Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják"

Átírás

1 Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják Az irodalom kezdetei Tartalomjegyzék Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják...1 Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...3 Történeti visszatekintés...3 Az Óbirodalom irodalma...4 Ptahhotep intelmei (I.sz melléklet.)...4 A paraszt panaszai (II.sz melléklet)...5 Életunt beszélgetése lelkével (III. sz. melléklet)...5 A Középbirodalom irodalma (III. sz. melléklet)...6 Szinuhe történetéből...6 A hajótörött története (IV. sz. melléklet)...6 Az Újbirodalom irodalma...7 Himnusz Aton Napisten tiszteletére (V. sz. melléklet)...7 A két testvér története (VI. sz. melléklet)...8 Összegzés...8 1

2 Irodalomjegyzék

3 Világos lesz a föld Ha kélsz a láthatáron Ki nappal Aton képében ragyogsz, Elűzöd a setétet, sugaraid ontod. A két Föld ünnepel, Felébrednek az emberek, lábra állnak, Te serkented fel őket. (Ehnaton fáraó: Naphimnusz) Bevezetés Egyiptom több ezer éves kultúráját csak azóta tudjuk a maga teljességében értékelni, mióta sajátos, olykor képekből álló jelírását, a hieroglifákat sikerült megfejteni (1822). Addig kizárólag a görög-római ókort tekintették az európai kultúra bölcsőjének. Pedig a fáraók uralma alatti Nílus-völgyi rabszolgatartó társadalom igen magas színvonalú kultúrával rendelkezett: öntözéses földművelést folytatott, 365 napra osztotta fel az évet, gazdasági és csillagászati számításaihoz fejlett matematikát dolgozott ki (10-es számrendszer), s a művészet csaknem minden ágában kimagasló alkotásokat hozott létre. A világ keletkezéséről a természet és a társadalom működéséről kialakult egyiptomi képzeteket többistenhit hatotta át. Maga a fáraó is az istenek közé tartozott, az ő túlvilági életével és a halotti kultusszal függött össze a művészet. A piramisok sokrétű szimbolikájának legjellemzőbb eleme a felemelkedés mozzanata: az apadó Ősvízből kiemelkedő szárazföld, az Őshegy jelképe; a Nap felemelkedése az égboltra, és főként az a hely, ahonnan a fáraó lelke felszállt az égbe. A piramisok és a hozzájuk kapcsolódó templomok halotti emlékhelyek voltak; a sírkamrák falát kőből faragott domborművek és festmények borították gyakran a napi életből vett jelenetekkel és munkaábrázolásokkal, hiszen az egyiptomiak hite szerint az élet nem szűnt meg a halál pillanatával. Festményekkel díszítették a múmiákat magukba záró fakoporsókat is éppúgy, mint a feljegyzésekre szolgáló papirusztekercseket. A síkban történő ábrázolás elve volt az ún. legnagyobb felületek törvénye, vagyis az alakoknál a szembe és az oldal- (tájaknál a felül-) nézetek váltogatása egy kompozíción belül. Az általában egy tömbből kifaragott szobroknál viszont a szigorúan szimmetrikus elölnézet uralkodott (frontális). Történeti visszatekintés A Nílus vidékén már i.e. a IV. évezredben kialakuló nagy öntözéses föld művelő civilizáció irodalmi emlékei a XIX. századig teljesen ismeretlenek voltak. Az ókori Egyiptom szellemi életéről, főleg mítoszairól legfeljebb az aránylag késői görög és Latin nyelvű források közvetítésével lehetett valamennyire képet alkotni mindaddig, amíg a XIX. sz. elején a tudomány, főleg a Francia Champollion érdeméből az egyiptomiak un. képírását, a hieroglifákat, majd az ebből alakult hieratikus és démotikus folyóírásokat megfejtve, a kőbevésett, feliratos emlékek és a nagyszámban felszínre került papirusz-leletek tanulmányozásához látott. Az első írásos emlékeket és az irodalmi alkotások megjelenítését Egyiptomban több száz év választotta el egymástól. Az állam kialakulása korából csak a gazdasági, kormányzati és történeti jellegű feljegyzések maradtak fenn. Az első író, akinek nevét ismerjük a III. dinasztia korában (i. e k.) élő Imhotep. Az irodalom fő feladata a régebbi időszakokban az uralkodó világnézet hirdetése és terjesztése volt. Története során szoros összefüggésben állt a vallással, s a költészet egyik fő témája az istenek dicsőségének magasztalása (himnuszok). Az elbeszélő irodalom és a szerelmi líra csak később jött létre. A próza és a költői művek határozott elkülönítése nehéz. Az egyiptomi írásrendszerek (hieroglif, hieratikus, démotikus) ugyanis nem jelölték a magánhangzókat, s így a metrika elemeinek felderítése szinte lehetetlen. Nem valószínű, hogy az időmértékes verselést alkalmazták volna, sokkal inkább a hangsúlyos, tagoló ritmust, melynek fontos alkotóeleme a cezúra. A vers felismerését segítik a stiláris jegyek: választékos szóhasználat, metaforák gyakori alkalmazása, refrén, gondolatritmus és néha a sorok fölé írt pontok. Az írót megbecsülték, ennek ellenére az irodalmi alkotások túlnyomó többsége névtelen. Az irodalmi emlékek legnagyobb részét papiruszok őrizték meg. Az irodalom fénykorában a legtöbb mű hieratikus írású, i. e. I. évezred közepe óta viszont a démotikus írást használták. Fennmaradtak azonban hieroglifírással kőbe vésett irodalmi művek is, egyesek pedig osztrakonokon (cserép- vagy kődarabokon) találhatók. A különböző korszakok egyes irodalmi alkotásait később is tisztelték, az írnokok gondos tanulmányozásuk révén sajátították el a klasszikus nyelvet és az elegáns irodalmi stílust. Az egyiptomi irodalom, hatást gyakorolt más népek kultúrájára is. 3

4 Az Óbirodalom irodalma Az egyiptomi irodalom legrégebbi alkotásai az Óbirodalom előkelőinek sírfeliratai. Ez időben az istenként tisztelt korlátlan hatalmú király mellett egy kisszámú kizsákmányoló osztály uralkodott a rabszolgasorban élő tömegek felett ezek az előkelő urak a fáraó nagyszabású sírépületei, a piramisok körül temetkeztek, így elképzelésük szerint megosztották vele a túlvilági életet, amelyet az uralkodó osztály kiváltságának tekintettek. Sírfelirataik a király szolgálatában szerzett érdemeikről számolnak be, részvételükről a nagyszabású rabszolgaszerző hadjáratokban, valamint az ország kormányzásáról és az előkelőek mindennapi életéről. A feliratok mellett a halott egykori életét, környezetét és hivatali ténykedését bemutató domborműveket is találtak; az ábrázolt rabszolgák szájában a feliratok helyenként dalokat is tartalmaznak. Az ilyen munkadalok az egyiptomi líra első megnyilvánulásai. Néhány tartósan élt tovább, még az Újbirodalom idején is, mint például a következő, amelyet akkor énekeltek, amikor az ökrökkel a gabonát tapostatták: Csépeljetek magatoknak, csépeljetek magatoknak, ökrök, csépeljetek magatoknak, a szalmát, hogy megegyétek, az árpát meg uratoknak, ne fáradjon el a szívetek Már az Óbirodalomban is megjelenik a bölcs mondásokat tartalmazó Intelem -Irodalom, amely arról tanúskodik, hogy az uralkodó osztálynak egyre inkább számolnia kellett az elnyomottak elégedetlenségével, fokozódó osztályöntudatával. Az V. VI. dinasztia idején bizonyos folklorisztikus érdeklődés is jelentkezett a nép élete, költészete. Ezt bizonyítják Ptahhotep intelmei, és az arisztokrata, a masztabák feliratai. Ezek ugyanis népdalokat örökítettek meg. Kheopsznak a legnagyobb piramis építtetőjének fia Dzsedefhor az első író, akinek művéből néhány töredék fennmaradt. Ptahhotep és Dzsedefhor azonos világnézetet vallottak. Ptahhotep alázatot hirdetett a feljebbvalók iránt, és az elődök útmutatásainak követését. Aki ezt nem teszi elveszett ember. A magas állások betöltői számára az emberség követelményét hirdeti. Ptahhotep intelmei (I.sz melléklet.) Az intelmek ránkmaradt formájukban már a Középbirodalom idején kerültek lejegyzésre, de a bennük ábrázolt társadalmi rend az Óbirodalom idejére utal: Ptahhotep i.e körül élt. E bölcs mondások legnagyobb része a hivatali érvényesülés útját, a társasági jómodor szabályait tanítja, az uralkodó osztály szellemében. De a tanítások között olyanokat is találunk, amelyek már az embereknek tudásuk, belső értékük szerint való megbecsülésére, származásuktól független értékelésére, szegény és gazdag ügyének igazságos intézésére intenek, s ezáltal egyrészt az uralkodó osztályon belüli egyenetlenségtől, másrészt az elnyomottak elégedetlenségének kirobbanásától akarják megóvni az egykorú társadalmat. Ptahhotep rangját jelezve kinyilatkoztatásképpen megszólítja urát, a fáraót, és az öregkor jellemzőit vázolja fel számára, anatómiailag meglepő pontossággal. A túlélés az utódban történik, akit a szolga nevel példabeszédekkel, elődök tanácsaival erős rátermett uralkodóvá. Majd megszólal egy mitikus személy is az isten: az utódnak példaképnek kell lenni, de csak a Nagyok gyermekei számára. Fontos, hogy senki sem született bölcsnek tehát tanulni és tapasztalni kell a bölcsességért. Az első intelem a leggyarlóbb emberi tulajdonság, a gőg és beképzeltség rossz hatásától óv. Ne bízd el magad, hisz mindent nem tudhatsz, és a tudatlan is láthat jól dolgokat. Ne ítélj első látásra. A példa amit szemléltetésképpen használ egy gyönyörű metaforikus ellentét: Elrejtettebb a szép beszéd a smaragdnál, ám megtalálható a szolgálólánynál a malomkő mellett. Fontosabb a szép művelt beszéd és a műveltség, bölcsesség a kincsnél, mert ez maga az egyik legnagyobb kincs. A hetedik rész az irigységtől és elégedetlenségtől véd. Fogadd el, amit feljebbvalódtól kapsz, és ne gondold, hogy még mást is adhatna, mert ez a Ka-nak (léleknek) nem használ, ne beszélj feleslegesen, csak arra válaszolj, amit kérdeznek. A nyolcadik szakasz az őszinteség és igazság fontosságára és a szavak elferdítésének veszélyére utal. Majd a következő jó tanács az előítéletek, elkerülését javasolja, hiszen feljebbvalód előélete veszélyes is lehet rád, mert az isten tette naggyá, és így az ő haragját is magadra vonhatod. Újra előkerül a gőg is, ami szintén rosszá teszi az embert. A tizenegyedik rész nagyon szépen írja le a már megszokott költői képekkel a kapzsiság és nagy vagyon veszélybe sodrását. A szív hasonlata már-már előbukkan mindenhol: vagyonná lesz szíved követése. Ne harácsolj többet, mint amire szükséged van. A későbbi korok népmeséiben is találkozhatunk ezekkel az elemekkel, ahol mindig a becsületes győz, és a kapzsi elnyeri méltó büntetését. A vezetőnek türelmesnek körültekintőnek és józanul gondolkodónak kell lennie. Ne szóljon bele alattvalója panaszába. Ezek az etikai szabályok manapság is megállják a helyüket. Add meg a kellő tiszteletet mindenkinek. A barátság csak akkor maradhat meg, ha ismerősöd házában óvakodsz az asszonyoktól, sőt az erre kijelölt helyektől is. Már ekkor tudták, hogy minden konfliktus okozója a nő. Azok a nők akik árulják magukat halált hoznak, és egy pillanatnyi öröm nem éri meg mindezt. Harag vagy halál! A barátság megszűnik. 4

5 A feleség tisztelete és szeretete nagyon pozitív, de jövedelmező üzlet ízét érezhetjük a szövegben. Valamit valamiért: halmozd el, etesd, ruházd, akkor dinasztiát tudsz alapítani és jó szolgálatodra lesz, hiszen hasznos urának. Ettől függetlenül megbecsülésre buzdítja férfitársait feleségeikkel szemben. Aki jobb körülmények közé került hírtelen, ne veszítse el önmagát, ne legyen keményszívű azokhoz, akikkel eddig azonos szinten élt. Ne fukarkodj, segíts társaidnak. Az utolsó intelem a feljebbvalók tiszteletét hangsúlyozza, mert csak akkor maradhat meg a pozíciód és helyzeted, ha jóban vagy a főnököddel. A XXI. század emberének is írhatta volna ezt a művet Ptahhotep, mert a teljes, sikeres és beteljesült élethez mindezt meg kell fogadnunk, és be kell tartanunk. Az intelmek olvasása során eszembe jutott a Tíz parancsolat néhány pontja és a Katolikus egyház valamint a biblia törvényei: - Ne paráználkodj! Felebarátod házastársát ne kívánd! Mások tulajdonát ne kívánd! Fő bűnök: irigység, Kevélység, Kapzsiság. Az Óbirodalom központi hatalmának összeomlása nem jelentette az elnyomott dolgozók felszabadulását, hanem a régi, központilag irányított kizsákmányolást a kerületi fejedelmek uralma és a kis zsarnokok szabadrablása váltotta fel. A paraszt panaszai már az újra megerősödő központi hatalmat propanálja, a helyi fejedelmektől, hatalmaskodó földesuraktól és tisztviselőktől sanyargatott tömegek között a rendek biztosító királyságot igyekszik népszerűsíteni. A paraszt panaszai (II.sz melléklet) Az átmeneti korszak végének anarchisztikus viszonyai közül kiemelkedő új központi hatalom előnyeiről igyekszik olvasóit meggyőzni a világirodalom legrégibb prózai elbeszélése. A paraszt terményeivel megrakott szamarát vásárra hajtja, de egy útfelügyelő tilosba csalja, majd elkobozza, és a tiltakozó parasztot elveri. A sértett a királyhoz megy panaszra, és olyan ékes szólóan követeli igazát, hogy a király nem csak, hogy megbünteti a hatalmaskodó tisztviselőt, hanem meg is jutalmazza a parasztot és bölcs szavait írásba, foglaltatja. A paraszt ékesszólása és ez az elbeszélés jelzi még mindig helytállóak, Ptahhotep intelmei, hiszen az ékesszólás fontosabb, mint a smaragd és nehezebben is található meg. Valóban ott van a szolgálólánynál-parasztnál, a malomkőmegrakott szekér mellett. Érdemes attól is tanulni, aki tudatlanabb nálunk. Az az uralkodó, aki mindezért jutalmat is ad magasra emelkedik alattvalói szemében. Éppen erre van szükség, mert a központi hatalom összeomlása rengeteg ember számára önkényeskedő többszörös kizsákmányolást hoz. A paraszt panaszai, mint már az előző műben is tapasztaltuk, költői képekben íródott. Rendkívül érdekes és elgondolkodtató hasonlatok, ellentétek és példázatok sorát olvashatjuk. Aki nem ismeri az ékesszólás művészetét nem valószínű, hogy teljesen megérti az anekdota lényegét. A panaszos alkalmazkodik urához, annak nyelvi eszközeihez, hogy elérje célját. Életunt beszélgetése lelkével (III. sz. melléklet) Az Óbirodalom bukása és a Középbirodalom megalakulása közé eső átmeneti kor (i. e ) reménytelen közhangulatának jellegzetes terméke. Az embertársaiban csalódott, az élet értelmét tagadó öngyilkosságra akarja rávenni saját lelkét, ám a lélek az élet folytatása mellett foglal állást. Végül az életunt diadalmaskodik, lelke követi az öngyilkosságba. Az átmeneti korszakok nem nyújtanak az embereknek erős kapaszkodót, csak reménytelen kilátástalan jövőt. Ezt érzékelhetjük a műben miként hasonlatok, és metaforák kavalkádja szinesíti képzeletünket. Sok jó és kellemes dologhoz hasonlítja a halált, ami végül megédesedik, és vonzóvá válik számára. Szinte érezhetjük a lélek és tudat harcát. A sok hasonlat után egy végső meggyőző érv következik, ami győzedelmeskedik az élet felett. Olyan előttem ma a halál, mintha vágyik újra látni házát az ember, ki fogságban töltött el sok-sok évet. A lélek végre megszabadul a test fogságából, ahol sok-sok évet töltött. Útja során eljut a Holtak Birodalmába, Osiris trónusa mellett szolgálhat, és végre boldog lehet. 5

6 Az első Átmeneti Kor és a Középbirodalom az elbeszélő szépirodalom születésének kora a Hajótörött történetében és a Szinuhe történetében viszont már döntő a cselekmény. Az új műfaj Egyiptomban a sírok életrajzaiból fejlődött ki a kisebb-nagyobb töredékek azt bizonyítják, hogy az elbeszélések gyorsan népszerűvé lettek az országban. A Középbirodalom irodalma (III. sz. melléklet) A Középbirodalom idején (i. e ) prózai novellák keletkeztek. Továbbfejlődött az intelem-irodalom, amelyben fokozott mértékben jut kifejezésre az embertársak hibái kötelességek hangsúlyozása, még a király felé is: az Óbirodalom összeomlásának tanulságai bizonyos óvatosságra intették a hatalom birtokosait. Kialakul a király kegyétől független túlvilági igazságszolgáltatás elképzelése. Ez természetesen nem annyira az erkölcsi gondolkodás fejlődésének következménye, mint inkább annak, hogy az uralkodó osztály az elnyomott tömegek elégedetlenségét akarja leszerelni s ezért reményeiket a túlvilág felé, irányította. Ennek érdekében a papság misztérium-játékok formájában is terjesztette a Szét által megölt s halála után a túlvilágon igazságot osztó Ozirisz isten felesége, Ízisz, s fiuk, a hosszas küzdelmek után apja örökébe visszahelyezett Hórusz mítoszait. Szinuhe történetéből A Középbirodalom novella irodalmának legkiemelkedőbb alkotása. Egy egyiptomi katonatiszt véletlenül súlyos államtitokról értesül, megijed, és Szíriába szökik, a Beduinok között tekintélyt és vagyont szerez, majd megöregedve ráeszmél magányosságára az idegenek között, elfogja a honvágy, kieszközli a fáraónál az engedélyt a hazatérésre, és odahaza a királyi udvarban hal meg. A mű első része egykor és ma ellentétek sorozata, amik a múltat állítják szembe a jelennel a vágyakozás szálaival átszőve. A főhős a szülőföldjén nem volt gazdag csak boldog ember, de otthon biztonságban érezte magát. Idegen földön úrként élt, mégsem érezte magát jól. Az istenekhez könyörög segítségér, hogy az udvar újra fogadja be. Haza szeretete az Ország Nagy betűvel való írásával is megnyilvánul. Ebben a műben is megjelennek Phtahotep intelmei, de nem közlésképpen, hanem példaszerűen könyörög az istenekhez sorsa jobbrafordulásáért. Szép példázata ez az alattvalói hűségnek és a hazaszeretetnek. Ekkor már a papok által kialakított többistenhit uralkodik, és ők segítenek a nyugodt halál megadásában. Ez az első honvágyat megszólaltató irodalmi alkotás. Ennek a kornak igen nagy szüksége volt az ilyen hazafias eszmék hirdetésére, hogy a központi hatalom újra megerősödhessen. A hajótörött története (IV. sz. melléklet) A Középbirodalom novellairodalmának másik kiemelkedő alkotása. A történetek egy öreg hajós mondja el azért, hogy megvigasztalja vele egy célját nem ért tengeri expedíció vezetőjét. A hajós egyszer a Vörös-tengeren járt szerencsétlenül csodálatos bőségű szigetre vetődött, amelynek ura, egy jóságos kígyó megvigasztalta, és megjósolta szerencsés hazatérését. A novella a világirodalom számos hajóstörténetének legkorábbi őse. Az elkeseredés és önbizalomvesztés még mindig érezhető. A fiatalokat buzdítani, vigasztalni kell, hogy kiléphessenek értékvesztett hangulatukból. Evvel próbálkozik egy veterán hajós is aki elmeséli szerencsés kimenetelű balesetét. Miután a tengeri viharban csak ő maradt egyedül életben, és valami csoda folytán egy lakatlan szigetre került, ahol először csak a szíve volt a társa. A szív a hite a társa az értékvesztettségben és magányban mellette volt. Ha jó ügyért dobog a szív és bízol a jobb jövőben, akkor nem fog csalódás érni. Nagyon fontos, hogy: Cselekedj szíved szerint!. Mindnyájan tudjuk, hogy a történet nem tartalmaz igazságot, de mégis jólesik hallgatni, megerősít, és arra buzdít, hogy higgy az álmaidban, légy optimista és nem szabad rögtön mindentől kétségbe esni és lemondani a fényesebb jövőről. Feloldja a szorongásokat, bár a herceg sem hiszi el minden sorát. A beszélő kígyó segít. Éhséget csillapít és kincseket ad. Nem véletlenül történnek a dolgok. Minden isten akaratától függ, mégis megjövendöli, hogy négy hónap múlva újra hazatérhet a hajótörött. Megígéri neki, hogy szülővárosában fog meghalni, ami szintén nagyon lényeges motívum ebben a korban. A hazaszeretet, hovatartozás és nemzeti identitás megerősítését szolgálja e pár sor. A kígyó elmeséli életét családjának elvesztését. Megtudhatjuk, hogy a legfontosabb dolog a család a szeretet a megbecsülés és összetartás. Aki szűkebb környezetével jóba van, az megerősödik és biztonságban él népe között. Ha erős vagy és szíved szilárd megfogod ölelni gyermekeidet csókolod feleségedet, meglátod házadat, Szebb ez mindennél! Ha végig tudod járni az utat nem hagy el az erőd és akaratod, akkor eléred célodat. A herceg végighallgatta a történetet és kis gondolkodás után így válaszolt: Vajjon adnak-e vizet a madárnak lemészároltatása reggelének hajnalán?. 6

7 A madár azonosítható az emberi lélekkel, ami szárnyal, álmodozik, tervez, és mielőtt meghal biztatják-e? A lelki táplálék használ-e az elkeseredés a vég ellen? Diplomatikus választ kap: Készen van, kezdetétől a végéig, ahogy találtatott az írásban, élet, boldogság, egészség neki!. A válasz nem vigasztaló, de talán az előző rész meggyőzte kétségbeesett emberünket. Párhuzamot vonhatunk az Óbirodalom bukása után keletkezett Életunt, beszélget lelkével c. művel, ami szintén egy kétségbeesett ember gondolatait írja le, de neki, nincs aki tanácsot, adna bátorítaná, biztatná életének kilátástalan pillanatában. A magyarázat az is lehet, hogy az értékvesztés általánosabb, míg a hajótörött történetében már szilárdult a hatalom és megszülettek azok a társadalmat központilag befolyásoló írások, amik megváltoztatják a nép szemléletét, és sötétté vált kilátástalan világnézetét színesítik. A Középbirodalom társadalmi ellentéteit nem sikerült feloldani, a dolgozók felkelése és a hixoszok betörése vetett véget a kilátástalan helyzetnek. Az Újbirodalom irodalma A hixoszok kiűzése után megszilárduló Újbirodalom (i.e ) a Földközi-tenger vidékének vezető hatalma lett. A zsákmányoló-rabszolgaszerző háborúk és a világkereskedelem mérhetetlen gazdagságot hozott. Különösen a papság gazdagodott, s a tébai Ámon isten papsága az erősen centralizált, bürokratikus állam fejének, a fáraónak, valósággal versenytársává vált. Ezért, meg azért is, hogy sokféle népre kiterjedő birodalmát az egységes vallással is megerősítse, i. e körül IV. Amenhotep király eltörölte a sokistenhitet, különösen Ámon tiszteletét üldözte, és bevezette a monotheizmust, Átont a Napkorongot nyilvánítva egyetlen istennek. Himnusz Aton Napisten tiszteletére (V. sz. melléklet) Az a monoteisztikus jellegű Nap-vallás, amelyet hirdetett, bizonyos mértékig felvilágosodott természet-filozófia jellegével bírt. Magát Áton, a Napkorong prófétájának jelentette ki, s ezért nevét is Echn-atonra változtatta. Nap-himnuszában Átont, mint az egész világ teremtőjét és származásra való tekintet nélkül minden ember jótevő urát ünnepelte. A mű megszólítással, tegező bensőséges hangulattal indul, ami pontosan meghatározza számunkra az istenség létét és elhelyezkedését. A dicséretek mellett magasztaló himnikus sorokkal is találkozhatunk. A magas szintű tudás is tükröződik az első szakaszban, mind csillagászati, mind földrajzi téren. A második versszak ellentéttel indul, ami a megszólított nagyságát fokozza. Ott van mindenhol, bár őt senki sem látja. Megjelenik a Kelet-Nyugat ellentéte is mely a halál, és élet állapotával van párhuzamban. Az éjszaka és a sötétség veszélyei is növelik az újonnan bevezetett isten hatalmát és erősítik befolyását. Ha nincs fény, amit ő ad, akkor meghalnak az emberek, hiszen a költő szerint az alvás megegyezik a halál állapotával, és az élők sorába akkor térhetnek vissza, ha istenük újra a horizont fölé emelkedik és ő is felkel. Ő kelti fel az embert, és a természetet is. Már ekkor tudták, hogy fény és meleg nélkül nem nőnek a növények, kipusztulnak az állatok, és végső esetben meghalnak az emberek is. Megszemélyesítések és hasonlatok segítségével életre kel számunkra a megfestett kép-és gondolatsor. Az ötödik szakasz, burkoltan, de mégis egyértelműen írja le a fogantatást és a magzat fejlődését, az élet legfontosabb dolgait, amit szintén az ég ura gondoz, irányít és teremt meg. Hatalma oly nagy, hogy kedvére alkotta változatossá és titokzatossá a Földet és élőlényeit. Az életükkel is ő rendelkezik, ami meg van írva az bekövetkezik. Nemcsak az egyiptomiak ura, másoké is, de mégis előnyöket élveznek vele szemben, mert ők áldoznak neki. A mű vége felé minden istenük kedvére és tiszteletére nő, virágzik árad és dolgozik. A világegyetem és az alvilág is az ő teremtménye. Mindig láthatjuk a szemünkkel, érezhetjük a jelenlétét, de a szívünkben él. Már ekkor használták a képes helyhatározót, ami azonosítja a költőt a himnusz és a Napisten megalkotóját az imádott lénnyel. Érdekes módon megjelent a teremtő földi helytartója is, aki másodsorban még a fia is volt. Ez a személy nem is lehetett más, mint maga a fáraó és leszármazottjai. Nem csoda, hogy ezek után még két főt magasztal és éltet, aki természetesen a felesége és saját maga. A vers végéig nem mondja ki a misztikus lény nevét csak utalásokat, tesz rá és ettől is, fokozódik bennünk a katarzis érzése. Negyedik Amenhotep reformja rövid életű volt, a halála után bekövetkező reakció még jobban megerősítette a papság hatalmát, s a régi vallás felújításának keretében a különböző mágikus cselekmények, a varázslás hitelét is megnövelte. Ebben az időben a novella-irodalom is, amely az Újbirodalom felemelkedése idején a hixoszok ellen folytatott küzdelmekből merítette tárgyát, elfordult a valóságtól, a mesék csodálatos világa felé. Ennek legjellemzőbb példája a Két testvér története. 7

8 A két testvér története (VI. sz. melléklet) Meseszerű mágikus szemlélete nem a vallási miszticizmust hatalma megerősítése érdekében terjesztő papság törekvéseit tükrözi, hanem a népmese világát. A történet egyszerű báján a népmesékre emlékeztető szerkezetén és nyelvén túl azért is érdekes számunkra, mert számos olyan motívumokat tartalmaz, amely más irodalmi alkotásokból s főleg a népmesékből, a magyar népköltészetből is (a jávorfácska vagy a gonosz mostoha meséje) ismeretes. Meglepő volt számomra az a hasonlóság, amit az általam ismert népmesék és az ókor első ismert népköltészeti alkotása között találtam. A testvéri gondoskodás, szeretet, majd a gonosz feleségek hazugsága és megbűnhődése a mai napig jellemzi ezt a műfajt. Úgy érzem közelebb áll a népballada világához, bár csodás mesébe illő elemek és átalakulások is fokozzák a katartikus élményt. Végül többszörös megpróbáltatások után a jó elnyerte jutalmát és a gonosz megbűnhődött tetteiért. Ez a műfaj elengedhetetlenül fontos minden kor számára, hiszen ebben tud a hallgató, olvasó pszichikailag is feloldódni, kapaszkodni, reménykedni a jóra forduló világban. Igaz, hogy ebben a mesében nem élőként fordul jóra Bata sorsa, hanem az utódja fogja learatni annak gyümölcsét, amiért ő megszenvedett életében és halála után. Természetesen segítője is volt ebben a munkában, mégpedig Ré-Harachti a még vallásukban jelenlévő Nap-isten. Összegzés A Kairói Múzeum legtöbb látogatójának szembe tűnik az óbirodalmi részlegben egy érdekes szoborcsoport, mely egy több mint nényezer éve élt családot mutat be a mai kor emberének. A kőpadon törökülésben elhelyezkedő férjet gyengéden karolja mellette ülő szelíd mosolyú felesége s előttük állnak kis kövér, testtel ábrázolt gyermekeik, egy fiú és egy kislány, akik az egyiptomiak által annyira kedvelt és oly sokszor megjelenített mozdulattal emelik szájukhoz mutatóujjukat. A darab művészi értéke még világosabbá válik, ha észrevesszük a művész által tapintatosan leplezett tényt, hogy a férj törpe. A szobor szemléletesen mutatja, milyen nagyra értékelik az V. és VI. dinasztia fordulóján (i. e körül) élő egyiptomiak a harmonikus családi életet, ahol a hitves nem kisemmizett rabszolga vagy a külvilágtól elzárt fogoly, hanem megbecsült egyenrangú élettársa a házban férjének. Egyébként akármelyik korszakát nézzük is a háromezer évet felölelő óegyiptomi történelemnek, mindig nagyjából hasonló kép tárul elénk. Egymás mellett mutatják be a házastársakat a sírok domborművei, festményei is: ahogyan közösen élvezték a földi javakat életükben, úgy maradnak az egyiptomiak hite szerint együtt az örök életben is, s fogadják a szerető gyermekeik és a halotti papok által részükre juttatott áldozatokat. Az ekkori képzőművészet természetesen idealizál, a családi élet sötét oldalait, válságos pillanatait nem örökíti meg. Az irodalom sokkal nagyobb mértékben nyújtja az élet teljességét, bepillantást enged olyan részletekbe, melyeket a művész vésője nem faraghat kőbe. Az egyiptomi papiruszokon ránk maradt irodalmi művekből vegyesebb kép tárul elénk, mint a múzeumok üvegtárlóiból. A Westcar papirusz (i. e. XVII. Század) egyik tragikomikus meséje szerint egy főpap úgy végzett felesége csábítójával, hogy egy viaszkrokodilust dobatott abba a tóba melyben a csábító fürdött s a megelevenedett krokodilus a tóban, tartotta fogva áldozatát, majd miután a király megengedte, ismeretlen mélységbe hurcolta; sokkal több szenvedésen kellett átmennie a Két fivér történet hősének, Batának. Első szerencsétlensége nem szorul részletezésre. Bátyjának felesége el akarja csábítani, majd miután nem áll kötélnek, őt vádolja erőszakkal. A helyzet József és Putifárné történetéből, Bellerophón mítoszából Euripidész Hippolütoszából egyaránt jól ismerjük. A bűnös asszonyt később megölik ugyan, de a boldogtalan Bata megpróbáltatásai nem érnek véget. Az istenek feleséget teremtenek részére, ez azonban a fáraók kincseinek kedvéért elárulja, sőt meg is gyilkoltatja. A mese végül is igazságot szolgáltat a hősnek új életre kelti, és a hűtlen nő elnyeri megérdemelt sorsát. A késői egyiptomi irodalom lélektani remekművének, a Szenta-regénynek egyik legemberibb szereplője nőalak: Ahure, a természetfeletti hatalmat adó varázskönyv megszerzéséért küzdő hősnek, Nanoferkaptahnak felesége. Tisztán látja, hogy férje végzetét nem lehet elhárítani, pusztulása elkerülhetetlen, mégis vele tart a végzetes úton, és gyermekükkel együtt követi a halálba. (Ugyanennek a papirusznak van nem éppen rokonszenves női szereplője is a kurtizán Tabubu, aki szerelmesét még gyermekeinek meggyilkolására is rá tudja beszélni.) Az egyiptomi kultúrában a babonákba vetett hitnek igen nagy szerepe volt, így például egy ránk maradt levélben a férj, akinek, úgy látszik, a lelkiismerete nem volt teljesen rendben, azt bizonyítja halott feleségének, hogy milyen jól bánt vele. Így akar megszabadulni a rontástól, amit az ő szelleme befolyásának tulajdonított. Az egyiptomiak többsége egynejűségben élt, a feleség a ház úrnője címet viselte. A törvényes feleség mellett a királynak és az előkelőknek háremük is volt melyben néha több száz nő is élt. III. Amenhotem fáraó Mitanni állam királyától a királylánnyal együtt 317 háremhölgyet is kapott. Az egyiptomiak családi élete nagyvonalakban feltárul előttünk a különböző szövegekből, sőt nemcsak a tisztes vagy boldogtalan házaspárok viszonyába, hanem az ősi korszak fiataljainak boldogságába vagy könnyes szerelmi epekedésébe is bepillanthatunk. Az Újbirodalom lírai emlékei Kis pecsétgyűrűje csillan az ujján Kis pecsétgyűrűje csillan az úján, 8

9 Lotuszvirága leng a kezében. Megcsókolom őt mindenki előtt, Ország-világ had tudja szerelmem. Bizony ő az, aki elorozta szívem, Ki ha rámpillant, nyugalom száll reám. Az i. e és 1100 közötti időkből származnak az egyiptomi irodalomnak azok a sajátos alkotásai melyeket szerelmi költeményeknek, nevez az egyiptológia. Lejegyzésükre a mindennapi életben alkalmazott hieratikus írást használták. Mai olvasó számára inkább a sajátos szóhasználat a szöveget tagoló pontozás a címek, az érdekes költői képek a belső gondolatritmus, a hangulati elemek, helyenként fellelhető alliterációk különböztetik meg őket a prózai irodalmi művektől. Nagyrészük papiruszokon néhány pedig kő-és cserépdarabokon (osztrakon) maradt fenn. Egyrészük csonka eleje vagy vége hiányzik, vannak azonban teljes terjedelmükben olvasható darabok is. Míg az ókori Egyiptomból származó egyéb irodalmi művek első pillanatra idegenszerűen hatnak, gyakran teljes kommentárokat igényelnek, addig ezek a költemények a szerelem örökké változatlan érzelmi hangulatával azonnal megragadják az olvasót. Nyelvük egyszerű közvetlen, kerülik az egyiptomi költészet más területeire annyira jellemző barokkos pompát, a mitológiai elemek széles körű alkalmazását. Hangvételük változatos a viszonzott szerelem boldog ujjongásától, a várakozás sejtelmes édes-keserű izgalmain át a megcsalt kedves bánatáig terjed a skálájuk. A költemények hangulatukban, szóképeikben közel állnak az ókori héber irodalom egyik gyöngyszemének az Énekek Énekéhez. Salamon és Sulamit szerelme is hasonlóan idillikus természeti környezetben játszódik. Természetesen a nagy időbeli távolság miatt nem gondolhatunk közvetlen genetikai kapcsolatra, csupán arról van szó, hogy az ókori kelet különböző területein hosszú ideig ragaszkodott az irodalom a megszokott kifejezési formákhoz. Nem véletlenül beszélünk ezekkel a költeményekkel kapcsolatban hangsúlyozottan irodalomról. Az olvasónak első benyomása talán az, hogy a szerelmi versek a népköltészet alkotásai, a figyelmesebb vizsgálat azonban e feltevés ellen szól. Az egyiptomi népi verselés néhány alkotását ismerjük a sírok falképeiről, szókincsükben, felépítésükben művészi színvonalukban, kifejezési formáikban semmi hasonlóságot sem mutatnak a szerelmi költészettel. Végső soron nyilván a nép ajkán megszülető alkotásokból merített az egyiptomi szerelmi líra is, akárcsak az Énekek Éneke, mindkettőn látszik azonban a tudatos költői átdolgozás. Az egyiptomi fiú és leány fivérnek és nővérnek szólítják egymást. Ezt könnyű lenne félre érteni, hiszen tudjuk, hogy az ókori Egyiptomban, bizonyos korszakokban nem volt ismeretlen és megvetendő dolog a testvérházasság. A Ptolemaioszok királyi családjában például rendszeres gyakorlat volt, hogy az uralkodó a nővérét vette feleségül nyilván elsősorban azért, hogy a királyi vért tisztán tartsák. E megszólítás itt egyszerűen annyit jelent, mint kedvesem, szerelmem. Az egyiptomi irodalmi és történelmi szövegeket a kényesnek tekintett témáknál bizonyos tartózkodás jelzi, kerülik a valóság nyers, szókimondó bemutatását, inkább az általánosságok, célzások talaján maradnak. A görög-római hasonló tárgyú művektől eltérően azonban az egyiptomi szerelmi verselés legfeljebb érzéki de sohasem pornográf. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az egyiptomi költők versében a testi vonatkozásokat eltitkoló lelki szerelmet énekelték meg. Nem találkozunk tragikus, nagy konfliktusokkal sem. A költő mindig szelíd iróniával beszél a szerelemről, még akkor is, mikor az elhagyott kedves búsulásáról szól, érezteti, hogy minden jóra fordulhat. A testi valósághoz nem kapcsolódó rajongás mely hiányzik az egyiptomi szerelmi költészetben, Ehnaton fáraó nagy naphimnuszában található meg, amelyben feleségét is megemlíti. A spirituális imádat a napnak szolt, Feleségéhez, Nofretetéhez, Egyiptom egyik legismertebb szépasszonyához szeretetteljes, bensőséges érzelem fűzte. A Tell el Amarnában talált domborművek a hagyományos ábrázolásoktól teljesen eltérő módon mutatják be a királyi családot. Az uralkodó itt nem a földi élettől távol álló megközelíthetetlen istenként jelenik meg, mint az egyéb korszakokban, hanem alattvalóihoz hasonlóan jóságos családapaként, felesége társaságában, gyermekeit dédelgetve. A családi együttes felett ott tündököl korong alakjában Aton napisten, és sugárkezeivel az élet jelét nyújtja feléjük. Élete vége felé azonban Ehnaton szakított feleségével, s egyre inkább csak a napimádat töltötte be szívét. A testileg-lelkileg beteg, de nagy költői tehetséggel rendelkező fáraó valóságos szerelmet érzett a nap iránt, mely Egyiptomban, teljes pompájában mutatja meg szépségét. Egyiptom az emberiség egyik bölcsője. Az ókori Egyiptom kulturális hatása máig is vitathatatlan. Ma az arab világ oszlopos része, az iszlám az államvallás, hivatalos nyelve az arab. Az igen erős szaporodás óriási nyomást jelent a gazdaságra. A termő területek kiterjesztését még az asszuáni gát felépítése sem oldotta meg. Az idegenforgalomból az ókori Egyiptom emlékeinek népszerűségéből profitál a legtöbbet az ország. 9

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el.

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Nílus áradásának szakaszai Áradás Sarjadás Forróság Egyiptom 1. Nílus Mezopotámia 2.

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz India Indus Gangesz Kína Sárga-folyó Kék-folyó Palesztina Jordán Fönícia Orontész Perzsia

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Bahá í imák gyerekeknek

Bahá í imák gyerekeknek Bahá í imák gyerekeknek Magyarországi Bahá í Közösség Országos Szellemi Tanácsa, Budapest, 2013 ISBN 978-963-87806-5-2 Nyomdai ügyintézés: Mesterprint Nyomda Kft. Áldott az a pont, az a ház, az a hely,

Részletesebben

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben.

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy visszautasíthatatlan ajánlat A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy függönyökkel árnyékolt, tágas szobában járunk. A képen

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Kölcsey Ferenc költői világa

Kölcsey Ferenc költői világa Kölcsey Ferenc költői világa Javasolt feldolgozási idő: 60 perc 1. feladat Tájékozódj Kölcsey Ferenc életútjáról! Majd oldd meg a következő feladatokat! Kulturális enciklopédia Kölcsey Ferenc Wikipédia

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek az Egyiptom című fejezethez

Kiegészítő ismeretek az Egyiptom című fejezethez Kiegészítő ismeretek az Egyiptom című fejezethez Egyiptom egy hatalmas oázis, mely kb. 2000 km hosszan terül el a Nílus két partján. Egyiptom térképe Maguk az egyiptomiak Kemetnek, azaz fekete földnek

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Te vagy fontos! 4. összejövetel

Te vagy fontos! 4. összejövetel Te vagy fontos! 4. összejövetel 35 Előkészítés Készíts elő egy körbe annyi széket, ahányan vagytok. Ha van olyan, akit ma nagyon vártatok, és nem jött, készíts neki is egy széket. A kör közepére helyezd

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

A nagy dilemmák Ford Pinto (rosszat/rosszul) Drágám, baj van a géppel - írta Mateo (rosszat/jól) Az öreg belefirkált (jót/rosszul)

A nagy dilemmák Ford Pinto (rosszat/rosszul) Drágám, baj van a géppel - írta Mateo (rosszat/jól) Az öreg belefirkált (jót/rosszul) A nagy dilemmák Ford Pinto (rosszat/rosszul) Drágám, baj van a géppel - írta Mateo (rosszat/jól) Az öreg belefirkált (jót/rosszul) ne kapkodjuk el a választ!!! Hogy hozzánk csábítsuk az önéhez hasonló

Részletesebben

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS Az oktatás nem egy tartály megtöltése, hanem a tűz meggyújtása. -William Butler Yeats- TANÁRI KOMPETENCIÁK Tanárnak lenni nem csupán hivatás - elhivatottság. társadalmi

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben