eficxtn^axian S4cadem^of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST KFKI A TLD-03 TERMOLUMINESZCENS DÓZISMÉRŐ KIÉRTÉKELŐ MŰSZER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "eficxtn^axian S4cadem^of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST KFKI-74-86 A TLD-03 TERMOLUMINESZCENS DÓZISMÉRŐ KIÉRTÉKELŐ MŰSZER"

Átírás

1 KFKI SZABÓ В. SZABÓ P.P. MAKRA ZS. VAGVÖLGYI J. SOÓS J, A TLD-03 TERMOLUMINESZCENS DÓZISMÉRŐ KIÉRTÉKELŐ MŰSZER eficxtn^axian S4cadem^of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

2 KFKI A TLD-03 TERM0LUM1NESZCENS DÓZISMÉRŐ KIÉRTÉKELŐ MŰSZER Szabó Béla, Szabó Péter Pál, Makra Zsigmond Atomenergia-Kutatási Terület Központi Fizikai Kutató Intézet, Budapest VágvÖlgyi JenS Országos Mérésügyi Hivatal Soös János Budapesti Műszaki Egyetem november

3 KlVONA T T^rmol.i.-nir.cszcens dizismér3 kiértékelő műszert készttettünk. Л mii szer fii' -si projra.t ia széles határok között változtatható, a termolumlncszcens ft'ryt érzékelő fotoelektronsokszorozó cserélhető, Így a berendezés alkalmas >. ;yakcr 1 íthjp, hasznait termoluniineszcens anyagok mérésére. A készüléket a lozimetrini kutatásokhoz és rutin ellenőrzési feladatokra használjuk. Alkalmazási példaként a LiF-por és a CaSO.:Dy-tefIon doziméterekkel kapott vredményeket ismertetjük. ABSTRAC T ThermoIиMincscuiit l3obimeter Reader Туре ГЬР-ОЗ Л thermoluminescent dosimeter reader was developed. The hentin-j program of the reader can be chanqed in wide range, the photomultiplier tube is exchangeable. The reader Is suitable for measuring the dose, absorbed by different kind of thermoluminescent materials. The raader is used in the. iield of personal dosimetry and for research. Measurements with LiF powder and CaSO, :Dy-Tef J on discs are described here to illustrate the с-лр-v bility ot the leader. АННОТАЦИЯ 1. BEVEZETÉS Az utóbbi két évtizedben a dozimetriai gyakorlatban az addig szinte egyeduralkodó fllmdézlamer olt mellett egyre elterjedtebben alkalmazzák a szi- I&rdtest-d6zlsmér5ket, és ezek között la elas helyet foglalnak el a termolumlneazcena dózismérsk /TU>/. Ezek azon alapulnak, hogy egyes anyagok, ha Ionizáló augárzáa hatásánál: taaszuk ki 6ket, a augárzáa dózisával arányos energiát tárolnak, melyet egy késsbbl felmelegítés alkalmával fényenergia formájában bocsátanak ki [l,2j. Az alábbiakban ismertetendő készüléket az Tnterkozmoaz muszaki és tudományos kutatási együttműködés keretén belül fejlesztettük ki. A készülék különböző tlpusu termolumineszcens anyagok /LiF por, CaSOjtDy ás LiF teflon tabletták, BeO kerámia, üveg/ mérésére alkalmas. 2. A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI ELVE A készclék elvi vázlata az 1. ábrán látható. A TL mintát futstál melegíti fel beállítható fűtési program szerint. A fütstálhoz forrasztott hoelem érzékeli a tál hőmérsékletét. A program-egység állítja el5 a kivárt Измерительный vj:-лtotl...ivnfl_'i :{ ;«'тк'миносцен'.-ных долнметров типа TLD-0 i Pajp-i6oran npnr'inp < ; и'!м1>ия"1")й в широких пределах программой нагр" Kii и cwiuii'gfü ф</: о -ív.-.v I риячм?'. V'MH-JAHTI-'Ц..-М для обработки данюх термолюми- HOCIK.'HTHWX г.о ihmorp^r-. Ир;:'./; ;м?от г : <-,,, использован для измерения термоп. минссппптнил мл-:-"г\<л;1 г -ч, sil.ür ír->: Hv-f-íi <х на практике. Прибор пригоя«н как ялч Í; ; зиметричеекчх исг'.'леломнии, т>ш и масооних контрольных измерений. При ог.~/удении, а качсгв np«'-:-:p^ ггривилчтс! р.-. ), чн^та тм измерений, проведеннмх доэиметрами с nopí.):i"íoof/i j nun ;. [' и r.i r ;', ; íiy, >ыч< HH, JM на тефноновые таблетки. 1. ábra A kieaülik elvi okzlata

4 - 2-3 fütésmód referenciajelet. A vezérl6 egység a program-egység által adott Jelet éa a hőelem jelét összehasonlítva vezérli a fütést. A termolumlneeacens mintából a melegítés hatására kilépő fény hőssttrő Üvegen keresztül Jut a fotoalaktronsokszorosőra. A fotoelektronsokszorotö árasát a konverter alakltja át digitális jelekké as időzítő egység Aragenerátora 100 khz-es impultusalnak felhasználásával. Az Így kapott digitális Jeleket Összegzi a számláló. As integrátor analog kimenetére X-Y Íré csatlakoztathaté a klfatésl görbe fel vétele céljából. A kéesttlék digitális voltmérőjén e klváleeztott üzemmódnak megfelelően s nagyfeesültség, e mérési idő, illetve a tálka pillanatnyi hőmérséklete olvashat* la. A következőkben ismertetjük a készülék egységeit ée mükodéetlket. 4. VEZÉRLŐ EGYSÉG A vezérlő egység feladata a termolumineszcens anyag program szerinti kifutásét biztosítani, valamint a konvertert az előre beállítható hőmérséklet értékeknél indítani ée leállítani. A vezérlő elvi kapcsolási vázlata a 3. ábrán látható. A hőelem termofeesültségét egy változtatható erősítésű műveleti erősítőre /E/ kapcsoljuk. Az erősítés változtatásával a T kifűtési véghőmérsékletet tudjuk beállítani. A hőelem felerősített jelét és a program-egység jelet hasonlítja össze a vezérlő egység komparátora /К./. На Tirisztorokhoz 3. FŰTfl EGYSÉG Konverterhez start-stop A termolumineszcens anyagot a készülék kihúzható fém futőtálkéjáre helyesve lehet klfutenl. A fűtés a tálon átfolyó árammal történik /2. ábra/. A fütőtál 0,3 mm vastag COM-5-ös rozsdamentes acéllemezből késsült, amelybe a doziméterek számára kb. 1 mm mély bemélyedést készítettünk. A tál métronszformotor 220 V t iriw torok» 1 TL mintq o \ ^ vezérlő ^l?^j futától ^vhäetom / te rmosztót (80 X../ В. ábra A kínztilik ftitőrendeterirtek elvi rajba mérete 20 mm x 30 mm, ellenállása szobahőmérsékleten kb. 10 mo. A szükséges fűtőteljesítmény a maximális hőmérsékletnél, 400 C-nál 150 W. A fütőtél a fütőtranazformátor szekunder körébe van kapcsolva, A transzformátor szekunder tekercse és a fütőtál árambevesetői 120 A-es áramerősségre vannak méretezve. A fütőtál aljához keményforrasztással Nl-CrNl hőelemet rögzítettünk. A hőelem külső csatlakozási pontjait 80 C-os termosztátban tartjuk. A transzformátort egy tlrlsztoros kapcsoló-áramkör kapcsolja a hálózatra a vezérlő egység segítségével. i < 1. ábra A vtnirls ggyeig elvi kapneolihui rajza а programjel nagyobb a hőelem felerősített jelénél, akkor a kompárátor vezérlő jelet ad a fütőtranszforrnátor primer körébe kapcsolt tirisztoroknak, és ennek hatására az első hálózati nullátmenetnél megindul a fűtés. A kapcsoló tirisztorok 3/4 perlódusnyl ideig /15 msec/ kapnak vezérlést /az M monostabil multivibrator adja ezt az időt/, majd ha az áramerősség a tartó áramerősség alá csökken, a tirisztorok önműködően kioltanak. Ha egy perlódusnyl fűtés után még mindig a programjel a nagyobb, akkor a következő hálózati nullátmenetkor ujabb fűtési ciklus indul. Amikor a programjel eléri a T e t a r t ill. T g t o p hőmérsékletnek megfelelő fessültségértekéket, akkor a K 2 ill. Kj kompaátor az F bistabil multivibrator segítségével vezérlő Jelet ad ki az integiátor felé. Ennek hatására az integrátor csak az Így kijelölt hőmérséklettartományban fogja a fotoelektronsokszorotö áramát feldolgozni. 5. PROGRAM-EGYSÉG A program-egység állítja elő a vezérlő egység számára a referenciajelet. Egy tipikus kifűtési program idődiagramja látható a 4. ábrán. Az idö-

5 тга fény detektálási tartomány 'max stop T start felfűtési»dó (tt) hontartásí idó (ti) t (sec) 4. ábra Kifütisi jel idődiagramja diagram három részből áll: lineáris felfütés, hőntartás, szabályozatlan /közel exponenciális/ hülés. Az ábrán látható paraméterek, amelyeket a TL anyagok tulajdonságait figyelembe véve kell beállítani, a kftvetkezök: t x t 2 max T start a a kifűtés véghőmérséklete, C között áuithatő be, a felfütés ideje, sec között változtatható, állandó /T m a x / hőfokon tartás ideje, 0-60 sec között változ-.athatő, Itonve»'ter működésének kezdeti hőfoka, I I az eíóiopon lévé keietószervek je e í. ábra Л pvogram-вдушвд elvi vázlata T stop a k o n v e r t e r kikapcsolás! hőfoka. A program-egység elvi vázlata az 5. ábrán látható. A programjel linearis; felfűtési és hőntartási szakaszát egy műveleti erősítőből és egy kondenzátorból álló integrátor biztosltja. Amikor л programjel első ахакавга alatt a befolyó l b e negativ áram hatására az A pont potenciálja eléri a Kj komparátor +5 voltos billenés! szintjét, akkor a K. komparátor а В bistabil multivibrator segítésével zárja a saját kapcsolóját és ezzel a bemenetét +5 volton tartja. Erről a bemenetről kapjuk a vezérlő egység számára a programjelet. A K^ kapcsolásakor az I integrátor bementére ellentétes irányú, positiv áramot kapcsolunk, aminek hatására az A pont a +5 voltos potenciálról a negativ pctendál felé indul. A K 2 komparátor egyik bementének a feszültségét az előlapon lévő t 2 forgatógombbal állítjuk be. Amikor az A pont potenciálja eléri a t 2 ~ vel beállított feszültséget, a K 2 komparátor а В Ыstabilokon keresztül alaphelyzetbe állítja vissza a program-egységet, és ezzel a fűtési ciklus vígét ér. Az előlapon lévő T e f a r t és T g t kapcsolókkal lfshet beállítani azt, hogy a vezérlő egység a programlelnek mely szakaszán működtesse a készülék konuerteregységét. 6. FOTOELEKTRONSOKSZOROZÓ A termolumineszcens anyag kifütése alkalmával keletkezett fényt egy fotoelektronsokszorozó érzékeli. A fotoelektronsokszorozó árama a töltés-ld5 konverterre kerül, mely a 100 khz-es óragenerátor jeleinek felhasználásával analóg digital konverterként működik, ennek a jeleit összegzi a számláló. A TL dózismérő és a fotoelektroneokszorozó között egy hőszürő üveg helyezkedik el. A fotoelektroneokszorozó érzékenységének ellenőrzésére egy állandó intenzitású fényforrás szolgál, amely egy hosszú felezési idejű radioaktiv izotópból - 36 C1 /NaCl/ - és egy GOM gyártmányú plasztik szcintlllátorból áll [3]. A fotoelektronsokszorozó cserélhető, igy a különböző emissziós spektrumú TL anyagokhoz a legmegfelelőbb epektrális érzékenységű fotoelektronsokszorozót választhatjuk ki. Három termolumineszcens anyag, a LiF [4], acas0 4 :Dy kj és a szovjet Tb üveg C«3 emissziós-görbéjét, a KG-1 hőszürő üveg áteresztőképességét [7], valamint a 8-11 és 8-20 katódú fotoelektronsokszorozó spekt-

6 ralis érzékenységét [8J nutatja a 6. ábra a hullámhossz függvényében. A kívánt nagy méréstartomány miatt a fotoelektronsokazorozó érzékenyeégét tág h.-tárok között kell változtatni, amit az V tartományban szabályozható nagyfeszültségű tápegység tesz lehetővé. Szabályzó coyseg i Ref. 7V L hdfok stobm'zótor nogyfesz.it beolito/ I 5-25 V Er. Nagyfeszültségű egység 1 oszcillátor. tronszform feszuttség «etszerezé, «SZ4-& precíziós osztó 50O-200OV 7. ábra A nagyfeetülteigü tápegyelg elvi vázlata rés után jut a kimenetre, valamint egy precíziós osztóra a hibajelképzés és visszacsatolás számára. A tápegység stabilitása nagymértékben függ a 7 v-os referencia-feszültségforrás hőfokstabllitásától /a felhasznált IC-nél 0,002»/ C/, ezért a refere iafészültségét előállító elem egy hsfokstabilizált tokban került elhelyezésre, mely a környezet hőmérsékletingadozásához képest egy nagyságrenddel csökkenti a hőfokingadozást. éibt A lit, CaSO :Dy le egy e»ovjet gyártmányú Ti üveg emier,- яг^'ье epektruma, a KO-1 hoa?üve üveg кьгтевяьвккревя&д? es kit fotoelektroneokezorozs kabhdjanak írzkkenybkge 8. TŐLTÉS-ID6 KONVERTER A készülékben alkalmazott konverterrel szemben támasztott fő követelmény a linearitás, mintegy négy nagyságrendben változó bemenőáram-tartományban. Ezt a követelményt a 8. ábrán látható kapcsolással oldottuk meg [9 Vezérlő stopjele 7. NAGYFESZÜLTSÉGŰ TÁPEGYSÉG IM M A nagyfeszültségű tápegység tömbvázlata a 7. ábrán látható. A tápegység a szabályozó és a nagyfeszültségű egységből áll. A szabályozó egységben található a 7 voltos referencia-feszültségforrás, a nagyfeszültség-beállitó potenciométer, a hibajelképző és erősítő fokozat. A hibajelnek megfelelően változik az erősitó fokozat kimeneti feszültsége 5 és 25 V között. Ez a feszültség szabályozza a nagyfeszültségű egység blocking oszcillátorának a működését. Az oszcillátor feltranszformált impulzusait egy feszültségkétszerező kapcsolásra juttatjuk. Az igy előállított nagyfeszültség megfelelő azfl- 8. ábra A konverter egyeég elvi vánlata Számláló egység Kapujához

7 - в - - > - Аж М nwrőpontra folyik be a fotoelektronsokszorosó x árama. К mere«kezden tekor mini az M, mind az R ponc potenciálja zérue /es 1 kapcsoló nyitva van/. Az M mérőpont potenciálját a* E műveleti erősítő f ártja nulla volton, igy &% 1 M mérendő áram а С kondenzátort tölti és a R kimenet poteciálja mindaddig пб, amíg а К komparátor billenési szintjét el nem éri. Ekkor az I áramgenerátor 1^ árama, amely ellentétes az I M ~el, az M pontra jut ée az 1 M áramerősségtől függ5 t 1 id5 alatt klsuti а С kondenzátort. Mivel a klsutéa időtartama alatt a bemenet nincs rövidre zárva, Így nem vész el uefolyó töltés A kisütési ids alatt egy 100 khz-ев óragenerátort kapuzunk, amelynek az lmpaliusalt a számláló egység összegzi, igy a mérési ciklus végén az öaszea kisütési idővel arsnyos számú impulzust карипк. Amíg az I M befolyó áram erőssége kisebb a kisütő áram erősségénél - ez adja a konverter mérési tartományát -, a konverter lineárisan működik. A kisütés befejezésekor a komparátor nyitja ar 1 kapcsolót és a lr-irt folyamat elölről kezdődik. Amennyiben a mérési ciklus végén az R pont potenciálja nem éri el a komparátor billenési szintjét, иду az I. kisütő ársatct а К komparátor a vezérlő egység stopjele hatisára Kapcsolja rá az M pontra. így az R pont potenciálja ismét zérus lesz, és a kondenzátorban nem marad kiolvasatlan töltés. A konverternél sem a komparátor Dillenésl szint-bizonytalanságai, sem л С tárolókondenzátor kapacltásváltozásai nem befolyásolják a mérés pontosságát, csupán azt kell biztosítani, hogy az I M befolyó ár- -TI se a műveleti erősítőn, se az 1 k&pcsulón át ne szivart rogjon < ', valsi, int hogy a kiolvasás után a tárolókondenzátorbnn ne maradjon töltés. Elolop Digit, v.m Nyomtotó stort Mérés jelző lómoa M I HÓlózoti kopcsoló Tőrlés A fotoelehtronsok2.orozó anödja és a Konverter bemenete Vözé kapcsolt munkaellenállás segítségével az anódon az áramerősség pillanatnyi értékével arányos fes^ulteég jelenik m«g a földpotenciálhoz képeat, ezt a jelet egy nagy bemenő ellenállású erősítővel felerősítjük, és igy az idő vagy a hőmérséklet f'ujgvényóbcn X-V iróvsl felrajzoltatva ezt a jelet, kapjuk a TL íi-улд kifütébi görbéjét. 9. SZAMLÁLÓ EGYSÉG Nyomtató Í12Í1. lakozó X Y Bi Д О О о о - -»» +л о о о о Hatlop Hálózati csatlakozó Integrált áramköri elomexbői épített hstdekádos számláló egység összegzi a töltés-idő konverter által kapuzott 100 khz frekvenciájú óragenerátor jeleit. A számlálóhoz egy illeszti áramkört épl'»ttunk, hogy az információ kinyomtatható legyen. Integrator linear itás У kimenet nullázás 10. A MŰSZER MECHANIKUS f-ebépitése ; A műszer rajza & 9. orár, lát'...5. Л fütőtál a fog^tyu mögöt* helyezkedik el. A fogantyút kihúzva l*./t a futőtéhn. a Tb dozimétert ráhelyezni és betolva feli'dter.i. o. ibra A kieuillik «l8 ii hátlapja a kezelbaaeevekkel

8 -loft készülék. belső felépítése két rémire osztható. Jobb oldalon /szembei nézve/ az elektronlka kártyarendszer«van, két sorban. A kártyák a régebbi TPA rendszerben alkalmazott 120 mn x 150 mm-esek. Bal oldalon található a fütőtálat és a fotoelektronsokszorozót tartalmazó mérőfej /lásd a 10. ábrát/. A mérőfej felépítése olyan, hogy mérés alatt ktlls6 fény nem juthat a fotoelektronsokssorozó terébe. A filtőtálhoz az áramhozzávezetée két pár berilllumbronx érintkezőn keresztül történik. A felső érintkezők rögzítettek és végeik kinyúlnak a fűtésrendszer házából. Ezekhez a végekhez csatlakozik a futőtranszformátor szekunder tekercse. Az alsó érintkezőket rugó szorítja a felsőkhöz. Az alsó és felső érintkezők közé csúszik be a futőtál a méréskor. A futőtál közepéhez forrasztott hőelem kivezetései a fütőtáltartó hosszanti furatán jutnak ki a mérőfejből. A fotoelektronsokszorozöhoz nitrogén gázt vezetünk, amely először a fotoelektronsokezorozó terén, majd a TL dózismérő környezetén áramlik keresztül. Mivel a géz hőmérséklete megegyezik a környezet hőmérsékletével, az a fotoelektronsokszorozót a kornyezet hőmérsékletén tartja, másrészt semleges atomoszférát biztosit a TL minca számára, amivel az esetleges szennyezések oxidációját és igy az abból származó fényt /kemolumineszcenria/ küszöböljük ki. 11. A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI PARAMÉTERE! A futési program paramétereit FelfUtésl véghőmérséklet /T 'max' /t m x v / l С + 5 % Felfűtési időtartam /t x / sec + 2 % Hőntartási Időtartam /t 2 / 0-60 sec + 2 % Számláló start hőmérséklet /T etj, Tt / Számláló stop hőmérséklet /T e t o p / О "С + 5 I О С + 5 % A nagyfeszültségű tápegység parametereis Feszültségtartomány Terhelhetőség Stabilitás Hosszú idejű stabilitás Hőfokstabilitás Zaj /20O0 V-nál és 2 ma-es terhelésnél/ V 2 ma 0.005% / 8h О.It / 1 hónap % / C 150 mv Konvertert Linearitás /+ lt-on belül/ H5fokstabllitás Hosszú idejű stabilitás Analóg kimenet Fotoelektronsokssorozó /általános használatra/ A készülékhez csatlakoztatható 1 ПА - 10 pa -0.03% / C 1% / hónap 0-10 V EMI 6094S VAG-24A tipusu nyomtató X-Y rajzoló 10, jbra A mirsfej műszaki rajta i

9 MÉRÉSI TAPASZTALATOK A 6. pontban leirt állandó Intenzitású fényforrással «érve a készülék hosszú idejű stabilitásit, est + 3%-on belül állandónak találtuk 8 hónapos) időtartamra vonatkoztatva. A készülék használhatóságára és alkalmazhatóságára példaként a következőkben két TL anyaggal, L1F porral és CaSO.iDy teflon tablettákkal" végzett méréseket mutatjuk be. Besugárzás előtt mindkét anyagot hőkeseltűk, a LiP-ot 400 C-on egy óráig majd 80 C-on 24 óráig tartottuk [lo], a CaSOjtDy-ot 300 C-on hike teltük egy órán keresztül. A besugárzásokat 15 Cl-s 60 Co sugárforrással [ll] végeztüx, amelynek sugártere + 3% pontossággal ismert. A LiF porok kiértékelésére a következő kifűtési módot választottuk: 280 C-os maximális hőmérséklet, 30 sec-os kifűtési idő, hőntartás nélkül. Basel a kifűtési móddal a LiF porokból a tárolt információ»7-98 %-át tudjuk kiolvasni. A CaS0 4 idy-tefion tablettákat 325 C-ra fűtjük fel 50 sec alatt és ezen a hőfokon tartjuk 14 sec-lg. A jobb hőátadás érdekében a CaSOjtDy-tef Ion tablettákat egy kis leszorító segítségével szorítjuk a fűtőtálhoz. A két TL anyag kifűtési görbéjét láthatjuk a 11. ábrán. * * 1.0 LIF 1 l / \ CeS0 4 :Dy 0.S ул 4! л M 300 t \ ~~ aoo'c s^s i i *ÍL. \ _J"*"^ ^«^ i ^S t (MC) 11. ibra A lif it CaSO.iDy termoluminettaene dititmirsk ашоximílie intenzitásra normalt kifütiti not maxim gorbijt Az azonos dózissal besugárzott LIF porokból kilépő fénymennyiség, azaz a TL jelzés függ a tömegtől és ez a tömegfüggés a mg tartományban lineáris /12. ábra/. Az azonos dózissal besugárzott azonos tömegű LiF porok jelzése nem külö:»- i _: Ю0 - I ábra TLD-ЮО LIF 10R <60co) X LiF por tömeg» (mg) A kibootatott flnymennyi ^mennyi tig függi»* a minta tömet igitöl 130 (, bözik egymástól jobban + 3 %-nál a ÍOO mr feletti dózistartományban. Néhány jellemző dózisértékkel besugárzott LiF por TL jelzését láthatjuk az I. táblázatban. A LiF-ból kilépő fénymennyiség 100 R-ig arányos a besugárzási dózissal. 100 R felett - az irodalmi adatokkal megegyezően (JL,2] - szupralinearitást tapasztaltunk. A legkisebb kimutatható dózis /amit elsősorban a besugárzatlan kontrollminták szórása határoz meg/ LiF-al kb. 20 mr készülékünkön. Ml itt öt besugárzatlan TL minta egyszeres empirikus szórását tekintettük a kimutathatóság határának. A CaSOííDy-teflon esetében a mérési pontosság nem éri el a LiF-al megvalósítható mérési pontosságot, ez elsősorban a CaSO^s4-teflon tabletta és a fütőtál közötti hőkontaktus rosszabb reprodukálhatóságának tulajdonítható, öt tablettát véve alapul a szórás + 6%-os. Másrészt viszont ennek az anyagnak a TL jelzése mintegy 30-szor nagyobb a LiF-nál, Így a legkisebb kimutatható dózis ezzel az anyaggal kb. 1 mr. A CaSOjiDy-ból kilépő fénymennyiség több nagyságrenden belül arányos a besugárzási dózissal /lásd 13. ábra/. Hátránya a LiF-al szemben, hogy maga* rendszámú elemekből épül fel és ezért kevésbé levegőekvivalens, mint a LiF [4.1. A LlF-ot elsősorban személyi dózismérőként, a CaS0 4 idy-ot pedig környezetvédelmi méréseknél kívánjuk felhasználni, mert a személyi dozimetriában a mérendő minimális dózis mr, de célszerű levegöekvivalens dózismérőket használni, mlg ez utóbbi követelmény a környezetellenőrzésnél nem merül fel, de kis, 1-2 mfc-es dózisokat is ki kell tudni mutatni. Teledyne Isotopes, USA gyártmánya

10 Beeugart&ti damit (Dl 0.48 R 4.0 R 49. R 0 R (hittirmirim) Minta tömeg«(mg) TL M j«l,s» (imp.) « i 219« «зг 27 2» 2«Я (40 mg -га normáivá) ' I. Táblámat A bit por TL jmlmite а t 0.9% t 1 % t 0.8% t 23% imp/r 4S SI.7 A TLD-03 tipusu V molumlneszcens dózismérő kiértékelő műszer intézetünkben több mint két éve, egy kissé módositott példánya pedig a Szovjetunióban, a moszkvai Orvosbiológiai Problémák Intézetében több mint egy éve Üzemel, s lehetsséget nyújt arra, hogy segítségével a korábban használt filmdozinetriánál pontosabb dózisméréseket végezhessünk mind a személyi dozimetriai gyakorlatban, mind pedig más, kutatási területeken. A készülékkel végzett mérések során szerzett tapasztalatok alapján ujabb TL dózismérő kiértékeld műszer fejlesztésén dolgozunt, amely az előzőnél lényegesen kisebb lesz, valamint korszerűbb áramköri elemekkel és fejlettebb technológiával készül. KÖSZÖNETNYILVANITAs Köszönet illeti Frhér Istvánt, aki munkánkat végig nagy figyelemmel kísérte és segítette, Készáros Istvánt és Kosztolányi Ti ort a készülék mechanikai terveinek elkészítéséért, Félszerfalvi Jánost /KLTE, Debrecen/ egyes optikai emissziós spektrumok méréséért, J. Akatovot és V. Arhangelszkijt, a moszkvai Orvosbiológiai Problémák Intézetének munkatársait érték is tanácsaikért, Szende Gabriellát a fényforrás elkészítéséért, továbbá Bér-' t Magdolnát a mérésekben nyújtott segítségéért. tf I I i- e K>* «,' И**«*/-)" *W'» /3. ábra A Ca:W.:üy jtlziae а ЬввидАгя&въ détíe függvinyében 1.: Nagyfeesülteig 77Й5 V. t Beeugari&ei dézíe li-ben.!!,: tiagyfeezültekg 13Я& V., Beeug&rxíei ií::ie mr-ben. IRODALOM [lj K.K, Шварц, Э.А. Грант, Т.К. Меже, М.М. Грубее Термолюминесцентиая дозиметрия. Издательство "Зииатие" Рига 1968 И ' J.R. Cameron, N. Suntharalingam, G.N. Kenney: Thermolumineszcent Dosimetry. /The University of Wisconsin Press 1968/ [З] Fehér I. és Szende G.i magánközlés [_*2 Isotopes CON-RAOj Dosimeter Manual, Operation Instruction B5. [5] T. Yamaahita, N. Made, H. Onlshl and S. Kitamurai Calcium Sulfate Activated by Thulium or Dysprosium for Thermoluminescent Dosimetry. Health Physics , И Félszerfalvl János» magánközlés И Färb und Pilterglaa für Wissenschaft und technlk. Auszug aus dem Katalog Nr. 365/1959. Janaer Glaswerk Schott und Gen., Mainz [8] EMI Photonultlpllar Tubas, PO01/fP70 [ej Soós Jánosi az. magyar szabadalom [IQ] J.R. Cameron, D. Zimmerman, G. Kenney, R. Buch, R. Bland and R. Grants Thermoluminescent Radiation Dosimetry utilizing LiF. Health Physics lm4 r 10, [llj Makra Zs. és Mészáros If Berendezés gammasugárnyalábok előállítására. KFKI Közlemények 1967, 15, 2,

11 Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet Fele18a kiadói Szabó Ferenc igazgatóhelyettea S7akmai lektori Dame Sándor Példinyazámi 240 Törzaazámi KéazUlt a KFKI aokazoroaitó Üzemében Budapeat, december hó

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnika Intézet Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató A mérést végezte: Neptun kód: A mérés időpontja: A méréshez szükséges eszközök:

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erõsítõ invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt nevezzük földnek. A nem invertáló bemenetre kösse egy potenciométer középsõ

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. El. II. 5. mérés. SZIMMETRIKUS ERŐSÍTŐK MÉRÉSE. A mérés célja : Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. A mérésre való felkészülés során tanulmányozza

Részletesebben

M ű veleti erő sítő k I.

M ű veleti erő sítő k I. dátum:... a mérést végezte:... M ű veleti erő sítő k I. mérési jegyző könyv 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erősítő invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék Analóg-digitális átalakítás Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék Mai témák Mintavételezés A/D átalakítók típusok D/A átalakítás 12/10/2007 2/17 A/D ill. D/A átalakítók A világ analóg, a jelfeldolgozás

Részletesebben

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás: DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A SYS00-A a Dialog-III készülékcsalád analóg jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti szabályozási és vezérlési feladatok

Részletesebben

Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek)

Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek) 9. Laboratóriumi gyakorlat Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek) 1. A gyakorlat célja: Bemutatjuk egy sorozatos közelítés elvén működő A/D átalakító tömbvázlatát és elvi kapcsolási rajzát. Tanulmányozzuk

Részletesebben

Mûveleti erõsítõk I.

Mûveleti erõsítõk I. Mûveleti erõsítõk I. 0. Bevezetés - a mûveleti erõsítõk mûködése A következõ mérésben az univerzális analóg erõsítõelem, az un. "mûveleti erõsítõ" mûködésének alapvetõ ismereteit sajátíthatjuk el. A nyílthurkú

Részletesebben

8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai

<mérésvezető neve> 8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés tárgya: Egyszerű áramkör megépítése és bemérése (1. mérés) A mérés időpontja: 2004. 02. 10 A mérés helyszíne: BME, labor: I.B. 413 A mérést végzik: A Belso Zoltan B Szilagyi

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri

Részletesebben

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk egyenáramú jellemzése és alkalmazásai. Elmélet Az erõsítõ fogalmát valamint az integrált mûveleti erõsítõk szerkezetét és viselkedését

Részletesebben

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység Az áramkiesés tartama alatt igen fontos a telekommunikációs és rádiókészülékek akkumulátorról történő üzemben tartása. Sajnálatos módon az ilyen akkumulátorok

Részletesebben

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan THA-21 Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan Köszönjük, hogy Lars & Ivan gyártmányú készüléket választott. A Lars & Ivan elkötelezett mind a minőségi zenehallgatás

Részletesebben

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Egyenirányítás: egyenáramú komponenst nem tartalmazó jelből egyenáramú összetevő előállítása. Nemlineáris áramköri elemet tartalmazó

Részletesebben

MÉRŐERŐSÍTŐK EREDŐ FESZÜLTSÉGERŐSÍTÉSE

MÉRŐERŐSÍTŐK EREDŐ FESZÜLTSÉGERŐSÍTÉSE MÉŐEŐSÍTŐK MÉŐEŐSÍTŐK EEDŐ FESZÜLTSÉGEŐSÍTÉSE mérőerősítők nagy bemeneti impedanciájú, szimmetrikus bemenetű, változtatható erősítésű egységek, melyek szimmetrikus, kisértékű (általában egyen-) feszültségek

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

4.5 `MODULRENDSZER MODULRENDSZER ELEKTROMOS HAJTÓMÛVEKHEZ MÛSZAKI JELLEMZÕK ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSOK. Védelmi fokozat: C4 a pren 15714-2 szerint

4.5 `MODULRENDSZER MODULRENDSZER ELEKTROMOS HAJTÓMÛVEKHEZ MÛSZAKI JELLEMZÕK ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSOK. Védelmi fokozat: C4 a pren 15714-2 szerint MODULRENDSZER ELEKTROMOS HAJTÓMÛVEKHEZ A moduláris felépítésû E65 - E210 típusú 90 -os hajtómûvek olyan szerelvények automatizálására készültek, melyekkel szabályzási feladatokat kell végrehajtani. MÛSZAKI

Részletesebben

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató Forgalmazó: NatEnCo Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc ltp. 3. Tel.: 20 373 8131 1 I. Alkalmazási terület

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR 3XC Magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR3XC járműérzékelő szenzor - 3 dimenzióban érzékeli a közelében megjelenő vastömeget. - Könnyű telepíthetőség. Nincs szükség az aszfalt felvágására,

Részletesebben

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen, MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc Debrecen, 2017. 01. 03. Név: Neptun kód: Megjegyzések: A feladatok megoldásánál használja a géprajz szabályait, valamint a szabványos áramköri elemeket.

Részletesebben

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Néhány tipp és tanács a gyors és problémamentes bekötés érdekében: Eszközeink 24 V DC tápellátást igényelnek. A Loxone link maximum 500 m hosszan vezethető

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

TxRail-USB Hőmérséklet távadó TxRail-USB Hőmérséklet távadó Bevezetés TxRail-USB egy USB-n keresztül konfigurálható DIN sínre szerelhető hőmérséklet jeladó. Lehetővé teszi a bemenetek típusának kiválasztását és konfigurálását, méréstartomány

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján A mérés elmélete Egy fémes vezetőn átfolyó áram I erőssége egyenesen arányos a vezető végpontjai közt mérhető U feszültséggel: ahol a G arányossági tényező az elektromos

Részletesebben

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök Buck, boost konverter Készítette: Támcsu Péter, 2016.10.09, Debrecen Felhasznált dokumentum : Losonczi Lajos - Analog Áramkörök 7 Feszültség

Részletesebben

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnika Intézet DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató A mérést végezte: Neptun kód: A mérés időpontja: Bevezető A Proto Board 2. mérőkártya olyan

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan

Részletesebben

Brüel & Kjaer 2238 Mediátor zajszintmérő

Brüel & Kjaer 2238 Mediátor zajszintmérő Brüel & Kjaer 2238 Mediátor zajszintmérő A leírást készítette: Deákvári József, intézeti mérnök Az FVM MGI zajszintméréseihez a Brüel & Kjaer gyártmányú 2238 Mediátor zajszintmérőt és frekvenciaanalizálót

Részletesebben

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2.

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2. evezető fizika (infó), 8 feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 04 november, 3:9 mai órához szükséges elméleti anyag: Kirchhoff törvényei: I Minden csomópontban a befolyó és kifolyó áramok előjeles

Részletesebben

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő Műveleti erősítők A műveleti erősítők egyenáramú erősítőfokozatokból felépített, sokoldalúan felhasználható áramkörök, amelyek jellemzőit A u ', R be ', stb. külső elemek csatlakoztatásával széles határok

Részletesebben

VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók

VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók A VSF-1xx műholdas KF elosztó család, a műholdvevő LNB-ről érkező SAT KF jelek veszteség nélküli, illetve alacsony beiktatási csillapítással

Részletesebben

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális

Részletesebben

Beütésszám átlagmérő k

Beütésszám átlagmérő k Beütésszám átlagmérő k A beütésszám átlagmérők elsősorban a radioaktív sugárforrások intenzitásának ellenőrzésére és mérésére szolgálnak Természetesen használhatjuk más jeladók esetében is, amikor például

Részletesebben

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel Segédlet az Irányítástechnika I.

Részletesebben

Ideális műveleti erősítő

Ideális műveleti erősítő Ideális műveleti erősítő Az műveleti erősítő célja, hogy alap építőeleméül szolgáljon analóg matematikai műveleteket végrehajtó áramköröknek. Az ideális műveleti erősítő egy gyakorlatban nem létező áramköri

Részletesebben

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1-

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Dinnyeválogató v2.0 Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Omron K3HB-VLC elektronika illesztése mérlegcellához I. A HBM PW10A/50 mérlegcella csatlakoztatása

Részletesebben

Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások

Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások nalóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások Informatika/Elektronika előadás encz Márta/ess Sándor Elektronikus Eszközök Tanszék 07-nov.-22 Témák Műveleti erősítőkkel kapcsolatos alapfogalmak

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 4. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 4. óra Verzió: 1.3 Utolsó frissítés: 2011. május 15. 1/51 Tartalom I 1 A/D konverterek alkalmazása

Részletesebben

2. Elméleti összefoglaló

2. Elméleti összefoglaló 2. Elméleti összefoglaló 2.1 A D/A konverterek [1] A D/A konverter feladata, hogy a bemenetére érkező egész számmal arányos analóg feszültséget vagy áramot állítson elő a kimenetén. A működéséhez szükséges

Részletesebben

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító Forradalom a megszakító technológiában MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító ABB HV Products - Page 1 Mi az a Motor Hajtás? ABB HV Products - Page 2 Energia Átvitel Energia Kioldás Energia Tárolás Energia

Részletesebben

Elektronika Oszcillátorok

Elektronika Oszcillátorok 8. Az oszcillátorok periodikus jelet előállító jelforrások, generátorok. Olyan áramkörök, amelyeknek csak kimenete van, bemenete nincs. Leggyakoribb jelalakok: - négyszög - szinusz A jelgenerálás alapja

Részletesebben

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás RPS-1 ph/cl Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Multifunkciós digitális termosztát TER-6

Multifunkciós digitális termosztát TER-6 78-0-00 Rev.: Multifunkciós digitális termosztát Köszönjük, hogy termékünket választotta. mennyiben segítségre van szüksége hívja telefonszámunkat munkaidõben. Tartalom oldal. Mielõtt elkezdené.... z eszköz

Részletesebben

Határérték-kapcsolók AC/DC áramkörök felügyeletére

Határérték-kapcsolók AC/DC áramkörök felügyeletére Határérték-kapcsolók AC/C áramkörök felügyeletére Tartalom Határérték-kapcsolók AC/C áramkörök felügyeletére Határérték-kapcsolók AC/C áramkörök felügyeletére Határérték-kapcsolók AC/C áramkörök felügyeletére

Részletesebben

KÜLÖNLEGES SZENZOROK. Típus F10-C20/C30/C50 F10-C25/C35/C55. NPN nyitott kollektoros kimenetek (2 db) max. 50 ma terhelhetõség

KÜLÖNLEGES SZENZOROK. Típus F10-C20/C30/C50 F10-C25/C35/C55. NPN nyitott kollektoros kimenetek (2 db) max. 50 ma terhelhetõség F10 KÜLÖNLEGES SZENZOROK OMRON F10 Kép (minta) azonosító rendszer ipari felhasználásra Kamerával egybeépített megvilágítás Automata beállítási és programozási lehetõség Automata szinkronizáció Több hagyományos

Részletesebben

88-as sorozat - Többfunkciós dugaszolható időrelék 8 A

88-as sorozat - Többfunkciós dugaszolható időrelék 8 A 88- - Többfunkciós dugaszolható időrelék 8 88- Többfunkciós időrelék vagy aszimmetrikus uẗemadók homloklapra szereléshez illetve foglalatba dugaszolható kivitelben 88.02 88.12 Többfunkciós: 7 működési

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II. Elektromágneses kompatibilitás II. EMC érintkező védelem - az érintkezők nyitása és zárása során ún. átívelések jönnek létre - ezek csökkentik az érintkezők élettartamát - és nagyfrekvenciás EM sugárzások

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

SZEMÉLYI DOZIMETRIA EURÓPÁBAN

SZEMÉLYI DOZIMETRIA EURÓPÁBAN XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26 SZEMÉLYI DOZIMETRIA EURÓPÁBAN Osvay M. 1, Ranogajec-Komor M. 2 1 MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Budapest 2 Rudjer Boskovic

Részletesebben

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A -es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A - 5 mm széles, ultravékony relé - Érzékeny DC tekercs, 170 mw - Biztonsági elválasztás VDE 0160/EN 50178 szerint a tekercs és az érintkezõk között

Részletesebben

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához. A legjobb fűtés minden évszakban DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához 2010 Katalógus Teljes biztonság és maximális kényelem A GABARRÓN elektromos kazánokok

Részletesebben

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek Elektronika 2 7. Előadás Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - B. Carter, T.R. Brown: Handbook of Operational Amplifier Applications,

Részletesebben

kya higiénikus használatra szolgáló vezetőképesség-érzékelő

kya higiénikus használatra szolgáló vezetőképesség-érzékelő . ky higiénikus használatra szolgáló vezetőképesség-érzékelő lfa Laval Vezetőképesség jeladó lkalmazás z lfa Laval vezetőképesség-jeladót a higiénikus termelési alkalmazások igényeinek kielégítésére terveztük.

Részletesebben

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez?

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez? Műveleti erősítők Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez? Milyen kimenő jel jelenik meg a műveleti erősítő bemeneteire adott jel hatására? Nem invertáló bemenetre

Részletesebben

EGY DOBOZ BELSŐ HŐMÉRSÉKELTÉNEK BEÁLLÍTÁSA ÉS MEGARTÁSA

EGY DOBOZ BELSŐ HŐMÉRSÉKELTÉNEK BEÁLLÍTÁSA ÉS MEGARTÁSA EGY DOBOZ BELSŐ HŐMÉRSÉKELTÉNEK BEÁLLÍTÁSA ÉS MEGARTÁSA Az elektronikával foglalkozó emberek sokszor építenek házilag erősítőket, nagyrészt tranzisztorokból. Ehhez viszont célszerű egy olyan berendezést

Részletesebben

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele Áramköri elemek Az elektronikai áramkörök áramköri elemekből épülnek fel. Az áramköri elemeket két osztályba sorolhatjuk: aktív áramköri elemek: T passzív áramköri elemek: R, C, L Aktív áramköri elemek

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

TransEF tranziens földzárlatvédelmi funkció blokk leírása

TransEF tranziens földzárlatvédelmi funkció blokk leírása TransEF tranziens földzárlatvédelmi funkció blokk leírása Dokument ID: V1.1 verzió Budapest, 2015. május A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette 1.0 2014.01.07. First edition Petri

Részletesebben

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat 2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó

Részletesebben

5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA

5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA 5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA BMF-Kandó 2006 2 A mérést végezte: A mérés időpontja: A mérésvezető tanár tölti ki! Mérés vége:. Az oszcillátorok vizsgálatánál a megadott kapcsolások közül csak egyet

Részletesebben

AZ OSTEOPOROSIS VIZSGÁLAT SUGÁRTERHELÉSE. Készítette: Illés Zsuzsanna biológia környezettan tanári szak 2007.

AZ OSTEOPOROSIS VIZSGÁLAT SUGÁRTERHELÉSE. Készítette: Illés Zsuzsanna biológia környezettan tanári szak 2007. AZ OSTEOPOROSIS VIZSGÁLAT SUGÁRTERHELÉSE Készítette: Illés Zsuzsanna biológia környezettan tanári szak 2007. Motiváció, kitűzött célok a betegség főként nőket érint szakirodalomi adatok vajon nem becsülik

Részletesebben

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N E3X-DA-N Nagyteljesítményû digitális fotokapcsoló száloptikához n látható a pillanatnyi érzékelési állapot abszolút értékben, illetve százalékban Nagytávolságú,

Részletesebben

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft www.iasautomatika.hu

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft www.iasautomatika.hu Kaméleon K860 Univerzális Digitális Szabályozó A K860 szabályozók általános automatizálási feladatokra kifejlesztett digitális szabályozók. Épületgépészeti alkalmazásokra kiválóan alkalmasak, gazdaságos

Részletesebben

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése BRINKMAN HUNGARY KFT. Hódmezővásárhely 6800 Szántó K. J. u. 180. Tel.: (62) 533-260 Fax.: (62) 243-254 Intégro CLIA A klímavezérlő számítógép általános ismertetése Az Integro Clia növényházakban alkalmazható

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

DDC rendszerelemek, DIALOG-II család

DDC rendszerelemek, DIALOG-II család DDC rendszerelemek, DIALOG-II család KIVITEL ALKALMAZÁS BEKÖTÉS A SYS-100 L típusú készülék egyszerű légkezelő szabályzására kifejlesztet integráló szabályzó. Egy kalorifert tartalmazó légtechnikákhoz

Részletesebben

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA Jelgenerátorok osztályozása. Túlvezérelt erősítők. Feszültségkomparátorok. Visszacsatolt komparátorok. Multivibrátor. Pozitív visszacsatolás. Oszcillátorok. RC oszcillátorok.

Részletesebben

PERRY ELECTRIC. Heti digitális kapcsolóóra, automatikus téli-nyári átállással, 1 modul

PERRY ELECTRIC. Heti digitális kapcsolóóra, automatikus téli-nyári átállással, 1 modul Digitális kapcsolóórák Heti digitális kapcsolóóra, automatikus téli-nyári átállással, 1 modul 9 148 Ft Minimális kapcsolási időtartam 15perc; maximális kapcsolási szám: 672; IP40 védettség, tápfeszültség:

Részletesebben

RPS-1 ph/rx. Felhasználói leírás

RPS-1 ph/rx. Felhasználói leírás RPS-1 ph/rx Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

7213 8100 02/2012 EU EM10

7213 8100 02/2012 EU EM10 73 800 0/0 EU EM0 BE CZ DE ES FR GB HU IT PL PT SK TR RU UA EM0 modul Magyar Magyar Ez a készülék megfelel az Európai Irányelvek ide vonatkozó követelményeinek. A megfelelõsé igazolt. A megfelelõ dokumentációk

Részletesebben

1. A mérés tárgya: Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék D524. Műveleti erősítők alkalmazása

1. A mérés tárgya: Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék D524. Műveleti erősítők alkalmazása Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék M7 A mérés célja: A mérés során felhasznált eszközök: A mérés során elvégzendő feladatok: 1. A mérés tárgya: Műveleti erősítők alkalmazása D524 Analóg

Részletesebben

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus H8PS Digitális pozícionáló Kiváltja a mechanikus pozícionálókat Kompatibilis az abszolút kódadókkal Maximális fordulat: 1600 1/min Nagyméretû LCD-kijelzõ 8 / 16 / 32 db tranzisztoros kimenet 96 x 96 mm-es

Részletesebben

Fuji Digitális Panelmér. Univerzális FD5000 típus sorozat

Fuji Digitális Panelmér. Univerzális FD5000 típus sorozat Fuji Digitális Panelmér Univerzális FD5000 típus sorozat Univerzális digitális panelmér FD5000 sorozat Mszaki tulajdonságok * beépítés után beállítás nem szükséges * választható tápellátás (90-tl 264VAC,

Részletesebben

ZELIO TIME időrelék. Katalógus RE11, RE48

ZELIO TIME időrelék. Katalógus RE11, RE48 ZELIO IME időrelék Katalógus 2005 E11, E48 artalom Zelio ime idõrelék E 11 moduláris relék szilárdtest kimenettel eferenciaszámok, méretek, bekötési sémák...2. és 3. oldal Karakterisztikák...4. és 5. oldal

Részletesebben

feszültség konstans áram konstans

feszültség konstans áram konstans Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Űrtechnológia laboratórium Szabó József Egyszerű feszültség és áramszabályozó Űrtechnológia a gyakorlatban Budapest, 2014. április 10. Űrtetechnológia a gyakorlatban

Részletesebben

Helyszíni beállítások táblázata

Helyszíni beállítások táblázata /7 [6.8.] =... ID43/46 Alkalmazható beltéri egységek *GSQHS8AA9W ThermaliaC* Megjegyzések - 4P3938-D -. /7 Felhasználói beállítások Előre beállított értékek Szobahőmérséklet Kényelmi (fűtés) 7.4.. R/W

Részletesebben

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata. El. II. 4. mérés. 1. Áramgenerátorok bipoláris tranzisztorral A mérés célja: Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

Részletesebben

eco1 egymotoros vezérlés

eco1 egymotoros vezérlés ECO-1 Egymotoros vezerle s oldal: 1 osszes: 4 - MŰSZAKI UTMUTATO - 1. Felépítés eco1 egymotoros vezérlés 1: Tap csatlakozo 2: Villogo csatlakozo 3: Motor csatlakozo 4: Indito bemenetek csatlakozoi 5: Biztonsagi

Részletesebben

MPLC-06-MIO 1 analóg és 3 digitális bemeneti állapotot átjelző interfész. Műszaki leírás

MPLC-06-MIO 1 analóg és 3 digitális bemeneti állapotot átjelző interfész. Műszaki leírás MPLC-06-MIO analóg és digitális bemeneti állapotot átjelző interfész MultiCom Fejlesztő és Szolgáltató Kft. H -1033 Budapest, Szőlőkert u. 4. Tel.: 437-8120, 437-8121, Fax.: 437-8122, E-mail: multicomkft@multicomkft.hu,

Részletesebben

Telepítési útmutató. DEVIreg 316. Elektronikus termosztát. www.devi.com

Telepítési útmutató. DEVIreg 316. Elektronikus termosztát. www.devi.com Telepítési útmutató DEVIreg 316 Elektronikus termosztát www.devi.com The English language is used for the original instructions. Other languages are a translation of the original instructions. (Directive

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

Hőelem kalibrátor. Model AX-C830. Használati útmutató

Hőelem kalibrátor. Model AX-C830. Használati útmutató Hőelem kalibrátor Model AX-C830 Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Ahhoz, hogy elkerülje az áramütést vagy a személyi sérülést: - Soha ne kapcsoljon 30V-nál nagyobb feszültséget

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok

Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok Nagy Gábor Ovit ZRt. Központi Szakszolgálati Üzem Egerszalók, 2008. április 24. Hőmérsékletmérés, hőmérsékletmérő eszközök

Részletesebben

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő Mikrolépés lehetősége: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. A vezérlő egy motor meghajtására képes 0,5-4,5A között állítható motoráram Tápellátás: 12-45V közötti feszültséget igényel

Részletesebben

OP-300 MŰSZAKI ADATOK

OP-300 MŰSZAKI ADATOK OP-300 Félautomata, mikrokontrolleres vezérlésű, hálózati táplálású, asztali készülék fóliatasztatúrával 40 karakter, alfanumerikus LCD, háttérvilágítással i tartományok Felbontás ph 0,000... 14,000 ph

Részletesebben

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d ZR6MF052 W SCHRACK INFO 16 funkció 16 időzítési tartomány Külső potenciométer csatlakoztatási lehetőség Univerzális tápfeszültség 24-240 V AC/DC 2 váltóérintkező 22,5 mm széles Ipari tokozat W FUNKCIÓK

Részletesebben