17/2015. ( ) Kt. határozat. 18/2015. ( ) Kt. határozat. 19/2015. ( ) Kt. határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat"

Átírás

1 17/2015. ( ) Kt. határozat a balatonfűzfői 1498/320 és 1498/321 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése című napirendet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 46. (2) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzat vagyonával való rendelkezés - zárt ülés keretében tárgyalja, tekintettel arra, hogy a napirend nyilvános ülésen történő tárgyalása az önkormányzat üzleti érdekét sértené. 18/2015. ( ) Kt. határozat a SAL-X Kft. gazdasági helyzetének áttekintése című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja. A zárt ülés indoka: Az önkormányzat vagyonával való rendelkezés; Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság alapvető működését befolyásoló intézkedések megtétele, a piaci értékének, goodwill-jének megőrzése illetve fokozása, a piacon szereplő gazdasági társaságok közvetlen stratégiai információ szerzésének megnehezítése, különös tekintettel a hatályba lépett víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései következtében előálló tárgyalási kötelezettségre. 19/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfűzfő Szörf Klub Sportegyesület és a DC Kft kérelme alapján 1. a évi Surf Beach Fesztivál elnevezésű rendezvény lebonyolításához az önkormányzat tulajdonában lévő 352/4 hrsz-ú területen ún. nomád táborhely kialakításhoz tulajdonosként hozzájárul azzal, hogy a szükséges feltételeket, a rendezvényt követő eredeti állapot visszaállítását és ezek költségeit a kérelmezők viselik, 2. felkéri a hivatalt, vizsgálja meg a közterületen történő alkoholfogyasztás - rendezvény ideje alatti tilalmának szabályozási lehetőségét. Határidő: 1. azonnal 2. áprilisi Kt. ülés 20/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Balatonfűzfői Vízisport Centrum Egyesületet, hogy márciusi képviselő-testületi ülésre nyújtsa be a terület fejlesztésével kapcsolatos terveit. A rendelkezésre álló erőforrásokat mutassa be, és az erőforrás fejlesztési elképzeléseit is tárja a testület elé. Határidő: márciusi Kt. ülés

2 21/2015. ( ) Kt. határozat a Balatonfűzfő- Litér-Turisztikai Egyesület és az önkormányzat közötti megállapodás tervezetében jelenjen meg a megállapodás fogalomrendszere, feltételrendszere, keretrendszere, valamint egy motivációs rendszer. Határidő: márciusi Kt. ülés 22/2015. ( ) Kt. határozat 1. az önkormányzat és költségvetési szerveinek beszerzéseire vonatkozó évi összesített közbeszerzési tervet jóváhagyja. 2. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat évi összesített közbeszerzési tervét haladéktalanul a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdés a) pontjában foglalt előírásnak eleget téve a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban és a város hivatalos honlapján közzétegye. Határidő: 1. azonnal február /2015. ( ) Kt. határozat felkéri Marton Béla polgármestert, hogy Fűzfői Atlétikai Klub vezetésével egyeztesse a Városi Stadionban található kosárlabda pálya burkolat cseréje és sátorral történő lefedése projektötletet. 24/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy, hogy nyilvános pályázatot ír ki a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására. A pályázati kiírás jelen határozat mellékletét képezi.

3 25/2015. ( ) Kt. határozat - Sallai Imre utca elnevezését Vadkörte utcára - Fürst Sándor utca elnevezését Vadszeder utcára - Kállai Éva utca elnevezését Mikszáth Kálmán utcára - Kulich Gyula utca elnevezését Munkácsy Mihály utcára - Ságvári Endre utca elnevezését Bozay Attila utcára - Uttörő utca elnevezését Ifjúsági utcára - Jankovics Lajos utca elnevezését Jankovich Ferenc utcára - kívánja változtatni. A határozatot véleményezés céljából megküldi a Földrajzi-név Bizottságnak. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 26/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/417/2015. számú törvényességi felhívását, mely felhívás értelmében a képviselő-testületnek legkésőbb március 15. napjáig döntenie kell a tiltott nevek, elnevezések esetében az érintett közterületek elnevezésének módosításáról. A képviselő-testület a 25/2015. ( ) Kt. határozatában javaslatot tett a közterületek elnevezésének módosítására, tekintettel azonban arra, hogy a javaslatot a Földrajzi-név Bizottságnak véleményezés céljából meg kell küldeni, és a véleményezésre nyitva álló határidő 30 nap, Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a március 15-i határidő meghosszabbítását kéri a Veszprém Megyei Kormányhivataltól. 27/2015. ( ) Kt. határozat 1. A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása társulási megállapodásának 4. módosítását jóváhagyja. 2. A társulási megállapodás módosítása a határozat mellékletét képezi. 3. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

4 28/2015. ( ) Kt. határozat a Balatonfűzfő, Árpád u. 1. szám, 918/2. hrsz. alatti ingatlan tulajdonában álló 4437/10239-ed részét versenytárgyalás útján az értékbecslésben szereplő Ft + ÁFA induló áron megosztatlan állapotban értékesítésre meghirdeti. A pályázat tartalmazza a kötelező tartalomelemeken kívül azt, hogy a Rózsa utca járhatóvá tételéről, valamint az esetleges/igény szerinti közműkiváltásról és közmű kapacitás-bővítésről a vevő gondoskodik. Az ingatlan a hatályos településrendezési terv alapján megosztható. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges hatósági eljárások lefolytatására és az adásvételi szerződés megkötésére. Határidő: május 5. 29/2015. ( ) Kt. határozat a településrendezési terv végrehajtása érdekében megszünteti a balatonfűzfői 2001 hrsz-ú utat, majd csereszerződést köt Dömötör György budapesti lakossal a 2000 hrsz-ú ingatlanból kialakítandó 2000/1 hrsz-ú útra. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges hatósági eljárások lefolytatására, a csereszerződés szerződés megkötésére és a változás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére. Határidő: május 5. 30/2015. ( ) Kt. határozat tájékoztatja a Nefelejcs utca helyreállításával kapcsolatos beadvány készítőit, hogy a Balatonfűzfői nyomvonalas közlekedési létesítmények műszaki felülvizsgálatára alakult munkacsoport kiemelt figyelmet fordít a Nefelejcs utca felújítására, járhatóvá tételére. 31/2015. ( ) Kt. határozat az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás évi tevékenységéről szóló beszámolót az önkormányzatot megillető kompenzációs díj és kamatai megfizetésével kapcsolatos tájékoztatás megérkezését követően tárgyalja. Határidő: a Társulás válaszának megérkezését követő Kt. ülés

5 32/2015. ( ) Kt. határozat felkéri a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy vizsgálja meg a helyi speciális munkamódszerek, kapcsolattartási szabályok SZMSZ-ben történő megjelenésének lehetőségét. Határidő: márciusi Kt. ülés. 33/2015. ( ) Kt. határozat támogatja a balatonfűzfői 798/3. hrsz. alatti ingatlanon tervezett út Településrendezési Eszközből történő törlését, a tulajdonos Lángi István és Lángi György veszprémi lakosok kérelmének megfelelően. Az ezen módosítással kapcsolatos költségeket a kérelmezők kötelesek viselni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Településrendezési Eszköz módosításához szükséges szerződéseket írja alá. Határidő: folyamatos 34/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marton Béla polgármester évre járó 48 nap (2014. évi ki nem vett 9 nap valamint évi 39 nap) szabadsága ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: március 02-től március 12-ig 9 nap július 01-től július 28-ig 20 nap augusztus 24-től szeptember 14-ig 16 nap december 01-től december 03-ig 3 nap Határidő: folyamatos

6 35/2015. ( ) Kt. határozat Marton Béla polgármester írásos előterjesztésében foglaltak figyelembevételével a 244/2014.(09.16.) 266/2014. (11.18.) 292/2014. (12.16.) 294/2014.(12.16.) 296/2014.(12.16.) 299/2014.(12.16.) 300/2014.(12.16.) 308/2014.(12.16.) 314/2014.(12.16.) 315/2014.(12.16.) 316/2014.(12.16.) 2/2015.(01.13.) 3/2015.(01.13.) 4/2015.(01.20.) 5/2015.(01.20.) 6/2015.(01.20.) 7/2015.(01.20.) 8/2015.(01.20.) 9/2015.(01.20.) 10/2015.(01.20.) 11/2015.(01.20.) 12/2015.(01.20.) 13/2015.(01.20.) 14/2015.(01.20.) 16/2015.(01.20.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 36/2015. ( ) Kt. határozat a Balaton körút 80. szám, 976. hrsz. alatti Vásártér ingatlanon meglévő felépítményeket nem kívánja megvásárolni, a tulajdonosok területhasználati engedélyét visszavonja. Felszólítja a felépítmény tulajdonosokat, hogy a területet eredeti állapotában május 31- ig Balatonfűzfő Város Önkormányzata részére adják át. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: május /2015. ( ) Kt. határozat 1. Meghívásos versenytárgyaláson ,- Ft induló áron értékesíti a balatonfűzfői 1498/320 és 1498/320 helyrajzi számú ingatlanokat. 2. A versenytárgyalásra meghívást kap: a) Novagro Kft b) NiketransAgro+Bau Kft 3. A versenytárgyalási felhívás a határozat mellékletét képezi. 4. Felhatalmazza a Polgármestert a versenytárgyalás nyertesével az adásvételi szerződés megkötésére.

7 38/2015. ( ) Kt. határozat a hivatal a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé készítsen egy elemző jellegű dokumentációt a vízüzem gazdasági helyzetéről, mely dokumentáció része az energiahivatal állásfoglalása, a DRV Zrt.- nek történő átadás melletti érvek, illetve a Magyar Állam tulajdonába történő átadáshoz szükséges jogszabály módosítás kezdeményezése, törvényi kötelezettség megjelölése. Határidő: márciusi Kt. ülés

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fı út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

16/2009.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az 5/2009.(I.30.) sz 6/2009.(I.30.) sz. 7/2009.(I.30.) sz. 8/2009.(I.30.) sz. 9/2009.(I.30.) sz. 10/2009.(I.30.) sz..

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról

Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról amely létrejött egyrészről: Balatonvilágos Község Önkormányzata (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.;

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 5-én 16.30. órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben