Porsche Teljes körű casco szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Porsche Teljes körű casco szabályzat"

Átírás

1 Porsche Teljes körű casco szabályzat

2 1 PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Üvegkár-biztosítás Lopáskár-biztosítás

3 Porsche teljes körű casco szerződés általános feltételei Fogalmak A biztosítási szerződés létrejötte A biztosítási szerződés időbeli hatálya A biztosítási szerződés területi hatálya A biztosítás díja Bónuszrendszer Díjkedvezmény, pótdíjfizetés A szerződő és biztosított közlési és változásbejelentési kötelezettsége A biztosítási szerződés megszűnése, megszüntetése Elévülés Kárbejelentési kötelezettség A biztosító szolgáltatási kötelezettsége Önrészesedés Kármegelőzés, kárenyhítés A külföldön bekövetkezett károk esetén nyújtott szolgáltatások A biztosítással nem fedezett káresemények (kizárások) A biztosító mentesülése Adózási szabályok Vegyes rendelkezések Panaszkezelés, jogorvoslat Porsche teljes körű casco szerződés különös feltételei Töréskár-biztosítás Elemi- és tűzkár biztosítás Üvegkár-biztosítás Lopáskár-biztosítás Kiegészítő poggyászbiztosítás Kiegészítő kölcsöngépjármű-szolgáltatás Kiegészítő avulásbiztosítás Záradékok PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A Porsche Versicherungs AG. Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban Biztosító) és a Szerződő között létrejött szerződés alapján az egyes biztosítási elemek Különös Feltételeiben meghatározott módon és esetekben a Biztosító megtéríti a jelen szerződés kockázati körébe tartozó, kockázatviselés kezdetét követően bekövetkező károkat, illetve egyéb szolgáltatást nyújt. A Felek jogviszonyára a magyar jog érvényes, és az ajánlatban, a fede zetet igazoló dokumentumban foglaltakat, az Általános Feltételeket és a Különös Feltételeket, valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonat kozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen Általános Feltételek ke rülnek alkalmazásra minden olyan esetben, amikor a Szerződő és a Biztosító között Porsche Casco szerződés jön létre, de csak annyiban nyernek alkalmazást, amennyiben a Különös Feltételek, a Függelék, valamint az ajánlat és a fedezetet igazoló dokumentum ettől eltérően nem rendelkeznek. A biztosítási szerződésben nem szabályozott kér désekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 1.1 FOGALMAK A Szerződő A Szerződő az a magánszemély vagy gazdálkodó szervezet, aki vagyoni vagy személyhez fűződő jogviszony alapján a biztosítási esemény elkerülésében érdekelt vagy a szerződést az érdekelt személy javára köti meg, az ajánlatot megtette, továbbá a fedezetet igazoló dokumentumon, illetve a biztosítási szerződésben Szerződőként szerepel. A Szerződő teljesíti a díjfizetési kötelezettséget, ő a Biztosító jognyilatkozatainak cím zettje, a Szerződő jogosult és köteles a biztosítással kapcsolatos jog nyilatkozatok megtételére A Biztosított A gépjármű tulajdonosa, vagy a forgalmi engedélybe bejegyzett üzemben tartó, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt. Biztosított az, akit az ajánlaton és a biztosítási fedezetet igazoló dokumentumon Biz to sí tott ként feltüntettek, vagy aki a biztosítás Különös Feltételei sze rint Biztosítottnak

4 4 5 minősül. A vagyontárgy megóvásában való érdekeltségnek a biztosítási szerződés teljes időbeli hatálya alatt fenn kell állnia. Zálogjogosult hiányában a Biztosított jogosult a Biztosító szolgáltatására A Biztosító Porsche Versicherungs AG. Magyarországi Fióktelepe, 1139 Budapest, Fáy u A Fogyasztó Szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljá ró természetes személy Fedezetet igazoló dokumentum A Biztosító által kiállított biztosítási fedezetet igazoló dokumentum. (pl. biztosítási kötvény) Biztosítási időszak A Biztosítási időszak határozatlan idejű biztosítás esetén egy év, egy évnél rövidebb határozott idejű szerződés esetén a fedezetet igazoló do kumentumon a kockázatviselés idejeként megjelölt időtartam Technikai kezdet Biztosítás technikai kezdete: a kockázatviselés kezdetét követő hónap első napja, mely időpont a biztosítási évforduló. Kivéve, ha a Biztosító koc kázatviselése a hónap első napján kezdődik, ezen esetben a kockázatviselés kezdetének dátuma megegyezik a biztosítás technikai kezdetével, mely időpont a biztosítási évforduló Zálogjogosult Aki szerződés vagy jogszabály rendelkezése alapján a követelésének biztosítására szolgáló vagyontárgyból más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet Zálogkötelezett Akinek meghatározott vagyontárgyán szerződés vagy jogszabály rendelkezése alapján harmadik személy követelését biztosító zálogjog keletkezik. 1.2 A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE A biztosítási szerződés elsődlegesen a Felek írásbeli megál la podásával jön létre. A biztosítási szerződés létrejöttét a Szerződő írásbeli ajánlattal kezdeményezi. Az írásbeli megállapodást, illetőleg a Biztosító elfogadó nyilatkozatát a fedezetet igazoló dokumentum kiállítása pó tolja. Ebben az esetben a biztosítási szerződés a fedezetet igazoló do ku mentum kiállításának napján jön létre és a fedezetet igazoló do kumentumon megjelölt kockázatviselés kezdete időpontban lép hatályba. A Biztosító jogosult az ajánlatot a Biztosító képviselője részére történt átadásától számított 15 napos határidőn belül elbírálni. Amennyiben a biztosítási ajánlat a Szerződő (Biztosított) képviselőjének minősülő biz tosítási alkusz közvetítésével kerül a Biztosítóhoz, akkor a Biztosító számára a kockázat-elbírálásra nyitva álló 15 napos határidő azon a napon veszi kezdetét, amikor a biztosítási alkusz a Szerződő által aláírt aján latot a Biztosítónak átadta A biztosítási szerződés létrejön, ha a Biztosító az ajánlatot a rendelkezésére álló 15 napos kockázat-elbírálási határidőn belül el fo gadja. A Biztosító a szerződésről biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot ál lít ki, melyet a Szerződőnek megküld. A szerződés akkor is létrejön, ha a Biztosító a határidőben megtett és megküldött ajánlatot elfogadó nyi latkozatáról a Szerződő az ajánlat elbírálására nyitva álló határidő elteltét követően szerez tudomást. A Biztosító kockázatviselése az ajánlaton feltüntetett kockázatviselés kezdete időponttal kezdődik. Amennyiben a Biztosító által kiállított fedezetet igazoló dokumentum el tér a Szerződő ajánlatától és a Szerződő az ajánlat kézhezvételét kö vetően késedelem nélkül nem kifogásolja az eltérést, a szerződés a fe dezetet igazoló dokumentum szerinti tartalommal jön létre. Lényeges eltérések esetén e rendelkezés csak akkor alkalmazható, ha a Biztosító erre a Szerződő figyelmét a fedezetet igazoló dokumentum átadásakor felhívta. A felhívás elmaradása esetén a szerződés az ajánlat szerinti tartalommal jön létre Fogyasztónak minősülő Fél esetén a szerződés akkor is létrejön, ha a Szerződő ajánlatára annak beérkezésétől a Biztosító 15 napon belül nem nyilatkozik, feltéve, hogy a Szerződő az ajánlatot a jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában a Biztosító által rendszeresített ajánlati

5 6 7 lapon és a díjszabásnak megfelelően tette meg. Ebben az esetben a szerződés az ajánlatnak a Biztosító vagy képviselője részére történt átadása napjára visszamenő hatállyal a kockázat-elbírálási idő elteltét követő napon jön létre. Az így létrejött szerződés esetén a Biztosító koc kázatviselése az ajánlaton feltüntetett kockázatviselés kezdete időponttól kezdődik. Ha az így létrejött szerződés lényeges kérdésekben eltér a Biztosító szabályzatában rögzített feltételektől, a Biztosító a szerződés lét re jötté től számított 15 napon belül javasolhatja, hogy a biztosítási szerződést a hatályos biztosítási szabályzat feltételeinek megfelelően módosítsák. Amennyiben a Fogyasztónak minősülő Fél a javaslatot nem fogadja el vagy arra 15 napon belül nem válaszol, a Biztosító az elutasítástól, illetve a módosító javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogosult a szerződést 30 napra írásban felmondani. A jelen pontban szabályozott esetben a kockázat-elbírálási határidő alatt bekövetkező biztosítási esemény esetén, a Biztosító az ajánlatot csak abban az esetben utasíthatja vissza, ha az ajánlati lapon erre a Fogyasztó figyelmét külön felhívta és a biztosítási fedezet jellege vagy a kockázatviselés körülményei alapján nyilvánvaló a kockázat egyedi elbírálásának szükségessége A Biztosító akkor is köteles a szerződésről fedezetet igazoló do kumentumot kiállítani, ha a szerződést nem írásban kötötték meg, illetve a szerződés az pontban meghatározott módon jött létre. Ha a Biztosító az ajánlatot a fentiekben meghatározott kockázat-elbí rálási határidőn belül írásban visszautasítja, az ezen időszak alatt be következett károkért helytállni nem tartozik. 1.3 A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA A kockázatviselés kezdete a biztosítási szerződés hatályba lé pésének napja. A Biztosító kockázatviselése az azt követő napon 0 óra kor kezdődik, amikor a Szerződő az első biztosítási díjat a Biztosító szám lájára befizeti, feltéve, hogy a biztosítási szerződés létrejött A Felek írásban megállapodhatnak a kockázatviselés kezdetének ettől eltérő időpontjában is, ami nem lehet korábbi, mint az ajánlat aláírá sának nap, óra perc pontossággal feltüntetett időpontja. Amennyiben a dátum csak évszám, hónap, nap pontossággal kerül feltüntetésre, a koc kázatviselés legkorábbi kezdete az ajánlat aláírását követő nap 0 órája. A kockázatviselés kezdetének pontos időpontját az ajánlat és a fedezetet igazoló dokumentum is tartalmazza A biztosítási szerződés az ajánlaton, a fedezetet igazoló dokumen tumon rögzített ellenkező megállapodás hiányában határozatlan tartamú Határozatlan időtartamú szerződés esetén a biztosítási időszak egy év. A biztosítási időszak kezdete (biztosítási évforduló) a biztosítás technikai kezdete A biztosítási szerződés technikai kezdete a kockázatviselés kezdete hónapját követő hó elseje, kivéve ha a Biztosító kockázatviselése a hónap első napján kezdődik ebben az esetben a biztosítás technikai kez dete megegyezik a kockázatviselés kezdetének dátumával A Szerződő az ajánlattétel napjától számított 15 napon belül írás beli nyilatkozat tételével a szerződéskötésre vonatkozó ajánlatát visszavonhatja. A Biztosító az ezen időszak alatt bekövetkezett károkért helytállni nem tartozik. Az esetlegesen megfizetett első biztosítási díjat az ajánlat visszavonása esetén a Biztosító kamatok nélkül haladék talanul visszafizeti Határozott időtartamú szerződés esetén: a biztosítási időszak a szerződésben meghatározott időtartam, a biztosítási szerződés minimális időtartama egy hónap, maximális időtartama 12 hónap, amely a záró nap 24:00 órakor szűnik meg. 1.4 A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS TERÜLETI HATÁLYA A szerződés Európa területére ideértve Törökország teljes terüle tét is érvényes. Nem terjed ki a biztosítás hatálya a volt Szovjetunió

6 8 9 földrajzi értelemben vett utódállamaira, kivéve Észtország, Lettország, Litvánia területét A szerződés azonban ettől eltérő korlátozásokat is tartalmazhat a Különös Feltételekben meghatározott egyes biztosítási elemeknél, vagy magán az ajánlaton, a fedezetet igazoló dokumentumon. 1.5 A BIZTOSÍTÁS DÍJA A biztosítás díja egy biztosítási időszakra (évre) vonatkozik A Biztosítót megillető időarányos díjak (díjrészletek) alapját, azaz a napi díjat, a szerződésben előírt éves díj 1/360-ad része képzi. aláírásának időpontjára esik, ekkor az első díj a Biztosító kockázatviselése kezdetének napján esedékes. Az első biztosítási díj megfizetésére a Biztosító halasztást adhat. Ha a Felek írásban halasztott első díjfizetésben állapodtak meg, ebben az esetben a biztosítás első díját a kockázatviselés kezdetének napjától számított 30 napon belül, vagy az ajánlaton megjelölt ettől eltérő határidőn belül kell megfizetni. Halasztott díjfizetés esetén a díjnak az ajánlaton megjelölt határidőn belül a Biztosító számlájára meg kell érkeznie. A biztosítási díj megfize tése azon a napon tekinthető teljesítettnek, amely napon a Biztosító számláján jóváírásra kerül. Az esedékes biztosítási díj megfizetésének elmulasztása a szerződés megszűnését eredményezi a szabályzat pontja alapján Határozatlan időtartamú szerződés esetében a Felek fél éves, negyedéves vagy havi díjfizetésben (részletfizetésben) is megál la pod hatnak. Határozott időtartamú szerződéseknél a tartamra szóló díj előre esedékes A díjfizetés módját és az éves díj megfizetésének gyakoriságát az ajánlat és a fedezetet igazoló dokumentum is tartalmazza Minden további folytatólagos díj annak az időszaknak az első napján esedékes, amely időszakra az adott folytatólagos díj vonatkozik. A biztosítási díj megfizetése azon a napon tekinthető teljesítettnek, amely napon a Biztosító számláján jóváírásra kerül. A folytatólagos díj meg nem fizetésének okán megszűnt szerződés esetén a Szerződő jogosult a szerződés reaktiválását kérni a Szabályzat pontja alapján A kockázatviselés kezdetének amennyiben az nem a hó elseje hónapjára a havidíj arányos része fizetendő, amelyet a Biztosító a koc kázatviselés kezdetétől számítva a hónap végéig hátralévő napok szerint határoz meg A biztosítási díjat casco totálkár esetén is mindig a teljes biz tosítási időszakra kell megfizetni. Ha a szerződés érdekmúlás (pl. a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás) miatt szűnik meg, akkor a biztosítási díj az érdekmúlás napjának 24. órájáig illeti meg a Biztosítót. Ha a szerződés további casco biztosítási esemény következtének ellehetetlenülése (pl. felelősségi totálkár, garanciális kocsicsere...stb.) miatt szűnik meg, a biztosítási díj e biztosítási esemény napjának 24. órájáig illeti meg a Biztosítót Az első díj a biztosítási ajánlat aláírásának napján esedékes. Amennyiben a kockázatviselés kezdetének időpontja nem az aján lat Ha a szerződés kapcsán esedékessé vált díjrészletek közül nem mindegyik, vagy nem teljes mértékben került megfizetésre, úgy a befizetett díjrészletet a Biztosítónak járó díj erejéig a Biztosító a szerződéshez tartozó legrégebbi díjkövetelés kiegyenlítésére fordítja. Ha az esedékes díjnak csak egy része került megfizetésre és a Bizto sító a következményekre történő figyelmeztetés mellett a Szer ződő figyelmét a felszólítás elküldésétől számított 30 napos pót határidő kitűzésével a befizetés kiegészítésére felhívta és e határidő eredménytelenül eltelt, a szerződés változatlan szolgáltatási feltételekkel, a befizetett díjjal arányos időtartamra marad fenn Ha a Felek a díj csekken történő fizetésében állapodtak meg és a díj esedékességekor a Szerződő nem rendelkezik csekkel, díjfizetési kötelezettségét más úton (pl. átutalással) is teljesítheti. A csekk hiánya a Szerződőt nem mentesíti a díjfizetési kötelezettség alól.

7 A Biztosító díj iránti igényét a biztosítási szolgáltatással szemben is érvényesítheti, abból levonhatja. előzmény bónuszra jogosító szerződéssel nem rendelkező új Szerződő az alapdíjat (díjszorzó: 1,0) fizeti és a P0 osztályba kerül A Biztosító jogosult arra, hogy a szolgáltatást befolyásoló ténye zők változásával a biztosítási díj és az önrészesedés módosítására javas latot tegyen az évente előre meghirdetett mértékben a kö vetkező biztosítási évre vonatkozó hatállyal A módosított díjról és önrészesedésről szóló értesítést a Biztosító a biztosítási évforduló előtt legalább 60 nappal írásban megküldi a Szerződőnek A Szerződőnek joga van a biztosítási szerződést a pontban foglaltak szerint felmondani, ha a Biztosító díjemelését vagy ön részesedés módosítását nem fogadja el. Arra az esetre, ha a Szerződő a szerződés felmondása helyett csupán visszautasítja a Biztosító szerző désmódosítási javaslatát, a visszautasításnak írásban az évforduló előtt legalább 45 nappal meg kell érkeznie a Biztosítóhoz. Ebben az esetben a Biztosítót évfordulóra megilleti a szerződés felmondásának a joga. Amennyiben a visszautasítás évforduló előtt 45 napon belül érke zik meg a Biztosítóhoz, a szerződést a szabályzat pontjában foglaltaknak megfelelően közös megegyezéssel megszűntnek kell te kin teni évfordulóra. A megszűnés napja megegyezik az évforduló napjával. Erről a Biztosító levélben értesíti a Szerződőt Ha a Szerződő a Biztosító szerződésmódosítási javaslatát a fentiek szerint írásban nem utasítja el, a biztosítási szerződést nem mondja fel, hallgatása a szerződésmódosítás elfogadásának minősül. 1.6 BÓNUSZRENDSZER Az egyes bónuszosztályokhoz tartozó díjszorzók: osztály díjszorzó osztály díjszorzó osztály díjszorzó P P P P P P P P P P P Az osztályba sorolás mindig a következő év biztosítási díját határoz za meg Ha a Biztosító a megfigyelési időszakban a Szerződő részére bónuszt érintő kárkifizetést nem teljesített, a besorolása egy osztállyal javul. A Biztosító nem veszi figyelembe bónuszt érintő kifizetésként az alábbi káreseményeket: a Szerződő a káresemény miatti igénye érvényesítésétől még a kifi zetés előtt elállt, a Szerződő a kifizetett összeget a Biztosítónak a megfigyelési idő szakon belül teljes összegében visszafizette, a kifizetett összeg teljes körűen akár más Biztosítótól vagy egyéb módon megtérült Kár esetén a bónusz besorolás az alábbi módon változik: Töréskár és teljes lopáskár esetén: Egy kár esetén 2 fokozatot lép vissza, míg két kár esetén 4 fokozatot, és három vagy több kár esetén alapkategóriába kerül. Minden egyéb jogcímen történő kárkifizetés, illetve szolgáltatásnyújtás esetén: Egy kár esetén 1 fokozatot lép vissza, míg két kár esetén 2 fokozatot, és három, vagy több kár esetén alapkategóriába kerül A bónuszrendszer csak a határozatlan időtartamú, teljes körű, egyedi casco szerződésekre vonatkozik Az újabb díjkedvezményt egy teljes kármentes megfigyelési időszak után lehet érvényesíteni a biztosítás díjával szemben A jelen biztosítással rendelkező Szerződők díjkedvezmény szempont jából alapdíj, illetve 10 bónuszosztályba kerülnek besorolásra. Az A bónuszrendszer szempontjából az első megfigyelési időszak az évforduló előtt 3 hónappal zárul. A tartam során a következő megfigyelési

8 12 13 időszakok mindegyike 12 hónap tartamú, minden biztosítási időszakban az évfordulót megelőző negyedik hónap utolsó napján zárulnak. A megfigyelési időszakban bekövetkezett és kifizetett károkra vonatkozik a megfigyelés. A bónuszbesorolás szempontjából a megfigyelési időszak alatt bekövetkezett, de csak a megfigyelési időszak után kifizetett károk a következő megfigyelési időszakban bekövetkezett kárként veendők figyelembe. Amennyiben egy káresemény kapcsán több részletben kerül sor kifizetésre, úgy a bónuszbesorolás szempontjából csak az első kifizetés az irányadó Ha a szerződés a megfigyelési időszakban egy évnél rövidebb ideig, de legalább kilenc hónapig fennállt, a kármentességet az osztályba soro lásnál a Biztosító figyelembe veszi Amennyiben az adott megfigyelési időszakban a szerződés kilenc hónapnál rövidebb ideig állt fenn, és kármentes volt, a már megszerzett bónuszbesorolás marad meg A már megszerzett bónuszbesorolás megmarad, és az arra jogosító időtartam továbbfolyik, ha a szerződés megszűnik kivéve a díjnemfizetés miatti megszűnést, de a szerződés megszűnésétől számított egy éven belül a Szerződő új, a jelen feltételek szerinti szerződést köt A Biztosító a bónuszbesorolás megállapítása során nem kö telezően figyelembe veheti a más biztosítótársaságnál korábban megszerzett díjkedvezményre jogosító időszakot, amennyiben a Szer ző dő a korábbi Biztosítónál olyan teljes körű casco szerződéssel ren delkezett, amely töréskárkockázatra is kiterjedt. Ehhez az előző Biztosító által kiállított, eredeti, 30 napnál nem régebbi, cégszerűen aláírt, cégbélyegzővel ellátott igazolás szükséges, amely tartalmazza az előzmé nyszerződés kockázatviselésének kezdő időpontját, az esetleges ká rok időpontját vagy a szerződés hatálya alatti kármentességet. Az előzményszerződéssel megszerzett díjkedvezmény a szerződés megszű nésétől számított egy évig érvényesíthető. A bónusz jogosultság kez dete az igazolás Biztosítóhoz történő beérkezését követő hó első napja. Az egyes biztosítótársaságok által alkalmazott eltérő casco bó nuszrendszerek miatt a Biztosító a bónuszbesorolást az előző biztosítótársaság(ok) által kiállított igazolás alapján egyedileg határozza meg. 1.7 DÍJKEDVEZMÉNY, PÓTDÍJFIZETÉS Üzleti kedvezményt vagy pótdíjat a Biztosító jogosult meghatározni. Az esetlegesen meghatározott kedvezmény, illetve pótdíj mértékét az ajánlat tartalmazza. A díjkedvezmények összesen nem haladhatják meg az éves biztosítási alapdíj 60%-át. 1.8 A SZERZŐDŐ ÉS BIZTOSÍTOTT KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE A Szerződő és a Biztosított a szerződéskötéskor köteles a Biz tosítóval a valóságnak megfelelően, hiánytalanul közölni a biztosítás elvál lalása szempontjából lényeges minden olyan körülményt, amelyeket ismert vagy ismernie kellett, és amelyekre a Biztosító írásban kérdést tett fel A közlésre illetőleg változás bejelentésére irányuló kötelezettség egyaránt terheli a Szerződő felet és a Biztosítottat: egyikük sem véde kezhet olyan körülmény vagy változás nem tudásával, amelyet bármelyikük elmulasztott a Biztosítóval közölni, vagy neki bejelenteni, noha arról tudnia kellett és a közlésre, illetve bejelentésre köteles lett volna Amennyiben a Szerződő és a Biztosított személye nem azonos, úgy a Szerződő köteles tájékoztatni a Biztosítottat a biztosítási szerződés tartalmáról, illetve minden, a biztosítási szerződéssel kapcsolatos válto zásról Az adatok valóságtartalmáért a Szerződő és a Biztosított is felelős. A közölt adatok ellenőrzését a Biztosító részére lehetővé kell tenni. A Biztosító ellenőrzési lehetősége a Szerződőt és Biztosítottat a közlési kö telezettség alól nem mentesíti.

9 A Szerződő (Biztosított) köteles a biztosítás elvállalása szem pont - jából lényeges körülmények változását a Biztosítónak a változás bekö vetkezését követő 8 napon belül, írásban bejelenteni. Lényegesnek te kinthető mindaz a körülmény, amelyre vonatkozóan a biztosítási ajánla ton adat szerepel, akár kérdésre válaszolva, akár nyilatkozatként, külö nösen az alábbiak: a) a Szerződő és a Biztosított lakhelyének, székhelyének változása, b) a gépjármű forgalmi rendszámának, alvázszámának, motorszámának, il letve a felépítmény jellegének hatósági engedéllyel történő meg változtatása, c) a gépjármű kulcsainak, távirányítójának elvesztése, megrongálódása, illetve azokról másolat készítése, d) a gépjármű törzskönyvének, forgalmi engedélyének elvesztése, el tűnése, ellopása, e) az ajtó zárak, kormányzár cseréje, f) a gépjármű vagyonvédelmi rendszerében bekövetkezett változás, g) gazdálkodó szervezet esetén a változás-bejelentési kötelezettség köré be tartozik átalakulásának, felszámolási-, csőd- vagy végel szá molá si eljárása megindulásának bejelentése, h) a gépjármű tulajdonjogának megváltozása (forgalmi engedély, adásvé teli, ajándékozási szerződés bemutatásával), i) a gépjármű feletti rendelkezési jog vagy tulajdonjog bármilyen kor látozása, megterhelése, különös tekintettel a zálogjogra vagy óvadékra. j) a biztosított vagyontárgy más számára történő tartós használatba adása, k) a járművel iparjogosítvány alapján folytatandó közúti személy- vagy árufuvarozói tevékenység, vagy bér-gépkocsiként való üzemeltetés megkezdése, l) a gépjármű forgalomból való kivonása, m) érdekeltség megszűnése (pl.: felelősségi totálkár...stb), n) amennyiben ugyanazt az érdeket több biztosító egymástól függetlenül biztosítja Az pontban meghatározott adatok változása esetén a Biz tosí tónak jogában áll a beérkezést követő 15 napon belül a módosítást a változást követő napi hatállyal a szerződésen átvezetni, és ezzel egy idejű leg a biztosítási díjat a változásnak megfelelően módosítani A közlésre, illetőleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetében a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott köz re a biztosítási esemény bekövetkeztében Ha a Biztosító csak a szerződéskötést követően szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körülményekről, vagy ha a szerződésben, illetőleg a szerződés részét képező szerződési feltételekben meghatá rozott lényeges körülmények változását közlik vele és ezek a körülmények a biztosítási kockázat jelentős növekedését eredményezik, úgy a be jelentés Biztosítóhoz való beérkezésétől számított 15 napon belül a Bizto sító írásban javaslatot tehet a szerződés módosítására, vagy amennyiben a kockázatot a biztosítási feltételek, vagy belső sza bályo zása értelmében nem vállalhatja a szerződést 30 napra írásban felmondhatja. Ha a Szerződő a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy annak kézhez vételétől számított 15 napon belül írásban nem válaszol, a szerződés a módosító javaslat közlésétől számított 30. napon megszűnik. Erre a kö vetkezményre a Szerződőt a módosító javaslat megtételekor figyelmez tetni kell. Ha a Biztosító e jogaival nem él, a szerződés az eredeti tar talommal hatályban marad. 1.9 A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE Díjnemfizetés Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a Biztosító a következményekre történő figyelmeztetés mellett a Szerződő felet a felszólítás elküldésétől számított harminc napos póthatáridő kitűzésével a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a Biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvé nyesíti, vagy díjhalasztást ad Az rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni akkor is, ha az első halasztott vagy folytatólagos díj lehívására a Szerződő

10 16 17 mulasztása következtében előállt folyószámlahiány miatt nem kerül hetett sor. A díj késedelmes befizetése a megszűnt szerződést és a Biztosító kocká zatviselését nem lépteti újból hatályba. A megszűnés után befizetett díjat (díjrészletet) a Biztosító a beérkezéstől számított 15 napon belül köteles visszautalni a díjnemfizetéssel megszűnt szerződés Szerződője részére A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás esetén, a változás napjának órájában A más biztosítás alapján rendezett totálkár esetén, a káresemény napjának órájában Garanciális gépkocsi csere esetén a csere napjának órájában Folytatólagos díj meg nem fizetése következtében megszűnt szerződés esetében a Szerződő a megszűnés napjától számított 120 napon belül írásban kérheti a Biztosítót a kockázatviselés helyre állítá sá ra. A Biztosító a biztosítási fedezetet a megszűnt szerződés feltételei szerint helyreállíthatja A Biztosítót a díj az pontban foglaltak szerint a biztosítási időszak végéig vagy a kockázatviselés utolsó napjával bezárólag megilleti, azonban a szolgáltatás összegéből való díjlevonás nem helyezi újból hatályba az érdekmúlás miatt megszűnt szerződést, és nem eredmé nyezi a Biztosító további kockázatviselését Érdekmúlás Lehetetlenülés Megszűnik a szerződés: Ha a kockázatviselés kezdete előtt a biztosítási esemény bekövetkezik, illetve bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási ér dek megszűnt az ezen esemény bekövetkezésének napjával. A kocká zatviselés tartama alatt, ha a biztosítási esemény bekövetkezése lehe tetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszűnt az ezen események bekövetkezésének napjával. Megszűnik a szerződés abban az esetben is, ha az érdekmúlás kizárólag a biztosított vagyontárgy tulajdonjoga átszállásának következménye és a vagyontárgy más jogcím alapján már korábban is az új tulajdonos birtokában volt. Ez esetben a tulajdonjoggal együtt a biztosítási fedezet nem száll át A fentiek szerint az pont esetében a Biztosítót szolgál tatása folytán a biztosítási év végéig illeti meg a díj, azaz az addig kiegyenlítetlen díjat jogosult a szolgáltatás összegéből le von ni. Az , és pontban foglalt esetekben a koc ká zat vise lés végéig illeti meg a Biztosítót a díj, az azt követő időszakra eset lege sen előre befizetett díjat a Biztosító a közlést követő 15 napon be lül a Szerződőnek, vagy az ajánlaton szereplő díjvisszatérítésre jogosultnak visszautalja Lejárat Határozott idejű szerződés esetén megszűnik a szerződés a biztosítási időtartam lejártával A biztosítási szerződés felmondása A biztosítási esemény időpontjában, ha az annak során megron gálódott gépjármű helyreállítása nem gazdaságos, vagy mű sza ki lag megoldhatatlan, illetve ha az megsemmisült, vagy ellopták és nem került meg. A totálkár kifizetése esetén akkor is megszűnik a szerződés, ha a járművet ezt követően helyreállították, függetlenül attól, hogy ren delke zik-e érvényes forgalmi engedéllyel. Ilyenkor csak új ajánlattal lehet biztosítási szerződést ismét létrehozni A határozatlan időtartamú biztosítási szerződést a biztosítási év végére mindkét Fél írásban, 30 napos felmondási idővel felmondhatja. Az alapbiztosítás (töréskár, lopáskár, elemi- és tűzkár, üvegkár biz tosítási elem) felmondásával megszűnik a biztosítási szerződés, ide értve a kiegészítő biztosításokat is. Felmondás esetén az egyik Fél nyi lat kozatának az évfordulót 30 nappal megelőzően kell a másik félhez megérkezni.

11 Az egyes kiegészítő biztosítások vonatkozásában a biztosítási év végére mindkét Fél által külön-külön is gyakorolható a felmondás joga és az csak az adott kiegészítő biztosítást szünteti meg. Felmondás esetén az egyik Fél nyilatkozatának az évfordulót 30 nappal megelőzően kell a másik Félhez megérkezni A biztosítási szerződés megszüntetése közös megegyezéssel A Biztosítási szerződés megszűnik a Felek írásba foglalt közös megegye zésével, illetve a jelen szabályzat pontjában meghatározott esetben ELÉVÜLÉS A biztosítási szerződésből eredő igények esedékességétől számított egy év alatt elévülnek KÁRBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A biztosítási eseményt a legrövidebb időn, de legkésőbb a tudo másszerzéstől számított 2 munkanapon belül be kell jelenteni a Biz tosítónak. A biztosítási esemény bekövetkezésére vonatkozó bejel entési, közlési kötelezettség a Biztosítottat is terheli. A Szerződő/ Biz tosított részéről szükséges a Biztosító felé minden káreseménnyel kapcsolatos felvilágosítást megadni, és lehetővé kell tennie a kár be jelentés tartalmának ellenőrzését. A bejelentés en továbbá telefonon, a Biztosító szerződéses javító par tnereinél, illetve a Biztosító bármely ügyfélkapcsolati pontján is meg tehető. A bejelentést minden esetben írásban is rögzíteni kell, a Biz tosító által rendszeresített formanyomtatványon A járműben keletkezett tűz- vagy robbanáskárt a tűzrendészeti hatóságnál, a lopás-, rabláskárt pedig a rendőrségen is be kell jelenteni. A vad által okozott kárt a területileg illetékes vadgazdálkodási társa ságnak is be kell jelenteni A Szerződő/Biztosított a kárfelvételig, legkésőbb azonban a beje lentéstől számított öt munkanap elteltéig köteles a sérült járművet, illetve szükség szerint a helyszínt változatlan állapotban tartani, azon csak annyiban változtathat, amennyi a kárenyhítéshez szükséges. Ha az öt munkanapos határidőn belül a Biztosítón kívül álló ok miatt nem kerül sor a kárfelvételre, a Szerződő/Biztosított az öt munkanap eltelte után is köteles a járművet változatlan állapotban hagyni (ilyen a Biztosított, illetve a javítást végző akadályoztatása). Amennyiben a megengedettnél nagyobb mérvű változtatás követ keztében a Biztosító számára fizetési kötelezettsége elbírálása szem pontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné vált, helytállási köte lezettsége nem áll be. A biztosítási esemény miatt megsérült gépjárművet, illetve a gépjármű mindazon sérüléseit be kell mutatni a biztosítónak a kár felmérése cél jából, amelyre a Szerződő/Biztosított szolgáltatást kíván igénybe ven ni. A Biztosító helytállási kötelezettsége csak azokra a biztosítási fe dezet alá vont és károsodott vagyontárgyakra, vagyonelemekre (pl. al katrészek, tartozékok) terjed ki, amelyeket a káreseményt követően a Biztosítónak bemutattak A Szerződőnek/Biztosítottnak a kárigény elbírálásához a követ kező igazoló iratokat kell a Biztosítónak bemutatnia: a biztosítási esemény bekövetkezését igazoló okiratokat és nyi latkozatokat, okiratnak nem minősülő dokumentumokat, amelyek megala pozzák a Biztosító szolgáltatási kötelezettségét, a biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot és a díjfizetésről szóló iga zolást, a járművet vezető személy vezetői engedélyét, a forgalmi engedélyt és a Biztosító kérésére a törzskönyvet, akkor is, ha ezeket a hatóság érvénytelenítette. Ha a törzskönyvet pénzügyi kö vetelés biztosítékául jogszerűen harmadik személy birtokolja (pl. hi tel vagy lízing miatt), a törzskönyvnek a harmadik személy által hitelesített másolata is benyújtható a kárrendezéshez, a Biztosított ÁFA visszatérítésre vonatkozó nyilatkozatát, beleértve adószám és az adóazonosító jel közlését is, a zálogjogosult nyilatkozatát a kártérítés jogosultjára vonatkozóan, amennyiben a Casco szerződésben zálogjogosult szerepel, szabálysértési- vagy büntetőeljárás esetén a jogerős határozatot, ítéletet, lopáskár esetén a rendőrségi feljelentés igazolását, a nyomozást

PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT

PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT 1 2 PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Üvegkár-biztosítás Lopáskár-biztosítás

Részletesebben

PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT

PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT 1 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A Porsche Versicherung AG. Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban Biztosító) és a Szerződő között létrejött

Részletesebben

ÚTITÁRS CASCO Szabályzat

ÚTITÁRS CASCO Szabályzat ÚTITÁRS CASCO Szabályzat 1. ÚTITÁRS CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 7 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI 7 1.1.1. A Biztosított 7 1.1.2. A Szerzôdô 8 1.1.3. A Biztosító 8 1.1.4. Belépés a szerzôdésbe

Részletesebben

Útitárs CASCO Szabályzat

Útitárs CASCO Szabályzat Útitárs CASCO Szabályzat 1. ÚTITÁRS CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI... 3 1.1.1. A Biztosított... 3 1.1.2. A Szerzôdô... 3 1.1.3. A Biztosító... 3 1.1.4. Belépés

Részletesebben

ÚTITÁRS CASCO Szabályzat

ÚTITÁRS CASCO Szabályzat ÚTITÁRS CASCO Szabályzat 1. ÚTITÁRS CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 7 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI... 7 1.1.1. A Biztosított... 7 1.1.2. A Szerzôdô... 8 1.1.3. A Biztosító... 8 1.1.4. Belépés

Részletesebben

ÚTITÁRS CASCO SZABÁLYZAT

ÚTITÁRS CASCO SZABÁLYZAT ÚTITÁRS CASCO SZABÁLYZAT TARTALOM 1. ÚTITÁRS CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI...3 1.1.1. A Biztosított... 3 1.1.2. A Szerzôdô... 3 1.1.3. A Biztosító... 3

Részletesebben

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI...

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... Tartalomjegyzék AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 2. A biztosítás szerzôdés létrejötte... 3 3. Biztosítási szerzôdés

Részletesebben

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI...

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... Tartalomjegyzék AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 2. A biztosítás szerzôdés létrejötte... 3 3. Biztosítási szerzôdés

Részletesebben

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT Aegon Motor Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék 1. AEGON MOTOR CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 5 1.1.

Részletesebben

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1. MOTOR CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 4 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI... 4 1.2. A BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

AEGON POOL FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

AEGON POOL FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON POOL FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT Érvényes: 2014 január 1-től Aegon Pool Flotta Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék POOL FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁS

Részletesebben

All-In Gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek

All-In Gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek All-In Gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek Érvényes: 2014.03.15-én vagy azt követően aláírt és létrejött szerződésekre Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. és a Szerzôdô között

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt.

MKB Általános Biztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. MKB CASCO GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS 3CA20131001 TARTALOMJEGYZÉK 1. CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI... 3 1.1.1. Biztosított...

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt.

MKB Általános Biztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. MKB CASCO GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS 4CA20140315_1 Hatályos: 2014. 03. 15-tôl MKB CASCO BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK Ügyféltájékoztató Az

Részletesebben

MKB CASCO BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

MKB CASCO BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK Hatályos: 2014.03.15-től MKB CASCO BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK Ügyféltájékoztató Az MKB Általános Biztosító Zrt. Casco biztosítási termékéhez Tisztelt Partnerünk! Köszönjük

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/1 Hatályos 2015. július 1-jétől

Részletesebben

Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató

Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t

Részletesebben

káridőponti értékre szóló teljeskörű casco biztosítás különös feltételei CTA-09

káridőponti értékre szóló teljeskörű casco biztosítás különös feltételei CTA-09 káridőponti értékre szóló teljeskörű casco biztosítás különös feltételei CTA-09 A vagyonbiztosítás általános szerződési feltételeit (VBSZ-96) jelen különös feltételek figyelembevételével kell megfelelően

Részletesebben

252E MÓDOZATI JELZŐSZÁMÚ GÉPJÁRMŰ KERET-CASCO BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

252E MÓDOZATI JELZŐSZÁMÚ GÉPJÁRMŰ KERET-CASCO BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 252E MÓDOZATI JELZŐSZÁMÚ GÉPJÁRMŰ KERET-CASCO BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. GÉPJÁRMŰ KERET-CASCO BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az Allianz Hungária Biztosító Rt.(a továbbiakban: biztosító) - a felek

Részletesebben

teljes körű Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15.

teljes körű Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15. teljes körű SIGNAL casco Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom Teljes körű SIGNAL CASCO Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató...3 1. A biztosítás tárgya...3 2.

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékekhez

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékekhez Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékekhez Érvényes: 2014.03.15-től Tartalomjegyzék: Ügyféltájékoztató 2 Általános Kárbiztosítási Feltételek 4 1. Biztosítási

Részletesebben

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Az OTP Csoport partnere RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2117/1 A jelen biztosítási feltételek szerint létrejött

Részletesebben

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A jelen biztosítási feltételek szerint létrejött szerzôdés alapján az OTP Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) hivatalos magyar pénznemben, önrészesedés

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ E-CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ E-CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL Az OTP Csoport partnere ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ E-CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/1 Mire terjed ki a biztosítás? A biztosítás

Részletesebben

Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat

Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat Módozat: 290 Alapbiztosítás 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerződés, a szabályzat, valamint a hatályos magyar jogszabályok,

Részletesebben

Szabályzat. Multi Casco Plus gépjármû-biztosítás

Szabályzat. Multi Casco Plus gépjármû-biztosítás Szabályzat Multi Casco Plus gépjármû-biztosítás Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat Módozat: 290 Alapbiztosítás 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerződés, a szabályzat,

Részletesebben

UNION-Kandalló Extra Ügyfél-tájékoztató

UNION-Kandalló Extra Ügyfél-tájékoztató UNION-Kandalló Extra Ügyfél-tájékoztató A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082 Budapest, Baross u. 1. H-1461 Bp., Pf. 131.

Részletesebben

Multi Casco Plus casco biztosítási szabályzat

Multi Casco Plus casco biztosítási szabályzat Multi Casco Plus casco biztosítási szabályzat Módozat: 275 ALAPBIZTOSÍTÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó. 2. TERÜLETI

Részletesebben

Ajánlat. Multi Casco Plus gépjármû-biztosítás

Ajánlat. Multi Casco Plus gépjármû-biztosítás Ajánlat Multi Casco Plus gépjármû-biztosítás UNIQA Biztosító Rt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: 2386-000, Fax: 2386-060 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítás Ajánlat Plus 275 Kötvényszám: Partnerkód:

Részletesebben