AZ ENERGIAELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZÍNVONALA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ENERGIAELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZÍNVONALA"

Átírás

1 AZ ENERGIAELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZÍNVONALA DR. GERSE KÁROLY A piacnyitással az ellátási színvonal fontossága növekszik. Bizonyítja ezt a fogyasztók fontosságot firtató kérdésre adott válasza, miszerint az ellátásbiztonságot fontosabbnak tartják, mint az alacsonyabb villamos energia árat. A Magyar Energia Hivatal az engedélyesek tevékenységének minimális minôségi követelményeit és elvárt színvonalát határozatban kívánja megállapítani, amelynek véglegesítéséhez vitaanyag is készült. A kezdeményezést az engedélyesek ellenérzése kíséri. A nemzetközi szakirodalmat áttekintve számos cikk foglalkozik az ellátás színvonalával, különösen az ellátás megszakadásával, annak gyakoriságával, a megszakadásból adódó veszteségek nagyságával. A következôkben néhány közelmúltbeli irodalmi forrást is felhasználva összefoglaljuk az ellátás színvonalának megítélését, utalunk néhány, már bevezetett szabályozásra és néhány, az ellátás kimaradásából adódó veszteséget bemutató számításra. Az ellátás színvonalának fontossága azért került elôtérbe, mert az értéklánc felbomlásával a természetes monopóliumot képezô hálózati szolgáltatás és kereskedelmi tevékenység egymástól elválik. A fogyasztók a háttérben maradó hálózati szolgáltatóval gyakran csak kötelességszerû, passzív kapcsolatban vannak. Így megszûnik a hálózati társaság közvetlen érdekeltsége a fogyasztók megelégedettségének elnyerésére, megôrzésére, másik oldalról pedig az árszabályozás a költségek minden áron való csökkentésére, karbantartások, fejlesztések elhagyására ösztönöz. STATISZTIKAI JELLEMZÔK 1. TÁBLÁZAT Az ellátás színvonalának statisztikai megítélésére a gyakorlatban általában az alábbi mutatókat alkalmazzák: n A villamosenergia-ellátás megszakadás átlagos gyakorisága (egy fogyasztó éves átlagos kikapcsolásainak száma), AMSZ, db/fogyasztó,év (SAIFI: System Average Interruption Frequency Index). n Villamosenergia-ellátás megszakadás átlagos idôtartama (egy fogyasztó összes éves átlagos kikapcsolási idôtartama), AMI, perc/fogyasztó,év (SAIDI: System Average Interruption Duration Index). AMSZ AMI AKI Legjobb 25% átlaga 0, % átlaga 1, Átlag 1, % átlaga 1, Legrosszabb 25% 3, Európai tényadatok Belgium 3 0, Hollandia (1) 0, Franciaország (2) 1,22 (2) 56 Egyesült Királyság (3) 0, Svédország (5) 0,56 (4) Lengyelország (6) 3, Kanada (7) 2, Németország (8) 0,14 58 Finnország 2, R.E. Brown & M.W. Marshall: The Cost of Reliability, Transmission and Distribution (Dec p ) 2 CIGRE (WG28)02(E) 3 (1) KEMA & EnegrieNed: Onvoorziene nietbeschikbaarheid in netten van 30 kv en lager in (2) Figure for long interruptions only (SALIFI) (3) Figure for 1997/98 based on Offer report on the Reviews of Public Electricity Suppliers 1998 to 2000 PES Business Plans Consultation Paper December 1998" n Egy kikapcsolás átlagos idôtartama, AKI, perc/év (CAIDI: Customer Average Interruption Duration Index). A szokásos színvonal megítélésére az IEEE 1995-ben végzett vizsgálatai alapján 1 az Amerikai Egyesült Államok-beli társaságokra kapott átlagértékeket, illetve a CIGRE tanulmányából 2 származó értékeket mutatjuk be kiemelve, hogy az esetenkénti kézi nyilvántartás következtében valószínûsíthetô, hogy számos esetben nem pontos a nyilvántartás, így az átlagértékek sem. (1. táblázat) (4) 0.25 in cities, 1 to 2 in rural areas (5) Figures based on Leveranskvaliten I de svenska Elnäten" (6) Approximated data supplied by the Polish delegate in the WG (7) Best estimate supplied by Hydro One; A new data collection system in under implementation in preparation of regulatory reporting (8) Estimation on basis of VDEW Schadensund Störungstatistik 1997 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/1 13

2 2. TÁBLÁZAT Átlagos kimaradási idô (perc/év) 57,4 72, ,8 78,2 67,4 64,4 Üzemzavarok fajlagos idôtartama (perc/db) Nagyfeszültségen Középfeszültségen Kisfeszültségen egyedi üzemzavarok Kisfeszültségen csoportos üzemzavarok A hazai gyakorlatban az ellátási színvonal jellemzésére a következô információk állnak rendelkezésre (Statisztikai Évkönyv alapján) (2. táblázat). Az elôbbi értékek is mutatják, hogy az üzemzavarok átlagos idôtartama évrôl-évre változik és a folyamatokat csak több év átlagában lehet megítélni. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONAL 3. TÁBLÁZAT Elégedett Nem elégedett Szolgáltatás minôsége 91 6 Fogyasztói szolgálat 76 8 Információ nyújtás Szerzôdés idôtartama Szolgáltatás ára Átlagos pontszám A köznapi gyakorlatban az ellátásbiztonság helyett a szolgáltatási színvonalat értékelik. A szolgáltatási színvonal több mint ellátásbiztonság, a biztonságos ellátáson túlmenôen tartalmazza az eredeti szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítô szolgáltatásokat, tanácsadást stb. A szolgáltatási színvonal minôsítése egy kényelmi (komfort) érzés megítélését jelenti. Más gazdasági társaságokra, más magánemberekre. Nincs egységesen elfogadott mérôrendszer. A versenypiacon a szolgáltatási színvonal sem lesz egységes: Az univerzális, mindenkinek járó helyébe a sajátos igényeknek megfelelô, egyedi lép. Az elôbbiek ellenére a piacnyitás sikerét gyakran a szolgáltatási színvonal fogyasztók általi megítélése alapján minôsítik. A legutóbbi ilyen, EUtagállamokra kiterjedô Eurobarométer vizsgálat 4 során az egyes fogyasztóknak a következô kérdéseket tették fel (a kérdésekre elégedett, nem elégedett választ lehetett adni): hogy a szolgáltatásért fizetett ár méltányos (elégedett), vagy nem méltányos (nem elégedett)? 4 Eurobarometer 58, IP/03/131 EORG, December A vizsgálat a villamos energia szolgáltatás színvonala mellett más vezetékes szolgáltatások színvonalának felmérésére is kiterjedt. n Mit gondol általánosságban az ön által használt szolgáltatás minôségérôl? (nagyon jó, eléggé jó, meglehetôsen rossz, nagyon rossz) hogy a szolgáltatójától kapott információ (számlák, szerzôdések, hirdetések, címkék, röplapok stb.) világos, vagy nem világos? hogy a szolgáltatójának szerzôdéses idôtartama, feltételei méltányosak, vagy méltánytalanok? hogy a szolgáltatójának fogyasztói szolgálata nagyon jó, eléggé jó, meglehetôsen rossz, nagyon rossz? Az EU átlagára a következô értékek adódtak (3. táblázat). Az egyes tagállamok közül a legjobb minôsítést az Egyesült Királyság kapta 87 elégedett, 8 nem elégedett, a legrosszabbat Olaszország 58 elégedett, 31 nem elégedett válaszszal. ELLÁTÁSBIZTONSÁG Egy adott fogyasztó vonatkozásában az ellátásbiztonság rövid távon elsôsorban a technikai feltételektôl, mint pl. teljesítménygazdálkodás, erômûvi berendezések tüzelôanyag ellátása (vízerômûveknél csapadék-utánpótlás), a hálózati infrastruktúra rendelkezésre állásától, import esetén a határkeresztezésekhez való hozzáféréstôl függ, de nagyon lényeges az ellátási lánc egyes szereplôinek fizetôképessége, hitelképessége is. Középtávon az ellátásbiztonságot elsôsorban a beruházási kedv befolyásolja, de az ellátásbiztonság ára olyan tényezôktôl is függ, mint az atomenergia jövôje, a megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése (esetenként kikényszerítése), vagy a különféle primer energiahordozók (szilárd energiahordozó, vagy szénhidrogén) rendelkezésre állása. Versenypiaci körülmények között a rendszerszintû ellátásbiztonság elôrejelzése részben információhiány, részben az egyes piaci szereplôk elkülönülô gazdasági érdekei miatt jóval nehezebb, mint az ellátási felelôséggel terhelt integrált társaságok esetén volt. Erre is tekintettel az UCTE legújabb, középtávú ellátásbiztonságot elemzô dokumentuma 5 az ellátásbiztonság megfelelôségének minôsítését nemcsak statikusan, a kellô nagyságú tartalékok (korábban a magyar rendszerre 20-25%) rendelkezésre állásának megállapításával, 5 UCTE System Adequacy Forecast , UCTE, December, 2002; 14 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/1

3 hanem az alábbi a váratlan helyzetek elôfordulására is utaló CIGRE által definiált jellemzôk 6 adoptálásával végezte: n Megbízhatóság (reliability): általános fogalom, amely magába foglalja minden felhasználási pontra elfogadható jellemzôkkel és kívánt mennyiségbeli általában számszerû indexekkel megadott szállítási képességének minden jellemzôjét. Leírható: megfelelôséggel és biztonsággal. n Megfelelôség (adequacy): a rendszer összesített fogyasztói teljesítmény és energiaigény - terhelhetôségi és feszültséghatárokon belüli, a rendszerelemek tervezett és kényszerkiesését figyelembevevô, - szolgáltatási képességének mértéke. (Minden állandó állapotban, amelyben a rendszer létezhet.) n Biztonság (security): a rendszer váratlanul jelentkezô zavarok rövidzárlat, elôrejelezhetetlen elemveszteség üzemviteli korlátokkal elleni ellenálló képességének mértéke. Biztonság körébe tartozik a rendszer integritása (együttmûködés megôrzése, ellenôrzésnélküli szétválás megelôzése) az együttmûködô üzem fenntartásának képessége is. Ezek alapján a kontinentális együttmûködô rendszer a 2005-ig terjedô idôszakban megfelelônek tekinthetô. Az egyes fogyasztók ellátásbiztonságát mint azt a gyakorlati tapasztalatok is igazolják - közvetlenül nem a rendszer ellátásbiztonsága, hanem elsôsorban a fogyasztót közvetlenül kiszolgáló hálózat ellátásbiztonsága határozza meg. A hálózatok rendelkezésre állása, a fogyasztók kikapcsolásainak száma, idôtartama gazdaságossági kérdés, amely az egyéb gazdaságossági kérdésekhez hasonlóan a legkisebb költség elvével közelíthetô meg. Mint a következô ábra mutatja, alacsony ellátási színvonal, alacsony hálózat üzemeltetôi ráfordításokat igényel, de nagy fogyasztói kárt okozhat. Ezzel szemben a jó hálózati rendelkezésre állás, nagy hálózat üzemeltetôi 6 CIGRE reports: Power System Reliability Analysis Application Guide, Paris, 1987, Power System Reliability Analilysis Composite Power System Reliability Evaluation, Paris, Alacsony Ellátás megbízhatóságának színvonala Magas Hálózati ráfordítás Fogyasztói kár Összesen 1. ÁBRA ELLÁTÁSBIZTONSÁG, MINT GAZDASÁGOSSÁGI KÉRDÉS ráfordítást és alacsony fogyasztói kárt eredményez. Nyilvánvaló, hogy nemzetgazdasági érdekbôl a szabályozónak a legkisebb összes ráfordítást kell iránymutatónak tekinteni. A piacnyitással az általános mindenkinek azonos szinten járó szolgáltatás kötelezettsége megszûnik, vagy csak az úgynevezett közérdekû szolgáltatásban részesülôknek marad fenn. Elképzelhetô, hogy ugyanazon hálózatra különbözô fogyasztói költségfüggvénnyel rendelkezô fogyasztók csatlakoznak, akik az ellátási színvonallal szemben is különbözô igényeket támasztanak. Ebbôl adódik, hogy az ellátási színvonal (az ellátás minôsége) is áruvá válik és egy nagyobb igénnyel bíró fogyasztó kész a magasabb színvonalért többet fizetni. Így a szabályozásnak kellôen árnyaltnak kell lenni, nem a legmagasabb vagy nem a legalacsonyabb színvonalat igénylô fogyasztó igényéhez illesztett megbízhatóságot, hálózat üzemeltetôi ráfordítást kell elvárni. 4. TÁBLÁZAT Amennyiben a fogyasztók számára a szolgáltatók által az elôbbiek szerint nyújtott átlagos színvonal nem elfogadható gondoskodhatnak az ellátási színvonal akár saját erôbôl történô javításáról is. Néhány lehetôség az elôzô irodalmi forrás 1 alapján (4. táblázat). Az elôbbi egyedi lehetôségek mellett természetesen hálózati lehetôségek is vannak. Ezek közé a kettôs ellátás, a közvetlen termelô berendezéssel történô alátámasztás, a különbözô alaphálózati, vagy elosztó hálózati csomópontokról (alállomásokról) történô tartalék ellátás tartozhat. A hálózati kapcsolatokat érzékeny, jól felépített informatikai rendszerrel kell kiegészíteni, amely bármilyen hálózati üzemzavar veszélye, bekövetkezése esetén azonnal kiiktatja a szolgáltatás megszakításának veszélyével fenyegetô ellátási útvonalat és átkapcsol egy biztonságos útvonalra. Ilyen rendszerek telepítésével biztosítható az, hogy az átlagosan legkisebb költségû és a fogyasztók több- Megoldási Teljesítmény Rendelkezésre Költség lehetôségek állási idôtartam (USD) Szünetmentes ellátás 0,3 kw 15 perc 50 ezer Kis diesel generátor 5 kw nincs idôkorlátozás 700 ezer Nagy diesel generátor 500 kw nincs idôkorlátozás 100 ezer Nagy kondenzátor 500 kw 5 másodperc 175 ezer Akkumulátoros 500 kw 30 másodperc 200 ezer szünetmentes ellátás Szupravezetô 500 kw 3 másodperc 300 ezer mágneses tároló A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/1 15

4 ségének igényét kielégítô ellátási színvonal mellett egy (technológiai, vagy termelékenységi, piac érzékenységi okokból) magasabb igényt támasztó fogyasztó elvárása is teljesíthetô legyen. FOGYASZTÓKNÁL JELENTKEZÔ KÖLTSÉG, KÁR Adott fogyasztó ellátásbiztonsági színvonalának tervezésénél a fogyasztói költség, kár nagyságából kell kiindulni. Ezek nagyságára korábban is rendelkezésre álltak adatok 7, azonban új iparágak megjelenése, az otthoni munka elterjedése, a termelékenység növekedése indokolttá teszi ezek újragondolását. A szolgáltatás megszakadásával okozott kár az a nyereség elmaradás, amelyet a villamos energia felhasználója a szolgáltatás hiányában nem tudott realizálni. Ennek a vizsgálatoknál általában három elemét különböztetik meg: n a termeléskiesés közvetlen hatását (amely a piacon elérhetô árbevétel és a termeléshez felhasznált költségek különbségeként számítható), n a szolgáltatás megszakadásából adódó termelékenység csökkenést (a szolgáltatás visszatérését követôen a termelékenység csak hoszszabb idô után áll be a kiesést megelôzô színvonalra), és n a termelô berendezésekben, a technológiához felhasznált elôkészített, vagy részben feldolgozott anyagokban bekövetkezett károkat. Ezek számítására az irodalomban több módszer leírása megtalálható, a következôkben S. Börninck és A. J. Schwab által közzétett 8 vizsgálatok eredményeit foglaljuk össze. Az általuk kidolgozott modell a munka termelékenységét a villamosenergia-felhasználástól, a munkaidô 7 Pl. Az Egyesül Államokbeli vizsgálatok szerint 6 cent/kwh átlagos villamosenergia-ár mellett a rövid idejû megszakítás költsége átlagosan az ipari és kereskedelmi szektorban 5,7; a háztartásokra 0,25 4 USD/kWh, de az 1977-es New Yorki üzemzavar utólagos elemzése mintegy 6,8 USD/kWh fogyasztói kárt mutatott es USD árfolyamon, amelynek megítéléséhez figyelembe kell venni, hogy 1985-höz viszonyítva 1999-ig a fogyasztói árak mintegy 55%-kal, az ipari árak 27%-kal növekedtek. A piacnyitást növeli és átláthatóvá teszi a kockázatokat, MVM Közleményei (2000/4. p. 2.) (euró/kwh) Vegy- és olajipar Elektronika Kiesési költségek Fémipar Nemfémek és ásványok hosszától (kezdetben alacsonyabb, majd növekvô, a végén ismét csökken a termelékenység), valamint a kiesés idôtartamától függô másodfokú polinommal közelíti. Ezt felhasználva az egyes jellemzônek tartott iparágakra elvégzett költségszámítások a Autógyártás 2. ÁBRA KIESÉSI KÖLTSÉGEK KÜLÖNFÉLE IPARÁGAKNÁL 8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vegy- és olajipar Elektronika Fémipar Nemfémek és ásványok Autógyártás Élelmiszeripar Élelmiszeripar Bányászat Bányászat Textilipar Textilipar Gumi- és mûanyagipar Gumi- és mûanyagipar Egyéb gazdasági ágazatok Egyéb gazdasági ágazatok Termeléskiesés Termelékenységcsökkenés Károk és bérköltségek 3. ÁBRA KIESÉSI KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGSZERKEZETE 8 8 S. Börninck és A.J. Schwab: Ausfallkosten für Industrieunternehmen durch Stromversorgungsunterbrechungen, ew, das magazin für die energie wirtschaft (Jg. 101, 2002, Heft 12, s ) következô ábrán látható kiesési költségértékeket adták. Megállapítható, hogy a piac érzékeny, nagy termelékenységû iparágakban, mint az elektronika, autógyártás, egyéb ágazatok, a kiesési költség lényegesen meghaladja a korábban ismert átlagos értékeket. Lényegesen eltérô az egyes iparágak kiesési költségeinek költségszerkezete is. A nagymennyiségû nyersanyaggal dolgozó iparágakban (mint 16 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/1

5 pl. vegyi és olajipar, élelmiszeripar, vagy gumi és mûanyag ipar) lényegesen nagyobb a közvetlen kár aránya. Más vizsgálatok 9 arra is rámutatnak, hogy a kieséssel okozott kár a kiesés idôtartamától lényegesen függ. A kiesések több mint 97%-át a 3 másodpercnél rövid idôtartamú kiesések teszik ki, ugyanakkor ezek termelô berendezéseknél gyakran elhanyagolható veszteséget okoznak, az elôzôekben ismertetett nagyobb teljesítményû, de csak rövid ideig rendelkezésre álló, önálló kisegítô berendezésekkel semlegesíthetôk (5. táblázat). Más felhasználóknál különösen a nagy adatátviteli hálózatot, számítástechnikával vezérelt termelô berendezéseket, telekommunikációs rendszereket üzemeltetôknél nagyon rövid idôtartamú zavarok, pl. feszültségletörések, kiszúrások, hullámalak torzulások is igen nagy károkat eredményezhetnek a zavar miatt bekö- 9 M. Richter: Sicherheit und Qualität in der Stromversorgung, ew, das magazin für die energie wirtschaft (Jg. 101, 2002, Heft 12, s ) 10 F. Pitz: W.H. Welßow: Sicherung der Versorgungsqualität in Europa, ew, das magazin für die energie wirtschaft (Jg. 101, 2002, Heft 12, s ) 5. TÁBLÁZAT vetkezô adatvesztés hatására. Ilyen fogyasztóknál feltétlenül indokolt a minden idôben biztonságos szolgáltatást lehetôvé tevô szükség áramforrások beépítése. ELLÁTÁSI SZÍNVONAL SZABÁLYOZÁSA 1 másodperc 1 perc 1 óra Euró/kW Euró/kW Euró/kW Kritikus kézmû- (kis) ipari fogyasztó 0,4 3 0, Kritikus ipari fogyasztó 0,2 7 0, A kereskedelem és a szolgáltatás technikai hátterének szétválasztása világszerte ösztönzi a szabályozó hatóságokat az ellátás általános színvonalának rögzítésére, illetve a hálózat üzemeltetôk érdekeltté tételére az ellátás színvonalának javításában. Irodalmi források 10 szerint 2001-ben Európában 34 szabályozás létezett a szerviz és szolgáltatási területre, 16 az ellátás megbízhatóságára, amelybôl 11 még csak tervezet stádiumban volt. Az európai energiaszabályozók szervezetének (CEER) ide vonatkozó tanulmánya a betartandó minôségre vonatkozó elôírások három csoportját különbözteti meg (az országonkénti szabályozás az elvárt ellátásbiztonság kikényszerítésére csaknem minden esetben fizetési kötelezettséget is elôír): n általános standardokat a minôségi jellemzôk határértékeire, amelyeket a hálózat üzemeltetônek vagy szolgáltatónak átlagosan kell betartania (ösztönzôként: központi alapba történô befizetések a színvonaltól való elmaradás, illetve jóváírások a központi alapból a színvonal meghaladása esetén) n kötelezô standardokat, az egyes fogyasztók ellátás minôségére vonatkozó kötelezô határértékekkel (kártérítés fizetéssel az elvárt minôségtôl való elmaradás esetén), és amely ily módon különbözik n az indikatív minôségi szabályok elôírásától, amelyeknél az elôírások megsértése esetén nincs pénzügyi következmény (de az elért minôségre jellemzô mutatókat nyilvánosságra kell hozni). További eszközként szóba jöhet a nem szolgáltatott energia után járó kártérítés (a fogyasztó közvetlen, vagy közvetett kártérítése). A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/1 17

6 6. TÁBLÁZAT 7. TÁBLÁZAT Havi díj (USD/hó) 8,07 Havi díj az energiagazdálkodási rendszerben történô) 4,53 részvétel esetén (USD/hó Standard áramdíj (USD/MWh) 57,00 Árkategória Új ár USD/MWh Fogyasztásváltozás 1992/1993 (%) Alacsony 35 12,5 11,00 Közepes 46-3,9-5,90 Magas 93-22,0-21,80 Kritikus ,8-44,60 Az egyes országok szabályozói az elôbbi általános lehetôségek figyelembevételével eltérô szabályozási eljárást követnek. Nagy-Britanniában pl. az ellátás szüneteltetésének maximális idôtartamát kívánják rögzíteni, Spanyolországban az éven belüli öszszes megszakítás idôtartamát szabályoznák. Norvégiában, Hollandiában a nem szolgáltatott energiáért járó kártérítés fizetési kötelezettséget írták elô. Természetesen a szabályozások megkülönböztetést kívánnak tenni a szolgáltatás megszakítását eredményezô hiba (pl. biztosíték kiolvadás, vagy egyéb zavar) jellegétôl a szolgáltatási terület elhelyezkedésétôl, (megközelíthetôségétôl) a fogyasztói sûrûség nagyságától, a megszakítás elôre történt bejelentésétôl, vagy váratlan jellegétôl függôen. Csak tájékoztatás céljából és az elôzôekben bemutatott fogyasztói kárral történô összehasonlítás érdekében Norvégiában az alábbi kártérítési díjelemeket (euró/kwh) alkalmazzák (6. táblázat). Hollandiában ipari fogyasztók 0,35 euró/kwh kártérítési díjelemmel maximum 90 ezer euró kártérítésben részesülhetnek, magánfogyasztók Elôre bejelentett szüneteltetés Nem bejelentett szüneteltetés Magánháztartás és mezôgazdaság 0,38 0,5 Ipar, kézmûipar 4,38 6,25 megszakításonként pausálé 35 euró kártérítést kapnak. ELLÁTÁSBIZTONSÁG VILLA- MOS ENERGIA ÁRRENDSZER ÖSSZEFÜGGÉSE Az ellátásbiztonság javítását érdekes módon rendszerszinten nagymértékben elôsegíti a megfelelô fogyasztói tarifarendszer. Ugyanis ennek alkalmazásával a nagy villamosenergia-igényû (így csak nagy költséggel kiszolgálható) idôszakokban a fogyasztást jelentôsen lehet csökkenteni. 11 Erre mutat példát az alábbi táblázatbeli (négy zónaidôs) tarifarendszerrel elôsegített háztartási fogyasztói energiagazdálkodás (Residental advanced energy management, RAEM) (7. táblázat). Az áramdíjak az energiadíj mellett a különféle rendszerhasználati díjakat is tartalmazzák. Az új díjrendszer alkalmazásával a kritikus idôszakban évente 1433 kwh-t takarítottak meg, a csúcsidei teljesítmény igény a nyári idôszakban 2 kw-tal csökkent fogyasztónként. A csökkenés 1992-ben nyáron 37, télen 49%, 1993-ban nyáron 42, télen 61% volt közelítôleg. A rendszer mûködésének elôfeltétele a költségeket fedezô árrendszer és a fogyasztó megfelelô információkkal való ellátása (az aktuális ár folyamatos ismerete). ÖSSZEFOGLALÁS Az elôzôek alapján úgy tûnik, hogy a versenypiac nem nélkülözheti a villamosenergia-szolgáltatás színvonalának értékként történô elkülönített megjelenítését, a nemzetközi összehasonlításban is elvárható szolgáltatási színvonal indikatív vagy kötelezô minôségi jellemzôinek elôírását és a késôbbiekben a fogyasztók kártérítését az elvárt színvonaltól való elmaradás esetén. Így a kereskedôk, fogyasztók részérôl üdvözölhetô a Magyar Energia Hivatal törekvése legalább az indikatív szabályozás elôkészítésére. A sikerhez azonban biztosítani kell, hogy a szolgáltatás színvonaláért felelôs szereplôk (elsôsorban hálózatüzemeltetôk) árbevétele nemzetközi összehasonlításban is fedezetet nyújtson az ellátási színvonal szinten tartására, illetve javítására. 11 Dan Merilatt, David Eggart, Lisa Sourtherland (Gulf Power Co.): Residential Customers Embrace The Power to Choose (Transmission & Distribution World, February 2001) 18 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/1

Energiapiacok. 3. A források és kínálat egyensúlyának biztosítása, együttműködő rendszerek, megfelelősség, ellátásbiztonság.

Energiapiacok. 3. A források és kínálat egyensúlyának biztosítása, együttműködő rendszerek, megfelelősség, ellátásbiztonság. Energiapiacok 3. A források és kínálat egyensúlyának biztosítása, együttműködő rendszerek, megfelelősség, ellátásbiztonság. Teljesítményigény (MW) Teljesítményigény (MW) Igényváltozás naponta (2005.) 5200

Részletesebben

közleményei XLVIII. évfolyam 2011. 3-4. szám

közleményei XLVIII. évfolyam 2011. 3-4. szám XLVIII. évfolyam 2011. 3-4. szám a magyar villamos művek közleményei Az MVM Csoport középtávú (2011-2013) stratégiája Erőműépítés bizonytalan környezetben A teljesítménynövelés megvalósítása a Paksi Atomerőműben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

MÉG EGYSZER A PIACI ERÔFÖLÉNYRÔL, LIKVIDITÁSRÓL, ÁTÁLLÁSI KÖLTSÉGEKRÔL

MÉG EGYSZER A PIACI ERÔFÖLÉNYRÔL, LIKVIDITÁSRÓL, ÁTÁLLÁSI KÖLTSÉGEKRÔL MÉG EGYSZER A PIACI ERÔFÖLÉNYRÔL, LIKVIDITÁSRÓL, ÁTÁLLÁSI KÖLTSÉGEKRÔL n AZ ÚJ EU DIREKTÍVA ELFOGADÁSÁT KÖVETÔEN MIELÔBB SZÜKSÉGES A HAZAI VILLAMOSENER- GIA-IPARI SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET MÓDOSÍTÁSA IS.

Részletesebben

SPECIÁLIS KÖRNYEZETI KÉRDÉSEK MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIRE

SPECIÁLIS KÖRNYEZETI KÉRDÉSEK MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIRE SPECIÁLIS KÖRNYEZETI KÉRDÉSEK MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIRE Bencze Bőcs Bernadett Budapesti Corvinus Egyetem 2006. március 1. 2/64 3/64 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kockázatkezelés a villamosenergia-piacon

Kockázatkezelés a villamosenergia-piacon 5 Kockázatkezelés a villamosenergia-piacon Kezeld a kockázatokat! ezt tanácsolják ma mindazoknak, akik a változó világ bizonytalan feltételei között biztosítékokat akarnak kapni, ez lehet a siker titka

Részletesebben

Villamosenergia-piac, az MVM dominanciája és ennek hatása

Villamosenergia-piac, az MVM dominanciája és ennek hatása Villamosenergia-piac, az MVM dominanciája és ennek hatása A 2008. elején végrehajtott teljes piacnyitás negatív hatásaiért, ennek részeként az áremelkedésért, a kialakult piaci helyzetért a kérdéskörben

Részletesebben

Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között

Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között 70 GÁSPÁR BENCÉNÉ DR. VÉR KATALIN ZÁVECZ ÁGNES Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között A végfogyasztói villamosenergia-árak folyamatosan az érdeklődés középpontjában állnak. Vizsgálatukat

Részletesebben

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési szabályai. 6. sz. módosítás. Budapest, 2006. november

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési szabályai. 6. sz. módosítás. Budapest, 2006. november Elosztói szabályzat Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési szabályai 6. sz. módosítás Budapest, 2006. november Előszó A MÁE, mint a magyar villamosenergia-elosztó vállalatok szövetsége,

Részletesebben

1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor

1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor 1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor Ez a kiadvány az agráriumban tevékenykedők számára készült azzal a céllal, hogy összefoglalja a megújuló

Részletesebben

a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának

a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának JAVASLAT a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának növelése céljából és az EU irányelveivel szükséges teljes harmonizáció érdekében

Részletesebben

Lesz-e közös európai energiapolitika?

Lesz-e közös európai energiapolitika? 2008. Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok szak Lesz-e közös európai energiapolitika? Tarr Krisztina Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 1.1 Kutatás célja... 1 1.2 A tanulmány fő tézise... 1

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. A mini megújuló kapacitás integrációja a magyar villamos energia rendszerbe

KLÍMAPOLITIKA. A mini megújuló kapacitás integrációja a magyar villamos energia rendszerbe KLÍMAPOLITIKA A mini megújuló kapacitás integrációja a magyar villamos energia rendszerbe Tartalomjegyzék Ábrák jegyzéke... 5 Táblázatok jegyzéke... 7 1 Vezetői összefoglaló (Kazai Zs.)... 8 2 Bevezetés...

Részletesebben

Magyar Szélenergia Társaság Tanulmány a hazai szélenergetikáról

Magyar Szélenergia Társaság Tanulmány a hazai szélenergetikáról Értékelés és Gazdasági Tanácsadás Magyar Szélenergia Társaság Tanulmány a hazai szélenergetikáról 2010. december 1. Munkánk tárgya A Magyar Szélenergia Társaság megbízásából a 2010. szeptember 23-i szerződés

Részletesebben

az mvm magyar villamos művek közleményei

az mvm magyar villamos művek közleményei L. évfolyam 2013. 1-2. szám az mvm magyar villamos művek közleményei az atomenergetika első 30 éve magyarországon A villamosenergia-ipar és az atomenergetika három évtizede Műszaki fejlődés és biztonság

Részletesebben

Az EU-konform környezeti szabályozás és költség-haszon elemzése, implementációs vizsgálata

Az EU-konform környezeti szabályozás és költség-haszon elemzése, implementációs vizsgálata Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Koloszár Miklós Ásványi Zsuzsanna Bulla Miklós Az EU-konform környezeti szabályozás

Részletesebben

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Általános érdekű szolgáltatások Európában (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS Az általános érdekű szolgáltatások az európai társadalommodell kulcsfontosságú elemei. Az EK-Szerződés új 16.

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata

Részletesebben

A szakértőink a tanulmányozás, elemzés és értékelés során abból a feltételezésből indultak ki, hogy az elfogadandó energiapolitikának:

A szakértőink a tanulmányozás, elemzés és értékelés során abból a feltételezésből indultak ki, hogy az elfogadandó energiapolitikának: ÉSZREVÉTELEK, VÉLEMÉNYEK ÉS JAVASLATOK A "Magyarország Energiapolitikája 2007-2020. A biztonságos, versenyképes és fenntartható energiaellátás stratégiai keretei" c. vitaanyaghoz. A MEE szakértői és irányító

Részletesebben

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Zárda Nóra A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

A KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELEM ELVEINEK, CÉLJAINAK ÉS A VESZÉLYES IPARI ÜZEMEK BIZTONSÁGÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI, KAPCSOLATUK

A KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELEM ELVEINEK, CÉLJAINAK ÉS A VESZÉLYES IPARI ÜZEMEK BIZTONSÁGÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI, KAPCSOLATUK VI. Évfolyam 2. szám - 2011. június Laczik Balázs balazs.laczik@gmail.com A KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELEM ELVEINEK, CÉLJAINAK ÉS A VESZÉLYES IPARI ÜZEMEK BIZTONSÁGÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI, KAPCSOLATUK Absztrakt

Részletesebben

Magyar Energia Hivatal

Magyar Energia Hivatal Az 56/2002 GKM rendelet alapján kötelező átvételre jogosult kapcsolt termelők 2010. december 31. utáni támogatásáról GÁZMOTOROK A 2010. évi VII. törvény hatását is figyelembe vevő változat 2010. március

Részletesebben

Kitekintés az elektromos autók jövőjére

Kitekintés az elektromos autók jövőjére www.pwc.com/hu Kitekintés az elektromos autók jövőjére Az elektromos járművek szegmensének várható fejlődése Magyarországon Tartalom Összefoglalás 3 Pillanatkép a jelenlegi magyarországi helyzetről 3 Célunk

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Épületenergetika HUHR/1001/2.2.1/0009 A BELSŐ KÖRN NYEZET MINŐ ŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Magyar Zoltán, PhD. Pécs, 20122 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÉGHAJLATI CÉLKITŰZÉS, AZ

Részletesebben

KLÍMAVÉDELEM A FEJLETT ORSZÁGOKBAN: KÖZÖS POLITIKÁK ÉS ÖSSZEHANGOLT INTÉZKEDÉSEK LEHETÔSÉGEI AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

KLÍMAVÉDELEM A FEJLETT ORSZÁGOKBAN: KÖZÖS POLITIKÁK ÉS ÖSSZEHANGOLT INTÉZKEDÉSEK LEHETÔSÉGEI AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE KLÍMAVÉDELEM A FEJLETT ORSZÁGOKBAN: KÖZÖS POLITIKÁK ÉS ÖSSZEHANGOLT INTÉZKEDÉSEK LEHETÔSÉGEI AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE 1997 @sorozat-kolofon KLÍMAVÉDELEM A FEJLETT ORSZÁGOKBAN:

Részletesebben

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék 0. Preambulum... 4 0.1 Közreműködő szakértők, cégek... 4 0.2. Felhasznált adatok, források... 5 I. Helyzetfelmérés... 6 I.1. A stratégia elkészítésének célja... 6 I.2. A helyzetfelmérés

Részletesebben

MVM CSOPORT TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS

MVM CSOPORT TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS T A R T A L O M 1. Vezérigazgatói köszöntô 3 2. Bevezető, a jelentés határai 5 3. Az év legfontosabb eseményei 7 4. Szabályozási és gazdasági környezet 12 4.1 Szabályozási környezet

Részletesebben

Szabályozás és háttér

Szabályozás és háttér Szabályozás és háttér 50 Szabályozás és háttér Szakértői vélemény Kovács Csaba A KPMG energetikai tanácsadói csoportjának igazgatója Piackoncentráció A hazai energiapiaci szabályozási környezet bővelkedett

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben