Porsche Teljes körű casco szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Porsche Teljes körű casco szabályzat"

Átírás

1 Porsche Teljes körű casco szabályzat

2 1 PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Üvegkár-biztosítás Lopáskár-biztosítás

3 Porsche teljes körű casco szerződés általános feltételei Fogalmak A biztosítási szerződés létrejötte A biztosítási szerződés időbeli hatálya A biztosítási szerződés területi hatálya A biztosítás díja Bónuszrendszer Díjkedvezmény, pótdíjfizetés A szerződő és biztosított közlési és változásbejelentési kötelezettsége A biztosítási szerződés megszűnése, megszüntetése Elévülés Kárbejelentési kötelezettség A biztosító szolgáltatási kötelezettsége Önrészesedés Kármegelőzés, kárenyhítés A külföldön bekövetkezett károk esetén nyújtott szolgáltatások A biztosítással nem fedezett káresemények (kizárások) A biztosító mentesülése Adózási szabályok Vegyes rendelkezések Panaszkezelés, jogorvoslat Porsche teljes körű casco szerződés különös feltételei Töréskár-biztosítás Elemi- és tűzkár biztosítás Üvegkár-biztosítás Lopáskár-biztosítás Kiegészítő poggyászbiztosítás Kiegészítő kölcsöngépjármű-szolgáltatás Kiegészítő avulásbiztosítás Záradékok PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A Porsche Versicherungs AG. Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban Biztosító) és a Szerződő között létrejött szerződés alapján az egyes biztosítási elemek Különös Feltételeiben meghatározott módon és esetekben a Biztosító megtéríti a jelen szerződés kockázati körébe tartozó, kockázatviselés kezdetét követően bekövetkező károkat, illetve egyéb szolgáltatást nyújt. A Felek jogviszonyára a magyar jog érvényes, és az ajánlatban, a fede zetet igazoló dokumentumban foglaltakat, az Általános Feltételeket és a Különös Feltételeket, valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonat kozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen Általános Feltételek ke rülnek alkalmazásra minden olyan esetben, amikor a Szerződő és a Biztosító között Porsche Casco szerződés jön létre, de csak annyiban nyernek alkalmazást, amennyiben a Különös Feltételek, a Függelék, valamint az ajánlat és a fedezetet igazoló dokumentum ettől eltérően nem rendelkeznek. A biztosítási szerződésben nem szabályozott kér désekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 1.1 FOGALMAK A Szerződő A Szerződő az a magánszemély vagy gazdálkodó szervezet, aki vagyoni vagy személyhez fűződő jogviszony alapján a biztosítási esemény elkerülésében érdekelt vagy a szerződést az érdekelt személy javára köti meg, az ajánlatot megtette, továbbá a fedezetet igazoló dokumentumon, illetve a biztosítási szerződésben Szerződőként szerepel. A Szerződő teljesíti a díjfizetési kötelezettséget, ő a Biztosító jognyilatkozatainak cím zettje, a Szerződő jogosult és köteles a biztosítással kapcsolatos jog nyilatkozatok megtételére A Biztosított A gépjármű tulajdonosa, vagy a forgalmi engedélybe bejegyzett üzemben tartó, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt. Biztosított az, akit az ajánlaton és a biztosítási fedezetet igazoló dokumentumon Biz to sí tott ként feltüntettek, vagy aki a biztosítás Különös Feltételei sze rint Biztosítottnak

4 4 5 minősül. A vagyontárgy megóvásában való érdekeltségnek a biztosítási szerződés teljes időbeli hatálya alatt fenn kell állnia. Zálogjogosult hiányában a Biztosított jogosult a Biztosító szolgáltatására A Biztosító Porsche Versicherungs AG. Magyarországi Fióktelepe, 1139 Budapest, Fáy u A Fogyasztó Szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljá ró természetes személy Fedezetet igazoló dokumentum A Biztosító által kiállított biztosítási fedezetet igazoló dokumentum. (pl. biztosítási kötvény) Biztosítási időszak A Biztosítási időszak határozatlan idejű biztosítás esetén egy év, egy évnél rövidebb határozott idejű szerződés esetén a fedezetet igazoló do kumentumon a kockázatviselés idejeként megjelölt időtartam Technikai kezdet Biztosítás technikai kezdete: a kockázatviselés kezdetét követő hónap első napja, mely időpont a biztosítási évforduló. Kivéve, ha a Biztosító koc kázatviselése a hónap első napján kezdődik, ezen esetben a kockázatviselés kezdetének dátuma megegyezik a biztosítás technikai kezdetével, mely időpont a biztosítási évforduló Zálogjogosult Aki szerződés vagy jogszabály rendelkezése alapján a követelésének biztosítására szolgáló vagyontárgyból más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet Zálogkötelezett Akinek meghatározott vagyontárgyán szerződés vagy jogszabály rendelkezése alapján harmadik személy követelését biztosító zálogjog keletkezik. 1.2 A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE A biztosítási szerződés elsődlegesen a Felek írásbeli megál la podásával jön létre. A biztosítási szerződés létrejöttét a Szerződő írásbeli ajánlattal kezdeményezi. Az írásbeli megállapodást, illetőleg a Biztosító elfogadó nyilatkozatát a fedezetet igazoló dokumentum kiállítása pó tolja. Ebben az esetben a biztosítási szerződés a fedezetet igazoló do ku mentum kiállításának napján jön létre és a fedezetet igazoló do kumentumon megjelölt kockázatviselés kezdete időpontban lép hatályba. A Biztosító jogosult az ajánlatot a Biztosító képviselője részére történt átadásától számított 15 napos határidőn belül elbírálni. Amennyiben a biztosítási ajánlat a Szerződő (Biztosított) képviselőjének minősülő biz tosítási alkusz közvetítésével kerül a Biztosítóhoz, akkor a Biztosító számára a kockázat-elbírálásra nyitva álló 15 napos határidő azon a napon veszi kezdetét, amikor a biztosítási alkusz a Szerződő által aláírt aján latot a Biztosítónak átadta A biztosítási szerződés létrejön, ha a Biztosító az ajánlatot a rendelkezésére álló 15 napos kockázat-elbírálási határidőn belül el fo gadja. A Biztosító a szerződésről biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot ál lít ki, melyet a Szerződőnek megküld. A szerződés akkor is létrejön, ha a Biztosító a határidőben megtett és megküldött ajánlatot elfogadó nyi latkozatáról a Szerződő az ajánlat elbírálására nyitva álló határidő elteltét követően szerez tudomást. A Biztosító kockázatviselése az ajánlaton feltüntetett kockázatviselés kezdete időponttal kezdődik. Amennyiben a Biztosító által kiállított fedezetet igazoló dokumentum el tér a Szerződő ajánlatától és a Szerződő az ajánlat kézhezvételét kö vetően késedelem nélkül nem kifogásolja az eltérést, a szerződés a fe dezetet igazoló dokumentum szerinti tartalommal jön létre. Lényeges eltérések esetén e rendelkezés csak akkor alkalmazható, ha a Biztosító erre a Szerződő figyelmét a fedezetet igazoló dokumentum átadásakor felhívta. A felhívás elmaradása esetén a szerződés az ajánlat szerinti tartalommal jön létre Fogyasztónak minősülő Fél esetén a szerződés akkor is létrejön, ha a Szerződő ajánlatára annak beérkezésétől a Biztosító 15 napon belül nem nyilatkozik, feltéve, hogy a Szerződő az ajánlatot a jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában a Biztosító által rendszeresített ajánlati

5 6 7 lapon és a díjszabásnak megfelelően tette meg. Ebben az esetben a szerződés az ajánlatnak a Biztosító vagy képviselője részére történt átadása napjára visszamenő hatállyal a kockázat-elbírálási idő elteltét követő napon jön létre. Az így létrejött szerződés esetén a Biztosító koc kázatviselése az ajánlaton feltüntetett kockázatviselés kezdete időponttól kezdődik. Ha az így létrejött szerződés lényeges kérdésekben eltér a Biztosító szabályzatában rögzített feltételektől, a Biztosító a szerződés lét re jötté től számított 15 napon belül javasolhatja, hogy a biztosítási szerződést a hatályos biztosítási szabályzat feltételeinek megfelelően módosítsák. Amennyiben a Fogyasztónak minősülő Fél a javaslatot nem fogadja el vagy arra 15 napon belül nem válaszol, a Biztosító az elutasítástól, illetve a módosító javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogosult a szerződést 30 napra írásban felmondani. A jelen pontban szabályozott esetben a kockázat-elbírálási határidő alatt bekövetkező biztosítási esemény esetén, a Biztosító az ajánlatot csak abban az esetben utasíthatja vissza, ha az ajánlati lapon erre a Fogyasztó figyelmét külön felhívta és a biztosítási fedezet jellege vagy a kockázatviselés körülményei alapján nyilvánvaló a kockázat egyedi elbírálásának szükségessége A Biztosító akkor is köteles a szerződésről fedezetet igazoló do kumentumot kiállítani, ha a szerződést nem írásban kötötték meg, illetve a szerződés az pontban meghatározott módon jött létre. Ha a Biztosító az ajánlatot a fentiekben meghatározott kockázat-elbí rálási határidőn belül írásban visszautasítja, az ezen időszak alatt be következett károkért helytállni nem tartozik. 1.3 A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA A kockázatviselés kezdete a biztosítási szerződés hatályba lé pésének napja. A Biztosító kockázatviselése az azt követő napon 0 óra kor kezdődik, amikor a Szerződő az első biztosítási díjat a Biztosító szám lájára befizeti, feltéve, hogy a biztosítási szerződés létrejött A Felek írásban megállapodhatnak a kockázatviselés kezdetének ettől eltérő időpontjában is, ami nem lehet korábbi, mint az ajánlat aláírá sának nap, óra perc pontossággal feltüntetett időpontja. Amennyiben a dátum csak évszám, hónap, nap pontossággal kerül feltüntetésre, a koc kázatviselés legkorábbi kezdete az ajánlat aláírását követő nap 0 órája. A kockázatviselés kezdetének pontos időpontját az ajánlat és a fedezetet igazoló dokumentum is tartalmazza A biztosítási szerződés az ajánlaton, a fedezetet igazoló dokumen tumon rögzített ellenkező megállapodás hiányában határozatlan tartamú Határozatlan időtartamú szerződés esetén a biztosítási időszak egy év. A biztosítási időszak kezdete (biztosítási évforduló) a biztosítás technikai kezdete A biztosítási szerződés technikai kezdete a kockázatviselés kezdete hónapját követő hó elseje, kivéve ha a Biztosító kockázatviselése a hónap első napján kezdődik ebben az esetben a biztosítás technikai kez dete megegyezik a kockázatviselés kezdetének dátumával A Szerződő az ajánlattétel napjától számított 15 napon belül írás beli nyilatkozat tételével a szerződéskötésre vonatkozó ajánlatát visszavonhatja. A Biztosító az ezen időszak alatt bekövetkezett károkért helytállni nem tartozik. Az esetlegesen megfizetett első biztosítási díjat az ajánlat visszavonása esetén a Biztosító kamatok nélkül haladék talanul visszafizeti Határozott időtartamú szerződés esetén: a biztosítási időszak a szerződésben meghatározott időtartam, a biztosítási szerződés minimális időtartama egy hónap, maximális időtartama 12 hónap, amely a záró nap 24:00 órakor szűnik meg. 1.4 A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS TERÜLETI HATÁLYA A szerződés Európa területére ideértve Törökország teljes terüle tét is érvényes. Nem terjed ki a biztosítás hatálya a volt Szovjetunió

6 8 9 földrajzi értelemben vett utódállamaira, kivéve Észtország, Lettország, Litvánia területét A szerződés azonban ettől eltérő korlátozásokat is tartalmazhat a Különös Feltételekben meghatározott egyes biztosítási elemeknél, vagy magán az ajánlaton, a fedezetet igazoló dokumentumon. 1.5 A BIZTOSÍTÁS DÍJA A biztosítás díja egy biztosítási időszakra (évre) vonatkozik A Biztosítót megillető időarányos díjak (díjrészletek) alapját, azaz a napi díjat, a szerződésben előírt éves díj 1/360-ad része képzi. aláírásának időpontjára esik, ekkor az első díj a Biztosító kockázatviselése kezdetének napján esedékes. Az első biztosítási díj megfizetésére a Biztosító halasztást adhat. Ha a Felek írásban halasztott első díjfizetésben állapodtak meg, ebben az esetben a biztosítás első díját a kockázatviselés kezdetének napjától számított 30 napon belül, vagy az ajánlaton megjelölt ettől eltérő határidőn belül kell megfizetni. Halasztott díjfizetés esetén a díjnak az ajánlaton megjelölt határidőn belül a Biztosító számlájára meg kell érkeznie. A biztosítási díj megfize tése azon a napon tekinthető teljesítettnek, amely napon a Biztosító számláján jóváírásra kerül. Az esedékes biztosítási díj megfizetésének elmulasztása a szerződés megszűnését eredményezi a szabályzat pontja alapján Határozatlan időtartamú szerződés esetében a Felek fél éves, negyedéves vagy havi díjfizetésben (részletfizetésben) is megál la pod hatnak. Határozott időtartamú szerződéseknél a tartamra szóló díj előre esedékes A díjfizetés módját és az éves díj megfizetésének gyakoriságát az ajánlat és a fedezetet igazoló dokumentum is tartalmazza Minden további folytatólagos díj annak az időszaknak az első napján esedékes, amely időszakra az adott folytatólagos díj vonatkozik. A biztosítási díj megfizetése azon a napon tekinthető teljesítettnek, amely napon a Biztosító számláján jóváírásra kerül. A folytatólagos díj meg nem fizetésének okán megszűnt szerződés esetén a Szerződő jogosult a szerződés reaktiválását kérni a Szabályzat pontja alapján A kockázatviselés kezdetének amennyiben az nem a hó elseje hónapjára a havidíj arányos része fizetendő, amelyet a Biztosító a koc kázatviselés kezdetétől számítva a hónap végéig hátralévő napok szerint határoz meg A biztosítási díjat casco totálkár esetén is mindig a teljes biz tosítási időszakra kell megfizetni. Ha a szerződés érdekmúlás (pl. a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás) miatt szűnik meg, akkor a biztosítási díj az érdekmúlás napjának 24. órájáig illeti meg a Biztosítót. Ha a szerződés további casco biztosítási esemény következtének ellehetetlenülése (pl. felelősségi totálkár, garanciális kocsicsere...stb.) miatt szűnik meg, a biztosítási díj e biztosítási esemény napjának 24. órájáig illeti meg a Biztosítót Az első díj a biztosítási ajánlat aláírásának napján esedékes. Amennyiben a kockázatviselés kezdetének időpontja nem az aján lat Ha a szerződés kapcsán esedékessé vált díjrészletek közül nem mindegyik, vagy nem teljes mértékben került megfizetésre, úgy a befizetett díjrészletet a Biztosítónak járó díj erejéig a Biztosító a szerződéshez tartozó legrégebbi díjkövetelés kiegyenlítésére fordítja. Ha az esedékes díjnak csak egy része került megfizetésre és a Bizto sító a következményekre történő figyelmeztetés mellett a Szer ződő figyelmét a felszólítás elküldésétől számított 30 napos pót határidő kitűzésével a befizetés kiegészítésére felhívta és e határidő eredménytelenül eltelt, a szerződés változatlan szolgáltatási feltételekkel, a befizetett díjjal arányos időtartamra marad fenn Ha a Felek a díj csekken történő fizetésében állapodtak meg és a díj esedékességekor a Szerződő nem rendelkezik csekkel, díjfizetési kötelezettségét más úton (pl. átutalással) is teljesítheti. A csekk hiánya a Szerződőt nem mentesíti a díjfizetési kötelezettség alól.

7 A Biztosító díj iránti igényét a biztosítási szolgáltatással szemben is érvényesítheti, abból levonhatja. előzmény bónuszra jogosító szerződéssel nem rendelkező új Szerződő az alapdíjat (díjszorzó: 1,0) fizeti és a P0 osztályba kerül A Biztosító jogosult arra, hogy a szolgáltatást befolyásoló ténye zők változásával a biztosítási díj és az önrészesedés módosítására javas latot tegyen az évente előre meghirdetett mértékben a kö vetkező biztosítási évre vonatkozó hatállyal A módosított díjról és önrészesedésről szóló értesítést a Biztosító a biztosítási évforduló előtt legalább 60 nappal írásban megküldi a Szerződőnek A Szerződőnek joga van a biztosítási szerződést a pontban foglaltak szerint felmondani, ha a Biztosító díjemelését vagy ön részesedés módosítását nem fogadja el. Arra az esetre, ha a Szerződő a szerződés felmondása helyett csupán visszautasítja a Biztosító szerző désmódosítási javaslatát, a visszautasításnak írásban az évforduló előtt legalább 45 nappal meg kell érkeznie a Biztosítóhoz. Ebben az esetben a Biztosítót évfordulóra megilleti a szerződés felmondásának a joga. Amennyiben a visszautasítás évforduló előtt 45 napon belül érke zik meg a Biztosítóhoz, a szerződést a szabályzat pontjában foglaltaknak megfelelően közös megegyezéssel megszűntnek kell te kin teni évfordulóra. A megszűnés napja megegyezik az évforduló napjával. Erről a Biztosító levélben értesíti a Szerződőt Ha a Szerződő a Biztosító szerződésmódosítási javaslatát a fentiek szerint írásban nem utasítja el, a biztosítási szerződést nem mondja fel, hallgatása a szerződésmódosítás elfogadásának minősül. 1.6 BÓNUSZRENDSZER Az egyes bónuszosztályokhoz tartozó díjszorzók: osztály díjszorzó osztály díjszorzó osztály díjszorzó P P P P P P P P P P P Az osztályba sorolás mindig a következő év biztosítási díját határoz za meg Ha a Biztosító a megfigyelési időszakban a Szerződő részére bónuszt érintő kárkifizetést nem teljesített, a besorolása egy osztállyal javul. A Biztosító nem veszi figyelembe bónuszt érintő kifizetésként az alábbi káreseményeket: a Szerződő a káresemény miatti igénye érvényesítésétől még a kifi zetés előtt elállt, a Szerződő a kifizetett összeget a Biztosítónak a megfigyelési idő szakon belül teljes összegében visszafizette, a kifizetett összeg teljes körűen akár más Biztosítótól vagy egyéb módon megtérült Kár esetén a bónusz besorolás az alábbi módon változik: Töréskár és teljes lopáskár esetén: Egy kár esetén 2 fokozatot lép vissza, míg két kár esetén 4 fokozatot, és három vagy több kár esetén alapkategóriába kerül. Minden egyéb jogcímen történő kárkifizetés, illetve szolgáltatásnyújtás esetén: Egy kár esetén 1 fokozatot lép vissza, míg két kár esetén 2 fokozatot, és három, vagy több kár esetén alapkategóriába kerül A bónuszrendszer csak a határozatlan időtartamú, teljes körű, egyedi casco szerződésekre vonatkozik Az újabb díjkedvezményt egy teljes kármentes megfigyelési időszak után lehet érvényesíteni a biztosítás díjával szemben A jelen biztosítással rendelkező Szerződők díjkedvezmény szempont jából alapdíj, illetve 10 bónuszosztályba kerülnek besorolásra. Az A bónuszrendszer szempontjából az első megfigyelési időszak az évforduló előtt 3 hónappal zárul. A tartam során a következő megfigyelési

8 12 13 időszakok mindegyike 12 hónap tartamú, minden biztosítási időszakban az évfordulót megelőző negyedik hónap utolsó napján zárulnak. A megfigyelési időszakban bekövetkezett és kifizetett károkra vonatkozik a megfigyelés. A bónuszbesorolás szempontjából a megfigyelési időszak alatt bekövetkezett, de csak a megfigyelési időszak után kifizetett károk a következő megfigyelési időszakban bekövetkezett kárként veendők figyelembe. Amennyiben egy káresemény kapcsán több részletben kerül sor kifizetésre, úgy a bónuszbesorolás szempontjából csak az első kifizetés az irányadó Ha a szerződés a megfigyelési időszakban egy évnél rövidebb ideig, de legalább kilenc hónapig fennállt, a kármentességet az osztályba soro lásnál a Biztosító figyelembe veszi Amennyiben az adott megfigyelési időszakban a szerződés kilenc hónapnál rövidebb ideig állt fenn, és kármentes volt, a már megszerzett bónuszbesorolás marad meg A már megszerzett bónuszbesorolás megmarad, és az arra jogosító időtartam továbbfolyik, ha a szerződés megszűnik kivéve a díjnemfizetés miatti megszűnést, de a szerződés megszűnésétől számított egy éven belül a Szerződő új, a jelen feltételek szerinti szerződést köt A Biztosító a bónuszbesorolás megállapítása során nem kö telezően figyelembe veheti a más biztosítótársaságnál korábban megszerzett díjkedvezményre jogosító időszakot, amennyiben a Szer ző dő a korábbi Biztosítónál olyan teljes körű casco szerződéssel ren delkezett, amely töréskárkockázatra is kiterjedt. Ehhez az előző Biztosító által kiállított, eredeti, 30 napnál nem régebbi, cégszerűen aláírt, cégbélyegzővel ellátott igazolás szükséges, amely tartalmazza az előzmé nyszerződés kockázatviselésének kezdő időpontját, az esetleges ká rok időpontját vagy a szerződés hatálya alatti kármentességet. Az előzményszerződéssel megszerzett díjkedvezmény a szerződés megszű nésétől számított egy évig érvényesíthető. A bónusz jogosultság kez dete az igazolás Biztosítóhoz történő beérkezését követő hó első napja. Az egyes biztosítótársaságok által alkalmazott eltérő casco bó nuszrendszerek miatt a Biztosító a bónuszbesorolást az előző biztosítótársaság(ok) által kiállított igazolás alapján egyedileg határozza meg. 1.7 DÍJKEDVEZMÉNY, PÓTDÍJFIZETÉS Üzleti kedvezményt vagy pótdíjat a Biztosító jogosult meghatározni. Az esetlegesen meghatározott kedvezmény, illetve pótdíj mértékét az ajánlat tartalmazza. A díjkedvezmények összesen nem haladhatják meg az éves biztosítási alapdíj 60%-át. 1.8 A SZERZŐDŐ ÉS BIZTOSÍTOTT KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE A Szerződő és a Biztosított a szerződéskötéskor köteles a Biz tosítóval a valóságnak megfelelően, hiánytalanul közölni a biztosítás elvál lalása szempontjából lényeges minden olyan körülményt, amelyeket ismert vagy ismernie kellett, és amelyekre a Biztosító írásban kérdést tett fel A közlésre illetőleg változás bejelentésére irányuló kötelezettség egyaránt terheli a Szerződő felet és a Biztosítottat: egyikük sem véde kezhet olyan körülmény vagy változás nem tudásával, amelyet bármelyikük elmulasztott a Biztosítóval közölni, vagy neki bejelenteni, noha arról tudnia kellett és a közlésre, illetve bejelentésre köteles lett volna Amennyiben a Szerződő és a Biztosított személye nem azonos, úgy a Szerződő köteles tájékoztatni a Biztosítottat a biztosítási szerződés tartalmáról, illetve minden, a biztosítási szerződéssel kapcsolatos válto zásról Az adatok valóságtartalmáért a Szerződő és a Biztosított is felelős. A közölt adatok ellenőrzését a Biztosító részére lehetővé kell tenni. A Biztosító ellenőrzési lehetősége a Szerződőt és Biztosítottat a közlési kö telezettség alól nem mentesíti.

9 A Szerződő (Biztosított) köteles a biztosítás elvállalása szem pont - jából lényeges körülmények változását a Biztosítónak a változás bekö vetkezését követő 8 napon belül, írásban bejelenteni. Lényegesnek te kinthető mindaz a körülmény, amelyre vonatkozóan a biztosítási ajánla ton adat szerepel, akár kérdésre válaszolva, akár nyilatkozatként, külö nösen az alábbiak: a) a Szerződő és a Biztosított lakhelyének, székhelyének változása, b) a gépjármű forgalmi rendszámának, alvázszámának, motorszámának, il letve a felépítmény jellegének hatósági engedéllyel történő meg változtatása, c) a gépjármű kulcsainak, távirányítójának elvesztése, megrongálódása, illetve azokról másolat készítése, d) a gépjármű törzskönyvének, forgalmi engedélyének elvesztése, el tűnése, ellopása, e) az ajtó zárak, kormányzár cseréje, f) a gépjármű vagyonvédelmi rendszerében bekövetkezett változás, g) gazdálkodó szervezet esetén a változás-bejelentési kötelezettség köré be tartozik átalakulásának, felszámolási-, csőd- vagy végel szá molá si eljárása megindulásának bejelentése, h) a gépjármű tulajdonjogának megváltozása (forgalmi engedély, adásvé teli, ajándékozási szerződés bemutatásával), i) a gépjármű feletti rendelkezési jog vagy tulajdonjog bármilyen kor látozása, megterhelése, különös tekintettel a zálogjogra vagy óvadékra. j) a biztosított vagyontárgy más számára történő tartós használatba adása, k) a járművel iparjogosítvány alapján folytatandó közúti személy- vagy árufuvarozói tevékenység, vagy bér-gépkocsiként való üzemeltetés megkezdése, l) a gépjármű forgalomból való kivonása, m) érdekeltség megszűnése (pl.: felelősségi totálkár...stb), n) amennyiben ugyanazt az érdeket több biztosító egymástól függetlenül biztosítja Az pontban meghatározott adatok változása esetén a Biz tosí tónak jogában áll a beérkezést követő 15 napon belül a módosítást a változást követő napi hatállyal a szerződésen átvezetni, és ezzel egy idejű leg a biztosítási díjat a változásnak megfelelően módosítani A közlésre, illetőleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetében a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott köz re a biztosítási esemény bekövetkeztében Ha a Biztosító csak a szerződéskötést követően szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körülményekről, vagy ha a szerződésben, illetőleg a szerződés részét képező szerződési feltételekben meghatá rozott lényeges körülmények változását közlik vele és ezek a körülmények a biztosítási kockázat jelentős növekedését eredményezik, úgy a be jelentés Biztosítóhoz való beérkezésétől számított 15 napon belül a Bizto sító írásban javaslatot tehet a szerződés módosítására, vagy amennyiben a kockázatot a biztosítási feltételek, vagy belső sza bályo zása értelmében nem vállalhatja a szerződést 30 napra írásban felmondhatja. Ha a Szerződő a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy annak kézhez vételétől számított 15 napon belül írásban nem válaszol, a szerződés a módosító javaslat közlésétől számított 30. napon megszűnik. Erre a kö vetkezményre a Szerződőt a módosító javaslat megtételekor figyelmez tetni kell. Ha a Biztosító e jogaival nem él, a szerződés az eredeti tar talommal hatályban marad. 1.9 A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE Díjnemfizetés Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a Biztosító a következményekre történő figyelmeztetés mellett a Szerződő felet a felszólítás elküldésétől számított harminc napos póthatáridő kitűzésével a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a Biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvé nyesíti, vagy díjhalasztást ad Az rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni akkor is, ha az első halasztott vagy folytatólagos díj lehívására a Szerződő

10 16 17 mulasztása következtében előállt folyószámlahiány miatt nem kerül hetett sor. A díj késedelmes befizetése a megszűnt szerződést és a Biztosító kocká zatviselését nem lépteti újból hatályba. A megszűnés után befizetett díjat (díjrészletet) a Biztosító a beérkezéstől számított 15 napon belül köteles visszautalni a díjnemfizetéssel megszűnt szerződés Szerződője részére A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás esetén, a változás napjának órájában A más biztosítás alapján rendezett totálkár esetén, a káresemény napjának órájában Garanciális gépkocsi csere esetén a csere napjának órájában Folytatólagos díj meg nem fizetése következtében megszűnt szerződés esetében a Szerződő a megszűnés napjától számított 120 napon belül írásban kérheti a Biztosítót a kockázatviselés helyre állítá sá ra. A Biztosító a biztosítási fedezetet a megszűnt szerződés feltételei szerint helyreállíthatja A Biztosítót a díj az pontban foglaltak szerint a biztosítási időszak végéig vagy a kockázatviselés utolsó napjával bezárólag megilleti, azonban a szolgáltatás összegéből való díjlevonás nem helyezi újból hatályba az érdekmúlás miatt megszűnt szerződést, és nem eredmé nyezi a Biztosító további kockázatviselését Érdekmúlás Lehetetlenülés Megszűnik a szerződés: Ha a kockázatviselés kezdete előtt a biztosítási esemény bekövetkezik, illetve bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási ér dek megszűnt az ezen esemény bekövetkezésének napjával. A kocká zatviselés tartama alatt, ha a biztosítási esemény bekövetkezése lehe tetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszűnt az ezen események bekövetkezésének napjával. Megszűnik a szerződés abban az esetben is, ha az érdekmúlás kizárólag a biztosított vagyontárgy tulajdonjoga átszállásának következménye és a vagyontárgy más jogcím alapján már korábban is az új tulajdonos birtokában volt. Ez esetben a tulajdonjoggal együtt a biztosítási fedezet nem száll át A fentiek szerint az pont esetében a Biztosítót szolgál tatása folytán a biztosítási év végéig illeti meg a díj, azaz az addig kiegyenlítetlen díjat jogosult a szolgáltatás összegéből le von ni. Az , és pontban foglalt esetekben a koc ká zat vise lés végéig illeti meg a Biztosítót a díj, az azt követő időszakra eset lege sen előre befizetett díjat a Biztosító a közlést követő 15 napon be lül a Szerződőnek, vagy az ajánlaton szereplő díjvisszatérítésre jogosultnak visszautalja Lejárat Határozott idejű szerződés esetén megszűnik a szerződés a biztosítási időtartam lejártával A biztosítási szerződés felmondása A biztosítási esemény időpontjában, ha az annak során megron gálódott gépjármű helyreállítása nem gazdaságos, vagy mű sza ki lag megoldhatatlan, illetve ha az megsemmisült, vagy ellopták és nem került meg. A totálkár kifizetése esetén akkor is megszűnik a szerződés, ha a járművet ezt követően helyreállították, függetlenül attól, hogy ren delke zik-e érvényes forgalmi engedéllyel. Ilyenkor csak új ajánlattal lehet biztosítási szerződést ismét létrehozni A határozatlan időtartamú biztosítási szerződést a biztosítási év végére mindkét Fél írásban, 30 napos felmondási idővel felmondhatja. Az alapbiztosítás (töréskár, lopáskár, elemi- és tűzkár, üvegkár biz tosítási elem) felmondásával megszűnik a biztosítási szerződés, ide értve a kiegészítő biztosításokat is. Felmondás esetén az egyik Fél nyi lat kozatának az évfordulót 30 nappal megelőzően kell a másik félhez megérkezni.

11 Az egyes kiegészítő biztosítások vonatkozásában a biztosítási év végére mindkét Fél által külön-külön is gyakorolható a felmondás joga és az csak az adott kiegészítő biztosítást szünteti meg. Felmondás esetén az egyik Fél nyilatkozatának az évfordulót 30 nappal megelőzően kell a másik Félhez megérkezni A biztosítási szerződés megszüntetése közös megegyezéssel A Biztosítási szerződés megszűnik a Felek írásba foglalt közös megegye zésével, illetve a jelen szabályzat pontjában meghatározott esetben ELÉVÜLÉS A biztosítási szerződésből eredő igények esedékességétől számított egy év alatt elévülnek KÁRBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A biztosítási eseményt a legrövidebb időn, de legkésőbb a tudo másszerzéstől számított 2 munkanapon belül be kell jelenteni a Biz tosítónak. A biztosítási esemény bekövetkezésére vonatkozó bejel entési, közlési kötelezettség a Biztosítottat is terheli. A Szerződő/ Biz tosított részéről szükséges a Biztosító felé minden káreseménnyel kapcsolatos felvilágosítást megadni, és lehetővé kell tennie a kár be jelentés tartalmának ellenőrzését. A bejelentés en továbbá telefonon, a Biztosító szerződéses javító par tnereinél, illetve a Biztosító bármely ügyfélkapcsolati pontján is meg tehető. A bejelentést minden esetben írásban is rögzíteni kell, a Biz tosító által rendszeresített formanyomtatványon A járműben keletkezett tűz- vagy robbanáskárt a tűzrendészeti hatóságnál, a lopás-, rabláskárt pedig a rendőrségen is be kell jelenteni. A vad által okozott kárt a területileg illetékes vadgazdálkodási társa ságnak is be kell jelenteni A Szerződő/Biztosított a kárfelvételig, legkésőbb azonban a beje lentéstől számított öt munkanap elteltéig köteles a sérült járművet, illetve szükség szerint a helyszínt változatlan állapotban tartani, azon csak annyiban változtathat, amennyi a kárenyhítéshez szükséges. Ha az öt munkanapos határidőn belül a Biztosítón kívül álló ok miatt nem kerül sor a kárfelvételre, a Szerződő/Biztosított az öt munkanap eltelte után is köteles a járművet változatlan állapotban hagyni (ilyen a Biztosított, illetve a javítást végző akadályoztatása). Amennyiben a megengedettnél nagyobb mérvű változtatás követ keztében a Biztosító számára fizetési kötelezettsége elbírálása szem pontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné vált, helytállási köte lezettsége nem áll be. A biztosítási esemény miatt megsérült gépjárművet, illetve a gépjármű mindazon sérüléseit be kell mutatni a biztosítónak a kár felmérése cél jából, amelyre a Szerződő/Biztosított szolgáltatást kíván igénybe ven ni. A Biztosító helytállási kötelezettsége csak azokra a biztosítási fe dezet alá vont és károsodott vagyontárgyakra, vagyonelemekre (pl. al katrészek, tartozékok) terjed ki, amelyeket a káreseményt követően a Biztosítónak bemutattak A Szerződőnek/Biztosítottnak a kárigény elbírálásához a követ kező igazoló iratokat kell a Biztosítónak bemutatnia: a biztosítási esemény bekövetkezését igazoló okiratokat és nyi latkozatokat, okiratnak nem minősülő dokumentumokat, amelyek megala pozzák a Biztosító szolgáltatási kötelezettségét, a biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot és a díjfizetésről szóló iga zolást, a járművet vezető személy vezetői engedélyét, a forgalmi engedélyt és a Biztosító kérésére a törzskönyvet, akkor is, ha ezeket a hatóság érvénytelenítette. Ha a törzskönyvet pénzügyi kö vetelés biztosítékául jogszerűen harmadik személy birtokolja (pl. hi tel vagy lízing miatt), a törzskönyvnek a harmadik személy által hitelesített másolata is benyújtható a kárrendezéshez, a Biztosított ÁFA visszatérítésre vonatkozó nyilatkozatát, beleértve adószám és az adóazonosító jel közlését is, a zálogjogosult nyilatkozatát a kártérítés jogosultjára vonatkozóan, amennyiben a Casco szerződésben zálogjogosult szerepel, szabálysértési- vagy büntetőeljárás esetén a jogerős határozatot, ítéletet, lopáskár esetén a rendőrségi feljelentés igazolását, a nyomozást

Porsche részleges körű casco szabályzat

Porsche részleges körű casco szabályzat Porsche részleges körű casco szabályzat 1 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskárból eredő totálkár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Teljes

Részletesebben

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Motor Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék 1. MOTOR CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 5 1.1. A biztosítási

Részletesebben

PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT

PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT 1 2 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskárból eredő totálkár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Teljes

Részletesebben

Tartalomjegyzék TÍPUSZÁRADÉKOK... 29 FÜGGELÉK... 30 AB SZ 131218

Tartalomjegyzék TÍPUSZÁRADÉKOK... 29 FÜGGELÉK... 30 AB SZ 131218 Tartalomjegyzék AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 2. A biztosítás szerzôdés létrejötte... 3 3. Biztosítási szerzôdés

Részletesebben

PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2 3 Porsche Casco biztosítás

Részletesebben

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok 1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről XLV. fejezet A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől

Részletesebben

PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT

PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT 1 2 PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Üvegkár-biztosítás Lopáskár-biztosítás

Részletesebben

PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT

PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT 1 PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A Porsche Versicherung AG. Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban Biztosító) és a Szerződő között létrejött

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT

PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT 1 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A Porsche Versicherung AG. Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban Biztosító) és a Szerződő között létrejött

Részletesebben

Útitárs CASCO Szabályzat

Útitárs CASCO Szabályzat Útitárs CASCO Szabályzat 1. ÚTITÁRS CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI... 3 1.1.1. A Biztosított... 3 1.1.2. A Szerzôdô... 3 1.1.3. A Biztosító... 3 1.1.4. Engedményes...

Részletesebben

Útitárs CASCO Szabályzat

Útitárs CASCO Szabályzat Útitárs CASCO Szabályzat 1. ÚTITÁRS CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 3 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI 3 1.1.1. A Biztosított 3 1.1.2. A Szerzôdô 3 1.1.3. A Biztosító 3 1.1.4. Engedményes 3 1.2.

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

Útitárs CASCO Szabályzat

Útitárs CASCO Szabályzat Útitárs CASCO Szabályzat 1. ÚTITÁRS CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 7 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI 7 1.1.1. A Biztosított 7 1.1.2. A Szerzôdô 7 1.1.3. A Biztosító 7 1.1.4. Engedményes 7 1.2.

Részletesebben

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék Vagyonbiztosítások Általános Feltétele Érvényesség: Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, melyeket ellenkező szerződéses kikötés hiányában a HDI Versicherung AG (továbbiakban Biztosító) vagyonbiztosítási

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

Szabályzat. E-Optimum casco

Szabályzat. E-Optimum casco Szabályzat E-Optimum casco E-Optimum casco biztosítás ügyféltájékoztató és általános szerződési feltételek Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat,

Részletesebben

ÚTITÁRS CASCO SZABÁLYZAT

ÚTITÁRS CASCO SZABÁLYZAT ÚTITÁRS CASCO SZABÁLYZAT TARTALOM 1. ÚTITÁRS CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI...3 1.1.1. A Biztosított... 3 1.1.2. A Szerzôdô... 3 1.1.3. A Biztosító... 3

Részletesebben

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szer- ződésre csak a kötvényben

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Porsche Versicherung AG. Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27. Telefon: (06-1) 450-2853 Fax: (06-1) 450-2850

Ügyféltájékoztató. Porsche Versicherung AG. Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27. Telefon: (06-1) 450-2853 Fax: (06-1) 450-2850 Ügyféltájékoztató Babor Kreatív Stúdió Porsche Versicherung AG. Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27. Telefon: (06-1) 450-2853 Fax: (06-1) 450-2850 Szlovákia Ausztria Magyarország

Részletesebben

ÚTITÁRS CASCO Szabályzat

ÚTITÁRS CASCO Szabályzat ÚTITÁRS CASCO Szabályzat 1. ÚTITÁRS CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 7 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI... 7 1.1.1. A Biztosított... 7 1.1.2. A Szerzôdô... 8 1.1.3. A Biztosító... 8 1.1.4. Belépés

Részletesebben

ÚTITÁRS CASCO SZABÁLYZAT

ÚTITÁRS CASCO SZABÁLYZAT ÚTITÁRS CASCO SZABÁLYZAT TARTALOM 1. ÚTITÁRS CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI...3 1.1.1. A Biztosított... 3 1.1.2. A Szerzôdô... 3 1.1.3. A Biztosító... 3

Részletesebben

Útitárs CASCO Szabályzat

Útitárs CASCO Szabályzat Útitárs CASCO Szabályzat 1. ÚTITÁRS CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI... 3 1.1.1. A Biztosított... 3 1.1.2. A Szerzôdô... 3 1.1.3. A Biztosító... 3 1.1.4. Belépés

Részletesebben

ÚTITÁRS CASCO Szabályzat

ÚTITÁRS CASCO Szabályzat ÚTITÁRS CASCO Szabályzat 1. ÚTITÁRS CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 7 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI 7 1.1.1. A Biztosított 7 1.1.2. A Szerzôdô 8 1.1.3. A Biztosító 8 1.1.4. Belépés a szerzôdésbe

Részletesebben

2. Jelen Feltétel alkalmazásában 2.3. utazásközvetítői. megkötése belföldi utazás- 2.2. utazásszervezői tevékenység:

2. Jelen Feltétel alkalmazásában 2.3. utazásközvetítői. megkötése belföldi utazás- 2.2. utazásszervezői tevékenység: Utazási vállalkozók kezesi biztosításának feltételei GENERALI PROVIDENCIA Biztosító Rt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Tel: 301-7100 Fax: 269-3996 I. fejezet Biztosítási Jelen feltételek alapján kötött

Részletesebben

A HATÁROZATLAN IDEJŰ SZÉLVÉDŐ-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HATÁROZATLAN IDEJŰ SZÉLVÉDŐ-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HATÁROZATLAN IDEJŰ SZÉLVÉDŐ-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI Az Allianz Hungária Biztosító Rt. (továbbiakban biztosító) a felek között létrejött biztosítási szerződés alapján forintban megtéríti a gépjármű biztosított

Részletesebben

Útitárs CASCO Szabályzat

Útitárs CASCO Szabályzat Útitárs CASCO Szabályzat 1. ÚTITÁRS CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI... 3 1.1.1. A Biztosított... 3 1.1.2. A Szerzôdô... 3 1.1.3. A Biztosító... 3 1.1.4. Belépés

Részletesebben

Multi Casco Reál biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató

Multi Casco Reál biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Multi Casco Reál biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása 7/1 AHE-10440 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (részlet)

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (részlet) 1959. évi IV. törvény XLV. fejezet: A biztosítás 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (részlet) XLV. fejezet - A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés

Részletesebben

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ)

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) 1. A biztosítási esemény 1.1. A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a fuvarozó vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének

Részletesebben

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz www.allianz.hu Élet- és utasbiztosítások Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 / 19 Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

Általános Feltételek HU 0601-ENG I. GÉPJÁRMŐ CASCO BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Általános Feltételek HU 0601-ENG I. GÉPJÁRMŐ CASCO BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I. GÉPJÁRMŐ CASCO BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az EuroInsurances Ltd. (a továbbiakban: a biztosító) a felek között létrejött CASCO Biztosítási szerzıdés alapján magyar forintban, önrész levonása mellett

Részletesebben

LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Groupama Garancia Társasházközösségek és Lakásszövetkezetek ügyféltájékoztatója és vagyonbiztosítási feltételei Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen

Részletesebben

Személytaxi- és személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzôk felelôsségbiztosítása

Személytaxi- és személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzôk felelôsségbiztosítása Személytaxi- és személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzôk felelôsségbiztosítása Hatályos: 2016. január 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk

Részletesebben

KARAVÁN Keret Casco Biztosítás (KKC)

KARAVÁN Keret Casco Biztosítás (KKC) KARAVÁN Keret Casco Biztosítás (KKC) TARTALOM 1. KARAVÁN Keret Casco Biztosítás Általános Feltételei... 5 1.1. A biztosítási szerződés alanyai... 5 1.1.1. A Biztosított... 5 1.1.2. A Szerződő... 5 1.1.3.

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó. Módozat: Autó + Szabadság Reál casco biztosítási szabályzat Alapbiztosítás 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó. 2.

Részletesebben

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás () rendszere január 1-től Az alapvető szabályokat a évi LXII. törvény, egyes részletszabályokat pedig külön rendeletek tartalmazzák, így egyebek mellett a kártörténeti

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1

1959. évi IV. törvény. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel és az 1978. évi 2. törvényerejű rendelettel

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3)

Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 16051 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) 1. fejezet A biztosítás

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

Általános Életbiztosítási Feltételei

Általános Életbiztosítási Feltételei Általános Életbiztosítási Feltételei Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási 2. (1) akaratukat írásba

Részletesebben

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Tartalomjegyzék Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4)... 3 I. Általános

Részletesebben

MKB CASCO SZABÁLYZAT

MKB CASCO SZABÁLYZAT 2CA_Casco_ASzF_myomdai_beliv.qxp 2008. 06. 16. 20:52 Page 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI... 3 1.1.1. Biztosított... 3 1.1.2. Szerzôdô...

Részletesebben

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21 www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/21 HozamMax Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek I. Általános rendelkezések 1. A HozamMax egyszeri

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül,

Részletesebben

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI...

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... Tartalomjegyzék AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 2. A biztosítás szerzôdés létrejötte... 3 3. Biztosítási szerzôdés

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Aegon Magyarország Zrt. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II.

Aegon Magyarország Zrt. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. CAR II SZ 141029 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 3 I. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 II. A biztosítási szerzôdés létrejötte és megszûnése...

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról

Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról Az új feltételek a Ptk. változásaival is összhangban vannak. Az előző flotta casco terméktől való eltéréseket, a Ptk. változásai miatti eltéréseket valamint

Részletesebben

Tartalomjegyzék TÍPUSZÁRADÉKOK... 29 FÜGGELÉK... 30 AB SZ 131026

Tartalomjegyzék TÍPUSZÁRADÉKOK... 29 FÜGGELÉK... 30 AB SZ 131026 Tartalomjegyzék AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 2. A biztosítás szerzôdés létrejötte... 3 3. Biztosítási szerzôdés

Részletesebben

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT Aegon Motor Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék 1. AEGON MOTOR CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 5 1.1.

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT Aegon Motor Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék 1. AEGON MOTOR CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 5 1.1.

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat Képviselő kódja: Képviselő neve: Nyugtaszám: Adóigazgatási szám: 10491984-2-44 Ajánlatszám: Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki! A megfelelő helyen így jelölje!

Részletesebben

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat A Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cím: 1091 Budapest,

Részletesebben

Műszaki Segítségnyújtás. kiegészítő szolgáltatás különös feltételei (MSKSKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16448

Műszaki Segítségnyújtás. kiegészítő szolgáltatás különös feltételei (MSKSKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16448 Műszaki Segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatás különös feltételei (MSKSKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16448 Tartalomjegyzék Műszaki Segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatás különös feltételei

Részletesebben

Tartalomjegyzék AB SZ (A5) AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS

Tartalomjegyzék AB SZ (A5) AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS Tartalomjegyzék AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...3 2. A biztosítás szerzôdés létrejötte...4 3. Biztosítási szerzôdés

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V07 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL Jelen tájékoztató a finanszírozott gépjármű beépített casco biztosításának főbb ismérveinek bemutatása érdekében készült. Felhívjuk szíves

Részletesebben

KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS

KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS CASCO Hatályos: 2014. november 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni a KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁT.

Részletesebben

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása A Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítás (továbbiakban TLK), mint csoportos biztosítás a jelen

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

Motorkerékpár-biztosítás

Motorkerékpár-biztosítás www.allianz.hu Motorkerékpár-biztosítás Allianz Casco Terméktájékoztató és különös biztosítási feltételek AHE Terméktájékoztató (A jelen tájékoztató az Allianz Casco biztosítás terméktájékoztatójával együtt

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.A biztosítási esemény (káresemény) A jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42 44. TeleCenter: (06-40) 200-250 Ezen általános feltételek alapján a Generali-Providencia Biztosító

Részletesebben

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) befektetéshez kötött életbiztosítást alapbiztosításként

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Tartalomjegyzék Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015)... 3 I. A

Részletesebben

Biztosítási alkuszok, szaktanácsadók és többes biztosítási ügynökök felelősségbiztosításának feltételei

Biztosítási alkuszok, szaktanácsadók és többes biztosítási ügynökök felelősségbiztosításának feltételei Biztosítási alkuszok, szaktanácsadók és többes ügynökök felelősségbiztosításának feltételei Rt. GENERALI PROVIDENCIA Biztosító 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Tel: 301-7100 Fax: 269-3996 I. fejezet Biztosítási

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Totálkár Casco Szabályzat

MKB Általános Biztosító Zrt. Totálkár Casco Szabályzat BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Totálkár Casco Szabályzat 2TLC20100701 MKB TOTÁLKÁR CASCO SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1. VAGYONBIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 3 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki. Bonus-malus rendelet 19/2009. (X.9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló

Részletesebben

AEGON POOL FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

AEGON POOL FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON POOL FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT Érvényes: 2014 január 1-től Aegon Pool Flotta Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék POOL FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB)

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) Hatályos: 2011. július 1-jétől Nysz.: 14541 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai... 3 II. A biztosítás tárgya... 3 III. A biztosítási

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki. A pénzügyminiszter 19/2009. (X. 9.) PM rendelete a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 4. oldal GENERTEL MINICASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 7. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

A mezõgazdasági növények viharkár-biztosításának szerzõdési

A mezõgazdasági növények viharkár-biztosításának szerzõdési A mezõgazdasági növények viharkárbiztosításának szerzõdési feltételei A mezõgazdasági növények viharkár-biztosításának szerzõdési feltételei azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz

Részletesebben

KGFB kárrendezési szabályzat

KGFB kárrendezési szabályzat Genertel Biztosító Zrt. KGFB kárrendezési szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlása alapján Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Mátyás

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt.

MKB Általános Biztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. MKB CASCO GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS 2CA20080701 TARTALOMJEGYZÉK 1. CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI... 3 1.1.1. Biztosított...

Részletesebben

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT Aegon Motor Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék 1. MOTOR CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 5 1.1. A biztosítási

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2015. január 1-tôl

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2015. január 1-tôl Szabályzat Perfekt Felelôsségbiztosítás Érvényes: 2015. január 1-tôl TARTALOMJEGYZÉK 1. PFSZ PERFEKT FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 3 1.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.2 A BIZTOSÍTÁS 3 1.3 BIZTOSÍTOTT,

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás Casco biztosítási feltételek Az UNION Biztosító Rt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés idõtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben