Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják"

Átírás

1 Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják Az irodalom kezdetei Tartalomjegyzék Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják...1 Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...3 Történeti visszatekintés...3 Az Óbirodalom irodalma...4 Ptahhotep intelmei (I.sz melléklet.)...4 A paraszt panaszai (II.sz melléklet)...5 Életunt beszélgetése lelkével (III. sz. melléklet)...5 A Középbirodalom irodalma (III. sz. melléklet)...6 Szinuhe történetéből...6 A hajótörött története (IV. sz. melléklet)...6 Az Újbirodalom irodalma...7 Himnusz Aton Napisten tiszteletére (V. sz. melléklet)...7 A két testvér története (VI. sz. melléklet)...8 Összegzés...8 1

2 Irodalomjegyzék

3 Világos lesz a föld Ha kélsz a láthatáron Ki nappal Aton képében ragyogsz, Elűzöd a setétet, sugaraid ontod. A két Föld ünnepel, Felébrednek az emberek, lábra állnak, Te serkented fel őket. (Ehnaton fáraó: Naphimnusz) Bevezetés Egyiptom több ezer éves kultúráját csak azóta tudjuk a maga teljességében értékelni, mióta sajátos, olykor képekből álló jelírását, a hieroglifákat sikerült megfejteni (1822). Addig kizárólag a görög-római ókort tekintették az európai kultúra bölcsőjének. Pedig a fáraók uralma alatti Nílus-völgyi rabszolgatartó társadalom igen magas színvonalú kultúrával rendelkezett: öntözéses földművelést folytatott, 365 napra osztotta fel az évet, gazdasági és csillagászati számításaihoz fejlett matematikát dolgozott ki (10-es számrendszer), s a művészet csaknem minden ágában kimagasló alkotásokat hozott létre. A világ keletkezéséről a természet és a társadalom működéséről kialakult egyiptomi képzeteket többistenhit hatotta át. Maga a fáraó is az istenek közé tartozott, az ő túlvilági életével és a halotti kultusszal függött össze a művészet. A piramisok sokrétű szimbolikájának legjellemzőbb eleme a felemelkedés mozzanata: az apadó Ősvízből kiemelkedő szárazföld, az Őshegy jelképe; a Nap felemelkedése az égboltra, és főként az a hely, ahonnan a fáraó lelke felszállt az égbe. A piramisok és a hozzájuk kapcsolódó templomok halotti emlékhelyek voltak; a sírkamrák falát kőből faragott domborművek és festmények borították gyakran a napi életből vett jelenetekkel és munkaábrázolásokkal, hiszen az egyiptomiak hite szerint az élet nem szűnt meg a halál pillanatával. Festményekkel díszítették a múmiákat magukba záró fakoporsókat is éppúgy, mint a feljegyzésekre szolgáló papirusztekercseket. A síkban történő ábrázolás elve volt az ún. legnagyobb felületek törvénye, vagyis az alakoknál a szembe és az oldal- (tájaknál a felül-) nézetek váltogatása egy kompozíción belül. Az általában egy tömbből kifaragott szobroknál viszont a szigorúan szimmetrikus elölnézet uralkodott (frontális). Történeti visszatekintés A Nílus vidékén már i.e. a IV. évezredben kialakuló nagy öntözéses föld művelő civilizáció irodalmi emlékei a XIX. századig teljesen ismeretlenek voltak. Az ókori Egyiptom szellemi életéről, főleg mítoszairól legfeljebb az aránylag késői görög és Latin nyelvű források közvetítésével lehetett valamennyire képet alkotni mindaddig, amíg a XIX. sz. elején a tudomány, főleg a Francia Champollion érdeméből az egyiptomiak un. képírását, a hieroglifákat, majd az ebből alakult hieratikus és démotikus folyóírásokat megfejtve, a kőbevésett, feliratos emlékek és a nagyszámban felszínre került papirusz-leletek tanulmányozásához látott. Az első írásos emlékeket és az irodalmi alkotások megjelenítését Egyiptomban több száz év választotta el egymástól. Az állam kialakulása korából csak a gazdasági, kormányzati és történeti jellegű feljegyzések maradtak fenn. Az első író, akinek nevét ismerjük a III. dinasztia korában (i. e k.) élő Imhotep. Az irodalom fő feladata a régebbi időszakokban az uralkodó világnézet hirdetése és terjesztése volt. Története során szoros összefüggésben állt a vallással, s a költészet egyik fő témája az istenek dicsőségének magasztalása (himnuszok). Az elbeszélő irodalom és a szerelmi líra csak később jött létre. A próza és a költői művek határozott elkülönítése nehéz. Az egyiptomi írásrendszerek (hieroglif, hieratikus, démotikus) ugyanis nem jelölték a magánhangzókat, s így a metrika elemeinek felderítése szinte lehetetlen. Nem valószínű, hogy az időmértékes verselést alkalmazták volna, sokkal inkább a hangsúlyos, tagoló ritmust, melynek fontos alkotóeleme a cezúra. A vers felismerését segítik a stiláris jegyek: választékos szóhasználat, metaforák gyakori alkalmazása, refrén, gondolatritmus és néha a sorok fölé írt pontok. Az írót megbecsülték, ennek ellenére az irodalmi alkotások túlnyomó többsége névtelen. Az irodalmi emlékek legnagyobb részét papiruszok őrizték meg. Az irodalom fénykorában a legtöbb mű hieratikus írású, i. e. I. évezred közepe óta viszont a démotikus írást használták. Fennmaradtak azonban hieroglifírással kőbe vésett irodalmi művek is, egyesek pedig osztrakonokon (cserép- vagy kődarabokon) találhatók. A különböző korszakok egyes irodalmi alkotásait később is tisztelték, az írnokok gondos tanulmányozásuk révén sajátították el a klasszikus nyelvet és az elegáns irodalmi stílust. Az egyiptomi irodalom, hatást gyakorolt más népek kultúrájára is. 3

4 Az Óbirodalom irodalma Az egyiptomi irodalom legrégebbi alkotásai az Óbirodalom előkelőinek sírfeliratai. Ez időben az istenként tisztelt korlátlan hatalmú király mellett egy kisszámú kizsákmányoló osztály uralkodott a rabszolgasorban élő tömegek felett ezek az előkelő urak a fáraó nagyszabású sírépületei, a piramisok körül temetkeztek, így elképzelésük szerint megosztották vele a túlvilági életet, amelyet az uralkodó osztály kiváltságának tekintettek. Sírfelirataik a király szolgálatában szerzett érdemeikről számolnak be, részvételükről a nagyszabású rabszolgaszerző hadjáratokban, valamint az ország kormányzásáról és az előkelőek mindennapi életéről. A feliratok mellett a halott egykori életét, környezetét és hivatali ténykedését bemutató domborműveket is találtak; az ábrázolt rabszolgák szájában a feliratok helyenként dalokat is tartalmaznak. Az ilyen munkadalok az egyiptomi líra első megnyilvánulásai. Néhány tartósan élt tovább, még az Újbirodalom idején is, mint például a következő, amelyet akkor énekeltek, amikor az ökrökkel a gabonát tapostatták: Csépeljetek magatoknak, csépeljetek magatoknak, ökrök, csépeljetek magatoknak, a szalmát, hogy megegyétek, az árpát meg uratoknak, ne fáradjon el a szívetek Már az Óbirodalomban is megjelenik a bölcs mondásokat tartalmazó Intelem -Irodalom, amely arról tanúskodik, hogy az uralkodó osztálynak egyre inkább számolnia kellett az elnyomottak elégedetlenségével, fokozódó osztályöntudatával. Az V. VI. dinasztia idején bizonyos folklorisztikus érdeklődés is jelentkezett a nép élete, költészete. Ezt bizonyítják Ptahhotep intelmei, és az arisztokrata, a masztabák feliratai. Ezek ugyanis népdalokat örökítettek meg. Kheopsznak a legnagyobb piramis építtetőjének fia Dzsedefhor az első író, akinek művéből néhány töredék fennmaradt. Ptahhotep és Dzsedefhor azonos világnézetet vallottak. Ptahhotep alázatot hirdetett a feljebbvalók iránt, és az elődök útmutatásainak követését. Aki ezt nem teszi elveszett ember. A magas állások betöltői számára az emberség követelményét hirdeti. Ptahhotep intelmei (I.sz melléklet.) Az intelmek ránkmaradt formájukban már a Középbirodalom idején kerültek lejegyzésre, de a bennük ábrázolt társadalmi rend az Óbirodalom idejére utal: Ptahhotep i.e körül élt. E bölcs mondások legnagyobb része a hivatali érvényesülés útját, a társasági jómodor szabályait tanítja, az uralkodó osztály szellemében. De a tanítások között olyanokat is találunk, amelyek már az embereknek tudásuk, belső értékük szerint való megbecsülésére, származásuktól független értékelésére, szegény és gazdag ügyének igazságos intézésére intenek, s ezáltal egyrészt az uralkodó osztályon belüli egyenetlenségtől, másrészt az elnyomottak elégedetlenségének kirobbanásától akarják megóvni az egykorú társadalmat. Ptahhotep rangját jelezve kinyilatkoztatásképpen megszólítja urát, a fáraót, és az öregkor jellemzőit vázolja fel számára, anatómiailag meglepő pontossággal. A túlélés az utódban történik, akit a szolga nevel példabeszédekkel, elődök tanácsaival erős rátermett uralkodóvá. Majd megszólal egy mitikus személy is az isten: az utódnak példaképnek kell lenni, de csak a Nagyok gyermekei számára. Fontos, hogy senki sem született bölcsnek tehát tanulni és tapasztalni kell a bölcsességért. Az első intelem a leggyarlóbb emberi tulajdonság, a gőg és beképzeltség rossz hatásától óv. Ne bízd el magad, hisz mindent nem tudhatsz, és a tudatlan is láthat jól dolgokat. Ne ítélj első látásra. A példa amit szemléltetésképpen használ egy gyönyörű metaforikus ellentét: Elrejtettebb a szép beszéd a smaragdnál, ám megtalálható a szolgálólánynál a malomkő mellett. Fontosabb a szép művelt beszéd és a műveltség, bölcsesség a kincsnél, mert ez maga az egyik legnagyobb kincs. A hetedik rész az irigységtől és elégedetlenségtől véd. Fogadd el, amit feljebbvalódtól kapsz, és ne gondold, hogy még mást is adhatna, mert ez a Ka-nak (léleknek) nem használ, ne beszélj feleslegesen, csak arra válaszolj, amit kérdeznek. A nyolcadik szakasz az őszinteség és igazság fontosságára és a szavak elferdítésének veszélyére utal. Majd a következő jó tanács az előítéletek, elkerülését javasolja, hiszen feljebbvalód előélete veszélyes is lehet rád, mert az isten tette naggyá, és így az ő haragját is magadra vonhatod. Újra előkerül a gőg is, ami szintén rosszá teszi az embert. A tizenegyedik rész nagyon szépen írja le a már megszokott költői képekkel a kapzsiság és nagy vagyon veszélybe sodrását. A szív hasonlata már-már előbukkan mindenhol: vagyonná lesz szíved követése. Ne harácsolj többet, mint amire szükséged van. A későbbi korok népmeséiben is találkozhatunk ezekkel az elemekkel, ahol mindig a becsületes győz, és a kapzsi elnyeri méltó büntetését. A vezetőnek türelmesnek körültekintőnek és józanul gondolkodónak kell lennie. Ne szóljon bele alattvalója panaszába. Ezek az etikai szabályok manapság is megállják a helyüket. Add meg a kellő tiszteletet mindenkinek. A barátság csak akkor maradhat meg, ha ismerősöd házában óvakodsz az asszonyoktól, sőt az erre kijelölt helyektől is. Már ekkor tudták, hogy minden konfliktus okozója a nő. Azok a nők akik árulják magukat halált hoznak, és egy pillanatnyi öröm nem éri meg mindezt. Harag vagy halál! A barátság megszűnik. 4

5 A feleség tisztelete és szeretete nagyon pozitív, de jövedelmező üzlet ízét érezhetjük a szövegben. Valamit valamiért: halmozd el, etesd, ruházd, akkor dinasztiát tudsz alapítani és jó szolgálatodra lesz, hiszen hasznos urának. Ettől függetlenül megbecsülésre buzdítja férfitársait feleségeikkel szemben. Aki jobb körülmények közé került hírtelen, ne veszítse el önmagát, ne legyen keményszívű azokhoz, akikkel eddig azonos szinten élt. Ne fukarkodj, segíts társaidnak. Az utolsó intelem a feljebbvalók tiszteletét hangsúlyozza, mert csak akkor maradhat meg a pozíciód és helyzeted, ha jóban vagy a főnököddel. A XXI. század emberének is írhatta volna ezt a művet Ptahhotep, mert a teljes, sikeres és beteljesült élethez mindezt meg kell fogadnunk, és be kell tartanunk. Az intelmek olvasása során eszembe jutott a Tíz parancsolat néhány pontja és a Katolikus egyház valamint a biblia törvényei: - Ne paráználkodj! Felebarátod házastársát ne kívánd! Mások tulajdonát ne kívánd! Fő bűnök: irigység, Kevélység, Kapzsiság. Az Óbirodalom központi hatalmának összeomlása nem jelentette az elnyomott dolgozók felszabadulását, hanem a régi, központilag irányított kizsákmányolást a kerületi fejedelmek uralma és a kis zsarnokok szabadrablása váltotta fel. A paraszt panaszai már az újra megerősödő központi hatalmat propanálja, a helyi fejedelmektől, hatalmaskodó földesuraktól és tisztviselőktől sanyargatott tömegek között a rendek biztosító királyságot igyekszik népszerűsíteni. A paraszt panaszai (II.sz melléklet) Az átmeneti korszak végének anarchisztikus viszonyai közül kiemelkedő új központi hatalom előnyeiről igyekszik olvasóit meggyőzni a világirodalom legrégibb prózai elbeszélése. A paraszt terményeivel megrakott szamarát vásárra hajtja, de egy útfelügyelő tilosba csalja, majd elkobozza, és a tiltakozó parasztot elveri. A sértett a királyhoz megy panaszra, és olyan ékes szólóan követeli igazát, hogy a király nem csak, hogy megbünteti a hatalmaskodó tisztviselőt, hanem meg is jutalmazza a parasztot és bölcs szavait írásba, foglaltatja. A paraszt ékesszólása és ez az elbeszélés jelzi még mindig helytállóak, Ptahhotep intelmei, hiszen az ékesszólás fontosabb, mint a smaragd és nehezebben is található meg. Valóban ott van a szolgálólánynál-parasztnál, a malomkőmegrakott szekér mellett. Érdemes attól is tanulni, aki tudatlanabb nálunk. Az az uralkodó, aki mindezért jutalmat is ad magasra emelkedik alattvalói szemében. Éppen erre van szükség, mert a központi hatalom összeomlása rengeteg ember számára önkényeskedő többszörös kizsákmányolást hoz. A paraszt panaszai, mint már az előző műben is tapasztaltuk, költői képekben íródott. Rendkívül érdekes és elgondolkodtató hasonlatok, ellentétek és példázatok sorát olvashatjuk. Aki nem ismeri az ékesszólás művészetét nem valószínű, hogy teljesen megérti az anekdota lényegét. A panaszos alkalmazkodik urához, annak nyelvi eszközeihez, hogy elérje célját. Életunt beszélgetése lelkével (III. sz. melléklet) Az Óbirodalom bukása és a Középbirodalom megalakulása közé eső átmeneti kor (i. e ) reménytelen közhangulatának jellegzetes terméke. Az embertársaiban csalódott, az élet értelmét tagadó öngyilkosságra akarja rávenni saját lelkét, ám a lélek az élet folytatása mellett foglal állást. Végül az életunt diadalmaskodik, lelke követi az öngyilkosságba. Az átmeneti korszakok nem nyújtanak az embereknek erős kapaszkodót, csak reménytelen kilátástalan jövőt. Ezt érzékelhetjük a műben miként hasonlatok, és metaforák kavalkádja szinesíti képzeletünket. Sok jó és kellemes dologhoz hasonlítja a halált, ami végül megédesedik, és vonzóvá válik számára. Szinte érezhetjük a lélek és tudat harcát. A sok hasonlat után egy végső meggyőző érv következik, ami győzedelmeskedik az élet felett. Olyan előttem ma a halál, mintha vágyik újra látni házát az ember, ki fogságban töltött el sok-sok évet. A lélek végre megszabadul a test fogságából, ahol sok-sok évet töltött. Útja során eljut a Holtak Birodalmába, Osiris trónusa mellett szolgálhat, és végre boldog lehet. 5

6 Az első Átmeneti Kor és a Középbirodalom az elbeszélő szépirodalom születésének kora a Hajótörött történetében és a Szinuhe történetében viszont már döntő a cselekmény. Az új műfaj Egyiptomban a sírok életrajzaiból fejlődött ki a kisebb-nagyobb töredékek azt bizonyítják, hogy az elbeszélések gyorsan népszerűvé lettek az országban. A Középbirodalom irodalma (III. sz. melléklet) A Középbirodalom idején (i. e ) prózai novellák keletkeztek. Továbbfejlődött az intelem-irodalom, amelyben fokozott mértékben jut kifejezésre az embertársak hibái kötelességek hangsúlyozása, még a király felé is: az Óbirodalom összeomlásának tanulságai bizonyos óvatosságra intették a hatalom birtokosait. Kialakul a király kegyétől független túlvilági igazságszolgáltatás elképzelése. Ez természetesen nem annyira az erkölcsi gondolkodás fejlődésének következménye, mint inkább annak, hogy az uralkodó osztály az elnyomott tömegek elégedetlenségét akarja leszerelni s ezért reményeiket a túlvilág felé, irányította. Ennek érdekében a papság misztérium-játékok formájában is terjesztette a Szét által megölt s halála után a túlvilágon igazságot osztó Ozirisz isten felesége, Ízisz, s fiuk, a hosszas küzdelmek után apja örökébe visszahelyezett Hórusz mítoszait. Szinuhe történetéből A Középbirodalom novella irodalmának legkiemelkedőbb alkotása. Egy egyiptomi katonatiszt véletlenül súlyos államtitokról értesül, megijed, és Szíriába szökik, a Beduinok között tekintélyt és vagyont szerez, majd megöregedve ráeszmél magányosságára az idegenek között, elfogja a honvágy, kieszközli a fáraónál az engedélyt a hazatérésre, és odahaza a királyi udvarban hal meg. A mű első része egykor és ma ellentétek sorozata, amik a múltat állítják szembe a jelennel a vágyakozás szálaival átszőve. A főhős a szülőföldjén nem volt gazdag csak boldog ember, de otthon biztonságban érezte magát. Idegen földön úrként élt, mégsem érezte magát jól. Az istenekhez könyörög segítségér, hogy az udvar újra fogadja be. Haza szeretete az Ország Nagy betűvel való írásával is megnyilvánul. Ebben a műben is megjelennek Phtahotep intelmei, de nem közlésképpen, hanem példaszerűen könyörög az istenekhez sorsa jobbrafordulásáért. Szép példázata ez az alattvalói hűségnek és a hazaszeretetnek. Ekkor már a papok által kialakított többistenhit uralkodik, és ők segítenek a nyugodt halál megadásában. Ez az első honvágyat megszólaltató irodalmi alkotás. Ennek a kornak igen nagy szüksége volt az ilyen hazafias eszmék hirdetésére, hogy a központi hatalom újra megerősödhessen. A hajótörött története (IV. sz. melléklet) A Középbirodalom novellairodalmának másik kiemelkedő alkotása. A történetek egy öreg hajós mondja el azért, hogy megvigasztalja vele egy célját nem ért tengeri expedíció vezetőjét. A hajós egyszer a Vörös-tengeren járt szerencsétlenül csodálatos bőségű szigetre vetődött, amelynek ura, egy jóságos kígyó megvigasztalta, és megjósolta szerencsés hazatérését. A novella a világirodalom számos hajóstörténetének legkorábbi őse. Az elkeseredés és önbizalomvesztés még mindig érezhető. A fiatalokat buzdítani, vigasztalni kell, hogy kiléphessenek értékvesztett hangulatukból. Evvel próbálkozik egy veterán hajós is aki elmeséli szerencsés kimenetelű balesetét. Miután a tengeri viharban csak ő maradt egyedül életben, és valami csoda folytán egy lakatlan szigetre került, ahol először csak a szíve volt a társa. A szív a hite a társa az értékvesztettségben és magányban mellette volt. Ha jó ügyért dobog a szív és bízol a jobb jövőben, akkor nem fog csalódás érni. Nagyon fontos, hogy: Cselekedj szíved szerint!. Mindnyájan tudjuk, hogy a történet nem tartalmaz igazságot, de mégis jólesik hallgatni, megerősít, és arra buzdít, hogy higgy az álmaidban, légy optimista és nem szabad rögtön mindentől kétségbe esni és lemondani a fényesebb jövőről. Feloldja a szorongásokat, bár a herceg sem hiszi el minden sorát. A beszélő kígyó segít. Éhséget csillapít és kincseket ad. Nem véletlenül történnek a dolgok. Minden isten akaratától függ, mégis megjövendöli, hogy négy hónap múlva újra hazatérhet a hajótörött. Megígéri neki, hogy szülővárosában fog meghalni, ami szintén nagyon lényeges motívum ebben a korban. A hazaszeretet, hovatartozás és nemzeti identitás megerősítését szolgálja e pár sor. A kígyó elmeséli életét családjának elvesztését. Megtudhatjuk, hogy a legfontosabb dolog a család a szeretet a megbecsülés és összetartás. Aki szűkebb környezetével jóba van, az megerősödik és biztonságban él népe között. Ha erős vagy és szíved szilárd megfogod ölelni gyermekeidet csókolod feleségedet, meglátod házadat, Szebb ez mindennél! Ha végig tudod járni az utat nem hagy el az erőd és akaratod, akkor eléred célodat. A herceg végighallgatta a történetet és kis gondolkodás után így válaszolt: Vajjon adnak-e vizet a madárnak lemészároltatása reggelének hajnalán?. 6

7 A madár azonosítható az emberi lélekkel, ami szárnyal, álmodozik, tervez, és mielőtt meghal biztatják-e? A lelki táplálék használ-e az elkeseredés a vég ellen? Diplomatikus választ kap: Készen van, kezdetétől a végéig, ahogy találtatott az írásban, élet, boldogság, egészség neki!. A válasz nem vigasztaló, de talán az előző rész meggyőzte kétségbeesett emberünket. Párhuzamot vonhatunk az Óbirodalom bukása után keletkezett Életunt, beszélget lelkével c. művel, ami szintén egy kétségbeesett ember gondolatait írja le, de neki, nincs aki tanácsot, adna bátorítaná, biztatná életének kilátástalan pillanatában. A magyarázat az is lehet, hogy az értékvesztés általánosabb, míg a hajótörött történetében már szilárdult a hatalom és megszülettek azok a társadalmat központilag befolyásoló írások, amik megváltoztatják a nép szemléletét, és sötétté vált kilátástalan világnézetét színesítik. A Középbirodalom társadalmi ellentéteit nem sikerült feloldani, a dolgozók felkelése és a hixoszok betörése vetett véget a kilátástalan helyzetnek. Az Újbirodalom irodalma A hixoszok kiűzése után megszilárduló Újbirodalom (i.e ) a Földközi-tenger vidékének vezető hatalma lett. A zsákmányoló-rabszolgaszerző háborúk és a világkereskedelem mérhetetlen gazdagságot hozott. Különösen a papság gazdagodott, s a tébai Ámon isten papsága az erősen centralizált, bürokratikus állam fejének, a fáraónak, valósággal versenytársává vált. Ezért, meg azért is, hogy sokféle népre kiterjedő birodalmát az egységes vallással is megerősítse, i. e körül IV. Amenhotep király eltörölte a sokistenhitet, különösen Ámon tiszteletét üldözte, és bevezette a monotheizmust, Átont a Napkorongot nyilvánítva egyetlen istennek. Himnusz Aton Napisten tiszteletére (V. sz. melléklet) Az a monoteisztikus jellegű Nap-vallás, amelyet hirdetett, bizonyos mértékig felvilágosodott természet-filozófia jellegével bírt. Magát Áton, a Napkorong prófétájának jelentette ki, s ezért nevét is Echn-atonra változtatta. Nap-himnuszában Átont, mint az egész világ teremtőjét és származásra való tekintet nélkül minden ember jótevő urát ünnepelte. A mű megszólítással, tegező bensőséges hangulattal indul, ami pontosan meghatározza számunkra az istenség létét és elhelyezkedését. A dicséretek mellett magasztaló himnikus sorokkal is találkozhatunk. A magas szintű tudás is tükröződik az első szakaszban, mind csillagászati, mind földrajzi téren. A második versszak ellentéttel indul, ami a megszólított nagyságát fokozza. Ott van mindenhol, bár őt senki sem látja. Megjelenik a Kelet-Nyugat ellentéte is mely a halál, és élet állapotával van párhuzamban. Az éjszaka és a sötétség veszélyei is növelik az újonnan bevezetett isten hatalmát és erősítik befolyását. Ha nincs fény, amit ő ad, akkor meghalnak az emberek, hiszen a költő szerint az alvás megegyezik a halál állapotával, és az élők sorába akkor térhetnek vissza, ha istenük újra a horizont fölé emelkedik és ő is felkel. Ő kelti fel az embert, és a természetet is. Már ekkor tudták, hogy fény és meleg nélkül nem nőnek a növények, kipusztulnak az állatok, és végső esetben meghalnak az emberek is. Megszemélyesítések és hasonlatok segítségével életre kel számunkra a megfestett kép-és gondolatsor. Az ötödik szakasz, burkoltan, de mégis egyértelműen írja le a fogantatást és a magzat fejlődését, az élet legfontosabb dolgait, amit szintén az ég ura gondoz, irányít és teremt meg. Hatalma oly nagy, hogy kedvére alkotta változatossá és titokzatossá a Földet és élőlényeit. Az életükkel is ő rendelkezik, ami meg van írva az bekövetkezik. Nemcsak az egyiptomiak ura, másoké is, de mégis előnyöket élveznek vele szemben, mert ők áldoznak neki. A mű vége felé minden istenük kedvére és tiszteletére nő, virágzik árad és dolgozik. A világegyetem és az alvilág is az ő teremtménye. Mindig láthatjuk a szemünkkel, érezhetjük a jelenlétét, de a szívünkben él. Már ekkor használták a képes helyhatározót, ami azonosítja a költőt a himnusz és a Napisten megalkotóját az imádott lénnyel. Érdekes módon megjelent a teremtő földi helytartója is, aki másodsorban még a fia is volt. Ez a személy nem is lehetett más, mint maga a fáraó és leszármazottjai. Nem csoda, hogy ezek után még két főt magasztal és éltet, aki természetesen a felesége és saját maga. A vers végéig nem mondja ki a misztikus lény nevét csak utalásokat, tesz rá és ettől is, fokozódik bennünk a katarzis érzése. Negyedik Amenhotep reformja rövid életű volt, a halála után bekövetkező reakció még jobban megerősítette a papság hatalmát, s a régi vallás felújításának keretében a különböző mágikus cselekmények, a varázslás hitelét is megnövelte. Ebben az időben a novella-irodalom is, amely az Újbirodalom felemelkedése idején a hixoszok ellen folytatott küzdelmekből merítette tárgyát, elfordult a valóságtól, a mesék csodálatos világa felé. Ennek legjellemzőbb példája a Két testvér története. 7

8 A két testvér története (VI. sz. melléklet) Meseszerű mágikus szemlélete nem a vallási miszticizmust hatalma megerősítése érdekében terjesztő papság törekvéseit tükrözi, hanem a népmese világát. A történet egyszerű báján a népmesékre emlékeztető szerkezetén és nyelvén túl azért is érdekes számunkra, mert számos olyan motívumokat tartalmaz, amely más irodalmi alkotásokból s főleg a népmesékből, a magyar népköltészetből is (a jávorfácska vagy a gonosz mostoha meséje) ismeretes. Meglepő volt számomra az a hasonlóság, amit az általam ismert népmesék és az ókor első ismert népköltészeti alkotása között találtam. A testvéri gondoskodás, szeretet, majd a gonosz feleségek hazugsága és megbűnhődése a mai napig jellemzi ezt a műfajt. Úgy érzem közelebb áll a népballada világához, bár csodás mesébe illő elemek és átalakulások is fokozzák a katartikus élményt. Végül többszörös megpróbáltatások után a jó elnyerte jutalmát és a gonosz megbűnhődött tetteiért. Ez a műfaj elengedhetetlenül fontos minden kor számára, hiszen ebben tud a hallgató, olvasó pszichikailag is feloldódni, kapaszkodni, reménykedni a jóra forduló világban. Igaz, hogy ebben a mesében nem élőként fordul jóra Bata sorsa, hanem az utódja fogja learatni annak gyümölcsét, amiért ő megszenvedett életében és halála után. Természetesen segítője is volt ebben a munkában, mégpedig Ré-Harachti a még vallásukban jelenlévő Nap-isten. Összegzés A Kairói Múzeum legtöbb látogatójának szembe tűnik az óbirodalmi részlegben egy érdekes szoborcsoport, mely egy több mint nényezer éve élt családot mutat be a mai kor emberének. A kőpadon törökülésben elhelyezkedő férjet gyengéden karolja mellette ülő szelíd mosolyú felesége s előttük állnak kis kövér, testtel ábrázolt gyermekeik, egy fiú és egy kislány, akik az egyiptomiak által annyira kedvelt és oly sokszor megjelenített mozdulattal emelik szájukhoz mutatóujjukat. A darab művészi értéke még világosabbá válik, ha észrevesszük a művész által tapintatosan leplezett tényt, hogy a férj törpe. A szobor szemléletesen mutatja, milyen nagyra értékelik az V. és VI. dinasztia fordulóján (i. e körül) élő egyiptomiak a harmonikus családi életet, ahol a hitves nem kisemmizett rabszolga vagy a külvilágtól elzárt fogoly, hanem megbecsült egyenrangú élettársa a házban férjének. Egyébként akármelyik korszakát nézzük is a háromezer évet felölelő óegyiptomi történelemnek, mindig nagyjából hasonló kép tárul elénk. Egymás mellett mutatják be a házastársakat a sírok domborművei, festményei is: ahogyan közösen élvezték a földi javakat életükben, úgy maradnak az egyiptomiak hite szerint együtt az örök életben is, s fogadják a szerető gyermekeik és a halotti papok által részükre juttatott áldozatokat. Az ekkori képzőművészet természetesen idealizál, a családi élet sötét oldalait, válságos pillanatait nem örökíti meg. Az irodalom sokkal nagyobb mértékben nyújtja az élet teljességét, bepillantást enged olyan részletekbe, melyeket a művész vésője nem faraghat kőbe. Az egyiptomi papiruszokon ránk maradt irodalmi művekből vegyesebb kép tárul elénk, mint a múzeumok üvegtárlóiból. A Westcar papirusz (i. e. XVII. Század) egyik tragikomikus meséje szerint egy főpap úgy végzett felesége csábítójával, hogy egy viaszkrokodilust dobatott abba a tóba melyben a csábító fürdött s a megelevenedett krokodilus a tóban, tartotta fogva áldozatát, majd miután a király megengedte, ismeretlen mélységbe hurcolta; sokkal több szenvedésen kellett átmennie a Két fivér történet hősének, Batának. Első szerencsétlensége nem szorul részletezésre. Bátyjának felesége el akarja csábítani, majd miután nem áll kötélnek, őt vádolja erőszakkal. A helyzet József és Putifárné történetéből, Bellerophón mítoszából Euripidész Hippolütoszából egyaránt jól ismerjük. A bűnös asszonyt később megölik ugyan, de a boldogtalan Bata megpróbáltatásai nem érnek véget. Az istenek feleséget teremtenek részére, ez azonban a fáraók kincseinek kedvéért elárulja, sőt meg is gyilkoltatja. A mese végül is igazságot szolgáltat a hősnek új életre kelti, és a hűtlen nő elnyeri megérdemelt sorsát. A késői egyiptomi irodalom lélektani remekművének, a Szenta-regénynek egyik legemberibb szereplője nőalak: Ahure, a természetfeletti hatalmat adó varázskönyv megszerzéséért küzdő hősnek, Nanoferkaptahnak felesége. Tisztán látja, hogy férje végzetét nem lehet elhárítani, pusztulása elkerülhetetlen, mégis vele tart a végzetes úton, és gyermekükkel együtt követi a halálba. (Ugyanennek a papirusznak van nem éppen rokonszenves női szereplője is a kurtizán Tabubu, aki szerelmesét még gyermekeinek meggyilkolására is rá tudja beszélni.) Az egyiptomi kultúrában a babonákba vetett hitnek igen nagy szerepe volt, így például egy ránk maradt levélben a férj, akinek, úgy látszik, a lelkiismerete nem volt teljesen rendben, azt bizonyítja halott feleségének, hogy milyen jól bánt vele. Így akar megszabadulni a rontástól, amit az ő szelleme befolyásának tulajdonított. Az egyiptomiak többsége egynejűségben élt, a feleség a ház úrnője címet viselte. A törvényes feleség mellett a királynak és az előkelőknek háremük is volt melyben néha több száz nő is élt. III. Amenhotem fáraó Mitanni állam királyától a királylánnyal együtt 317 háremhölgyet is kapott. Az egyiptomiak családi élete nagyvonalakban feltárul előttünk a különböző szövegekből, sőt nemcsak a tisztes vagy boldogtalan házaspárok viszonyába, hanem az ősi korszak fiataljainak boldogságába vagy könnyes szerelmi epekedésébe is bepillanthatunk. Az Újbirodalom lírai emlékei Kis pecsétgyűrűje csillan az ujján Kis pecsétgyűrűje csillan az úján, 8

9 Lotuszvirága leng a kezében. Megcsókolom őt mindenki előtt, Ország-világ had tudja szerelmem. Bizony ő az, aki elorozta szívem, Ki ha rámpillant, nyugalom száll reám. Az i. e és 1100 közötti időkből származnak az egyiptomi irodalomnak azok a sajátos alkotásai melyeket szerelmi költeményeknek, nevez az egyiptológia. Lejegyzésükre a mindennapi életben alkalmazott hieratikus írást használták. Mai olvasó számára inkább a sajátos szóhasználat a szöveget tagoló pontozás a címek, az érdekes költői képek a belső gondolatritmus, a hangulati elemek, helyenként fellelhető alliterációk különböztetik meg őket a prózai irodalmi művektől. Nagyrészük papiruszokon néhány pedig kő-és cserépdarabokon (osztrakon) maradt fenn. Egyrészük csonka eleje vagy vége hiányzik, vannak azonban teljes terjedelmükben olvasható darabok is. Míg az ókori Egyiptomból származó egyéb irodalmi művek első pillanatra idegenszerűen hatnak, gyakran teljes kommentárokat igényelnek, addig ezek a költemények a szerelem örökké változatlan érzelmi hangulatával azonnal megragadják az olvasót. Nyelvük egyszerű közvetlen, kerülik az egyiptomi költészet más területeire annyira jellemző barokkos pompát, a mitológiai elemek széles körű alkalmazását. Hangvételük változatos a viszonzott szerelem boldog ujjongásától, a várakozás sejtelmes édes-keserű izgalmain át a megcsalt kedves bánatáig terjed a skálájuk. A költemények hangulatukban, szóképeikben közel állnak az ókori héber irodalom egyik gyöngyszemének az Énekek Énekéhez. Salamon és Sulamit szerelme is hasonlóan idillikus természeti környezetben játszódik. Természetesen a nagy időbeli távolság miatt nem gondolhatunk közvetlen genetikai kapcsolatra, csupán arról van szó, hogy az ókori kelet különböző területein hosszú ideig ragaszkodott az irodalom a megszokott kifejezési formákhoz. Nem véletlenül beszélünk ezekkel a költeményekkel kapcsolatban hangsúlyozottan irodalomról. Az olvasónak első benyomása talán az, hogy a szerelmi versek a népköltészet alkotásai, a figyelmesebb vizsgálat azonban e feltevés ellen szól. Az egyiptomi népi verselés néhány alkotását ismerjük a sírok falképeiről, szókincsükben, felépítésükben művészi színvonalukban, kifejezési formáikban semmi hasonlóságot sem mutatnak a szerelmi költészettel. Végső soron nyilván a nép ajkán megszülető alkotásokból merített az egyiptomi szerelmi líra is, akárcsak az Énekek Éneke, mindkettőn látszik azonban a tudatos költői átdolgozás. Az egyiptomi fiú és leány fivérnek és nővérnek szólítják egymást. Ezt könnyű lenne félre érteni, hiszen tudjuk, hogy az ókori Egyiptomban, bizonyos korszakokban nem volt ismeretlen és megvetendő dolog a testvérházasság. A Ptolemaioszok királyi családjában például rendszeres gyakorlat volt, hogy az uralkodó a nővérét vette feleségül nyilván elsősorban azért, hogy a királyi vért tisztán tartsák. E megszólítás itt egyszerűen annyit jelent, mint kedvesem, szerelmem. Az egyiptomi irodalmi és történelmi szövegeket a kényesnek tekintett témáknál bizonyos tartózkodás jelzi, kerülik a valóság nyers, szókimondó bemutatását, inkább az általánosságok, célzások talaján maradnak. A görög-római hasonló tárgyú művektől eltérően azonban az egyiptomi szerelmi verselés legfeljebb érzéki de sohasem pornográf. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az egyiptomi költők versében a testi vonatkozásokat eltitkoló lelki szerelmet énekelték meg. Nem találkozunk tragikus, nagy konfliktusokkal sem. A költő mindig szelíd iróniával beszél a szerelemről, még akkor is, mikor az elhagyott kedves búsulásáról szól, érezteti, hogy minden jóra fordulhat. A testi valósághoz nem kapcsolódó rajongás mely hiányzik az egyiptomi szerelmi költészetben, Ehnaton fáraó nagy naphimnuszában található meg, amelyben feleségét is megemlíti. A spirituális imádat a napnak szolt, Feleségéhez, Nofretetéhez, Egyiptom egyik legismertebb szépasszonyához szeretetteljes, bensőséges érzelem fűzte. A Tell el Amarnában talált domborművek a hagyományos ábrázolásoktól teljesen eltérő módon mutatják be a királyi családot. Az uralkodó itt nem a földi élettől távol álló megközelíthetetlen istenként jelenik meg, mint az egyéb korszakokban, hanem alattvalóihoz hasonlóan jóságos családapaként, felesége társaságában, gyermekeit dédelgetve. A családi együttes felett ott tündököl korong alakjában Aton napisten, és sugárkezeivel az élet jelét nyújtja feléjük. Élete vége felé azonban Ehnaton szakított feleségével, s egyre inkább csak a napimádat töltötte be szívét. A testileg-lelkileg beteg, de nagy költői tehetséggel rendelkező fáraó valóságos szerelmet érzett a nap iránt, mely Egyiptomban, teljes pompájában mutatja meg szépségét. Egyiptom az emberiség egyik bölcsője. Az ókori Egyiptom kulturális hatása máig is vitathatatlan. Ma az arab világ oszlopos része, az iszlám az államvallás, hivatalos nyelve az arab. Az igen erős szaporodás óriási nyomást jelent a gazdaságra. A termő területek kiterjesztését még az asszuáni gát felépítése sem oldotta meg. Az idegenforgalomból az ókori Egyiptom emlékeinek népszerűségéből profitál a legtöbbet az ország. 9

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint A XIX. század végéig az a nézet uralkodott, hogy Egyiptom legrégebbi emlékei a piramisok, melyek az i.e. 2600 2500 körül épültek. Ma már régészeti leletek

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály Jegyzetek művészettörténethez III. 8. és 9. osztály Egyiptom Óbirodalom Kr. e. 2635-2155 I. Átmeneti kor Kr. e. 2155 2040 Középbirodalom Kr. e. 2040-1780 II. Átmeneti kor Kr. e. 1785-1522 Újbirodalom Kr.

Részletesebben

Egyiptom művészete Ókor-1

Egyiptom művészete Ókor-1 Egyiptom művészete Ókor-1 I.e. III. évezredtől - I.e. XI. század óbirodalom középbirodalom új birodalom A művészetnek a halotti kultuszt kellett szolgálnia. Fáraók (isten) attribútumaik az állszakáll és

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

Hölderlin. Életpályája

Hölderlin. Életpályája Hölderlin Életpályája Friedrich Hölderlin (1770 1843) a német költészet és az egyetemes világirodalom egyik legnagyobb lírikusa, a legtisztább eszményekért rajongó költô. Míg élt, kevés elismerésben volt

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA TARTALOM A líra jellemzői A lírai művek osztályozása A görög líra Szapphó Anakreón Összefoglalás 1 A líra jellemzői A líra, magyarul költészet, a legszubjektívebb

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Népi játékok foglalkozások

Népi játékok foglalkozások Népi játékok foglalkozások Szélkakas népi játszópark (Kosaras körhinta, népi játékok) A népi játékok, nem csupán látványos népművészeti alkotások, hanem fejlesztő hatású kreatív, embert próbáló ügyességi

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Kultúrtörténeti kalandozások. Ókori költészet

Kultúrtörténeti kalandozások. Ókori költészet Kultúrtörténeti kalandozások Ókori költészet Mit tudsz az ókori Görögországról és Rómáról? Mivel foglalkoztak, miből éltek? Hogyan, milyen értékrend szerint éltek? Miben hittek? Keress az interneten görög

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

KIRÁLY LÁSZLÓ (1943)

KIRÁLY LÁSZLÓ (1943) KIRÁLY LÁSZLÓ (1943) A második Forrás-nemzedék tagjai közül Király László költészetében fonódik össze leginkább a romániai magyar irodalom hagyománykincse, a székely népballadák világa az avantgárd költészet

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben