A szolgáltató neve: PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szolgáltató neve: PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 PR-TELECOM Zrt. szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektroniks hírközlésről szóló évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztás) internet elérési szolgáltatás helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtásához A szolgáltató neve: PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített neve: PR-TELECOM Zrt. Cégjegyzékszáma: Cg Székhelyének címe: 3533 Miskolc, Gózon L Telefonszám: 46/ Telefaxszám: 46/ Internetes oldal (honlap) címe: web: Ügyfélszolgálatok és 24 órán keresztül hívható hibabejelentő szolgálat telefonszáma: 1231 Hibabejelentő szolgálat címe: Kőszegi ügyfélszolgálat címe: 9730 Kőszeg, Rohonci. 40. nyitva tartási ideje: hétfő: ig, szerda: ig, csütörtök: ig, péntek: ig címe: Abonyi ügyfélszolgálat címe: 2740 Abony, Radák Katalin. 3. címe: Nyékládházi ügyfélszolgálat címe: 3432 Nyékládháza, Kossth Lajos út 44. Nyitva tartási ideje: hétfő: , péntek ig címe: Bdakeszi ügyfélszolgálat címe: 2092 Bdakeszi, Szüret. 4. címe: Lábatlani ügyfélszolgálat címe: 2541 Lábatlan, Rákóczi út 67. Nyitva tartási ideje: hétfő: ig címe: Balatonfűzfői ügyfélszolgálat címe: 8175 Balatonfűzfő, József Attila címe: Tiszaföldvári ügyfélszolgálat címe: 5430 Tiszaföldvár, Kossth címe: Knszentmártoni ügyfélszolgálat címe: 5440 Knszentmárton, Bethlen G. út 6. címe: Ajkai ügyfélszolgálat címe: 8400 Ajka, Rákóczi címe: A Szolgáltató az Előfizetőket a jelen tájékozató útján tájékoztatja arról, hogy a) az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat milyen feltételek szerint teheti meg a szolgáltatónál, az egyes fogyasztóvédelmi szerveknél, illetve az illetékes hatóságoknál, b) az ügyfélszolgálathoz érkező egyes panaszokat mennyi időn belül fogja kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről mennyi időn belül és milyen módon értesíti az előfizetőt, c) az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az előfizető mely fogyasztóvédelmi szervekhez, szervezetekhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordlhat. A./ Az ügyfélszolgálat működése, az előfizetői bejelentések, panaszok intézése (Kivonat az ÁSZF-ből) A Szolgáltató az Előfizetők és Felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszaik kivizsgálására és orvoslására, az Előfizetők és Felhasználók tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtet, melynek elérhetőségeit jelen ÁSZF 1.1. és 1.2. pontja tartalmazza. A Szolgáltató biztosítja azt, hogy az ügyfélszolgálat legalább hetente 1 mnkanapon nyitva tartson. Az ügyfélszolgálat naptári évenként a jogszabály szerinti mnkaszüneti napokon túl összesen 30 mnkanapon is zárva tarthat és amely napokon kizárólag telefonos hibabejelentő szolgálat érhető el. Az ügyfélszolgálat ezen zárva tartásáról a Szolgáltató a naptári dátm szerinti megjelöléssel legalább 15 nappal korábban tájékoztatja az előfizetőket az ügyfélszolgálaton kifüggesztett hirdetmény és képújságban történő hirdetmény útján, valamint internetes oldalán A Szolgáltató a nyilvános elektroniks hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem magasabb díjazású hívhatósággal is biztosítani. E szabályt a belföldi hálózatból indított hívásokra kell alkalmazni. A Szolgáltató által működtetett telefonos ügyfélszolgálat emelt díjas szolgáltatással nem működtethető Az ügyfélszolgálat útján a Felhasználó illetve az Előfizető szolgáltatás iránti igényt jelenthet be, szerződést köthet, módosíthat és szüntethet meg, díjfizetést teljesíthet, szüneteltetés iránti igényt jelenthet be, a szolgáltatással kapcsolatban tájékozódhat és információt kérhet, hibabejelentést tehet, bejelentést tehet és panasszal élhet.

2 A jelen ÁSZF vonatkozásában a) előfizetői bejelentés: az előfizetői panasz és a hibabejelentés, b) előfizetői panasz: az előfizető által tett olyan bejelentés, amely az igénybe vett elektroniks hírközlési szolgáltatásra vonatkozó, az előfizetői jogviszonyt érintő egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányl és nem minősül hibabejelentésnek. A Szolgáltató a hibabejelentésekkel kapcsolatban a 6.1. pontban foglaltak szerint jár el A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha az Előfizető a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanl köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát az Előfizetőnek átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról haladéktalanl köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát köteles személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Előfizetőnek átadni, telefonon vagy egyéb elektroniks hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Előfizetőnek legkésőbb a 30 napon belüli érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektroniks hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a) az Előfizető neve, lakcíme, b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, c) az Előfizető panaszának részletes leírása, az Előfizető által bemtatott iratok, dokmentmok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, d) a Szolgáltató nyilatkozata az Előfizető panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektroniks hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - az Előfizető aláírása, f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, g) telefonon vagy egyéb elektroniks hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemtatni. A Szolgáltató egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a továbbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Erópai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktsa eltérően nem rendelkezik - harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt eltasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemtatni. A panasz eltasítása esetén a Szolgáltató köteles az Előfizetőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét. Amennyiben a bejelentés, panasz kivizsgálására (pl. harmadik fél bevonása miatt) a 30 nap nem elegendő, a Szolgáltató a 30 napon belül köteles írásban értesíteni az Előfizetőt az ügy elintézésének várható időpontjáról. Ha a bejelentés, panasz kivizsgálásához vagy orvoslásához helyszíni bejárás is szükséges, az Előfizető az előre egyeztetett időpontban köteles a Szolgáltató részére a bejtást és a hozzáférést biztosítani. Ha ez az Előfizető hibájából meghiúsl, a Szolgáltató az Előfizetőt új időpont egyeztetésére való felhívással értesíti, és az ügy elintézésének határideje az új időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik, továbbá az Előfizetőt kiszállási díj fizetésének kötelezettsége terheli. A fenti, Szolgáltatóhoz nem ügyfélszolgálatra beérkezett panaszoktól eltérően az ügyfélszolgálathoz érkezett panaszok esetében az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a Szolgáltató panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és az Előfizető a panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, ha az Előfizető panaszát szóban közli és a Szolgáltató az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz. Az ügyfélszolgálatra vonatkozó 15 napos válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról az Előfizetőt írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell. Az ügyfélszolgálat az előfizetői panaszok intézése és a fogyasztók tájékoztatása során köteles együttműködni a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel Ha az Előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanl nyilvántartásba veszi és szóbeli bejelentés esetén lehetőleg azonnal, egyéb esetben legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja és megválaszolja. A Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogoslt az előfizetői szerződést díjtartozás miatt a jelen ÁSZFben foglaltak szerint felmondani. Ha az Előfizető a díjreklamációt a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a Szolgáltatóhoz, és a díjreklamációt a Szolgáltató nem tasítja el annak nyilvántartásba vételét követő 5 napon belül, a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik. Egyéb esetben az Előfizető a vitatott díj eredeti fizetési határidőre történő megfizetésére köteles és a díjreklamációnak a vitatott díjon (díjtételen) kívüli díjakra nincs halasztó hatálya. Ha a Szolgáltató a díjreklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a díjreklamáció elbírálásától számított 30 napon belül az Előfizető választása szerint a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az Előfizető számláján egy összegben jóváírja vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az Előfizető részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az Előfizetőt megillető kamat mértéke azonos a Szolgáltatót az Előfizető díjfizetési késedelme esetén megillető kamat mértékével. Ha az Előfizető a Szolgáltató által követelt díj összegszerűségét vitatja, a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a hálózata az illetéktelen hozzáféréstől védett és számlázási rendszere zárt, a díj számlázása, továbbá megállapítása helyes volt A Szolgáltató által fizetendő kötbér esetei meghatározását és megfizetése módját az ÁSZF pontja, a mértékét a 7.5. pontja tartalmazza Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja A hibabejelentéssel kapcsolatos eljárást az ÁSZF 6.1. pontja, a panaszokkal kapcsolatos eljárást az ÁSZF 6.2. pontja tartalmazza. Az Előfizető díjreklamációja elintézésével kapcsolatos panasza, kötbérigénye elintézésével kapcsolatos panasza, kártérítési igénye elintézésével kapcsolatos panasza, valamint a Szolgáltatóval szembeni egyéb jogvitája vagy jogvitás helyzete esetén jogoslt a 2. sz. melléklet szerinti illetékes szervezetek vagy hatóság(ok) vizsgálatát kérni. A Szolgáltató az Előfizetővel szembeni igényével, valamint az Előfizetővel szembeni egyéb jogvitája vagy jogvitás helyzete esetén jogoslt a 2. sz. melléklet szerinti illetékes szervezetek vagy hatóság(ok) vizsgálatát kérni, amennyiben a szervezetnek vagy hatóságnak van hatásköre az ügy elbírálására. Az előfizetői jogviszonyból eredő esetleges jogvitákra a felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét. B./ Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén 1. Az Eht. 21. (6)-(8) bekezdésében meghatározott kivételekkel az elektroniks hírközlésre vonatkozó szabályok elektroniks hírközlési szolgáltató általi megsértése esetén NMHH Hivatalához: [Eht. 10. (1) 13.] Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Cím: 1133 Bdapest, Visegrádi tca 106. Postacím:1376 Bdapest, Pf Fax: (+36 1) További ügyfélkapcsolati pontok: Cím: 4025 Debrecen, Hatvan. 43. Telefon: (+36 52) Cím: 3529 Miskolc, Csabai kap 17. Telefon: (+36 46) Cím: 7624 Pécs, Alkotmány. 53. Telefon: (+36 72) Cím: 9400 Sopron, Kossth L Telefon: (+36 99) Cím: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. Telefon: (+36 62) Az elektroniks hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználókat, előfizetőket, nézőket, hallgatókat, fogyasztókat megillető, elektroniks hírközléssel kapcsolatos méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítése érdekében, valamint valamely elektroniks hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos olyan magatartás észlelése esetén, amely az elektroniks hírközlési szolgáltatásra vonatkozó szabály megsértésének nem minősül, illetve nem tartozik a Médiatanács, az Elnök vagy a Hivatal hatáskörébe, de az elektroniks hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználók, előfizetők, fogyasztók, valamint a nézők vagy hallgatók méltányolandó érdekének sérelmét okozza vagy okozhatja a Média- és Hírközlési Biztoshoz: [Mttv (1) és 140. (1)] Média- és Hírközlési Biztos Postacím: 1525 Bdapest, Pf. 75. Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommnikációról 3. Az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektroniks hírközlési szolgáltató általi intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatban az Eht.-ban vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban meghatározott rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértése, valamint az Eht (2) bekezdésében, 130. (1) bekezdés második mondatában, 130. (2) bekezdésében, 132. (4) bekezdésében, 134. (14) bekezdésének első mondatában, 144. (1) bekezdésében vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban az előfizetők elektroniks hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények - az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide nem értve - fogyasztókkal szembeni megsértése esetén, továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése esetén (természetes személy ügyében): [Eht. 21. (6)-(8), Fttv. 10. (1)]

3 Nemzeti Hatóság Cím: 1088 Bdapest, József krt. 6. Postacím: 1428 Bdapest, PF: 20. Tel: (1) , fax: 1/ Cím: 1052 Bdapest, Városház. 7. Cím: 7622 Pécs, Szabadság. 7. Postacím: 7622 Pécs, Szabadság Cím: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi. 32. Cím: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. Postacím: 1364 Bdapest, Pf.. 7. Postacím: 6000 Kecskemét, Postacím: 5600 Békéscsaba, Bdapest Főváros Baranya Megyei Bács-Kiskn Megyei Békés Megyei 144. Telefon: , Nagykőrösi. 32. Szarvasi út 107. Telefon: Telefon: Telefon: , nfh. Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Hajdú-Bihar Megyei Nógrád Megyei Tolna Megyei Cím: 3526 Miskolc, Blaskovics. 24. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 589. Telefon: Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna. 36. Postacím: 4002 Debrecen, Pf Telefon: Cím: 3100 Salgótarján, Mérleg út 2. Postacím: 3100 Salgótarján, Mérleg út 2. Telefon: Honlap: h. Cím: 7100 Szekszárd, Szent István tér Postacím: 7100 Szekszárd, Szt. István tér Telefon: Csongrád Megyei Heves Megyei Korményhivatal Pest Megyei Vas Megyei Cím: 6721 Szeged, Tisza L. krt. 11. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 12. Telefon: Cím: 3300 Eger, Kossth L.. 9. Postacím: 3301 Eger, Pf. 81. Telefon: Cím: 1052 Bdapest, Városház. 7. Postacím: 1365 Bdapest, Pf.: 270. Telefon: Cím: 9700 Szombathely, Széll K Postacím: 9700 Szombathely, Széll K Telefon: , évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról Fejér Megyei Jász-Nagykn- Szolnok Megyei Somogy Megyei Veszprém Megyei Cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12/14. Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 936. Telefon: , fogyved_kdf_szekesfeherv Cím: 5000 Szolnok, Ady E. út Postacím: 5000 Szolnok, Ady E. út Telefon: Cím: 7400 Kaposvár, Csokonai. 3. Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 76. Telefon: h. Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Postacím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon: fh. Győr-Moson- Sopron Megyei Komárom- Esztergom Megyei Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Zala Megyei Cím: 9022 Győr, Türr I.. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf Telefon: Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Postacím: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Telefon: Cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10. Postacím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10. Telefon: Cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24. Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24. Telefon: fh. 4. A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvénybe ütköző magatartása, valamint az Eht. vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban az előfizetők elektroniks hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide nem értve fogyasztókkal szembeni megsértése esetén: [Tpvt. 45., Fttv. 10. (3)] Gazdasági Versenyhivatal 1054 Bdapest V, Alkotmány. 5. (levélcím: 1245 Bdapest 5., Pf ) Tel: (1) évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 5. A Szolgáltató általános helyi vállalkozási tevékenységével kapcsolatos jogvita esetén: Abony 2740 Kossth tér 1. ( ) Acsád 9746 Béke. 10. ( Arló Bakonycsernye Balatonfűzfő Balotaszállás Bácsborsód Bodrogolaszi Bőcs Cibakháza Csepreg Dnaharaszti Fényeslitke 3663 Ady E ( ) 8053 Rákóczi. 83. ( Bartók Béla. 18. ( ) 6412 Ady E. tca 26. ( ) 6454 Petőfi S. tca 3. ( ) 3943 Fő. 11. ( Hősök tere 1. ( ) Szabadság tér 5. ( ) 9735 Széchenyi tér 27. ( ) 2330 Fő ( ) 4621 Rákóczi. 1. ( ) Bekecs Balatonakali Balatonkenese Balsa Bodajk Borsodszentgyörgy Bdajenő Chernelházadamonya Csernely Dnavarsány Füzérkomlós 3903 Honvéd. 54. ( ) 8243 Kossth L ( ) 8174 Béri Balogh Á. tér 1. ( ) 4468 Szabolcs vezér. 25. ( ) 8053 Petőfi S ( ) 3623 Szentgyörgyi út 114. ( ) 2093 Fő ( ) 9624 Fő. 60. ( ) 3648 Kissor. 26. ( ) 2336 Kossth Lajos. 43. ( ) 3997 Felszabadlás. 47. ( ) Ajka Város Ágfalva Balatonalmádi Balatonszepezd Bazsi Bodrogkeresztúr Bócsa Bdakeszi Csabrendek Csokvaomány Emőd Gara 8400 Szabadság tér 12. ( ) 9423 Soproni. 3. ( ) 8220 Széchenyi sétány 1. ( ) 8252 Árpád. 3. ( ) 8352 Fő. 50. ( ) 3916 Kossth. 85. ( ) 6235 Rákóczi F. tca 27. ( ) 2092 Fő ( ) 8474 Árpád. 4. ( ) 3647 Széchenyi út 1. ( Vörösmarty M ( ) 6522 Kossth L ( ) Alattyán Baj Balatoncsicsó Balinka Bácsbokod Nagyközség Bodrogkisfald Bő Bük Nagyközség Csávoly Dömsöd Nagyközség Erdőbénye Gávavencsellő Nagyközség 5142 Szent István tér 1. ( ) 2836 Petőfi. 50. ( ) Fő. 24. ( ) 8055 Petőfi. 34. ( ) 6453 Gróf Széchenyi I ( ) 3917 Kossth út 65. ( ) 9625 Széchenyi. 70. ( ) 9737 Széchenyi. 44. ( ) 6448 Arany János. 25. ( ) 2344 Petőfi tér 6. ( ) 3932 Kossth. 31. ( Petőfi. 1. ( )

4 Gór Harkakötöny Hidegkút Jánoshida Jászboldogháza Jászkisér Kecskemét Kisknfélegyháza Kópháza Knszentmárton Város Litér Márkó Mesterháza Nagycenk Nemesglács Nyirád Papkeszi Pósfa Rákóczifalva Sárazsadány Sátoraljaújhely Süttő Szegi Szentjakabfa Szigetszentmiklós Tagyon Tata Város Tótvázsony Tiszakeszi Törökbálint 9625 Széchenyi. 53/A. ( ) 6136 Kossth L.. 1. ( ) 8247 Fő. 67/a ( ) 5143 Fő út 28. ( ) 5144 Rákóczi. 27. ( ) 5137 Fő. 7. ( ) 6000 Kossth tér 1. ( ) 6100 Kossth. 1. ( ) 9495 Fő. 15. ( ) 5440 Köztársaság tér 1. ( ) 8196 Álmos. 23. ( ) 8441 Padányi Bíró Márton tér 5. ( ) 9662 Petőfi Sándor. 54. ( ) 9485 Gyár. 2. ( ) 8284 József Attila. 59. ( ) 8450 Szabadság. 3. ( Fő. 42. ( ) 9631 Kossth. 28. ( ) 5085 Szabadság tér 2. ( ) 3942 Fő út 30. ( Kossth tér 5. ( ) 2543 Templom tér 9. ( ) 3918 Alkotmány. 22. ( ) Fő. 16. ( ) 2310 Kossth. 2. ( ) Kossth. 14. ( ) 2890 Kossth tér 1. ( ) 8246 Magyar ( ) 3458 háza. 46. ( ) 2045 Mnkácsy Mihály. 79. ( ) Gyöngyöstarján Hárskút Hercegkút Jászalsószentgyörgy Jászfelsőszentgyörgy Katymár Kecskéd Kisvárda Környe Lakitelek Lócs Mátételke Meszlen Nagygeresd Nemeshany Olaszliszka Páty Pla Ricse Sárospatak Sopron Megyei Jogú Város Szabolcs Szegilong Szeremle Szolnok Taksony Nagyközség Tataháza Tiszaalpár Tiszanagyfal Törtel 3036 Jókai M. tér 3. ( ) 8442 Fő. 10. ( ) 3958 Petőfi ( ) 5054 Fő út 53/a. (57/ Fő út 57. ( ) 6455 Szent István kir ( ) 2852 Vasút (34/ ) 4600 Szent László ( ) 2851 Alkotmány. 2. ( ) 6065 Széchenyi I. körút 48. ( ) 9634 Fő. 52. ( ) 6452 Kossth L.. 2. ( ) 9745 Béke. 41. ( ) 9661 Kossth. 97. ( ) 8471 Petőfi út 85. ( ) 3933 Szent István út 5. ( Kossth. 83. ( ) 8291 Fő. 39. ( ) 3974 Ady E. út 5. ( Kossth. 44. ( ) 9400 Fő tér 1. ( ) 4467 Tiszafolyó. 1. ( ) 3918 Dózsa Gy ( Szabadság tca 1. ( ) 5000 Kossth tér 9. ( ) 2335 Taksony, Fő. 85. ( ) 6451 Kossth L. tca 60. ( ) 6066 Árpád tér 1. ( ) 4463 Kossth. 43. ( ) 2747 Szent István tér 1. ( ) Halásztelek Nagyközség Hegyfal Horvátzsidány Jászapáti Jászfényszar Káld Királyszentistván Kiszsidány Kőröstetétlen Lábatlan Madaras Mecsér Kör Mezőcsát Nagyvázsony Nyárlőrinc Óbdavár Peresznye Rém Sajópetri Sóly Sümeg Város Szakony Szeleste Szerencs Szomód Taliándörögd Telki Tiszaeszlár Tolcsva Újszász 2314 Posta Köz 1. ( ) 9631 Kossth. 86. ( Csepregi. 5. ( ) 5130 Velemi. 2. ( ) 5126 Szabadság tér 1. ( ) 9673 Berzsenyi. 10. ( ) 8195 Fő.12. ( ) 9733 Fő út 39. ( ) 2745 Kocséri. 4. ( ) 2541 József Attila út 60. ( ) 6456 Báthory István. 1. ( ) 9176 Felszabadlás 1. ( ) 3450 Hősök tere 1. ( ) 8291 Barnag, Kinizsi P ( ) 6032 Dózsa Gy ( ) Fő Hnyadi. 2. ( ) 6446 Májs 1. tca 17. ( ) 3573 Dózsa Gy. út 66. ( ) 8193 Kossth Lajos. 57 ( ) 8330 Béke tér 7. ( ) 9474 Fő ( ) 9622 Berzsenyi D ( ) 3900 Rákóczi út 89. ( ) 2896 Fő. 23. ( ) 8295 Petőfi S.. 4. ( ) 2089 Petőfi. 1. ( Rákóczi Ferenc. 41. ( ) 3934 Szabadság tér 16. ( ) 5052 Szabadság tér 2. ( ) Halimba Hejőbába Imrehegy Jászberény Jászjákóhalma Káptalanfa Kerta Kocsér Kőszeg Város Lesenceistvánd Mályi Mencshely Monostorapáti Nemescsó Nyékládháza Ólmod Pirtó Répceszentgyörgy Sajtoskál Sáta Sümegprága Szászberek Szentantalfa Szigethalom Szőc Tarján Tés Tiszaföldvár Város Tömörd Úrkút 8452 Petőfi. 16. ( Fő. 39. ( ) 6238 Kossth L. tér 11. ( ) 5100 Lehel Vezér tér 18. ( ) 5121 Fő út 27. ( ) 8471 Bodorfa, Rákóczi. 5. ( ) 8492 Dózsa György. 36. ( Szent István tér 1. ( ) 9730 Jrisits tér 8. ( ) 8319 Kossth Lajos ( ) 3434 Széchenyi. 12. ( ) 8271 Fő. 32. ( ) 8296 Hegyesd, Petőfi S ( ) 9739 Petőfi. 25. ( ) 3433 Vasút. 16. ( ) 9733 Fő út 25. ( ) 6414 Dózsa Gy. tca 19. ( ) 9623 Fő. 24. ( Petőfi Sándor. 21. ( ) 3659 Széchenyi út 19. ( Rákóczi. 17. ( ) 5053 Béke út 1. ( ) Fő. 39. ( ) 2315 Kossth. 10. ( ) 8452 Halimba, Kossth. 14. ( ) 2831 Rákóczi út 39. (34/ ) 8109 Szabadság tér 12. ( ) 5430 Bajcsy Zs.. 2. ( ) 9738 Fő. 9. ( ) 8409 Rákóczi út 45. ( Vassrány 9741 Táncsics köz 7. ( ) Vámosújfal 3941 Csécsi N. Pál út 8. ( ) Várgesztes 2824 Arany J ( ) Vértessomló 2823 Rákóczi. 63. ( )

5 Vértestolna 2833 Petőfi S ( ) Zagyvarékas 5051 Rákóczi út 56. ( ) Zánka 8251 Fő. 29. ( ) Zsédeny 9635 Rákóczi. 30. ( ) 6. Az első fokon illetékes bírósági fórm: Miskolc Városi Bíróság 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 4. (Tel: ) Miskolci Trövényszék 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 4. (Tel: ) évi III. törvény a polgári perrendtartásról évi IV. törvény Polgári Törvénykönyvről 7. Az előfizető és a szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala (amennyiben az előfizető a szolgáltatóval már közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését) esetén az illetékes Békéltető Testület: [Fgytv. 18. (1)] Bács-Kiskn Megyei Békéltető Testület Baranya Megyei Békéltető Testület Békés Megyei Békéltető Testület Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. (76) , (76) Pécs, Majorossy Imre. 36. (72) Békéscsaba, Penza ltp. 5. (66) , , Miskolc, Szentpáli. 1. (46) , Bdapesti Békéltető Testület 1016 Bdapest, Krisztina krt. 99. (1) , Szeged, Párizsi krt (62) Csongrád Megyei Békéltető Testület Fejér Megyei Békéltető Testület Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Heves Megyei Békéltető Testület Jász-Nagykn-Szolnok Megyei Békéltető Testület Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Nógrád Megyei Békéltető Testület Pest Megyei Békéltető Testület Somogy Megyei Békéltető Testület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Tolna Megyei Békéltető Testület Vas Megyei Békéltető Testület Veszprém Megyei Békéltető Testület Zala Megyei Békéltető Testület 8. ügyben általában Országos Egyesület (OFE) 1012 Bdapest, Logodi Telefon: (1) Telefax: (1) A panaszok és bejelentések módját tartalmazó jogszabályok, szabályok: Az érintett fogyasztóvédelmi szervezet eljárásrendje szerint Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. (22) Győr, Szent István út 10/a. (96) Debrecen, Petőfi tér 10. (52) Eger, Faiskola út 15. (36) / Szolnok, Verseghy park 8. (56) Tatabánya, Fő tér 36. (34) Salgótarján, Alkotmány út 9/a (32) Bdapest Kossth tér 6-8. (1) Kaposvár, Anna tca 6. (82) Nyíregyháza, Széchenyi. 2. (42) , (42) Szekszárd, Arany J (74) Szombathely, Honvéd tér 2. (94) Veszprém, Bdapest. 3. (88) Zalaegerszeg, Petőfi tca 24. (92)

SÁGHY-SAT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. szolgáltató

SÁGHY-SAT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. szolgáltató 1 SÁGHY-SAT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes

Részletesebben

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató ASZF. 12. sz. melléklet. 4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

M7 Group S.A. szolgáltató. [ a

M7 Group S.A. szolgáltató. [ a M7 Group S.A. szolgáltató [ a tagja ] Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás nyilvános televízió-műsorelosztási

Részletesebben

Techno-Tel Kft. tagja. Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján

Techno-Tel Kft. tagja. Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján Techno-Tel Kft. a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás (nyilvános televízió-műsorelosztási

Részletesebben

Dual-Plus Kft. szolgáltató. tagja. Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján

Dual-Plus Kft. szolgáltató. tagja. Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján Dual-Plus Kft. szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

HFC-Network Kft. szolgáltató

HFC-Network Kft. szolgáltató HFC-Network Kft. szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

i-tv Zrt. szolgáltató

i-tv Zrt. szolgáltató i-tv Zrt. szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK MEGTÉTELÉNEK ÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK RENDJÉRŐL ÉS A VITARENDEZÉS MÓDJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK MEGTÉTELÉNEK ÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK RENDJÉRŐL ÉS A VITARENDEZÉS MÓDJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK MEGTÉTELÉNEK ÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK RENDJÉRŐL ÉS A VITARENDEZÉS MÓDJÁRÓL AZ INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT. ( SZOLGÁLTATÓ ) SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBE VÉTELE SORÁN (Figyelem!

Részletesebben

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási, nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási, nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz PR-TELECOM Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási, nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Abaújkér, Abaújvár, Abony, Acsád, Adásztevel, Ajka,

Részletesebben

A hálózat kiépítésével, átépítésével, előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével hibabejelentő szolgálat működésével kapcsolatos vita esetén:

A hálózat kiépítésével, átépítésével, előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével hibabejelentő szolgálat működésével kapcsolatos vita esetén: SELTECH BT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA 1. Szolgáltató adatai: Név: Seltech Elektronikai Bt (Seltech Bt) Székhely: 6050 Lajosmizse, Rákóczi u.27/b. Cégjegyzékszám: Cg.: 06.03.640100 Internetes

Részletesebben

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz PR-TELECOM Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Abony, Acsád, Ajka, Ajka-Padragkút, Alattyán, Arló,

Részletesebben

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz PR-TELECOM Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abony, Ajka, Ajka-Padragkút, Alattyán, Ágfalva, Balatonakali, Balatonakarattya, Balatoncsicsó,

Részletesebben

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási, nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási, nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz 1. oldal, összesen: 178 PR-TELECOM Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási, nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Abony, Acsád, Ajka-Csinger,

Részletesebben

helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

Alföld Kábel Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat 2012.01.01

Alföld Kábel Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat 2012.01.01 Alföld Kábel Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat 2012.01.01 Ebben a kivonatban a sorszámok után zárójelben jeleztük az Általános szerződési feltételek eredeti

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez

Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez szerződés száma:. Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez Ügyfélszolgálat címe: 3630 Putnok, Péczeli József út 3. Ügyfélszolgálat telefonszáma: (48) 430-845, Kék szám:

Részletesebben

A MátraCOMP Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A MátraCOMP Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei 1. oldal A MátraCOMP Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2014. július 22. Utolsó módosítás időpontja: 2014. július 22. 2. oldal

Részletesebben

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz PR-TELECOM Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abony, Ajka, Ajka-Padragkút, Alattyán, Ágfalva, Balatonakali, Balatonakarattya, Balatoncsicsó,

Részletesebben

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz PR-TELECOM Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a Magyar Köztársaság területén Utolsó módosítás kelte: 2011.06.30. Hatálybalépés időpontja: 2011.08.01.

Részletesebben

1.7. Az általános szerződési feltételek alkalmazása

1.7. Az általános szerződési feltételek alkalmazása K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2015.10.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2011. november 24. Utolsó módosítás kelte: 2013. december 1. Hatályba lépés kelte: 2014. január 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok, elérhetőség...6

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft az internet hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2013. július 1-től. 1. Általános adatok,

Részletesebben

A NORDTELEKOM Nyrt. Általános Szerződési Feltételei

A NORDTELEKOM Nyrt. Általános Szerződési Feltételei A NORDTELEKOM Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Utolsó módosítás időpontja: 2012. október 24. A módosítás megfelel a módosítás időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, így az elektronikus

Részletesebben

A NORDTELEKOM Nyrt. Általános Szerződési Feltételei

A NORDTELEKOM Nyrt. Általános Szerződési Feltételei A NORDTELEKOM Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 202. év augusztus hó 0. napjától határozatlan időtartamig Tartalomjegyzék (Az ÁSZF az elektronikus hírközlésről szóló 200. évi C. törvény 3.

Részletesebben

1. A szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere

1. A szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere Tájékoztató az internetes szolgáltatás minőségi célértékeiről és a panaszkezelés rendjéről 1. A szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési

Részletesebben

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz PR-TELECOM Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a Magyar Köztársaság területén Utolsó módosítás kelte: 2010.12.07. Hatálybalépés időpontja: 2011.01.01.

Részletesebben

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz PR-TELECOM Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a Magyar Köztársaság területén Utolsó módosítás kelte: 2011.02.25. Hatálybalépés időpontja: 2011.04.01.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1.) A szabályzat célja A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben