eficxtn^axian S4cadem^of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST KFKI A TLD-03 TERMOLUMINESZCENS DÓZISMÉRŐ KIÉRTÉKELŐ MŰSZER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "eficxtn^axian S4cadem^of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST KFKI-74-86 A TLD-03 TERMOLUMINESZCENS DÓZISMÉRŐ KIÉRTÉKELŐ MŰSZER"

Átírás

1 KFKI SZABÓ В. SZABÓ P.P. MAKRA ZS. VAGVÖLGYI J. SOÓS J, A TLD-03 TERMOLUMINESZCENS DÓZISMÉRŐ KIÉRTÉKELŐ MŰSZER eficxtn^axian S4cadem^of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

2 KFKI A TLD-03 TERM0LUM1NESZCENS DÓZISMÉRŐ KIÉRTÉKELŐ MŰSZER Szabó Béla, Szabó Péter Pál, Makra Zsigmond Atomenergia-Kutatási Terület Központi Fizikai Kutató Intézet, Budapest VágvÖlgyi JenS Országos Mérésügyi Hivatal Soös János Budapesti Műszaki Egyetem november

3 KlVONA T T^rmol.i.-nir.cszcens dizismér3 kiértékelő műszert készttettünk. Л mii szer fii' -si projra.t ia széles határok között változtatható, a termolumlncszcens ft'ryt érzékelő fotoelektronsokszorozó cserélhető, Így a berendezés alkalmas >. ;yakcr 1 íthjp, hasznait termoluniineszcens anyagok mérésére. A készüléket a lozimetrini kutatásokhoz és rutin ellenőrzési feladatokra használjuk. Alkalmazási példaként a LiF-por és a CaSO.:Dy-tefIon doziméterekkel kapott vredményeket ismertetjük. ABSTRAC T ThermoIиMincscuiit l3obimeter Reader Туре ГЬР-ОЗ Л thermoluminescent dosimeter reader was developed. The hentin-j program of the reader can be chanqed in wide range, the photomultiplier tube is exchangeable. The reader Is suitable for measuring the dose, absorbed by different kind of thermoluminescent materials. The raader is used in the. iield of personal dosimetry and for research. Measurements with LiF powder and CaSO, :Dy-Tef J on discs are described here to illustrate the с-лр-v bility ot the leader. АННОТАЦИЯ 1. BEVEZETÉS Az utóbbi két évtizedben a dozimetriai gyakorlatban az addig szinte egyeduralkodó fllmdézlamer olt mellett egyre elterjedtebben alkalmazzák a szi- I&rdtest-d6zlsmér5ket, és ezek között la elas helyet foglalnak el a termolumlneazcena dózismérsk /TU>/. Ezek azon alapulnak, hogy egyes anyagok, ha Ionizáló augárzáa hatásánál: taaszuk ki 6ket, a augárzáa dózisával arányos energiát tárolnak, melyet egy késsbbl felmelegítés alkalmával fényenergia formájában bocsátanak ki [l,2j. Az alábbiakban ismertetendő készüléket az Tnterkozmoaz muszaki és tudományos kutatási együttműködés keretén belül fejlesztettük ki. A készülék különböző tlpusu termolumineszcens anyagok /LiF por, CaSOjtDy ás LiF teflon tabletták, BeO kerámia, üveg/ mérésére alkalmas. 2. A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI ELVE A készclék elvi vázlata az 1. ábrán látható. A TL mintát futstál melegíti fel beállítható fűtési program szerint. A fütstálhoz forrasztott hoelem érzékeli a tál hőmérsékletét. A program-egység állítja el5 a kivárt Измерительный vj:-лtotl...ivnfl_'i :{ ;«'тк'миносцен'.-ных долнметров типа TLD-0 i Pajp-i6oran npnr'inp < ; и'!м1>ия"1")й в широких пределах программой нагр" Kii и cwiuii'gfü ф</: о -ív.-.v I риячм?'. V'MH-JAHTI-'Ц..-М для обработки данюх термолюми- HOCIK.'HTHWX г.о ihmorp^r-. Ир;:'./; ;м?от г : <-,,, использован для измерения термоп. минссппптнил мл-:-"г\<л;1 г -ч, sil.ür ír->: Hv-f-íi <х на практике. Прибор пригоя«н как ялч Í; ; зиметричеекчх исг'.'леломнии, т>ш и масооних контрольных измерений. При ог.~/удении, а качсгв np«'-:-:p^ ггривилчтс! р.-. ), чн^та тм измерений, проведеннмх доэиметрами с nopí.):i"íoof/i j nun ;. [' и r.i r ;', ; íiy, >ыч< HH, JM на тефноновые таблетки. 1. ábra A kieaülik elvi okzlata

4 - 2-3 fütésmód referenciajelet. A vezérl6 egység a program-egység által adott Jelet éa a hőelem jelét összehasonlítva vezérli a fütést. A termolumlneeacens mintából a melegítés hatására kilépő fény hőssttrő Üvegen keresztül Jut a fotoalaktronsokszorosőra. A fotoelektronsokszorotö árasát a konverter alakltja át digitális jelekké as időzítő egység Aragenerátora 100 khz-es impultusalnak felhasználásával. Az Így kapott digitális Jeleket Összegzi a számláló. As integrátor analog kimenetére X-Y Íré csatlakoztathaté a klfatésl görbe fel vétele céljából. A kéesttlék digitális voltmérőjén e klváleeztott üzemmódnak megfelelően s nagyfeesültség, e mérési idő, illetve a tálka pillanatnyi hőmérséklete olvashat* la. A következőkben ismertetjük a készülék egységeit ée mükodéetlket. 4. VEZÉRLŐ EGYSÉG A vezérlő egység feladata a termolumineszcens anyag program szerinti kifutásét biztosítani, valamint a konvertert az előre beállítható hőmérséklet értékeknél indítani ée leállítani. A vezérlő elvi kapcsolási vázlata a 3. ábrán látható. A hőelem termofeesültségét egy változtatható erősítésű műveleti erősítőre /E/ kapcsoljuk. Az erősítés változtatásával a T kifűtési véghőmérsékletet tudjuk beállítani. A hőelem felerősített jelét és a program-egység jelet hasonlítja össze a vezérlő egység komparátora /К./. На Tirisztorokhoz 3. FŰTfl EGYSÉG Konverterhez start-stop A termolumineszcens anyagot a készülék kihúzható fém futőtálkéjáre helyesve lehet klfutenl. A fűtés a tálon átfolyó árammal történik /2. ábra/. A fütőtál 0,3 mm vastag COM-5-ös rozsdamentes acéllemezből késsült, amelybe a doziméterek számára kb. 1 mm mély bemélyedést készítettünk. A tál métronszformotor 220 V t iriw torok» 1 TL mintq o \ ^ vezérlő ^l?^j futától ^vhäetom / te rmosztót (80 X../ В. ábra A kínztilik ftitőrendeterirtek elvi rajba mérete 20 mm x 30 mm, ellenállása szobahőmérsékleten kb. 10 mo. A szükséges fűtőteljesítmény a maximális hőmérsékletnél, 400 C-nál 150 W. A fütőtél a fütőtranazformátor szekunder körébe van kapcsolva, A transzformátor szekunder tekercse és a fütőtál árambevesetői 120 A-es áramerősségre vannak méretezve. A fütőtál aljához keményforrasztással Nl-CrNl hőelemet rögzítettünk. A hőelem külső csatlakozási pontjait 80 C-os termosztátban tartjuk. A transzformátort egy tlrlsztoros kapcsoló-áramkör kapcsolja a hálózatra a vezérlő egység segítségével. i < 1. ábra A vtnirls ggyeig elvi kapneolihui rajza а programjel nagyobb a hőelem felerősített jelénél, akkor a kompárátor vezérlő jelet ad a fütőtranszforrnátor primer körébe kapcsolt tirisztoroknak, és ennek hatására az első hálózati nullátmenetnél megindul a fűtés. A kapcsoló tirisztorok 3/4 perlódusnyl ideig /15 msec/ kapnak vezérlést /az M monostabil multivibrator adja ezt az időt/, majd ha az áramerősség a tartó áramerősség alá csökken, a tirisztorok önműködően kioltanak. Ha egy perlódusnyl fűtés után még mindig a programjel a nagyobb, akkor a következő hálózati nullátmenetkor ujabb fűtési ciklus indul. Amikor a programjel eléri a T e t a r t ill. T g t o p hőmérsékletnek megfelelő fessültségértekéket, akkor a K 2 ill. Kj kompaátor az F bistabil multivibrator segítségével vezérlő Jelet ad ki az integiátor felé. Ennek hatására az integrátor csak az Így kijelölt hőmérséklettartományban fogja a fotoelektronsokszorotö áramát feldolgozni. 5. PROGRAM-EGYSÉG A program-egység állítja elő a vezérlő egység számára a referenciajelet. Egy tipikus kifűtési program idődiagramja látható a 4. ábrán. Az idö-

5 тга fény detektálási tartomány 'max stop T start felfűtési»dó (tt) hontartásí idó (ti) t (sec) 4. ábra Kifütisi jel idődiagramja diagram három részből áll: lineáris felfütés, hőntartás, szabályozatlan /közel exponenciális/ hülés. Az ábrán látható paraméterek, amelyeket a TL anyagok tulajdonságait figyelembe véve kell beállítani, a kftvetkezök: t x t 2 max T start a a kifűtés véghőmérséklete, C között áuithatő be, a felfütés ideje, sec között változtatható, állandó /T m a x / hőfokon tartás ideje, 0-60 sec között változ-.athatő, Itonve»'ter működésének kezdeti hőfoka, I I az eíóiopon lévé keietószervek je e í. ábra Л pvogram-вдушвд elvi vázlata T stop a k o n v e r t e r kikapcsolás! hőfoka. A program-egység elvi vázlata az 5. ábrán látható. A programjel linearis; felfűtési és hőntartási szakaszát egy műveleti erősítőből és egy kondenzátorból álló integrátor biztosltja. Amikor л programjel első ахакавга alatt a befolyó l b e negativ áram hatására az A pont potenciálja eléri a Kj komparátor +5 voltos billenés! szintjét, akkor a K. komparátor а В bistabil multivibrator segítésével zárja a saját kapcsolóját és ezzel a bemenetét +5 volton tartja. Erről a bemenetről kapjuk a vezérlő egység számára a programjelet. A K^ kapcsolásakor az I integrátor bementére ellentétes irányú, positiv áramot kapcsolunk, aminek hatására az A pont a +5 voltos potenciálról a negativ pctendál felé indul. A K 2 komparátor egyik bementének a feszültségét az előlapon lévő t 2 forgatógombbal állítjuk be. Amikor az A pont potenciálja eléri a t 2 ~ vel beállított feszültséget, a K 2 komparátor а В Ыstabilokon keresztül alaphelyzetbe állítja vissza a program-egységet, és ezzel a fűtési ciklus vígét ér. Az előlapon lévő T e f a r t és T g t kapcsolókkal lfshet beállítani azt, hogy a vezérlő egység a programlelnek mely szakaszán működtesse a készülék konuerteregységét. 6. FOTOELEKTRONSOKSZOROZÓ A termolumineszcens anyag kifütése alkalmával keletkezett fényt egy fotoelektronsokszorozó érzékeli. A fotoelektronsokszorozó árama a töltés-ld5 konverterre kerül, mely a 100 khz-es óragenerátor jeleinek felhasználásával analóg digital konverterként működik, ennek a jeleit összegzi a számláló. A TL dózismérő és a fotoelektroneokszorozó között egy hőszürő üveg helyezkedik el. A fotoelektroneokszorozó érzékenységének ellenőrzésére egy állandó intenzitású fényforrás szolgál, amely egy hosszú felezési idejű radioaktiv izotópból - 36 C1 /NaCl/ - és egy GOM gyártmányú plasztik szcintlllátorból áll [3]. A fotoelektronsokszorozó cserélhető, igy a különböző emissziós spektrumú TL anyagokhoz a legmegfelelőbb epektrális érzékenységű fotoelektronsokszorozót választhatjuk ki. Három termolumineszcens anyag, a LiF [4], acas0 4 :Dy kj és a szovjet Tb üveg C«3 emissziós-görbéjét, a KG-1 hőszürő üveg áteresztőképességét [7], valamint a 8-11 és 8-20 katódú fotoelektronsokszorozó spekt-

6 ralis érzékenységét [8J nutatja a 6. ábra a hullámhossz függvényében. A kívánt nagy méréstartomány miatt a fotoelektronsokazorozó érzékenyeégét tág h.-tárok között kell változtatni, amit az V tartományban szabályozható nagyfeszültségű tápegység tesz lehetővé. Szabályzó coyseg i Ref. 7V L hdfok stobm'zótor nogyfesz.it beolito/ I 5-25 V Er. Nagyfeszültségű egység 1 oszcillátor. tronszform feszuttség «etszerezé, «SZ4-& precíziós osztó 50O-200OV 7. ábra A nagyfeetülteigü tápegyelg elvi vázlata rés után jut a kimenetre, valamint egy precíziós osztóra a hibajelképzés és visszacsatolás számára. A tápegység stabilitása nagymértékben függ a 7 v-os referencia-feszültségforrás hőfokstabllitásától /a felhasznált IC-nél 0,002»/ C/, ezért a refere iafészültségét előállító elem egy hsfokstabilizált tokban került elhelyezésre, mely a környezet hőmérsékletingadozásához képest egy nagyságrenddel csökkenti a hőfokingadozást. éibt A lit, CaSO :Dy le egy e»ovjet gyártmányú Ti üveg emier,- яг^'ье epektruma, a KO-1 hoa?üve üveg кьгтевяьвккревя&д? es kit fotoelektroneokezorozs kabhdjanak írzkkenybkge 8. TŐLTÉS-ID6 KONVERTER A készülékben alkalmazott konverterrel szemben támasztott fő követelmény a linearitás, mintegy négy nagyságrendben változó bemenőáram-tartományban. Ezt a követelményt a 8. ábrán látható kapcsolással oldottuk meg [9 Vezérlő stopjele 7. NAGYFESZÜLTSÉGŰ TÁPEGYSÉG IM M A nagyfeszültségű tápegység tömbvázlata a 7. ábrán látható. A tápegység a szabályozó és a nagyfeszültségű egységből áll. A szabályozó egységben található a 7 voltos referencia-feszültségforrás, a nagyfeszültség-beállitó potenciométer, a hibajelképző és erősítő fokozat. A hibajelnek megfelelően változik az erősitó fokozat kimeneti feszültsége 5 és 25 V között. Ez a feszültség szabályozza a nagyfeszültségű egység blocking oszcillátorának a működését. Az oszcillátor feltranszformált impulzusait egy feszültségkétszerező kapcsolásra juttatjuk. Az igy előállított nagyfeszültség megfelelő azfl- 8. ábra A konverter egyeég elvi vánlata Számláló egység Kapujához

7 - в - - > - Аж М nwrőpontra folyik be a fotoelektronsokszorosó x árama. К mere«kezden tekor mini az M, mind az R ponc potenciálja zérue /es 1 kapcsoló nyitva van/. Az M mérőpont potenciálját a* E műveleti erősítő f ártja nulla volton, igy &% 1 M mérendő áram а С kondenzátort tölti és a R kimenet poteciálja mindaddig пб, amíg а К komparátor billenési szintjét el nem éri. Ekkor az I áramgenerátor 1^ árama, amely ellentétes az I M ~el, az M pontra jut ée az 1 M áramerősségtől függ5 t 1 id5 alatt klsuti а С kondenzátort. Mivel a klsutéa időtartama alatt a bemenet nincs rövidre zárva, Így nem vész el uefolyó töltés A kisütési ids alatt egy 100 khz-ев óragenerátort kapuzunk, amelynek az lmpaliusalt a számláló egység összegzi, igy a mérési ciklus végén az öaszea kisütési idővel arsnyos számú impulzust карипк. Amíg az I M befolyó áram erőssége kisebb a kisütő áram erősségénél - ez adja a konverter mérési tartományát -, a konverter lineárisan működik. A kisütés befejezésekor a komparátor nyitja ar 1 kapcsolót és a lr-irt folyamat elölről kezdődik. Amennyiben a mérési ciklus végén az R pont potenciálja nem éri el a komparátor billenési szintjét, иду az I. kisütő ársatct а К komparátor a vezérlő egység stopjele hatisára Kapcsolja rá az M pontra. így az R pont potenciálja ismét zérus lesz, és a kondenzátorban nem marad kiolvasatlan töltés. A konverternél sem a komparátor Dillenésl szint-bizonytalanságai, sem л С tárolókondenzátor kapacltásváltozásai nem befolyásolják a mérés pontosságát, csupán azt kell biztosítani, hogy az I M befolyó ár- -TI se a műveleti erősítőn, se az 1 k&pcsulón át ne szivart rogjon < ', valsi, int hogy a kiolvasás után a tárolókondenzátorbnn ne maradjon töltés. Elolop Digit, v.m Nyomtotó stort Mérés jelző lómoa M I HÓlózoti kopcsoló Tőrlés A fotoelehtronsok2.orozó anödja és a Konverter bemenete Vözé kapcsolt munkaellenállás segítségével az anódon az áramerősség pillanatnyi értékével arányos fes^ulteég jelenik m«g a földpotenciálhoz képeat, ezt a jelet egy nagy bemenő ellenállású erősítővel felerősítjük, és igy az idő vagy a hőmérséklet f'ujgvényóbcn X-V iróvsl felrajzoltatva ezt a jelet, kapjuk a TL íi-улд kifütébi görbéjét. 9. SZAMLÁLÓ EGYSÉG Nyomtató Í12Í1. lakozó X Y Bi Д О О о о - -»» +л о о о о Hatlop Hálózati csatlakozó Integrált áramköri elomexbői épített hstdekádos számláló egység összegzi a töltés-idő konverter által kapuzott 100 khz frekvenciájú óragenerátor jeleit. A számlálóhoz egy illeszti áramkört épl'»ttunk, hogy az információ kinyomtatható legyen. Integrator linear itás У kimenet nullázás 10. A MŰSZER MECHANIKUS f-ebépitése ; A műszer rajza & 9. orár, lát'...5. Л fütőtál a fog^tyu mögöt* helyezkedik el. A fogantyút kihúzva l*./t a futőtéhn. a Tb dozimétert ráhelyezni és betolva feli'dter.i. o. ibra A kieuillik «l8 ii hátlapja a kezelbaaeevekkel

8 -loft készülék. belső felépítése két rémire osztható. Jobb oldalon /szembei nézve/ az elektronlka kártyarendszer«van, két sorban. A kártyák a régebbi TPA rendszerben alkalmazott 120 mn x 150 mm-esek. Bal oldalon található a fütőtálat és a fotoelektronsokszorozót tartalmazó mérőfej /lásd a 10. ábrát/. A mérőfej felépítése olyan, hogy mérés alatt ktlls6 fény nem juthat a fotoelektronsokssorozó terébe. A filtőtálhoz az áramhozzávezetée két pár berilllumbronx érintkezőn keresztül történik. A felső érintkezők rögzítettek és végeik kinyúlnak a fűtésrendszer házából. Ezekhez a végekhez csatlakozik a futőtranszformátor szekunder tekercse. Az alsó érintkezőket rugó szorítja a felsőkhöz. Az alsó és felső érintkezők közé csúszik be a futőtál a méréskor. A futőtál közepéhez forrasztott hőelem kivezetései a fütőtáltartó hosszanti furatán jutnak ki a mérőfejből. A fotoelektronsokszorozöhoz nitrogén gázt vezetünk, amely először a fotoelektronsokezorozó terén, majd a TL dózismérő környezetén áramlik keresztül. Mivel a géz hőmérséklete megegyezik a környezet hőmérsékletével, az a fotoelektronsokszorozót a kornyezet hőmérsékletén tartja, másrészt semleges atomoszférát biztosit a TL minca számára, amivel az esetleges szennyezések oxidációját és igy az abból származó fényt /kemolumineszcenria/ küszöböljük ki. 11. A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI PARAMÉTERE! A futési program paramétereit FelfUtésl véghőmérséklet /T 'max' /t m x v / l С + 5 % Felfűtési időtartam /t x / sec + 2 % Hőntartási Időtartam /t 2 / 0-60 sec + 2 % Számláló start hőmérséklet /T etj, Tt / Számláló stop hőmérséklet /T e t o p / О "С + 5 I О С + 5 % A nagyfeszültségű tápegység parametereis Feszültségtartomány Terhelhetőség Stabilitás Hosszú idejű stabilitás Hőfokstabilitás Zaj /20O0 V-nál és 2 ma-es terhelésnél/ V 2 ma 0.005% / 8h О.It / 1 hónap % / C 150 mv Konvertert Linearitás /+ lt-on belül/ H5fokstabllitás Hosszú idejű stabilitás Analóg kimenet Fotoelektronsokssorozó /általános használatra/ A készülékhez csatlakoztatható 1 ПА - 10 pa -0.03% / C 1% / hónap 0-10 V EMI 6094S VAG-24A tipusu nyomtató X-Y rajzoló 10, jbra A mirsfej műszaki rajta i

9 MÉRÉSI TAPASZTALATOK A 6. pontban leirt állandó Intenzitású fényforrással «érve a készülék hosszú idejű stabilitásit, est + 3%-on belül állandónak találtuk 8 hónapos) időtartamra vonatkoztatva. A készülék használhatóságára és alkalmazhatóságára példaként a következőkben két TL anyaggal, L1F porral és CaSO.iDy teflon tablettákkal" végzett méréseket mutatjuk be. Besugárzás előtt mindkét anyagot hőkeseltűk, a LiP-ot 400 C-on egy óráig majd 80 C-on 24 óráig tartottuk [lo], a CaSOjtDy-ot 300 C-on hike teltük egy órán keresztül. A besugárzásokat 15 Cl-s 60 Co sugárforrással [ll] végeztüx, amelynek sugártere + 3% pontossággal ismert. A LiF porok kiértékelésére a következő kifűtési módot választottuk: 280 C-os maximális hőmérséklet, 30 sec-os kifűtési idő, hőntartás nélkül. Basel a kifűtési móddal a LiF porokból a tárolt információ»7-98 %-át tudjuk kiolvasni. A CaS0 4 idy-tefion tablettákat 325 C-ra fűtjük fel 50 sec alatt és ezen a hőfokon tartjuk 14 sec-lg. A jobb hőátadás érdekében a CaSOjtDy-tef Ion tablettákat egy kis leszorító segítségével szorítjuk a fűtőtálhoz. A két TL anyag kifűtési görbéjét láthatjuk a 11. ábrán. * * 1.0 LIF 1 l / \ CeS0 4 :Dy 0.S ул 4! л M 300 t \ ~~ aoo'c s^s i i *ÍL. \ _J"*"^ ^«^ i ^S t (MC) 11. ibra A lif it CaSO.iDy termoluminettaene dititmirsk ашоximílie intenzitásra normalt kifütiti not maxim gorbijt Az azonos dózissal besugárzott LIF porokból kilépő fénymennyiség, azaz a TL jelzés függ a tömegtől és ez a tömegfüggés a mg tartományban lineáris /12. ábra/. Az azonos dózissal besugárzott azonos tömegű LiF porok jelzése nem külö:»- i _: Ю0 - I ábra TLD-ЮО LIF 10R <60co) X LiF por tömeg» (mg) A kibootatott flnymennyi ^mennyi tig függi»* a minta tömet igitöl 130 (, bözik egymástól jobban + 3 %-nál a ÍOO mr feletti dózistartományban. Néhány jellemző dózisértékkel besugárzott LiF por TL jelzését láthatjuk az I. táblázatban. A LiF-ból kilépő fénymennyiség 100 R-ig arányos a besugárzási dózissal. 100 R felett - az irodalmi adatokkal megegyezően (JL,2] - szupralinearitást tapasztaltunk. A legkisebb kimutatható dózis /amit elsősorban a besugárzatlan kontrollminták szórása határoz meg/ LiF-al kb. 20 mr készülékünkön. Ml itt öt besugárzatlan TL minta egyszeres empirikus szórását tekintettük a kimutathatóság határának. A CaSOííDy-teflon esetében a mérési pontosság nem éri el a LiF-al megvalósítható mérési pontosságot, ez elsősorban a CaSO^s4-teflon tabletta és a fütőtál közötti hőkontaktus rosszabb reprodukálhatóságának tulajdonítható, öt tablettát véve alapul a szórás + 6%-os. Másrészt viszont ennek az anyagnak a TL jelzése mintegy 30-szor nagyobb a LiF-nál, Így a legkisebb kimutatható dózis ezzel az anyaggal kb. 1 mr. A CaSOjiDy-ból kilépő fénymennyiség több nagyságrenden belül arányos a besugárzási dózissal /lásd 13. ábra/. Hátránya a LiF-al szemben, hogy maga* rendszámú elemekből épül fel és ezért kevésbé levegőekvivalens, mint a LiF [4.1. A LlF-ot elsősorban személyi dózismérőként, a CaS0 4 idy-ot pedig környezetvédelmi méréseknél kívánjuk felhasználni, mert a személyi dozimetriában a mérendő minimális dózis mr, de célszerű levegöekvivalens dózismérőket használni, mlg ez utóbbi követelmény a környezetellenőrzésnél nem merül fel, de kis, 1-2 mfc-es dózisokat is ki kell tudni mutatni. Teledyne Isotopes, USA gyártmánya

10 Beeugart&ti damit (Dl 0.48 R 4.0 R 49. R 0 R (hittirmirim) Minta tömeg«(mg) TL M j«l,s» (imp.) « i 219« «зг 27 2» 2«Я (40 mg -га normáivá) ' I. Táblámat A bit por TL jmlmite а t 0.9% t 1 % t 0.8% t 23% imp/r 4S SI.7 A TLD-03 tipusu V molumlneszcens dózismérő kiértékelő műszer intézetünkben több mint két éve, egy kissé módositott példánya pedig a Szovjetunióban, a moszkvai Orvosbiológiai Problémák Intézetében több mint egy éve Üzemel, s lehetsséget nyújt arra, hogy segítségével a korábban használt filmdozinetriánál pontosabb dózisméréseket végezhessünk mind a személyi dozimetriai gyakorlatban, mind pedig más, kutatási területeken. A készülékkel végzett mérések során szerzett tapasztalatok alapján ujabb TL dózismérő kiértékeld műszer fejlesztésén dolgozunt, amely az előzőnél lényegesen kisebb lesz, valamint korszerűbb áramköri elemekkel és fejlettebb technológiával készül. KÖSZÖNETNYILVANITAs Köszönet illeti Frhér Istvánt, aki munkánkat végig nagy figyelemmel kísérte és segítette, Készáros Istvánt és Kosztolányi Ti ort a készülék mechanikai terveinek elkészítéséért, Félszerfalvi Jánost /KLTE, Debrecen/ egyes optikai emissziós spektrumok méréséért, J. Akatovot és V. Arhangelszkijt, a moszkvai Orvosbiológiai Problémák Intézetének munkatársait érték is tanácsaikért, Szende Gabriellát a fényforrás elkészítéséért, továbbá Bér-' t Magdolnát a mérésekben nyújtott segítségéért. tf I I i- e K>* «,' И**«*/-)" *W'» /3. ábra A Ca:W.:üy jtlziae а ЬввидАгя&въ détíe függvinyében 1.: Nagyfeesülteig 77Й5 V. t Beeugari&ei dézíe li-ben.!!,: tiagyfeezültekg 13Я& V., Beeug&rxíei ií::ie mr-ben. IRODALOM [lj K.K, Шварц, Э.А. Грант, Т.К. Меже, М.М. Грубее Термолюминесцентиая дозиметрия. Издательство "Зииатие" Рига 1968 И ' J.R. Cameron, N. Suntharalingam, G.N. Kenney: Thermolumineszcent Dosimetry. /The University of Wisconsin Press 1968/ [З] Fehér I. és Szende G.i magánközlés [_*2 Isotopes CON-RAOj Dosimeter Manual, Operation Instruction B5. [5] T. Yamaahita, N. Made, H. Onlshl and S. Kitamurai Calcium Sulfate Activated by Thulium or Dysprosium for Thermoluminescent Dosimetry. Health Physics , И Félszerfalvl János» magánközlés И Färb und Pilterglaa für Wissenschaft und technlk. Auszug aus dem Katalog Nr. 365/1959. Janaer Glaswerk Schott und Gen., Mainz [8] EMI Photonultlpllar Tubas, PO01/fP70 [ej Soós Jánosi az. magyar szabadalom [IQ] J.R. Cameron, D. Zimmerman, G. Kenney, R. Buch, R. Bland and R. Grants Thermoluminescent Radiation Dosimetry utilizing LiF. Health Physics lm4 r 10, [llj Makra Zs. és Mészáros If Berendezés gammasugárnyalábok előállítására. KFKI Közlemények 1967, 15, 2,

11 Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet Fele18a kiadói Szabó Ferenc igazgatóhelyettea S7akmai lektori Dame Sándor Példinyazámi 240 Törzaazámi KéazUlt a KFKI aokazoroaitó Üzemében Budapeat, december hó

MUNKAANYAG. Hegedűs József. Programozás létradiagramos programozási nyelven. A követelménymodul megnevezése: PLC-vezérlés

MUNKAANYAG. Hegedűs József. Programozás létradiagramos programozási nyelven. A követelménymodul megnevezése: PLC-vezérlés Hegedűs József Programozás létradiagramos programozási nyelven A követelménymodul megnevezése: PLC-vezérlés A követelménymodul száma: 0907-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-022-50

Részletesebben

Hangarían academy of c Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST. iiu>go'ő3go KI-1977-109

Hangarían academy of c Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST. iiu>go'ő3go KI-1977-109 iiu>go'ő3go KI-1977-109 SZABADOS L. BESZEOA T. CSŐM V. MARÖT1 L. WINDBERG P. AZ NVH TERnOHIORAULIKAI KÍSÉRLETI BERENDEZÉS II. RÉSZ MŰSZEREZÉS ÉS ADATGYŰJTÉS c Hangarían academy of c Sciences CENTRAL RESEARCH

Részletesebben

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma 3.15. Műszerek és mérések 3.15.1. A mérés fogalma Hagyományos értelmezés szerint a mérés egy fizikai mennyiség nagyságának meghatározása a választott mértékegységben kifejezett számértékével. A mérési

Részletesebben

KNI TÖMÍTÉS SZIVÁRGÁS DETEKTÁLÁSA. Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSIC8. \/^kj/ ] -> 1 KFKI-199CM2/G BUDAPEST

KNI TÖMÍTÉS SZIVÁRGÁS DETEKTÁLÁSA. Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSIC8. \/^kj/ ] -> 1 KFKI-199CM2/G BUDAPEST 4 \/^kj/ ] -> 1 KFKI-199CM2/G BARANYÁIG. PÉTER A. WMDKRQP. W. KNI TÖMÍTÉS SZIVÁRGÁS DETEKTÁLÁSA Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSIC8 BUDAPEST i t KFKI-1M0-12/Q PREPRINT

Részletesebben

KAP - TRAN KAPACITÍV VILLAMOS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG TÁVADÓK

KAP - TRAN KAPACITÍV VILLAMOS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG TÁVADÓK MÛSZERKÖNYV KAP - TRAN KAPACITÍV VILLAMOS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG TÁVADÓK Típusszám: 380-383- 390-393- Gyártási szám: Gyártás kelte: 2001december 18. A mûszerkönyvön és a terméken levô gyártási számnak azonosnak

Részletesebben

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Zalotay Péter Programozható irányítások I. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tartalomjegyzék Bevezetés...4 I. R É S Z...6 Az irányítástechnika rendszertechnikai összefoglalása....6

Részletesebben

TMTG 3F Felhasználói leírás

TMTG 3F Felhasználói leírás TMTG 3F Felhasználói leírás Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS...5 1.1 Biztonsági figyelmeztetések...5 1.2 A készülék rendeltetése...6 2 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS...8 2.1 Hardver felépítés...8 2.1.1 Mérőváltók...8

Részletesebben

DRIFTSEBESSÉG-ELLENŐRZŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE A CERN L3 KÍSÉRLETÉNEK MÜONDETEKTORÁHOZ. doktori (Ph.D.) értekezés. Zilizi Gyula

DRIFTSEBESSÉG-ELLENŐRZŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE A CERN L3 KÍSÉRLETÉNEK MÜONDETEKTORÁHOZ. doktori (Ph.D.) értekezés. Zilizi Gyula DRIFTSEBESSÉG-ELLENŐRZŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE A CERN L3 KÍSÉRLETÉNEK MÜONDETEKTORÁHOZ doktori (Ph.D.) értekezés Zilizi Gyula Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Kísérleti Fizikai Tanszék Debrecen,

Részletesebben

Szakdolgozat. Varga Károly N-CXXXII-282/99

Szakdolgozat. Varga Károly N-CXXXII-282/99 Szakdolgozat BMF KVK 2003 N-CXXXII-282/99 1 Szakdolgozat BMF KVK 2003 N-CXXXII-282/99 2 Mérési módszer kifejlesztése LED-ek ellenőrző vizsgálatához 3 A záróvizsga tárgyai Elektronikus áramkörök Világítási

Részletesebben

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András TANULÁSI ÚTMUTATÓ Villanymotorok a gyakorlatban Készítette: Mozsolics András A fejlesztő intézmény megnevezése: Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 1-5.

Részletesebben

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó I905-HU2-02 OMRON Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ Általános célú kompakt frekvenciaváltó Tartalomjegyzék Általános bemutatás...................................................... 4 Mûszaki adatok,

Részletesebben

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó I905-HU2-02 OMRON Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ Általános célú kompakt frekvenciaváltó Tartalomjegyzék Általános bemutatás...................................................... 4 Mûszaki adatok,

Részletesebben

Műveleti erősítők kompenzálása előrecsatolással ETO 621.375.13.016.12

Műveleti erősítők kompenzálása előrecsatolással ETO 621.375.13.016.12 PAP LÁSZLÓ CSERNÁKJÓZSEF BME Híradástechnikai Elektronika Intézet BME Mikrohullámú Híradástechnika Tanszék Műveleti erősítők kompenzálása előrecsatolással ETO 621.375.13.016.12 Az utóbbi évek gyors mikroelektronikai

Részletesebben

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak.

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. 3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. Az atom szerkezete Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az

Részletesebben

H - I - J frekvenciaváltó programozási kézikönyv

H - I - J frekvenciaváltó programozási kézikönyv H - I - J frekvenciaváltó programozási kézikönyv Érvényes: 8.65.11 szoftververziótól (2008. október) P TARTALOMJEGYZÉK SZEMLÉLTETŐ JELEK... 5 FONTOS TUDNIVALÓK... 5 FREKVENCIAVÁLTÓK PROGAMOZÁSA... 5 Soros

Részletesebben

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság Adó-vevõs fotokapcsolók A mûködés aelve: 1. Az adó-vevõs érzékelõ két részbõl áll, egy adóból (fénykibocsátó), és egy vevõbõl (fényelnyelõ). Egy fénysugár kapcsolja össze a két eszközt egymással. vevõ

Részletesebben

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet ISO GALAXY RENDSZER ISOFAST

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet ISO GALAXY RENDSZER ISOFAST A soha ki nem hûlô kapcsolat Tervezési segédlet ISO GALAXY RENDSZER ISOFAST Tervezési segédlet ISO GALAXY RENDSZER ISOFAST C 35 E-A ISOFAST F 35 E-A Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238. Budapest,

Részletesebben

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. A FREKVENCIA-SZINTÉZER ÁRAMKÖRÖK HŐMÉRSÉKLETÉNEK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ AMBIENT INTELLIGENCE ALKALMAZÁSOKRA 2 1 Bevezetés 2 2 A megvalósítandó áramkör 2 3 A

Részletesebben

GÁZMENNYISÉG SZÁMÍTÓMŰ

GÁZMENNYISÉG SZÁMÍTÓMŰ BaRflow GÁZMENNYISÉG SZÁMÍTÓMŰ Felhasználói kézikönyv Verzió: V.1.21 BaRflow készülékekhez (BaRflow_20140331.doc) NG PROJECT Kft. H-3527 Miskolc, Sajószigeti út 15. e-mail: office@ngproject.hu tel.: +36-46-321-979

Részletesebben

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl H - I - J frekvenciaváltó programozási kézikönyv Érvényes: 2006. októbertôl P TARTALOM FREKVENCIAVÁLTÓK PROGAMOZÁSA... 4 Soros vonali kommunikáció... 4 A soros vonali kábel hossza... 4 Programozó terminál

Részletesebben

A feszültséget a következő mennyiségekkel jellemezhetjük: u - pillanatérték, U 0 - csúcsérték, T - periódus idő, f - frekvencia, - körfrekvencia

A feszültséget a következő mennyiségekkel jellemezhetjük: u - pillanatérték, U 0 - csúcsérték, T - periódus idő, f - frekvencia, - körfrekvencia 13. Villamosmérések 13. 1. Villamosmérésekkel kapcsolatos alapfogalmak A gyakorlatban előforduló fontosabb villamos jelölései: mennyiségek, azok mértékegységei és villamos feszültség, jele: U mértékegysége:

Részletesebben

ART-2009 típusú hőfokszabályozó. Felhasználói útmutató

ART-2009 típusú hőfokszabályozó. Felhasználói útmutató ART-2009 típusú hőfokszabályozó Felhasználói útmutató -2- Tartalomjegyzék Program verzió: Version 4.1 1. Általános áttekintés.... 3 1. 1. Főbb technikai jellemzők... 3 1. 2. Mechanikai kialakítás......

Részletesebben

Szélessávú hírközlési kísérletek az optikai tartományban

Szélessávú hírközlési kísérletek az optikai tartományban TAKÁCS SÁNDOR BME Elméleti Villamosságtan Tanszék Szélessávú hírközlési kísérletek az optikai tartományban ETO 621.375.826.038.823:621.391.63.018.424 Közel 20 éve már, hogy az első lézerek elkészítése

Részletesebben

UMV - 3301. Nyílt vagy zárt hurkú fluxusvektor-szabályozású frekvenciaváltó háromfázisú aszinkron motorokhoz

UMV - 3301. Nyílt vagy zárt hurkú fluxusvektor-szabályozású frekvenciaváltó háromfázisú aszinkron motorokhoz Ref. 2416 HU--4.33/d--08.02 Gyorsítás/lassítás funkció Kúszómenet választása Ezt a kézikönyvet meg kell kapnia a végfelhasználónak! Ford. számalapjel másolat Sorkapocs Rev. 01/02. Ford.sz.- alapjel Gyorsabb

Részletesebben

PVY 22A típusú tűzhely

PVY 22A típusú tűzhely Szerep: hogy megakadályozzák a IGBT vezérlés c feszültség túl nagy, és károsíthatja. Ha az IGBT vezérlő VCE túl nagy a szerepük, ez a kör, nem meghajtó impulzusok küldött a hatalom meghajtó áramkör, IGBT

Részletesebben

COMPUTHERM Q7RF. vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató

COMPUTHERM Q7RF. vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató COMPUTHERM Q7RF vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát Új szoftverrel! Kezelési útmutató A készülék használatának legfontosabb mozzanatait videobemutatónkon is megtekintheti

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató 1/36 Bevezetés Az IR33/DN33 Univerzális szabályzók a fő fizikai jellemzők (nyomás, hőmérséklet, légnedvesség) szabályozás feladatát látják el, hűtős, fűtős és légkondicionáló rendszerekben.

Részletesebben

TERMONUKLEÁRIS PLAZMAFIZIKAI KUTATÁSOK A KFKI-BAN (1986-1987) Hungarian 'Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

TERMONUKLEÁRIS PLAZMAFIZIKAI KUTATÁSOK A KFKI-BAN (1986-1987) Hungarian 'Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST KFKI-1988-02/D BAKOS J, TERMONUKLEÁRIS PLAZMAFIZIKAI KUTATÁSOK A KFKI-BAN (1986-1987) Hungarian 'Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST KFKI-1988-02/D PREPRINT TERMONUKLEÁRIS

Részletesebben

2010/02 www.mee.hu. 103. évfolyam. A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908. Digitális vezérlésűszabályozású

2010/02 www.mee.hu. 103. évfolyam. A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908. Digitális vezérlésűszabályozású A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 Digitális vezérlésűszabályozású akkumulátortöltő berendezés Energy Smart TM új kompakt fénycső-család a GE-től Sikeres évet zárt a Paksi

Részletesebben

H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. Telefon/Fax: (36-1) 236-0765 / 236-0766 E-mail:mmgflow@mmgflow.hu Honlap: www.mmgflow.

H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. Telefon/Fax: (36-1) 236-0765 / 236-0766 E-mail:mmgflow@mmgflow.hu Honlap: www.mmgflow. MMG FLOW MÉRÉSTECHNIKAI Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. Telefon/Fax: (36-1) 236-0765 / 236-0766 E-mail:mmgflow@mmgflow.hu Honlap: www.mmgflow.hu FK 8500 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV C - M A S S Intelligens

Részletesebben