1. A szállítási szerződés létrejötte, a Szállító ajánlata vagy a Megrendelő megrendelése alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A szállítási szerződés létrejötte, a Szállító ajánlata vagy a Megrendelő megrendelése alapján"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek a Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. Abrasives Divizió továbbiakban Szállító valamennyi ajánlatára, eladására és szállítására vonatkoznak, kivéve, ha a Szállító írásban engedélyezi a feltételektől való eltérést. A Megrendelő bármely általános szerződési feltétele csak akkor alkalmazható, ha az nem tér el a Szállító általános szerződési feltételeitől. Ezen túlmenően a Megrendelő bármely általános feltétele csak akkor vehető figyelembe, ha a Szállító e feltételeket írásban kifejezetten elfogadta. Szóbeli, telefonon közölt megrendelések, vagy ily módon létrehozott megállapodások a Szállítóra nem kötelezőek, amíg ezen megrendelések, valamint megállapodások írásban való visszaigazolása meg nem történt. A jelen általános szerződési feltételek a Szállító és a Megrendelő között létrejött szerződések elválaszthatatlan részét képezik. 1. A szállítási szerződés létrejötte, a Szállító ajánlata vagy a Megrendelő megrendelése alapján a) Ajánlat A Szállító ajánlatai nem kötelező erejű ajánlatok, amennyiben azok kötelező jellege nincs külön feltüntetve. A Szállító ajánlata mindig írásban (levélben vagy en elküldve) kerül rögzítésre. Az ajánlati kötöttség az ajánlatnak a Megrendelő részéről történő átvételétől számított 60 nap. A még hatályossá nem vált ajánlatot vissza lehet vonni. A visszavonó nyilatkozatnak legkésőbb a visszavont ajánlattal egy időben kell a másik félhez érkeznie, illetve tudomására jutnia. Ezen időn belül amennyiben az ajánlat nem tartalmaz más határidőt a Megrendelő köteles az ajánlatot írásban visszaigazolni. A határidő eredménytelen letelte esetén az ajánlati kötöttség megszűnik, kivéve, ha az ajánlat póthatáridőt is tartalmaz. Az ajánlattól eltérő visszaigazolás esetén a szállítási szerződés csak akkor jön érvényesen létre, ha a Megrendelő visszaigazolását a Szállító írásban elfogadja. b) Megrendelés A Szállító kizárólag írásban leadott megrendeléseket tud elfogadni (cégszerűen aláírt telefaxon vagy előzetesen regisztrált -ben elküldve). A megrendelés akkor érvényes, ha az alábbi adatokat tartalmazza: megrendelő neve és/vagy vevő azonosító kódja a megrendelés kiállításának dátuma a megrendelt termékek és szolgáltatások megnevezése, kódja és mennyisége az áru szállításának módja (vevő szállítja el vagy a Szállító fuvarozási szolgáltatását veszi igénybe) az alapértelmezett szállítási címtől eltérő szállítási cím. Amennyiben nem kerül feltüntetésre a szállítási cím, akkor a Szállító az alapértelmezett címre szállít. az általános feltételektől eltérő fuvarozási időpont, fuvarozási mód amennyiben ezt kéri a megrendelő, úgy ehhez a szállító beleegyezése szükséges

2 az általános feltételektől eltérő kedvezményre való hivatkozás Amennyiben a Szállító ajánlatában speciális megrendelőlap, hivatkozási kód stb. használata szerepel, akkor a Megrendelőnek ezeket használnia kell, vagy egyértelműen hivatkoznia kell rá. Ennek hiányában a Szállítót semmilyen kötelezettség nem terheli, a Megrendelő utólag ezekre nem hivatkozhat. A Szállító jogosult felárat számítani a díjmentes kiszolgálási tétel alatti mennyiségekre az 1. sz. táblázat adatai szerint. A felárakat a szállító aktuálisan érvényes árlistája tartalmazza. c) Díjtételek, Belföldi normál szállítási módtól nem eltérő - szállítás esetén a szállító díja 5.000,- Ft + ÁFA (azaz ötezer forint+ általános forgalmi adó)/ rendelés. Külföldre szállítás esetén a célország függvényében kerül a díj meghatározásra. A normál szállítási módtól eltérő egyedi igény esetén a Szállító egyedi ajánlat alapján vállalja a szállítást. 2, Díjmentes szállítási feltételek A díjmentes szállítási tétel: nettó ,- Ft (azaz nettó ötvenezer forint) értékű rendelés esetén,, külföldi szállítás esetén nettó 300 Euro (azaz nettó háromszázeuro) értékű rendelés esetén. A díjmentes szállítási mennyiséget egy szállítási címre és nettó értékre értendő. A Szállító nem felelős azoknak a megrendeléseknek a teljesítéséért, amelyek nem, vagy késve érkeztek meg. Továbbá a Szállító nem felelős az olvashatatlanul, hiányosan vagy félreérthetően kitöltött megrendelések hibás kiszolgálásából adódó károkért. Kézzel írt megrendelések téves feldolgozásából eredő problémákért a Megrendelő kizárólagosan felelős, beleértve a Szállító költségeinek megtérítését is! 3, Megrendelés visszaigazolás A Megrendelő rendelései csak azok írásban történő visszaigazolását követően kötelezik a Szállítót. A visszaigazolás -ben történik a Megrendelő regisztrált e- mail címére. A Szállító nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a megrendelésvisszaigazolás a Megrendelőnek felróható okból nem kézbesíthető. A visszaigazolt megrendelés módosítására nincs lehetőség. Amennyiben a Megrendelő változtatást kíván, úgy a Szállító a visszaigazolt megrendelést törli, és amennyiben az teljesíthető, új rendelés-visszaigazolást állít ki a Megrendelő igényének megfelelően. A megrendelés lemondásából származó összes költség a Megrendelőt terhelik. Egyedi megrendelés alapján gyártásba került, vagy nem a Szállító által gyártott (és a Szállító által már megrendelt) termékek esetében a megrendelés lemondása után a Szállító jogosult ebből eredő minden költségét és kárát érvényesíteni. A Szállító a lemondott megrendelési érték 50%-át jogosult azonnal kiszámlázni, a fennmaradó 50%-ot 90 napon belül a tényleges kár mértékének megfelelően jogosult számlába

3 állítani. A Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy a megküldött rendelésvisszaigazolás helyességét annak kézhezvétele után azonnal ellenőrizze. Megrendelő jogosult a Szállító rendelés-visszaigazolásával kapcsolatos esetleges észrevételét azonnal szóban megtenni, majd írásban is megerősíteni. Hitelkerettel rendelkező Megrendelő esetén a Szállító jogosult egyoldalúan csökkenteni Megrendelő hitelkeretét, amennyiben olyan adat, tény, információ jut a tudomására, mely Megrendelő hitelképességét negatívan érinti. Amennyiben a hitelkeretet Szállító egyoldalúan módosítja és bármely megrendelés a hitelkeret csökkentése előtt érkezett be Szállítóhoz, de a szállításra már az új, csökkentett hitelkeret hatálya alatt kerülne sor, Szállító jogosult az új hitelkereten felüli megrendelést egyoldalúan megtagadni, mely esetben Megrendelő kártérítésre vagy egyéb anyagi kompenzációra nem jogosult. 4, Rendelkezésre állási határidő A Szállító a beérkező megrendeléseket a Megrendelővel kötött megállapodás szerint legyártja és a vállalt rendelkezésre állási határidőn belül fuvarozásra készen 1225 Budapest, Bányalég utca 60/B. szám alatti telephelyén a Megrendelő részére összeállítja. A Szállító mindent elkövet a visszaigazolt határidő betartásáért, a határidő azonban technikai okokból nem kötelező érvényű. Ameddig a Megrendelő a Szállítóval kötött más szerződés alapján fizetési késedelemben van, a Szállító teljesítési kötelezettsége írásbeli visszaigazolás ellenére is csak a teljes tartozás kiegyenlítésének napján kezdődik meg. Amennyiben a Megrendelő korábbi tartozását az új szállítási szerződés létrejöttét követő 30 napon belül sem egyenlíti ki, a Szállító jogosult az új szállítási szerződéstől elállni. Amennyiben a Szállító visszaigazolását követően a Megrendelő bármely fizetési kötelezettsége vonatkozásában késedelembe esett, Szállító jogosult a már visszaigazolt szállítást is megtagadni a tartozás maradéktalan megfizetéséig. Ez estben a rendekezésre állási határidő is módosulhat, és az eredetitől akár jelentős mértékben eltérhet. 5, Áruátvétel és mennyiségi kifogások kezelése 5.1. Az áru átvételét a Megrendelő, vagy az általa megbízott fuvarozó a szállítólevél/ rakományjegyzék aláírásával és lepecsételésével igazolja Mennyiségi kifogás bejelentésére csak az áru átvételekor a Szállító jelenlétében felvett jegyzőkönyv alapján van lehetőség. Amennyiben érzékelhető a hiányzó mennyiség (méret, súly alapján), úgy a megrendelő köteles a bontatlan csomagdobozról fényképet készíteni, és azt a reklamáció során a Szállítóhoz eljuttatni.

4 5.3 Ha a teljesítés helye a Megrendelő telephelye vagy egyéb szállítási cím, akkor a Megrendelő vagy megbízottja az áru megérkezésekor haladéktalanul elvégzi a mennyiségi átvételt. 5.4 Mennyiségi kifogás esetén a Megrendelő jegyzőkönyvet köteles felvenni az átvételtől számított egy munkanapon belül. Mennyiségi reklamáció esetén a megrendelő a vonatkozó bizonyítékok egyidejű csatolásával haladéktalanul köteles a Szállítóval írásban azt közölni. A Megrendelő köteles az áruátvétel során felmerülő problémákat jegyzőkönyvben jól olvasható módon, nyomtatott betűkkel feltüntetni, pontos dátummal ellátni (év, hónap, nap, óra) és aláírni. Ennek elmulasztása esetén az áru átvételekor ismert vagy megismerhető problémákért a Megrendelőt terheli a kizárólagos felelősség. 5.5 Minőségi kifogás esetén a Megrendelőnek kell a Szállító képviselőjével felvenni a kapcsolatot és bejelentenie a reklamációt. Amennyiben a reklamáló fél a Megrendelő vevője, kivitelezője, vagy egyéb más partnere, akkor is a Megrendelőnek kell felvenni a kapcsolatot a a Szállító képviselőjével, mert szerződéses viszonyban a Szállítóval a Megrendelő áll. A Megrendelő a Reklamációs Adatlap kitöltésével köteles jelezni a Szállító felé a minőségi problémát, annak részletes leírásával, bejelentő nevével, címével, az anyag pontos megnevezésével, gyártási időpontjával, számlaszámmal, területi képviselő nevével. 6, Áruvisszavétel Áruvisszavételre a vásárlás időpontjától számított 10 munkanapon belül, kivételes esetben, kizárólag a Szállítótól közvetlenül vásárolt áruk esetében van lehetőség, amennyiben a Szállító az áruvisszavételhez előzetesen írásbeli hozzájárulását adta. A sértetlen csomagolású árut a Szállító az eredeti számla bemutatásával valamint a Megrendelő saját költségén történő visszaszállítást követően vásárolja vissza. 7. Árak és fizetési feltételek Az árak számlába állítása a megrendelés visszaigazolás alapján történik. Ugyanez érvényes az esetleges felárakra is. Abban az esetben, ha a Szállító az áru átadásán vagy az áru értékesítésén túlmenően egyéb szolgáltatást is végez, úgy a szolgáltatások ellenértékének számlába állítása ugyancsak a megrendelés visszaigazolás időpontjában érvényes árak alapján történik. Az árak, amennyiben a megrendelés eléri a díjmentes fuvarozási mennyiséget, a megadott szállítási címig tartalmazzák a fuvarozás, csomagolás és raklap költségeit, a továbbszállítási és lerakodási díj nélkül, egyéb esetekben a fuvarozásért külön díjat számít fel a Szállító. Az árak ÁFA nélküli nettó árak, amelyekre a számlába állítás során az érvényes előírások szerinti ÁFA összeget a Szállító felszámítja. A fizetést a Szállító számlájának kézhezvételét követően az ott feltüntetett fizetési határidőn belül (Fizetési határidő az az időpont, amikor a számla ellenértéke a Szállító bankszámláján jóváírásra kerül) minden levonás nélkül kell hiánytalanul teljesíteni.

5 Szállító nem köteles a számláját Megrendelőnek ajánlott postai küldeményként megküldeni. Számlareklamáció a számla fizetési határidejének lejárata előtt, a számla kézhezvételét követően a lehető legrövidebb határidőn belül lehetséges. Helyesbítő számla kiállítása esetén annak fizetési határideje megegyezik az eredeti számla fizetési határidejével, amennyiben a teljesítés a Szállító részéről időben megtörtént, függetlenül a felek között érvényben lévő szerződésben meghatározott fizetési határidő mértékétől. A fizetéssel kapcsolatos mindennemű költség a Megrendelőt terheli. A Megrendelő minden fizetési késedelme esetén a Szállító és a Megrendelő közötti minden kedvezmény, árengedmény stb. valamennyi jövőbeni szállítás vonatkozásában érvényét veszti. A fizetési késedelem esetén a Megrendelő a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles késedelmi kamatként megfizetni, köteles továbbá viselni a behajtással felmerülő mindennemű díjat és költséget. A késedelem a fizetési határidő lejártát követő első naptári napon kezdődik és a teljes összegnek a Szállító bankszámlájára való beérkezéséig tart. A Megrendelő köteles a Szállító valamennyi jogos követelésének érvényesítésével kapcsolatos költségeket- beleértve az inkasszó, akreditív, váltó, bankgarancia, kintlévőség kezelő cég költségeit stb, szolgáltatást- is viselni. Abban az esetben, ha a Megrendelő az áru átvételét akár a Szállító akár saját telephelyén elmulasztja, úgy tudomásul veszi, hogy a Szállító az árudiszpozíció alapján az áru ellenértékét leszámlázza és jogosult a vételár maradéktalan követelésére. Amennyiben a Megrendelő késedelmi kamattal, költséggel és vételárral is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt a Szállító jogosult elsősorban a költségre, azután késedelmi kamatra és végül a vételártatozásra elszámolni. Szállító jogosult akkor is az elszámolást ezen sorrendben végrehajtani, amennyiben ugyanazon Megrendelő korábbi befizetését kizárólag a vételárra számolta el. 8. Tulajdonjog fenntartás A leszállított áru tulajdonjoga a számla teljes kiegyenlítéséig a Szállítót illeti. Késedelmes fizetés esetén a Szállító jogosult a szerződéstől való elállás hiányában is a tulajdonát képező áru kiszolgáltatását kérni. Abban az esetben, ha a Megrendelő a fizetési határidő lejárta után a számlát teljes egészében nem egyenlítette ki, de az árut tovább értékesítette vagy feldolgozta, úgy e továbbértékesítésből vagy feldolgozásból származó követelését köteles a fizetési határidő eltelte után a Szállítóra engedményezni. Az engedményezés a Szállító elfogadó nyilatkozatával lesz hatályos. A Megrendelő az engedményezésről köteles a kötelezettet írásban értesíteni. Az engedményezés nem mentesíti a Megrendelőt a Szállító olyan kárainak megtérítése alól, amely károk a késedelmes fizetés miatt keletkeztek, és az engedményezés alapján befolyt összeget meghaladják. 9. Adatkezelés Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szállító a szállítással kapcsolatos személyes és egyéb adatait kezelje.

6 Hozzájárul továbbá, hogy ezen adatok esetleges megrendelői tartozás fennállása esetén a kintlévőség behajtása érdekében arra szakosodott gazdasági társaság részére átadásra kerüljön. 10. Vis maior Természeti katasztrófák, háború, mozgósítás, blokád, export és import tilalom, géptörés, sztrájk, a Szállító termelő eszközeiben bűncselekménnyel okozott kár és minden olyan, a Szállító részéről elháríthatatlan esemény, amely a szerződés teljesítését lehetetlenné teszik vagy azt aránytalanul megnehezítik, feljogosítják a Szállítót arra, hogy a szerződéstől elálljon vagy pedig a szerződés teljesítését átmeneti időre felfüggessze. Amennyiben a szerződés teljesítése bármilyen vis maior ok miatt merül fel, úgy a Szállítót semminemű felelősség nem terheli. A Felek vállalják, hogy vis maior esetén a másik felek haladéktalanul írásban (ajánlott levélküldeményben, telefaxon, ben) tájékoztatják. 11. Egyéb Ha a Szállító elfogadott ajánlata vagy a Megrendelő visszaigazolt megrendelése és a jelen általános szerződési feltételek között ellentmondás van, úgy elsősorban a jelen általános szerződési feltételek előírásait kell figyelembe venni. A Megrendelő az adataiban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul bejelenteni a Szállítónak. A bejelentés elmaradásából eredő, a Szállítónál felmerült összes kárt a Megrendelő köteles megtéríteni, valamint a saját kárát viselni. A tértivevényes és ajánlott, vagy egyéb könyvelt levélpostai küldeményként szabályszerűen a Megrendelő részére postára adott minden dokumentumot a Megrendelő részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást. A kézbesítés dátuma ekkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanap, illetve ha a kézbesítés második megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk és a vonatkozó egyéb jogszabályok irányadóak. A felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egymás között kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége eseténhatáskörtől függően- a Budakörnyéki Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A Szállító jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az Általános Szerződési Feltételek a Szállító honlapján (www.sga.hu) megtekinthető. Az esetleges változtatások is a Szállító honlapján kerülnek közzétételre külön értesítést Szállító a változtatásokról nem küld. A Megrendelő kifejezett kötelezettsége a szerződés fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁSZF tartalmának nyomon követése. Érvényes: március 25-től.

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A társaság neve, központi címe és tanúsítványai: CÉG TELJES NEVE: SZÁMLÁZÁSI CÍME: SZÁLLÍTÁSI CÍME: ADÓSZÁMA: 13569077-2-17 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMA: FERROPATENT

Részletesebben

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Dunapack Papír és Csomagolóanyag Korlátolt Felelősségű Társaság által alkalmazott jelen Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) a Termékek szállítására vonatkozó Szerződések

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

A GRUNDFOS Hungária Kft. Általános Szerződési Feltételei

A GRUNDFOS Hungária Kft. Általános Szerződési Feltételei A GRUNDFOS Hungária Kft. Általános Szerződési Feltételei I.Szerződés hatálya Jelen Általános Szállítási Feltételek a Grundfos Hungária Kft. mint Szállító - továbbiakban Szállító - által kiadott ajánlatokkal,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya 1. Szerződés hatálya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjed (a továbbiakban: "ÁSZF") az Enicon Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 38. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Luminis: Luminis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1116 Budapest, Építész u. 26.;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Profifuga Tömítők, ragasztók Webáruháza Általános Szerződési Feltételek

Profifuga Tömítők, ragasztók Webáruháza Általános Szerződési Feltételek Profifuga Tömítők, ragasztók Webáruháza Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kibocsátója: Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban

Részletesebben

1.2. A Mindenamiiroda Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.2. A Mindenamiiroda Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MINDENAMIIRODA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1135 Budapest, Csata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Turck Hungary Kft. (1117 Budapest, Neumann János u.1/e, adószám: 12328224-2-42) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között létrejött

Részletesebben

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Rexfilm: REXFILM Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1116 Budapest, Építész

Részletesebben

Mondi Szada Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Általános rendelkezések, hatály. 2. Szerződéskötés

Mondi Szada Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Általános rendelkezések, hatály. 2. Szerződéskötés Mondi Szada Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések, hatály 1.1 Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek ) a Mondi Szada Kft. Csomagolóanyaggyárak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SHIP2 Logisztikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1042 Budapest, Virág utca 39. fszt. 1. Cg.: 01-09-972872 Adószáma: 23591259-2-41.

Részletesebben

CONINT-PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

CONINT-PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) CONINT-PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) Jelen rendelkezések a Conint-Print Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokra és valamennyi nyomdai termék, grafika, reklámanyag

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK küldemények és áruk szállítmányozására és kezelésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK küldemények és áruk szállítmányozására és kezelésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK küldemények és áruk szállítmányozására és kezelésére Molnár László EV (továbbiakban: ) Székhelye: 6044 Kecskemét, Belsőnyír 322. Adószáma: 44187916-2-23 e-mail: office@ceplog.hu

Részletesebben

H-1143 Budapest, Hungária köz 5. Tel.: +36-1-467-1724 Fax: +36-1-467-1735

H-1143 Budapest, Hungária köz 5. Tel.: +36-1-467-1724 Fax: +36-1-467-1735 H-1143 Budapest, Hungária köz 5. Tel.: +36-1-467-1724 Fax: +36-1-467-1735 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK Érvényes 2015. május 07. napjától visszavonásig A FOODNET KFT. (székhely: 1143 Budapest, Hungária

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Sz & B Services Kft. mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja ügyfelei, mint Megrendelők

Részletesebben

SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat)

SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) Szállító jelen szabályzata megtekinthető a www. laurentesoptika.hu honlapon, valamint munkaidőben a Szállító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről a.. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: mint Eladó, valamint a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Tartalom Jelen általános szerződési feltételek a BT Express Kft. (továbbiakban: Szállító), és az ajánlatban felkínált árut megrendelő cég, vagy személy (a továbbiakban:

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.04-től

Hatályos: 2015.03.04-től MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben