3D szerkezetmodellezés geofizikai szelvények alapján Máza-Dél Váralja-Dél területén térinformatikai szoftverekkel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3D szerkezetmodellezés geofizikai szelvények alapján Máza-Dél Váralja-Dél területén térinformatikai szoftverekkel"

Átírás

1 3D szerkezetmodellezés geofizikai szelvények alapján Máza-Dél Váralja-Dél területén térinformatikai szoftverekkel Kovács Zsolt 1 - Kovács Zoltán 2 1 II. Geográfus (MSc) hallgató, DE-TTK Ásvány- és Földtani Tanszék, 2 II. Geográfus (MSc) hallgató, DE-TTK Ásvány- és Földtani Tanszék, Abstract: This article presents 3D vector-geometric modelling of a structurally complicated area with the help of GIS software. It introduces the data preparation process and the difficulty of the adjusting different measurement units (TWT-meter) and then it outlines a reasonable modelling process. The most important reconstructed structural elements are the primary formed anticline with N-S axis and southward dipping and the four subsequently formed north verged thrust ups. Based on laboratory experiments the oldest thrust up is the most elevated and the younger and deeper thrust ups are the results of subsequent compression forces. The structural development is dated back to Cretaceous-Paleogen, although the thrust ups might have been partially renewed in the Miocene. The formed model cannot been use for mine planning, because a scale velocity model is needed for the TWT/meter transformation. Bevezetés A Kelet-Mecsek északi részének földtani kutatása, amelyek célja elsősorban a Mecseki Kőszén Formáció települési és szerkezeti viszonyainak, valamint készleteinek a megismerése, közel 150 éves múltra tekint vissza (1. ábra). A kutatások egyik fő színtere a Máza és Váralja területétől délre elhelyezkedő Máza-Dél Váralja-Dél szénkutatási terület. A terület több szakaszban került megkutatásra (WEIN GY. 1962, NÉMEDI- VARGA Z. et al. 1979, SZILÁGYI T. et al. 1985), az eredmények végső összefoglalását és az adatok újraértékelését a Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszéke végezte. Az újraértékelés egységes digitális adatbázisba rendezett mélyfúrási adatokon (litológia, paleontológia, laboratóriumi adatok, mélyfúrási geofizika) ezek szeizmikus szelvényekkel történő illesztésén, valamint nagyfelbontású karotázskorreláción alapult. A területen tervezett mélyművelés műszaki lehetőségeinek megítélése indokolja a további kutatást, az eddigi ismeretek pontosítását, s a 3D modellezési technika lehetőségeinek integrálását a földtani kutatásba. E modellezési folyamat első lépése egy koherens szerkezeti kép kialakítása, amely a továbbiakban készülő rétegtani modell keretéül szolgál. Egy szerkezetileg bonyolult felépítésű terület 3D modellezéséhez vektorgeometriai alapú 3D térinformatikai szoftver szükséges. Ennek az elvárásnak kiválóan megfelel a Gocad, melynek egyik európai oktatási

2 referenciahelye a németországi Freibergi Bányászati Akadémia, ahol a szerzőknek az Erasmus program támogatásával lehetősége volt a modellezési technika elsajátítására, valamint a modell megépítésére. 1.ábra Kelet-Mecsek földtani térképe a kutatási területtel A terület modellezési szempontból releváns rétegtani és szerkezeti adottságai A területet felépítését több kutatási fázisban ismerték meg, amelyek során összesen mintegy 60 mélyfúrás és számos más geofizikai mérés mellett 20 szeizmikus szelvény készült (2. ábra). Az újraértékelés során a Mecseki Kőszén Formációt négy üledékes ciklusra, ún.. szeizmikusan térképezhető szekvenciára osztottuk. E szekvenciák alsó szakaszát szénbetelepülésekkel jellemezhető transzgressziós aleurolit sorozat alkotja, felső részét a rendszerint gyors ütemű progradációhoz kapcsolódó homokkő teszi ki. A transzgressziós szakaszok elemi ciklusait (paraszekvenciáit) széntelep zárják, a területen összesen 24 rétegtanilag elkülöníthető telepet azonosítottunk. A szerkezeti felépítést illetően már a kutatások kezdetén nyilvánvalóvá vált a terület bonyolult felépítése (WEIN GY. 1962). A területen elhelyezkedő alsójura (Hettangi) Mecseki Kőszén Formáció széntelepes összletet, valamint a feküt alkotó felsőtriász Karolinavölgyi Formáció és a fedőben települő jura Vasasi Márga rétegsorát erős szerkezeti

3 hatások érték. A szerkezetet plasztikus deformáció és töréses tektonika egyaránt jellemzi. A Mecseki Kőszén Formáció lerakódását követő kréta szerkezeti mozgások déli irányban dőlő periantiklinális szerkezetet hoztak létre, majd É-ÉK-i irányban pikkelytakaró szerűen többszörösen egymásra is tolták a rétegsort. A feltolódásokkal (forethrust) egyidejűleg kialakult az ellenkező irányú visszapikkelyeződések (backthrust) rendszere is, melyek feltolódásai gyakoribbak, ugyanakkor kisebb kiterjedésűek és a feltolódások mértéke is alárendelt. A területen normálvetők és a kompressziós térre utaló feltolódások ugyancsak kialakultak. 2. ábra A terület fúrási és szeizmikus szelvényei A modellezés alapjául szolgáló adatok Az újraértékelés során, az addig papíralapú fúrási adatbázis digitalizálásra került. A mélyfúrási adatbázist Microsoft Access adatbázisban tároltuk, amiben szerepelt a fúrások koordinátája, litológiai, karotázs adatai, rétegtani beosztása, valamint a harántolt széntelepek valamennyi laboratóriumi vizsgálati eredménye. A szeizmikus szelvények egy része raszteres képfájlok, más része SEG-Y típusú fájlok formájában állt rendelkezésünkre. A szeizmikus szelvényeket létrehozó szeizmikus mérések, a földrengéshullámok terjedésén és visszaverődésén alapulnak. A mesterségesen keltett rengéshullámok, a kőzetre jellemző sebességgel terjednek lefelé a földtani közegben. Az eltérő terjedési sebességű kőzetek határára érve e hullámok megtörnek, ill. a Snellius-Decartes törvénynek megfelelően visszaverődnek. A visszaverődő hullám érkezését rögzítik és az indulásától eltelt időt regisztrálják. A szeizmikus reflexiókat bemutató

4 szelvények függőleges tengelye ennek megfelelően nem a reflektáló felületek méterben megadott mélységét ábrázolja, hanem az indulás és beérkezés között eltelt behatolási és visszaérkezési idő együttesét az ún. kétutas időt (Two-Way-Traveltime TWT). Megfigyeléseink szerint az általunk vizsgált szeizmikus szelvényeken a széntelepes rétegsor négy üledékes ciklusának homokkő-aleurolit határa kellően nagy minőségi változást jelent ahhoz, hogy erős és folyamatos reflexióként jelennek meg a szelvényen. A szerkezeti elemek azonosítása ennél nehezebb, hiszen ezek nem jelennek meg reflexióként, hanem éppen azok tendenciózus megszakadását okozzák. E zavarok, és velük társuló, a frikciós anyag jelenlétére utaló, rendszerint jelszegény zónák jelzik a szerkezeti elemek helyét. A feldolgozás menete Munkánk során az első feladatunk az adatok illesztésének megoldása volt, mivel a fent leírtaknak megfelelően a mélyfúrási adatok méterben, a szeizmikus szelvények reflexiós adatai TWT milliszekundumban álltak rendelkezésre. A TWT átszámítása méterbe feltételezi a hullámterjedési sebesség ismeretét a földtani közeg mindenegyes pontján, ami természetesen nem lehetséges. A terjedési sebesség nem irható le lineáris összefüggéssel, hiszen elsősorban a kőzet sűrűségtől függ, amely a kőzet típusa és települési mélysége szerint egyaránt változik. Jóllehet létezik a szeizmikus szelvények algoritmizált geofizikai mélységtranszformációs eljárása, a földtani megismerés kezdeti szakaszában, költséghatékonysági megfontolásokból rendszerint a mélyfúrások méterben megadott adatainak TWT-be történő átszámítása révén végzik az illesztéseket. Ezt a gyakorlatot követve a mi modellünk z tengelyén is TWT szerepel. A fúrások mélységének átszámításához a szeizmikus szelvényeken megadott idő/sebesség összefüggést használtuk. Ezekre az adatokra Microsoft Excel segítségével görbét illesztettünk, ami alapján megkaptunk a fúrásokhoz rendelhető elméleti sebességfüggvényt. Ezt a sebességfüggvényt minden a modellbe beillesztett fúrásra elkészítettük. Microsoft Access szoftverrel az adatbázisban lekérdezések segítségével a sebességfüggvények alapján kifejeztük a mélység adatokat TWT-ben. A mélyfúrások TWT-ben kifejezett szekvenciabeosztását Geoplot szoftverrel rajzoltattuk ki Integraph SmartSketch szoftverben. Szerkesztések után az elkészült fúrásokat képfájlként exportáltuk. A szeizmikus szelvények adatait CorelDraw szoftverben jelenítettük meg, s illesztettük rájuk a már elkészült fúrásokat. Minden olyan fúrást szelvénybe vetítetünk, ami a szelvény csapásvonalának 100 m-es körzetébe

5 esett, de a meredek rétegdőlések következtében a vetítés eredményessége erősen függ a vetítés irányától is. Csapásirányú vetítés esetén kisebb eltérések várhatók, mint dőlésirányú vetítés esetén, ahol a meredek dőlések miatt gyorsan változik a szerkezet. A bevetített fúrások szekvencia adatai meggyőzően illeszkedtek a szeizmikus szelvények reflexióihoz, az Mecseki Kőszén Formációban átlagosan 4-5 szeizmikus reflexió jelentkezik. Az formáció reflexiói erősek, de intenzitásukban nem különülnek el a fekü és fedő formációkétól, így a szelvények értelmezéséhez elengedhetetlen volt a fúrások bevetítése. 3. ábra A Si-8 csapásirányú szeizmikus szelvény eredeti és értelmezet képe

6 A szelvények földtani értelmezését a dőlésirányú szelvényeken kezdtük, majd a csapásirányú szelvényekkel folytattuk. Elsőként azonosítottuk a szerkezeti elemeket, majd egyeztettük a szelvénykereszteződésnél. Ezt követte a formáció- és szekvenciahatárok azonosítása (3. ábra). Az értelmezett szelvényeket képformátumban mentettük, ezek jelentették a Gocad bemeneti adatait. Az értelmezett szeizmikus szelvények képeit és szelvények nyomvonalait betöltöttük a Gocad-be. A szeizmikus szelvényeket sarokpontjaik alapján georeferáltuk, majd a szelvénynyomvonalakból készült felületre (amit egy paravánhoz hasonlíthatunk) rávetítettük a szeizmikus szelvények képét. Ezt követően megkezdtük az azonosított szerkezeti elemek vonalainak digitalizálását 3D-ben. A létrejött vonal objektumokra a Gocad DSI interpolációs eljárása segítségével illesztettünk felületeket (4. ábra). Az elkészült elemeket a földtani fejlődéstörténet logikai ismeretében, a szerkezeti elemek sorrendiségének megfelelően metszettük el egymással. Végül a teljes szerkezeti modellt lefejeztük a diszkordánsan települő miocén fedő feküfelszínével (letarolási felszín). Eredmények A kialakított modell legfontosabb szerkezeti elemei között a legkorábban létrejött gyűrt elem az É-D i tengelyű, dél felé dőlő antiklinális szerkezet (5. ábra), az ezt követő töréses tektonikai elemek közül legszembetűnőbb négy északi vergenciájú feltolódás. A meglévő kísérleti modellek alapján (ELLIS et al. 2004) legidősebb feltolódásnak a legfelsőbb helyzetű tekinthető, ezt követően a további kompresszió során jöttek létre az alsóbb helyzetű feltolódások. 4. ábra A georeferált szeizmikus szelvények és az elkészült szerkezeti elemek

7 A szerkezetfejlődés kora mind a gyűrt, mind a töréses feltolódásokat illetően feltehetően kréta paleogén, noha a feltolódások miocén szerkezetalakuláshoz köthető, legalább részleges felújulására lehet számítani. 5. ábra A szeizmikus szelvények alapján kialakult triász antiklinális felszín Tovább lépési célok A elkészült szerkezetei modellünk jól bemutatja a terület szerkezetföldtani felépítést, de műszaki tervezésre nem használható, amíg nem megoldott a TWT/méter transzformáció. Ehhez a transzformációhoz szükséges egy egész területre kiterjedő sebességmodell elkészítése, amely modellezet tér minden pontjához egy egyedi hullámterjedési sebességet rendel. A másik nagy kihívás a modellezés során, hogy az adatbázis műveleteken kívül, minden más munkafázist 3D-ben tudjunk elvégezni. Ezzel a módszerváltással egyszerűbb és hatékonyabb válna a munkák, leegyszerűsödnének az utólagos javítási műveletek. Irodalom ELLIS, S., SCHREURS, G., PANIEN, M., (2004). Comparison between analogue and numerical models of thrust wedge development. Journ. of Structural Gology 26., NÉMEDI VARGA, Z. et al., (1979). Máza-Dél Váralja-Dél -i feketekőszénterület földtani kutatási jelentése NME Földtan-Teleptani Tsz., Szm. 263-V- 20/1978. sz. kutatási-fejlesztési munka. I-VIII kötet. Miskolc, KFH Adattár

8 SZILÁGYI, T. et al., (1985). Összefoglaló jelentés a Máza-Dél Váralja-Dél feketekőszén terület felderítő fázisú kutatásáról és készletszámításáról WEIN, GY., (1962). A Máza-déli feketekőszénterület (Mecsek-hegység) földtani felépítése Bányászati Lapok 10. pp

AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN. A tartalomból: Az erõmûi pernye hasznosítása 144.

AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN. A tartalomból: Az erõmûi pernye hasznosítása 144. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN A tartalomból: A Máza-Dél Váralja-Dél feketekõszén-telepes összlet kutatása és várható

Részletesebben

A Dunántúli-középhegység helyzete és eoalpi fejlődéstörténete a Keleti-Alpok takarós rendszerében: egy másfél évtizedes tektonikai modell időszerűsége

A Dunántúli-középhegység helyzete és eoalpi fejlődéstörténete a Keleti-Alpok takarós rendszerében: egy másfél évtizedes tektonikai modell időszerűsége 140/4, 483 510., Budapest, 2010 A Dunántúli-középhegység helyzete és eoalpi fejlődéstörténete a Keleti-Alpok takarós rendszerében: egy másfél évtizedes tektonikai modell időszerűsége TARI Gábor 1, HORVÁTH

Részletesebben

A Mórágyi-rög északkeleti részének földtana

A Mórágyi-rög északkeleti részének földtana A Mórágyi-rög északkeleti részének földtana Magyarország tájegységi térképsorozata Magyarázó a Mórágyi-rög ÉK-i részének földtani térképsorozatához (1:10 000) Szerkesztette: BALLA Zoltán, GYALOG László

Részletesebben

Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana

Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana Magyarázó Magyarország pre-kainozoos földtani térképéhez (1:500 000) Szerkesztette: HAAS János, BUDAI Tamás Írta: HAAS János, BUDAI Tamás, CSONTOS László,

Részletesebben

A jelentést összeállította: Hegybíró Zsuzsanna. A jelentést jóváhagyta: dr. Fancsik Tamás igazgató. Budapest, 2006. január 31.

A jelentést összeállította: Hegybíró Zsuzsanna. A jelentést jóváhagyta: dr. Fancsik Tamás igazgató. Budapest, 2006. január 31. A MAGYAR ÁLLAMI EÖTVÖS LORÁND GEOFIZIKAI INTÉZET 2005. ÉVI MŰKÖDÉSI JELENTÉSE A jelentést összeállította: Hegybíró Zsuzsanna A jelentést jóváhagyta: dr. Fancsik Tamás igazgató Budapest, 2006. január 31.

Részletesebben

A Balatonon végzett korábbi szeizmikus mérések újraértékelése

A Balatonon végzett korábbi szeizmikus mérések újraértékelése A Magyar Állami Földtani Intézet Évi jelentése, 2004 273 A Balatonon végzett korábbi szeizmikus mérések újraértékelése Re-evaulation of earlier seismic measurements on Lake Balaton CSERNY TIBOR 1, PRÓNAY

Részletesebben

Több-léptékű folyadék áramlás modellező rendszer kidolgozása repedéses kőzetekben geotermális energia kinyeréséhez

Több-léptékű folyadék áramlás modellező rendszer kidolgozása repedéses kőzetekben geotermális energia kinyeréséhez CENTRAL GEO Bányamérési Agrotechnikai és Ingatlangazdálkodási Kft. Több-léptékű folyadék áramlás modellező rendszer kidolgozása repedéses kőzetekben geotermális energia kinyeréséhez Kutatási program (2008-2011)

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2010 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2010 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2010 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: BÁCSKAY ERZSÉBET, BREZSNYÁNSZKYKÁROLY, BUGA LÁSZLÓ, FÖLDESSYJÁNOS,

Részletesebben

3. melléklet. Geológiai és hidrogeológiai képződmények

3. melléklet. Geológiai és hidrogeológiai képződmények 3. melléklet Geológiai és hidrogeológiai képződmények 3. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK GEOLÓGIAI ÉS HIDROGEOLÓGIAI KÉPZŐDMÉNYEK... 1 1. Alapvető geológiai és szeizmológiai információk... 2 1.1.

Részletesebben

Viszkok János 2015 Hidrodinamikai és hőtranszport modellezés, Eger és környéke

Viszkok János 2015 Hidrodinamikai és hőtranszport modellezés, Eger és környéke Viszkok János 2015 Hidrodinamikai és hőtranszport modellezés, Eger és környéke Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 1.1. Előzmények... 5 1.2. Felhasznált adatok... 5 2. A hidrodinamikai modellezés rövid elméleti

Részletesebben

KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA)

KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA) 31 KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA) SZÉKELY BALÁZS 1, MOLNÁR GÁBOR 1, PATTANTYÚS Á. MIKLÓS 2 1 ELTE Geofizikai Tanszék Űrkutató Csoport,

Részletesebben

A Somogyi- és Zalai-dombság neotektonikája

A Somogyi- és Zalai-dombság neotektonikája Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Geokörnyezettudomány Programvezető: Prof. Dr. Szarka László Témavezetők: Prof. Dr. Mentes Gyula Prof. Dr. Veress

Részletesebben

Vízáram és hőtranszport szimuláció Mezősas és Jánoshalma térségében

Vízáram és hőtranszport szimuláció Mezősas és Jánoshalma térségében SZEGEDI LÁSZLÓ, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ Vízáram és hőtranszport szimuláció Mezősas és Jánoshalma térségében Central Geo Kft: Többléptékű folyadékáramlás-modellező rendszer kidolgozása repedéses kőzetekben pályázatához

Részletesebben

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Nyugat-Magyarországi Egyetem Kitaibel Pál doktori iskola Geo-környezettudományi program DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Sorszám: 118 Törös

Részletesebben

Domborzati formák kialakulása és fejlődése a Nyugat- és Középső- visszahúzódását követően. Kovács István Péter

Domborzati formák kialakulása és fejlődése a Nyugat- és Középső- visszahúzódását követően. Kovács István Péter Domborzati formák kialakulása és fejlődése a Nyugat- és Középső- Mecsek déli előterében, a Pannonbeltó visszahúzódását követően Kovács István Péter 2015 MODERN GEOGRÁFIA SOROZAT 2015/1. A PTE TTK Földtudományok

Részletesebben

ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS

ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS ENVICOM ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS KÉSZÍTETTE ENVICOM Mérnöki és Számítástechnikai

Részletesebben

Nagyobb építmények tervezéséhez szükséges szeizmológiai ismeretek és vizsgálatok

Nagyobb építmények tervezéséhez szükséges szeizmológiai ismeretek és vizsgálatok Nagyobb építmények tervezéséhez szükséges szeizmológiai ismeretek és vizsgálatok 1. A szeizmológiai vizsgálatok célja A vizsgálatok célja a létesítmény tervezéséhez meghatározni a kérdéses terület földrengés

Részletesebben

A Mura Zala-medence geotermikus viszonyai

A Mura Zala-medence geotermikus viszonyai A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2011 103 A Mura Zala-medence geotermikus viszonyai Geothermal conditions of the Mura Zala Basin DUSAN RAJVER 1, MURÁTI JUDIT 2, TÓTH GYÖRGY 2, NÁDOR ANNAMÁRIA

Részletesebben

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA Magyarázó a Balaton-felvidék földtani térképéhez, 1: 50 000 Írta: BUDAI TAMÁS, CSÁSZÁR GÉZA, CSILLAG GÁBOR, DUDKO ANTONYINA, KOLOSZÁR LÁSZLÓ és MAJOROS GYÖRGY Közremûködött:

Részletesebben

TÉRINFORMATIKAI MÓDSZER ALKALMAZÁSA A TALAJKÖRNYEZET MODELLEZÉSÉBEN

TÉRINFORMATIKAI MÓDSZER ALKALMAZÁSA A TALAJKÖRNYEZET MODELLEZÉSÉBEN TÉRINFORMATIKAI MÓDSZER ALKALMAZÁSA A TALAJKÖRNYEZET MODELLEZÉSÉBEN Dr. Tamás János, tamas@fs2.date.hu Lénárt Csaba, lenart@fs2.date.hu Debreceni Agrártudományi Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék

Részletesebben

FÖLDRAJZI ÉRTESÍTÕ 2006 LV ÉVFOLYAM 1 2 FÜZET T A R T A L O M Tanulmányok a Pécsi Tudományegyetem Doktoriskolájából Sebe Krisztina: Domborzatmodell alkalmazhatósága a geomorfológiai elemzésben a Nyugat-Mecsek

Részletesebben

ÉVI JELENTÉSE ANNUAL REPORT OF THE GEOLOGICAL INSTITUTE OF HUNGARY

ÉVI JELENTÉSE ANNUAL REPORT OF THE GEOLOGICAL INSTITUTE OF HUNGARY RELATIONES ANNUAE INSTITIUTI GEOLOGICI PUBLICI HUNGARICI A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE 1997 1998/I II. ANNUAL REPORT OF THE GEOLOGICAL INSTITUTE OF HUNGARY BUDAPEST, 2002 Copyright Magyar

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XVI. Szombathely, 2011. pp. 103-122. A MIKROTÖRÉS HÁLÓZAT SZEREPE A BARLANGOK FEJLŐ- DÉSÉBEN AZ ORFŰI VÍZFŐ-FORRÁS VÍZGYŰJTŐJÉN

KARSZTFEJLŐDÉS XVI. Szombathely, 2011. pp. 103-122. A MIKROTÖRÉS HÁLÓZAT SZEREPE A BARLANGOK FEJLŐ- DÉSÉBEN AZ ORFŰI VÍZFŐ-FORRÁS VÍZGYŰJTŐJÉN KARSZTFEJLŐDÉS XVI. Szombathely, 2011. pp. 103-122. A MIKROTÖRÉS HÁLÓZAT SZEREPE A BARLANGOK FEJLŐ- DÉSÉBEN AZ ORFŰI VÍZFŐ-FORRÁS VÍZGYŰJTŐJÉN BAUER MÁRTON 1 - M. TÓTH TIVADAR 1 1 Szegedi Tudományegyetem,

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8 HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 8 SZERKEZETI FÖLDTAN És TEKTONIKA VIII. A kőzetek SZERKEZETE és DEFORMÁCIÓJA 1. BEVEZETéS A földtani objektumok (az ásványszemcséktől a kőzettestekig, sőt az egész Föld bolygóig) térben

Részletesebben

A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája

A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája A Kárpát-Pannon-térségére a legjelentősebb jelenkori lemeztektonikai hatást a meglehetősen merev Adriai mikrolemez vagy más néven Adria tüske gyakorolja az 1. ábrán

Részletesebben

1:100 000 MAGYARÁZÓ. Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI

1:100 000 MAGYARÁZÓ. Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI MAGYARÁZÓ Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) 1:100 000 Szerkesztette: GYALOG LÁSZLÓ Közreműködött: Budai Tamás, Chikán

Részletesebben

Lektorok Reviewers: Szakszerkesztő Scientific editor: PIROS OLGA. Műszaki szerkesztő Technical editor: Számítógépes nyomdai előkészítés DTP:

Lektorok Reviewers: Szakszerkesztő Scientific editor: PIROS OLGA. Műszaki szerkesztő Technical editor: Számítógépes nyomdai előkészítés DTP: Copyright Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (Geological and Geophysical Institute of Hungary), 2014 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: BUDAI TAMÁS, KOVÁCS ATTILA, NOVÁK

Részletesebben

SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA. Zárójelentés JELLEMZÉSE BEMUTATÁSA ÉS JELLEMZÉSE

SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA. Zárójelentés JELLEMZÉSE BEMUTATÁSA ÉS JELLEMZÉSE Zárójelentés LÉVAI PROJEKT A KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA Zárójelentés A FÖLDTANI KÖZEG BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2012. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina.

A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2012. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina. MŰKÖDÉSI JELENTÉS A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2012. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL Összeállította: Balázs Regina Ellenőrizte: Dr. Turczi Gábor Dr. Nádor Annamária Dr. Plank Zsuzsanna

Részletesebben

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék SZIE Mezõgazdasági és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézet ISSN 2062-8617

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék SZIE Mezõgazdasági és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézet ISSN 2062-8617 2012 június II. évfolyam 1. szám ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék SZIE Mezõgazdasági és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézet ISSN 2062-8617 RS & GIS Távérzékelési

Részletesebben