Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek"

Átírás

1 Azelis Hungary Kft. Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek I. Bevezető rendelkezések 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: ÁSZF - az Azelis Hungary Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Galvani út 44., cégjegyzékszám: Cg , Adószám: ) a továbbiakban Szállító - értékesítéseit és termékszállításait szabályozzák, és a Felek a továbbiakban Felek - között létrejövő valamennyi egyedi szállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Megrendelő ellentétes, eltérő és/vagy egyéb kikötései kizárólag a Szállító esetenkénti írásbeli elfogadó nyilatkozatával érvényesek. Jelen ÁSZF alkalmazása során Megrendelő ill. Termék alatt az egyes szállítási szerződésben szereplő Megrendelőt, mint másik szerződő felet (természetes, vagy jogi személy), ill. az értékesített terméket kell érteni. 2. A jelen ÁSZF keretében a Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő részére a szerződés időtartama alatt a Szállító által importált és Magyarországon forgalmazott vegyi, élelmiszeripari alap- és segédanyagokat és egyéb termékeket /a továbbiakban együttesen: Termék/ a Szállító ajánlata és Megrendelő által esetenként adott megrendelés, ill. az ajánlattól eltérő megrendelés esetén a Szállító visszaigazolása alapján közöttük létrejött egyedi szerződésben foglalt feltételekkel a Megrendelő részére leszállítja. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pont szerint létrejött egyedi szerződésben felsorolt és részletezett Terméket átveszi, és a vételárát kifizeti. 3. Szerződő Felek kötelesek a jelen szerződés alapján megkötésre kerülő szállítási szerződések teljesítése körében jóhiszeműen, a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően eljárni, és kölcsönösen együttműködni. II. Ajánlatok és megrendelések (a szerződés létrejötte) 1. A Szállító által tett bármilyen ajánlat, ideértve a katalógusaiban és egyéb nyomtatványokban szereplő ajánlatot is, csak az ajánlatban, vagy az ahhoz csatolt egyéb kiegészítésben megjelölt időpontig érvényes. 2. A Felek közötti érvényes szerződés létrejöttéhez a Megrendelő megrendelése, és a Szállító írásbeli visszaigazolása szükséges, de a Szállító jogosult arra is, hogy külön visszaigazolás nélkül az ajánlattal egyező megrendelésben foglaltak szerint a Termék

2 2 leszállításával teljesítsen. A megrendelésnek megfelelően leszállított Termék nem szállítható vissza. 3. A Megrendelő a megrendelése Szállító részére történő megadását követően nem jogosult a megrendelése sztornírozására, ill. az egyedi szerződéstől való elállásra, kivéve, ha a Felek az egyedi szerződésben másként állapodnak meg, azzal, hogy a Megrendelő a Felek ilyen irányú megállapodása esetén is 10% kötbért köteles fizetni Szállítónak. A kötbér alapja a megrendelésben szereplő Termék ellenértéke. III. Szállítási határidő 1. A Szállító a Terméket az egyedi megállapodásokban meghatározott határidőben vállalja leszállítani a külföldi szállító raktárkészlete függvényében. 2. A szállítási határidő csak tájékoztató jellegű, nem kötelező érvényű. Ennek megfelelően a Szállító a külföldi szállító szállításának időpontjától, ill. a raktárkészlettől függően a megjelölt határidőn túli szállítás esetén is szerződésszerűen teljesít. 3. A Szállító rész- és előszállításra jogosult. 4. A Felek ellenkező megállapodásának hiányában a szállítás módját és útvonalát a Szállító jogosult meghatározni. Amennyiben az egyedi szerződés alapján a Megrendelő jogosult a szállításra vonatkozó instrukciókat adni, azt szabályszerűen és oly módon, illetve olyan határidőben kell megtennie, hogy Szállító szállítási kötelezettségét teljesíthesse. 5. A Szállító köteles a Megrendelőt a teljesítés időpontjáról legalább 24 órával a teljesítés megkezdése előtt értesíteni (készre jelentés). A Szállító készre jelentése alapján a Megrendelő köteles a Terméket átvenni, illetve ha a teljesítés helye nem a Megrendelő telephelye, úgy átvételére a teljesítés helyén a Szállító készre jelentésében jelzett napon megjelenni, a Terméket átvenni, illetve minden esetben a Termék átvételét követően a vételárat megfizetni. 6. Amennyiben a Megrendelő átvételi kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Szállítónak jogában áll - választása szerint - a határidőben át nem vett Termék ellenértékét a határidő lejártát követő nappal a Megrendelő felé kiszámlázni és a Terméket raktározási díj felszámítása mellett - felelős őrzésbe venni, vagy póthatáridő megjelölése nélkül a szerződéstől elállni és a Terméket más megrendelő részére értékesíteni. A Megrendelő köteles a

3 3 Szállítónak az átvétel elmulasztásával okozott igazolt kárát megtéríteni. 7. A 6. pontban leírt kártérítési kötelezettség akkor is érvényes, ha Megrendelő adott időszakon belül jogosult a Felek megállapodásában szereplő Termék lehívására és lehívási kötelezettségének nem, vagy nem időben tesz eleget. IV. Teljesítés helye és ideje, és kárveszély átszállása 1. A teljesítés ideje az a nap, melyen a Terméket a Megrendelő a teljesítés helyén igazoltan átvette. 2. A tejesítés helye: a Szállító által a Megrendelő részére adott Ajánlatban meghatározott hely (INCOTERMS 2000 ICC). 3. A leszállított Termék szállítólevéllel kerül átadásra, melyen az átvételt a Megrendelő köteles aláírásával igazolni. 4. A teljesítés helyéig a kárveszély a Szállítót, míg azt követően a Megrendelőt terheli. V. Szállítási feltételek 1. Meghatározott termékeket - így különösen jövedéki termékeket, vagy veszélyes anyagnak minősülő Termékeket csak a vonatkozó jogszabályok által meghatározott engedéllyel jövedéki, illetve tevékenységi, vagy egyéb szükséges engedéllyel rendelkező Megrendelő részére lehet szállítani. A Megrendelő felelőssége, hogy a szükséges engedélyekkel rendelkezzen, továbbá az esetleges hiányosságokból származó szankció a Szállítót nem terheli. 2. A Szállító jogosult a megrendelt mennyiségnél 10%-kal többet, vagy kevesebbet szállítani. 3. Amennyiben a szállítás a kikötött paritás alapján nem díjtalanul történik, úgy ennek költsége a Szállító által az ajánlatban megadott összeg. 4. A Szállító a Terméket biztonságos, szállításra alkalmas csomagolásban, az előírt dokumentumokkal (ADR, RID, stb.) együtt adja át Megrendelőnek, vagy a dokumentumokat utólag juttatja el a Megrendelő részére. 5. Amennyiben a Termék tankerben kerül leszállításra, úgy annak lefejtése során a Megrendelő az előírások betartásával, megfelelő

4 4 gondossággal köteles eljárni, felel az e kötelezettsége elmulasztásával okozott valamennyi kárért. VI. Vételár, fizetési feltételek 1. A megrendelt Termék vételára a Szállító által a megrendelés visszaigazolásában megjelölt vételár. A vételárat a szállítási napon érvényes általános forgalmi adó terheli. 2. A Megrendelő részére biztosított esetleges engedmények, az általános forgalmi adót nem tartalmazó eladási árból kerülnek levonásra. 3. Az árak meghatározása magyar forintban vagy devizában történik és tartalmazza a csomagolási költséget, a vámot, a vámkezelési-, ill. statisztikai költséget, illetékeket. Amennyiben devizában meghatározott ár esetén a Megrendelő a számlát magyar forintban kéri, az áru ellenértékének számlázása a deviza ár alapul vételével, a számla kiállítása időpontjában érvényes UniCredit Bank Hungary Zrt. deviza eladási árfolyam figyelembe vételével történik ettől eltérő egyedi megállapodás hiányában. 4. A mellékköltségek, mint szállítási díjak, biztosítási díjak, vámok stb., Szállítót érintő emelkedései esetén Szállító jogosult az árat egyoldalú írásos nyilatkozatával megemelni, amennyiben a külföldi szállító, ill. a szolgáltató az ajánlatban megadott árhoz képest a Termék árát a Megrendelő megrendelését követően 3 %- ot meghaladó mértékben megemeli. A Szállító az árváltozásról haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni. A Megrendelő az áremelési javaslat kézhezvételét követően azonnal, de legkésőbb a kézhezvételt követő 3 napon belül telefaxon, vagy en keresztül köteles nyilatkozni, hogy az ármódosítást elfogadja-e. Amennyiben Megrendelő nyilatkozattételi kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a módosított árat a Felek részéről elfogadottnak kell tekinteni. A Megrendelőnek a határidőben tett nemleges nyilatkozatával egyidejűleg jogában áll ha a megemelt árral nem ért egyet a szerződéstől elállni. 5. A Termék vételárának megfizetése a Szállító számlája alapján készpénzben vagy a Szállító bankszámlájára utalással történik, az egyedi szerződésben megadott feltételek szerint. 6. Szállító a Termék után a jogszabályok által a Termék csomagolása vonatkozásában előírt termékdíjat és újrahasznosítási díjat megfizeti, az árak a díjakat tartalmazzák, azokat Megrendelőnek külön megfizetnie nem kell - kivéve ha a Felek a megrendelésvisszaigazolásban másként állapodnak meg.

5 5 A Szállító köteles a számlát legkésőbb a teljesítést követő 15 napon belül kiállítani, és a számlához a Megrendelő részéről átvevő személy aláírásával ellátott, az átvételt bizonyító dokumentációt (átadás-átvételi jegyzőkönyv, vagy szállítólevél) csatolni, kivéve a jelen Feltételek III. fejezet 6. pontjában foglalt esetet. A fizetési határidő az a nap, amikor a számla ellenértékének a Szállító bankszámláján vagy pénztárában meg kell jelennie. 7. A Szállító a Megrendelőtől a teljes vételár pénzügyi fedezetének előzetes biztosítását követelheti, amennyiben: - a Megrendelőnek a Szállítóval szemben kiegyenlítetlen tartozása van; - egy éven belül előfordult, hogy Megrendelő esedékes tartozását pénzügyi fedezet hiányában nem tudta kiegyenlíteni; - a Megrendelővel szemben csőd-, vagy végelszámolási eljárás van folyamatban. Ilyen esetben a Megrendelő és a Szállító a fizetési biztosítékokról külön megállapodásban rendelkeznek, mely megállapodás megkötése a Felek közötti Szállítási szerződés érvényességének feltétele. Fizetési késedelem esetén Szállító évi 15 %-os késedelmi kamatot számol fel. 8. A fizetési tételek visszatartása a Szállító által el nem ismert ellenigényekre való hivatkozással nem megengedett. 9. Megrendelő köteles megtéríteni a Szállító minden igazolt költségét (ügyvédi munkadíj stb.), mely igényérvényesítésével kapcsolatban merült fel. 10. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szállító jogosult póthatáridő nélkül a Szerződéstől írásban elállni és a termékkiadásokat leállítani, amíg Megrendelő a Szállítóval szemben fennálló ki nem egyenlített tartozásait és azok járulékait meg nem fizeti. Szállító jogos elállása esetén Megrendelő semmilyen kártérítésre nem jogosult. 11. Amennyiben a Megrendelő fizetés- vagy hitelképességét tekintve a Szerződés megkötését követően merül fel indokolt kétség, és a Megrendelő az erre vonatkozó felszólítás ellenére sem hajlandó a szállítást megelőzően fizetni, illetve nem nyújt kellő biztosítékot, úgy a Szállító - amennyiben még ő maga sem teljesített, - jogosult elállni a szerződéstől, a Terméket más részére

6 6 értékesíteni, és igazolt kárának megtérítését követelni a Megrendelőtől. 12. A fizetés csak azt követően tekinthető teljesítettnek, amikor az összeg a Szállító egyedi szerződésben megjelölt bankszámláján jóváírásra került. A Szállító fenntartja a jogot, hogy a fizetéseket a legrégebben esedékes számlatételek és azokkal kapcsolatos késedelmi kamatok kiegyenlítésére használja fel. 13. Amennyiben a Megrendelő késedelmesen fizet, úgy Szállító jogosult arra, hogy az átutalt összeget először a költségekbe, majd a kamatokba, és végül a főkövetelésbe számítsa be. VII. Tulajdonjog fenntartása 1. A Szállító a Termékre vonatkozó tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a Megrendelő a Termék teljes vételárát ki nem egyenlíti, valamint a szerződésből illetőleg annak megszegéséből eredő összes kötelezettségét nem teljesítette. 2. A Szállítónak jogában áll a tulajdonjog-fenntartással átadott Terméket póthatáridő tűzése nélkül visszakövetelni a Megrendelőtől, amennyiben a Szállítóval szemben fennálló kötelezettségei teljesítésével késedelembe esik. 3. A Megrendelő a teljes vételár kiegyenlítéséig nem jogosult az átvett Termék elzálogosítására, vagy más jellegű terhelésére. 4. Amennyiben a Terméket Megrendelő a visszakövetelést megelőzően már feldolgozta, úgy az új Termék közös tulajdonnak minősül, melyben Szállító tulajdoni hányada megfelel az általa szállított Termék mennyiségének arányával. Megrendelő köteles az új Termék értékesítéséből származó követeléseit és ezek biztosítékait Szállítóra engedményezni a közös tulajdont képező új Termék tulajdoni hányadainak arányában. VIII. A Termék minőségi és mennyiségi átvétele 1. A Megrendelő minden mennyiségi eltérést az átvételkor, de legfeljebb a Termék átvételétől számított három (3) munkanapon belül, a minőségi eltérést pedig a Termék átvételétől számított nyolc (8) munkanapon belül, faxon vagy ajánlott levélben köteles a Szállítónak jelezni. A késedelmes bejelentésből eredő károkért a Szállítót nem terheli felelősség. 2. Amennyiben a Termék fuvarozó útján kerül leszállításra, hiány, vagy sérülés esetén a Megrendelő köteles a megfelelő dokumentumokat

7 7 (szállítólevélen a hiba jelzése, közös kárfelvételi jegyzőkönyv, stb.) biztosítani, annak érdekében, hogy a kár a fuvarozóval szemben érvényesíthető legyen. 3. A reklamáció rendezése céljából, ha szükséges a Felek mindkét fél részvételével helyszíni szemlét tartanak, az erről készült jegyzőkönyvet a jelenlévő Felek képviselői aláírással hitelesítik. Vita esetén a Felek a megfelelő szakértelemmel rendelkező igazságügyi szakértő szakvéleményét fogadják el irányadónak. A szakértő díját az a fél viseli, akinek terhére szól a szakvélemény. 4. Minőségi reklamáció esetén az érintett Termék csak a Szállító előzetes jóváhagyásával küldhető vissza. A Termék jogosulatlan visszaküldése esetén a Szállító nem köteles visszafizetni a vételárat. A Szállítóhoz visszaküldött Termék szállítási költsége alapos reklamáció esetén a Szállítót, egyébként a Megrendelőt terheli. 5. A Megrendelő az általa kifogásolt Terméket - a Szállító által igényelt mintát kivéve - nem jogosult visszaküldeni a Szállító részére annak írásbeli beleegyezése nélkül, ellenkező esetben Megrendelő köteles megtéríteni a Szállító valamennyi ebből eredő kárát és költségét. 6. A Megrendelő az általa minőségileg kifogásolt Terméket nem jogosult felhasználni, a felhasználásból eredő károkért Szállító felelősséget nem vállal. 7. A visszaküldött Termék átvétele, és/vagy a kifogásolt hiba vizsgálatának megkezdése nem jelenti a Megrendelő igényének Szállító általi elismerését. IX. Szavatosság, felelősség 1. A Szállító által forgalmazott Termék minőségéért a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, vagy a gyártó által meghatározott ideig (figyelemmel az egyes anyagok sajátosságaira) szavatosságot vállal, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szállító nem szavatolja, hogy a Termék alkalmas bármely a Megrendelő által elérni kívánt speciális célra. 2. A szavatosság nem vonatkozik a Termék olyan hibáira, hiányosságaira, melyek az átvételt követően keletkeztek, illetve amelyeket Megrendelő a VIII. pontban szabályozott határidőn belül szabályszerűen nem jelentett be. 3. A szabályszerűen érvényesített és jogos kifogás esetén a Szállító választása szerint árengedményt nyújt, vagy pótszállítást eszközöl, illetve a Terméket a vételár megtérítése mellett visszaveszi.

8 8 4. Bármilyen egyéb jellegű követelés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a Szállítóval szemben kizárt. A Szállító jogilag nem kizárható helytállásának mértéke jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az érintett Termék vételárának értékére korlátozódik. 5. A Megrendelő a Szállító szavatosságának korlátozását köteles továbbérvényesíteni ügyfelei irányába, illetve köteles garantálni, hogy a felelősségkorlátozás egészen a végfelhasználóig biztosítva legyen. 6. Az olyan Termék tekintetében, amelyek a Felek megállapodásának megfelelően a standard minőség alatti minőségi szintűek a Megrendelő semmilyen minőségi igénnyel nem élhet. 7. A Termék felhasználása és/vagy újraértékesítése esetén a vonatkozó törvényi és hatósági előírások betartásáért kizárólag Megrendelő felel, Szállítót a szabályok megszegéséből eredő károkért semmilyen felelősség nem terheli. X. Tárolás 1. A Szállító erre irányuló megrendelés esetén vállalja a megrendelt és/vagy kifizetett Termék saját telephelyen történő tárolását a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett időpontig az egyedi szerződésben meghatározott tárolási díj ellenében. XI. Vis major 1. Vis major események, melyek a Szállítót vagy bármely beszállítóját érintik, feljogosítják a Szállítót arra, hogy az akadályoztatás idejére, méltányos póthatáridő kitűzése mellett a teljesítést elhalassza, illetve amennyiben a szállítás nem lehetséges a szerződéstől részben vagy egészben elálljon. Vis major esetnek számít többek között a földrengés, villámcsapás, fagy, köd, vihar, áradások minden teljesítést nehezítő kihatása, háború, törvény- illetve hatósági beavatkozások, lefoglalás, üzemzavarok, sztrájk, nemzetközi fizetési korlátozások, alapanyag- energia kiesés, szabotázs, terrorcselekmények stb. XII. Részbeni érvénytelenség 1. Amennyiben a jelen feltételek meghatározásai érvénytelenné, kivitelezhetetlenné vagy értelmezhetetlenné válnak, úgy a többi feltétel érvényességét ez nem érinti. A hatálytalan vagy nem teljesíthető feltételeket olyan hatályos és kivitelezhető meghatározásokkal kell helyettesíteni, amelyek az eredeti

9 9 hatálytalan vagy nem teljesíthető feltételekhez jogi vagy gazdasági szempontból a lehető legközelebb állnak. XIII. Incoterms 1. A Felek ellenkező rendelkezése hiányában az érintett szerződéses feltételek értelmezésénél az INCOTERMS 2000 ICC meghatározásai érvényesek. XIV. Vitás kérdések rendezése 1. A jelen Szerződés a magyar jog alapján készült. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. 2. A Felek a szerződésből eredően közöttük felmerült vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján, egyezséggel kísérlik meg rendezni a vita alapjául szolgáló tény, adat, körülmény felmerülésétől számított 30 napon belül. Amennyiben az írásbeli egyezség megkötésére a fenti időtartamon belül nem kerül sor, a Felek a vita rendezésére a per tárgyától és a pertárgy értékétől függően - a Szállító székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Budapest, november 6. Azelis Hungary Kft. Szállító

A Metmark Kft. Általános Értékesítési és Szállítási feltételei

A Metmark Kft. Általános Értékesítési és Szállítási feltételei A Metmark Kft. Általános Értékesítési és Szállítási feltételei I. Bevezető rendelkezések 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: ÁSZF a Metmark Kft. (székhelye: 7100 Szekszárd, Arany

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Áruszállításainkat és egyéb szolgáltatásainkat jogi és természetes személyek számára az alábbi szerződési feltételekkel nyújtjuk. I. Szerződéskötés, írásbeliség 1. Az MMI

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

A CabrillaTeam Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A CabrillaTeam Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) A CabrillaTeam Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A CabrillaTeam Kft. (székhelye: 1101 Budapest, Doba utca 5. 3lh. 2em. 20., cégjegyzékszáma: 01-09-908538,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek BOMAS Kft. I. Hatály, fogalmak: 1. Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2015. február 01. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. Jelen ÁSZF-ben a BOMAS Kft. (székhely:

Részletesebben

A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF)

A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF) A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF) Jelen Általános Kereskedelmi Feltételeket (a továbbiakban, mint ÁKF ) a Pearl Enterprises Kft adja ki, melynek székhelye: 4028 Debrecen,

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától

Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától I. Általános rendelkezések 1.) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) alkalmazandóak az ÓAM Ózdi

Részletesebben

3. A Vevő saját üzleti feltételeinek alkalmazását Eladó kifejezetten kizárja.

3. A Vevő saját üzleti feltételeinek alkalmazását Eladó kifejezetten kizárja. Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K I. Hatálya 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") érvényesek és alkalmazandóak mindazokra az adásvételi szerződésekre,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK KRAIBURG BULGARIA Eood A. Általános feltételek 1. Jelen általános üzleti feltételek (ÁÜF) a Bolgár Kereskedelmi Törvénykönyv 1 -a szerinti vállalkozásokkal (a továbbiakban:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

A Selectronic 2000 Hungary Kft. - továbbiakban (Selectronic2k) Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban (ÁSZF)

A Selectronic 2000 Hungary Kft. - továbbiakban (Selectronic2k) Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban (ÁSZF) A Selectronic 2000 Hungary Kft. - továbbiakban (Selectronic2k) Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban (ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.a Az Selectronic2k szállításai és szolgáltatásai - ha az Selectronic2k

Részletesebben

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft.. (2364 Ócsa, Pesti úti major HRSZ 023/6.) az alábbi általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján vállalja a

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF Az Általános Szerződési Feltételek a

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

hétfőtől csütörtökig 6:00 8:00 és 17:00 20:00 pénteken 6:00 8:00 és 12:30 20:00

hétfőtől csütörtökig 6:00 8:00 és 17:00 20:00 pénteken 6:00 8:00 és 12:30 20:00 Kardex Hungaria Kft. Szabadság út 117/A 2040 Budaörs Hungary Customer Name Life Cycle Service Contact Person Tel: +3623507153 E-mail Fax: +3623507152 Phone jozsef.koermendi@kardex.com Customer Adress Budaörs,

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Allnet Hungary Kft. (székhely: Berekfürdő, Búzavirág út 12.; adószám: 12997565-2-16; cgj: 16-09-007196; képviselő: Pereczár Tamás; bankszámlaszám: OTP

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá SZERZŐDÉS Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: mely létrejött egyrészről a * Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF)

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) 1. Az ÁSZF célja HELVET Kft. termék értékesítésére, valamint szolgáltatás nyújtására vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. 1. Általános rendelkezések érvényesség

Általános Szerződési Feltételek. 1. Általános rendelkezések érvényesség Általános Szerződési Feltételek 1. Általános rendelkezések érvényesség 1.1 A következő általános szerződési feltételek vonatkoznak valamennyi szerződésre, szállításra és egyéb szolgáltatásra, amely Társaságunkkal

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt. Általános szállítási (eladási) feltételei 2013. december 1. napjától

ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt. Általános szállítási (eladási) feltételei 2013. december 1. napjától ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt. Általános szállítási (eladási) feltételei 2013. december 1. napjától Az általános eladási (szállítási, szállítmányozási) feltételek (továbbiakban ÁSZF) eltérő

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Valamennyi ajánlatunkra, értékesítésünkre, szerződésünkre és egyéb szolgáltatásainkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben

Részletesebben

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket.

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft. Székhely címe:... Adószáma:... (A további adatokat a 2. melléklet tartalmazza.) mint Megrendelő, másrészről a

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK Az EUROGATE 2000 Kft. (2013 Pomáz, Ipartelep hrsz. 3464), továbbiakban Kereskedelmi Szolgáltató, a kereskedelmi tevékenységét az alábbi rendelkezések szerint

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2014. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Assix Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Assix Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. Általános Szerződési Feltételei Assix Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. Általános Szerződési Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 Szállításainkat, szolgáltatásainkat és ajánlatainkat jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

A HPIX Kft. továbbiakban: HPIX - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A HPIX Kft. továbbiakban: HPIX - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A HPIX Kft. továbbiakban: HPIX - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Preambulum A HPIX Fotónyomtató rendszerek és ahhoz kapcsolódó kellékanyagok forgalmazásával és egyéb szolgáltatások

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

3MG Design Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

3MG Design Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI www.3mgdesignsolutions.com A 3MG Design Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI forgalmazók részére I. Általános rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Érvényességi kör 1.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) valamennyi a által megkötött és a jövőben megkötendő szolgáltatásra

Részletesebben

Jüllich Glas ÁSZF. Általános Szállítási Feltételek

Jüllich Glas ÁSZF. Általános Szállítási Feltételek Jüllich Glas ÁSZF Általános Szállítási Feltételek Érvényes: 2012. március 1-től A Jüllich Glas Holding Zrt, 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 5. mint Eladó, bármely gazdasági társaság vagy magánszemély

Részletesebben

(1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a

(1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a Általános üzleti feltételek Első Általános, ügyfélkör, nyelv (1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a megrendelések ügyfeleink keresztül online áruház www.nded.com

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a ScanMedic Kft.1089 Budapest,

Részletesebben

Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1.

Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1. Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1. Tartalom I. Az Általános Vásárlási Feltételek alkalmazása... 3 II. A szerződés létrejötte... 3 III. Szállítási határidő, kötbér...

Részletesebben

1. A Vállalkozó. 1.9. A Vállalkozó bankszámla száma: Erste Bank 11600006-00000000-16248571. 2. Általános feltételek

1. A Vállalkozó. 1.9. A Vállalkozó bankszámla száma: Erste Bank 11600006-00000000-16248571. 2. Általános feltételek Általános Szerződési Feltételek Astral Signs Kft. Reklámtábla gyártó és forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, 2008.12.01. 1. A Vállalkozó 1.1. A Vállalkozó neve: Astral Signs Kft. 1.2. A

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Iktatószám a Megrendelőnél(3:f.G:!-iff.D, Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről a másrészről a Országos Idegtudományi Intézet 1145 Budapest, Amerikai út 57. (továbbiakban: Megrendelő), UNDE GÁZ

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS Száma:450/2009. Amely létrejött egyrészrıl az Országos Mentıszolgálat Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 22., Adószám: 15309989-2-41, Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01491687, KSH törzsszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3 hkp SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. adószám: 12794726-2-11 bankszámlaszáma: 12028003-00345927-001000003 (Raiffeisen

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

4. Részszállítások megengedettek, amíg ez ellen a Vevő kifejezetten, írásban nem tiltakozik.

4. Részszállítások megengedettek, amíg ez ellen a Vevő kifejezetten, írásban nem tiltakozik. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK A DG EXPERT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest Háros utca 12.; Cg.: 01-09-195539) mint Eladó az általa forgalmazott termékek Vevőivel - a továbbiakban:

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

1. A szállítási szerződés létrejötte, a Szállító ajánlata vagy a Megrendelő megrendelése alapján

1. A szállítási szerződés létrejötte, a Szállító ajánlata vagy a Megrendelő megrendelése alapján Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2013.03.25. Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek a Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. Abrasives Divizió továbbiakban Szállító

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) DNN Professional Graphics 1071 Budapest, Peterdy u. 15. HUNGARY Tel.: +36-1-8888-366 Fax: +36-1-8888-369 e-mail: sales@dnn.hu Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az Általános szerződési

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az ELCOMETAL Fémfeldolgozó Kft. (6725 Szeged, Hattyas u. 12/A, Cgj.: 06-09-000141) mint Megrendelő által megkötött szállítási szerződésekhez és egyedi megrendelésekhez 1.)

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK Jelen ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban ÁBF) az Antenna Hungária Zrt. (1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33., Levélcím: 1519 Budapest, Postafiók 447., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona székhely: 1173 Budapest, Pesti út 117. adószám: 15492519-2-42 bankszámlaszám: 11784009-15492519 cégjegyzékszám/pir

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben