György DLA: Cukordomb

Részletesebben

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05.

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05. I V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. MÁRCIUS 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA SZENTGOTTHÁRDON JÁRT AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETE NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS A

Részletesebben

Gotthárdi SCHMITT PÁL A SZLOVÉNEKNÉL. HAZAÉRKEZETT AZ ELS OPEL Az els Astra 1992. március 13-án gördült le az Opel szentgotthárdi

Gotthárdi SCHMITT PÁL A SZLOVÉNEKNÉL. HAZAÉRKEZETT AZ ELS OPEL Az els Astra 1992. március 13-án gördült le az Opel szentgotthárdi MINDEN SZENTGOTTHÁRDI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN HÚSVÉTI CSALÁDI AJÁNLAT Ajánlatunk a 19. oldalon SZENTGOTTHÁRD LAKOSSÁGÁNAK FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA VI. ÉVFOLYAM 3.

Részletesebben

HEILIGENKREUZ 100 MÉTERES SZÖRNYE

HEILIGENKREUZ 100 MÉTERES SZÖRNYE I II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS 3. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre

Részletesebben

NAGYDOBRA VERTÉK... EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS

NAGYDOBRA VERTÉK... EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS I II. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 4. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre

Részletesebben

EZÚTTAL 300 MILLIÓS PÁLYÁZATI FORRÁSTÓL ESETT EL SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE: A VÁROS-REHABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT UTÁN MOST A HELYI ISKOLÁK A VESZTESEK

EZÚTTAL 300 MILLIÓS PÁLYÁZATI FORRÁSTÓL ESETT EL SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE: A VÁROS-REHABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT UTÁN MOST A HELYI ISKOLÁK A VESZTESEK V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM I INGYENES KIADVÁNY MINDEN SZENTGOTTHÁRDI LAKOSNAK INGYENES! VÁSÁRLÁS, SZOLGÁLTATÁSOK, ÉTEL-ITAL FOGYASZTÁS KEDVEZMÉNYEKKEL! Kártyaigénylésért, elfogadóhelyek listájáért, igénybevehet

Részletesebben

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ?

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ? I V. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. OKTÓBER 28. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA KOSZORÚZÁSSAL ÉS ÜNNEPI M SORRAL EMLÉKEZTEK MEG AZ '56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁRÓL

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 4. Támogatóink 68

TARTALOMJEGYZÉK. 4. Támogatóink 68 TARTALOMJEGYZÉK 1. Konferencia anyagok 1.1. Részletes program 3 1.2. Elõzetes írások 1.2.1. Berényi András: Jegyzõkönyv 6 1.2.2. Nagy Ervin: Szakmai program 11 1.2.3. Sári István: Nekem a Balaton (volt)

Részletesebben

NEMZETKÖZI FOGYASZTÓ- VÉDELMI EGYÜTTM KÖDÉS

NEMZETKÖZI FOGYASZTÓ- VÉDELMI EGYÜTTM KÖDÉS I V. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2010. NOVEMBER 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA A KONZULÁTUSON ÍRTÁK ALÁ A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK EGYÜTTM KÖDÉSI SZERZ DÉSÉT NEMZETKÖZI

Részletesebben

ID KÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK VISEGRÁDON 2012. MÁJUS 6-ÁN

ID KÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK VISEGRÁDON 2012. MÁJUS 6-ÁN XXVIII. évfolyam 4. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2012. április ID KÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK VISEGRÁDON 2012. MÁJUS 6-ÁN Városunkban a választói névjegyzékben 1474 választópolgár szerepel,

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS. Iktatószám: 336-12/2005. Helyszín: Városháza, Nagyterem. Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV. Dr.

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS. Iktatószám: 336-12/2005. Helyszín: Városháza, Nagyterem. Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV. Dr. 1 Iktatószám: 336-12/2005. Tárgy: 2005. november 24- Helyszín: Városháza, Nagyterem - Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV ALÁÍRÁSA MEGJEGYZÉS Dr. Ipkovich György Csermelyi András Feiszt György Abajkovics Péter

Részletesebben

LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A SZÜLETÉS HETE

LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A SZÜLETÉS HETE I II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. JÚNIUS 5. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ BESZÁMOLÓ A VIDÉK FEJLESZTÉSÉNEK TITKA, A SIKERES VIDÉKI TÉRSÉGEK ÉS TELEPÜLÉSEK NYUGAT-MAGYARORSZÁGON CÍMŰ KONFERENCIÁRÓL BAJ GABRIELLA

BESZÁMOLÓ BESZÁMOLÓ A VIDÉK FEJLESZTÉSÉNEK TITKA, A SIKERES VIDÉKI TÉRSÉGEK ÉS TELEPÜLÉSEK NYUGAT-MAGYARORSZÁGON CÍMŰ KONFERENCIÁRÓL BAJ GABRIELLA Tér és Társadalom XXIII. évf. 2009 1: 237-251 BESZÁMOLÓ BESZÁMOLÓ A VIDÉK FEJLESZTÉSÉNEK TITKA, A SIKERES VIDÉKI TÉRSÉGEK ÉS TELEPÜLÉSEK NYUGAT-MAGYARORSZÁGON CÍMŰ KONFERENCIÁRÓL (Győr, 2009. április 27-28.)

Részletesebben

TÖBBEN MEGSZÍVTÁK GAZDÁLKODJ OKOSAN! KÖZÉLETI VISSZATEKINT GOTTHÁRD NAPJA HÍREK, KÖZÉLET

TÖBBEN MEGSZÍVTÁK GAZDÁLKODJ OKOSAN! KÖZÉLETI VISSZATEKINT GOTTHÁRD NAPJA HÍREK, KÖZÉLET MINDEN SZENTGOTTHÁI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN SZENTGOT THÁ LAKOSSÁGÁNAK FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2013. MÁJUS 30. SZENTGOTTHÁ AZ ELS ENERGIAVÁROS

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 5. szám 2013. május Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA Jékely Zoltán: BARNA, MÉLY SZEMEK Néztek szemembe, barna, mély szemek, de mindegyikb l Anyám

Részletesebben

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a

Részletesebben

KÖZÉLETI VISSZATEKINT TOJÁSGY JT VERSENY GOTTHÁRD NAPJA PROGRAMAJÁNLÓ 10% HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK

KÖZÉLETI VISSZATEKINT TOJÁSGY JT VERSENY GOTTHÁRD NAPJA PROGRAMAJÁNLÓ 10% HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK MINDEN SZENTGOTTHÁRDI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN SZENTGOT THÁRD LAKOSSÁGÁNAK FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA LISTAVEZET B L SZÓSZÓLÓ VIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2014. MÁJUS 29.

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája Lellei ú ság XVIII. évfolyam, 12 szám. 2009. december Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Tisztelt Balatonlelleiek! Ismét eltelt egy év. Az utolsó hónap, a decem ber figyelmeztet, hogy eljött

Részletesebben

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA 1 2010. december 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 5 2. HELYZETELEMZÉS: A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 6 2.1 Általános demográfiai

Részletesebben

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN I V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. JÚLIUS 1. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA A KORABELI NAPILAPOK SZERINT JÚNIUS 4-ÉN MEGÁLLT A NEMZET SZÍVVERÉSE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS

Részletesebben

A HATÁR MENTI TERÜLETEK JELLEGZETESSÉGEINEK ÁTALAKULÁSA A 20. SZÁZAD VÉGI NYUGAT-MAGYARORSZÁGON

A HATÁR MENTI TERÜLETEK JELLEGZETESSÉGEINEK ÁTALAKULÁSA A 20. SZÁZAD VÉGI NYUGAT-MAGYARORSZÁGON Tér és Társadalom 15. évf. 2001/2. 107-129. p. Tér és Társadalom XV. évf. 2001 2: 107-130 A HATÁR MENTI TERÜLETEK JELLEGZETESSÉGEINEK ÁTALAKULÁSA A 20. SZÁZAD VÉGI NYUGAT-MAGYARORSZÁGON (The Transformation

Részletesebben

PÉCELI HÍREK. Családi nap a szeretet jegyében! Magyar Rózsa dalénekes és Szöllősi Ferenc polgármester Cikk a 14 15. oldalon

PÉCELI HÍREK. Családi nap a szeretet jegyében! Magyar Rózsa dalénekes és Szöllősi Ferenc polgármester Cikk a 14 15. oldalon PÉCELI HÍREK Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVI. évfolyam 7. szám. 2013. július 10. Családi nap a szeretet jegyében! Magyar Rózsa dalénekes és Szöllősi Ferenc polgármester Cikk a 14 15. oldalon

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek regionális kutatási periodikus kiadvány, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az MTA Regionális Kutatások Központja,

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Az alábbi programokra várjuk Visegrád város lakóit szeptember 13 14-én. 2008. szeptember 13.

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Az alábbi programokra várjuk Visegrád város lakóit szeptember 13 14-én. 2008. szeptember 13. Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Az alábbi programokra várjuk Visegrád város lakóit szeptember 13 14-én 2008. szeptember 13., szombat 11.00

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK SCIENTIFIC JOURNAL OF SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK SCIENTIFIC JOURNAL OF SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK SCIENTIFIC JOURNAL OF SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES A Nyíregyházi F iskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara, a Kultúrdiplomáciai és Civilizációs Kutatások

Részletesebben

ANDANTE SLÁGEREKKEL! Mindegy, mit dob a gép?

ANDANTE SLÁGEREKKEL! Mindegy, mit dob a gép? I V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 29. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66 www.andanterestaurant.hu ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT ANDANTE SLÁGEREKKEL!

Részletesebben

Május 2.: ANYÁK NAPJA!

Május 2.: ANYÁK NAPJA! XXVI. évfolyam 4. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. április Május 2.: ANYÁK NAPJA! Jékely Zoltán: A HOSSZÚ TÉL UTÁN Látod, apám, hosszabbodik a Nap! A szép piros kakas mind magasabbra lépeget

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉTÔL A TERVEZHETÔ JÖVÔ LEHETÔSÉGÉIG

AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉTÔL A TERVEZHETÔ JÖVÔ LEHETÔSÉGÉIG OROSZ BÁLINT osztályvezetô, VÁTI Kutatási és Mûemléki Iroda AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉTÔL A TERVEZHETÔ JÖVÔ LEHETÔSÉGÉIG A mai magyar mûemlékállomány több mint 10 000 objektumból áll, településeink

Részletesebben