AZ ENERGIAELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZÍNVONALA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ENERGIAELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZÍNVONALA"

Átírás

1 AZ ENERGIAELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZÍNVONALA DR. GERSE KÁROLY A piacnyitással az ellátási színvonal fontossága növekszik. Bizonyítja ezt a fogyasztók fontosságot firtató kérdésre adott válasza, miszerint az ellátásbiztonságot fontosabbnak tartják, mint az alacsonyabb villamos energia árat. A Magyar Energia Hivatal az engedélyesek tevékenységének minimális minôségi követelményeit és elvárt színvonalát határozatban kívánja megállapítani, amelynek véglegesítéséhez vitaanyag is készült. A kezdeményezést az engedélyesek ellenérzése kíséri. A nemzetközi szakirodalmat áttekintve számos cikk foglalkozik az ellátás színvonalával, különösen az ellátás megszakadásával, annak gyakoriságával, a megszakadásból adódó veszteségek nagyságával. A következôkben néhány közelmúltbeli irodalmi forrást is felhasználva összefoglaljuk az ellátás színvonalának megítélését, utalunk néhány, már bevezetett szabályozásra és néhány, az ellátás kimaradásából adódó veszteséget bemutató számításra. Az ellátás színvonalának fontossága azért került elôtérbe, mert az értéklánc felbomlásával a természetes monopóliumot képezô hálózati szolgáltatás és kereskedelmi tevékenység egymástól elválik. A fogyasztók a háttérben maradó hálózati szolgáltatóval gyakran csak kötelességszerû, passzív kapcsolatban vannak. Így megszûnik a hálózati társaság közvetlen érdekeltsége a fogyasztók megelégedettségének elnyerésére, megôrzésére, másik oldalról pedig az árszabályozás a költségek minden áron való csökkentésére, karbantartások, fejlesztések elhagyására ösztönöz. STATISZTIKAI JELLEMZÔK 1. TÁBLÁZAT Az ellátás színvonalának statisztikai megítélésére a gyakorlatban általában az alábbi mutatókat alkalmazzák: n A villamosenergia-ellátás megszakadás átlagos gyakorisága (egy fogyasztó éves átlagos kikapcsolásainak száma), AMSZ, db/fogyasztó,év (SAIFI: System Average Interruption Frequency Index). n Villamosenergia-ellátás megszakadás átlagos idôtartama (egy fogyasztó összes éves átlagos kikapcsolási idôtartama), AMI, perc/fogyasztó,év (SAIDI: System Average Interruption Duration Index). AMSZ AMI AKI Legjobb 25% átlaga 0, % átlaga 1, Átlag 1, % átlaga 1, Legrosszabb 25% 3, Európai tényadatok Belgium 3 0, Hollandia (1) 0, Franciaország (2) 1,22 (2) 56 Egyesült Királyság (3) 0, Svédország (5) 0,56 (4) Lengyelország (6) 3, Kanada (7) 2, Németország (8) 0,14 58 Finnország 2, R.E. Brown & M.W. Marshall: The Cost of Reliability, Transmission and Distribution (Dec p ) 2 CIGRE (WG28)02(E) 3 (1) KEMA & EnegrieNed: Onvoorziene nietbeschikbaarheid in netten van 30 kv en lager in (2) Figure for long interruptions only (SALIFI) (3) Figure for 1997/98 based on Offer report on the Reviews of Public Electricity Suppliers 1998 to 2000 PES Business Plans Consultation Paper December 1998" n Egy kikapcsolás átlagos idôtartama, AKI, perc/év (CAIDI: Customer Average Interruption Duration Index). A szokásos színvonal megítélésére az IEEE 1995-ben végzett vizsgálatai alapján 1 az Amerikai Egyesült Államok-beli társaságokra kapott átlagértékeket, illetve a CIGRE tanulmányából 2 származó értékeket mutatjuk be kiemelve, hogy az esetenkénti kézi nyilvántartás következtében valószínûsíthetô, hogy számos esetben nem pontos a nyilvántartás, így az átlagértékek sem. (1. táblázat) (4) 0.25 in cities, 1 to 2 in rural areas (5) Figures based on Leveranskvaliten I de svenska Elnäten" (6) Approximated data supplied by the Polish delegate in the WG (7) Best estimate supplied by Hydro One; A new data collection system in under implementation in preparation of regulatory reporting (8) Estimation on basis of VDEW Schadensund Störungstatistik 1997 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/1 13

2 2. TÁBLÁZAT Átlagos kimaradási idô (perc/év) 57,4 72, ,8 78,2 67,4 64,4 Üzemzavarok fajlagos idôtartama (perc/db) Nagyfeszültségen Középfeszültségen Kisfeszültségen egyedi üzemzavarok Kisfeszültségen csoportos üzemzavarok A hazai gyakorlatban az ellátási színvonal jellemzésére a következô információk állnak rendelkezésre (Statisztikai Évkönyv alapján) (2. táblázat). Az elôbbi értékek is mutatják, hogy az üzemzavarok átlagos idôtartama évrôl-évre változik és a folyamatokat csak több év átlagában lehet megítélni. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONAL 3. TÁBLÁZAT Elégedett Nem elégedett Szolgáltatás minôsége 91 6 Fogyasztói szolgálat 76 8 Információ nyújtás Szerzôdés idôtartama Szolgáltatás ára Átlagos pontszám A köznapi gyakorlatban az ellátásbiztonság helyett a szolgáltatási színvonalat értékelik. A szolgáltatási színvonal több mint ellátásbiztonság, a biztonságos ellátáson túlmenôen tartalmazza az eredeti szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítô szolgáltatásokat, tanácsadást stb. A szolgáltatási színvonal minôsítése egy kényelmi (komfort) érzés megítélését jelenti. Más gazdasági társaságokra, más magánemberekre. Nincs egységesen elfogadott mérôrendszer. A versenypiacon a szolgáltatási színvonal sem lesz egységes: Az univerzális, mindenkinek járó helyébe a sajátos igényeknek megfelelô, egyedi lép. Az elôbbiek ellenére a piacnyitás sikerét gyakran a szolgáltatási színvonal fogyasztók általi megítélése alapján minôsítik. A legutóbbi ilyen, EUtagállamokra kiterjedô Eurobarométer vizsgálat 4 során az egyes fogyasztóknak a következô kérdéseket tették fel (a kérdésekre elégedett, nem elégedett választ lehetett adni): hogy a szolgáltatásért fizetett ár méltányos (elégedett), vagy nem méltányos (nem elégedett)? 4 Eurobarometer 58, IP/03/131 EORG, December A vizsgálat a villamos energia szolgáltatás színvonala mellett más vezetékes szolgáltatások színvonalának felmérésére is kiterjedt. n Mit gondol általánosságban az ön által használt szolgáltatás minôségérôl? (nagyon jó, eléggé jó, meglehetôsen rossz, nagyon rossz) hogy a szolgáltatójától kapott információ (számlák, szerzôdések, hirdetések, címkék, röplapok stb.) világos, vagy nem világos? hogy a szolgáltatójának szerzôdéses idôtartama, feltételei méltányosak, vagy méltánytalanok? hogy a szolgáltatójának fogyasztói szolgálata nagyon jó, eléggé jó, meglehetôsen rossz, nagyon rossz? Az EU átlagára a következô értékek adódtak (3. táblázat). Az egyes tagállamok közül a legjobb minôsítést az Egyesült Királyság kapta 87 elégedett, 8 nem elégedett, a legrosszabbat Olaszország 58 elégedett, 31 nem elégedett válaszszal. ELLÁTÁSBIZTONSÁG Egy adott fogyasztó vonatkozásában az ellátásbiztonság rövid távon elsôsorban a technikai feltételektôl, mint pl. teljesítménygazdálkodás, erômûvi berendezések tüzelôanyag ellátása (vízerômûveknél csapadék-utánpótlás), a hálózati infrastruktúra rendelkezésre állásától, import esetén a határkeresztezésekhez való hozzáféréstôl függ, de nagyon lényeges az ellátási lánc egyes szereplôinek fizetôképessége, hitelképessége is. Középtávon az ellátásbiztonságot elsôsorban a beruházási kedv befolyásolja, de az ellátásbiztonság ára olyan tényezôktôl is függ, mint az atomenergia jövôje, a megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése (esetenként kikényszerítése), vagy a különféle primer energiahordozók (szilárd energiahordozó, vagy szénhidrogén) rendelkezésre állása. Versenypiaci körülmények között a rendszerszintû ellátásbiztonság elôrejelzése részben információhiány, részben az egyes piaci szereplôk elkülönülô gazdasági érdekei miatt jóval nehezebb, mint az ellátási felelôséggel terhelt integrált társaságok esetén volt. Erre is tekintettel az UCTE legújabb, középtávú ellátásbiztonságot elemzô dokumentuma 5 az ellátásbiztonság megfelelôségének minôsítését nemcsak statikusan, a kellô nagyságú tartalékok (korábban a magyar rendszerre 20-25%) rendelkezésre állásának megállapításával, 5 UCTE System Adequacy Forecast , UCTE, December, 2002; 14 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/1

3 hanem az alábbi a váratlan helyzetek elôfordulására is utaló CIGRE által definiált jellemzôk 6 adoptálásával végezte: n Megbízhatóság (reliability): általános fogalom, amely magába foglalja minden felhasználási pontra elfogadható jellemzôkkel és kívánt mennyiségbeli általában számszerû indexekkel megadott szállítási képességének minden jellemzôjét. Leírható: megfelelôséggel és biztonsággal. n Megfelelôség (adequacy): a rendszer összesített fogyasztói teljesítmény és energiaigény - terhelhetôségi és feszültséghatárokon belüli, a rendszerelemek tervezett és kényszerkiesését figyelembevevô, - szolgáltatási képességének mértéke. (Minden állandó állapotban, amelyben a rendszer létezhet.) n Biztonság (security): a rendszer váratlanul jelentkezô zavarok rövidzárlat, elôrejelezhetetlen elemveszteség üzemviteli korlátokkal elleni ellenálló képességének mértéke. Biztonság körébe tartozik a rendszer integritása (együttmûködés megôrzése, ellenôrzésnélküli szétválás megelôzése) az együttmûködô üzem fenntartásának képessége is. Ezek alapján a kontinentális együttmûködô rendszer a 2005-ig terjedô idôszakban megfelelônek tekinthetô. Az egyes fogyasztók ellátásbiztonságát mint azt a gyakorlati tapasztalatok is igazolják - közvetlenül nem a rendszer ellátásbiztonsága, hanem elsôsorban a fogyasztót közvetlenül kiszolgáló hálózat ellátásbiztonsága határozza meg. A hálózatok rendelkezésre állása, a fogyasztók kikapcsolásainak száma, idôtartama gazdaságossági kérdés, amely az egyéb gazdaságossági kérdésekhez hasonlóan a legkisebb költség elvével közelíthetô meg. Mint a következô ábra mutatja, alacsony ellátási színvonal, alacsony hálózat üzemeltetôi ráfordításokat igényel, de nagy fogyasztói kárt okozhat. Ezzel szemben a jó hálózati rendelkezésre állás, nagy hálózat üzemeltetôi 6 CIGRE reports: Power System Reliability Analysis Application Guide, Paris, 1987, Power System Reliability Analilysis Composite Power System Reliability Evaluation, Paris, Alacsony Ellátás megbízhatóságának színvonala Magas Hálózati ráfordítás Fogyasztói kár Összesen 1. ÁBRA ELLÁTÁSBIZTONSÁG, MINT GAZDASÁGOSSÁGI KÉRDÉS ráfordítást és alacsony fogyasztói kárt eredményez. Nyilvánvaló, hogy nemzetgazdasági érdekbôl a szabályozónak a legkisebb összes ráfordítást kell iránymutatónak tekinteni. A piacnyitással az általános mindenkinek azonos szinten járó szolgáltatás kötelezettsége megszûnik, vagy csak az úgynevezett közérdekû szolgáltatásban részesülôknek marad fenn. Elképzelhetô, hogy ugyanazon hálózatra különbözô fogyasztói költségfüggvénnyel rendelkezô fogyasztók csatlakoznak, akik az ellátási színvonallal szemben is különbözô igényeket támasztanak. Ebbôl adódik, hogy az ellátási színvonal (az ellátás minôsége) is áruvá válik és egy nagyobb igénnyel bíró fogyasztó kész a magasabb színvonalért többet fizetni. Így a szabályozásnak kellôen árnyaltnak kell lenni, nem a legmagasabb vagy nem a legalacsonyabb színvonalat igénylô fogyasztó igényéhez illesztett megbízhatóságot, hálózat üzemeltetôi ráfordítást kell elvárni. 4. TÁBLÁZAT Amennyiben a fogyasztók számára a szolgáltatók által az elôbbiek szerint nyújtott átlagos színvonal nem elfogadható gondoskodhatnak az ellátási színvonal akár saját erôbôl történô javításáról is. Néhány lehetôség az elôzô irodalmi forrás 1 alapján (4. táblázat). Az elôbbi egyedi lehetôségek mellett természetesen hálózati lehetôségek is vannak. Ezek közé a kettôs ellátás, a közvetlen termelô berendezéssel történô alátámasztás, a különbözô alaphálózati, vagy elosztó hálózati csomópontokról (alállomásokról) történô tartalék ellátás tartozhat. A hálózati kapcsolatokat érzékeny, jól felépített informatikai rendszerrel kell kiegészíteni, amely bármilyen hálózati üzemzavar veszélye, bekövetkezése esetén azonnal kiiktatja a szolgáltatás megszakításának veszélyével fenyegetô ellátási útvonalat és átkapcsol egy biztonságos útvonalra. Ilyen rendszerek telepítésével biztosítható az, hogy az átlagosan legkisebb költségû és a fogyasztók több- Megoldási Teljesítmény Rendelkezésre Költség lehetôségek állási idôtartam (USD) Szünetmentes ellátás 0,3 kw 15 perc 50 ezer Kis diesel generátor 5 kw nincs idôkorlátozás 700 ezer Nagy diesel generátor 500 kw nincs idôkorlátozás 100 ezer Nagy kondenzátor 500 kw 5 másodperc 175 ezer Akkumulátoros 500 kw 30 másodperc 200 ezer szünetmentes ellátás Szupravezetô 500 kw 3 másodperc 300 ezer mágneses tároló A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/1 15

4 ségének igényét kielégítô ellátási színvonal mellett egy (technológiai, vagy termelékenységi, piac érzékenységi okokból) magasabb igényt támasztó fogyasztó elvárása is teljesíthetô legyen. FOGYASZTÓKNÁL JELENTKEZÔ KÖLTSÉG, KÁR Adott fogyasztó ellátásbiztonsági színvonalának tervezésénél a fogyasztói költség, kár nagyságából kell kiindulni. Ezek nagyságára korábban is rendelkezésre álltak adatok 7, azonban új iparágak megjelenése, az otthoni munka elterjedése, a termelékenység növekedése indokolttá teszi ezek újragondolását. A szolgáltatás megszakadásával okozott kár az a nyereség elmaradás, amelyet a villamos energia felhasználója a szolgáltatás hiányában nem tudott realizálni. Ennek a vizsgálatoknál általában három elemét különböztetik meg: n a termeléskiesés közvetlen hatását (amely a piacon elérhetô árbevétel és a termeléshez felhasznált költségek különbségeként számítható), n a szolgáltatás megszakadásából adódó termelékenység csökkenést (a szolgáltatás visszatérését követôen a termelékenység csak hoszszabb idô után áll be a kiesést megelôzô színvonalra), és n a termelô berendezésekben, a technológiához felhasznált elôkészített, vagy részben feldolgozott anyagokban bekövetkezett károkat. Ezek számítására az irodalomban több módszer leírása megtalálható, a következôkben S. Börninck és A. J. Schwab által közzétett 8 vizsgálatok eredményeit foglaljuk össze. Az általuk kidolgozott modell a munka termelékenységét a villamosenergia-felhasználástól, a munkaidô 7 Pl. Az Egyesül Államokbeli vizsgálatok szerint 6 cent/kwh átlagos villamosenergia-ár mellett a rövid idejû megszakítás költsége átlagosan az ipari és kereskedelmi szektorban 5,7; a háztartásokra 0,25 4 USD/kWh, de az 1977-es New Yorki üzemzavar utólagos elemzése mintegy 6,8 USD/kWh fogyasztói kárt mutatott es USD árfolyamon, amelynek megítéléséhez figyelembe kell venni, hogy 1985-höz viszonyítva 1999-ig a fogyasztói árak mintegy 55%-kal, az ipari árak 27%-kal növekedtek. A piacnyitást növeli és átláthatóvá teszi a kockázatokat, MVM Közleményei (2000/4. p. 2.) (euró/kwh) Vegy- és olajipar Elektronika Kiesési költségek Fémipar Nemfémek és ásványok hosszától (kezdetben alacsonyabb, majd növekvô, a végén ismét csökken a termelékenység), valamint a kiesés idôtartamától függô másodfokú polinommal közelíti. Ezt felhasználva az egyes jellemzônek tartott iparágakra elvégzett költségszámítások a Autógyártás 2. ÁBRA KIESÉSI KÖLTSÉGEK KÜLÖNFÉLE IPARÁGAKNÁL 8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vegy- és olajipar Elektronika Fémipar Nemfémek és ásványok Autógyártás Élelmiszeripar Élelmiszeripar Bányászat Bányászat Textilipar Textilipar Gumi- és mûanyagipar Gumi- és mûanyagipar Egyéb gazdasági ágazatok Egyéb gazdasági ágazatok Termeléskiesés Termelékenységcsökkenés Károk és bérköltségek 3. ÁBRA KIESÉSI KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGSZERKEZETE 8 8 S. Börninck és A.J. Schwab: Ausfallkosten für Industrieunternehmen durch Stromversorgungsunterbrechungen, ew, das magazin für die energie wirtschaft (Jg. 101, 2002, Heft 12, s ) következô ábrán látható kiesési költségértékeket adták. Megállapítható, hogy a piac érzékeny, nagy termelékenységû iparágakban, mint az elektronika, autógyártás, egyéb ágazatok, a kiesési költség lényegesen meghaladja a korábban ismert átlagos értékeket. Lényegesen eltérô az egyes iparágak kiesési költségeinek költségszerkezete is. A nagymennyiségû nyersanyaggal dolgozó iparágakban (mint 16 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/1

5 pl. vegyi és olajipar, élelmiszeripar, vagy gumi és mûanyag ipar) lényegesen nagyobb a közvetlen kár aránya. Más vizsgálatok 9 arra is rámutatnak, hogy a kieséssel okozott kár a kiesés idôtartamától lényegesen függ. A kiesések több mint 97%-át a 3 másodpercnél rövid idôtartamú kiesések teszik ki, ugyanakkor ezek termelô berendezéseknél gyakran elhanyagolható veszteséget okoznak, az elôzôekben ismertetett nagyobb teljesítményû, de csak rövid ideig rendelkezésre álló, önálló kisegítô berendezésekkel semlegesíthetôk (5. táblázat). Más felhasználóknál különösen a nagy adatátviteli hálózatot, számítástechnikával vezérelt termelô berendezéseket, telekommunikációs rendszereket üzemeltetôknél nagyon rövid idôtartamú zavarok, pl. feszültségletörések, kiszúrások, hullámalak torzulások is igen nagy károkat eredményezhetnek a zavar miatt bekö- 9 M. Richter: Sicherheit und Qualität in der Stromversorgung, ew, das magazin für die energie wirtschaft (Jg. 101, 2002, Heft 12, s ) 10 F. Pitz: W.H. Welßow: Sicherung der Versorgungsqualität in Europa, ew, das magazin für die energie wirtschaft (Jg. 101, 2002, Heft 12, s ) 5. TÁBLÁZAT vetkezô adatvesztés hatására. Ilyen fogyasztóknál feltétlenül indokolt a minden idôben biztonságos szolgáltatást lehetôvé tevô szükség áramforrások beépítése. ELLÁTÁSI SZÍNVONAL SZABÁLYOZÁSA 1 másodperc 1 perc 1 óra Euró/kW Euró/kW Euró/kW Kritikus kézmû- (kis) ipari fogyasztó 0,4 3 0, Kritikus ipari fogyasztó 0,2 7 0, A kereskedelem és a szolgáltatás technikai hátterének szétválasztása világszerte ösztönzi a szabályozó hatóságokat az ellátás általános színvonalának rögzítésére, illetve a hálózat üzemeltetôk érdekeltté tételére az ellátás színvonalának javításában. Irodalmi források 10 szerint 2001-ben Európában 34 szabályozás létezett a szerviz és szolgáltatási területre, 16 az ellátás megbízhatóságára, amelybôl 11 még csak tervezet stádiumban volt. Az európai energiaszabályozók szervezetének (CEER) ide vonatkozó tanulmánya a betartandó minôségre vonatkozó elôírások három csoportját különbözteti meg (az országonkénti szabályozás az elvárt ellátásbiztonság kikényszerítésére csaknem minden esetben fizetési kötelezettséget is elôír): n általános standardokat a minôségi jellemzôk határértékeire, amelyeket a hálózat üzemeltetônek vagy szolgáltatónak átlagosan kell betartania (ösztönzôként: központi alapba történô befizetések a színvonaltól való elmaradás, illetve jóváírások a központi alapból a színvonal meghaladása esetén) n kötelezô standardokat, az egyes fogyasztók ellátás minôségére vonatkozó kötelezô határértékekkel (kártérítés fizetéssel az elvárt minôségtôl való elmaradás esetén), és amely ily módon különbözik n az indikatív minôségi szabályok elôírásától, amelyeknél az elôírások megsértése esetén nincs pénzügyi következmény (de az elért minôségre jellemzô mutatókat nyilvánosságra kell hozni). További eszközként szóba jöhet a nem szolgáltatott energia után járó kártérítés (a fogyasztó közvetlen, vagy közvetett kártérítése). A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/1 17

6 6. TÁBLÁZAT 7. TÁBLÁZAT Havi díj (USD/hó) 8,07 Havi díj az energiagazdálkodási rendszerben történô) 4,53 részvétel esetén (USD/hó Standard áramdíj (USD/MWh) 57,00 Árkategória Új ár USD/MWh Fogyasztásváltozás 1992/1993 (%) Alacsony 35 12,5 11,00 Közepes 46-3,9-5,90 Magas 93-22,0-21,80 Kritikus ,8-44,60 Az egyes országok szabályozói az elôbbi általános lehetôségek figyelembevételével eltérô szabályozási eljárást követnek. Nagy-Britanniában pl. az ellátás szüneteltetésének maximális idôtartamát kívánják rögzíteni, Spanyolországban az éven belüli öszszes megszakítás idôtartamát szabályoznák. Norvégiában, Hollandiában a nem szolgáltatott energiáért járó kártérítés fizetési kötelezettséget írták elô. Természetesen a szabályozások megkülönböztetést kívánnak tenni a szolgáltatás megszakítását eredményezô hiba (pl. biztosíték kiolvadás, vagy egyéb zavar) jellegétôl a szolgáltatási terület elhelyezkedésétôl, (megközelíthetôségétôl) a fogyasztói sûrûség nagyságától, a megszakítás elôre történt bejelentésétôl, vagy váratlan jellegétôl függôen. Csak tájékoztatás céljából és az elôzôekben bemutatott fogyasztói kárral történô összehasonlítás érdekében Norvégiában az alábbi kártérítési díjelemeket (euró/kwh) alkalmazzák (6. táblázat). Hollandiában ipari fogyasztók 0,35 euró/kwh kártérítési díjelemmel maximum 90 ezer euró kártérítésben részesülhetnek, magánfogyasztók Elôre bejelentett szüneteltetés Nem bejelentett szüneteltetés Magánháztartás és mezôgazdaság 0,38 0,5 Ipar, kézmûipar 4,38 6,25 megszakításonként pausálé 35 euró kártérítést kapnak. ELLÁTÁSBIZTONSÁG VILLA- MOS ENERGIA ÁRRENDSZER ÖSSZEFÜGGÉSE Az ellátásbiztonság javítását érdekes módon rendszerszinten nagymértékben elôsegíti a megfelelô fogyasztói tarifarendszer. Ugyanis ennek alkalmazásával a nagy villamosenergia-igényû (így csak nagy költséggel kiszolgálható) idôszakokban a fogyasztást jelentôsen lehet csökkenteni. 11 Erre mutat példát az alábbi táblázatbeli (négy zónaidôs) tarifarendszerrel elôsegített háztartási fogyasztói energiagazdálkodás (Residental advanced energy management, RAEM) (7. táblázat). Az áramdíjak az energiadíj mellett a különféle rendszerhasználati díjakat is tartalmazzák. Az új díjrendszer alkalmazásával a kritikus idôszakban évente 1433 kwh-t takarítottak meg, a csúcsidei teljesítmény igény a nyári idôszakban 2 kw-tal csökkent fogyasztónként. A csökkenés 1992-ben nyáron 37, télen 49%, 1993-ban nyáron 42, télen 61% volt közelítôleg. A rendszer mûködésének elôfeltétele a költségeket fedezô árrendszer és a fogyasztó megfelelô információkkal való ellátása (az aktuális ár folyamatos ismerete). ÖSSZEFOGLALÁS Az elôzôek alapján úgy tûnik, hogy a versenypiac nem nélkülözheti a villamosenergia-szolgáltatás színvonalának értékként történô elkülönített megjelenítését, a nemzetközi összehasonlításban is elvárható szolgáltatási színvonal indikatív vagy kötelezô minôségi jellemzôinek elôírását és a késôbbiekben a fogyasztók kártérítését az elvárt színvonaltól való elmaradás esetén. Így a kereskedôk, fogyasztók részérôl üdvözölhetô a Magyar Energia Hivatal törekvése legalább az indikatív szabályozás elôkészítésére. A sikerhez azonban biztosítani kell, hogy a szolgáltatás színvonaláért felelôs szereplôk (elsôsorban hálózatüzemeltetôk) árbevétele nemzetközi összehasonlításban is fedezetet nyújtson az ellátási színvonal szinten tartására, illetve javítására. 11 Dan Merilatt, David Eggart, Lisa Sourtherland (Gulf Power Co.): Residential Customers Embrace The Power to Choose (Transmission & Distribution World, February 2001) 18 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/1

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

Energiapiacok. 3. A források és kínálat egyensúlyának biztosítása, együttműködő rendszerek, megfelelősség, ellátásbiztonság.

Energiapiacok. 3. A források és kínálat egyensúlyának biztosítása, együttműködő rendszerek, megfelelősség, ellátásbiztonság. Energiapiacok 3. A források és kínálat egyensúlyának biztosítása, együttműködő rendszerek, megfelelősség, ellátásbiztonság. Teljesítményigény (MW) Teljesítményigény (MW) Igényváltozás naponta (2005.) 5200

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Prof. Dr. Krómer István Óbudai Egyetem Intelligens Energia Ellátó Rendszerek

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Bakos Béla Okos hálózat projektvezető MAVIR 2013. szeptember 10. Nemzeti Energiastratégia és az okos hálózat A Nemzeti Energiastratégia pillérei Az okos hálózatoktól

Részletesebben

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Vinkovits András BERT üzleti vezigh. MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009. szeptember 9. Tartalom Iparág a piacnyitásnak nevezett változási folyam

Részletesebben

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás Az európai atomerőművek esetében 2025-ig kapacitásdeficit várható Épülő atomerőművek Tervezett

Részletesebben

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva Dr. Stróbl Alajos Erőműépítések Európában ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva egyéb napelem 2011-ben 896 GW 5% Változás az EU-27 erőműparkjában

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? JÁSZAY TAMÁS Vállalatfejlesztési Igazgató MET Energia Műhely Budapest, 2015. 04. 16. Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Részletesebben

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A NAPENERGIA PIACA Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék 2005. 07.07. Készült az OTKA T-046224 kutatási projekt keretében TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos standardizált

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE 1990- TŐL NAPJAINKIG

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE 1990- TŐL NAPJAINKIG BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE 1990- TŐL NAPJAINKIG Készítette: Koncz Ádám PhD hallgató Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet Kutatás és innováció a magyar geotermiában Budapest,

Részletesebben

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Tartalom I. Az új magyar energiapolitikai koncepció II. Ellátásbiztonság

Részletesebben

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Dr. Kiss Csaba MKET Elnökhelyettes Alstom Hungária Zrt. Ügyvezető Igazgató 2014. március 18. Az Irányelv története 2011 2012: A direktíva előkészítése,

Részletesebben

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása Párniczky Tibor IX. Pénztárkonferencia - Eger - 2006. november 8.-9. Tájékoztató Melyik Európa? A szabályozás területeiről Tagok jogai Intézményi szabályozás

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban Pálfy Miklós SOLART-SYSTEM Kft. 1. Bevezetés A megújuló energiaforrások, ezen belül a fotovillamos technológiák alkalmazása

Részletesebben

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában Tihanyi Zoltán vezérigazgató-helyettes MAVIR ZRt. MESZ XXI. Országos Konferenciája Hódmezővásárhely, 2014.10.14. Tartalom A NES címszavai a villamos energiára,

Részletesebben

Napenergia kontra atomenergia

Napenergia kontra atomenergia VI. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben és kiállítás Napenergia kontra atomenergia Egy erőműves szakember gondolatai Varga Attila Budapest 2015 Május 12 Tartalomjegyzék 1. Napelemmel termelhető

Részletesebben

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona Mintacím szerkesztése Villamos energiapiaci liberalizációs tapasztalatok önkormányzati szemmel avagy az önkormányzatok nagy kihívása: szabadpiac vagy egyetemes szolgáltatás 09. Május 25 Budapest Készítette:

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA Dr. Szerdahelyi György Főosztályvezető-helyettes Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Megújuló energiahordozó felhasználás növelés szükségességének

Részletesebben

A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS KEZELÉS SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS KEZELÉS SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Körmendi Krisztina Protan ZRt. kormendi@dcs.vein.hu Solymosi József Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi tanár solymosi.jozsef@zmne.hu A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS

Részletesebben

Klíma- és vízenergia-politika Németországban

Klíma- és vízenergia-politika Németországban AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.1 2.4 Klíma- és vízenergia-politika Németországban Tárgyszavak: megújuló energia; Németország; vízenergia-politika; víz keretirányelv. Klímapolitika A fenntartható klímapolitika

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Az energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU átültetése

Az energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU átültetése Az energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU átültetése 3% 1,5 % Győrfi Annamária Zöldgazdaság Fejélesztési Főosztály - főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 Az irányelv átültetésének

Részletesebben

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Felsmann Balázs Budapesti Corvinus Egyetem Kutatóközpont-vezető Az Energia[forradalom] Magyarországon: Úton a teljesen fenntartható,

Részletesebben

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energiát termelő erőművekről EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energia előállítása Az ember fejlődésével nőtt az energia felhasználás Egyes energiafajták megtestesítői az energiahordozók:

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A Nap- és szél alapú megújuló energiaforrások nagyléptékű integrálása az országos és

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

A megválaszolt kérdés Záró megjegyzések

A megválaszolt kérdés Záró megjegyzések A megválaszolt kérdés Záró megjegyzések Bartus Gábor Ph.D. titkár, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Tartalom (1) Érdemes-e a jelenlegi paksi blokkokat élettartamuk lejárta előtt bezárni? (2) Szükségünk

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

IV. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2013. június 6.

IV. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2013. június 6. Nemzetközi szélenergia tendenciák, forrásbevonási lehetőségek és külföldi jó gyakorlatok a szélenergia területén Bíróné Dr. Kircsi Andrea, DE egyetemi adjunktus Dr. Tóth Péter, egyetemi docens SZE IV.

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN Horváth J. Ferenc, elnök Magyar Energia Hivatal II. Ipari Energia Fórum Konferencia 2004. Novotel Budapest Centrum, 2004. május 26-27. 100 90 80 70 60 50

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével III. BMF energetikai konferencia 2008. november 25. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Óbudai Egyetem 2011. november 10. Bessenyei Tamás, Gurszky Zoltán 1. OLDAL Érintett témák Napelemes háztartási méretű kiserőművek Rendszerhasználattal,

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

A gyermekek és az idősek felé áramló látható és láthatatlan transzferek

A gyermekek és az idősek felé áramló látható és láthatatlan transzferek A gyermekek és az idősek felé áramló látható és láthatatlan transzferek Vargha Lili (NKI, PTE Demográfiai Doktori Iskola) vargha@demografia.hu FÓKUSZBAN A CSALÁD KONFERENCIA, PÉCS 2015. május 14. Fogyasztás

Részletesebben

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás: «A» Energetikai gazdaságtan Név: 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás: Munkaidő: 90 perc Azonosító: Gyakorlatvezető: Vass Bálint Lipcsei Gábor Buzea Klaudia Zárthelyi hallgatói értékelése Mennyiség 1:kevés

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt

Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt László György üzletfejlesztési projekt menedzser Lukácsi Péter létesítményi osztályvezető 1856. Fővárosi

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály. 1 Előadás témája: Az alkalmazás alapja A háztartási méretű kiserőművek Elemzések Tapasztalatok ELMŰ-ÉMÁSZ

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Okos hálózatok, okos mérés

Okos hálózatok, okos mérés PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN Okos hálózatok, okos mérés (Outlook; Smart Grid; Smart Metering) Milyen tulajdonságokkal rendelkezik az okos hálózat? Milyen új lehetőségeket, szolgáltatásokat

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése

Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. vándorgyűlése Veszprém, 2014. november 27 28. Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése KOVÁCS Sándor Zsolt tudományos segédmunkatárs MTA KRTK Regionális

Részletesebben

Ergépek csoportosítása

Ergépek csoportosítása Ergépek csoportosítása 1 2 3 4 5 6 Villamos gépek u = U sinωt U = U max eff U = max 2 7 8 u = R I max sinωt = U max sinωt ohmos ellenállás 9 induktivitás u = U max sin( ωt + 90 0 ) kapacitás u = U sin(

Részletesebben

2007. évi LXXXVI. törvény. a villamos energiáról. Értelmező rendelkezések

2007. évi LXXXVI. törvény. a villamos energiáról. Értelmező rendelkezések 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról Értelmező rendelkezések 3. E törvény alkalmazásában 19. Fogyatékkal élő fogyasztó: e törvény alkalmazásában a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvénysorozata 2014. október Magyar Energetikai Társaság Kereskedelmi és ipari ingatlanok belső villamosenergia ellátásának

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés Nukleáris alapú villamosenergiatermelés jelene és jövője Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Villamosenergia-ellátás Magyarországon

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI TANÁCSADÁS A kapcsolt energia jelene és lehetséges jövője Magyarországon Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) 2010 TANÁCSADÁS A kapcsolt a primerenergia-megtakarításon keresztül

Részletesebben

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től 1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ármegállapítással kapcsolatos, 57. 57/A. 57/B. és 57/D -ainak előírásai: 57. (1) A távhő legmagasabb hatósági

Részletesebben

A változó költségek azon folyó költségek, amelyek nagysága a termelés méretétől függ.

A változó költségek azon folyó költségek, amelyek nagysága a termelés méretétől függ. Termelői magatartás II. A költségfüggvények: A költségek és a termelés kapcsolatát mutatja, hogyan változnak a költségek a termelés változásával. A termelési függvényből vezethető le, megkülönböztetünk

Részletesebben

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Dr. MAGYAR ZOLTÁN Építéstudományi Egyesület Pécsi Tudományegyetem PMMK 38. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, 2005.

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia

Részletesebben

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig May 15, 2013 Slide 1 Tartalomjegyzék Energiahatékonyság Termelés és átvitel Smart

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben