A fiatalok e, s. a szexualita, s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fiatalok e, s. a szexualita, s"

Átírás

1 A fiatalok e, s a szexualita, s 26

2 Vajon az információrobbanás és a fo gyasz tási ôrület korában hogyan változ tak meg a fia ta lok szexuális szokásai? Igaz-e, hogy a szex ugyan olyan fogyasz tási cikké változott, mint az alkohol és egyéb drogok? A Heim Pál Gyermek kór ház Faludi utcai Mentálhigiéniai Központ jában Fohn Márta, Zibolen Ágnes és Rig ler Ilona gyermek- és felnôttpszichiáte rek kel, valamint Üveges Tamás szociális munkással beszélgettünk. Zibolen Ágnes: Szerintem óriási probléma, hogy ma a kamaszok körében feje tetejére állt az értékrend. Alig létezik udvarlás, kapcsolatépítés, és háttérbe szorult a közös élmények keresése, az érzelmi ráhangolódás. A szex a vagányság, a kivagyiság mércéje lett. A megfogható bizonyítéka annak, hogy valaki vagyok. Ahogy régebben a dohányzás volt a menô, vagy az, hogy az illetô részegre itta magát és hányt a buszon, ma ez a droggal és a szexszel párosul. Azt nem állítom, hogy éves gyerekek körében a drog fogyasztás általános lenne, de azt igen, hogy a szexuális életet nagyon-nagyon sokan már ilyenkor elkezdik. Bele kell ugrani, mert ez az esemény és a dicsôség. Rigler Ilona: Ha egy hetedikes-nyolcadikos kamasznak nincs partnere, akkor azt ha zudja, hogy van, mert ciki, ha nincs. És lehetôleg minél hamarabb ágyba is mennek. A éves fiatalok még itt, a rendelôben is pironkodva vallják be, ha nincs kapcsolatuk, mert az bizony igen-igen szégyenletes. Ahogy régen a lassabban érô 14 éves lányok azt hantázták, hogy már menstruálnak, úgy ma a kapcsolatot hazudják. Arra, hogy ezek menynyire kapcsolatok a szó valódi és hagyo mányos értelmében, arról Ági már beszélt. Üveges Tamás: Egyetértek mindezzel, de azért hadd mondjam el: két évvel ezelôtt, aztán nemrég újból jártunk ugyanabban az iskolában, hogy a szexualitás pszichológiai oldalairól beszélgessünk a gyerekekkel. A pedagógusok kérésére mentünk oda, amit én nagyon pozitív dolognak tartok. Az ötödikhatodikosokkal, illetve a hetedik-nyolcadi kosokkal, ezen belül a fiúkkal és a lányokkal külön találkoztunk. El kell mondanom, hogy egy részt a gyerekek szívesen kérdeztek, más részt olyan kérdéseket tettek fel nekünk, amelyekbôl látszik, hogy gondolkodnak a dol gokon. Voltak ezek között meglepô kérdések is, például hogy mi van akkor, ha egy férfit elcsábít, és arra használ egy nô, hogy teherbe essen?. Azt azért hozzá kell tennem, hogy ez egy az átlagosnál színvonalasabb, kiemelt iskola volt, ahol egyrészt a tanárok foglalkoznak azzal, hogy ebben a témában is segítsék a gyerekeket, másrészt a szülôk is jobban odafigyelnek rájuk. Szóval, ez egy más csoport, mint akik valamilyen probléma miatt ide kerülnek a rendelôbe. Önök szerint melyek azok a változások a körülöttünk lévô világban, amelyek ide 27

3 vezettek: hogy a pozitív önértékeléshez korai, sokszor érzelem nélküli szexre van szükség? Rigler Ilona: Nagyon felgyorsult a világ. A várakozás, annak lehetôsége, hogy nem kaphatunk meg azonnal valamit, hanem várnunk, vágya koz nunk kell rá, nagyon kiment a divatból. Hogy egy teljesen hétköznapi példát mond jak: az öt éves gyerektôl a nagymama korúig min denki hordja magával a cumisüveget, úton útfélen iszik, operában, isko lában, bárhol, bár mikor, mert ma már nem tudunk várni. Fohn Márta: Szerintem az akceleráció egy nagyon fontos dolog. A fiatalok sokkal hamarabb érnek, mint régebben, de ez az érés nem egyenletes. Érzelmi érésük sokkal lassúbb, mint a biológiai. Érzelmi életük, önér tékelésük nagyon elmarad biológiai fejlettségük tôl, és tapasztalatszerzésre sincs idô. Ráadásul a drogok nagyon felerôsítik az ösztönöket, az azonnali kielégítés igényét. Ugyanakkor az akceleráció azt is jelenti, hogy kontrollálatlanul magukra döntenek olyan informá ciókat, amelyekkel valójában még nem tud nak mit kezdeni, mert éretlenek és tapasz talatlanok hozzá. A pornóra gondolok. Filmekre, internetrôl letölthetô szörnyû dolgok ra. És ez a pornó beszélgetéseik, társalgásaik fontos témája. Zibolen Ágnes: Így van. Engem nagyon meg rendített, amikor elôször szembesültem azzal, hogy például bárki által elérhetô te levíziós csatornákon a szexualitásnak milyen naturalisztikus oldalait lehet látni. A gyerekek látják, hogy mi mindent és hogyan lehet csinálni, miközben valójában az egészrôl nem tudnak semmit, és személyiségük is teljesen éretlen. Fantáziálnak, azt gondolják, hogy az a nagy dolog, ha valaki képes ilyenekre. Az a képzetük támad, hogy az emberi test csupán egy tárgy, tárgy a másik ember teste, és tárgy a sajátja is. Valahogy tárgyiasult az értékrend, a megszerzés, ugyanakkor az érzelmek fontossága háttérbe szorult. Ma a gyerekek nem visznek pornólapokat az iskolába, és nem a pad alatt nézegetik ôket, hanem az internetes közösségi oldalakon azon nal megosztják egymással ezeket a cso dákat, tehát az információk átadása is nagyon felgyorsult. Freud után szabadon úgy fogalmaznék, hogy polimorf, amorf szexuális fan táziával rendelkeznek, aztán megrekednek azon a szinten. Az élmény ugyanis felerôsödik a fejükben, de közben az információk rendezetlen kuszasága megmarad. Szerintem a mai gyerekek többsége nagyon nehéz helyzetben van. Sem a szülôknek, sem a tanároknak nincs idejük arra, hogy fog lalkozzanak velük, hogy megadják számuk ra az igazi önértékelés kialakulásához szükséges visszajelzéseket, ezért gyakran csak a korai szex árán tudják igazolni, hogy ôk valakik. Elôfordult, hogy egy fiatalt az öngyilkossági gondolatig elvitt az, hogy a Face bookon egy napig nem jelezték vissza, hogy ô kapcsolatban van, pedig szerinte már 24 órája abban volt. Egyik oldalon tehát megtaláljuk az önigazolás keresésének ezt a döb benetes módját, az én nem vagyok fontos, hogyan lehetnék az kérdést, a másik ol 28

4 dalon pedig azzal találkozunk, hogy ugyanúgy arra vágynak, hogy szeressék ôket, és hogy szerethessenek valakit, mint a régebbi generációk tagjai. Ôk is tudnak szerelmesek lenni, szerelmi bánatban szenvedni. Fohn Márta: Amellett, hogy a szexuális információk feldolgozására nincs lehetôség, azt látjuk, hogy a szülôk gyakran semmilyen szinten nem készítik fel erre a gyerekeiket. Találkoztam például sok olyan lánnyal, akikkel még a menstruációról sem beszélgetett a mamájuk, akik eldugták a véres bugyijukat, és kétségbeesve próbáltak segítséget találni, mert azt hitték, betegek. És találkoztam nem egy olyan esettel, hogy amikor a lány terhes lett, anyjával ámokfutásba kezdtek az esemény utáni pirula megszerzéséért. Az egész olyan rémületes történetté vált, hogy nemigen számíthatunk arra, hogy ezek a lányok normális szexuális életet tudnak majd élni. Rigler Ilona: Gyakran a szülôk azért nem beszélgetnek ilyesmikrôl a gyerekeikkel, mert azt gondolják, hogy még korai. Hogy egy 9-10 éves gyerek még kicsi. Pedig muszáj lenne, mert mire észbe kapnak, addigra a gyerekek feje már tele van mindenféle butasággal. És a jól elraktározott téves információkat már alig lehet korrigálni. A gyerekek azt hiszik el, amit elôször hallanak. Az anya szinte hiába mondja, hogy három gyereket szültem, hidd el, egyik sem a köldökömön jött ki. A gyerek nem hiszi el. Üveges Tamás: Az elmondottaknak részben ellenére, részben azok következtében mi abban a bizonyos iskolában sok, a szexu 29

5 alitást érintô szorongással és félelemmel talá l koztunk. Kiderült például, hogy a fiúk számá ra probléma, hogy hogyan kell udvarolni, melyek a kapcsolatépítés lépcsôfokai. Nem tudnak errôl szinte semmit. Most virágot vigyek? Vagy verset írjak? Zibolen Ágnes: Én fontosnak tartom, hogy régen voltak úgymond elôhuzalozott élet szakaszok. Amikor például valaki elérte a éves kort, el kellett indulnia afelé, hogy családot alapítson és tartson fenn. A felnôtt élet elérése egy inspiráló cél volt. Voltak tehát célok, és a célok elérésének volt jutalma. Ma ez nagyon visszaszorult. Gyakran egy 30 éves fiatal ugyanolyan gyerekstátuszban van, mintha 8 éves lenne, mert sokáig tanul, mert nem tud elhelyezkedni stb. A gyerekekre való oda nem figyelés egyik következménye az elvárá sok hiánya. A gyerekek egyszerûen nem nô nek fel. Természetesen vannak olyan családok, amelyekben meg túlzott elvárásokat támasztanak, mert a szülôk úgy érzik, hogy a gyerek a riasztó világ kihívásainak csak így tud majd megfelelni. Ennek is lehetnek pszicho lógiai következményei, csak persze mások. Mi a helyzet a nem kívánt terhességtôl vagy a fertôzésektôl AIDS, hepatitisz, nemi betegségek való félelemmel? Az ezektôl való szorongás nem lengi körül ezt a gátlástalanságot? Fohn Márta: Szerintem nem. Ösztönszerûen cselekszenek, csak az itt és most a fontos. Rigler Ilona: Azt viszont nagyon jól tudják, hogy milyen terhességi tesztet kell vásárolni, és hogy sürgôsen nôgyógyászhoz kell menni. Zibolen Ágnes: Nagyon érdekes, hogy ha a bajban a lányok nem ismerôshöz, hanem any jukhoz fordulnak, gyakran azt látjuk, hogy az anya letolja a lányát, majd segít, és utána nem történik semmi. Nem beszélik meg, hogy ez miért történhetett meg, és nem beszélik meg a hogyan tovább -ot sem. Még annyira sem, hogy a mama fogamzásgátló tab letta szedését javasolná a lányának. Nemrégen hallottam egy amerikai felmérés eredményét, amely szerint ha egy fiatalnak 16 éves kora elôtt már több mint 6 szexuális part nere volt, akkor 25 százalékkal nagyobb esélye van arra, hogy késôbb valamilyen humán papilloma vírus okozta rákja, szájüregi-, gége- vagy méhnyakrákja legyen. Fontos tehát a felvilágosítás is, hiszen a HPV bizonyos fajtái ellen már létezik oltás. Üveges Tamás: A fertôzésektôl vagy a terhességtôl való félelemmel nemigen találkozunk. A kamaszokban nagyon erôs az ún. sérthetetlenségi attitûd, vagyis az engem nem érhet baj illúziója. Mindenkivel min denféle elôfordulhat, de velem aztán nem. Találkoznak-e a rendelôben ennek a fajta feltehetôen gyakran örömtelen szexnek a következményeivel? Kap cso la ti zavarokkal, frigiditással, impotenciá val? Fohn Márta: Arra a kérdésre, hogy miért jó a szex, a kamaszok gyakran úgy válaszolnak, hogy azért, mert mindenki csinálja, és aki nem, azt kiközösítik. Nem beszélnek sem örömrôl, sem boldogságról, sem intimitásról. 30

6 Rigler Ilona: Ami az érzelmeket illeti: leg inkább azzal találkozunk, hogy a szex azért jó, mert tiltott, mert valójában nem volna szabad. A közös élményt leginkább a szabályok áthágása jelenti. Zibolen Ágnes: Biztosan vannak és lesznek problémáik, de azt nem tudjuk, hogy ez a fiatalok hány százalékát érinti. Nem tudjuk, hogy az az aranyos és kedves kis kamaszlány, aki bután belemegy abba, hogy megvegye a fiút (és saját önigazolását) azzal, hogy idejekorán lefekszik vele, 5 vagy 10 év múlva sérült lesz-e szexualitását vagy ér zelmi életét tekintve. De visszafelé vannak ismereteink: a mostani, húszas-harmincas éveik ben lévô, borderline személyiség-szervezô désû, vagy gátlástalanul kapcsolatot kötô, majd azt ugyanolyan sebességgel szétverô fiatal nôk szinte mindegyikének volt olyan, na gyon korai szexuális kapcsolata, amellyel akkor saját fontosságérzetét vásárolta meg. A páciensekkel beszélgetve találkozunk olyan nal is, akit ha megkérdezünk, szokott-e lenni orgazmusa, olyan sebességgel vágja rá hogy hát persze, hogy pontosan tudjuk: sosem volt. És most mondok egy furcsa dolgot. Ma nagyon divatosak a vámpír-történetek. A kamaszok egyrészt az extrémitást keresik, másrészt ezek a vámpírfilmek romantikusak, szerelemrôl, küzdésrôl, megszerzésrôl szólnak. Igaz, hogy véres mázzal és riadalommal vannak leöntve, de népszerûségük azt jelzi, hogy óriási igény alakult ki az érzelmek és a romantika iránt. Ebbôl pedig az következik, hogy elôbb-utóbb normalizálódni fog ez a világ. Szerintem a vámpírok népszerûsége ma egy próbálkozás a normalizálódás irá nyá ba. Bakos Júlia BELLUNE PLIVA ciproteron-acetát/etinilösztradiol - aknés panaszok esetén - minimális, de biztonságos mennyiségű hormon tartalom Minőségi fogamzásgátlók elérhető áron. Megfelelnek a magyar hölgyek elvárásainak. 31