Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Intézet TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Intézet TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. 2015 Budapest"

Átírás

1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Intézet TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre 2015 Budapest

2 BEVEZETŐ Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar DEÁK FERENC INTÉZET 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. Telefon: /342; fax: Intézményi azonosító: FI A fényképeket a PPKE ITK VM Stúdió készítette. A Pázmány Péter Katolikus Eg yetem Jog- és Államtudományi Karán a Deák Ferenc Intézet szervezi diplomás jogászok, nemzetközi igazgatásszervezők, illetve más szakon végzett szakemberek számára az elsősorban jogi ismeretek mélyítését és bővítését célzó felsőfokú szakirányú továbbképzéseket. Budapest szívében működő Intézetünk a piaci igényeknek megfelelően folyamatosan bővíti kínálatát, 2014-ben például elindította a fi atalkorúak üg yeinek szakjogásza, az angol jogi szakfordító szakjogász és az angol jogi szakfordító képzéseit. Tekintettel arra, hog y eg yre növekszik azoknak az alapvetően nem jogi végzettséget igénylő munkaköröknek, foglalkozásoknak a száma, amelyek alapszintű jogi ismeretek megszerzését feltételezik, ezen a területen is nyújtunk újat, a legfrissebb posztgraduális képzésünket, a 2015 szeptemberében induló jogi szakokleveles közbeszerzési szakreferens képzést a nem jogász végzettségű szakemberek számára ajánljuk. Képzési palettánkat színesítik a jelenleg előkészítés alatt álló angol jogi szaktolmács és médiajogi szakjogász szakok. A jogszabályok g yors változása, a legfontosabb kódexeink módosulása a korábbinál nehezebb feladat elé állítja záróvizsgára készülő hallgatóinkat. Ezért is döntöttek úg y eg ységesen a továbbképzéssel foglalkozó jogi karok, hog y záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek tantárgg yal bővítik szakirányú továbbképzéseiket, amelyet a szakdolgozat elkészítésének és a záróvizsgára történő felkészülésnek a szemeszterében oktatnak, és amelynek célja az új joganyag elsajátíttatása mellett a záróvizsga tárg yakhoz kötődő jogg yakorlat áttekintése. A 2015/2016-os tanévben induló szakirányú továbbképzéseink tanrendjét is már eszerint alakítottuk ki, azaz hallgatóink továbbra is a korábbi rendszer szerinti időtartamon belül szerezhetik meg oklevelüket, a záróvizsga keretében azonban még távoktatási elemeket is felhasználó oktatást biztosítunk a számukra. A Karon folyó képzések sajátossága továbbra is, hog y az intézmény világnézeti elkötelezettségének következményeként anélkül, hog y megg yőződését bármilyen formában ráerőltetné akár az oktatókra, akár a hallgatókra folyamatosan törekszik arra, hog y az igazságról alkotott felfogásán és értékrendjén keresztül szemlélje a jog fejlődését, a jogintézmények működését, a gazdasági és a társadalmi viszonyok eg yes területeinek szabályozását, ebben a szellemben refl ektáljon rájuk, és íg y is oktassa őket. Íg y teljesülhet a Kar jelmondata: Iustum aequum salutare!, ezzel téve eleget a társadalom azon elvárásának, hog y az intézmény olyan szakembereket képezzen, akiknek munkája által a jog nem csupán a társadalom kiszolgálója, hanem a köz jó értéktartalmat hordozó eszközévé válik április dr. Szalai Márta intézetvezető

3 TARTALOM Általános tudnivalók 6 Ösztöndíjak, kedvezmények 10 Dékáni köszöntő a Nyílt Napon Szakirányú továbbképzések jogászoknak Agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász 14 Angol jogi szakfordító szakjogász ÚJ! 16 Európa-jogi szakjogász, angol nyelven 18 Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza ÚJ! 20 Gazdasági büntetőjogi szakjogász 22 Ingatlanforgalmi szakjogász 24 Környezetvédelmi szakjogász 26 Közbeszerzési szakjogász 28 Kriminalisztikai szakjogász 30 Sportjogi szakjogász 32 Szabályozott iparági szakjogász 34 Társasági jogi és cégjogi szakjogász 36 Tőkepiaci és bank szakjogász 38 Versenyjogi szakjogász 40 Jogi szakvizsgára felkészítő tanfolyamok 42 Oklevélátadó ünnepség a Díszteremben Szakirányú továbbképzések nem jogász végzettségűek számára Agrár és vidékfejlesztési igazgatási szakember 46 Angol jogi szakfordító ÚJ! 48 Jogi szakokleveles gazdasági szakember 50 Jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember 52 Jogi szakokleveles közbeszerzési szakreferens ÚJ! 54 Jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember 56 Jogi szakokleveles sportszakember 58 Jogi szakokleveles szabályozott iparági szakember 60 Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember 62 Karrier Iroda 66 Szaknyelvi képzések 68 Öregdiák (alumni) program 70 Intézetünk oktatói 72 Munkatársaink 83 5

4 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS JOGSZABÁLYI KERETEI A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézete a 10/2006. (IX.25.) OKM számú rendelet alapján, valamint az Oktatási Hivatal által a képzések regisztrációjakor kiadott határozatoknak megfelelően hirdeti meg a jogászoknak, és más felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek szóló szakirányú továbbképzéseit. A posztgraduális képzések elmélyítik az alapképzésben szerzett szakmai tudást, továbbfejlesztik azt speciális szakjogi ismeretek irányába, illetve kiterjesztik az alapképzésben nem szereplő interdiszciplináris területekre, lehetővé téve a szakosodást. A nem jogi végzettséggel rendelkezők számára meghirdetett jogi szakokleveles képzésekre történő jelentkezés esetén a bemeneti követelményeket tartalmazó 289/2005. (XI 22.) Kormányrendelet 4. számú melléklete az irányadó. A szakirányú továbbképzésen nyert oklevél a szakosító képzésre utaló cím használatára jogosít (pl. Európa-jogi szakjogász vagy környezetvédelmi szakjogász). A kiadott oklevél az iskolai végzettség szintjében (pl. főiskolai, BA, MA) nem jelent változást. A munkáltató alkalmazási, foglalkozási, előmeneteli feltételként előírhatja, vagy más módon elismerheti és támogathatja a szakirányú oklevél megszerzését. JELENTKEZÉS MÓDJA A 2015/2016-os tanévben a szakirányú továbbképzési szakokra, a szakvizsga felkészítő tanfolyamokra és az egyéb, eseti képzési programjainkra elektronikus formában kell jelentkezni. Részletek és jelentkezési lap a ppke.hu/deak/jelentkezes címen érhető el. A jelentkezés elfogadásáról, a beiratkozás időpontjáról, az első foglalkozás helyszínéről, valamint a költségtérítés befizetésének módjáról a jelentkezők ben kapnak értesítést. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK július 24., ill december 18. Mivel meghirdetett szakjainkat csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk, fontos, hogy részvételi szándékát időben jelezze. HALLGATÓI ÜGYFÉLFOGADÁS hétfőtől csütörtökig: 9-12 és óráig pénteken: 9-12 és óráig Honlapunkról (www.jak.ppke.hu/deak) tájékozódhat az egyes képzésekkel kapcsolatos valamennyi kérdésről (befizetések módja, beiratkozás, tanrend, határidők, stb.). Kérjük, hogy a képzéssel kapcsolatos tudnivalók megismerése érdekében először mindig a honlapunkat keresse fel, illetve kérdéseivel ben forduljon hozzánk. KÉPZÉS RENDJE Képzéseinket levelező tagozaton hirdetjük. Kezdete: az őszi ben általában szeptember közepén, a tavaszi ben pedig általában február közepén kezdődnek a továbbképzések. A meghirdetett képzéseket csak megfelelő számú jelentkező esetén tudjuk elindítani. Tartama: a levelező tagozatos szakirányú továbbképzések időtartama kettő, három vagy négy képzési, szemeszterenként átlagosan 60 tanóra (a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési ben kerül sor). Intenzitása: havi két-három alkalom, napi 6, esetenként 8 tanóra (átalában vagy óráig). OKTATÁS HELYSZÍNE Az oktatás saját tantermekben (1088 Budapest, Szentkirályi u ), kivételes esetben kihelyezett helyszíneken folyik. A szak tanrendje ad tájékoztatást az egyes szakképzések tantárgyairól, a vizsgakövetelményekről és a megszerezhető kreditpontokról. 6 7

5 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK DIÁKHITEL ÜGYINTÉZÉS A Diákhitel Zrt. és az Egyetem között létrejött szerződés értelmében önköltséges, illetve állami részösztöndíjas posztgraduális szakos hallgatóinknak is lehetősége van arra, hogy önköltség befizetési kötelezettségüket engedményezési eljárás segítségével teljesítsék. A hallgatói hitel engedményezésére azok az aktív státuszú hallgatók jogosultak, akiknek a Diákhitel Zrt.-vel érvényes, kötött felhasználású diákhitel (DH2) szerződésük van. A Jog- és Államtudományi Kar döntése szerint érvényes, szabad felhasználású diákhitel (DH1) szerződéssel rendelkező költségtérítéses JÁK hallgatók költségtérítési díjukat Diákhitel 1 engedményezéssel is rendezhetik. További információ: Könyvtárban HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A szakirányú továbbképzésekre és hallgatóikra a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései, valamint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai az irányadóak. A képzés az egyetemi levelező tagozatos képzéshez igazodik, így a hallgatók levelező diákigazolványra jogosultak. A PPKE JÁK az Intézet új hallgatóival beiratkozáskor hallgatói/képzési szerződést köt. ISMERETEK ELLENŐRZÉSI RENDSZERE Az ellenőrzési rendszer az aláírások, a beszámolók és a kollokviumok teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze. Záróvizsgára bocsátás feltétele: leckekönyvi bejegyzéssel igazolt tanulmányi kötelezettségek, tantárgyi vizsgák sikeres teljesítése, az abszolutórium megszerzése, valamint a választott konzulens által elbírált szakdolgozat benyújtása. Szakdolgozat: a képzés anyagából választott olyan szakmai feladat megoldása (minimum 2 szerzői ív, azaz karakter terjedelemben), amellyel a hallgató bizonyítja, hogy tájékozott a választott jogi téma szakirodalmában és jogalkalmazási gyakorlatában, önállóan képes a tanult ismeretanyag feldolgozására és alkotó alkalmazására. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és a tanrendben megjelölt záróvizsga tárgyakból tett szóbeli vizsgából áll. OKLEVÉL A szakirányú továbbképzés szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul. A nem jogász végzettséggel megszerzett szakosító oklevél nem jogosít a kizárólag állam- és jogtudományi oklevélhez kötött munkakör betöltésére, és önálló jogászi tevékenység folytatására. Az idegennyelven elvégzett képzéseken megszerzett diploma nyelvvizsgával egyenértékű. (Az angol nyelvű európa-jogi szakjogász képzésen szerzett oklevél államilag elismert egynyelvű, komplex típusú felsőfokú angol nyelvvizsgának, az angol jogi szakfordító szakjogász és angol jogi szakfordító oklevelek államilag elismert, szaknyelvi, kétnyelvű, komplex típusú felsőfokú angol nyelvvizsgának felelnek meg.) 9

6 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK KÉPZÉSI DÍJ A képzéseken a részvétel önköltséges. Az önköltség (tandíj) összegét a Kar évente állapítja meg. A képzés díja nem tartalmazza a tankönyvek árát, valamint a jogviszonyon kívül letett záróvizsga-díjat sem. A befizetett önköltségről hallgatóink által határidőben benyújtott számlázási adatok alapján az Egyetem számlát állít ki. Az Intézet képzései közül a szakirányú továbbképzések tárgyi adómentes körbe tartoznak, az önköltség összege általános forgalmi adót nem tartalmaz. TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT A költségtérítési és önköltségi díjakat, a szolgáltatási díjakat (pl. késedelmi díjak) és a pénzügyi tranzakciók szabályozását a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Hallgatói térítési és juttatási szabályzata és annak melléklete tartalmazza. A szabályzat elérhető a ppke.hu internetes oldalon. ÖSZTÖNDÍJAK, KEDVEZMÉNYEK A 2014/2015-ös akadémiai évtől kezdődően az új belépők számára a Kar különböző ösztöndíj lehetőségeket kínál. Mindazok a hallgatók, akik oklevelüket a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bármely szakán szerezték (alapoklevél és/vagy szakirányú továbbképzésen szerzett oklevél), és sikeresen teljesítették tanulmányi kötelezettségüket az Intézet valamely, 2015/2016-os akadémiai évben indult szakirányú továbbképzési szakán, az abszolutórium megszerzésekor ösztöndíj formájában visszakaphatják az addig befizetett önköltség 10 %-át. I Azok a magyar állampolgársággal rendelkező hallgatóink, akik a 2015/2016-os akadémiai évben indult szakirányú továbbképzés bármelyikén fennálló hallgatói jogviszonyuk keletkezésekor, vagy a további szemeszterek alatt a) TGYÁS-ra, GYES-re, GYED-re vagy GYNT-re jogosultak, vagy b) saját háztartásukban 3 vagy több kiskorú gyermeket, illetve nappali tagozatos egyetemi hallgatót nevelnek, vagy c) pályakezdő házasok (házasságkötéstől számított 5 éven belül, amennyiben alapoklevelet 3 éven belül szereztek), az abszolutórium megszerzésekor ösztöndíj formájában visszakaphatják az addig befizetett önköltség 20%-át azon ek vonatkozásában, amelyek alatt a fenti három feltétel valamelyikét közokirattal, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított nyilatkozattal az Intézet által e célra rendszeresített nyomtatványon igazolják. II Szakjogász szakvizsgázó kedvezmény : a 2015/2016-os akadémiai évben induló szakirányú továbbképzésre beiratkozók térítésmentesen beiratkozhatnak egy tetszőlegesen kiválasztott szakvizsga felkészítőre a beiratkozásukat követő egy naptári éven belül. IV. Szaknyelvi kedvezmény : a 2015/2016-os akadémiai évben induló szakirányú továbbképzésre beiratkozók 10% kedvezménnyel beiratkozhatnak egy szaknyelvi kurzusra valamelyik képzési ükben. A kedvezmény a Profex nyelvvizsga díjakra nem vonatkozik. V. Közös szabályok: A kedvezmények nem vonhatók össze! Az és I pontban megjelölt ösztöndíjak csak egy jogcímen igényelhetők. A jogosulatlanul igénybevett kedvezményt a hallgató köteles viszszatéríteni. Bővebb információ a honlapon:

7 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK PÁZMÁNY KÁRTYA A törzsvásárlói kártyák mintájára létrehozott Pázmány Kártya lehetőséget nyújt a Kártyabirtokos hallgatóink és öregdiákjaink számára, hogy az Egyetem és a karok különböző saját szolgáltatásainál (könyvtárhasználat, informatikai labor használata, rendezvényeken való részvétel, munkaerő piaci esélyeket javító tréningek stb.), illetve az intézménnyel szerződésben álló szolgáltatóknál (kulturális intézmények, üzletek, sport- és szabadidős intézmények, stb.) kedvezményeket vegyenek igénybe. A kártyát bemutatással lehet felhasználni azokon az elfogadó helyeken, akikkel az Intézmény szerződést kötött. SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK JOGÁSZOKNAK, JOGI SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK Elfogadóhelyek: 12

8 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK JOGÁSZOKNAK AGRÁRJOGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKJOGÁSZ A szakirányú továbbképzés célja agrárjogi és vidékfejlesztési igazgatási és jogi tudásanyag elsajátítása. A képzés komplexitásában mind a horizontális, mind pedig az egyes szakterületek részletes, a hazai és közösségi jogi ismereteinek elsajátításához nyújt segítséget. A JELENTKEZÉS FELTÉTELE jogász szakképzettség és oklevél A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére a második képzési ben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE: ,- Ft/ A KÉPZÉS TERVEZETT INDÍTÁSA szeptember és február A KÉPZÉS SZAKFELELŐSE Dr. Varga Zs. András AGRÁRJOGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKJOGÁSZ tárgyak oktatók I Az EU közös agrárpolitikájának döntéshozatali rendje dr. Szentirmay Zoltán 10 B - Az agrár- és vidékfejlesztési igazgatás struktúrája dr. Mikó Zoltán 14 KZ - Az agrárjog alkotmányos összefüggései Dr. Gerencsér Balázs 6 A - Az EU vidékfejlesztési politikája, pénzügyi és intézményi rendje dr. Nyujtó Ferenc 14 KZ - Az EU termékpálya rendtartásai, pénzügyi, intézményi, informatikai rendje Dr. Rieger László 16 K - Az agrár- és vidékfejlesztési igazgatás sajátos eljárási szabályai dr. Forrai-Nag y Enikő, dr. Mikó Zoltán - 10 K Az ingatlanokkal kapcsolatos állami és önkormányzati nyilvántartások dr. Mikó Zoltán - 6 A Az élelmiszerlánc-biztonság rendje, az élelmiszer és a bor eredetvédelme dr. Nyitrai Zoltán Balázs - 14 KZ Birtokpolitika, agrárszerződések, jogviták rendezése dr. Király Gábor András - 12 K Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer alapfogalmai dr. Mikó Zoltán - 10 KZ Mezőgazdasági vagyonvédelem, szabálysértések Dr. Gerencsér Balázs - 4 A A természetvédelem és jogi környezete Dr. Tardy János - 8 B Összesen: JELMAGYARÁZAT A HEZ: Z= záróvizsga K= kollokvium B= beszámoló A= aláírás 14 15

9 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK JOGÁSZOKNAK ANGOL JOGI SZAKFORDÍTÓ SZAKJOGÁSZ ANGOL JOGI SZAKFORDÍTÓ SZAKJOGÁSZ A szakirányú továbbképzés célja, hogy jogi diplomával rendelkezők számára brit, amerikai és európai uniós angol szaknyelvi ismereteket adjon át, és olyan fordítói kompetenciákat erősítsen, amelyek a szakmai jártasságot igénylő szövegek angolról magyarra vagy magyarról angolra történő megfelelő átültetéséhez nyújtanak kellő alapot. Az iratok sokféleségére tekintettel a képzés elsősorban az ügyvédként, közjegyzőként vagy a közigazgatásban dolgozó szakemberek igényeit tartja szem előtt. A szakirányú továbbképzés keretén belül jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és szakfordítói órák, amelyeken a résztvevők elsajátítják az angol nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait. A JELENTKEZÉS FELTÉTELE állam- és jogtudományi egyetemi oklevél középfokú C típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga vagy nyelvi előképzettség (angol nyelven szerzett felsőfokú szakképesítés, vagy angol tanítási nyelvű középiskolában szerzett érettségi bizonyítvány) alapfokú számítógépkezelői ismeretek sikeres nyelvi felvételi vizsga Az Intézet a felvételt egyéb feltételhez (pl. szakmai tapasztalat, fordítói gyakorlat, stb.) kötheti, valamint a hallgatók számát korlátozhatja. A levelező tagozatos képzés időtartama 3 képzési, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére a harmadik képzési ben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) angol jogi szakfordító szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A 137/2008. (V.16.) Korm. rendelet 14. (8) alapján az angol jogi szakfordító szakjogász oklevél államilag elismert, szaknyelvi, kétnyelvű, komplex típusú felsőfokú angol nyelvvizsgának felel meg. tárgyak oktatók Fordításelmélet Balogh Dorka Az angol jogi szöveg szerkezete Unger Anikó 8B I 24B Szerződések nyelvi sajátosságai dr. Rácz Margit 16K 10B Írásbeli jogi szaknyelvi kommunikáció* Balogh Dorka 12B Megtévesztő nyelvi elemek* Balogh Dorka, Unger Anikó 12B II Asszertív megszólalás* Unger Anikó 8A 10A EU terminológia Balogh Dorka, Dr. Láncos Petra Lea 8BZ 16KZ Európai jogi és gazdasági kommunikációs stratégiák* Balogh Dorka 12B Büntetőjogi terminológia Dr. Ádány Tamás 8KZ 8BZ Polgári eljárásjogi terminológia dr. Biró Ágnes Györg yi 8KZ 8BZ Polgári jogi terminológia Dr. Csehi Zoltán, dr. Szilág yi Ferenc, Molnár Sarolta Judit 8KZ 8KZ Alkotmányjogi és közigazgatási terminológia dr. Balogh Hajnalka 8KZ Számítógéppel támogatott fordítás dr. Schlemmer Tamás 16B Common Law terminológia dr. Rácz Margit 8B Közbeszerzési fogalomrendszer dr. Csepely Knorr Tamás 8B EPSO - Felkészülés a versenyvizsgára Balogh Dorka 4A Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek* Dr. Láncos Petra Lea, Balogh Dorka 18A Összesen: JELMAGYARÁZAT A HEZ: Z= záróvizsga K= kollokvium B= beszámoló A= aláírás * A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik. A KÉPZÉS TERVEZETT INDÍTÁSA szeptember és február ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE: ,- Ft/ A KÉPZÉS SZAKFELELŐSE Balogh Dorka és Dr. Láncos Petra Lea B 12K

10 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK JOGÁSZOKNAK EUROPEAN LAW POSTGRADUATE TRAINING FOR LAWYERS EURÓPA-JOGI SZAKJOGÁSZ, angol nyelven (LAWYER SPECIALIZED IN EUROPEAN LAW) Az angol nyelven folyó szakirányú továbbképzés célja az, hogy jogász szakképzettséggel rendelkezők számára kiegészítő ismereteket nyújtson elsősorban az Európai Unió jogáról és jogalkalmazásáról. A JELENTKEZÉS FELTÉTELE jogász szakképzettség és oklevél magas szintű angol nyelvtudás A levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési ben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) Európa-jogi szakjogász (Lawyer Specialized in European Law) szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. Az angol nyelvű Európa-jogi szakjogász képzésen szerzett diploma államilag elismert egynyelvű, komplex típusú felsőfokú angol nyelvvizsgának felel meg. Az erről szóló igazolást a szakjogász diploma bemutatása ellenében a NyAK (az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja) adja ki. ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE: ,- Ft/ A KÉPZÉS TERVEZETT INDÍTÁSA szeptember és február A KÉPZÉS SZAKFELELŐSE Dr. Gyeney Laura JELMAGYARÁZAT A HEZ: Z=záróvizsga K=kollokvium VK= választható kollokvium B=beszámoló A=aláírás tárgyak oktatók I II IV. The Law and Institutions of the EU Dr. Szilág yi Pál Béla, dr. Töttős Ágnes 10 KZ Relationship between EU and National Laws dr. Kovács Györg y 12 KZ Economy of the EU EU Policy Making dr. Hetényi Géza, dr. Mocsáry Péter 12 K Regional Policy of the EU Dr. Láncos Petra Lea 10 B European Court of Justice dr. Fehér Miklós Zoltán, Dr. Molnár Tamás/ dr. Fejes Gábor, dr. Luszcz Viktor 16 K European Private Law Dr. Heutger, Viola - 12 B - - Internal Market Dr. Láncos Petra Lea - 14 KZ - - EU Competition Law Dr. Tóth Tihamér - 12 KZ - - Company Law of the EU dr. Szatmáry István - 10 K - - Tax Harmonisation in the EU dr. Őry Tamás - 12 B - - Human Rights and Minority Rights within the EU Dr. Láncos Petra Lea, Eplényi Kata K - Intellectual Property Law* dr. Kovács Györg y VK - Environmental Policy of the EU* dr. Baranyai Gábor, Dr. Zlinszky János ifj VK - Theory and Practice of Product Liability, Consumer Protection of the EU* Dr. Pump Judit, dr. Nag y Andrea VK - Foreign and Security Policy of the EU* dr. Pasqualetti Gergő VK - Banking and Financial Law in the EU* dr. Kovács Erika VK - Labour Law of the EU* Dr. Gyulavári Tamás VK - EU Funds and Grant Schemes. Application* Kellermann Éva VK - Justice and Home Affairs in the EU* Dr. Gyeney Laura, Dr. Molnár Tamás, dr. Töttős Ágnes VK - Public Monopolies and State Aid* Dr. Szilág yi Pál Béla, Hargita Eszter VK - Practice of European Law. Case Studies** Dr. Láncos Petra Lea B Complex Final Exam Preparation Studies** Dr. Láncos Petra Lea, Dr. Kovács Györg y B Összesen: * Kötelezően választandó tárgyak: 4 tárgyat kell felvenni, számonkérés módja két tárgynál: A, két tárgynál: K. ** A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik

11 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK JOGÁSZOKNAK FIATALKORÚAK ÜGYEINEK SZAKJOGÁSZA FIATALKORÚAK ÜGYEINEK SZAKJOGÁSZA A képzés célja mindenekelőtt a gyermekvédelem komplex szemléletének kialakítása fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó jogászok számára. A képzés elvégzésével a jogalkalmazás területén működő jogászok a különleges szakértelmet igénylő gyermek- és fiatalkorúak ügyeiben képesek lesznek multidiszciplináris szemlélettel, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartásával a számukra legmegfelelőbb eredményt biztosítani a különböző eljárásokban. A JELENTKEZÉS FELTÉTELE jogász szakképzettség és oklevél A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési ben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE: ,- Ft/ A KÉPZÉS TERVEZETT INDÍTÁSA szeptember és február tárgyak oktatók I Gyermeki alapjogok - nemzetközi jogi keretrendszer dr. Lux Ágnes 8 K - Büntetőjog dr. Székely Ákos 12 BZ - Büntető eljárásjog dr. Varga Zoltán 12 BZ - Ptk. Családjogi Könyve dr. Judiné dr. Vida Angéla 12KZ - Szabálysértés dr. Német Zsolt 4 A - A gyermekvédelem dr. Halmos Krisztina 12 BZ Büntetőjog I dr. Székely Ákos - 12 KZ Büntető eljárásjog I dr. Varga Zoltán - 12 KZ Büntetések és intézkedések végrehajtása dr. Bory Noémi - 10 K Idegenrendészet dr. Német Zsolt - 2 A Gyermek-pszichológia és gyermek-pszichiátria Dr. Baraczka Krisztina, Ignéczi Hajnalka, Dr. Keller Éva - 14 B Bűnmegelőzés és áldozatvédelem Dr. Tamási Erzsébet 6 K Gyermekvédelem I dr. Halmos Krisztina 8 KZ Összesen: JELMAGYARÁZAT A HEZ: Z= záróvizsga K= kollokvium B= beszámoló A= aláírás A KÉPZÉS SZAKFELELŐSE Dr. Belovics Ervin 20 21

12 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK JOGÁSZOKNAK GAZDASÁGI BÜNTETŐJOGI SZAKJOGÁSZ GAZDASÁGI BÜNTETŐJOGI SZAKJOGÁSZ A szakirányú továbbképzés célja az, hogy a hallgatók a gazdasági és gazdálkodással összefüggő bűncselekmények feltárásához, jogi megítéléséhez szükséges büntető anyagi és eljárásjogi ismereteiket elmélyítsék, és megszerezzék azokat az általános gazdasági, számviteli, ill. speciális ismereteket, amelyek eredményesebbé teszik a jogalkalmazói (bírói, ügyészi, ügyvédi, nyomozói) munkát, és biztos alapot adnak a további önképzéshez. A JELENTKEZÉS FELTÉTELE jogász szakképzettség és oklevél A levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési ben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) gazdasági büntetőjogi szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE: ,- Ft/ A KÉPZÉS TERVEZETT INDÍTÁSA szeptember és február A KÉPZÉS SZAKFELELŐSE dr. Tóth Éva tárgyak oktatók I II IV. Közgazdaságtani ismeretek Dr. Botos Katalin, Dr. Botos József 10 K Számvitel dr. Korb Zoltán 24 K Vagyonkezelés Dr. Lóránt Zoltán 12 K Adó-, jövedéki és vámjog dr. Őry Tamás, dr. Kanta Tünde 16 K Társasági- és cégjog dr. Vezekényi Ursula - 20 K - - Bankjog dr. Kovács Erika - 12 K - - Értékpapírjog dr. Tomori Erika - 12 K - - Büntetőjog dr. Tóth Éva, Dr. Belovics Ervin, dr. Varga Zoltán - 16 KZ - - Büntetőjog I dr. Tóth Éva, dr. Varga Zoltán KZ - Büntető eljárásjog Dr. Belovics Ervin, Dr. Tóth Éva KZ - Büntető szakszeminárium dr. Tóth Éva, dr. Varga Zoltán K - Gazdasági büntetőjog a gyakorlatban, jogesetmegoldás dr. Bodor Mária, Herczeghné dr. Árvai B Judit, dr. Tóth Éva, dr. Varga Zoltán Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek* dr. Tóth Éva K Összesen: JELMAGYARÁZAT A HEZ: Z=záróvizsga K=kollokvium A=aláírás B=beszámoló * A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik

13 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK JOGÁSZOKNAK INGATLANFORGALMI SZAKJOGÁSZ A szakirányú továbbképzés célja a jogász szakképzettséggel rendelkező és az ingatlanforgalmazás területén, a földhivatalokban, valamint az önkormányzatoknál dolgozó, továbbá ingatlanjogi jogvitákra szakosodott, ill. szakosodni kívánó ügyvédek, közigazgatási bírák posztgraduális továbbképzésének biztosítása az ingatlanjogi és más kapcsolódó (műszaki, közgazdasági, településrendezési, stb.) szakterületeken. A JELENTKEZÉS FELTÉTELE jogász szakképzettség és oklevél A levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési ben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) ingatlanforgalmi szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE: ,- Ft/ A KÉPZÉS TERVEZETT INDÍTÁSA szeptember és február A KÉPZÉS SZAKFELELŐSE Dr. Darák Péter INGATLANFORGALMI SZAKJOGÁSZ tárgyak oktatók I II IV. Közigazgatási és ingatlan-nyilvántartási eljárási jog Dr. Darák Péter, Hidvéginé dr. Erdélyi Erika, 14 K dr. Osvald Csilla, Dr. Boros Anita Telekkönyvi és ingatlan-nyilvántartási anyagi jog Dr. Darák Péter, Hidvéginé dr. Erdélyi Erika 14 B Településrendezés és fejlesztés dr. Seereiner Imre 6 K Tulajdonjog dr. Sághy Mária, dr. Kincses Attila, dr. Varga Edit 26 KZ Közgazdaságtan, pénzügyi jog pénzügytan Dr. Botos Katalin, dr. Kovács Erika - 12 B - - Ingatlankezelés-, gazdálkodás, marketing dr. Éliás László - 12 B - - Épület-, földingatlanok értékbecslése dr. Éliás László - 12 B - - Építésügyi igazgatás Menczingerné dr. Bokor Andrea - 12 K - - Értékpapírjog dr. Tomori Erika - 12 K - - Termőföldjog hazai és EU szabályozása dr. Mikó Zoltán K - Polgári eljárásjog, végrehajtási jog dr. Sághy Mária, dr. Kincses Attila KZ - Szerződések joga (ingatlanforgalomban használatos szerződések, zálogjog) dr. Havasi Péter, KZ - dr. Pomeisl József András Jogesetmegoldás (polgári jog és eljárásjog, ingatlan-nyilvántartási jog) Dr. Darák Péter, dr. Havasi A - Péter, Dr. Kurucz Mihály, dr. Pomeisl József András Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek* dr. Kincses Attila, dr. Pomeisl András, dr. Sághy Mária, B Összesen: JELMAGYARÁZAT A HEZ: Z=záróvizsga K=kollokvium A=aláírás B=beszámoló * A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik

14 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK JOGÁSZOKNAK KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKJOGÁSZ KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKJOGÁSZ A szakirányú továbbképzés célja a környezetvédelmi jogi, valamint a kapcsolódó környezettudományi, gazdasági, jogi és határtudományi területeken mindazon ismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a jogalkotásban résztvevő, a hatósági jogalkalmazásban dolgozó, illetve a környezetvédelmi jogvitákban eljáró jogászok számára a szakosodást szolgálják. A JELENTKEZÉS FELTÉTELE jogász szakképzettség és oklevél A levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési ben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) környezetvédelmi szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE: ,- Ft/ A KÉPZÉS TERVEZETT INDÍTÁSA szeptember és február A KÉPZÉS SZAKFELELŐSE Prof. Dr. Bándi Gyula tárgyak oktatók I II IV. Környezettudomány és környezeti informatika Dr. Zlinszky János ifj. 14 K Környezet-gazdaságtan és környezeti menedzsment Dr. Kerekes Sándor 22 KZ Környezetjogi elméleti alapok Dr. Bándi Gyula 24 K Környezetpolitika Dr. Bulla Miklós - 20 K - - Környezetvédelmi igazgatás általános rész Dr. Bándi Gyula - 24 KZ - - Környezetvédelmi igazgatás különös rész dr. Csepregi István - 16 KZ - - Környezetvédelem és polgári jog kapcsolata Dr. Pump Judit K - Környezetvédelem és büntetőjog kapcsolata Dr. Polt Péter A - EU környezetjog Dr. Bándi Gyula KZ - Nemzetközi környezetjog dr. Sulyok Katalin, Dr. Szabó Marcel K - Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek* Dr. Bándi Gyula, Dr. Kerekes Sándor B Összesen: JELMAGYARÁZAT A HEZ: Z=záróvizsga K=kollokvium A=aláírás B=beszámoló * A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Intézet TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017. tanévre. 2016 Budapest

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Intézet TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017. tanévre. 2016 Budapest Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Intézet TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017. tanévre 2016 Budapest BEVEZETŐ Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar DEÁK FERENC

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 A mintatanterv tárgyai két kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon

Részletesebben

A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára 2015-16

A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára 2015-16 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára 2015-16 1. félév tavaszi félévi JOKJ201XX0 A

Részletesebben

PPKE JÁK A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára. 1. félév

PPKE JÁK A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára. 1. félév PPKE JÁK A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára Neptun kód tantárgy neve tárgyfelelős 1. félév JOKJ201xx0 A katolikus hit alapjai Dr. Szuromi Szabolcs

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú minősítés (szabadon választható tárgyak

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS

TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon 1996 őszén indult meg a társadalombiztosítási főiskolai képzés. A képzés célja olyan társadalombiztosítási szakemberek

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán elsőként 2006 őszén indult meg az igazságügyi igazgatási BA képzés. A képzés célja olyan igazgatási szakemberek

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV.

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV. JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév Alkotmányjog I. Egyháztörténet Latinitás a jogtudományban II. Magyar állam- és jogtörténet Római jog II. Statisztika 03.20 15.00-19.00

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak.

Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet 2003. évi szöveges beszámolójának felülvizsgálata A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. SZAKMAI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE: Az Intézet

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 50/2014. (X.21.) KT. sz. határozat a Kari Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

Részletesebben

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505 Beépített tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyama és továbbképzése

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. Bankszámla: OTP Rt. 1428 Budapest 8. Pf. 6. 11707024 20357751 Telefon: 4297-221, Telefax: 4297-201, Iktatószám:

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei A felsőfokú szakképzés megnevezése: Jogi asszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: Ügyvitel szakmacsoport A szakképesítés OKJ azonosító száma, kiadásának éve: 55 6 01 0000 00 00 008. A szakmai

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2014 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről 53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség RMKANYSZNC

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség RMKANYSZNC Nyelvi képzés tájékoztató Kritériumtárgy teljesítése Nappali tagozat, alapképzési szakos hallgatók számára Gépészmérnök, Had-és biztonságtechnikai mérnök, Mechatronikai mérnök, Villamosmérnök, Könnyűipari

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. FEBRUÁR 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI:

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. FEBRUÁR 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: ELTE-TÓK Intézmény elérhetősége: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: (1) 487-8100 Honlap: http://www.tok.elte.hu/to Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Tanulmányi Osztály I. em. 136.

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Munkavédelmi

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2013. A JELENTKEZÉS MÓDJA nyomtatvány felsőoktatási jelentkezési lapon (1380 Budapest Pf. 1190 címre) e-jelentkezés e-felvételi

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) ADOSZT tagoknak 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK Tájékoztató Az oktatási és kulturális miniszter 24/2010. (V. 14.) OKM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról A

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG LICENCVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. augusztus 21. 2014. november 19. közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

benke.gabor@yahoo.de Dr. Bereczky Dániel Dr. Barborják Zoltán

benke.gabor@yahoo.de Dr. Bereczky Dániel Dr. Barborják Zoltán Dr. Benke Gábor LL.M., S.J.D. Dr. Benke Gábor kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal és jelentős bank- és pénzügyi jogi tapasztalatokkal rendelkezik. Külön kiemelendő közösségi jogi, valamint a versenyjog

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2015 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV - IGAZGATÁSSZERVEZİ ALAPKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŐ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS

AJÁNLOTT TANTERV - IGAZGATÁSSZERVEZİ ALAPKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŐ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS TAÁRGY TÁRGYKÓD IÉZET TAÁRGY FELELİS OKTATÓ(K) TAÁRGY TÍPUSA FÉLÉV ÓRASZÁM Ö E Gy KREDIT 141 83 58 180 VIZSGAFOR MA ELİFELTÉTE L oktatás ért felelıs Kar (oktató kara) Az európai integráció története és

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV - IGAZGATÁSSZERVEZİ ALAPKÉPZÉSI SZAK RÉSZIDEJŐ (LEVELEZİ TAGOZATOS) KÉPZÉS

AJÁNLOTT TANTERV - IGAZGATÁSSZERVEZİ ALAPKÉPZÉSI SZAK RÉSZIDEJŐ (LEVELEZİ TAGOZATOS) KÉPZÉS TANTÁRGY TÁRGYKÓD INTÉZET TANTÁRGY FELELİS OKTATÓ(K) TANTÁRGY TÍPUSA FÉLÉV ÓRASZÁM Ö E Gy KREDIT 836 535 13 180 VIZSGAF ORMA ELİFELTÉTEL oktatásért felelıs Kar (oktató kara) Filozófiatörténet I. 5TE08LKO05B

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2012. november 27. Határozat száma: 2012/5/37. Hatálybalépés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Levelező Tagozata 9400 Sopron, Szent György u. 9. Pf. 26. TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról Iskolánk az Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (OKJ:

Részletesebben

Útmutató. a 7. félévi. szakmai gyakorlathoz

Útmutató. a 7. félévi. szakmai gyakorlathoz Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Tessedik Campus Szarvas Útmutató a 7. félévi szakmai gyakorlathoz Szarvas 2015. 2 1. Általános tudnivalók (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben