Ismertesse meg muzeológus és közművelődésben dolgozó érdeklődő kollégáival az évi CXL. törvény nyilvános könyvtári ellátásra vonatkozó részét!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ismertesse meg muzeológus és közművelődésben dolgozó érdeklődő kollégáival az 1997. évi CXL. törvény nyilvános könyvtári ellátásra vonatkozó részét!"

Átírás

1 1. Tétel Ismertesse meg muzeológus és közművelődésben dolgozó érdeklődő kollégáival az évi CXL. törvény nyilvános könyvtári ellátásra vonatkozó részét! 1. Az évi CXL. törvény nyilvános könyvtári ellátásra vonatkozó részének előzményei; kialakulásának körülményei a kilencvenes években 2. Az évi CXL. törvény nyilvános könyvtári ellátásra vonatkozó részének hatálya, fogalmai (könyvtár, könyvtári szakember, könyvtári dokumentum stb.) 3. Az évi CXL. törvény nyilvános könyvtári ellátásra vonatkozó részének fontosabb megállapításai 4. Az évi CXL. törvény könyvtári vonatkozású követő jogszabályai 1. Rendszerváltást követő évek ( ) Könyvtári rendszer széthullása szakszervezeti hálózat széthullása, megszűnés, beolvadás,, bizonytalan ágazati irányítás, OSZK Könyvtártudományi Központ-koordináló tevékenysége megszűnt megszűnt a szakfelügyelet, önkormányzati törvény 1990.LXV tv. A könyvtárak fenntartása nem kötelező feladat, önkormányzati törvény XX tv. Könyvtári szolgálat fenntartása kötelező nincs mellérendelve forrás, államháztartási reform - állami tehervállalás csökkentése. Hogyan tovább? Mecenatúra-nem igazán működik, pályázatok eseti támogatások, térítéses szolgáltatások? o bérbeadás, o más funkciók felvállalása, feladatfinanszírozás? rendszerben működés? szolgáltatások kiszélesítése. Közkönyvtárak funkcióváltása könyvtáros könyvtárából használó központú szolgáltatás szervezés. új igények új felhasználói kör, szociális funkció erősödés, közösségi szintér szerep, minőség kérdése, új ismerethordozó számítógép, 1.

2 1. Tétel gépesítés, elektronikus könyvtár, virtuális könyvtár. SWOT analízis a rendszerváltás előtti könyvtárügyről A könyvtárügy erőssége: a könyvtári fejlesztések (irányelvek, normatívák) a nyugat európai és skandináv mintákat követték, a hálózatok következtében az együttműködés ismert forma volt, széleskörű szolgáltatás, jelentős, átfogó gyűjtemények, Európában meglévő szolgáltatások Magyarországon is jelen voltak (zenei, vakok és hangos könyv), elkötelezett, hivatását szerető könyvtáros. A könyvtárügy gyengesége: a társadalomban múlt századi könyvtárkép él, a fejlesztésekben nem jelent meg a könyvtár, elavult volt a jogi szabályozás, az ideológiai alapok szervezett hálózat szétesése maradékelvű finanszírozás mellett nincs lehetőség innovatív fejlesztésre, gyenge a könyvtárosi érdekérvényesítés, hiányos szakmai ismeret. Veszélyek: az Európában megjelenő új könyvtár-informatikai trendek érintetlenül hagyják az országot, a könyvtári terület nem kerül be a hazai fejlesztendő területek közé, az információs társadalom kihívásai nem érintik a könyvtárakat, nem a könyvtár lesz az információ gyűjtő és szolgáltató hely, a könyvtár az információs társadalom megvalósítandó feladatai miatt a hazai fejlesztések egyik kulcsintézményévé válik, a jogi keretek korszerűsítése és a telematikai fejlesztések következtében az élvonalba kerül, a könyvtár kormányzati szinten is az információs társadalom alapintézményévé válik. Stratégiai fejlesztési terv a könyvtárügy átalakítására A könyvtárügy jövőképe: az információs társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény a könyvtár. 2.

3 1. Tétel A könyvtárügy átfogó célja (küldetése) a könyvtári rendszert alkalmassá kell tenni a hazai és nemzetközi információhoz és tudásanyaghoz történő szabad hozzáférés biztosításával, oktatás különböző szintjeiben részt vevők segítése, az egész életen át tartó tanulás támogatása, szabadidő hasznos eltöltésének segítése, digitális írástudás segítése. 2. A törvény hatálya 5. (1) E törvény hatálya kiterjed: a) a kulturális örökségünkkel foglalkozó szervezetek tevékenységére, személyre és szervezetre, b) a könyvtári dokumentumokra, a könyvtárhasználókra, a nyilvános könyvtárakra, azok fenntartóira, alkalmazottaira és a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatóira, c) a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre, a közösségi színterek, közművelődési intézmények fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira. (2) A könyvtári dokumentumok védelmével és nyilvántartásával kapcsolatosan e törvény hatálya kiterjed azokra a nem nyilvános könyvtárakra is, amelyeknek állománya a nemzeti és egyetemes kulturális örökség része. (3) A könyvtári tevékenységről és a könyvtári alkalmazottakról szóló szabályok vonatkoznak a nem nyilvános könyvtárakra is. (4) A és 99. -okban foglaltak kivételével e törvény hatálya nem terjed ki a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) hatálya alá tartozó iratokra, szervekre és személyekre. Nem terjed ki továbbá - viszonosság esetén - a diplomáciai mentességet élvező külföldi állampolgárok tulajdonában levő, külföldről behozott kulturális javakra. (5)-(6) 6. Az e törvény alkalmazásában szereplő fogalmakat a törvény 1. számú melléklete tartalmazza. 6/A. A muzeális intézmények, a nyilvános könyvtárak és a könyvtári tevékenység, valamint a közművelődési intézmények tevékenységének ágazati irányítását a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el. E feladatának ellátásában - közreműködőként - szakfelügyelői és szakmai testületeket működtethet. Hatálybalépés 96. (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel január 1-jén lép hatályba. (2) A törvény II. része, a Btk. módosításáról rendelkező a, a polgári perrendtartás módosításáról szóló a és a 2. számú melléklete július 1-jén 3.

4 1. Tétel lép hatályba, e rendelkezéseket a hatálybalépés után indított eljárásokra kell alkalmazni. (3) A törvény 92. -a (5) bekezdésének b) pontja január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A törvény 94. -ának (4)-(6) bekezdése január 1-jén lép hatályba. Fogalmak: f) Könyvtár: az e törvényben meghatározott könyvtári dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát biztosító szervezet. g) Könyvtárhasználati jog: a könyvtárak szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó jog. h) Könyvtárhasználó: a könyvtár szolgáltatásait igénybe vevő személy vagy szervezet. i) Könyvtári dokumentum: a könyvtár által állományba vett, alap- és kiegészítő feladatai ellátásához szükséges tudományos, oktatási, művészeti, közművelődési vagy történeti értékű könyv, időszaki kiadvány, egyéb kiadvány, illetőleg minden szöveg-, kép-, adat- és hangrögzítés, beleértve a könyvtár állományába vett elektronikus dokumentumot is, kivéve az Ltv. hatálya alá tartozó, irattári jellegű levéltári anyagnak minősülő dokumentumot. j) Könyvtári dokumentum feltárása: az a folyamat, amelyben a könyvtári dokumentumokat a bennük lévő tartalmi és az őket jellemző formai jegyek alapján nyilvántartják, annak érdekében, hogy a könyvtárhasználó minél több szempont szerint tájékozódhasson a gyűjteményben. k) Könyvtári gyűjtemény: a könyvtár tervszerűen fejlesztett, rendezett, feltárt állománya. l) Könyvtári szakember: a könyvtáros, a könyvtári informatikus, a könyvtári aszszisztens, a segédkönyvtáros továbbá a könyvtári feladatok ellátásához szükséges más felső- vagy középfokú végzettséggel rendelkező személy. A könyvtáros felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakember. m) Könyvtárközi dokumentumellátás: - a dokumentumok lelőhelyének nyilvántartása és adatszolgáltatás a nyilvántartásból az igénylők részére, - a könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatása függetlenül attól, hogy a dokumentum milyen formában és módon kerül az igénylőhöz, - a könyvtárak gyűjteményéből kivont dokumentumok hasznosítása a könyvtári rendszer számára. n) Könyvtárközi kölcsönzés: valamely dokumentum szolgáltatása egyik könyvtárból a másikba, beleértve az eredeti dokumentum kölcsönzését, a másolatok szolgáltatását, valamint a könyvtárközi dokumentumszolgáltatásra vonatkozó kérések közvetítését is. 4.

5 1. Tétel o) Közgyűjtemény: az állam, a helyi önkormányzat, valamint az országos kisebbségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány tulajdonában (fenntartásában) működő, vagy általuk alapított könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép-, illetve hangarchívumok. 3. A nyilvános könyvtár alapkövetelményei: 54. mindenki által használható és megközelíthető, könyvtári szakembert alkalmaz, rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel, rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva, helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek, statisztikai adatokat szolgáltat, ellátja az bekezdésében felsorolt alapfeladatokat. A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 55. a fenntartó által kiadott alapító okiratban és szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi, gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében, a fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat. A könyvtárhasználók jogai 56.. a könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére, ingyenesen veheti igénybe a következő alapszolgáltatásokat: o könyvtárlátogatás, o a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek használata, o információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. A többi szolgáltatás beiratkozáshoz kötött, ingyenes a nyomtatott dokumentumok kölcsönzése, kedvezmény: 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól, pedagógusok és diákok kedvezményezettek, könyvtárhasználati szabályzat. 5.

6 1. Tétel A nyilvános könyvtári ellátás működésének feltételei 59. A miniszter a nyilvános könyvtári ellátás érdekében országos dokumentumellátási rendszert alakít ki, amely magában foglalja: könyvtárközi dokumentumellátást, könyvtári dokumentumok lelőhelynyilvántartását, könyvtárak gyűjteményéből kivont dokumentumok hasznosítását a könyvtári rendszer számára, sajtótermékekből országosan 6 kötelespld biztosítása a könyvtári rendszer számára, kép és hangrögzítés országos nyilvántartási rendszer Magyar Filmintézet, Magyar Rádió, Magyar Televízió Duna Televízió és az évi.i.sz tv. szerinti műsorszolgáltatást nyújtó szervezetek által gyűjtött és őrzött dokumentumokról, Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár (audiovizuális, multimédia, elektronikus dokumentumok) szolgáltató központ kialakítása. A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetését és fejlesztését segítő központi szolgáltatások 60. az országos könyvtári informatikai hálózat fejlesztése és tartalmi feltöltése, Magyarországon keletkezett sajtótermékek kötelespéldány-szolgáltatáson alapuló teljes körű gyűjtése, egyéb Mo-on keletkezett dokumentumok, a külföldi hungarikumok gyűjtése,ezek megőrzése, bibliográfiai számbavétele és rendelkezésre bocsátása, kötelespéldányok elosztása, az országos dokumentumellátási rendszer működtetése, határon túli magyarok könyvtári ellátásának segítése, hazai nemzeti és etnikai kisebbségek könyvtári ellátásának segítése, nemzetközi szabványos dokumentumazonosító kiadása és nyilvántartása. 4. A könyvtári törvényt követő jogszabályok 60/1998. (III. 27. Korm r. a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról, kötelespéldány: egy ország területén kiadott, előállított, bármilyen tájékoztatást v. gondolat közlést tartalmazó, nyilvános közlésre szánt információ hordozó eszköz azaz sajtótermék, sajtótermék: időszaki lap, rádió-televízióműsor, könyv, röplap, egyéb szöveges kiadvány, zenemű, grafika, rajz, fotó, térkép, filmszalag, videokazetta, videolemez, hangszalag, hanglemez, tájékoztatást v. műsort tartalmazó nyilvános közlésre szánt technikai eszköz elektronikus dokumentum, videodokumentum: a műsoros videokazetta, videolemez, videoszalag, 6.

7 1. Tétel elektronikus dokumentum: csak számítógéppel olvasható (mágneslemezen CD-ROM-on vagy egyéb digitális formában megjelenő dokumentum beleértve azt a szoftvert is, amely az elektronikus dokumentum része ill. annak használatához szükséges. A kötelespéldány szolgáltatás a következő feladatok ellátást szolgálja: nemzeti könyvtári, filmarchívumi, egyéb közgyűjteményi gyűjtését és megőrzését, nemzeti bibliográfiai nyilvántartását, nyilvános könyvtári rendszerben való hozzáférhetővé tételét, statisztikai számbavételét, igazgatási feladatok ellátását, szolgáltatni kell: a legalább 50 pld-ban sokszorosított Mo-on előállított v. külföldön előállított és belföldön kiadott sajtótermékből, film videodokumentum elektronikus dok.-nál példányszámtól függetlenül kell szolgáltatni, film, filmek és filmszínházak szöveges plakátjai, műsorfüzetei 1 pld Magyar Filmintézet, műsoros videodokumentumok 1 pld OSZK, 1 pld Magyar Filmintézet, OSZK 6 pld.- 2 db OSZK, 1 db KLTE Könyvtára, 1 db Országgyűlési Könyvtár 2 db szakkönyvtár, egyetemi könyvtár, megyei könyvtár- a megyében megjelenő kiadványokból, 64/1999. (IV. 28.) Korm r. a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről a könyvtárak jogi rendezettségét teszi lehetővé. A rendelet értelmében a 140.CXL. törvény hatálya alá nem tartozó könyvtárak is kérhetik a felvételüket a nyilvános könyvtárak jegyzékére, ha működésük megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, nyilvános könyvtárak jegyzéke: tartalmazza: település neve, KSH és megyekód, könyvtár neve, címe, vezetője, fenntartója, alaptevékenysége, változások bejelentése Könyvtári Intézet (Amberg Eszter, tel.: , 7.

8 2. Tétel A magyar nemzeti könyvtárban kap állást. Ismertesse a nemzeti könyvtárak kialakulásának jellemzőit! Tekintse át a magyar nemzeti könyvtár alapfeladatait, gyűjtőkörét! Mutassa be az Országos Széchényi Könyvtár alapításának körülményeit! 1. A nemzeti könyvtár mint könyvtártípus az évi CXL. törvény alapján 2. A nemzeti könyvtárak létrejöttének típusai, módjai 3. Az Országos Széchényi Könyvtár alapfeladatai, gyűjtőköre az évi CXL. törvény alapján 4. A patriotikum és a hungarikum fogalma 1. A nemzeti könyvtár 61. (1) A nemzeti könyvtár az Országos Széchényi Könyvtár. A fenntartói jogokat és kötelezettségeket a miniszter gyakorolja. (2) A nemzeti könyvtár önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. (3) A nemzeti könyvtár gyűjteménye a kulturális örökség része, ezért használatára a miniszter a nyilvános könyvtárakra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapíthat meg. (4) Az 55. -ban foglaltakon túl a nemzeti könyvtár alapfeladatai: a) a Magyarországon keletkezett sajtótermékek kötelespéldány-szolgáltatásra alapozott gyűjtése, megőrzése, szétosztása, b) a külföldön megjelent hungarikumok teljességre törekvő gyűjtése, feltárása, megőrzése, c) a sajtóterméknek nem minősülő hungarikumok gyűjtése, feltárása, megőrzése, d) a nemzeti bibliográfia készítése, e) gyűjteményének archiválása és védelme, f) gyűjteményének elsősorban helyben használat útján történő rendelkezésre bocsátása, g) tevékenységi körébe tartozó kutatások végzése, h) részvétel a 60. (1)-(3) bekezdésében felsorolt központi szolgáltatások megvalósításában, i) a kulturális örökség részét képező könyvtári dokumentumok és könyvtárak védetté nyilvánításával, nyilvántartásával és külföldre vitelének engedélyezésével kapcsolatos feladatok e törvény erre vonatkozó szabályai szerint, j) könyvtári dokumentumokról hitelesített másolatok készítése, k) a miniszter által megállapított további feladatok végzése. (5) A nemzeti könyvtárt nyilvános könyvárveréseken - a védett kulturális javak kivételével - elővásárlási jog illeti meg. 8.

9 2. Tétel 62. Az Országos Széchényi Könyvtár irányításában közreműködik az Országos Könyvtári Kuratórium. 2. A nemzeti könyvtár eredetét gyakran már a kötelespéldány-szolgáltatást elsőként szabályozó, 1537-ben alkotott franciaországi királyi rendeletre vezetik vissza. Valójában a könyvtártípus létrejöttét a 18. század elejére tehetjük (Bibliothèque nationae, majd a British Library alapításának időszaka). Az alapítók célja: a polgársodó társadalom és a fejlődő tudományos élet alappilléreként országuk legnagyobb tudományos kutatási bázisát kívánták megteremteni. Antonio Panizzi (angol nemzeti könyvtár egykori vezetője): a nemzeti gyűjteménynek rendelkeznie kell a tudományok minden területére vonatkozó információk összességével minden országból, minden nyelven, teljességében feldolgozottan, lépést tartva a tudomány fejlődésével. És bár a 19. század folyamán a szaporodó nemzeti könyvtárak mindegyiknél nyomon követhető az a törekvés, hogy országuk legnagyobb tudományos könyvtárává váljanak. A kérdés első tudományos összefoglalását nyújtó Arundel Esdaile 1934.: a nemzeti könyvtára: olyan, mással össze nem hasonlítható, modern intézménynek tekintette, amelynek eszméje alig több mint egy évszázados, de a jövőben, még hoszszú időn keresztül tovább fog alakulni, bővülni (Esdaile 1934, 2. kiad. 1957) Nyilvánvaló, hogy az első több mint másfél évszázad nemzeti könyvtárról alkotott képét kizárólagosan gyűjteményének sajátos volta határozta meg. Csupán a 20. század közepétől kezdve jelentkeznek az útkereső funkcióbővítésre irányuló törekvések. Az időpont egybeesik a tudományok fejlődésével, az olvasói-kutatói információs igény növekedésével ban az UNESCO Bécsben rendezte meg az európai nemzeti könyvtárak szimpóziumát, amely mind előadásaiban és vitáiban, mind egyes szekcióinak állásfoglalásaiban az új korszak első, jelentős állomásának tekinthető. A tanácskozás bevezetőjében még P. Bourgeois, a Biblothèque nationale Suisse igazgatója arra mutatott rá, hogy még mindig nem tudjuk pontosan, mi is az a nemzeti könyvtár valójában, valamint nem tudjuk biztonsággal meghatározni azokat a kvalitásokat, melyekkel rendelkeznie kell és azokat a funkciókat, amelyeket el kell látni annak érdekében, hogy nemzetinek nevezhessük. Végül a szimpózium álláspontját F. Francis, A British Museum könyvtárának igazgatója foglalta össze: a nemzeti könyvtár minden országban az az intézmény, melynek kötelessége az ország 9.

10 2. Tétel írott dokumentumainak gyűjtése és megőrzése az utókor számára. Minden egyéb funkciója ebből az alapfeladatból ered. Így körvonalazódtak a lehetséges további feladatok: a külföldi irodalom országos gyűjtőköri megosztásának koordinálása, a bibliográfiai leírások szabványosítása, az ország információs rendszerének szervezése és a kurrens nemzeti bibliográfiai regisztrálás (National libraries 1960). Az IFLA 1963-ban megfogalmazott álláspontja ugyancsak távolodni látszik a gyűjteményközpontú szemlélettől, és azt hangsúlyozza, hogy a nemzeti könyvtár kifejezés az intézményeknek azon széles körére vonatkozhat, melyeknek nemzeti s nemzektökzi kötelezettségei vannak (Libraries isn the world 1963). Ezt az elvet követte 1967-ben a British Library koncepcióját kidolgozó bizottság is, amely az egész ország könyvtári ellátásával kapcsolatos feladatokat helyezte a középpontba, külön hangsúlyozva, hogy az enciklopédikus jellegű gyűjtemény nem szükségszerű ismérve a nemzeti könyvtárnak. Az UNESCO korszerűsített definíciója részben a már korábban megfogalmazott elveket erősítette meg, részben az összefoglalóan központi szolgáltatásoknak nevezett funkciók egyre szélesedő körének behatárolására törekedett, kimondva, hogy a nemzeti könyvtárak elnevezésüktől függetlenül felelősek az országban megjelent minden fontos publikáció példányainak beszerzéséért és megőrzéséért, továbbá muzeális gyűjteményként működnek. Általában a következő funkciók meghatározott részét is ellátják: a nemzeti bibliográfia előállítása, az országra vonatkozó, külföldi dokumentumok állományának fenntartása, nemzeti információs központ működtetése, központi katalógusok összeállítása, retrospektív nemzeti bibliográfia megjelentetése (Guidelines 1987) Ezt a funkciókört a nemzeti könyvtárigazgatók bangkoki konferenciája 1999-ben ismét tovább bővítette az ország könyvtárügyének infrastrukturális fejlesztésében való közreműködéssel, a könyvtári-információs tevékenység koordinálásával és a nemzetközi kapcsolatok építésével (Könyvtárosok kézikönyve A nemzeti könyvtár fogalmának kialakulása) A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 55. a fenntartó által kiadott alapító okiratban és szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi, gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,

11 2. Tétel részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében, a fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat. A nemzeti könyvtár az Országos Széchényi Könyvtár Az 55 -ban felsorolt alapfeladatok mellett további alapfeladatok: Magyarországon keletkezett sajtótermékek kötelespld-szolgáltatásra alapozott gyűjtése, megőrzése, szétosztása, a külföldön megjelent hungarikumok teljességre törekvő gyűjtése, feltárása, megőrzése, a sajtótermékeknek nem minősülő hungarikumok gyűjtése, feltárása, megőrzése, a nemzeti bibliográfia készítése, gyűjteményének archiválása és védelme, gyűjteményének elsősorban helybenhasználat útján történő rendelkezésre bocsátása, tevékenységi körébe tartozó kutatások végzése. A nemzeti könyvtár részvétel a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetését és fejlesztését segítő központi szolgáltatások megvalósításban, a kulturális örökség részét képező könyvtári dokumentumok és könyvtárak védetté nyilvánításával, nyilvántartásával és külföldre vitelének engedélyezésével kapcsolatos feladatok, könyvtári dokumentumokról hitelesített másolatok készítése, a miniszter által megállapított további feladatok végzése, a nemzeti könyvtárt nyilvános könyvárveréseken elővásárlási jog illeti meg. 4. A nemzeti irodalom, a patriotikum (a patriotikum kifejezés minden ország esetében a nemzettel, az országgal kapcsolatos dokumentumok gyűjtőfogalma: a latin patria jelentése haza, szülőföld). A patriotikum négy kategóriát ölelhet fel. Magyarországra, vagyis hungarikumra vonatkoztatva, ezek a következők: a.) területi hungarikum minden olyan dokumentum, amely teljes egészében vagy legalább részében Magyarország területén jött létre, vagy magyarországi telephelyű kiadó adta ki. Magyarország területének a mindenkori magyar állam közigazgatási területe értendő. A terület meghatározása tehát attól függ, hogy a dokumentum készítésekor annak készítési (publikáció esetén, megjelenési) helye Magyarország közigazgatási területéhez tartozott-e; 11.

12 2. Tétel b.) nyelvi hungarikum előállítási (megjelenési) helyétől függetlenül minden olyan dokumentum, amely teljes egészében magyar nyelvű, a részben magyar nyelvűek közül azok, amelyeknek teljes terjedelmén magyar nyelvű szöveg is végigvonul, vagy a dokumentumok jelentős önálló magyar szövegrészt is tartalmaznak; c.) személyi intézményi hungarikum előállítási helyétől és nyelvétől függetlenül minden olyan dokumentum, amelynek szellemi vagy fizikai létrehozatalában Magyarországon született, illetve az alkotás idején itt megtelepedetten tevékenykedett személy, Magyarországon működő, illetve magyar vonatkozásban illetékes testület (jogi személy) közreműködött (a személy fogalmába itt a szerző, fordító, előadóművész, stb. egyaránt beletartozik); d.) tartalmi hungarikum előállítási helyétől, nyelvétől és szerzője nemzetiségi hovatartozásától függetlenül minden olyan dokumentum, amelynek tárgya a magyar nyelv, amely Magyarország vagy annak valamely testületi egysége lakóit, testületeit vagy ezek bármely tevékenységét ismerteti, amely legalább egy önálló részében magyarországi személy(eke)t, illetve testület(ek)et ismertet. Hungarikum: a Magyarország mindenkori területén megjelent minden, továbbá a külföldön magyar nyelven, magyar szerzőtől, illetőleg magyar vonatkozású tartalommal keletkezett valamennyi dokumentum, függetlenül attól, hogy nyilvánosságra hozták-e vagy sem. 12.

13 3. Tétel Az Országos Széchényi Könyvtárban kap állást. Ismertesse a magyar nemzeti könyvtár feladatait a magyar könyvtári rendszerben, szerepét a nyilvános könyvtári ellátást segítő központi szolgáltatásokban! 1. A magyar könyvtári rendszer felépítése, elemei 2. Nemzeti könyvtári feladatok 3. A nyilvános könyvtári ellátás fogalma, jellemzői 4. A magyar nemzeti könyvtár központi szolgáltatásainak ismertetése 1. Könyvtárak típusai alapvető feladatuk alapján: nemzeti könyvtár, szakkönyvtárak (műszaki orvosi mezőgazdasági, stb), közkönyvtárak: községi, városi, megyei, oktatási intézmények könyvtárai:iskolai, felsőoktatási. Tulajdonjog alapján: Magánkönyvtár, Közkönyvtár: Az állam, a helyi önkormányzat valamint az országos kisebbségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány tulajdonábanfenntartásában működő vagy általuk alapított könyvtár. Hozzáférhetőség szerint: Nyilvános könyvtár: mindenki által használható és megközelíthető, Korlátozottan nyilvános, Nem nyilvános könyvtár (zárt). Megjelenési forma szerint: Önálló könyvtár: közvetlenül a fenntartójával áll kapcsolatban, létrehozásáról, működési feltételeiről az gondoskodik. Fiókkönyvtár: működési feltételéről a fenntartó valamely önálló (központi) könyvtár útján gondoskodik, kihelyezett telephely.(anyaintézmény kisebb egysége). Letéti könyvtár: más igazgatási egységhez helyezett, csak más könyvtárra támaszkodva képes feladatának megfelelni, lehet önálló igazgatási egység. Állományát (vagy annak egy részét) a letétet adó könyvtártól rendelte és kapja, egyéb működési (személyi tárgyi) feltételeiről azonban más fenntartó gondoskodik. Funkció, társadalmi kapcsolatok szerint nemzeti (Országos Széchényi Könyvtár), nemzeti jogú könyvtár (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár), 13.

14 3. Tétel közkönyvtárak (települési és munkahelyi), szakkönyvtárak, felsőoktatási könyvtárak, iskolai könyvtárak. A magyar könyvtári rendszer A könyvtári rendszer négy tényező összehangolt együttese: gyűjtemények, szolgáltatások, könyvtárosok, infrastruktúra. A felhasználók igényeire alapozó, a fenntartókkal eredményesen kommunikáló rendszer célja a dokumentum és információszolgáltatás garantálása. A rendszer a mindenki által elérhető, mindenfajta szükséglethez és igényhez kapcsolt könyvtári szolgálat. Kapcsolódik a társadalom nagyobb rendszereihez! Garantálja: o a rá bízott nemzeti kulturális örökség megőrzését; o a gyűjtemény együttes teljességét, feltárását, megőrzését, vagyis a gyűjteményi alrendszert; a hazai kiadványok hiánytalan bibliográfiai számbavételét, továbbá külföldre történő szolgáltatását. kötelespéldányok, kiadványcsere, fölöspéldány-hasznosítás, országos fejlesztési és tárolási együttműködés, állományvédelmi rendszer, egyetemes bibliográfia számbavétel (UBC), országos általános és szakterületi lelőhely-nyilvántartás. o a felhasználói szolgáltatások megszervezését; bibliográfiai alrendszer, szolgáltatás hozzáférés biztosítása a dokumentumokhoz országos és nemzetközi szinten (UAP = Universal Availability os Publications : kiadványok egyetemes hozzáférése), szolgáltatás a szolgáltatásokról, az olvasói igények vizsgálatára épülő szolgáltatásfejlesztés. o a könyvtárak munkatársainak rendszeres és folyamatos továbbképzését; humánerőforrás alrendszere könyvtáros képzés és továbbképzés, könyvtáros szakmai szolgáltatások, szakmai egyesületek, könyvtári közélet. o a könyvtári intézményrendszer információs és irányítási alapjait; infrastrukturális alrendszer könyvtári statisztika és szabványosítás, fejlesztési stratégiák, könyvtár politikai szabályozás, könyvtári marketing. 14.

15 2. I. Modul 3. Tétel A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 55. a fenntartó által kiadott alapító okiratban és szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi, gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében, a fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat. A nemzeti könyvtár az Országos Széchényi Könyvtár Az 55 -ban felsorolt alapfeladatok mellett további alapfeladatok: Magyarországon keletkezett sajtótermékek kötelespld-szolgáltatásra alapozott gyűjtése, megőrzése, szétosztása, a külföldön megjelent hungarikumok teljességre törekvő gyűjtése, feltárása, megőrzése, a sajtótermékeknek nem minősülő hungarikumok gyűjtése, feltárása, megőrzése, a nemzeti bibliográfia készítése, gyűjteményének archiválása és védelme, gyűjteményének elsősorban helybenhasználat útján történő rendelkezésre bocsátása, tevékenységi körébe tartozó kutatások végzése. A nemzeti könyvtár részvétel a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetését és fejlesztését segítő központi szolgáltatások megvalósításban, a kulturális örökség részét képező könyvtári dokumentumok és könyvtárak védetté nyilvánításával, nyilvántartásával és külföldre vitelének engedélyezésével kapcsolatos feladatok, könyvtári dokumentumokról hitelesített másolatok készítése, a miniszter által megállapított további feladatok végzése, a nemzeti könyvtárt nyilvános könyvárveréseken elővásárlási jog illeti meg évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről alapján a könyvtár: könyvtári dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát biztosító szervezet, az információs társadalom alapintézménye. 15.

16 3. Tétel A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői; szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Az e fogalomkörbe tartozó értékek különös védelme, megőrzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történő széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tétele a mindenkori társadalom kötelezettsége. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia. A nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és szervezetek működésének elősegítése a társadalom közös érdeke. Könyvtárközi dokumentumellátás A hazai könyvtárak állományában lévő, 1801 óta megjelent külföldi könyvekről és az között kiadott hazai könyvekről lelőhely-tájékoztatást, adat-kiegészítést és adatpontosítást végzünk a központi katalógus alapján. Tevékenységünk egyedi és közös elektronikus adatbázisok használatával egészül ki. Ezek közül a legfontosabbak: lelőhely-információk. könyvtárközi kölcsönzés. 4. Központi szolgáltatások bibliográfiai számbavétel (MNB), MNB - Könyvek Bibliográfiája, Új Periodikumok, Hungarikumok. A bibliográfiai számbavétel szept. - brüsszeli nemzetközi bibliográfiai kongresszus Paul Otlet és Henry Lafontaine bibliográfiai munka nemzetközi elindítása, 70-es évek eleje IFLA (Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége International Federation of Library Associations and Institutions) támogatással UBC (Universal Bibliographical Control= Egyet. Bibl. Számbavétel) -- kurrens általános nemzeti bibl-k megvalósítása cél a hiánytalan regisztráció, 16.

17 3. Tétel A bibliográfiai rendszer két tartóoszlopa: az egyes államok- egymáshoz illeszkedő- általános nemzeti bibliográfiája vagyis azok nemzetközi rendszere, nemzeti és vagy nemzetközi szakbibliográfia, A nemzeti bibliográfiák fő funkciója: hiánytalanul regisztrálja az összes releváns információhordózót általában a területi elvet érvényesítik -- az adott ország területén megjelent kiadványok hiánytalan számbavételét jelenti ezt kiegészíthetik a patriotica (nemzeti) irodalom további nyelvi, személyi és tárgyi halmazai: o bárhol a világban nemzeti nyelven publikált kiadványok, o az adott országhoz, nemzethez kapcsolódó személyiségek bármely nyelven, bármely témában alkotott művei o az adott országról szóló, bárki által írt mű hungarica anyag - csak Mo-hoz kötődő! Nemzeti Periodika Adatbázis A magyarországi könyvtárakban található külföldi időszaki kiadványok lelőhelyjegyzéke 1665-től, valamint a magyarországi folyóiratok lelőhelyjegyzéke 2005 évtől kezdődően. Helyi szolgáltatások Helyben olvasás, OPM (Olvasói Professzionális Munkaállomások), Multimédia olvasóterem, EBSCO-folyóirat adatbázis, ISSN, ISBN, ISMN Iroda, Mikrofilmtár, Kötelespéldány központ, Zeneműtár, MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus) MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) Hungarika adatbázisok Hungarika Információ célja, hogy tájékoztatást adjon, a határainkon kívül élő magyarság tudományos, alkotó tevékenységéről, kulturális életéről, politikai és gazdasági helyzetéről, a külföldi kutatók, írók, publicisták magyar vonatkozású közleményeiről, a magyarországi kutatók, írók, publicisták külföldi magyar vonatkozású közleményeiről, a magyar tudományosság nemzetközi visszhangjáról. 17.

18 4. Tétel Szakkönyvtárban kap állást. Ismertesse a szakkönyvtárak kialakulásának jellemzőit! Mutassa be a szakkönyvtárak könyvtári rendszerben betöltött szerepét, alap- és kiegészítő feladatait, gyűjtőkörét! 1. A szakkönyvtárak létrejöttének típusai, módjai 2. A szakkönyvtárak feladatai az évi CXL. törvény alapján 3. Gyűjtőköri specialitások a szakkönyvtárakban 4. A szakkönyvtárak helye a könyvtárak közötti együttműködésben Könyvtárak típusai alapvető feladatuk alapján: nemzeti könyvtár, szakkönyvtárak: műszaki orvosi mezőgazdasági, stb., közkönyvtárak: községi, városi, megyei, oktatási intézmények könyvtárai: iskolai, felsőoktatási. Szakkönyvtárak Sok definíciót találunk a szakirodalomban Felhasználói igények elsőbbsége szerint: A szakkönyvtár/információs központ olyan szolgálat, amelynek feladata, hogy elébe menjen és a lehető leggyorsabban reagáljon a felhasználók szakmai információs igényeire (Amerikai Szakkönyvtárasok Egyesületének meghatározása), Gyűjteményi és feldolgozási sajátosságok szerint: Szemben az általános könyvtárakkal a szakkönyvtárak sajátossága gyűjteményük és szolgáltatásaik jellegében van. Főbb jellemzőik: magasabb szintű feldolgozás, erősebb technikai fejlettség, a felhasználói igények előtérbe helyezése, a dokumentációs tevékenység (Köttelwesch 1980), 21. századi definíció: A szakkönyvtár feladata valamely tudományterület vagy ismeretág tartalmának (ismereteinek) reprezentálása, és ennek alapján egy körülhatárolható felhasználói kör adott tudományhoz köthető szakmai információs igényének teljes, azonnali és pontos kielégítése. A szakkönyvtár sajátosságai a gyűjtemény, a feltárás, a szolgáltatások, a szakkönyvtár használói. Szakkönyvtárak o Kutatóintézeti könyvtárak, o Felsőoktatási könyvtárak, o Vállalati szakkönyvtárak, o Egyéb szakkönyvtárak.

19 2. I. Modul 4. Tétel 55. (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai: a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi, b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. (2) A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat. 65. (1) A települési könyvtár a községi, városi, fővárosi könyvtár. (2) A települési könyvtár az 55. (1) bekezdésében foglaltakon túl a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt, c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. (4) Az országos szakkönyvtárak és az állami egyetemek könyvtárainak alapfeladatai az 55. (1) bekezdésében meghatározottakon túl a) szakterületükön szakirodalmi és információs szolgáltatásokat végeznek, és közvetítenek, b) szakterületükre vonatkozóan részt vesznek a 60. -ban felsorolt szolgáltatások megvalósításában. 3. A gyűjtemény Teljesség, lefedettség (tartalmi szempontból): a teljesség fogalma relatív. A könyvtári rendszer egészére nézve követelmény. Teljesség, lefedettség (formai tekintetben): a szakkönyvtárak gyűjteményében nem elsősorban a dokumentumtípus, hanem az információtartalom a meghatározó. A szakterület magfolyóiratait be kell szerezni. Fontos dokumentumok pl. a disszertációk vagy a szürke irodalom. Országos szakkönyvtárak Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) Ma: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (BME-OMIKK) (http://www.omikk.bme.hu), Országos Egészségügyi Információs Központ és Könyvtár (MEDINFO) Ma: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI), Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 19.

20 4. Tétel 20. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (http://www.omgk.hu), Országgyűlési Könyvtár (http://www.ogyk.hu), Országos Idegennyelvű Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (http://www.fszek.hu), Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, Magyar Filmintézet Könyvtára, Hadtörténeti Intézet Könyvtára. Szakkönyvtárak o Kutatóintézeti könyvtárak: Tudományos kutatómunka szolgálatára elkötelezett kisebb szakkönyvtárak, Fenntartójuk a kutatóintézet, felhasználóik az intézet munkatársai, Gyűjteményük sokkal specializáltabb, általában zártak, csak az intézmény munkatársai számára hozzáférhetők, Elsődleges feladata: naprakész tudományos anyag biztosítása, újdonságok reprezentálása, Pl.: Központi Fizikai Kutatóintézet Könyvtára, Irodalomtudományi Intézet Könyvtára. o Felsőoktatási könyvtárak Tudományos jellegüknél fogva funkcionális szempontból szakkönyvtárak. o Vállalati szakkönyvtárak Az üzleti szükséglet hozza létre, Sokkal inkább információs rendszerek. o Egyéb szakkönyvtárak Múzeumok, levéltárak, bíróságok könyvtárai,egyházi gyűjtemények. 4. Tudományos és szakkönyvtári ellátás 63. (1) A tudományos és szakkönyvtári ellátás az Országos Széchényi Könyvtár, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára, az országos szakkönyvtárak (3. számú melléklet), az állami egyetemek könyvtárai, valamint a nyilvános könyvtári ellátást vállaló egyéb szak- és felsőoktatási könyvtárak feladata. (2) Nemzeti gyűjtőkörű könyvtár a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára. (3) A tudományos és szakkönyvtári ellátás az (1) bekezdésben felsorolt könyvtárak, valamint a könyvtári rendszer minden egyéb tagjának együttműködésével valósul meg. Az egyes szakterületeken működő könyvtárak együttműködését a szakterület szerint illetékes minisztériumok támogatják.

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 107/2016. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Grégerné

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép: Okirat száma: A Közgyűlés VII-107/314.492/2016. számú határozatának 1. melléklete Módosító okirat A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár évre szóló továbbképzési tervéről és évi beiskolázási tervéről

ELŐTERJESZTÉS Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár évre szóló továbbképzési tervéről és évi beiskolázási tervéről ELŐTERJESZTÉS Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2014-2020 évre szóló továbbképzési tervéről és 2017. évi beiskolázási tervéről 1. előterjesztés száma: 27/2017 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: (a szóbeli vizsgatevékenység témakörei) a könyvtárakra és a könyvtárosokra vonatkozó jogszabályok és előírások; a nyilvános könyvtári ellátás; a könyvtártípusok jellemzői;

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum G y ű jt ő k ö r i S z a b á l y z a t A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum (a továbbiakban HH FDK) nyilvános

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

TÉZISEK ÉS AJÁNLÁSOK

TÉZISEK ÉS AJÁNLÁSOK Országos Könyvtári Konferencia (2012. november 22-23.) Könyvtárak a társadalom megújulásáért. Fejlesztés, fenntarthatóság, esély Budapest, Országos Széchényi Könyvtár TÉZISEK ÉS AJÁNLÁSOK Az Országos Könyvtári

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete

Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter Egy könyvtár három alapfunkció Dippold Péter A Központi Könyvtár hármas funkciója Közkönyvtárként feladatait a 1997. CXL. törvény határozza meg Országos szakkönyvtár feladatait a 30/2014. EMMI rendelet

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Felhasznált jogszabályok 3 2. Alapelvek 3 3. A könyvtárra vonatkozó adatok 4 4. Személyi feltételek 4 5. Használói köre 4 6. A könyvtár bélyegzőjének leírása 4 7. A könyvtár fenntartása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális

Részletesebben

Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban

Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban Fogalma az adott helyre vonatkozó információk, illetve az azokat hordozó dokumentumok összességét jelöli, valamint a könyvtári tevékenység azon részét, amely ezeknek

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Gyűjtőköri Szabályzat I. Általános rész 1. A könyvtár típusa: Tulajdonjog és hozzáférés szerinti felosztás alapján nyilvános

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása,

Előterjesztés. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, Előterjesztő: a Polgármester Előzmények: 71/2015. (VI. 26.) 26/2013. (III. 13) 67/2012.

Részletesebben

Az Országos Széchényi Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRATA

Az Országos Széchényi Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRATA Az Országos Széchényi Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRATA Tiszteletben tartva a gróf Széchényi Ferenc által 1802. november 25-én aláírt és II. Ferenc király által megerősített adományozó nyilatkozatot, a költségvetési

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2.sz. mellékleteként 5-2009/2010. sz. határozatával 2009.

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. A könyvtár állománya gyűjtőköre A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

Miért nem? Miért igen? Sinkó Márta Modell Divatiskola Budapest, 2010. 02. 24.

Miért nem? Miért igen? Sinkó Márta Modell Divatiskola Budapest, 2010. 02. 24. Miért nem? Miért igen? Sinkó Márta Modell Divatiskola Budapest, 2010. 02. 24. Két könyvtár egyesítése: Modell Divatiskola Könyvtára 18 396 db 459 doboz Simon Ferenc Cipő- és Bőripari Szakközépiskola Könyvtára

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Mi a könyvtár? Könyveknek és egyéb dokumentumoknak olvasásra, művelődésre, tudományos kutatásra, gyakorlati tájékozódásra szánt és e célokra alkalmassá

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája OFI - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum A Magyar Pedagógusok Háza Információs központ, országos tudományos

Részletesebben

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata Előszó A Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, a könyvtári terület

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM 1 MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY ÜGYRENDJE Egységes szerkezetben a Szenátus 29/2015. (VI. 1.) határozata szerinti módosításokkal. 2015. június 1. 2 A Magyar

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

A RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM RÓMER FLÓRIS MÚZEUMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Általános rész

A RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM RÓMER FLÓRIS MÚZEUMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Általános rész A RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM RÓMER FLÓRIS MÚZEUMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtárra vonatkozó adatok: I. Általános rész Megnevezése: Rómer Flóris Művészeti és

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6774. számú törvényjavaslat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CXL. törvény 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 A 2010.08.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések Jogszabályok relevanciája az egyházi gyűjtemények tekintetében Állami, önkormányzati fenntartású intézmények: szélesebb szabályozás

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről Kihirdetve: 1997. december 15. mód 2001. LXIV. Tv. A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai,

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár 4. Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. 5. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár -2014- Tartalom A könyvtár jogállása... 3 A könyvtár feladata... 4 A könyvtár gyűjtőköre... 4 A könyvtári állomány gyarapítása, feltárása...

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Cibakháza Nagyközségi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Cibakháza Nagyközségi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 36/2012.(IV.25.)KT határozata Cibakháza Nagyközségi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában 1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára állományának gyűjtését, állományalakítását az alábbiak szerint kell végezni. 1./ A könyvtár feladataival összefüggő

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT GYŰJTŐKÖRI A 2015 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás 2 (9). oldal A Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 56-2014/2015. (2015.03.17.) sz. határozatával

Részletesebben