Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6."

Átírás

1 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-15315/2009. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Költségvetési szervek alapító okiratainak hatályon kívül helyezése, illetve a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. alapján az alapító okiratok elfogadása Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Köztársaság Országgyűlése az államháztartási rendszer megújítása keretében a közpénzek felhasználásának, a közfeladatok ellátásának átláthatóbbá, hatékonyabbá tétele, és a költségvetési gazdálkodás modernizálásának megalapozása céljából megalkotta a évi CV. törvényt a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról (továbbiakban: Kt.). A törvény 44. /4/ bekezdés a következőket tartalmazza: A költségvetési szerv alapító (irányító) szerve május 15-ig köteles felülvizsgálni a közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból az irányítása alá tartozó költségvetési szerv, az általa vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv által alapított, illetve részvételével működő és vagyonkezelésébe tartozó gazdálkodó szervezet (így különösen: közhasznú társaság, gazdasági társaság), valamint az e társaság által továbbalapított gazdálkodó szervezet tekintetében, az állami felsőoktatási intézmény saját gazdasági társasága kivételével. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a további működés július 1-je után is indokolt, az e törvényben és külön törvényben foglalt előírásokat költségvetési szervek esetében június 1-jéig kell (az alapító okirat módosításával vagy más megfelelő módon) érvényesíteni. Az idézett törvényhely értelmében a Képviselő-testület áprilisi ülésén felülvizsgálta a közfeladatok ellátásának módját szervezeti szempontból és a 78/2009. (IV.24.) Kt. határozatában megállapította, hogy a működő költségvetési és gazdálkodó szervek további működése július 1. napja után is indokolt. Városunkban a közfeladatokat az alábbi, Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete által alapított intézmények látják el. Intézmények: Polgármesteri Hivatal, Kertvárosi Óvoda, Gondozási Központ, Központi Óvoda, Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Deák Ferenc Általános Iskola, Központi Gyermekélelmezési Konyha, Klauzál Gábor Általános Iskola, Művelődési Központ, Koszta József Általános Iskola, Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Petőfi Sándor Általános Iskola, Városellátó Intézmény, Terney Béla Kollégium, Városi Intézmények Gazdasági Irodája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Bölcsőde Lajtha László Alapfokú Művészeti Is- Családsegítő Központ, kola és Hangversenyközpont Hajléktalan Segítő Központ, Sportközpont,

2 2 A helyi önkormányzat felülvizsgálata eredményeként azoknál a költségvetési szerveknél, melyek működése július 1-je után is indokolt, meg kell hozni a Törvényből adódó intézkedéseket: el kell végezni a költségvetési szervek Kt. szerinti besorolását és módosítani kell az alapító okiratokat (44. (4) bekezdés). A május 15-ig végzett felülvizsgálat eredményeként megmaradó költségvetési szerveket a tevékenység jellege alapján a Kt ai szerint és a feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján a 18. szerint be kell sorolni. Az alapító okiratot valamennyi költségvetési szerv esetében módosítani kell; mindenekelőtt a besorolás miatt, de az alapító okirat kibővült tartalma miatt is. Az alapító okirat új tartalmát a Kt. 4. -a rögzíti. Az alaptevékenységet a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 10. (6) bekezdése alapján az államháztartási szakfeladatok rendje (a továbbiakban: szakfeladatrend) alapján kell meghatározni, szakfeladat számmal és megnevezéssel. Ha egy szakfeladaton belül több tevékenység is elszámolható, abban az esetben nevesíteni kell, hogy melyik tevékenység(ek) végzésére jogosult a költségvetési szerv (a normatíva igénylés feltétele így teljesül). Az új szakfeladatrendet a pénzügyminiszter 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatója tartalmazza. A 327/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 68. (10) bekezdése szerint az Ámr. e rendelettel módosított rendelkezései alapján szükséges módosításokat az alapító okiratra, valamint a szervezeti és működési szabályzatra nézve szeptember 30-áig kell elvégezni. Célszerű számba venni valamennyi módosítási igényt, s egyetlen módosítási aktussal június 1-jéig elvégezni az összes változtatást az alapító okiraton és a szervezeti és működési szabályzaton. Az új szakfeladatrend (számjel és megnevezés) január 1-jétől érvényes, összhangban az új gazdálkodási szabályokkal. Így a régi szakfeladatrend szerinti besorolás él még december 31-éig. Az alapító okiratokban az év végével elavulttá váló szakfeladatok érvénytelenek lesznek, a Kincstár a törzskönyvi nyilvántartásból azokat hivatalból törli. (Vagyis az év közbeni alapító okirat-módosításokban egyelőre meg kell hagyni a év végéig hatályos régi szakfeladatokat, egyúttal azonban meg kell jeleníteni a 2010-től alkalmazandó új szakfeladatrend szerinti szakfeladatokat is. Hasonlóan kell eljárni az SZMSZ-ek esetében is, ahol a kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenységek is megjelennek.) Új elem, ha a költségvetési szerv kisegítő, illetve vállalkozási tevékenységet folytat, akkor az alapító okiratban e tevékenységei arányának felső határát külön-külön meg kell határozni (tehát a kiegészítő tevékenységét nem!). Az alapító okirat módosításáról rendeletben vagy határozatban kell rendelkezni (a Kt. 3. (4) bekezdése és a 2. (2) és (4) bekezdései alapján). Fontos, hogy ez az előírás nem jelenti azt, hogy minden egyes költségvetési szerv alapító okiratának módosításáról külön-külön rendeletet kell alkotni vagy határozatot kell hozni. Elegendő, ha mindegyiket magában foglalva összefoglalóan kerül kiadásra egy rendelet (határozat), amelyben egyetlen alkalommal valamennyi költségvetési szerv besorolása megtörténik.

3 I. A költségvetési szervek besorolása 3 I.1. Költségvetési szervek a tevékenységük jellege szerint (Kt ok): közhatalmi költségvetési szerv: azon költségvetési szerv, amelyet jogszabály alaptevékenységként közhatalmi jogosítvánnyal ruház fel, vagy ilyen jogosítvány gyakorlására közjogi kötelezettséget állapít meg, illetve amelynek jogszabály alapján alaptevékenységként közhatalom gyakorlásában kell közreműködnie. Ez alapján, valamint a Kt. 15. (2) bekezdése szerint az önkormányzati hivatal polgármesteri hivatal csak közhatalmi költségvetési szerv besorolású lehet. Közhatalom gyakorlásának minősül a védelmi, hatósági ellenőrzési tevékenység gyakorlása. Ez alapján közhatalmi költségvetési szerv a polgári védelmi, a tűzoltósági, a közterületfelügyeleti tevékenységet végző költségvetési szerv. közszolgáltató költségvetési szerv: közintézmény: az alaptevékenység szerint klasszikus szellemi közszolgáltatást (közoktatás, szociális ellátás, közgyűjteményi, közművelődési tevékenység), illetve gazdasági-pénzügyi-műszaki ellátást végző költségvetési szerv; Közintézmény besorolást kell, hogy kapjanak az önkormányzati irányítás alá tartozó közoktatási költségvetési szervek, szociális alapellátás, szakellátás költségvetési szervei, közgyűjtemények: könyvtárak, levéltárak, múzeumok, közművelődési intézmények: jellemzően a művelődési házak, gesz-ek, gamesz-ok, önkormányzati kiskincstárak, Városi Intézmények Gazdasági Irodája (VIGI) közintézet: az alaptevékenység szerint részben piacszerű szellemi közszolgáltatást (pl. egészségügy, művészet, környezet- és természetvédelem, informatika) nyújtó költségvetési szerv. Közintézet besorolást kell, hogy kapjanak az önkormányzati irányítás alá tartozó egészségügyi költségvetési szervek (így a kórházak és a járóbeteg szakellátást végző szervek), színházak, számítástechnikai intézetek. vállalkozó közintézet: az alaptevékenységébe tartozó meghatározott egészségügyi, művészeti (színházi) közszolgáltatást külön törvényben meghatározott részletes feltételek alapján, az Áht. szerinti piaci ismérveknek (100/K. ) is megfelelően végző költségvetési szerv, amely külön törvényben meghatározottak szerint, egyedi eljárás során kerülhet majd besorolásra a közintézeti körből ben egyrészt a Kt. 44. (9) bekezdése miatt, másrészt külön szaktörvényi szabályozás híján vállalkozó közintézet még nem hozható létre (vagyis annak most egyetlen szervet sem lehet besorolni). közüzem: az alaptevékenysége szerint más költségvetési szerv, illetve lakosság részére fizikai (technikai) jellegű szolgáltatást, településgazdálkodási, - üzemeltetési, műszaki szolgáltatást végző költségvetési szerv. Közüzemként kell besorolni az ivóvíz-szolgáltatással és szennyvízkezeléssel, hulladékszállítással és -kezeléssel, község- és városüzemeltetéssel foglalkozó

4 4 költségvetési szerveket. Ide kell sorolni az önálló költségvetési szervként működtetett konyhát is, amennyiben az étkeztetést-élelmezést mint közszolgáltatást változatlan szervezeti keretben, s nem valamely más költségvetési szerven belül kívánják megoldani. I.2. Költségvetési szervek a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint (Kt. 18. ) A Kt a pontosan rögzíti a két kategória, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv közötti különbséget. Az elhatárolásuk lényege, hogy az önállóan működő költségvetési szerv elsősorban a szakmai alapfeladata ellátását végző szervezeti egységekkel rendelkezik. Alaptevékenységnek, így a szakmai alapfeladat ellátásának kell tekinteni pl. a közoktatási intézményekben, szociális intézményekben szervezeti egységként működő konyha, egészségügyi intézményben működő mosoda működését. Természetesen önállóan működő költségvetési szervként sorolható be az az intézmény, ahol a szakmai alapfeladaton kívüli (adminisztratív, szellemi támogató, üzemeltetési) feladatokat ellátnak az intézményben, de azok nem önálló szervezeti egységben működnek (mert a kapacitás, az ilyen apparátus létszáma azt nem igényli, ugyanakkor más szervezetre a feladatellátás nem bízható). Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek minősíthető a költségvetési szerv, ha ellátandó feladata, szakmai tevékenysége összetett, a foglalkoztatottak száma és a munkamegosztás szervezeti egységekre való tagozódást igényel, jelentős terjedelmű és összetett gazdálkodási feladatokat lát el, a szolgáltatás terjedelme, az ellátottak száma, az ügyfélforgalom volumene, az alaptevékenység ellátását támogató tevékenységet végző szervezeti egység(ek) működtetése az önálló gazdálkodást indokolja. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: önálló költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van, rendelkezhet pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel (ld. erről a 327/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 69. -át), amennyiben nem rendelkezik pénzügyi feladatai ellátásához önálló szervezeti egységgel, a költségvetési szerv vezetőjének a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős alkalmazottat/alkalmazottakat kell kijelölni. Az önkormányzati hivatal, valamint a többcélú kistérségi társulás önálló munkaszervezete önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként sorolandó be (Ámr. 14. (3) bekezdés). Önállóan működő költségvetési szervnek sorolható be különösen az a költségvetési szerv, amely: kizárólag szakmai szervezeti egységekre tagozódik (vagy csak abból áll), szellemi, fizikai (technikai) támogató funkciókat ellátók száma külön szervezeti egység létrehozását nem igényli, e funkciók szolgáltatásvásárlással vagy más költségvetési szerv által hatékonyan, gazdaságosan ellátható, Ez nem zárja ki, hogy az önállóan működő költségvetési szervnél a pénzügyigazdasági feladatok ellátására alkalmazottat/alkalmazottakat foglalkoztassanak.

5 5 szakmai alaptevékenysége nem eszközigényes. Az önállóan működő költségvetési szerv: elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amely felett a kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítés igazolására, utalványozásra a költségvetési szerv vezetője (vagy az általa írásban kijelölt személy) jogosult (ezek ellenjegyzésére a kijelölt költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult). A költségvetési keret célszerűen a szakmai feladatellátás személyi juttatásának, járulékainak, szakmai eszköz-anyag beszerzés előirányzatát tartalmazza. Tartalmazhatja, de nem feltétlenül része a működés rezsi kiadásainak előirányzata. Az önállóan működő költségvetési szerv szakmai keretét tartalmazó költségvetését ( költségvetési keretét ) és beszámolóját a képviselő-testület hagyja jóvá. A Kincstár felé teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettsége (elemi költségvetése, beszámolója) azonban nincs, adatai beépülnek az operatív gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatásába. Az elemi költségvetés (beszámoló) részletszabályait a később elfogadandó külön kormányrendelet fogja szabályozni. pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására az irányító szerv kijelöli az ilyen feladatok ellátására képes önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet, és a költségvetési szervek között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét az irányító külön megállapodásban rögzíti. A Törvény 18. -a szerint az önkormányzatnak be kell sorolnia valamennyi költségvetési szervét a szerv belső szervezeti viszonyai, konkrétan a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervi típusok egyikébe. E kategóriák nem feleltethetőek meg egyértelműen a korábbi (de december 31-ig még létező!) önállóan/részben önállóan gazdálkodó kategóriáknak június 1-jéig minimális feladat, hogy valamennyi költségvetési szervet az irányító szerve a fennálló viszonyok alapján a fenti szempontból beazonosítson és besoroljon. Természetesen már eddig az időpontig is lehet e fennálló szervezeti viszonyokon változtatni aszerint, hogy mely kategóriában indokolt és szándékolt a költségvetési szerv július 1- je utáni működése. Különösen fontos ezt mérlegelni azoknál a szerveknél, ahol a szakmai működés nem naptári évhez kötött, vagyis lehetőség, esetleg kötelezettség is van az év közbeni módosításra. Ha nincs indok vagy szándék a változtatásra, akkor a korábbi kategóriákból jellemzően az alábbi új besorolás adódik: 1.) A most önállóan gazdálkodó költségvetési szerv önállóan működő és gazdálkodó szervnek sorolandó be. (Ennek indoka, hogy a szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szervezeti egységein kívül gazdasági szervezettel és vélhetően más támogató funkcionális szervezeti egységekkel /munkaügyi, jogi, informatikai, fizikai feladatot ellátó stb./ is rendelkezik.) 2.) A most részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv önállóan működő és gazdálkodó szervnek sorolandó be, ha gazdasági szervezettel ugyan nem rendelkezik, de más, a szakmai alapfeladata ellátását támogató funkcionális szervezeti egységekkel igen;

6 6 Az új szabályozás szerint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél nem általános kötelezettség, hogy gazdasági szervezete legyen. Ez esetben a költségvetési szerv vezetője kijelölhet a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős alkalmazottat (alkalmazottakat), vagy az irányító szerve kijelölhet egy, az ilyen feladatok ellátására képes (másik) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet. Ez utóbbi esetben a kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés igazolása, utalványozás joga természetesen továbbra is megilleti a gazdasági szervezettel nem rendelkező, de önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjét. önállóan működő szervnek sorolandó be, ha gazdasági szervezettel és egyéb, a szakmai alapfeladata ellátását támogató funkcionális szervezeti egységekkel sem rendelkezik, illetve ha most még rendelkezik, de azokat meg lehet szüntetni június 1- jéig. (Szervezeti egység nélkül egy-egy személy elláthat az önállóan működőnek besorolt szerveknél is támogató feladatokat, így pl. pénzügyi tevékenységet is.) II. A költségvetési szervek besorolásánál figyelembe veendő további szempontok II.1. A költségvetési szervek által végzett tevékenységek típusai A besorolásnál figyelembe kell venni, hogy a Kt. 7. -a egyértelműen definiálja az ellátható tevékenység négy típusát. Az alaptevékenységen kívüli három típusú tevékenység közös és eltérő ismérvei az alábbiak szerint foglalhatók össze: Tevékenységtípus Alaptevékenységgel való egyezés Felhasznált kapacitás kiegészítő Igen Döntően meglévő kisegítő Államháztartásba tartozó más szervezetnek vagy természetes személynek Bárki másnak (jellemzően államháztartásba nem tartozó szervnek) vállalkozási Nem (alaptevékenységet segítő szellemi vagy fizikai háttértevékenység lehet) Nem, de itt nem az alaptevékenység jellege a minősítés alapja, hanem az alapító okiratban e tevékenység alaptevékenységként való konkrét meghatározásának hiánya Döntően meglévő Új is lehet, de a szerv kapacitása az alaptevékenységh ez igazodik Célja Kinek végzi Nyereség tényleges elérése Értékcsökkenés árban megtérülő fedezete Kapacitáskihasználás Kapacitáskihasználás Nyereség Bárki másnak Valamenynyi közvetlen és a hozzárendelhető közvetett kiadás fedezete Lehet igen nem Lehet igen igen Kell igen igen

7 7 A jogszabályi definíciók ezen tevékenységek forrását is megjelölik. Az Áht. 92. (3) bekezdése kimondja, hogy ezen tevékenység bevételének fedeznie kell a tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen és ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat, sőt a kisegítő és vállalkozási tevékenység esetén az amortizációt is. A kisegítő és a vállalkozási tevékenység fedezete teljes egészében támogatáson kívüli forrás lehet, vagyis a kisegítő, vállalkozási tevékenységre támogatás nem használható fel. A közüzem esetében valamennyi tevékenység bevételének az amortizációt is fedeznie kell. III.1. A szociális feladatokat ellátó költségvetési szervek besorolásánál A szociális feladatok ellátásának szakmai szabályait tartalmazó (szociális) törvény és kormány-, miniszteri rendeletek nem írják elő, hogy a feladatot ellátó intézménynek jogi önállósággal kell rendelkeznie. Ezért e területen nincs költségvetési szervvé vagy jogi személyiségű szervezeti egységgé való átalakítási, illetve besorolási kötelezettség. Így a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően a szakfeladaton működtetett ellátások (pl. családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat, közösségi ellátás, falugondnoki szolgálat) továbbra is változatlanul működtethetők e formában, s ez célszerű is. A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás ellátásához az 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet szakmai, gazdasági, ügyviteli létszámfeltételt ír elő, de ez sem jelenti a szervezeti egység létrehozásának szükségességét. III.2. Intézményi társulásban történő feladatellátás költségvetési szerveinek besorolása A társulási törvény alapján létrehozott társulások A társulási törvény 8. -a alapján két vagy több képviselő-testület megállapodhat intézmény vagy más szervezet közös fenntartásában, egyes alapítói jogok közös gyakorlásában, munkavállaló közös foglalkoztatásában azzal, hogy a közös fenntartással, illetve közös foglalkoztatással kapcsolatos feladat- és hatásköröket a megállapodásban meghatározott képviselő-testület, illetve annak szerve gyakorolja. (Ld. a Kt. 2. (3) bekezdését is.) A társulási törvény 8. és 9. -a alapján létrejött társulás esetében, amikor pl. közös intézmény létrehozására kerül sor, és azt költségvetési szervként kívánják működtetni, a költségvetési szervet be kell sorolni a Kt.-nak megfelelően. A besorolást a költségvetési szerv alapító (irányító) szerve végzi a társulási megállapodásoknak megfelelően, az alapító okiratok módosításának eddigi gyakorlata alapján. IV.1. A költségvetési szervek gazdasági vezetőjének kinevezése A Kt. 8. (7) bekezdése alapján az önkormányzati költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése, megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása az irányító szerv vezetőjének (polgármesternek, főpolgármesternek, megyei közgyűlés elnökének, társulási tanács elnökének, települési, területi kisebbségi önkormányzati testület elnökének, országos kisebbségi önkormányzat közgyűlése elnökének ld. Kt. 8. (1) bekezdés f)-h) pontok) a hatásköre, más törvény eltérő rendelkezése hiányában. A polgármester (a kisebbségi önkormányzat elnöke) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben (Ötv.) foglaltak figyelembevételével ezen hatáskörét átruházhatja.

8 8 Fontos tisztázni, hogy a Kt. hatálybalépését követő kinevezéseknél, megbízásoknál kerül az irányító szerv vezetője hatáskörébe a gazdasági vezetőt érintő munkáltatói jogkör. Ebből az következik, hogy a jelenlegi gazdasági vezetőt nem kell újból kineveznie az irányító szerv vezetőjének a költségvetési szerv besorolásakor. A költségvetési szervek Kt aiban meghatározott átsorolása, átalakítása azonban már indokolttá teheti a magasabb vezetői (ide tartozik a gazdasági vezető) státusz betöltésekor az irányító szerv vezetője számára e hatáskör gyakorlását. A gazdasági vezető díjazásának megállapítása azonban már a Kt. hatálybalépésétől az irányító szerv vezetőjének a hatásköre. Tehát az előmeneteli rendszerben a gazdasági vezetőre vonatkozó átsorolás az irányító szerv vezetőjének a hatáskörébe tartozik. IV.2. Irányítási, felügyeleti jogosítvány az önkormányzati költségvetési szerveknél helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve: a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv esetén a képviselő-testület (közgyűlés). Ha más törvény eltérően nem rendelkezik önkormányzati költségvetési szerv esetén az irányító szerv hatásköreit testület gyakorolja, kivéve a költségvetési szerv gazdasági vezetőjével kapcsolatos alapvető munkáltatói jogokat, amelyeket az irányító szerv vezetője gyakorol. Az irányítási jogok teljessége magában foglalja az alapítói és a korlátozott irányítás esetére külön nevesített felügyeleti jogokat. Lehetséges, hogy elkülönül egymástól az alapítói jogokkal rendelkező szerv és az irányításra (fenntartásra), illetve felügyeletre jogosult szerv; amennyiben az irányítói jogok alapítói jogokon kívüli része átadásra kerül. IV.3. A költségvetési szervre vonatkozó irányítói jogok, azok átadása-átvétele, illetve megosztása A költségvetési szerv alapító okiratában meg kell jelölni az alapítói jogokkal felruházott irányító szervet. Az irányítási jogokat a Kt. 8. -ának (2) bekezdése tartalmazza, s a fentiek szerint ezen irányítási jogok részét képezik az ún. alapítói jogok is. A fenntartói jog fogalmát ugyanakkor a Kt. nem ismeri, így az azzal kapcsolatos rendelkezések csak a fogalmat használó szaktörvény szabályaival együtt értelmezhetők. Költségvetési szerv közös alapítása, illetve működtetése esetén a szerv alapító okiratában kell meghatározni az egyes irányítási jogok gyakorlására jogosult szervet (személyt). Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. alapító okiratokra vonatkozó szabályainak előírásai szerint elkészítettük az intézmények új alapító okiratait. A változtatások nagy száma miatt az alapító okiratok módosítása nem lenne célravezető, ezért javaslom a Képviselő-testületnek, hogy új alapító okiratokat adjon ki a régiek hatályon kívül helyezésével egyidejűleg. Kérem a határozati javaslat megvitatását és annak támogatását.

9 9 /2009. (V.29.) Kt. Tárgy: Költségvetési szervek alapító okiratainak hatályon kívül helyezése, illetve a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. alapján az alapító okiratok elfogadása HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvényből június 1. napjáig adódó intézkedési kötelezettséget és az alábbiak szerint határoz. 1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, Kertvárosi Óvoda, Gondozási Központ, Központi Óvoda, Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Deák Ferenc Általános Iskola, Központi Gyermekélelmezési Konyha, Klauzál Gábor Általános Iskola, Művelődési Központ, Koszta József Általános Iskola, Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Petőfi Sándor Általános Iskola, Városellátó Intézmény, Terney Béla Kollégium, Városi Intézmények Gazdasági Irodája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Bölcsőde Lajtha László Alapfokú Művészeti Is- Családsegítő Központ, kola és Hangversenyközpont Hajléktalan Segítő Központ, Sportközpont, elnevezésű intézményeinek alapító okiratát június 30. napjával hatályon kívül helyezi, ugyanakkor ugyanezen intézmények vonatkozásában az ezen határozat mellékletét képező alapító okiratokat július 1. napjával hatályba lépteti. 2.) A Képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy gondoskodjon a jóváhagyott alapító okiratok bejegyzése iránti kérelem 8 napon belüli benyújtásáról a Magyar Államkincstárhoz. 3.) A Képviselő-testület felhívja az 1.) pontban felsorolt intézmények vezetőit, hogy az új alapító okiratokban előforduló változásokat az intézményi szervezeti és működési szabályzatokban vezessék át. Határidő: szeptember 30. Felelős: intézményvezetők A határozatról értesítést kap: 1.) Érintett intézmények vezetői 2.) Szentes Város Jegyzője 3.) Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája és általa 4.) Magyar Államkincstár 6720 Szeged, Széchenyi tér 9. Szentes, május 11. Dr. Sztantics Csaba

10 10 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek jogállása, besorolása június 1-jétől M e g n e v e z é s közhatalmi költségvetési szerv típusa feladatellátáshoz gyakorolt funkció közszolgáltató közintézmény közintézet közüzem önállóan működő és gazdálkodó Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hagversenyközpont Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szentesi Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Sportközpont önállóan működő

11 Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9., (4) bekezdése, valamint az költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki. Költségvetési szerv neve: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Törzsszám: Székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Kirendeltsége: 6612 Nagytőke, Széchenyi tér 4. A költségvetési alapító szerve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete A költségvetési szerv alapító szerve szerinti besorolása: Helyi önkormányzati költségvetési szerv Jogállása: Önálló jogi személy Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatról szóló évi LXV. törvény 8..-a alapján az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. *Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Kiemelten: helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (TEÁOR ) (szakágazati szám: ) az Önkormányzat működésével, Önkormányzatot illető bevételekkel, kiadásokkal kapcsolatos feladatok végzése, kezeli a hatáskörébe utalt adókat, más bevételeket, továbbá a központi költségvetésből a társadalombiztosítástól, az elkülönített állami pénzalapokból folyósított valamennyi támogatást, működteti az önkormányzati intézményhálózatot, kezeli az önkormányzati vagyont, lakásgazdálkodást folytat, ellátja a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos bevételek, kiadások, nyilvántartások kezelését, fenntartja az önkormányzat kezelésébe tartozó közutakat, hidakat, az autóbusz megállókat üzemelteti, városgazdálkodási szolgáltatás terén gondoskodik a helyi közlekedés támogatásáról, a piaci és vásári tevékenységgel összefüggő szolgáltatásokról, fontos tevékenysége a településfejlesztéssel, településellátással kapcsolatos feladatok összehangolása, a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtása, szociálpolitikai tevékenység területén gondoskodik a rászorulók rendszeres és rendkívüli szociális, valamint nevelési segélyezéséről, végzi a településen keletkezett szennyvizek elvezetésével, tisztításával, a település csapadékvizeinek összegyűjtésével, elvezetésével, szilárd hulladékok összegyűjtésével kapcsolatos feladatokat, kiskertek hasznosítása, bérleti díjak behajtása, nyilvántartása,

12 az oktatás, közművelődés területén koordináló, irányító tevékenységet végez, illetékességi területén hatósági feladatokat lát el, foglalkozik az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával. Továbbá: egyéb jogszabályban foglalt kötelező feladatok * (E rendelkezések december 31. napjáig hatályosak) **Alap-, kiegészítő, kisegítő- és vállalkozási tevékenység: **Alaptevékenység: Lakó- és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Híd, alagút építése Egyéb m.n.s. építés Bontás Építési terület előkészítés Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Ipar fejlesztésének támogatása Mezőgazdasági támogatások Energia és ásványi erőforrások kiaknázásával, feldolgozásával, hasznosításával összefüggő támogatások Területpolitikai támogatások és tevékenységek Közlekedés fejlesztésének támogatása Hírközlés fejlesztésének támogatása Információs társadalom fejlesztésének támogatása Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai A polgári védelem ágazati feladatai Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Rendszeres szociális segély

13 Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegzése Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szakszervezeti tevékenység támogatása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása Utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása ** (E rendelkezés január 1. napján lép hatályba.) Kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. Illetékessége: Szentes Város és Nagytőke Község közigazgatási területe. Irányító szervének neve, székhelye: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Nagytőke Község Önkormányzata Képviselőtestülete 6612 Nagytőke, Széchenyi tér 4.

14 Fenntartó: Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Nagytőke Község Önkormányzata 6612 Nagytőke, Széchenyi tér 4. Típus szerinti besorolása - a tevékenység jellege alapján: - közhatalmi költségvetési szerv. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv vezetője kinevezésének rendje: Képviselő-testület általi kinevezés az évi LXV. tv a alapján. Vezető kinevezésének rendje: A Képviselő-testület pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alkalmazandó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásokra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyona: A törzsvagyon részét képező Hivatal épülete (hrsz. 5623), összes berendezési, felszerelési tárgyaival, leltár szerint. Az alapító a hivatal alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből finanszírozza. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el az éves költségvetési rendeletben foglaltak szerint. Ezen alapító okirat július 1. napjával lép hatályba, az alap,- kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységek felsorolásánál rögzített kivételekkel. Szentes, május 29. Szirbik Imre Záradék: A Polgármesteri Hivatal alapító okiratát Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2009.( )Kt. határozatával május 29-én hagyta jóvá. Szirbik Imre

15 Gondozási Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9., (4) bekezdése, valamint az költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki. Költségvetési szerv neve: Szentes Város Gondozási Központja Törzsszám: Székhelye: Szentes, Horváth M. u. 10. Az intézmény alapító szerve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az intézmény alapító szerve szerinti besorolása: Helyi önkormányzati költségvetési szerv Jogállása: Önálló jogi személy Költségvetési szerv telephelyei: Szentes, Nagyörvény u. 53. Szentes, Dózsa Gy. u. 86/a Szentes, Munkás u. 54. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. /1/ bekezdésében rögzített szociális alapellátásról való gondoskodás keretében a rászoruló idősek ellátása. *Alaptevékenysége: TEÁOR szociális ellátás elhelyezés nélkül (szakágazati szám: ) - szociális információs szolgáltatás - időskorúak nappali szociális ellátása - értelmi fogyatékosok nappali ellátása - rászorulók körzetesített házi segítségnyújtása - rászorulók szociális étkeztetése - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - közösségi pszichiátriai ellátás - nappali ellátás (pszichiátriai) - szociális foglalkoztatás - munkahelyi étkeztetés * (E rendelkezés december 31. napjáig hatályos.) Az évi III. törvény szerint ellátandó alapszolgáltatási feladatok: 1) az étkeztetés, 2) a házi segítségnyújtás, 3) a jelzőrendszeres segítségnyújtás, 4) a közösségi ellátás, 5) a nappali ellátás.

16 ** Alap-, kiegészítős, kisegítő- és vállalkozási tevékenysége: **Alaptevékenységek: Idősek nappali ellátása Fogyatékossággal élők nappali ellátása Pszichiátriai betegek nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Közcélú foglalkoztatás **(E rendelkezések január 1. napjával lépnek hatályosak.) ** Kiegészítő tevékenység: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. Működési köre: Szentes város közigazgatási területe, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a közösségi ellátás esetében Szentes Kistérség Többcélú Társulása. Irányító szerv neve, székhelye: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6600, Szentes Kossuth tér 6. Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6623 Árpádhalom, Petőfi u. 17. Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4. Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6624 Eperjes, Petőfi u. 1. Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. Nagymágocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6622 Nagymágocs, Szentesi út 42. Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6612 Nagytőke, Széchenyi tér 4. Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. Fenntartó: Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Árpádhalom Község Önkormányzata 6623 Árpádhalom, Petőfi u. 17. Derekegyház Község Önkormányzata 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4. Eperjes Község Önkormányzata 6624 Eperjes, Petőfi u. 1. Fábiánsebestyén Község Önkormányzata 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.

17 Nagymágocs Község Önkormányzata 6622 Nagymágocs, Szentesi út 42. Nagytőke Község Önkormányzata 6612 Nagytőke, Széchenyi tér 4. Szegvár Nagyközség Önkormányzata 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. Tevékenység szerinti besorolás a tevékenységek jellege alapján: - közszolgáltató költségvetési szerv a közszolgáltató szerv fajtája: - közintézmény Feladatellátásához kapcsolódó funkciója: - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv A Gondozási Központ vezetőjének kinevezési rendje: A Gondozási Központ vezetőjét az Önkormányzat képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bízza meg az intézmény vezetésével. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazotti, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállalói, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény alkalmazandó. Egyéb foglalkoztatásokra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. A költségvetési szervek jogellátásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 8. (7) bekezdése szerint a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása az irányító szerv vezetőjének, a polgármesternek a hatáskörébe tartozik. Ezen alapító okirat július 1. napjával lép hatályba, az alap,- kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységek felsorolásánál rögzített kivételekkel. Szentes, május 29. Szirbik Imre Záradék: A Gondozási Központ alapító okiratát Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2009.( )Kt. határozatával május 29-én hagyta jóvá. Szirbik Imre

18 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ALAPÍTÓ OKIRAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9., (4) bekezdése, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1..-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki. Költségvetési szerv neve: Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Törzsszám: Székhelye: 6600 Szentes, Csallány Gábor part 10. Az intézmény alapító szerve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az intézmény alapító szerve szerinti besorolása: Helyi önkormányzati költségvetési szerv Jogállása: Önálló jogi személy Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. /1/. bekezdésében rögzített szociális ellátásról való gondoskodás keretében idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása. *Alaptevékenység: TEÁOR Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (szakágazati szám: ) TEÁOR Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (szakágazati szám: ) Alaptevékenység keretében végzett feladatok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 57. (1) bekezdés j) pontja, valamint a (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatok. Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolása, gondozása, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek. Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmaguk ellátására részben képes személyek részre biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. * (E rendelkezés december 31. napjáig hatályos) **Alap-, kiegészítő, kisegítő- és vállalkozási tevékenysége: **Alaptevékenység: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Időskorúak átmeneti ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Közcélú foglalkoztatás

19 **Kiegészítő tevékenység: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Textil, szőrme mosása, tisztítása ** (E rendelkezések január 1. napján lépnek hatályba.) Kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. Működési köre: Magyarország, de elsődlegesen a Szentesi Kistérséghez tartozó települések közigazgatási területe. Irányító szervének neve, székhelye: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6600, Szentes Kossuth tér 6. Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6623 Árpádhalom, Petőfi u. 17. Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4. Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6624 Eperjes, Petőfi u. 1. Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. Nagymágocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6622 Nagymágocs, Szentesi út 42. Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6612 Nagytőke, Széchenyi tér 4. Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. Fenntartó: Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Árpádhalom Község Önkormányzata 6623 Árpádhalom, Petőfi u. 17. Derekegyház Község Önkormányzata 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4. Eperjes Község Önkormányzata 6624 Eperjes, Petőfi u. 1. Fábiánsebestyén Község Önkormányzata 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. Nagymágocs Község Önkormányzata 6622 Nagymágocs, Szentesi út 42. Nagytőke Község Önkormányzata 6612 Nagytőke, Széchenyi tér 4. Szegvár Nagyközség Önkormányzata 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. Típus szerinti besorolás a tevékenységek jellege alapján:

20 - közszolgáltató költségvetési szerv. a közszolgáltató szerv fajtája: - közintézmény Feladatellátásához kapcsolódó funkciója: - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bízza meg az intézmény vezetésével. Az egyéb munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazotti, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállalói, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény alkalmazandó. Egyéb foglalkoztatásokra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. A költségvetési szervek jogellátásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 8. (7) bekezdése szerint a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása az irányító szerv vezetőjének, a polgármesternek a hatáskörébe tartozik. Ezen alapító okirat július 1. napjával lép hatályba, az alap,- kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységek felsorolásánál rögzített kivételekkel. Szentes, május 29. Szirbik Imre Záradék: A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon alapító okiratát Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2009.( )Kt. határozatával május 29-én hagyta jóvá. Szirbik Imre

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör átminősítése

Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör átminősítése Szentes Város Alpolgármesterétől 6601. Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Ikt.sz.: 02-11411/2006. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Tárgy: Költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-387-22/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Költségvetési szervek alapító okiratainak

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. -aiban

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. függelék (Egységes szerkezet) Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Határozati javaslat. Normatív Határozat

Határozati javaslat. Normatív Határozat Határozati javaslat../2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke. Alapító okirat

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke. Alapító okirat Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke Alapító okirat amely egységes szerkezetben tartalmazza a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által Polgármesteri

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. június 30-án elfogadott módosítással

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

A költségvetési szerv fogalma

A költségvetési szerv fogalma 2 3. Közintézmények A négy szektor 3 A költségvetési szerv fogalma Az államháztartás részét képező jogi személy, amely közfeladatot alaptevékenységként haszonszerzési cél nélkül, ellátási kötelezettséggel,

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Benedek Elek Óvoda

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Benedek Elek Óvoda Benedek Elek Óvoda 1. sz. Melléklet Az intézmény Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének. számú a.) Az Alapító okirat 1-4. pontja változatlan marad. b.) Az Alapító Okirat 5. pontja az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 491-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Efivatala i (Budapest XIV. Pétervárad u. 2.), egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata I A helyi önlcormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-én elfogadott módosítással

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Kivonat. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 11. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 11. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1. függeléke Kivonat Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 11. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 40/2009. (VII.

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben