J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek -"

Átírás

1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó Közszolgáltatási Szerzıdés elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület! A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 44/C. (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat vagy azok társulása kötelezıen ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyőjtésére közszolgáltatást szervez és tart fenn. Az Önkormányzat és a Zempléni Vízmő Kft. által a folyékony hulladék szállítására és elhelyezésére kötött Közszolgáltatási Szerzıdés lejárt. A Beszerzési Szabályzat alapján a közszolgáltatás ellátása érdekében három árajánlatot kértünk be. A beérkezett ajánlatok közül az Értékelési Jegyzıkönyv alapján Sánta László (3950 Sárospatak, Gárdonyi Géza u. 25.) egyéni vállalkozó adta a legkedvezıbb árajánlatot. Elıterjesztésemhez csatolom a Közszolgáltatási Szerzıdés tervezetét. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés megtárgyalása után a Közszolgáltatási Szerzıdés elfogadásáról szíveskedjen dönteni. Sárospatak, november 18. Készítette: Törökné Hornyák Rita vezetı-tanácsos Törvényességi szempontból ellenıriztem: Aros János Dr. Vitányi Eszter jegyzı

2 KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Sárospatak város közigazgatási területén keletkezı nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére irányuló kötelezı közszolgáltatás ellátásáról amely létrejött egyrészrıl: Sárospatak Város Önkormányzata (székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., adószáma: , képviseli: Aros János polgármester), mint a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére és ártalmatlanítására irányuló önkormányzati közfeladat ellátását Sárospatak város közigazgatási területén biztosítani jogosult és kötelezett szervezet (továbbiakban: Önkormányzat), másrészrıl: a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésre és ártalmatlanításra történı elszállításra vonatkozó önkormányzati közfeladat ellátását ezen szerzıdéssel átvállaló, és azt kötelezı közszolgáltatás keretében teljesítı, Sánta László (3950 Sárospatak, Gárdonyi Géza u. 25., adószáma: , Nyilv.tart.sz.: ), mint közszolgáltató, (továbbiakban: Közszolgáltató ), a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek között alulírott helyen és idıben, az alábbi feltételek szerint. I. Preambulum 1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló év CLXXXIX. törvény 13. (l) bekezdés ll. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/C. -ában foglaltak alapján önkormányzati feladat ellátási körbe tartozó nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtése közfeladat kötelezı közszolgáltatás keretében Sárospatak város közigazgatási területén történı ellátása céljából a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Beszerzési Szabályzata alapján három árajánlat benyújtását követıen, az Önkormányzat a számára legkedvezıbb ajánlatot nyújtó Sánta Lászlót (3950 Sárospatak Gárdonyi Géza u. 25.) bízza meg a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésével kapcsolatos önkormányzati közfeladat ellátására. 2. Felek ezen közfeladat-ellátási (továbbiakban: közszolgáltatási) szerzıdésben rögzítik a közfeladat ellátásával összefüggı, ıket megilletı jogokat és terhelı kötelezettségeket II. Általános rendelkezések 1. A közszolgáltatással ellátandó közfeladat terjedelme 1.1. A közszolgáltatás kiterjed Sárospatak v áros közigazgatási területén keletkezı, nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíznek a Zempléni Vízmő Kft. által üzemeltetett, sárospataki szennyvíztisztító telepen (3550/2 hrsz.) külön bejárattal rendelkezı fogadó mőtárgyhoz történı elszállítására és leürítésére Közszolgáltatónak a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésével kapcsolatban a szerzıdés 1.1. pontjában meghatározott tevékenysége Sárospatak város közigazgatási területén, a közcsatornára rá nem kötött ingatlanon keletkezett vagy a helyben

3 való engedélyezett módon történı tisztítás után befogadóba nem vezetett és az ingatlantulajdonos által összegyőjtött és a Közszolgáltatónak átadott háztartási szennyvíz begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására terjed ki Közszolgáltató az 1.1. pontban meghatározott nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenységét Sárospatak v áros közigazgatási területén kizárólagos jelleggel látja el Közszolgáltató a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére Sárospatak v áros közigazgatási területén kötelezı közszolgáltatás ellátására január 1. napjától december 31. napjáig jogosult és köteles Az Önkormányzat Sárospatak város közigazgatási területén a szerzıdés 1.1. pontjában meghatározott nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére irányuló tevékenység gyakorlását ezen közszolgáltatási szerzıdés fennállásának az ideje alatt harmadik személy részére nem engedélyezi Sánta László, mint Közszolgáltató a szerzıdés 1.1. pontjában meghatározott nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíznek ezen szerzıdésben meghatározott feltételek szerinti begyőjtésére, ártalmatlanítási helyre történı szállítására és az ott történı leürítésre vonatkozó közszolgáltatás ellátását elvállalja. 1. Hatósági engedély III. A Közszolgáltató kötelezettségei 1.1. A Közszolgáltatónak a közszolgáltatás megkezdésének idıpontjában rendelkeznie kell a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz közmőpótló mőtárgyból történı eltávolításához, elszállításához, ártalmatlanító helyen történı elhelyezéséhez szükséges érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel és az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségtıl beszerzett, a tevékenység végzésére vonatkozó nyilvántartásba vételi igazolással. 2. A Közszolgáltatás ellátása 2.1. Közszolgáltató Sárospatak város közigazgatási területén ezen szerzıdésben meghatározott nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére irányuló tevékenységet, illetve az erre irányuló - az érintettek részére kötelezıen igénybe veendı - közszolgáltatást a közszolgáltatás idıtartama alatt folyamatosan és teljes körően látja el Közszolgáltató a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére e szerzıdésben meghatározott közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek részére úgy teljesíti, hogy a közmőpótló létesítményben lévı háztartási szennyvíz kiürítését az ingatlantulajdonos bejelentésétıl számított legfeljebb 72 órán belül elvégzi. A háztartási szennyvíz ártalmatlanításra történı átadási helye: az ingatlanhoz tartozó közmőpótló létesítmény helye. 3. A közszolgáltatás technikai és személyi feltételei

4 3.l. Közszolgáltató a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére és szállítására irányuló közszolgáltatást Sárospatak város közigazgatási területén a 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet 6. -ában és az erre vonatkozó további ágazati jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelı szállítóeszközzel köteles ellátni A Közszolgáltató a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére irányuló közszolgáltatást Sárospatak város területén minimum 1 db, 10m 3 -es szállító kapacitású jármővel köteles ellátni, amely megfelel a 3.1. pontban foglalt feltételeknek. A Közszolgáltató által használt szállítójármőnek alapfelszereltségében alkalmasnak kell lennie az ingatlantulajdonosok szennyvíz tárolására alkalmas közmőpótló létesítményeinek a kiürítésére. A szállítójármőnek alapfelszereltségében legalább 30 méter hosszú szívócsıvel kell rendelkeznie és alkalmasnak kell lennie 5 méter mélységbıl a szennyvíz kiürítésére (szippantására) Közszolgáltatónak a gépjármővét fel kell szerelnie a helyszíni elszámolásra alkalmas hitelesített, számlázás alapját képezı mérıberendezéssel, mely a fogyasztó számára is leolvasható helyen elhelyezett kijelzıvel rendelkezik Közszolgáltatónak rendelkeznie kell olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkezı környezeti károk azonnali beavatkozást igénylı elhárításához szükségesek Közszolgáltatónak rendelkeznie kell a közszolgáltatás ellátásához szükséges informatikai háttérrel, olyan számítógépparkkal, mely alkalmas a megrendelıi adatbázis kezelésére, a Zempléni Vízmő Kft. által szolgáltatott adatok tárolására, kezelésére, továbbá rendelkeznie kell a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos mőködtetéséhez szükséges feltételekkel. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítésével összefüggı adatszolgáltatást rendszeresen teljesíteni és nyilvántartási rendszert mőködtetni Közszolgáltató köteles biztosítani folyamatos rendelkezésre állással a Sárospatak városban a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás teljesítéséhez a szükséges számú, valamint a Közszolgáltatóra, mint gazdálkodó szervezetre vonatkozó egyéb jogszabályi feltételeknek megfelelı képzettségő szakembert. 4. Szükséges fejlesztések, karbantartások 4.1. Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és a bıvíthetı fenntartásához szükséges javításokat és karbantartásokat köteles elvégezni Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásához mindenkor a népegészségügyi és a környezetvédelmi feltételeknek megfelelı és a szolgáltatás díjában is jelentkezı költségtakarékos technikai eszközöket használ, azok állagát megfelelıen karbantartja és a szükséges javításokat elvégzi Közszolgáltató a közszolgáltatásnak a jogszabályokban foglalt feltételek szerinti ellátásához szükséges fejlesztéseket, továbbá a szolgáltatás iránt esetlegesen megnövekvı igények kielégítéséhez elengedhetetlen bıvítéseket elvégzi. 5. A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítási célú végleges

5 elhelyezése 5.l. Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásának keretében begyőjtött és elszállított háztartási szennyvizet a szerzıdés IV. fejezet 2.1. pontjában megnevezett befogadó mőtárgyba köteles leüríteni Közszolgáltató köteles betartani a szennyvizet befogadó mőtárgy üzemeltetésére vonatkozó elıírásokat, különösen annak üzemelési idejére, illetve a népegészségügyi és biztonsági elıírásokra vonatkozóan Közszolgáltató a közcsatornával el nem látható ingatlanokról történt szennyvíz beszállítás után járó esetleges költségvetési támogatás igénylésének elszámolásához a szükséges adatokat vezeti. 6. A Közszolgáltató tájékoztatási kötelezettsége 6.1. Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékérıl a közszolgáltatás teljesítésérıl és tapasztalatairól, valamint a Vgt. 44/H. (l) bekezdése szerint részletes költségelszámolás elkészítésével a tárgyévet követı év március 31-ig írásban beszámol Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 7. A Közszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége 7.1. Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását szabályozó Vgt. 44/E. -a szerinti a közszolgáltatási díjhátralékos ingatlantulajdonosokra vonatkozó adatszolgáltatást köteles teljesíteni Sárospatak Város Jegyzıje részére. Közszolgáltató a mőködésére érvényes számviteli és egyéb jogszabályban elıírt nyilvántartást köteles vezetni Közszolgáltató az általa a 7.1. pontban meghatározott adatnyilvántartást az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló évi CXII. törvényben és a végrehajtási rendeletében foglaltak alkalmazásával, valamint az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi és szerzıdéses rendelkezések betartásával köteles végezni. 8. A közszolgáltatást igénybe vevı ingatlantulajdonosok tájékoztatása 8.1. Közszolgáltató a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére irányuló közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokat egyenként írásban vagy felhívás közzétételével tájékoztatja a közszolgáltatás nyújtására történı rendelkezésre állásról, a közszolgáltatásra irányuló közüzemi szerzıdés létrejöttérıl, a szolgáltatás megrendelésének a módjáról Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos telefonos ügyeleti rendszert mőködtetni Sárospatak város területén Közszolgáltató a 8.1. és a 8.2. pontokban meghatározott információkat és tájékoztatást Sárospatak város honlapján is közzé teszi. 9. Fogyasztói kifogások, észrevételek intézése 9.1. Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosi panaszokat felvenni, azokat nyilvántartani - amennyiben lehetséges, illetve szükséges a helyszínen kivizsgálni és

6 nyomban megválaszolni - a fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti határidıben kivizsgálni és az ingatlantulajdonost errıl igazolható módon tájékoztatni. IV. Az Önkormányzat kötelezettségei 1. Az Önkormányzat közszolgáltatás biztosításával kapcsolatos kötelezettségei 1.1. Az Önkormányzat a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása, illetve az egyedi közüzemi szerzıdés megkötése érdekében rendeletben állapítja meg a közszolgáltatással összefüggı, a Vgt. 44/C. (2) bekezdése szerinti személyes adatok szolgáltatásának és kezelésének a rendjét Az Önkormányzat kötelessége a településen mőködtetett különbözı közszolgáltatások összehangolásának elısegítése Az Önkormányzat kötelessége a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása. 2. A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz befogadó helyének kijelölése 2.1. Az Önkormányzat a Sárospatak város közigazgatási területén nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ártalommentes végleges elhelyezésére átadási helyként a Zempléni Vízmő Kft. által üzemeltetett, sárospataki szennyvíztisztító telepen (3550/2 hrsz.) külön bejárattal rendelkezı fogadó mőtárgyat jelöli ki Az Önkormányzat a rendeletében határozza meg - többek között - a közszolgáltatási díj megfizetésének szabályait és a közszolgáltatás díjának legmagasabb mértékét. V. A Közszolgáltatás finanszírozása és közszolgáltatási díja 1. A Közszolgáltatás finanszírozásának elvei 1.1. Közszolgáltató a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére és szállítására irányuló közszolgáltatást az Önkormányzat által a közszolgáltatással arányosan megállapított közszolgáltatási díj bevételekbıl fedezi. A közszolgáltatási díj kiegyenlítésére a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között fennálló jogviszony alapján kerül sor. A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatást igénybe vevı ingatlantulajdonosok (ingatlanhasználók) fizetik meg. A lakossági eredető nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítását Magyarország költségvetése központosított támogatásból támogathatja Közszolgáltató a közszolgáltatás megvalósításához és ezen szerzıdésben meghatározott színvonalon történı fenntartásához szükséges tárgyi eszközökkel, személyi állománnyal és pénzeszközökkel rendelkezik. A közszolgáltatásba bevont tárgyi eszközöknek a hosszú távú fenntartását és fejlesztését Közszolgáltató a közszolgáltatási díjbevételeibıl fedezi Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem fizet, illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt.

7 1.4. A közszolgáltatás díját a Vgt. 44/D. -ában foglalt következı alapelvek figyelembevételével kell megállapítani. a) A fizetendı díjnak az összegyőjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányosnak kell lennie. b) A díj megállapításánál figyelemmel kell lenni a keletkezett háztartási szennyvíz mennyiségére, a közszolgáltató hatékony mőködéséhez szükséges folyamatos ráfordításokra (ezen belül a begyőjtés költségeire, a közszolgáltatás fejleszthetı fenntartásához szükséges költségekre, a közszolgáltatás megkezdését megelızıen felmerülı és a közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költségeire) A közszolgáltatás díja a) A közszolgáltatási alapdíj összege nettó 220,- Ft/hónap/ingatlan. b) Az ürítési díj összege Sárospatak településen nettó 2.000,- Ft/m 3 c) Sárospatak település, mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötött ingatlanok esetén, Dorkó településrész valamint a Berek üdülıházak nettó 2.300,- Ft/m 3 d) Sárospatak Apróhomok, Rózsás, Halászhomok, Bálványos településrészek nettó 2.100,- Ft/ m 3 e) Sárospatak-Károlyfalva Kisgát dőlı 2.000,- Ft/ m 3 + útdíj (600,- Ft/alkalom). Az ürítési díj összege tartalmazza az ártalmatlanítás költségét is. f) A jelen pontban rögzített alapdíj és ürítési díj január 1-jétıl december 31. napjáig érvényes. g) Közszolgáltató jelenleg alanyi mentes áfakörbe tartozik, ezért az 1.5. alpontban meghatározott díjak bruttó díjak. h) Az ingatlantulajdonos az alapdíjat a közszolgáltató részére számla ellenében, félévente, utólag fizeti meg, a fizetési határidı 15 nap. i) Az ürítési díjról a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos részére, a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtését követıen haladéktalanul, a helyszínen számlát kiállítani, melynek alapján az ingatlantulajdonos, a számla kézhezvételével egyidejőleg köteles a díjat megfizetni Az Önkormányzat a közszolgáltatásért fizetendı ellenszolgáltatást kéttényezıs díjként, a Vgt. 44/D. -ában meghatározott szabályok szerint, a Közszolgáltató által elkészített javaslat alapján egy éves díjfizetési idıszakra állapítja meg. A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását (módosítását) megelızıen, minden év október 3l. napjáig a Közszolgáltató a Vgt. 44/D. (7) bekezdése szerint köteles költségelemzés alapján a 44/D. (1)-(6) bekezdésben foglaltaknak megfelelı díjkalkulációt készíteni A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló közszolgáltatásért az ingatlantulajdonost terhelı díjhátralék, az erre megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minısülnek A Közszolgáltató a könyveiben kimutatott díjhátralék beszedésére a Vgt. 44/E. -ában meghatározott szabályok szerint intézkedik. VI. A szerzıdés módosítása és megszőnése 1. A közszolgáltatási szerzıdés módosítására írásban, Felek aláírásával kerülhet sor. 2. A közszolgáltatási szerzıdés megszőnése

8 2.1. A közszolgáltatási szerzıdés megszőnik: a) a Felek közös megegyezésével, b) a szerzıdésben meghatározott idıtartam lejártával, c) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszőnésével, d) a Közszolgáltató elállásával, ha a teljesítés még nem kezdıdött meg e) bármelyik fél felmondásával A közszolgáltatási szerzıdés a Felek egyezı akaratából közös megegyezéssel, az új közszolgáltató kiválasztása utáni idıponttól, a közszolgáltatás folyamatos ellátását nem veszélyeztetı módon szüntethetı meg Közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdéstıl a teljesítés megkezdéséig elállhat, azt követıen a szerzıdést felmondhatja, ha a közszolgáltatási szerzıdés létrejöttét követıen megalkotott jogszabály a közszolgáltatási szerzıdés tartalmi elemeit úgy változtathatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerzıdésszerő teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentıs mértékben sérti Közszolgáltató a szerzıdést a Vgt. 44/G. (4) bekezdésében foglaltak szerint a közszolgáltatás megkezdését követıen a 2.3. pontban meghatározott körülmények bekövetkezésén túl akkor mondhatja még fel, ha az Önkormányzat a közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott kötelezettségét Közszolgáltató felszólítása ellenére súlyosan megsérti (súlyos szerzıdésszegés) és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz és akadályozza a közszolgáltatás teljesítését Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerzıdést a Vgt. 44/G. (3) bekezdésben foglaltak szerint felmondhatja, ha a Közszolgáltató a feladatai ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat elıírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerısen megállapítja. Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerzıdésben rögzített kötelezettségei súlyos és felróható megsértése esetén szintén felmondhatja a közszolgáltatási szerzıdést (súlyos szerzıdésszegés) Súlyos kötelezettségszegésnek minısül a Feleknek minden olyan felróható magatartása, amely a szerzıdésben, illetve a szerzıdésben jelzett jogszabályok által meghatározott kötelezettségeinek a megsértését l eredményezi úgy, hogy ez a másik fél számára súlyos anyagi és erkölcsi érdeksérelemmel jár A felmondás minden esetben írásban érvényes A felmondási idı: 6 hónap (Vgt. 44/G. (5) bekezdés) Felek a 2.8. pontban meghatározott idıtartam alatt is kötelesek a közszolgáltatás folyamatosságát biztosítani, és a jogszabályban, valamint a szerzıdésben meghatározott fenntartásához szükséges - a szerzıdésben vállalt - kötelezettségeket teljesíteni. VII. Egyéb általános rendelkezések 1. Bizalmas információk 1.1. Felek kötelesek bizalmasan kezelni a szerzıdéssel kapcsolatban a tudomásukra jutott bizalmas információkat, elsısorban az üzleti vagy szolgálati titkot.

9 1.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdésben szereplı bizalmas információkat harmadik személy elıtt csak azt követıen tárják fel, hogy arról a másik féllel egyeztettek. 2. Adatvédelem 2.1. Felek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben foglaltak szerint kezelik, és továbbítják a szerzıdés teljesítésével, illetve a közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban náluk keletkezı személyes és üzleti vagy szolgálati titkokat képezı adatokat Az adatot vagy üzleti és szolgálati titkot kezelı fél felel minden olyan kárért, amely a nem megfelelı adatkezelés vagy adatvédelem folytán a másik félnél vagy harmadik személyeknél keletkezik. 3. Együttmőködés, viták rendezése 3.1. Felek jelen szerzıdéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése során a tılük elvárható módon, jóhiszemően együttmőködnek A jelen szerzıdésbıl eredı vagy azzal összefüggı, bármely vitát a Felek kötelesek egyeztetı tárgyaláson rendezni. A vitás kérdések egyeztetését bármelyik fél írásban a Közszolgáltató vezetıjéhez, illetve az Önkormányzatot képviselı polgármesterhez intézett levélben kezdeményezheti. Az egyeztetı tárgyalást a Felek a lehetı legközelebbi idıpontban folytatják le Amennyiben a 3.2. pontban írt egyeztetı tárgyalásokon a vitás kérdést - legfeljebb 6 hónapon belül - felek nem tudják rendezni, akkor a vita eldöntését bármelyik fél a Sátoraljaújhelyi Járásbíróságtól, mint erre kizárólagos illetékességgel rendelkezı bíróságtól kérhet. Sárospatak, november 18. Aros János polgármester.. Sánta László közszolgáltató

10 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. /2013. (...) h a t á r o z a t a a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó Közszolgáltatási Szerzıdés elfogadásáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó elıterjesztést megtárgyalta és a Sárospatak város közigazgatási területén keletkezı nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére irányuló kötelezı közszolgáltatás ellátásáról szóló Közszolgáltatási Szerzıdést az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a Közszolgáltatási Szerzıdés aláírására. Felelıs: polgármester Határidı: azonnal K. m. f. dr. Vitányi Eszter jegyzı Aros János polgármester Hitelesítette:

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŐVEL ÖSSZEGYŐJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŐJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /tervezet/

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /tervezet/ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /tervezet/ amely létrejött egyrészről Dévaványa Város Önkormányzata /5510 Dévaványa, Hősök tere 1., képv.: Pap Tibor polgármester) /továbbiakban: Önkormányzat/, másrészről a

Részletesebben

(2) A szerződésben meg kell jelölni:

(2) A szerződésben meg kell jelölni: 1 Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A vízgazdálkodásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a június 30-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a június 30-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére Tárgy: Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Elıterjesztés. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet-tervezet Tisztelt Képviselı-testület! A vízgazdálkodásról

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról * Szekszárd

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE. 2/2002. (II.26.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE. 2/2002. (II.26.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2/2002. (II.26.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz) győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - nem lakáscélú helyiség bérbeadására

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - nem lakáscélú helyiség bérbeadására SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - nem lakáscélú helyiség bérbeadására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya

1.. A rendelet hatálya Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 324/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 324/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 324/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Kft. hulladékkezelési szerződése Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csetény Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015 (VI.8..) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Csetény Község

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Ófehértó Község

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88) Fax: +36(88)

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88) Fax: +36(88) BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88)483-181 Fax: +36(88)483-181 email: bfkpolghiv@vnet.hu Előterjesztés Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Rimóc Község

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Mezőkövesd

Részletesebben

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Pakod Község

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 29/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 29/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Vasmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-185/2011. Tárgy: a települési folyékony hulladék begyőjtésével, szállításával,

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzatának

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nógrádmegyer

Részletesebben

A 4. (3) bekezdése hatályát veszti. Az 5. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és kiegészül a (4), (5), (6) bekezdéssel

A 4. (3) bekezdése hatályát veszti. Az 5. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és kiegészül a (4), (5), (6) bekezdéssel Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 30/2009.(XII.18.)Ör a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 17/2008.(X.01.) Ör módosításáról Apátfalva

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma

1. A közszolgáltatás tartalma Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Dörgicse

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma

A közszolgáltatás tartalma Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2014.(I.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-ai testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-ai testületi ülésére 90/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-ai testületi ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Elıterjesztés a települési folyékony kommunális hulladék díjáról évre

Elıterjesztés a települési folyékony kommunális hulladék díjáról évre Elıterjesztés a települési folyékony kommunális hulladék díjáról 2011. évre 2011. január 1. napjától a települési folyékony kommunális hulladék elszállításának díját az alábbiak szerint javasoljuk: Közszolgáltatással

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

2. Általános rendelkezések A közszolgáltatás ellátásának rendje 3. 4.

2. Általános rendelkezések A közszolgáltatás ellátásának rendje 3. 4. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015.(VIII.03.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Budakeszi Város

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykálló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (......) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A rendelet hatálya 2..

A rendelet hatálya 2.. Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testületének 27/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete (I4)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete (I4) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete (I4) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balkány Város

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére. Előadó: Marton Istvánné polgármester

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére. Előadó: Marton Istvánné polgármester E l ő t e r j e s z t é s Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati. Rendelete

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati. Rendelete Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati Rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A vízgazdálkodásról

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. A Visegrádi Önkormányzat 2/1997. (IV. 9.) ör. rendelete a kéményseprıipari közszolgálatatások kötelezı igénybevételérıl [egységes szerkezetben a *21/2005. (XI. 25.), az **1/2007. (I. 26.) rendeletekkel,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Orosháza Város Önkormányzat

Részletesebben

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3.

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3. Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J a v a s l a t a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra az Ózdi Vízmű Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására

J a v a s l a t a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra az Ózdi Vízmű Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására J a v a s l a t a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra az Ózdi Vízmű Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására Ó z d, 2011. november 24. Előterjesztő: Polgármester

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:133. MELLÉKLET: 1 db. TÁRGY: Javaslat a Magyar Alkotómővészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendı megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Ózd Város Önkormányzatának

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2014. (II.6.) számú rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 3.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat kiírása Zirc város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésesére vonatkozó közszolgáltatásról Bátonyterenye

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. ( II.06.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - Sárospatak, Kolozsvári u. 4. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - Sárospatak, Kolozsvári u. 4. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - Sárospatak, Kolozsvári u. 4.

Részletesebben

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról és annak díjáról szóló 2/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelettel módosított 30/2013. (XI. 27.)

Részletesebben

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2002./XII.13/ SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Egységes szerkezetben a 16/2004(XII.17,

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata használati jog megszőntetésérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 3. Tel.: 47/513-40 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Zemplén Közcélú Televíziózásért

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek A közétkeztetésrıl szóló Szolgáltatási

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére 2. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben