FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT Módosított földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 1

2 Tartalomjegyzék 2 I. Általános rész 4 I.1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre 5 I.2. Fogalmi meghatározások 5 I.3. A CENTREX Hungária Rt. által végzett tevékenységek és szolgáltatások 5 I.4. A CENTREX Hungária Rt. külső környezettel való kapcsolata 7 II. A CENTREX Hungária Rt. tevékenységei 9 II.1. Általános biztonsági előírások 9 II.1.1. A fogyasztók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák, az ellátást biztosító rendelkezések 9 II.1.2. Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok 9 II.1.3. A környezetvédelemi előírások és az előírást biztosító rendelkezések 11 II.2. A szolgáltatás minőségi követelményei 11 II.2.1. Az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői 11 II.2.2. A forgalmazott gáz minőségi előírásai 12 II.2.3. A gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje 12 II.3. A fogyasztói igény kielégítésének módja és részletes szabályai 14 II.3.1. Az igénybejelentő részére történő tájékoztatás rendje és szabályai 14 II.3.2. Az igénylőtől kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja 14 II.3.3. A fogyasztónál történt változás esetén alkalmazott eljárás 15 II.4. A szerződési feltételek 16 II.4.1. Általános szerződéses feltételek 16 II.4.2. Egyedi feltételek kezelése 16 II.4.3. Az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok 17 II.4.4. A szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények 17 II.4.5. Mennyiségi, elszámolási és fizetési előírások 18 a) az elszámolás alapja, időszaka, rendje, 18 b) a mérés és elszámolás során alkalmazott számítások részletezése, 20 c) a számlázás és a számlakifogásolások intézésének rendje. 20 II.5. Szerződésszegésre vonatkozó szabályok 21 II.5.1. A szerződésszegés esetei 21 II.5.2. Szankciók és következmények 21 II.5.3. A szerződéses állapot helyreállítása 22 II.5.4. A késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók. 23 II.6. A panaszok kezelésének rendje 23 Módosított földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 2

3 III. Mellékletek melléklet A CENTREX Hungária Rt. szervezeti felépítése melléklet Az Ügyfélszolgálati iroda elérhetősége melléklet Elszámolás során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek melléklet Földgáz-kereskedelmi szerződések általános tartalmi elemei melléklet Eljárásrend a szerződésszegés és szabálytalan vételezés esetén melléklet Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása melléklet Etikai kódex 33 IV. Függelék függelék A gázellátást érintő főbb jogszabályok jegyzéke függelék A gázellátást érintő fontosabb szabályzatok és szabványok jegyzéke függelék Belső utasítások jegyzéke 39 Módosított földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 3

4 I. Általános rész A CENTREX Hungária Energetikai és Gázipari Részvénytársaság (a továbbiakban: CENTREX Hungária Rt.) működése az alábbi adatokkal jellemezhető a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény szerint - A társaság megnevezése: CENTREX Hungária Rt. - A társaság székhelye: 1123 Budapest, Alkotás út A társaság levelezési címe: 1123 Budapest, Alkotás út A társaság felelős vezetője: Szitó János elnök-vezérigazgató - Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Központi telefonszám: (+36) Telefax: (+36) A CENTREX Hungária Rt. a földgázellátásról szóló, módosított évi XLII. törvény (GET) és a GET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló, szintén módosított 111/2003.(VII.29.) Kormányrendelet (Vhr.) szerint a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: MEH) által kiadott - 1/2005. számú földgáz-kereskedelmi, valamint - 2/2005. számú határon keresztüli földgázszállító-vezetékhez való hozzáférési működési engedélyekkel rendelkezik. A Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja hogy a CENTREX Hungária Rt. lehetővé tegye a tőle földgázt vásárló nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók, földgáz-kereskedők, földgáz közüzemi nagykereskedő, rendszerirányító (a továbbiakban: Vevők) részére az általa nyújtott földgáz-kereskedelmi szolgáltatás mindkét fél számára kötelező érvényű szabályainak részletes megismerését. Az üzletszabályzat tartalmazza a CENTREX Hungária Rt. által nyújtott szolgáltatás általános biztonsági, minőségi, kereskedelmi, mennyiségi elszámolási és fizetési előírásait, szerződési feltételeit, a szerződésszegés esetén alkalmazandó szabályokat, és a fogyasztói igény kielégítésének részletes szabályait, valamint a Függelékben a földgáz-kereskedelmi és a határon keresztül történő földgázszállításhoz szorosan kapcsolódó belső utasítások listáját. A kizárólag a két felet, a Vevőt és a CENTREX Hungária Rt.-t érintő egyedi körülményeket, feltételeket a felek földgáz-kereskedelmi szerződése tartalmazza. A Szabályzatot és annak módosításait a MEH hagyja jóvá. A CENTREX Hungária Rt. jóváhagyott Szabályzata az Ügyfélszolgálatánál, valamint honlapján (www.centrex.hu) is hozzáférhető a Vevői és egyéb érdeklődők részére. Módosított földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 4

5 I.1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre A Szabályzat a CENTREX Hungária Rt. és a vele szerződéses viszonyban álló Vevők földgázkereskedelmi kapcsolatát szabályozza. A Szabályzat a MEH jóváhagyását követően lép hatályba, és az üzletszabályzatot jóváhagyó határozatban foglaltak szerinti időszakra kiterjedően érvényes. A CENTREX Hungária Rt. módosítja Szabályzatát, ha azt a jogszabályok változása, valamint a MEH határozata kötelezővé, vagy a szolgáltatások, és a vevők igényeinek változása szükségessé teszi, majd jóváhagyásra beterjeszti a MEH-hez. A CENTREX Hungária Rt. MEH által jóváhagyott Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata - a Vhr. 4. (11) bekezdésének megfelelően az ügyfélforgalom számára nyitva álló, Budapest, Alkotás út 50. szám alatti helyiségben kerül elhelyezésre oly módon, hogy az érdeklődők számára akadálytalanul hozzáférhető legyen, valamint a CENTREX Hungária Rt. honlapján is megjelenítésre kerül. I.2. Fogalmi meghatározások A jelen Szabályzatban használt fogalmakon a GET, a Vhr. és a GET felhatalmazása alapján kiadott további jogszabályokban, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (a továbbiakban: ÜKSZ) meghatározottakat, továbbá az alábbi fogalmakat kell érteni: 1. Távfelügyelő berendezés: olyan vezetékes, vagy vezeték nélküli távközlési összeköttetésre épülő eszközrendszer, melynek alkalmazásával a Vevők földgáz mérőinek adatai egy tetszőleges elhelyezkedésű központban, adott sorrendben, önműködően, a kívánt gyakorisággal lekérdezhetők. 2. Üzleti titok: minden olyan gazdasági tevékenységhez kapcsolódó tény, információ, adat, melynek nyilvánosságra való hozatala sértené a másik fél gazdasági, piaci és pénzügyi érdekeit. I.3. A CENTREX Hungária Rt. által végzett tevékenységek, szolgáltatások A CENTREX Hungária Rt. a tulajdonosa által meghatározott üzleti célkitűzések megvalósítása érdekében a GET szerinti földgáz kereskedelmi, valamint határon keresztüli földgázszállító vezetékhez való hozzáférési működési engedélyek alapján földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat a magyar földgázpiacon. Ennek során betartja a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok előírásait és jó kereskedőként tiszteletben tartja a kereskedelem írott és íratlan szabályait. Ennek keretei között a piaci szereplők igényeihez igazodóan földgázt szerez be, illetve értékesít, valamint közvetíti a piaci szereplők igényeit a földgázszállító, -tároló, -elosztó rendszereket üzemeltető engedélyesek felé. A vállalkozás hosszú távú földgázforrásokkal rendelkezik. A CENTREX Hungária Rt., illetve munkatársai megfelelő gyakorlattal rendelkeznek a gázkereskedelem, a gázértékesítés területén. Módosított földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 5

6 A CENTREX Hungária Rt. szervezeti felépítését az 1. melléklet mutatja be. A társaság a GET és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzi működési engedély-köteles tevékenységeit. A CENTREX Hungária Rt. az alábbi szolgáltatásokat vállalja partnerei felé: Forrás beszerzés A CENTREX Hungária Rt. beszerzi, és leszállíttatja a szerződő partnere számára szükséges földgázt. Ennek teljesítéséhez rendelkezik olyan hosszú távú szerződés állománnyal, ami lehetővé teszi a partnerei számára a folyamatos, igény szerinti földgázfelhasználást. A CENTREX Hungária Rt. a földgáz import beszerzéssel kapcsolatos minden felmerülő kérdést (átvételek mennyiségi, minőségi mérései, elszámolásai, vám- és adóügyletek, reklamációkezelés, stb.) Vevőivel kötött megállapodás függvényében rendez. Földgáz értékesítése A CENTREX Hungária Rt. szerződés alapján értékesíti a földgázt a hatályos törvények szerint az alábbi lehetséges fogyasztói részére: - földgáz-kereskedőknek, - a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztóknak a saját felhasználásuk mértékéig, - közüzemi nagykereskedőnek, - rendszerirányítónak az éves kiegyenlítő földgázkészlete mértékéig. Kapcsolódó szolgáltatások A CENTREX Hungária Rt. a földgáz értékesítéshez széles körű szolgáltatást biztosít. - Leszállíttatja az igényelt földgázt az igényelt átadási helyekre, az igényelt ütemezésben és ezért kapacitás lekötési szerződéseket köt Vevői földgázellátása érdekében: a földgázszállítási engedélyessel, a földgáztárolási engedélyessel, a gázfogyasztás szezonális és rövid távú kiegyenlítése érdekében, továbbá az illetékes földgázelosztási engedélyesekkel, valamint a rendszerirányítóval. - Rendezi a földgázra vonatkozó elszámolási feladatokat: elvégzi, vagy elvégezteti a mennyiségi és minőségi méréseket, elvégzi, vagy elvégezteti a jegyzőkönyvezést, képviseli a partnerét a rendszerüzemeltetőkkel felmerülő vitás kérdések esetén. A CENTREX Hungária Rt. segíti a napi operatív földgázellátást, ezért a Vevőivel kötött szerződés alapján - elvégzi partnere szakmai felkészítését (tanácsadás, szakértés, oktatás) a napi, heti nominálási feladatok ellátására, - ennek érdekében eseti kapcsolatot tart meteorológiai szolgálatokkal, - igény esetén normál munkaidőn túli ügyeleti szolgálatot működtet, - adatszolgáltatást biztosít a partnere számára. A CENTREX Hungária Rt. gondoskodik a biztonságos földgázellátásról, ezért földgáz szagosítási szerződést köt a szállítóval. A CENTREX Hungária Rt. adatszolgáltatást nyújt a rendszerüzemeltetők (földgázszállító, földgázelosztó) felé a korlátozási sorrend összeállításához, illetve üzemzavar, válsághelyzet esetén közreműködik a korlátozás eredményes végrehajtása, majd az üzemzavar megszüntetését követően a normál földgázellátási rend helyreállítása érdekében. A CENTREX Hungária Rt. szakmai tanácsadási szolgáltatást nyújt a Módosított földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 6

7 - szabad piacra való kilépés lehetőségeiről, továbbá - földgázfogyasztás racionalizálása területén. A CENTREX Hungária Rt. szerződéskötés mellett támogatja partnerét - a mérőberendezés, adatátvitel kiépítésében, - a csatlakozási díjjal kapcsolatos kérdések egyeztetésében, - a szükséges rendszerkapacitások megszerzésében, - a gazdaságos energiafogyasztás érdekében alternatív lehetőségek kidolgozásában, kiépítésében. I.4. A CENTREX Hungária Rt. külső kapcsolatrendszere a) A CENTREX Hungária Rt. kapcsolatai a felettes (hatósági) szervekkel: - Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, - Magyar Energia Hivatal, - Vám-és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, - Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, - Országos Mérésügyi Hivatal. b) A CENTREX Hungária Rt. egyéb külső kapcsolatai: - meteorológiai szolgálatok, - a GET szerinti gázipari engedélyesek, - fogyasztói érdekvédelmi szervezetek, - feljogosított fogyasztók. A kapcsolatok jellege: A MEH adta ki a CENTREX Hungária Rt. részére a földgáz-kereskedelemre, valamint a határon keresztüli földgázszállító vezetékhez való hozzáférésre vonatkozó működési engedélyeket, jóváhagyja az üzletszabályzatot, és ellátja a CENTREX Hungária Rt., mint földgázipari vállalkozás GET-ben előírt felügyeleti és ellenőrzési feladatait. A fogyasztóvédelem érvényesülése érdekében a CENTREX Hungária Rt. együttműködik a MEH-hel, a fogyasztóvédelmi felügyelőségekkel, valamint a földgázfogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel. Import gázbeszerzés biztosítása és a földgáz esetleges exportja érdekében határon keresztüli földgázszállító vezetékhez való hozzáférési működési engedéllyel rendelkezik, és kapcsolatot tart a külkereskedelmi- és a vámhatóságokkal. Igény szerinti kapacitás lekötési szerződésekkel rendelkezik a szállítói-, a tárolói, valamint az elosztói engedélyesekkel. Rendszerszintű szolgáltatásra vonatkozóan szerződéses kapcsolatban áll a rendszerirányítóval. Kereskedelmi kapcsolatban áll hazai földgáz-kereskedőkkel, a közüzemi nagykereskedővel, a rendszerirányítóval (a kiegyenlítő földgáz beszerzés mértékéig), nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztókkal, valamint külföldi földgáztermelőkkel, értékesítőkkel, kereskedőkkel. A meteorológiai szolgálatokkal meglévő kapcsolat megfelelő prognózisokat biztosít a kellő pontosságú gázgazdálkodáshoz. Az Országos Mérésügyi Hivatal a metrológiai viták feloldását segíti. Az érdekvédelmi szervezetek a fogyasztók érdekeinek képviseletét biztosítják. Módosított földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 7

8 c) A CENTREX Hungária Rt. által a fogyasztók részére adott információk: - a Vevő által kért tájékoztatás - írásban, - a rendszerüzemeltetőktől kapott allokált adatok, - joghatással nem járó minőségi adatok, tájékoztató jelleggel, - földgáz minőségi jellemzői a havi végelszámoláshoz csatolt jegyzőkönyvben, stb. Módosított földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 8

9 II. II.1. A CENTREX Hungária Rt. tevékenységei Általános biztonsági előírások II.1.1. A fogyasztók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések A Vevők (fogyasztók) biztonságos ellátását a következők garantálják: A CENTREX Hungária Rt. hosszú távú gázvásárlási szerződéseibe beépített garanciák, és az őt ellátó külföldi beszállítók, földgáz-kereskedők szakmai, kereskedelmi referenciái. A CENTREX Hungária Rt. alkalmazottainak szakértelme, gázipari gyakorlata. Az alkalmazott adatforgalmi és informatikai rendszerek, szoftverek. A CENTREX Hungária Rt. folyamatosan rendelkezik a Vhr. 17. (1) bekezdés által előírt pénzügyi biztosítékkal. II.1.2. Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok A megfelelő és biztonságos adatkezelés kiterjed az adatok gyűjtésére, tárolására, feldolgozására, hasznosítására, továbbítására, nyilvánosságra hozatalára. A CENTREX Hungária Rt. a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban a személyes adatok védelmében a jogszabályi kötelezettségeket betartja és az adatvédelmi rendelkezéseknek eleget tesz. Az üzleti titokkal, bizalmas adatok kezelésével kapcsolatban a CENTREX Hungária Rt. messzemenően figyelembe veszi a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény rendelkezéseit, különös tekintettel az adatok tisztességtelen módon való megszerzése, felhasználása, jogosulatlan közlése és nyilvánosságra hozatala tilalmára. Az adatvédelem biztosítását, a Vevők adatai korrekt, bizalmas kezelésének feltételeit teremti meg a működési engedélyezési eljárás során a MEH-hez beterjesztett, az ÜKSZ feltételeinek megfelelő, Adatforgalmi és információs rendszer. Az adatok bizalmas kezelését felek a földgáz-kereskedelmi szerződésben rögzítik. A CENTREX Hungária Rt. a földgáz-kereskedelmi tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak (1992. évi LXIII. törvény) megfelelően bizalmasan kezeli. Adatforgalmának felügyeletében az ÜKSZ alfejezetét tekinti irányadónak, adatvédelmi tevékenysége során az abban foglaltaknak megfelelően jár el. Az adatvédelmi biztosítékok rendszerének hatékony működéséhez a CENTREX Hungária Rt. elsődleges kötelezettsége az egyes adatkategóriák megállapítása. Alapvető feladata annak meghatározása, hogy a részére beérkező adat az alábbi kategóriák közül melyikbe sorolható: személyes adat, államtitok, szolgálati titok, üzleti titok, bizalmas adat, közérdekű adat, egyéb nyilvános adat. Az egyes biztosítékok adatcsoportoktól függően a következők: jogszabályi kötelezettségek betartása, jogi védelem biztosítása belső szabályozás megalkotásán keresztül, adattárolás műszaki-informatikai követelményeinek megfelelő biztosítása. Módosított földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 9

10 A CENTREX Hungária Rt. minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy ne történhessen a Vevő személyes adataihoz jogosulatlan hozzáférés, ne következhessen be azok megváltoztatása, az érintett hozzájárulása nélküli nyilvánosságra hozása, törlése, sérülése, megsemmisülése. A Vevő földgázellátásához két területen van szükség az adataira: A Vevő és a CENTREX Hungária Rt. közötti földgáz-kereskedelmi szerződések megkötéséhez. A földgázellátás biztosításához, a szerződés bonyolításához: - gázforgalom tervezése, - szállító, tároló, elosztó rendszerek kapacitás lekötése, biztosítása, - napi elszámolás, - havi mérő leolvasás és jegyzőkönyvezés, - számlázás, behajtás, - együttműködés, adatszolgáltatás a gázipari engedélyesek és a hatóságok felé. A Vevők személyes adatai az adatvédelmi törvénnyel összhangban: A Szabályzat II.3.2. pontja szerint a szerződések adatai. A Szabályzat II.4.5. pontja szerint az elszámolási, mérési adatok. Díjfizetéssel és tartozással összefüggő adatok. Az együttműködő földgázrendszeren a Vevő igényeit kielégítő szállítás, tárolás és elosztás adatigénye. Azon adatok, melyek a kereskedelmi szerződés teljesítése érdekében szükségesek. A kereskedelmi szerződés hatálya alatt, illetve azt követően, a polgári jogi elévülési időn belül őrizhetők, illetve őrizendők meg. A Vevő személyes adatai a szükséges mértékig átadhatók: az ügyfélszolgálatnak, a leolvasást, a számlázást, a követelések behajtását végzőknek, akár a CENTREX Hungária Rt. munkaszervezetében, akár szerződéses megbízás alapján látják el ezeket a feladatokat, a mérési, számlázási és elszámolási vitás kérdések rendezésére a CENTREX Hungária Rt. jogi képviselője (megbízás alapján), megbízott szakértője, valamint jogszabály alapján jogosult szervek részére, a MEH-nek azon adatok, amelyek átadására a GET, a Vhr., az ÜKSZ, továbbá jogerős államigazgatási határozatok kötelezik a CENTREX Hungária Rt.-t, más gázipari engedélyesek részére a Vevő gázának az együttműködő földgázrendszeren történő szállítása, elosztása, tárolása érdekében, titoktartásra kötelezett harmadik személy részére behajtás, követelés érvényesítés céljából, amennyiben a Vevő kötelezettségeinek nem tesz eleget. Szerződéses, együttműködő partnereinek adatvédelmi kötelezettségéért a CENTREX Hungária Rt. felel. Az adatokról szóló tájékoztatás: Az adatvédelmi törvény alapján a Vevő jogosult: tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, adataiba betekinteni, adatainak helyesbítését kérni. Módosított földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 10

11 A CENTREX Hungária Rt. biztosítja írásban a Vevő által kért tájékoztatást - a tájékoztatási kérelem kézhezvételétől számított - 10 napon belül, azt, hogy a Vevő a személyes adataiba betekinthessen. Az adatvédelem területén a CENTREX Hungária Rt. információ-technológiai rendszere a biztosíték a Vevő adatainak védelmére. Az adatvédelem egyik biztosítéka, hogy a CENTREX Hungária Rt. részére a jogszabályokban előírt jelentésekben a gázforgalmi és pénzügyi adatok összesítve jelennek meg, így egyedi, fogyasztónkénti, vevőnkénti beazonosításuk nem lehetséges. II.1.3. A környezetvédelemi előírások és az előírást biztosító rendelkezések A környezetvédelmi előírások betartásának garanciális feltételét jelentik a szállító, elosztó és tároló társaságoknál működő minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek. Az esetlegesen előforduló üzemzavarok elhárítására a földgázszállítói, -tárolói és -elosztói engedélyes társaságok megteszik a szükséges intézkedéseket. A rendszerüzemeltetők folyamatos üzemzavar elhárító szolgálatokat tartanak fent, amelyekkel a CENTREX Hungária Rt. - szükség szerint működtetett - ügyeleti szolgálata kapcsolatban áll. Amennyiben az együttműködő földgázrendszer aktuális üzemállapota a rendszeregyensúly tartása érdekében megkívánja a fogyasztás szintjének csökkentését, vagy a fogyasztás szünetelését, majd újraindítását, ebben a CENTREX Hungária Rt. az Üzemzavar és Válsághelyzeti Intézkedési Terv szerint intézkedik, illetve működik közre. II.2. A szolgáltatás minőségi követelményei II.2.1. Az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői A CENTREX Hungária Rt. gázkereskedelmi tevékenységének minőségi jellemzői: széles körű gázellátási szolgáltatás és ellátásbiztonság. A széles körű gázellátási szolgáltatás azt jelenti, hogy a Vevőt nem feltétlenül terhelik például - a földgázszállítási, földgázelosztási, vagy a szezonális fogyasztásból eredő földgáztárolási kapacitás lekötési kérdések, valamint, hogy a fogyasztó napi csúcsgazdálkodási képességének megszerzésében, az arra való felkészülésében a CENTREX Hungária Rt. jelentős szerepet vállal. Ennek részeként CENTREX Hungária Rt. eljár a Vevő érdekében a földgázszállító, -elosztó, - tároló, rendszerirányító engedélyesek felé, elvégzi a hosszú és rövid távú, az éves, szezonális gázgazdálkodási feladatokat, míg a heti, napi gázgazdálkodási képességek, készségek megszerzéséhez szakmai tanácsadással járul hozzá. Mindezek biztosítása érdekében folyamatos kapcsolatot tart a Vevővel. A földgázkereskedőkkel való fogyasztói elégedettséget a liberalizált piacon alapvetően és egyértelműen az jelzi, ha a Vevők megmaradnak az általuk szabadon választott kereskedőjüknél. Ha egy földgázkereskedő által ellátott feljogosított fogyasztók száma és a forgalmazott gáz mennyisége emelkedik, ez a fogyasztók elégedettségének legbiztosabb fokmérője. Módosított földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 11

12 A CENTREX Hungária Rt. a földgáz-kereskedelmi piacra kilépő feljogosított fogyasztók számára, valamint egyéb kereskedelmi ügyfeleivel szemben a következő garantált szolgáltatásokat vállalja: a) valamennyi, részére érkező, írásbeli fogyasztói igénybejelentésre, ajánlattételre való felszólításra, vagy ajánlatkérésre írásban válaszol legkésőbb 30 napon belül; b) a szolgáltatásaival, üzleti tevékenységével kapcsolatos megkeresésekre szerződő partnereinek 30 napon belül írásbeli választ ad; c) a szolgáltatásaival, üzleti tevékenységével kapcsolatos panaszokat kivizsgálja, a panaszbejelentéseket a II.6. pont szerint kezeli; d) számlakifogás esetén 5 napon belül a számlát felülvizsgálja, és a kifogást 5 napon belül írásban megválaszolja; e) üzemzavarok, válsághelyzet, vagy egyéb okból rendkívüli körülmények között ügyeleti szolgálatot tart, és az Üzemzavar és Válsághelyzeti Intézkedési Tervben rögzítettek szerint jár el. II.2.2. A forgalmazott gáz minőségi előírásai A forgalmazott gáz minőségi előírásait alapvetően az MSZ 1648:2000 szabvány, valamint a kereskedelmi szerződések tartalmazzák. A forgalmazott földgáznak az előírt minőségi követelményekhez viszonyított megfelelését az ÜKSZ által meghatározott minőségellenőrző eszközök és működtetett rendszerek biztosítják. A CENTREX Hungária Rt. jellemzően 34 MJ/m 3 ±5% tartományon belül mozgó fűtőértékű, 2/H gázosztályba tartozó földgázt értékesít. Az értékesített gáz egyéb paramétereiben is megfelel az MSZ 1648:2000 szabvány szerinti követelményeknek. II.2.3. A gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje A CENTREX Hungária Rt. által Vevői ellátása érdekében az együttműködő földgázrendszerbe betáplált földgáz - szerződésben rögzített - minőségének tartásáért felel. A földgázszállító, -tároló, -elosztó rendszerek üzemeltetői felelősek a rendszerükbe bekerült földgáz minőségének megőrzéséért, és az átadási pontonokon a szerződésben rögzített minőségű földgáz átadásáért. A gázminőség ellenőrzése érdekében az együttműködő földgázrendszer technológiai folyamataiban - az ÜKSZ-ben és a rendszerüzemeltetők üzletszabályzataiban meghatározott helyeken - az előírt módszerekkel és hiteles mérőeszközökkel ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és dokumentált adatgyűjtést kell végezniük. A minőségmérés és a számítás csak az ide vonatkozó MSZ ISO szabványok szerint történhet. Annak érdekében, hogy a fogyasztóknál ténylegesen megjelenő minőség igazolhatóan azonos legyen a mérés helyén hitelesen mért adatokkal, a mérési pontok számát és elhelyezését figyelembe véve a CENTREX Hungária Rt. a földgáz-kereskedelmi szerződésekben meghatározza a földgázminőség biztosításának rendjét. Ez elsősorban azt jelenti, hogy meg kell határoznia a kiadási ponthoz rendelhető gázkromatográf helyét, a gázforgalmazás különböző lehetséges irányait is figyelembe véve. A mérések gyakoriságának meghatározása az MSZ ISO szabvány szerint történik. Módosított földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 12

13 A földgáz minőségi jellemzőit (fűtőérték, nyomás, sűrűség, hőmérséklet, stb.) a földgázszállítói engedélyes rendszerén beépített automatikus minőségellenőrző berendezésekkel mérik, ami az elszámolás alapja. A használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközök vizsgálatát az Országos Mérésügyi Hivatal (a továbbiakban: OMH) végzi. A földgáz minőségi jellemzőit a CENTREX Hungária Rt. a havi végelszámoláshoz csatolt jegyzőkönyvben adja át a Vevőnek. A joghatással járó minőségi adatok meghatározásának megengedett eltérése az OMH, vagy a bevizsgálásra engedéllyel rendelkező egyéb akkreditált szervezet által végzett ellenőrző méréshez viszonyítva legfeljebb ±1% lehet. A joghatással nem járó minőségi adatokat a CENTREX Hungária Rt. havi átlag szintjén tájékoztató jelleggel a szerződő fél rendelkezésére bocsátja, de felelősséget csak a szabványban meghatározott tartományoknak való megfelelésért vállal az MSZ EN 45014:1990 szerint. Ha a szerződő fél a mérési, vagy az elszámolási időszakra vonatkozó minőségi adatokkal szemben kifogást emel, írásban kell közölnie. A reklamáció kivizsgálását a CENTREX Hungária Rt. a lehető legrövidebb időn belül megkezdi és megalapozottság esetén a szükséges korrekcióról intézkedik. Ha a szerződő fél igazoltan ±1%-nál nagyobb hibát talált a mérésekben, akkor mennyiségi-minőségi korrekciót kell alkalmazni. A korrekció mértékét 0 %-os hiba eltérésre kell meghatározni. Az elszámolás alapját érintő földgázminőségi (fűtőérték) reklamáció akkor megalapozott, ha az elszámolási időszakra vonatkozó jegyzőkönyvezést megelőző 24 órára vonatkozik, vagy a szerződő fél az észlelt minőségi hibát 24 órán belül bejelentette és az azt követő első jegyzőkönyvezésre a reklamáció nem nyert rendezést. Minden más esetben a kifogás vizsgálat nélkül megalapozatlannak minősül. Ha a szerződő fél mintával rendelkezik a kifogásolt gázból, akkor annak vizsgálatára a felek megegyezést kísérelnek meg. Megegyezés hiányában a mintát az OMH-ba kell szállítani döntő vizsgálat céljából. Ha a szerződő fél mintával nem rendelkezik és a minőségi reklamáció nem fogadható el, a CENTREX Hungária Rt. a rendelkezésére álló dokumentumok alapján igazolja a kifogásolt időszak tényleges gázminőségét. Sikertelen egyeztetés esetén a Felek szakértők, illetve az OMH bevonásával kísérlik meg a megegyezést. Ha a földgáz minőségi paraméterei nem elégítik ki a szabványban, vagy szerződésben rögzített határértékeket (specifikáción kívüli gáz), akkor a CENTREX Hungária Rt. köteles a specifikációtól való eltérés várható, vagy bekövetkezett mértékéről a szerződő felet a lehetséges módon és legkorábbi időpontban értesíteni. A szerződő fél az értesítést, vagy a minőségváltozást követően igényelheti a gáz átadásának megszüntetését anélkül, hogy szerződést szegne, feltéve, hogy a változás a szerződésben kikötöttnél nagyobb mértékű. Amennyiben a minőség a CENTREX Hungária Rt.-nek fel nem róható okok miatt változik, úgy a teljesítés szerződésszerű, de a szerződő fél szerződésszegés nélkül visszautasíthatja a gáz átvételét. Módosított földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 13

14 II.3. A fogyasztói igény kielégítésének módja és részletes szabályai II.3.1. Az igénybejelentő részére történő tájékoztatás rendje és szabályai A Vevők igényei nagyon eltérőek. A CENTREX Hungária Rt. a II.3.2. pontban ismertetett adatok birtokában megvizsgálja a fogyasztó ellátásának lehetőségeit, feltételeit, majd esetleges adatpontosítást, adat kiegészítést követően - javaslatot tesz a Vevő felé a földgázellátás kezdési időpontjára, figyelembe véve a Vevő fogyasztásának szezonalitását, a földgáztárolás mértékének szükségességét, lehetőségét, az igényelt rendszerkapacitások megszerzésének lehetőségeit, esélyeit, stb., a vevő részére nyújtandó konkrét szolgáltatásai köréről, az átadás-átvétel pontjától és kezdésének időpontjától függő kezdeti földgázárra, a földgázár időbeni, vagy feltételektől függő változásának algoritmusára, a szükségesnek tartott pénzügyi biztosíték mértékére, típusára. A CENTREX Hungária Rt. az igénybejelentésre késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül - a birtokában levő adatok alapján - írásban tájékoztatást ad, és amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján lehetséges, megküldi szerződéses ajánlatát, ellenkező esetben megjelöli a szerződéskötés feltételeit, illetve megkeresi az igénybejelentőt a hiányzó adatok beszerzése céljából. A Vevőnek a CENTREX Hungária Rt. ajánlatára adott válaszától, a további egyeztetések tartalmától és időigényétől, valamint új ügyfél estén a bekért információk ellenőrzésének időigényétől függően kerül sor a megállapodás megkötésére, azaz a kereskedelmi szerződés aláírására. A CENTREX Hungária Rt. saját döntése alapján vállalja a földgáz kereskedelmi szerződés megkötését a fogyasztóval, tehát ajánlattételi kötelezettségét kizárja. II.3.2. Az igénylőtől kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja a) A CENTREX Hungária Rt. a Vevők igényeinek megismeréséhez az alábbi tartalmú igénybejelentést kér, új igények esetén: - az igénylő adatai (név, cím, használati jogcím, cégképviseletre jogosult személy, cégjegyzékszám, statisztikai azonosító szám, vagy vállalkozói igazolvány száma), - a fogyasztási hely/betáplálási hely adatai (cím, rendeltetés, használati jogcím), - az igénybejelentés célja, - a fogyasztási helyre igényelt órai teljesítmény, a betáplálandó teljesítmény adatai, várható éves fogyasztás/betáplálás havi bontásban, - a fogyasztói igény igazolása az ÜKSZ alapján, - a hálózati csatlakozási szerződés adatai, - választott árszabás, preferált fizetési feltételek, - pénzügyi elszámolás módja, - pénzintézet megnevezése, pénzintézeti jelzőszám (pénzintézeti fizetés esetén), - az igényelt teljesítmény igénybevételének kérelmezett kezdeti időpontja, - fogyasztói adatszolgáltatás tartalma, rendelkezésre bocsátásának gyakorisága, - ügyfél igényének tervezett időtartama. Az igény-kielégítési eljárást a Vevő és a CENTREX Hungária Rt. egyedi módon kezeli. Módosított földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 14

15 b) A CENTREX Hungária Rt. a Vevővel kötendő kereskedelmi szerződéshez az alábbi adatokat igényli - írott formában, a Vevő képviseletére jogosult személy(ek) aláírásával: a szerződő felek megnevezése, székhelye, bankszámla száma, statisztikai azonosítója, cégjegyzékszáma, adószáma, a gázértékesítés kezdetének időpontja, a határozott időre szóló szerződés lejárati időpontja, a fogyasztás helye, a Vevő korábbi gázellátási jogviszonyából hozott szállítói, tárolói, elosztói kapacitások kezelésének szabályai, a lekötött gázteljesítmény tűréshatárai, a megszakítható fogyasztás és igénybe vételének rendje, a megszakítható gázteljesítmény mértéke, a megszakíthatóság időtartama, gyakorisága, éves mértéke, két megszakítás közötti minimális időszak, a megszakíthatóság és a megszakítás elvárt díjkedvezménye, a földgáz mennyiségi, minőségi adatai, nyomása az átadás-átvétel helyén, éves igényelt földgáz mennyisége havi bontásban, közép, és hosszú távú gázigény, maximális napi gázigény (m 3 /nap), maximális órai csúcsigény (m 3 /óra), a gázteljesítmény éven belüli kihasználási minimuma, a fogyasztási profil (előző év, évek napi fogyasztási adatai, éves tartamgörbék, jellemző napon belüli vételezés órai adatsorokkal azonosítva), II.3.3. A fogyasztónál történt változás esetén alkalmazott eljárás A Vevőnél (fogyasztónál) történő minden, a kereskedelmi szerződésben rögzített adatokat, információkat érintő változás szerződés-módosításnak minősül, ezért azokról időben, a változások bekövetkezéséig lezárható szerződés-módosítást kell kezdeményezni a Vevő részéről. A szerződés azon elemei, amelyek megváltoztatása nem csak a szerződő felek akaratán múlik, csak a módosítás összes feltételének rendelkezésre állása esetén módosítható (pl.: lekötött kapacitás igény gázéven belüli megváltoztatása, stb.) A Vevő cégbejegyzést érintő adatainak megváltoztatását a módosítást tartalmazó, 30 napnál nem régebbi cégkivonatnak a CENTREX Hungária Rt. részére történő átadásával kell kezdeményezni. Módosított földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 15

16 II.4. A szerződési feltételek A földgáz vételezésére vonatkozó új igényt, illetőleg a földgáz értékesítési szerződésben meghatározott teljesítményen felüli többletteljesítmény iránti igényt és az igénylő adatait írásban kell bejelenteni. A szerződni kívánó partner köteles igazolni, hogy mindazoknak a követelményeknek megfelel, amely jelen Üzletszabályzat II.4.4. pontjában szerepel. II.4.1. Általános szerződési feltételek A Vevő részére minden esetben csak írásba foglalt szerződés alapján végezhető gázértékesítés. A földgáz értékesítési szerződés a Felek aláírásával jön létre. A szerződések a PTK előírásai szerint készülnek, a PTK változtatásait a Felek a szerződésen átvezetik. a) A Vevővel kötött szerződések alap típusai: Hosszú távú földgáz-kereskedelmi szerződések, amelyek lehetnek: - határozott időtartamúak, ezen belül - adott időpontban lejáró szerződések, - adott időtartamot folyamatosan maguk előtt görgető szerződések, amelyet felek félévente, évente aktualizálnak, és - határozatlan időtartamúak. Éves, vagy rövidebb időtávú földgáz kereskedelmi szerződések: - önálló, éves, vagy rövidebb távú szerződések, melyek a szerződés összes feltételeit rögzítik a szerződés egész futamára, - a hosszú távú szerződések éves feltételeit minden esetben meghatározó, aktualizáló éves szerződések, mint a hosszú távú szerződések mellékletei. b) Az általános szerződéses feltételek: a Vevő, vagy a CENTREX Hungária Rt. rendelkezzen a Vevő gázigényéhez szükséges földgázszállítói, -elosztói és -tárolói kapacitásokkal, a Vevő - ha szükséges - rendelkezzen a földgáz felhasználására vonatkozó hatósági engedélyekkel, a Vevő új bekapcsolási igénye, vagy földgázigénye növekedése esetén vállalja a GET szerinti csatlakozási díj megfizetését, a megfelelő teljesítményű, a mérésügyi törvény szerint ellenőrzött és a távfelügyelő berendezés csatlakozására alkalmas mérőberendezés rendelkezésre állása, a szerződés szerinti elszámolási mérő legyen ellátva a mért adatok on-line átvitelét biztosító távfelügyeleti berendezéssel, a Vevő és a CENTREX Hungária Rt. folyamatos, illetve szükséges mértékű kapcsolattartása biztosított legyen, II.4.2. Egyedi feltételek kezelése Szerződő Felek megállapodhatnak a Szabályzat feltételeitől eltérő módon is, de azokban a kérdésekben, melyet a földgáz-kereskedelmi szerződésben nem érintenek, a Szabályzat előírásai az érvényesek. Módosított földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 16

17 II.4.3. Üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok A CENTREX Hungária Rt. kezdeményezi a Vevő adatszolgáltatása alapján a Vhr. 30. (1) bekezdés h) pontja szerinti korlátozási kategóriába sorolást az érintett földgázszállító, vagy földgázelosztó engedélyesnél. A rendszerirányító által összeállított és a MEH által jóváhagyott országos korlátozási sorrendben szereplő korlátozási kategóriát fogják a felek beállítani a földgáz-kereskedelmi szerződésbe. Az üzemzavar és korlátozás esetén szükséges teendőket a Vhr., az ÜKSZ és az Üzemzavar és Válsághelyzeti Intézkedési Terv tartalmazza. A földgázszállítói, -elosztói, -tárolói, vagy rendszerirányítói engedélyes a szükséges legkisebb fogyasztói körben és a legkisebb időtartamban a földgázszállítást, -elosztást, illetve -tárolást korlátozhatja, továbbá más ésszerű műszaki megoldás hiányában szüneteltetheti a rendszer karbantartása, átalakítása, felújítása, fejlesztése, cseréje és új fogyasztó bekapcsolása esetén. A földgázszállító, illetve az elosztó rendszer - rendszerirányító által összehangolt - tervezett karbantartás miatti üzemszünete az érintett engedélyesek - MEH által jóváhagyott - üzletszabályzatában engedélyezett óraszámot nem lépheti túl. A szüneteltetés kezdő időpontját és előrelátható időtartamát, valamint a szükséges biztonsági intézkedéseket az érintett rendszerüzemeltető a Vevővel (hozzáférési jogosultakkal) legalább 15 nappal tervszerű megelőző karbantartás esetén legalább három hónappal korábban közli. Amennyiben a Vevő technológiai, vagy egyéb okokból ettől eltérő eljárást igényel, felek a kapacitás lekötési, illetve a földgáz-kereskedelmi szerződésükben egyeztetési kötelezettséget írhatnak elő. A CENTREX Hungária Rt. a rendszerirányítóval kötött megállapodása szerint információt biztosít a rendszerirányító részére a szállítói, tárolói és elosztói rendszerek éves karbantartási munkáinak programozásához. Ehhez információt kér a fogyasztóitól a fogyasztók tervezett karbantartásairól, hogy a gázellátó rendszerek karbantartása lehetőleg erre az időre essen. Ugyancsak tájékozódik azon időszakokról, melyet a fogyasztó semmiképp nem tud elfogadni gázellátási szünetként. Ezeket az igényeket a CENTREX Hungária Rt. lehetőleg érvényesíti az éves tervezés során. A fogyasztó minden, nem a fogyasztói rendszer hibájából előforduló földgázellátási szünettel, vagy a gázvételezés csökkentésével járó üzemzavarról haladéktalanul tájékoztatja a CENTREX Hungária Rt.-t, hogy a szükséges intézkedéseket megtehesse, különös tekintettel annak mértékére és előre látható időtartamára. II.4.4. A szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények A szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények közül lényeges a pénzügyi stabilitás, valamint a rövid és hosszú távú vásárlási prognózisok megbízhatósága. A CENTREX Hungária Rt., miután a gázpiac többi szereplőjéhez hasonlóan maga is kötbérterhes gázvásárlási szerződésekkel rendelkezik, fenntartja a jogot, hogy ügyfeleit pénzügyi stabilitás és hosszú távú partnerség oldaláról megítélje. Ennek figyelembe vételével teszi meg ajánlatát, amelyben pénzügyi biztosítékot (előre fizetés, bankgarancia, banki akkreditív, vagyoni garancia, óvadék, stb.) köthet ki. A fentiek alapján Vevőivel szemben az alábbi elvárásokat támasztja: Rendelkezzen a Hivatal által kiadott engedéllyel, és bankgaranciával. Módosított földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 17

18 Amennyiben nem engedélyes a szerződő fél, úgy a vele szemben támasztott elvárások az alábbiak: 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányainak eredeti vagy hiteles másolatban való átadása. Nyilatkozat arról, hogy csődeljárás, végrehajtási, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll. Alapító okirat hiteles másolatának átadása. A leendő vevő földgázigényének elképzeléseit bemutató tervek, melyek az igényt alátámasztják. A megelőző üzleti évről szóló éves beszámoló átadása. Nyilatkozat az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásáról. Számlavezető bankja által kiállított igazolás bemutatása arról, hogy nincsenek teljesítetlen, sorban álló tételei. Bankgarancia vagy más, pénzügyi biztosíték rendelkezésre bocsátása. A szerződő felek kötelesek betartani az adatvédelmi szabályokat, különös tekintettel az üzleti titkokra. II.4.5. Mennyiségi, elszámolási és fizetési előírások a) Az elszámolás alapja, időszaka, rendje Mérőeszközök Az átadott földgáz mennyiségének és minőségének mérése és kiértékelése a mérésügyi törvény és az érvényes szabványok alapján, az Országos Mérésügyi Hivatal (továbbiakban: OMH) által használati etalonnal ellenőrzött, vizsgált eszközökkel és módszerekkel történik (a továbbiakban hitelesítés). Az átadott gázmennyiség meghatározása a fenti műszaki előírások és az MSZ 2373 szabvány szerint gáztechnikai normál (15 o C és kpa) körülményeken értelmezett m 3 -ben történik. Mérőeszközök hitelessége Az elszámoláshoz használt mérőberendezések - a teljes mérőkör minden eleme (mérőszakasz és műszerek), valamint a teljes mérőrendszer (teljes körűen vizsgált mérőkör) mindenkor kielégítik a hivatkozott szabványok, típusvizsgálati bizonyítványok és az egyedi vizsgálati bizonyítványok követelményeit, az OMH előírásait. Amennyiben a mérőrendszer meghibásodik, vagy nem vizsgált és nem áll rendelkezésre helyettesítő mérő, akkor az érintett időszakra vonatkozóan a gázmennyiség elszámolása a Vevő és a CENTREX Hungária Rt. megállapodása alapján történik. A mérés ellenőrzése A Vevő és a CENTREX Hungária Rt. az elszámoló mérőrendszert kölcsönösen, előzetes bejelentéssel bármikor ellenőrizhetik és a cégjegyzési joggal rendelkezők által aláírt íratban kérhetik azok rendkívüli ellenőrzését. Ha a rendkívüli ellenőrzés során a mérőrendszer elemeinek hibája nem haladja meg a vizsgálati bizonyítványban megengedett értéket, akkor a vizsgálat költségei a felülvizsgálatot kérőt terhelik. Módosított földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 18

19 A felek az elszámolási mérőrendszer dokumentációjába, valamint az elszámolás alapját képező mennyiségi, minőségi paraméterek dokumentumaiba folyamatosan betekinthetnek, azokból másolatot kérhetnek. A mérés helye (mérési pont): A gázfogyasztás mérésére használt - szerződésben is rögzített - gázmennyiség mérőeszköz helye. Az elszámolás alapja Felek az elszámolás alapjául a (fogyasztói, elosztói, vagy szállítói) mérőrendszeren mért mennyiséget tekintik, annak függvényében, hogy a Vevő feljogosított fogyasztó, földgázkereskedő, közüzemi nagykereskedő, vagy a rendszerirányító. A szolgáltatás alapjául szolgáló méréseket a fentiek ételmében - az elosztói, vagy a szállítói engedélyes az üzletszabályzatával összhangban, esetleg a fogyasztó végzi. A földgáz összetételének és fűtőértékének meghatározása a földgázszállítási engedélyes üzletszabályzata szerint történik a vonatkozó szabványok figyelembevételével. A szerződésben rögzített eljárás szerint kerül meghatározásra a pénzügyileg elszámolandó földgáz mennyisége. Mérőleolvasás és jegyzőkönyvezés (az elszámolás időszaka és rendje) Az elszámolás időszaka eltérő megállapodás hiányában egy hónap. Az elszámoló mérő leolvasása a mérő számítóművéből a helyszínen leolvasással, vagy telemechanikai rendszeren keresztül távleolvasással (a szerződés szerint) történik. A mérő leolvasásakor a gázhónap záró mérőállásának leolvasása szükséges, mielőtt azt a számítómű felülírná. Ez a mérőállás érték elszámolás alapjául szolgál. A havi rendszeres mérő leolvasás a naptári hónap első két munkanapján esedékes, aminek a pontos időpontjában a felek megállapodnak. A havi rendszerestől gyakoribb leolvasásban a felek megállapodhatnak. Rendkívüli mérő leolvasást a másik Fél előzetes értesítése mellett bármelyik Fél kérhet. A mérő leolvasásról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmazni: - a mérő azonosító adatai, - a mérő leolvasás időpontja és módja (távleolvasás, helyszíni leolvasás), - a mérőn leolvasott üzemi paraméterek és korrekciós jellemzők, - a mérő leolvasási időszak átlagos fűtőértéke, - az egyes árkategóriánként elkülönített mennyiségek, - a mérő leolvasást aláíró személyek olvasható neve és aláírása. A Vevő írásban hatalmazza fel a mérő leolvasására, a leolvasási jegyzőkönyv aláírására jogosult személyeket. A felhatalmazás egy példányát előzetesen meg kell küldeni a CENTREX Hungária Rt.-nek. A CENTREX Hungária Rt. írásban felhatalmazhat maga helyett személyt, vagy szervezetet a mérő leolvasására. A felhatalmazottról a CENTREX Hungária Rt. a Vevőt előzetesen írásban értesíti. Amennyiben a fogyasztásmérő-berendezés leolvasása nem valósul meg, abban az esetben az elszámolási időszak automatikusan meghosszabbodik az eredeti elszámolási időszaknak megfelelő időtartammal. Ha a Vevő bármilyen okból nem írja alá a jegyzőkönyvet, akkor a CENTREX Hungária Rt. megbízottjának ezt a tényt rá kell vezetni a jegyzőkönyvre. Módosított földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 19

20 A Vevő képviselője a jegyzőkönyvben kifogást emelhet a leolvasott mennyiséggel, vagy az üzemi paraméterekkel kapcsolatban. A kifogás kivizsgálására a CENTREX Hungária Rt. 3 munkanapon belül intézkedik. A Felek a vitatott adatokat 8 napon belül megvizsgálják, és az eredmények alapján döntenek. A korrekció alá vont időszak a hibás mérések igazolható időtartama. Ha ez nem állapítható meg, akkor az ellenőrzéstől az utolsó olyan mérésig lehet a visszamenőleges korrekciót elvégezni, melyre a Vevő észrevételt illetve reklamációt nem jelzett. A Vevőt a jegyzőkönyvi kifogás nem jogosítja fel az ideiglenes elszámoló számla ellenértékének visszatartására. Vitatott adatokról lefolytatott egyeztetés lezárása után a CENTREX Hungária Rt. számlahelyesbítést bocsát ki, amely az ideiglenes elszámoló számlával együtt a végleges elszámolást jelentik. Ha a hibás mérés miatt emelt kifogás következtében a Felek valamelyike megalapozatlanul használja a másik Fél pénzét, ezen összeg után a jogosulatlan használó a kifizetés, vagy a beszámítás napjáig a kamatfizetési számla kiállításának napján érvényes, a PTK által meghatározott maximális késedelmi kamatot köteles megfizetni. b) A mérés és elszámolás során alkalmazott számítások részletezése Amennyiben a mérő nem rendelkezik korrektorral, a 3. melléklet szerint kell eljárni. c) A számlázás és számlakifogásolások intézésének rendje Számlázás A számla a hatályos számviteli és adó jogszabályok szerinti formában és tartalommal készül. A számla elkülönítve tartalmazza a számla kibocsátás napján hatályos jogszabályok szerint a földgáz eladását terhelő adót, pótlékot és egyéb fizetési kötelezettséget. A rendszerhasználati díjat a földgázszállítói, -tárolói, -elosztói engedélyeseknek a CENTREX Hungária Rt. fizeti meg abban az esetben, ha a szerződésben az átvételi pontig el kell szállítani a földgázt. A számlázás feltételeiben a felek egyedileg állapodnak meg. Ehhez a CENTREX Hungária Rt. az alábbi javaslatot teszi: A CENTREX Hungária Rt. előlegszámlát bocsát ki a tárgyhavi szerződött földgáz mennyiség 50 %-ának megfelelő értékéről tárgyhó 11. naptári napjáig. Az előlegszámla fizetési határideje tárgyhó 15. naptári napja. A tárgyhavi végszámlát a CENTREX Hungária Rt. a tárgyhónapot követő 11. naptári napig megküldi a Vevőnek. A fizetési határidő a tárgyhónapot követő 18. naptári nap. Amennyiben a rendszerüzemeltetők a mennyiségi és a minőségi végelszámolást utólag módosítják a Vevő, esetleg a nevében eljáró CENTREX Hungária Rt. részéről felmerült reklamáció jogossága következtében, úgy korrekciós számla kibocsátására is sor kerülhet. Számlakifogásolás Mérés jegyzőkönyvi kifogásolása esetén a végszámla helyett ideiglenes elszámoló számlát bocsát ki a CENTREX Hungária Rt. a jegyzőkönyvezést követő 8 naptári napon belül. Az ideiglenes elszámoló számla az adott hónapra szerződött földgáz mennyiség 50 %-nak Módosított földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 20

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel amely létrejött egyrészről cégnév: székhely: bankszámlaszám: levelezési címe: adóig. száma: cégjegyzékszám: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel mint földgázelosztói engedélyes,

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00079-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Energetikai Központ Zrt. (1053 Budapest, Magyar u. 36.; adószám: 23342385-2-41), a továbbiakban:

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS cégnév: TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátozott Felelősségű Társaság székhely:

Részletesebben

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI KERET MEGÁLLAPODÁS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI KERET MEGÁLLAPODÁS FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI KERET MEGÁLLAPODÁS Jelen Megállapodás létrejött egyrészről a Fővárosi Gázművek Zrt., mint földgáz energia Szállító, a továbbiakban: Szállító Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) fontosabb, a fogyasztókat érintő módosításai

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

1. A kereskedőváltás folyamata

1. A kereskedőváltás folyamata 1. A kereskedőváltás folyamata A villamos energiát versenypiacon vételező felhasználók szabadon dönthetnek arról, hogy melyik kereskedőtől vásárolják meg a működésükhöz szükséges villamos energiát. A felhasználók

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt.

Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom Nyrt. ELSZÁMOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS SZABÁLYAI A DIKTÁLÁS ALAPÚ SZÁMLÁZÁST VÁLASZTÓ FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÓK ESETÉBEN 2011. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK... 3 2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés 15. pontjában,a 2. tekintetében

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

1. Felhasználó-változás fogalma

1. Felhasználó-változás fogalma 1. Felhasználó-változás fogalma A felhasználó-változás azt jelenti, hogy a felhasználó személyében történik változás, azaz egy teljesen új felhasználó vételez az adott felhasználási helyen. Nem minősül

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ),

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), SZERZŐDÉS TERVEZET FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS A mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) és a [ ] *nyertes ajánlattevő neve mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), együttesen: a Felek a következő földgáz értékesítési

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

DBGÁZ KFT. 2004. június 10.

DBGÁZ KFT. 2004. június 10. A DEBRECENI GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI DBGÁZ KFT. 2004. június 10. BEVEZETŐ A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (továbbiakban: GET) rendelkezései szerint

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei A leendő felhasználó az elosztóvezetékhez történő csatlakozásért, a már csatlakozott felhasználó a kapacitásnöveléséért,

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági M.4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági Hatályos: 2015.07.07. 1/7. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Szerződésazonosító: amely létrejött egyrészről EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13.

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13. Üzemi Kereskedelmi Szabályzat MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Visegrád, 2011. április 13. 2010 ÉVI TÖRTÉNÉSEKÉSEK MEH 338/2010 és 455/2010 határozatai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Földgázelosztó és a Kereskedő (a továbbiakban együttesen: Felek) között

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET. II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek

TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET. II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 m3/h fogyasztást nem meghaladó fogyasztók részére I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv

Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv 2014. november 21. Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv 1. AZ UTASÍTÁS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h-nál kisebb mérő névleges összteljesítménnyel rendelkező, lakossági fogyasztók részére Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést

Részletesebben

Global NRG Rt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata

Global NRG Rt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Global NRG Rt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Budapest, 2006. év 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE... 5 2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK, RÖVIDÍTÉSEK...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra F 101 ESZF../. KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra A szerződés létrejött egyrészről az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (stat. azonosítója: 12794726-3530- 114-11, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. panasz formanyomtatványa, amely a Biztosító magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozik és ezek orvoslására irányul.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata

M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.7. számú melléklete M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.7. számú melléklete

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

Amennyiben az igénylő képviseletében meghatalmazott jár el, meghatalmazást kell benyújtani.

Amennyiben az igénylő képviseletében meghatalmazott jár el, meghatalmazást kell benyújtani. Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információk; A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei. Igénybejelentő ESZ jogosult (20 alatti) nem

Részletesebben

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: cégbíróság és cégjegyzék

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban Bakay Zsolt Társasági Támogatás igazgató 2015. április 28. 2009/73/EK irányelv EU szabályozási környezet 715/2009/EK

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS Közbeszerzés tárgya: Földgáz beszerzése a 2016-2017-es gázévre az Erzsébet Táborok Kft. részére a 8251 Zánka Külterület 030/13 fogyasztási Ajánlati felhívás iktatószáma: 2016/S

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2011. augusztus 19. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

CROSS-INERGY Zrt. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

CROSS-INERGY Zrt. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT Székesfehérvár, 2012. január 04. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.1 A Szabályzat hatálya... 5 1.2 A Szabályzat érvényességi köre... 5 1.3 Fogalom meghatározások...

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása F.4. számú függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Igazgatói utasítás Tárgy:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata

Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Budapest, 2009. május 11. Budapest, 2009.05.11. Készítette: Global NRG Zrt. oldalszám: 2/76 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

HUNGARO ENERGY Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata

HUNGARO ENERGY Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata ----------------------- HUNGARO ENERGY Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Pécs, 2015. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások,

Részletesebben

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl a MAGÁZ Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9. cégjegyzékszám: 20-09-066055, adószám: 11907925-2-20,képviseli: Posztós Endre),mint Földgázelosztó valamint másrészrıl az alábbiakban

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvénysorozata 2014. október Magyar Energetikai Társaság Kereskedelmi és ipari ingatlanok belső villamosenergia ellátásának

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

Magyarországi szabad földgázpiac jelenlegi helyzete február 15.

Magyarországi szabad földgázpiac jelenlegi helyzete február 15. Magyarországi szabad földgázpiac jelenlegi helyzete 2005. február 15. Szabadpiac áttekintése Keretek: GET, VHR-ek, IÜKSZ Kilépés dátumai Nominálás Pótdíj Kilépés feltételei Szabadpiaci ellátás Import Rendszerhasználati

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2. SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1.3. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben