Amire minden kereszténynek tudni kell a választ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amire minden kereszténynek tudni kell a választ"

Átírás

1 Amire minden kereszténynek tudni kell a választ 1Pe 3:15-16 Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tõletek a bennetek levõ reménységrõl, szelídséggel és félelemmel: 1Pe 3:16 Jó lelkiismeretetek lévén; hogy a miben rágalmaznak titeket, mint gonosztevõket, megszégyenüljenek a kik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket. Biztos vagyok benne, hogy minden egyes keresztény szembesül azzal a problémával hogy amikor bizonyságot tesz, vagy csak valaki egyszerűen érdeklődik, olyan kérdések merülnek fel amire nem egyszerü, vagy csak nehézkes a válasz. Ezek a kérdések a legtöbb esetben nem pusztán provokáció céljából merülnek fel (még ha néhány tudatlan keresztény úgy is érzi), hanem tényleg olyan kérdések amiket megválaszolva nem csak a hitünket fejezhetjük ki, hanem az igazságot elmondva másokat is megmenthetünk a kárhozattól. (Hatalmas tévedés és babona az hogy a rosszak kerülnek a a pokolba a jók meg a mennybe. Valójában ez igaz a bibliai értelembe vett rossz és jó esetében, de a hitetlen vagy vallásos emberek körében ez a fogalom teljesen mást jelent. Először is minden ember aki az ádámi fajból származik, (ember), automatikusan a pokolba (alvilág/hádész) kerül. (Nem vagyunk egyformán bűnösek mint pl Néró, Hitler, Sztálin vagy Lenin, de senki sem üti meg azt a szintet hogy tökéletessége révén a mennybe mehessen. Erről valójában nem tehetünk Ádám bukásával ebbe az állapotba születtünk bele, ilyen a természetünk ezért nem vagyunk ALKALMASSAK Istennel való közösségre. A szívünk állapota megromlott és Bibliai értelemben nem vagyunk jók, hanem rosszak. Mindegy hogy mit teszünk, mit mondunk a szívünk indulatai gonoszak, mert az egész emberiség a gonoszságba vesztegel. Ebből az állapotból mentett meg minket Jézus aki kifizette értünk a váltságdíjat, meghalt helyettünk és ezért elérhetővé vált a mennyek az emberiség számára. Ehhez azonban ujjá kell születni, az ujjászületés nélkül ez lehetetlen. Aki ujjászületett azt Isten Jézuson keresztül nézi és Jézus igazságát tulajdonítja nekik. Ezek jók, Isten szemében a többiek azonban a rosszak kategóriájába esnek.) Természetesen a keresztény életet élve és gyakorolva egyre több és egyre nehezebb kérdésekre is tudjuk a választ, és nem várható el egy ma megtért kereszténytől az az ismeret mint aki már évek óta gyakorló keresztény. Vannak azonban olyan kérdések amit egy frissen megtért kereszténynek is érteni és tudni a kell, különben a megtérése nem tudatos, nem logikus hanem vagy érzelmi hatásra, vagy más kényszerítő körülmény hatására történt. Sok úgynevezett okos ember, saját kútfőből válaszolhat ezekre a kérdésekre, de ha ezek a válaszok nem egyeznek meg a Bibliai felfogással/ szellemiséggel akkor ezeknek a válaszoknak sem elméleti sem gyakorlati haszna sincs. Az ilyen válaszok megtéveszthetik a kezdő keresztényt vagy Istent nem ismerő embereket, de nekünk tudni kell hogy mi (valójában ki) az igazság. Kezdő kérdések: 1. Mi a megtérés? A megtérés azt jelenti hogy valaki megfordult azon az úton amin eddig haladt. (Elmentem a boltba és megtértem : Azt jelenti hogy ójra itthon vagyok) A

2 megtérés bibliai értelme az hogy az ember felismeri hogy bűnei miatt eltávolodott Istentől és megbánván az elkövetett bűnt elhagyván azt Istenhez közeledik. Megtérés tehát nem más mint a bűn felismerése, annak bevallása, és az attól való elfordulás. Szintén megtérés amikor az ember felismeri hogy rosz irányban haladt eddig (az élete) és 180º-os fordulatot tesz hogy a helyes irányba haladjon tovább. A megtérés Jézus halála és feltámadása miatt lehetséges, mert ő kifizette a büneink miatti csapást így mi ingyen megtisztulhatunk a bűneinkből. 2. Miért van szükség megtérésre? Megtérés, bűnbánat nélkül nem lehet Istenhez közeledni. Az első megtérés az amikor felismerjük hogy Jézus a megváltó aki meghallt érettünk és feltámadt, aki az Atya Isten fia, akiben ha hiszünk és megvalljuk üdvösségünk lesz. 3. Mi a megtérés és újjászületés között a különbség? Az újjászületés az amikor először tiszta szívből megtérünk. Ha az újjászületés után bűnt követünk el akkor abból ismét meg lehet térni de ujjászületni csak egyszer lehet. Az ujjászületést nem lehet meg nem történté tenni, de az üdvösséget el lehet veszteni, persze nem véletlenül hanem készakarva. Ujjászületés nélkül nem lehet belépni (beleszületni) Isten országba, így az az első kötelező lépés. Azok az emberek akik nem születtek ujjá azok nem születtek Istentől, vagyis továbbra is a bukott ádámi fajhoz tartoznak, és tekintet nélkül arra hogy mennyire is erőlködnek útjuk a pokolba vezet. Egyedól Jézusban való hit az ami megmentheti az embert a kárhozattól. 4. Mi a megtérő ima lényege? A megtérő ima lényege az ember saját elhatározásából, saját hatalmából történő kijelentése vagy megvalláse. Istenhez irányoló beszéd amely végén az ember bünbocsánatot, örök életet kap és új teremtéssé válik ujjá születik. 5. Mi a bűn? A bűn engedetlenség Istennel szemben. Minden amire Isten azt mondja hogy jó az jó ami szerinte rossz az a rossz. Nekünk ezt el kell fogadnunk és egyet kell értenünk vele. Amikor nem hiszünk Istennek akkor olyan cselekedeteket végzünk amire Ő azt mondta hogy az rossz. A bűn zsoldja a halálm aki bűnt követ el az fizetséget kap és az a bűn fizetsége hogy a bűnös halált kap. 6. Mit kell hogy tartalmazzon a megtérő ima? Rengeteg féle megtérő ima lehetséges, a legtöbbször valaki után imádkozunk vagy saját szavainkkal fejezük ki hogy meg akarunk térni. Az első megtérő ima mindenképpen kell hogy tartalmazza: Jézus áldozatának elfogadását és a hitet abban hogy ő halt meg helyettünk.rom 10:9 Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta õt a halálból, megtartatol. Bűnbánatot és bűntől való elfordulást: Lukács 24:47 Kijelentést hogy ezentúl Isten gyermekeként fogunk élni. Rom 8:16 Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. 7. Kell-e hit a megtérésre? Igen. Róma 10:9.. és szívedben hiszed,.. 8. Meg lehet-e térni egyedül? Igen. Feltételei: Hit, megtérés (büntől való elfordulás) megvallás. 9. Mi történik a megtéréskor? A megtéréskor Isten az ember szellemét ujra teremti, és az ember szívébe (az ember szív az emberi személyiség központja), beköltözik

3 és állandó lakos lesz a Szentszellem, Isten szelleme. Ekkor a testünk, ami a bukott emberi természettel van ellátva a szent szellem temploma lesz. 10. Mik a következő (fontos és ajánlott) lépések a megtérés után? 1. Olvasni a bibliát ami Isten beszéde. 2. Csatlakozni egy teljes evangéliumi keresztény közöséghez, akik szó szerint hisznek a bibliában. 3. Megérteni és saját akaratból megkeresztelkedni (bemerítkezni) vizben és szentszellemben 11. Mik a keresztény fejlődésében a legnagyobb akadályok? Istennel való kommunikáció ima hiánya, bibliaolvasás hiánya, igei keresztény közösség hiánya, szeretlenség, büszkeség, megkötözöttségek (alcohol, kábítószer, pornográfia, szerencsejátéktól való függőség stb stb. ) rossz társaságok. 12. Ki Jézus, ki az Atya, ki a Szentszellem? Az Atya a teremtő Isten aki az egész univerzumot teremtette. Jézus az Isten beszéde ami emberi formát vett fel, aki eljött hogy megváltson bennünket. Szent szellem az Isten saját szelleme, aki éltet minden élőt. A Szentszellemnek nincsen teste, de van személyisége, akarata és érzelme. Ez a három személy gyakorlatilag egy. Mindíg öszhangban és teljes egyetértésben vannak egymással. I Móz 1 : Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. És monda Isten: Legyen világosság: és lõn világosság. Isten monda, vagyis kibocsájtotta a szavát ami az ige aki Jézusban emberi testet vett fel. Joh 1:1 Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. Õ benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; 13. Hol van most Jézus, az Atya, a Szentszellem? Jézus a menyben van az Atya jobbján üll. Rom 8:34 Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sõt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik is érettünk: Col 3:1 Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, 1Pe 3:22 A ki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe; a kinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erõk. Az Atya a menyben van a trónszéken Jézus balján. Rev 4:2 És azonnal elragadtatám lélekben: és ímé egy királyiszék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyiszékben; A Szentszellem itt van a földön: Act 2:2 És lõn nagy hirtelenséggel az égbõl mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. Az ujjászületett hívőkben lakik: Act 2:4 And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. A Szentszellem nem jön a mennyekből hiába is várják sokan mert nem ott van hanem itt a földön.a gyógyulások nem a menyből jönnek hanem az itt lévő Isten országából ami köztünk és bennünk van, a Szentszellem által. 14. Mi a biblia? A Biblia Isten leírt beszéde. Kb 40 ember írta le de a szerzője maga Isten. Az első és az utolsó író között kb 1500 év telt el. 66 könyvet tartalmaz 39 Ószövetség és 27 Újszövetségi könyvet.

4 Haladó kérdések: 1. Honnan tudjuk hogy a Biblia igaz? Ami biblia Isteni eredetét bizonyítja az az igazságtartalma, az egysége, az hogy nem emberi hanem Isten szempontok alapján írodott (nem ember hanem Isten központú), történelmileg és archeológiailag cáfolhatatlan, a csodák és a beteljesedett proféciák matematikai lehetetlenség ellenére beteljesültek. Akik hisznek benne ugyanazokat a dolgokat tapasztalják meg világszerte egymástól függetlenül, gyógyulások, ujjászületés, nyelveken szólás. 2. Mi a vér szerepe a megváltásban? Zsidó 9:22.Vérontás nélkül nincs bünbocsánat. III Móz 17:11 A vér a benne levő élet által szerez engesztelést. Az Ószövetségben a bikák és tulkok vére hozott engesztelést de mivel ezek álat vér voltak nem hoztak tartós bünbocsánatot, évente meg kelett ismételni. Jézus vére azonban emberi vér volt, és ez már megelelő váltság volt az egész emberiség vétkeiért. Az emberi élet és az őt tartalmazó vér korrupt lett a benne lévő bűn miatt. Isten természete olyan hogy a bűnt nem tudja elviselni azzal nem tud közösséget vállalni, ezért az Ószövetségben az ember a bűntelen állati vér mögé rejtözőtt. Mivel az állati vér alacsonyabb rendű mint az emberi vér hiszen az állati élet alacsonyabb rendű mint az emberi élet, ezért csak ideig óráig volt alkalmas a bűn elfedésére. (Amikor megszáradt és a benne lévő élet eltünt, már semi haszna sem volt). Jézus azonban az életet nem Ádámon keresztül kapta hanem a Szentszellemen keresztül. Az emberi bűnös élet mindíg az Apától származik méghozzá a spermium hordozza, az anya csak inkubátorként adja a petesejtet. Jézusnak nem volt földi apja igy az Isteni büntelen élet volt a vérében. (Más tanításokkal/tanítokkal szemben azonban kijelentem hogy Istennek nincs vére, mert a vér anyagi eredető dolog, ami az életet hordozza. Isten nem véráttömlesztést adott Ádámnak, hanem az élet lehelletét (szellemet) lehelt az orrába, így lett az ember élő lélekké. Ádám akárcsak a testben megjelent Jézus (az utolsó Ádám, akivel egy ujabb faj jelenik meg a földön), büntelen állapotban született. Mivel Jézus nem bukott el egyetlen egyszer sem, az Ő vére nem tartalmazott bűnt és így alkalmassá vált hogy Isten ezen a véren keresztül ujra közösségbe lépjen az emberiséggel. Joh 20:17 Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. Roma 5:9,Efézus 1:7, 2:13, Kolosse 1:14,2 Zsid 9:12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem az õ tulajdon vére által, ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Zsid 9:14, 1ö:19, 13:12,20 Rev 1:5 És a Jézus Krisztustól, a ki a hû tanúbizonyság, a halottak közül az

5 elsõszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bûneinkbõl az õ vére által, Mi a bor és a kenyér szerepe az Úrvacsorán? A kenyér Jézus fizikai teste, a bor pedig az ő vére. Jézus nem hazudott amikor Ő azt mondta hogy : Mat 26:28 Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik bûnöknek bocsánatára. Akkor nem metaforát mondott hanem egyszerüen az igazat. A bornak és a kenyérnek a lényege az úrvacsorán nem a fizikai megjelenése hanem az a tény hogy ezek Jézus tényleges teste és vére. Ugyanazt a hatást érik el ezek az anyagok mint Jézus fizikai teste és vére. Mik ezek? Jézus a testé lett ige. Az Ő teste az Isten beszéde ami táplálék. Nem csak kenyérrel él az ember. Vegyétek, egyétek; ez az én testem. Az Ő vére pedig ital. A szövetség vére ami elmosta a bünöket, ami engesztelést szerzett. Sokan mint valami szimbolumot tekintenek a kenyérre és a borra de hogy Isten és Jézus ezt mennyire nem így gondolja: 1Co 11:23 Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek elõtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, 1Co 11:24 És hálákat adván, megtörte és ezt monda: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 1Co 11:25 Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. 1Co 11:26 Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend. 1Co 11:27 Azért a ki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. 1Co 11:28 Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérbõl, és úgy igyék abból a pohárból, 1Co 11:29 Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét. 1Co 11:30 Ezért van ti köztetek sok erõtlen és beteg, és alusznak sokan. Keresztény körökben magyarországon az terjedt el, hogy azért betegek meg erőtlenek a keresztények mert nem úrvacsoráznak, de ha meg nézzük az ok okozati összefüggést akkor it azt látjuk hogy a méltatlan evés és ívás okozza az ítéletet, mert vétkeznek az Úr teste és vére ellen. Gondoljátok hogy Jézus szimbolumokért hozta volna ezt az ítéletet, aki a saját szavai alapján nem ítél senkit? Joh 8:15 Ti test szerint ítéltek, én nem ítélek senkit. Joh 8:16 De ha ítélek is én, az én ítéletem igaz; mert én nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, a ki küldött engem. Joh 5:22 Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;

6 Mi a szerepe Jézus vérének? Engesztelés, a bünök lemosása. Az Ószövetségben a zállati vér csak elfedte, eltakarta a büneinket, Jézus vere azonban teljesen elmosta azokat, hogy teljesen büntelenül állhassunk az Atya elött. Ahogy közösségünk van ezzel a vérrel, a benn lévő élettel van közösségünk. Magasabb rendű annyival, hogy nincsen benne bűn, de attól még emberi vér. Az atyánál nincs vér, ezért kelett a krisztusnak az Igének emberi formát ölteni hogy legyen tiszta bűntelen vér. A vérevést azért tíltotta meg Isten hogy az alacsonyabb rendű élettel ne alacsonyítsuk le magunkat. Jézus vére azonban magasabb rendű ezért alkalmas a fogyasztásra. Mivel a mi vérünk még az ujjászületés után is ádámi vér, az előállításában az ádámi test (a mi fizikai testünk ami még megváltásra vár ) vesz részt, ezért a vérátömlesztés senkit sem alacsonyít le vagy emel föl méltatlanul. Amikor Pál a vértől való tartozkodásról beszélt egyértelmő volt hogy állati vérről van szó, abban az időben nem volt divat az emberevés a közelkeleten, igy az emberi vérrel való közösség szóba sem jöhetett. Az emberi vérrel való életmentés nem ütközik parancsolatban a vérátömlesztéstől való tartózkodás és így az élet megmentésének elmulasztása nem más mint a betű szerinti értelmezés, ami tudjuk hogy Rom 7:6 Most pedig megszabadultunk a törvénytõl, minekutána meghaltunk arra nézve, a mely által lekötve tartattunk; hogy szolgáljunk a léleknek újságában és nem a betû óságában. 2Co 3:6 A ki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betûé, hanem léleké; mert a betû megöl, a lélek pedig megelevenít. 3. Mi Jézusnak a teste? 1.Táplálék.2 Maga az egyház. Col 1:24 Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részérõl betöltöm a mi híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben az Õ testéért, a mi az egyház; 4. Mi a szerepe Jézus testének? Jézus teste az az emberi test ami által az isten mag a földre jött. Jézus testének megtörése és büntetése a betegségek, és korságok legyőzését a mi testünk fizikai gyógyulását okozza. Jézus a tesében vitte fel a büneninket a keresztfára és odaszegezte őket. Jézus lejött de a bűn ott maradt Jézus teste az egyház. A földön a Szentszellemel betöltött hívők ősszessége cselekszik és gyakorolja a hatalmat az ördög felett. Az egyház építi Isten királyságát itt a földön és rombolja az ördög országát. Jézus teste táplálék a szellemünk számára. 5. Meddig tartott az Ószövetség, mikor kezdődött az Újszövetség? Nem a malakiás könyv végéig hanem egészen addig amig Jézus meg nem kötötte az újszövetséget a saját vérével. Jézus feltámadása az újszövetség érvénybelépésének a kezdetete. Jezus volt az utolsó Ószövetségi proféta, és Ő az első Újszövetségi is. Ennel fogva az evangéliumokban való Jézus vagy a tanítványok által végzet gyógyítások, csodák, démonűzések mind mind az Ószövetségben történtek. Akkor még senki sem született ujjá, a tanítványok átruházott hatalommal voltak képesek gyógyítani és gonosz szellemeket üzni. 6. Mi az egyház? Az egyház az ujjászületett szentek közössége, felekezet vagy gyülekezeti hovatartozás nélkül. Valaki vagy az egyházban van vagy azon kívül. Egyik felekezetnek sincs privilégiuma a többivel szemben, ha Isten országában vagy akkor mindegy hogy melyik gyülekezetbe jársz. Természetesen vannak

7 gyülekezetek ahol jobb a tanítás a dicséret és gyorsabban lehet elérni a felnött kort a Krisztusban. Isten nem fog elérzékenyülni attól hogy te pl az X.Y gyülekezetbe jártál. Olyan ez mintha felvennének a legjobb pilóták csapatába. Senkit sem fog érdekelni hogy melyik ovodába végeztél. 7. Mi az egyház szerepe? Az egyház szerepe hogy folytassa Jézus munkáját, rombolja az ördög munkáját, az igazság és az evangélium hirdetésével feltartoztassa a sötétséget, embereket mentsen a pokolból. Az egyház nem tör világi hatalomra, mert a világi hatalomnak nem része, attól elkülönül és azt minden területen felülhaladja. Ismeretben, tudásban, gazdagságban, egészségben mindenben az élet minden területén. Lásd az utolsó oldalt a : 8. Mi Jézus utasítása az Őt követők számára? Mat 28:18 És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! Mar 16:15 És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek. A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azok pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket ûznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerõsítvén az ígét a jelek által, a melyek követik vala. Ámen! Luk 24:46 És monda nékik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon: És prédikáltatni az õ nevében a megtérésnek és a bûnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtõl elkezdve. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erõvel. 9. Mi az emberi létezés értelme/célja? Isten az első embert jókedvéből ferfiúnak és nőnek teremtette. Kétnemű lény volt amíg Isten el nemválasztotta a két nemet. Megalkotta Ádámból kivett bordából Évát. Isten Ádámot azért teremtette mert közösségben, barátságban akart lenni vele. Ez Isten természete, a közösség és a szeretet megnyilvánulás a teremtésben. Ádám elbukott inkább hit az ördögnek mint Istennek és ebben a bukott állapotban nemzette az első gyermekeit, Káint, Ábelt. Születtek még más lányokés fiak, és a megölt Ábel helyet megszületett Séth. Mi mindannyian Séth-től származunk. Isten szereti a bukott embert és tervet

8 készített a megmentésére Jézus Krisztus által. Isten akarat hogy minden ember megtérjen és vele szoros közösségben legyen, ahogy annak idején Ádám is szoros kapcsolatban volt Istennel még a bukás előtt. Az embrek megmentése ma az egyház feladata. Mindenkit meg kell menteni az ördög kezéből és ez csak egyesével történhet. Az emeberek szívében isten speciális képességeket/vágyakat, célokat, elhívást helyezett hogy ezeket az ember a világ megnyerésére tudja használni. A megnemtért (ujjá nem született emberek) ezeket a talentumokat saját érdekei szerint használja legtöbször az ordog országát szolgálva vele. Ilyen volt pl Pál apostol aki tanult, kora egyik legjobb koponyája volt, és írtotta a keresztényeket amíg nem találkozott Jézussal. Röviden az emberi élet célja hogy egyesüljön Istennel, vele közösségben és örökös boldogságban legyen. 10. Mit nyertünk a megváltásban? Örök életet, bűnbocsánatot a bűneink teljes eltörlését Isteni Atyai szeretet, Szent szellemet a szívünkbe Új szívet ( Az emberi szív nem a hús szivet hanem az ember lényegét jelenti. Ebben van a szellemünk é side költözik be a Szentszellem is amikor ujjászületünk) Szabadságot a bűntől és a kötözöttségektől Szabadságot az ördög hatalmától Hatalmat a Sátán és az ördögi lelkek felett Hatalmat a betegségek felett Képességet Istennel való együttlétre Hitet Istenben Képességet a jó és a rossz közötti különbségtételre. 11. Hogyan kell viszonyulnuk más emberek hitetlenek / keresztények felé? Szeretettel! Szolgálnunk kell feléjük, hogy megismerjék az Isteni szeretetet és megtérhessenek. Tisztelni kell az emberi mívoltukat, de Istennek kell inkább engedni mint emberekenek. A keresztények felé mint családtagok felé kell viszonyulnunk. Tanításokkal bizonyságokkal erősítvén egymást,és segítve egymást Isten job megismeréséhez. 12. Milyen hatalmi hierarchia (tekintély rend) változás következett be Az Ördög lázadásakor: Az ördög elvesztette az addigi állását, (oltalmazó kérub volt addig) és az angyalok egyharmada is vele együtt ki lett dobva a mennyből a földre. Azóta munkanélküli bűnözökként élnek. Ez a lázadás Isten ellen még a föld ujjá teremtése elött volt, elöttünk másik nem emberifajhoz tartozó népek népesítették be a földet Ádám teremtésekor: Ádám teljhatalmat kapott az egész föld felett, és az állatok felett is. Ádám bukásakor: Mivel Ádám hit az ördögnek és a közösségét Istennel elvesztette, a Sátán indirekt módón befolyásra tett szert az emberrel szemben. A föld ugyan Ádám fenhatóságában maradt, de ki lett szolgáltatva Sátán manipulálásainak, hazugságainak és az egész emberiséget a bűnnek való szolgasága miatt a Sátán irányítása alá vonta. Ez az irányítás azonban nem jogszerű, a Sátán ezt a hatalmat/befolyást mint csaló hazug bűnöző végezte. Sátán ekkor még rendelkezett hatalommal, amit később Jézus elvett tőle.

9 Jézus halála és feltámadásakor: Jézus halálával a bűn meg lett itélve, az igazság ki lett elégítve, mert Jézus az emberiség összes bűnét magával vitte a fára. Jézus lement a Hádészbe szabadon bocsájtotta a foglyokat akik Istenhez tartoztak (Ó szövetségi szentek ) és ezeket felvitte a menybe. Jézus legyőzte az ördögöt és lefegyverezte a Sátánt és a teljese ördögi sereget. Semmit sem tudtak tenni ellene. Ma Sátán teljesen fegyvertelen minden hataéma a hazugságban van. Ha nem hisztek neki akkor teljesen erötlen senki, akit nekünk keresztényeknek meg kell taposni, és félre rugni amikor az utunkban áll. Jézusé lett minden hatalom. Ez azt jelenti hogy nincs olyan hatalom ami nem az övé. Ma a föld és a teljes világmindenség Jézus hatalmában van,, igaz ezt a hatalmat nem gyakorolja egyenlőre, hanem az egyház az ami a földön tartja ezt a poziciót. (Nem a Római Pápa) Jelenleg a földön két ország, két királyság harcol egymással, a sötétség a Sátán királysága és a világosság Isten királysága. Isten királyságába egy embernek csak beleszületni lehet. Jézus legyözte az ördögöt, nekünk csak ezt az állapotot kell fentartani. Nekünk nemkell legyőzni az ördögöt, csak Jézus győzelmét deklarálni és fentartani, mind a saját mind az egész emberiség életében. (Olyan ez mint amikor egy hadsereg legyőzőtt egy országot és utána elvonul egy része. Az ottmaradt hadseregrész feladata a megszállás fentartása. Ez is az egyház feladata.) Az újjászületéskor: Az ember aki Ádámtól származik az ördög befolyása alá született, az alól kimenekülni nem tud. Amikor azonban ujjászületik valaki, akkor Isten gyermekévé válik, a halál nem uralkodik rajta többé és a sötétség hatalmából átkerül Isten országában. Megkapja az Isteni állampolgárságot és az ördög országának a törvényei nem érvényesek többé rá, hanem Isten törvényei hatnak az életében. Az ördög válik szolgává és mi leszünk akik parancsolunk neki. Ezzel az új státuszal Isten gyermekiként az emberek szolgálatába kell állnunk ahogyan azt Jézus is tette. 13. Mit jelent az hogy teljes evangéliumi? Teljes evangéliuminak nevezzük azt a minősítést amikor a bibliát/evangéliumot teljes egészében szó szeritn értelmezzük. Nem állunk meg a megtérésnél, hanem a teljes evangélium (örömhírt) kihasználjuk, megkeresztelkedünk víben és Szentszelemben, hiszünk a gyógyulásban és gyógyítjuk a betegeket, kiüzzük a démonokat és egyre jobban szolgáljuk Jézus és az Atya valódi akaratát. (Vagyis nem csak hallgatói hanem megcselekvői is vagyunk az igének, és mindazt meg akarjuk tenni /tapasztalni ait Isten igért az őt szeretőknek) 14. Az embert alkató részek (szellemi /lelki fizikai) Az ember három részből áll: 1. Fizikai test 2. Szellem. 3. Lélek. A Lélek hordozza a személyiség jegyeinket, az intelektusunkat, itt hozza meg az ember a döntéseit. 15. Az ember helye földi születést megelőzően, utána, ujjászületést követően, és a halál/elragadtatás után Az ember élete mielőtt megszületett volna az Ősei ágyékában van. Az emberi életet az utódok számára a férfi a spermájában hordozza. A nő petesejt mint befogadó ezzel az élettel egyesülve megtermékenyül és így

10 születik meg az ember. (Vannak akik azt gondolják hogy minden egyes ember születésekor Isten add életet az embriónak, de ennek nincs igazán bibliai alapja, ellenben Bírák 8:30 És Gedeonnak volt hetven fia, kik az õ ágyékából származtak, mert sok felesége volt néki. Zsid 7:10 Mert õ még az atyja ágyékában vala, a mikor annak elébe ment Melkisédek. ) Így született Jézus is földi anyától és Isteni apától. A születést követően a föld bolygón élünk. A föld számunkra lakhatásra lett teremtve nincs és nem is lesz még egy ilyenbolygó. Pl amikor valaki kirepül az űrbe akkor magával kell vinnie a földi környezet kicsinyített mását ahhoz hogy ne halljon meg. Az újjászületést követően a fizikai hollétünk nem változik meg, de a hatalmi pozíciónk igen. Eph 2:6 És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban Tekintély elvi poziciónk olyan magasan van hogy minden problémát felülről kell szemlélnünk, és nincs semi ami felett nincs hatalamunk, kivéve a felettünk lévő Istent és az embertársainkat akik velünk együtt ujjászülettek (egyenrangúak), vagy pedig hitetlenek. Nincs jogunk sem Istentől való hatalmunk sem felhatalmazásunk arra hogy más embereken uralkodjunk, vagy akaratuk ellenére vezessük/tanácsoljuk őket, még akkor sem ha a legjobb szándék vezet. Lehet akármilyen egyházi pozíciója az illetőnek sem a magánéletemben sem a házasságomban, sem az üzleti életemben nem szólhat bele ha csak meg nem engedem vagy tanácsot nem kérek tőle. Aki azt az elvet megsérti az szolgaságban akarja taszítani a másik embert, magát különbnek tartván. Meneküljetek el ha valaki ilyesféleképpen akar uralkodni rajtatok, az egyházban vagy a gyülekezetben. 16. Hol van a Pokol, a menny az egek és a többi misztikus helyek? pdf 17. Mi az ima? Az ima a kereszténységben egy párbeszéd. Jézus mutatott ima példát amikor imádkozta a Mi atyánkot. Ima fajták : Hálaadás, Kérés, Közbenjárás, Nyelveken való ima, Dicsőítés, Nyelveken való éneklés. Figyelem a Szellemi harc nem ima. A szellemi harcnál az ördögöt vagy a betegségeket szólítjuk fel hogy engedelmeskedjenek, a szavunknak, Jézus által nekünk adott hatalom szerint. Pl Márk Mi a szellemi harc? Szellemi harc az amikor a már legyözött ellenfél az ördög és a szolgái aknamunkát vagy partizánakciókat végeznek, teljesen törvénytelenül. Ezek a bűnözök nem engedelmeskednek az uralkodó hatalomnak (Isteni rend) ezért nekünk az egyház tagjainak kell érvényesíteni a rendet, mint egy országban a katonáknak vagy a rendörségnek. Fegyverünk a szellem kardja az Ige, ami jó az erősségek lerontására. A szellemi fegyverek használata, Efézus 6:13-tól, Jézus vére és a dicséret ami hatékony fegyverek az ördöggel szemben. A böjt és az ima nem harc a ördöggel szemben, hanem inkább saját magunk megerősítése, Istenhez való közeledés, és Isteni segítség kérése. Isten válaszol az imákra a böjt azonban szükséges hogy Isten akarata szerint tudjunk kérni. Hatalmunkat az ördöggel szemben Jézus nevével tudjuk fentartani, mert ebben a névben van a győzelem, a

11 megtartatás, erre a névre meg kell hajolni az ocsmány ördögi lelkeknek. Az ördögtől tilos félni. Aki fél az ördögtől az nem féli Istent. A félelem hit abban hogy rossz fog bekövetkezni, vagyis az ördögnek hisz az aki fél. Az igazi hit győzedelmes, diadalmas, sikeres, mindíg Istentől származik. 19. Mi a nyelv hatalma? A nyelv hatalma élet és halál kérdése, mert az élwet és a halál nyelv hatalmában van. Jas 3:2-10 Mert mindnyájan sokképen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Ímé a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az õ egész testöket igazgatjuk. Ímé a hajók is, noha mily nagyok, és erõs szelektõl hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda fordíttatnak, a hová a kormányos szándéka akarja. Ezenképen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tûz mily nagy erdõt felgyújt! A nyelv is tûz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplõsíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthetõ és megszelidíttetett az emberi természet által: De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, a kik az Isten hasonlatosságára teremttettek: Ugyanabból a szájból jõ ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!

Atya Isten. Szentszellem Isten

Atya Isten. Szentszellem Isten A hatalmi (tekintély) rendek 1. Isten és a mennyei seregek 2. A Sátáni rend Lucifer bukása után 3. A földi hatalmi rend a bűnbe esés előtt 4. A földi hatalmi rend a bűnbe esés után 5. Család hatalmi rendje

Részletesebben

A PÁSKA BÁRÁNY. 2015. március 29. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra

A PÁSKA BÁRÁNY. 2015. március 29. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra A PÁSKA BÁRÁNY 2015. március 29. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Isten annyira szeret minket, hogy kegyelmet, gyógyulásokat ad. Megköszönjük az Úr

Részletesebben

Eredetek: sátán és királysága

Eredetek: sátán és királysága KENNETH E. HAGIN GYŐZEDELMES GYÜLEKEZET Kiadta: Krisztus Szeretete Gyülekezet 1997. Tartalomjegyzék 1. Eredetek: sátán királysága 2. Az ember helyes felosztása Szellem lélek és test 3. Ördög vagy test

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

1. Olvasd el Mk. 9,33-34. versét. Min vitatkoztak a tanítványok úton Kapernaum felé?

1. Olvasd el Mk. 9,33-34. versét. Min vitatkoztak a tanítványok úton Kapernaum felé? 2/01. Lecke ÖNKÖZPONTÚSÁG Írta: Andrew Wommack Önközpontúságból fakad sok dolog, amit tapasztalunk. A Példabeszédek 13. fejezetében a 10. vers így hangzik: Csak viszály van a kevélységből: azoknál pedig,

Részletesebben

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom Tartalom... 1 Bevezetés a negyedéves tanulmányhoz... 4 Bevezetés az Efézus 1: 1-14-hez... 7 I. - 2013. 01. 05. Alapozó tanulmány: A bűn, a törvény és a

Részletesebben

2010/1. március. Tartalomjeg yzék

2010/1. március. Tartalomjeg yzék 2010/1. március Tartalomjeg yzék 1 Hajnalcsillag Még ezután kell jelentős igazságoknak melyek pünkösd időszaka óta elkerülték a figyelmet és rejtve maradtak, a maguk isteni tisztaságában előragyogniuk

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. július 03. A mai napon a csodák témakört folytatjuk. Az evangélizációs munkák miatt négy hétre előre készülök a tanításokkal. Főleg az

Részletesebben

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész Biblia-tanulmányok Biblia-tanulmányok (2014. július szeptember) JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész 5 TARTALOM S PA L D I N G A L A P Í T V Á N Y Bevezetés 7 I. tanulmány július 5. Jézus bizonyságtétele

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

A TÉKOZLÓ FIÚ (Első lecke) A megtérés útja

A TÉKOZLÓ FIÚ (Első lecke) A megtérés útja A TÉKOZLÓ FIÚ (Első lecke) A megtérés útja Olvasd el először a Lukács evangéliuma 15:11-32-őt! Ezt követően olvasd el a következő szöveget! Különösen figyelj a vastag betűvel szedett versekre és szövegrészletekre!

Részletesebben

Imádságok a Biblia alapján

Imádságok a Biblia alapján KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ Budapest, 2012 JIM SANDERS Imádságok a Biblia alapján (rövidített kiadás) A KÖNYVBEN FELHASZNÁLT IGEVERSEK Károli Gáspár fordításának egyházunk által gondozott és megújított kiadása

Részletesebben

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Ezek a gondolatok Pállal és Jeruzsálemhez fűződő kapcsolatával sok idő elteltével kerültek felszínre. Ez a bibliatanulmányozás nem tud végleges választ adni olyan fontos

Részletesebben

A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben

A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben Charles Capps A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben Fordította: Szöllősi Tibor és Dezsényi István Amana 7 Kiadó TARTALOM A Teremtő ereje veled van 1. fejezet

Részletesebben

2000/3. Szemléletváltás BL

2000/3. Szemléletváltás BL {k20003a} {k20003b} 2000/3 VEZÉRCIKK Szemléletváltás BL Az Úr Jézus magára vállalta minden ember bűnét, és meghalt vétkeink miatt. A büntetés Őt sújtotta, tehát mindnyájan ellene vétkeztünk. Ezért jogosan,

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék 2010/4. szeptember Tartalomjegyzék 1 Hajnalcsillag Isten királysága David Clayton igehirdetése nyomán Jézus Krisztus a végidőkkel kapcsolatos nagy beszédében olyan dolgot mondott el a tanítványainak, ami

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS I. fejezet A szentírás Isten igaz igéje (A kanonikus Szentírás.) Hisszük és valljuk, hogy a szent próféták és apostolok kanonikus írásai mind az Ó-, mind az Újtestamentumban

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila

avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email:info.judaoroszlanja@gmail.com Tel:

Részletesebben

2017-500 évvel Luther után. Mi történt a Luther Mártont követő években?

2017-500 évvel Luther után. Mi történt a Luther Mártont követő években? 2017-500 évvel Luther után Mi történt a Luther Mártont követő években? 2017-500 évvel Luther után Mi történt a Luther Mártont követő években? 2017 október 31-én lesz az 500. évfordulója annak az eseménynek,

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni

Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni 1 2 Amiért érdemes keresztyénnek lenni Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni Kiadja: Éjféli Kiáltás Misszió 3 Copright by: Verlag Mitternachtsruf

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack 3./01. Lecke Az isteni áramlat Írta: Andrew Wommack Szeretnék veletek megosztani néhány dolgot arról, hogyan engedjétek Istent átáramlani rajtatok a mások felé való szolgálatban. Rendelkeztek hatalommal

Részletesebben

AMIT A BIBLIA TANÍT A BŰNRŐL

AMIT A BIBLIA TANÍT A BŰNRŐL MBS095 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AMIT A BIBLIA TANÍT A BŰNRŐL Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. HÉBER, GÖRÖG, ÉS MAGYAR SZAVAK

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Szellemi hatalomgyakorlás Köszönöm neked Atyám, hogy Te ma Magyarországnak

Részletesebben